Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016"

Transkript

1 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: Tlf.: Tlf.: Tlf.: LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr Farvergade København K

2 Indholdsfortegnelse 1. Indboforsikringens hvem - hvad - hvor? A. Hvad gælder for din forsikring? B. Hvem dækker forsikringen? C. Hvor dækker forsikringen? D. Hvad dækker din forsikring? E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? F. Hvilke ting dækker forsikringen skader på? G. Hvad dækker forsikringen ikke? H. Hvad er underforsikring? I. Hvordan opgør vi erstatningen? J. Afskrivningstabeller K. Følgeudgifter (redning og genhusning) Dækningsskemaer indbo 2. Brand, lynnedslag, eksplosion mv. 3. Indbrudstyveri 4. Simpelt tyveri - generelt 5. Simpelt tyveri - bil mv. 6. Ran, røveri og overfald 7. Færdselsuheld og havari 8. Hærværk 9. Udstrømning af væsker (vandskade) 10. Storm, voldsomt sky- og tøbrud og snetryk 11. Vandskade 12. Køle- og dybfrostdækning 13. Rejsegods 14. Retshjælp 15. Id-tyveri 16. Ansvar 17. Psykologisk krisehjælp 18. Pludselig skade 19. El-skade og elektronikdækning 20. Glas og sanitet 21. Cykel Plus 22. Generelt for alle dækninger A. Hvis skaden sker B. Selvrisiko C. Hvis en anden forsikring også dækker skaden D. Krigs-, jordskælvs- og atomskader E. Ændringer i risikoen F. Betaling G. Gebyrer H. Indeksregulering I. Hvornår kan LB Forsikring ændre vilkår og priser J. Forsikringens varighed og opsigelse K. Generel information L. Klagemuligheder M. Fortrydelsesret Ordliste

3 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? A. Hvad gælder for din forsikring? En indboforsikring består af en række forskellige dækninger. Du kan se på din police, hvilke dækninger din forsikring omfatter. Få et overblik over, hvad vi tilbyder i afsnit 1.E. Din forsikring er reguleret af dansk lov, herunder forsikringsaftaleloven, LB Forsikrings vedtægter og disse forsikringsvilkår. Hvis der er lavet særlige aftaler, der gælder for din forsikring, står de i din police. B. Hvem dækker forsikringen? Forsikringen dækker de sikrede. Sikrede er: Dig som forsikringstager. Din husstand. Ved husstand forstås følgende personer: Ægtefælle eller samlever Børn, også delebørn og plejebørn, når der foreligger plejetilladelse Andre familiemedlemmer Fastboende medhjælp i husholdningen og udvekslingsstudenter. Det er en betingelse for at blive anset som en del af husstanden, at man er tilmeldt samme folkeregisteradresse som forsikringstager. Dette gælder dog ikke, når forsikringstager eller dennes ægtefælle/samlever er flyttet på plejehjem eller i beskyttet bolig. Din bofælle, hvis bofællesskabet består af højst 2 personer. Udeboende børn af et medlem af husstanden, se ovenfor, hvis de er under 21 år og: ikke er gift eller lever i fast parforhold ikke har børn. Hvis dækningen af en sikret ophører på grund af ændringer i ovennævnte forhold, er den sikrede, indtil ny forsikring er købt, dog højst i indtil 3 måneder. Ansvarsforsikringen omfatter desuden ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. Forsikringen omfatter ikke logerende.

4 - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: Forsikringen dækker: a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft b. Direkte lynnedslag 3. Forsikringen dækker skader på: d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Værktøj - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker ikke: 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? C. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen dækker i Danmark uden Færøerne og Grønland: I og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet). Ved flytning dækkes - i både den gamle og den nye bolig - i indtil 3 måneder fra den faktiske overtagelsesdag* for den nye bolig I kundeboks i pengeinstitut Under opmagasinering i et opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container som vi har godkendt. Penge, pengerepræsentativer* og særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er ikke under opmagasinering. Almindeligt og særligt privat indbo, både mv. - se afsnit 1.F.a, 1.F.b er på sikredes arbejdsplads, i hestepensioner, i øvelokaler og i sportsklubber som sikrede er medlem af, hvis tingene opbevares forsvarligt Både mv. se afsnit 1.F.i er i bådelaug og sportsklubber som sikrede er medlem af, hvis de opbevares forsvarligt. Dækning ved midlertidig anbringelse uden for forsikringsstedet: Forsikrede ting, der i Danmark (uden Færøerne og Grønland) midlertidigt er uden for forsikringsstedet, dækkes i op til 12 måneder. Er der tale om opmagasinering, se dog ovenfor. Ting, der er anbragt uden for forsikringsstedet med salg for øje, er i 2 måneder. Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsstedet anses også: Ting bestemt til at genanbringe på forsikringsstedet Ting erhvervet for at anbringe på forsikringsstedet Særlige vilkår Ting, der tages med på udlandsrejser, dækkes på særlige vilkår - se afsnit 13. Ansvars- og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Hvis du har købt forlænget rejseforsikring, dækker forsikringen rejsegods, ansvar og retshjælp i den aftalte periode. D. Hvad dækker din forsikring? Din forsikring indeholder altid Indbo Basis og kan udvides med bl.a. Indbo PLUS, rejseforsikring og dækning for særlige ting. I den første del af vilkårene kan du læse, hvilke ting din forsikring omfatter, og hvordan vi opgør din erstatning. Du kan se i dækningsskemaerne afsnit 2 til 20, hvilke skader din forsikring dækker, hvilke ting vi dækker skaderne på, og om der er særlige regler for erstatning. Til sidst finder du det, der gælder generelt for alle dækninger i afsnit 22. Få et hurtigt overblik i indholdsfortegnelsen. Dækningskema 2. Brand, lynnedslag og eksplosion mv. c. Eksplosion a. Skade der alene består i svidning, smeltning eller d. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til at opvarme rum småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild). Fx: e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele derfra f. Tørkogning dækkes ved enhver beskadigelse af vasketøj Skade der forsætligt udsættes for ild eller varme Vask eller tørring af tøj ved for høje temperaturer der ikke skyldes dokumenteret apparatssvigt. g. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere dækkes, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. For punkt f-g gælder, at hvis der er dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være, hvis maskinen er under 9 år gammel. 4. Erstatning: Du kan se, hvilke genstande vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særlligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er. For punkt b-c gælder, at særligt privat indbo og særlige private værdigenstande ikke er i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse eller garager. j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke.

5 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? E. Hvilke typer af skader dækker forsikringen? Forsikringen kan bestå af en række dækninger. Se på din police, hvilke dækninger du har valgt. Indbo Basis Indboforsikring inkl. underforsikringsgaranti Dækker bl.a. brand-, vand-, storm- og tyveriskader på dine ting op til forsikringssummen* på policen. Ansvarsforsikring Dækker ansvar for skade på personer og ting. Indbo PLUS Elskade- og elektronikdækning Dækker bl.a. kortslutningsskader og funk tionsfejl på elektriske apparater. Pludselig skade Dækker pludselige skader på indbo. Retshjælpsforsikring Dækker udgifter til visse private retssager. Psykologisk krisehjælp Dækker udgifter til psykolog ved bestemte kriser. Id-tyveri Hjælper dig, hvis din identitet bliver misbrugt. TILVALGSDÆKNINGER Rejseforsikring Verden Du kan tilkøbe en rejseforsikring til din indboforsikring. Se vilkårene for rejseforsikringen på vores hjemmeside. Cykel PLUS Udvider sikredes cykeldækning med op til kr. pr. cykel ved tyveri og dækker cykler mod de fleste skader. Ekstra sum (guld, sølv, smykker, mønt- og frimærkesamlinger) Din forsikring dækker særlig private værdigenstande med højest 15 % af din forsikringssum*. Har du behov for en dækning med et højere beløb, kan du udvide med ekstra sum. Kontakt os for at høre nærmere. Glas og sanitet Dækningen kan være relevant, hvis du bor i lejlighed. Bor du i hus, er glas og sanitet på husforsikringen. Dækker brud, afskalning, ridser og lignende på glas, glaskeramiske kogeplader, wc-kummer og -cisterner, bideter, håndvaske og badekar.

6 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? F. Hvilke ting dækker forsikringen skader på? Din forsikring kan dække skader på ting, som den sikrede ejer eller bærer risikoen* for, hvis de er nævnt nedenfor. Du kan se i afsnit 2-20, om og hvordan dine ting er ved forskellige skader. Indbo 100 a. Almindeligt privat indbo Private ejendele, herunder alt hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt eller undtaget i 1.F.b- 1.F.j eller 1.G. b. Særligt privat indbo Antikviteter Forstærkere og højttalere Fotokopieringsmaskiner Fotoudstyr og film Højttalere Kikkerter Kunstværker og malerier Lagringsmedier* Mobiltelefoner med tilbehør Musikafspillere med tilbehør Musikinstrumenter Ikke fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør Pelse og pelsværk Private computer med tilbehør, printere, projektorer med tilbehør Radioamatørudstyr Radio- og tv-apparater med tilbehør Skannere Skind og skindtøj Spillekonsoller med tilbehør Spiritus og vin Ure Våben og ammunition Walkie-talkier Ægte tæpper. c. Særlige private værdigenstande Mønt- og frimærkesamlinger, ting af guld, sølv eller platin, perler, ædelstene og smykker. Genstande, hvori disse ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles som særlige private værdigenstande, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Vi dækker dine særlige private værdigenstande med højst 15 % af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed. d. Penge m.m. Penge og pengerepræsentativer*. Vi dækker penge og pengerepræsentativer* med højst (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed. e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt Dækningen er begrænset til højest 2 % af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. f. Cykler herunder eldrevne cykler Cykler med en hjuldiameter på over 12 tommer og tilbehør. Vi dækker cykel og tilbehør med højst kr. (indeks 2016) pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Kan cyklens stelnummer ikke oplyses dækker vi med højst kr. (2016) g. Motoriserede haveredskaber Motoriserede haveredskaber op til 25 hk. Vi dækker med højst kr. (indeks 2016) pr. haveredskab pr. forsikringsbegivenhed. h. Arbejdsredskaber Værktøj, rekvisitter og instrumenter, som sikrede ejer, og som lønmodtager bruger i sit erhverv*. Vi dækker arbejdsredskaber med højst 5 % af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed. Hvis du bruger dit eget almindelige private indbo eller særlige private indbo i forbindelse med dit arbejde som lønmodtager, får du dækning efter reglerne i henholdvis afsnit 1.F.a og 1.F.b, hvis det giver dig en bedre erstatning (Samme genstand kan kun erstattes 1 gang). i. Både mv. Kanoer, kajakker, windsurfere, kitesurfere mv. med tilbehør. Robåde og andre småbåde med tilbehør, hvis længden af båden ikke overstiger 6 meter. Motorer over 5 hk er ikke af forsikringen. Vi dækker både mv. med højst kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed. j. Bygningsdele Bygningsdele, som sikrede som lejer har pligt til at vedligeholde, hvis ejendommens bygningsforsikring ikke dækker. Vær opmærksom på, at de maksimale dækningssummer ovenfor bliver reduceret med selvrisikoen, hvis du har valgt at have en selvrisiko på din forsikring - se afsnit 22.B.

7 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? G. Hvad dækker forsikringen ikke? Forsikringen dækker ikke: Motorkøretøjer, campingvogne, luft- og søfartøjer og dele og tilbehør hertil, medmindre de er særlig nævnt i dækningsskemaet Ting som helt eller delvist bruges til erhverv* Skader på private film- og båndoptagelser, it-programmer eller elektroniske lagringsmedier*, fx kassetter, disketter og cd er ud over udgiften til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter mv. Manuskripter og tekniske tegninger. H. Hvad er underforsikring? Det er vigtigt, at du sørger for, at den sum, du har sat dit indbo til på policen, svarer til dit indbos faktiske værdi. Hvis det ikke er tilfældet, risikerer du at være underforsikret. Underforsikring er, når værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen*. Det vil sige, at du har forsikret dine ting for mindre end det, de er værd, og derfor ikke har ret til fuld erstatning. Er værdien af indboet fx dobbelt så stor som forsikringssummen*, medfører det, at selv en mindre skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsvilkårene, hvor der specielt - direkte eller indirekte - står en højeste forsikringssum* (fx ved penge, særlige private værdigenstande og husdyr), erstattes skader inden for de angivne summer dog fuldt ud med fradrag af evt. selvrisiko. Erstatningen for skader på de forsikrede ting kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer* med senere indeksregulering. Underforsikringsgaranti Hvis forsikringssummen* ikke var for lavt fastsat ved forsikringens tegning, dækkes almindeligt og særligt privat indbo, dog med op til 2 mio. kr., selv om den aftalte forsikringssum* herved overskrides. Vi sender hvert år en forsikringsoversigt, hvor forsikringssummen* står. Fortsat dækning mod underforsikring vil herefter være betinget af, at forsikringssummen* ikke er for lavt fastsat efter udløb af det kalenderår, hvor forsikringsoversigten er sendt.

8 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? I. Hvordan opgør vi erstatningen? Erstatning af indbo Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation som før skaden. Vi kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Reparation Vi betaler, hvad det koster at reparere tingen, så den er i væsentlig samme stand som før skaden. Ved væsentlig samme stand forstås, at tingen i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi* for den sikrede som før skaden. Vi giver ikke erstatning for farveforskelle, når udseende efter beskadigelse eller reparation kun i mindre omfang er forringet. b. Godtgøre værdiforringelsen Værdiforringelsen* udregnes som tingens værdi uden skade minus tingens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse*, hvis tingen efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften/værdiforringelsen* udgør over 50 % af nyværdien på skadetidspunktet, kan sikrede altid vælge kontanterstatning - se afsnit 1.I.d. c. Genlevering Vi kan fremskaffe eller levere nye ting, som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålet, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan identiske ting ikke skaffes, kan vi vælge at levere tilsvarende nye ting. Det vil sige ting, som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne ting. Vi kan vælge at erstatte følgende kategorier af ting, der er købt brugt eller er mere end to år gamle, med brugte identiske ting: Guld- og sølvvarer Smykker købt brugt Porcelæn og platter Lamper Glasvarer. Ønsker sikrede ikke at genanskaffe nye ting, udbetaler vi kontanterstatning svarende til den pris, vi skal betale for tingene hos den leverandør, vi anviser. d. Kontanterstatning For ting, der er købt som nye, er under to år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting. For ting, der er over to år gamle, købt brugt eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye ting med rimeligt fradrag for værdiforringelse* som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug mv. sker dog kun, hvis nytteværdien* var væsentligt nedsat før skaden. e. Særligt om afskrivningstabellerne Når der sker skader på de ting, hvor der er fastsat særlige afskrivningsregler i 1.J, og vi udbetaler kontanterstatning med afskrivning, kan vi ikke samtidig fratrække den genleveringsrabat, vi kan opnå hos vores leverandør. I de tilfælde hvor vi tilbyder genlevering efter 1. I. c, foretager vi ingen afskrivning, men fratrækker alene den genleveringsrabat, vi kan få hos vores leverandør f. Særlige regler Hvis reglerne ovenfor ikke kan bruges, opgøres erstatningen efter forsikringsaftalelovens 37. Når vi udbetaler erstatning, sker det i samarbejde med Scalepoint. Det betyder, at du modtager et beløb via Scalepoint og selv vælger, om du vil have beløbet udbetalt til din konto eller drage fordel af vores rabataftaler.

9 1. FORSIKRINGENS HVEM - HVAD - HVOR? J. Afskrivningstabeller Cykler med tilbehør Briller og høreapparater Almindelige elektriske apparater Særlige elektriske apparater Alder Procentsats 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 81 % 3-4 år 73 % 4-5 år 66 % 5-6 år 59 % 6-7 år 53 % 7-8 år 48 % 8-9 år 43 % 9-10 år 39 % år 35 % år 31 % år 28 % år 25 % år 22 % år 19 % år 16 % år 13% 18 år--> 10 % Alder Procentsats 0-2 år 100 % 2-3 år 90% 3-4 år 80 % 4-5 år 75 % 5-6 år 70 % 6-7 år 65 % 7-8 år 60 % 8-9 år 50 % 9-10 år 40 % år 30 % 11 år --> 20 % Alder Procentsats 0-2 år 100 % 2-3 år 85 % 3-4 år 75 % 4-5 år 65 % 5-6 år 50 % 6-7 år 40 % 7-8 år 30 % 8 år --> 20 % Almindelige elektriske apparater El-drevne køkkenmaskiner (fx kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere og foodprocessorer) El-artikler til personlig pleje (fx hår- og føntørrere, fladjern, barbermaskiner og tandbørster) Elektrisk hobbyværktøj, herunder elektriske haveredskaber og motionsmaskiner Tv-udstyr mv. (fx radio- og tv-apparater, projektorer, musikafspillere, spillekonsoller, højttalere, forstærkere, videokameraer og tilbehør til de nævnte ting) Hårde hvidevarer (fx køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere og el-radiatorer) Andre almindelige elektriske ting til brug i hjemmet (fx el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure og symaskiner) Telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør Walkie-talkier og radioamatørudstyr Elektriske musikinstrumenter. Alder Procentsats 0-1 år 100 % 1-2 år 90 % 2-3 år 70 % 3-4 år 50 % 4-5 år 30 % 5 år --> 10 % Særlige elektriske apparater Private computere med tilbehør og programmel, herunder skærm, tastatur, modem, webcam, mus, printer, joystick, router, cd-rom brænder, ekstern harddisk og dockingstation Ikke-fastmonteret navigationsudstyr med tilbehør Telefax, fotokopieringsmaskiner og scannere Mobiltelefoner med tilbehør. Har du valgt Indbo Plus, er der ingen afskrivning på dine almindelige elektriske og særlige elektriske apparater de første 4 år efter første købsdato, hvis der er tale om en skadetype, der er af Indbo Plus - se afsnit 19 og afsnit 20. K. Følgeudgifter (redning og genhusning) Forsikringen dækker skade på de forsikrede ting i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til at afværge umiddelbar truende skade på personer eller på andres ting. I forbindelse med en skade, der er af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen* også: Rimelige og nødvendige udgifter til at redde, bevare og rydde op Rimelige og nødvendige udgifter til at flytte ud og ind Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder udgifter til opmagasinering, i indtil 1 år efter helårsboligens fraflytning. De nævnte udgifter erstattes også, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bo i helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges betalt af ejeren.

10 2. BRAND, LYNNEDSLAG OG EKSPLOSION MV. - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: Forsikringen dækker: a. Brand, det vil sige en løssluppen, flammedannende ild, der kan brede sig ved egen kraft b. Direkte lynnedslag c. Eksplosion* d. Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til at opvarme rum e. Nedstyrtende luftfartøj eller dele derfra f. Enhver beskadigelse af vasketøj pga. tørkogning, når vasketøjet er omfattet af 1.F.a g. Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i vaskemaskiner og tørretumblere dækkes, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt og vasketøjet er omfattet af 1.F.a h. Enhver beskadigelse af tøj i vaskemaskine eller tørretumbler, hvis maskinen er under 9 år gammel og der er dokumentation for apparatsvigt. 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker ikke: a. Skade der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af brand (løssluppen flammedannende ild) b. Skader på ting der forsætligt udsættes for ild eller varme c. Vask eller tørring af tøj ved for høje temperaturer. 3. Forsikringen dækker skader på: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er. 4. Erstatning: De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. For punkt b-c gælder, at særligt privat indbo og særlige private værdigenstande ikke er i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse eller garager. d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke.

11 3. INDBRUDSTYVERI - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Tyveri ved indbrud i forsvarligt aflåst bygning eller lokale b. Tricktyveri* c. Tyveri fra forsvarligt aflåst garderobeskab, hvor voldeligt opbrud* kan konstateres d. Tyveri fra forsvarligt aflåst kundeboks i pengeinstitut, hvor voldeligt opbrud* kan konstateres. Forsikringen dækker ikke: a. Tyveri fra bolig der har været ubeboet i over 6 måneder b. Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede, eller døre, der ikke har været lukkede og låste c. Tyveri fra hotelværelse/ferielejlighed*, kahyt eller togkupé når voldeligt opbrud* ikke kan konstanteres d. Tyveri fra lystfartøj. Hændelser, der ikke er som indbrudstyveri, kan være som simplet tyveri eller ran - se afsnit 4 og afsnit Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er. c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er For b-d gælder, at der ikke er dækning i: loft- og kælderrum i etagebyggeri udhuse og garager ubeboede fritidshuse uden for perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet. For c og d gælder herudover, at der ikke er dækning i boliger, der har været ubeboede i mere end 2 måneder. e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er. Dog ikke i arbejdsskure i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker højst 5 % af forsikringssummen* ved indbrudstyveri af almindeligt privat indbo i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og garager b. Ved tyveri fra garderobeskabe dækker vi særlige private værdigenstande og penge m.m. med højst kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed.

12 4. SIMPELT TYVERI - GENERELT (se også næste side om simpelt tyveri fra bil mv.) - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale b. Tyveri fra gravsteder som en af de sikrede har dispositionsret over. Forsikringen dækker ikke: a. Glemte, tabte eller forlagte ting b. Tyveri begået af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede c. Tyveri fra boligen, når den er ubeboet, udlånt eller udlejet d. Opmagasinerede ting e. Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed f. Tyveri fra bolig der har været ubeboet i over 6 måneder. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er. Dog ikke dækning: I loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og garager For udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere I ubeboede fritidshuse uden for perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet. c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er ikke d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er ikke e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er, hvis de er låst med en godkendt lås* g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er, men havetraktorer skal være låst h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er ikke i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er, men simpelt tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis både mv. er låst fast til et fast punkt med lås, kæde eller lignende j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker højst 2 % af forsikringssummen* ved tyveri af almindeligt privat indbo i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse og garager og for udvendig bagage på biler, herunder i bagagebokse og trailere b. Vi dækker højst 10 % af forsikringssummen* for særligt privat indbo c. Ved tyveri fra gravsteder er der en selvrisiko på 500 kr. I det omfang forsikringen er købt med en højere generel selvrisiko, gælder denne generelle selvrisiko.

13 5. SIMPELT TYVERI - BIL MV. (se også foregående side om simpelt tyveri generelt) - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Tyveri fra biler b. Tyveri fra beboelsesvogne, luftfartøjer, private søfartøjer, campingvogne og telte, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der. Forsikringen dækker ikke: a. Glemte, tabte eller forlagte ting b. Tyveri begået af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede c. Tyveri af ting i uaflåste og uaflukkede biler, trailere, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer d. Tyveri når der ikke kan konstateres voldeligt opbrud. Kravet om voldeligt opbrud gælder ikke ved tyveri fra bil e. Tyveri når sikrede har udvist grov uagtsomhed. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er. Dog skal genstande være anbragt, så de ikke har været synlige udefra c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er ikke d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er ikke e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er, hvis de er forsynet med godkendt lås*. Det er en betingelse af cyklen er låst g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er ikke h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er ikke i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er. Dog skal tilbehør være anbragt, så det ikke har været synligt udefra j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker særligt privat indbo med højst kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed.

14 6. RAN, RØVERI OG OVERFALD - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Røveri. Ved røveri forstås tyveri af forsikrede ting sket under brug eller trussel om øjeblikkelig brug af vold b. Ran. Ved ran forstås tyveri af ting i sikredes umiddelbare nærhed, når sikrede eller andre: Har set gerningsmanden tage det stjålne eller Har set gerningsmanden være i besiddelse af det stjålne eller Har bemærket særlige omstændigheder omkring tyveriet og straks i forbindelse med ovenstående har undersøgt tingene nærmere og bekræftet tyveriet. c. Tasketyveri. Ved tasketyveri forstås tyveri af tasker med indhold, når de frarives sikrede d. Skade på de forsikrede ting som følge af overfald på de sikrede personer. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Ved ran og tasketyveri dækker vi højst særlige private værdigenstande og penge m.m. med kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed.

15 7. FÆRDSELSUHELD OG HAVARI - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker skade på forsikrede ting som følge af: a. Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel* er indblandet (påkørsel, sammenstød eller væltning) b. Havaritilfælde med lystfartøjer som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har været som passager. Forsikringen dækker ikke: a. Skade på flyttegods eller andet gods der er overgivet til transport mod betaling b. Skade på trafikmidlet. Hvis du har købt modulet Cykel PLUS, kan skade på cyklen være - se afsnit Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er ikke d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er ikke e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er ikke g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er ikke h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Ved havari med lystfartøjer kan den samlede dækning for almindeligt og særligt privat indbo ikke overstige kr. (indeks 2016) pr. forsikringsbegivenhed.

16 8. HÆRVÆRK - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Skade forvoldt med vilje og i ond hensigt: Hærværk på forsikrede genstande (se afsnit 8.3) der er i og ved helårsboligen (forsikringsstedet) Hærværk sket på forsikrede genstande (se afsnit 8.3) - se 1.F.a - og på særligt privat indbo - se 1.F.b - under flytning Hærværk på ting der midlertidigt er i fritidshus Hærværk på gravsteder som en af de sikrede har dispositionsret over. Forsikringen dækker ikke: a. Hvis helårsboligen har været ubeboet i over 6 måneder b. I ubeboede fritidshuse uden for perioden 1. juni til 31. august. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan anses som beboet c. Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt er i helårsboligen eller fritidshuset. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er. b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er kun, hvis det er i sikredes beboelse og under flytning c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er kun, hvis de er i sikredes beboelse d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er kun, hvis de er i sikredes beboelse e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er kun i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cyklerne. Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Hvis du har købt modulet Cykel PLUS - se afsnit 21 - kan der også være dækning for hærværk, der sker i anden forbindelse g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er ikke h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er kun i forbindelse med tyveri fra aflåst bygning eller lokale, men ikke fra arbejdsskure i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er kun i aflåst bygning j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: Vi dækker højst 5 % af forsikringssummen* for almindeligt privat indbo i loft- og kælderrum i etagebyggeri og i udhuse og garager

17 9. UDSTRØMNING AF VŒS KER (VANDSKADE) - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker skade på forsikrede ting som følge af: a. Vand, olie, kølevœske, damp eller lignende der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer, vandsenge, akvarier eller andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte* vand-, varme- eller afløbsrør i bygningen, dækkes også langsom udsivning b. Frostsprængninger i lokaler som sikrede disponerer over, når årsagen er tilfældig svigtende varmeforsyning. Forsikringen dækker ikke: a. Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere b. Tabet af selve den udflydende vœske c. Skade som følge af opstigende grund- og kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky- eller tøbrud* d. Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. For punkt b-c gælder, at særligt privat indbo og særlige private værdigenstande ikke er i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse eller garager. d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er ikke h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er ikke j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke.

18 10. STORM VOLDSOMT SKY- OG TØBRUD SNETRYK - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker skade på forsikrede ting som følge af: a. Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Storm betyder vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund b. Oversvømmelse* som følge af voldsomt sky- eller tøbrud* når vandet ikke kan få normalt afløb. Voldsomt skybrud er meget nedbør over længere tid eller ekstraordinært meget nedbør over kortere tid, så vandmængden ikke kan få naturligt afløb gennem normalt konstrueret og utilstoppet kloakanlæg. Det vil sige vand fra terræn, tag eller altan, der trænger gennem naturlige åbninger i bygningerne, som fx døre og lyskasser, eller stiger op gennem afløbsledningerne c. Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludselig virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, hvis afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort. Forsikringen dækker ikke: a. Skader på ting uden for bygningen b. Skade der skyldes, at forsikrede har forsømt at rense afløb c. Skade der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger d. Skade som følge af oversvømmelse* fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky- eller tøbrud*. Hvis du har en husforsikring med HUS PLUS hos os, kan også skade på grund af indtrængende og opstigende nedbør være - se afsnit Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er. For punkt b-c gælder, at særligt privat indbo og særlige private værdigenstande ikke er i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse eller garager. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Ved enhver skybrudsskade er der en selvrisiko på kr. b. I kælderrum, der ikke er godkendt til beboelse, dækker vi med højst 15 % af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed (efter selvrisiko). d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er ikke j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke.

19 11. VANDSKADE - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker skade på lejeres forsikrede ting som følge af at: a. Nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen b. Vand siver ud fra røranlæg uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker skade på husejers forsikrede ting, når de har en dækningsberettiget skade på en husforsikring i LB Forsikring. Forsikringen dækker ikke: a. Skade på lejers forsikrede ting, hvor udlejer har erstatningspligten efter lejeloven eller lejeaftalen b. Skade på lejers forsikrede ting i tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden c. Skade på lejers forsikrede ting der er betalt af udlejeren d. Skade på ting uden for bygningen e. Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er. For punkt b-c gælder, at særligt privat indbo og særlige private værdigenstande ikke er i loft- og kælderrum i etagebyggeri, i udhuse eller garager. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Ved enhver skybrudsskade (se afsnit 10.4) er der en selvrisiko på kr. b. I kælderrum, der ikke er godkendt til beboelse, dækker vi med højst 15 % af forsikringssummen* pr. forsikringsbegivenhed. d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er ikke f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er ikke j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke.

20 12. KØLE- OG DYBFROSTSKADE - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Skade på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet) der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget b. Skade på køle- og dybfrostanlæg og almindeligt privat indbo der er forvoldt af optøede varer. Forsikringen dækker ikke: a. Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter huset, har afbrudt strømmen b. Skade der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, fx en sælger c. Skade, hvor strømafbrydelse eller apparatsvigt skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion d. Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er over 12 år gammelt. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Forsikringen dækker skader på køle- og dybfrostanlæg omfattet af afsnit De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker varer i køle- og dybfrostanlæg med højest 2 % af forsikringssum*.

21 13. REJSEGODS - del af Indbo Basis 1. Forsikringen dækker disse skader: 2. Forsikringen dækker ikke disse skader: Forsikringen dækker: a. Rejsegods* under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato. Dækningen ydes efter de regler, der gælder for denne forsikring, når tingene tages med eller sendes som rejsegods*. Herunder dækkes skader ved forveksling eller beskadigelse b. Rejsegods*, bortset fra penge m.m. og særlige private værdigenstande, der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet c. Rejsegods*, bortset fra penge m.m. og særlige private værdigenstande, der tages med og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og den er købt hos en sædvanlig rejseudbyder. De begrænsninger, der i øvrigt gælder for denne forsikring, gælder også for rejsegodsdækningen. Derudover dækker forsikringen ikke: a. Skader som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker b. Skader som består i almindelig ramponering af kufferter eller tasker c. Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods*. 3. Forsikringen dækker skader på: 4. Erstatning: Du kan se, hvilke ting vi dækker skader på ved at sammenholde punkterne nedenfor med oversigten i afsnit 1.F: a. Almindeligt privat indbo - se afsnit 1.F.a - er b. Særligt privat indbo - se afsnit 1.F.b - er c. Særlige private værdigenstande - se afsnit 1.F.c - er, dog ikke ved bortkomst og beskadigelse d. Penge m.m. - se afsnit 1.F.d - er. Vi dækker dog ikke ved bortkomst og beskadigelse e. Almindelige husdyr der ikke bruges erhvervsmæssigt - se afsnit 1.F.e - er f. Cykler herunder eldrevne cykler - se afsnit 1.F.f - er g. Motoriserede haveredskaber - se afsnit 1.F.g - er ikke h. Arbejdsredskaber - se afsnit 1.F.h - er i. Både mv. - se afsnit 1.F.i - er ikke j. Bygningsdele - se afsnit 1.F.j - er ikke. De almindelige regler for erstatning i afsnit 1.H-1.J gælder. Derudover gælder følgende særlige regler: a. Vi dækker skader på rejsegods* med højst 10 % af forsikringssummen*.

22 14. RETSHJÆLP - del af Indbo Basis Vilkårene for Retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber. Det, der står her om retshjælpsforsikringen, er kun en ufuldstændig beskrivelse. Du kan se vilkårene på vores hjemmeside eller få dem ved at ringe eller skrive til os. 1. Forsikringen dækker følgende sager: Din indboforsikring omfatter retshjælp. Vi dækker fx tvister om: Mindre private lejeforhold Erstatning (ikke erhverv) Køb og salg af indbo Ejer- og andelslejligheder, hvis sikrede er part i sagen (og altså ikke foreningen) Indbo- eller andre private forsikringers dækningsområde. 2. Forsikringen dækker ikke følgende sager: Forsikringen dækker fx ikke tvister om: Arbejds- eller lønspørgsmål Skatte- og afgiftssager De fleste familieretlige spørgsmål Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber Skiftesager Straffesager Inkassosager mod den sikrede Fast ejendom, motorkøretøjer og lystbåde dækkes på henholdsvis hus-, kasko- og lystfartøjsforsikringen. Se nærmere i de fuldstændige vilkår. 3. Anmeldelse Det er i de fleste tilfælde en betingelse for dækning, at du har en advokat til at føre sagen for dig. Du skal derfor kontakte en advokat, der kan anmelde sagen for dig. Kan din sag behandles efter reglerne om småsager, kan du selv anmelde sagen til os. Bistand fra en advokat eller rettergangsfuldmægtig er i småsager kun i forbindelse med hovedforhandlingen under selve retssagen. Se om din sag kan behandles efter reglerne om småsager på eller 4. Erstatning Forsikringen dækker med højst kr. Summen afhænger af, hvornår søgsmålsgrunden er opstået. Der gælder særlige regler for ankesager. Der er en selvrisiko på 10 %, dog mindst kr. Forsikringen dækker ikke almindelig advokatrådgivning. Forsikringssummer og selvrisiko for retshjælpsforsikringen indeksreguleres ikke.

23 15. ID-TYVERI - Retshjælpsforsikringen på din indboforsikring er udvidet, så den dækker id- sikring. Dækningen er uden selvrisiko Har du brug for døgnservice, ring Hvad forsikringen dækker? 2. Hvad forsikringen ikke dækker? Forsikringen dækker de sikrede ved identitetstyveri*, der konstateres og anmeldes i forsikringstiden. Din dækning for id-tyveri hjælper dig med at forebygge, opdage og begrænse identitetstyveri*. 24 timers telefonservice med rådgivning om, hvordan du skal forholde dig ved identitetstyveri Adgang til standardbreve til brug for henvendelse til firmaer, der har sendt varer, långivere, Experian (tidligere RKI), debitorregisteret og borgerservice Juridisk bistand hos vores jurister i forbindelse med yderligere korrespondance om allerede afviste krav Krisehjælp - se afsnit 16. Forsikringen dækker ikke: Økonomisk tab der skyldes identitetstyveri* Dit eget tidsforbrug i forbindelse med identitetstyveri* Identitetstyveri* der er begået af en eller flere personer i husstanden Identitetstyveri* der vedrører sikredes erhverv* Udgifter til juridisk bistand fra andre end selskabets jurister Udgifter i forbindelse med retssag om krav opstået i forbindelse med identitetstyveri* (disse udgifter kan være af din almindelige retshjælpsforsikring med den selvrisiko og på de vilkår, der står i afsnit 14). 3. Anmeldelse Det er en betingelse for dækning af identitetstyveri*, at identitetstyveriet er politianmeldt. I øvrigt henvises til afsnit 22.A. Hvis der ønskes juridisk bistand, er det også en betingelse, at sikrede giver LB Forsikring: fuldmagt til at varetage sagen på sikredes vegne adgang til de oplysninger og den dokumentation, der er nødvendig for at varetage sikredes interesser.

24 16. ANSVAR - del af Indbo Basis Generelt om din ansvarsforsikring Denne forsikring har til formål at betale for sikrede, hvis sikrede har pådraget sig et privat erstatningsansvar, og at hjælpe med at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod sikrede. Efter dansk ret er du normalt juridisk ansvarlig, når du ved fejl eller forsømmelse er skyld i en skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i en lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er du ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Uanset der ikke er et juridisk erstatningsansvar, dækker forsikringen i et vist omfang skader forvoldt af små børn og gæstebudsskader. 1. Hvilke ansvar dækker vi Forsikringen dækker erstatningsansvar for skade på personer eller ting, sikrede som privatperson pådrager sig i forsikringstiden. Derudover dækker forsikringen: a. Skader forvoldt af børn. Ansvar for skader forvoldt af børn dækkes, hvis barnet har et selvstændigt juridisk ansvar. Derudover dækkes skader forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Ansvar efter lov om hæftelse for børns erstatningsansvar dækkes, medmindre det er forsætlige* handlinger begået af børn på 14 år eller derover. b. Gæstebudsskader. Skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær c. Skader forvoldt af sikredes dyr. Ansvar for skader forvoldt af heste eller andre dyr til privat brug, som sikrede er ejer eller bruger af (dog ikke skader forvoldt af hunde). d. Pludselig skade på lånte og lejede ting, når tingene er almindeligt privat indbo, særligt privat indbo og husdyr, hvis skaden sker i de første 30 dage af leje- eller låneperioden. For cykler er dækningen begrænset til børnecykler, det vil sige cykler, der tilhører børn under 12 år. e. Ansvar for skader opstået på en ubebygget privat grund og for private fritidshuse og en- og to familehuse, hvis du bor i huset og der ikke er en bygningsforsikring i kraft. 3. Anmeldelse LB Forsikring bestemmer sagens behandling over for skadelidte. Hvis sikrede selv anerkender erstatnings-ansvaret, forpligter sikrede kun sig selv - ikke selskabet. Hvis sikrede uden aftale med LB Forsikring anerkender et erstatningsansvar, risikerer sikrede selv at skulle betale en erstatning. 4. Forsikringssum Vi dækker dit ansvar for personskade med højst 10 mio. kr. Vi dækker dit ansvar for tingskade og skade på dyr med en sum på op til 5 mio. kr. Se hvilke ting der er i afsnit 1.F og afsnit 1.G. Ud over forsikringssummen* dækkes omkostninger i forbindelse med erstatningssagen og renter af det beløb, der hører under forsikringen. Sikrede kan efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af lov om arbejdsskadeforsikring, og i det omfang rednings aktionen ikke sker som et led i sikredes erhverv*.

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016

Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Sommerhusforsikring Vilkår nr. 44-2, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-5 (08.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017

Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 Indboforsikring Vilkår nr. 33-5, juni 2017 LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Indholdsfortegnelse 1. Indboforsikringens hvem -

Læs mere

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S

LB KONCERNEN. Indboforsikring. Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S LB KONCERNEN Indboforsikring Vilkårnr.33-3,januar2011 FDM FORSIKRING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: Afsnit: Side: 1 Hvem er sikret... 4 2 Hvor dækker forsikringen... 4 3 Indboforsikringen... 4 4

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01

Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FH-01 Gældende fra november 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser Bygningskaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) 1 Hvad omfatter Bygningskaskodækningen? 1.1 Tyveri og hærværk 1.1.1 Forsikringen dækker skader

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201

Fritidshusforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-201 Forsikringsbetingelser Fritidshusforsikring Version 10-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016

Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Retshjælp Vilkår nr. RH-6, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016

Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Campingvognsforsikring Vilkår nr. 15-1, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615

Landbo Forsikring. Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring Landbo Forsikring Forsikringsbetingelser 0615 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Indhold

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3

F ORSIKRINGSBETINGELSER 41/3 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR KOMBINERET ERHVERVSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed GRUNDDÆKNING 0500 Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen...

Læs mere

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211

Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Indbo Forsikringsbetingelser nr. 1211 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om forsikringsaftaler

Læs mere