Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten Olsen, Michael Ryberg Juliussen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden - direktøren Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv Autocamper på Lystbådehavne Takster og takstregulativ forlystbådehavne Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Orientering fra formanden - direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Vagtordning hos Dantaxi Bestillingskontoret Dantaxi er blevet bedt om at etablere en vagtordning alle på alle lørdage og søndage i tidsrummet kl for at sikre en god servicering af offentligheden. Anmodningen sker på baggrund af sager, hvor dette ikke har været tilfældet. I forvejen har bestillingskontoret en vagtordning om natten på hverdage, som fungerer tilfredsstillende. Slut med Flinkesedler i Vordingborg Kommune Pressemeddelelse vedr. håndhævelse af nyt parkeringsregulativ. Bilag vedlagt. Lys på med Ludvig Vej- og Trafik og Skoler har i fællesskab tilmeldt Vordingborg Kommune som samarbejdspartner til Cyklistforbundets kampagne Lys på med Ludvig. Det er Vej- og Trafik som bærer udgiften via trafiksikkerhedspuljen. Kampagnens overordnede mål er at få de bløde trafikanter til at bruge reflekser og cykellygter. Kernen i kampagnen er en landsdækkende event, som sker mandag den 28. oktober Idéen med eventen er, at alle landets (tilmeldte) 4. klasser får uddelt reflekser i tidsrummet kl Vej- og Trafik og Skoler vil i fællesskab koordinere eventen i Vordingborg Kommune. Cyklistforbundet vil sende en pressemeddelelse til de lokale medier. I den forbindelse har administrationen et forslag om, at invitere den lokale avis til at være til stede på én af skolerne sammen med en eller to politikere, som deler reflekser ud. Umiddelbart foreslår administrationen, at det enten er et medlem fra Børne-, Unge- og Familieudvalget eller et medlem fra Teknikudvalget, eller et medlem fra hvert udvalg. Administrationen foreslår derfor, at Teknikudvalget drøfter om de ønsker, at et medlem deltager ved eventen, og i givet fald hvem. Skolechefen vil afklare det samme med Børne-, Unge- og Familieudvalget. Af praktiske årsager vil det også være skolechefen som udpeger, hvilken skole det skal foregå på. Nyråd Torv Arbejderne med sætning af nye kantsten, og opretning af fortov igennem Nyråd Hovedgade er afsluttet. Arbejderne på torvet er startet op. Der har igennem hele processen, været dialog med lokalrådet, omkring udformningen af projektet. I det første skitseprojekt der blev fremlagt af lokalrådet, var der lagt op til, at man skulle skabe en sammenhæng over vejen, via en oval hævet flade. Dette har ikke været muligt, da en hævet flade skal udføres, så de kørende rammer med begge hjul på en gang. Det er derfor udgået af projektet, og der bliver lavet en traditionel hævet flade. For at skabe 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget sammenhæng over vejen, bliver udtrykket fra torvet, overført til den lille plads foran Daglig Brugsen På torvet bliver der lavet en plads/scene, i den nederste del af torvet, som får det ovale form som ønsket af lokalrådet. Der kommer en tribune i bagsiden, så man kan sidde og kigge ud over tovet. Selve torvet bliver rammet ind med et bånd af træer og steler, for at give indtryk af en plads, når man kommer kørende af Nyråd Hovedgade. Træerne der bliver plantet er paradisæble. I den bagerste del af torvet, i forhold til hovedgaden bliver der lavet parkeringsmuligheder. Hele pladsen bliver belagt med asfalt. Belysningen udskiftes. Lokalrådet har endnu ikke haft mulighed for at finde midler til dækning af inventar, lamper og træer, som først aftalt. I dialog med lokalrådet, er der fundet frem til et projekt der gør, at de midler der er sat til rådighed, kan dække udgifterne, så anlægsprojektet kan udføres fuldt ud. Som det ser ud pt., kommer der til at mangle penge til de ønskede elementer, bestående af sidde-, og lege møbler fra firmaet Outsider. Pladsen kan sagtens bruges uden, og det er muligt at sætte dem op senere, hvis lokalrådet finder midlerne til det. Det forventes at pladsen er færdig i Skiltning på Slotstorvet Notat omkring skiltningen på Slotstorvet. Bilag vedlagt Overfladebehandling på veje Vej og Trafik har modtaget 4 henvendelser vedr. den overfladebehandling (forkortet OB), der er lagt ud på bl.a. Grønsundvej og Mønsvej. Der har derudover været et antal læserbreve om emnet. Klagerne går generelt på, at belægningen er støjende, er farlig for cyklister og for bilruder pga. sten, der bliver kastet op fra andre biler samt en billig løsning. OB er en belægning, der har været anvendt i rigtig mange år og været en fast del af funktionskontrakterne. Kontrakterne er bygget sådan op, at entreprenøren frit kan vælge OB på vejstrækninger uden for byerne, såfremt belægningen er mere hensigtsmæssig. Eftersom OB er billigere end en mere traditionel asfalt, har det givet været med til at gøre kontrakterne billigere. Rent prismæssigt koster OB ca. 35 kr. pr. m2 Til sammenligning vil en anden normal brugt asfalt på landeveje, AB, koster ca. 70 kr. pr. m2. Dvs. ca. dobbelt så meget. Levetiden for en OB, før den skal repareres eller udskiftes, er relativ tæt på en almindelig asfalt, men der er naturligvis de gener, som borgerne skriver om. Dette gælder særligt i de første par år efter udlægningen. Derefter bliver forskellen mindre. Den højere støj gør, at man normalt ikke anvender den grove type OB i byerne, dog findes der en type med mindre stenstørrelser som udmærket kan bruges. Visse steder, vil det ikke umiddelbart være muligt at bruge OB. Det gælder særligt, hvis der er dybe spor eller huller. Her vil man enten skulle rette vejen op først og derefter lægge OB, eller 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget bruge en anden type asfalt. Det skyldes, at OB lægges i et jævnt lag over hele vejen, så huller vil blive ved med at være huller. Vej og Trafik har ikke i de foregående år orienteret om anvendelsen af OB, og det lave antal direkte henvendelser har ikke umiddelbart været tilstrækkelig grund til pressemeddelelser, men vi vil næste år undersøge anvendelsen og orientere i medierne om dette. Bilag: 1 Åben Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune 96949/13 2 Åben Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX 98884/13 Indstilling Til orientering Beslutning i Teknikudvalget den Michael Ryberg Juliussen og Carsten Olsen deltager i lys på Ludvig. Taget til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Sagsnr.: 08/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Resumé Med baggrund i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på kr. til fortsat realisering af den vedtagne Handicappolitiske Handleplan. Handicaprådet besluttede, på møde d. 21 juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet til i tæt dialog med stab Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes handicappuljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes. Sagsfremstilling I forbindelse med senest afholdt dialogmøde, den 19. august 2013, med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2013 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat, fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces. Forbedringer i det offentlige rum kunne være nye markeringer, for blinde og svagtseende, og samtidig bringe de mest benyttede forgængerovergange/kryds/kryds og gangstrækninger i en stand, så de overholder de nyeste standarder. Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet og haller, herunder lokaler der anvendes af lokalrådene, hvor det primært er udvendige såvel som indvendige tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlings sale, der skal sættes fokus på. Endvidere er der et ønske om at der sikres tilgængelighed til ikke-kommunalt ejede valgsteder inden valget i november Efter nærmere aftale, med Handicaprådets repræsentanter, kan der udføres akut opståede arbejder på andre kommunale bygninger, skoler og haller, såfremt der måtte vise sig et behov for forbedring af tilgængeligheden. Arbejder med projektering og fysisk udførelse ønskes opstartet straks. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2013 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Bygningschefen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget at der ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr., til fortsat realisering af den Handicappolitiske handleplan, herunder tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Beslutning i Teknikudvalget den Sagen blev udsat, udvalget ønsker en konkret indstilling. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om offentlige vej Resumé Cafe Frederik VII placeret på Store torv i Stege, har forespurgt om tilladelse til at udvide baglokalerne. Sagsfremstilling Ønsket fra Cafe Frederik VII er et areal på 4 meter bag ud, i forhold til den nuværende bygning, i husets bredde. Det samlede areal udgør i alt 24 m2. Se vedlagte bilag. Udvidelsen skal bruges til bedre køkken- og opvaskefaciliteter samt lagerplads. Der er ingen planer om, at skulle udvide cafeområdet. Ønsket kommer pga. ejerskifte, samt et ønske om, at udvide forretningsområdet. Dette er ikke muligt med de nuværende faciliteter. Vej og Trafik ønsker at Teknikudvalget drøfter sagen. Hvis der er enighed omkring afgivelsen af arealer til en udvidelse, skal ansøger fremsende en byggeansøgning til kommunen. Projektet skal godkendes og overholde gældende lovgivningen. Den nuværende lejeaftale skal opdateres, så de nye arealer indgår i aftalen på samme betingelser som nuværende arealer. Bilag: 1 Åben Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne 99519/13 Indstilling Vej og Trafik chefen indstiller, at sagen omkring udvidelsen drøftes. Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget var positiv overfor en eventuel udvidelse, hvis det sker i samme byggestil og materialer. Sagen blev drøftet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Lea Mariager Lovgrundlag Jernbaneloven og normer, som er fastsat efter jernbaneloven, om bl.a. krav til broers og frirum (højde og bredde under broen), og hvordan de skal konstrueres. Resumé Administrationen vurderer, at Banedanmark formentlig er forpligtet til at bygge en helt ny bro over Orevej. I de videre forhandlinger med Banedanmark om broprojektet, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark skal betale de samlede udgifter til, at den eksisterende bro rives ned, og der bygges en helt ny bro. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder de gældende frirumsnormer (højde og bredde under broen), vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Sagsfremstilling Den politiske aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt indebærer, at jernbanenettet fra Ringsted til Rødby elektrificeres og opgraderes fra et til to spor. Det betyder bl.a., at broen over Orevej i Vordingborg skal udvides. Administrationen har været i dialog med Banedanmark om, hvordan broen over Orevej skal ændres. Banedanmark foreslår to mulige løsninger. Den ene løsning indebærer, at der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro med et ekstra jernbanespor. Frirummet under tillægsbroen vil få samme højde, som under den eksisterende bro, men frirummet vil blive bredere. Højden på den eksisterende bro overholder ikke den gældende norm. Ifølge Banedanmarks anlægsoverslag vil Banedanmark betale en andel af projektet på 6,7 mio. kr. Vordingborg Kommune skal betale en andel på 1,25 mio. kr. Den anden løsning indebærer, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og erstattes af en helt ny bro med både vejbaner og to jernbanespor. Frirummet under den nye bro vil få en højde og bredde, som svarer til de gældende normer for broer. Banedanmarks anlægsoverslag for at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny er på 31,2 mio. kr. Banedanmark tilbyder at betale en andel på 6,7 mio. kr., da det svarer til deres udgift til at bygge en tillægsbro til den eksisterende bro. Løsningen betyder derfor en udgift for Vordingborg Kommune på 24,5 mio. kr. Administrationen indstillede i januar 2013 til Teknikudvalget, at udvalget vælger den første løsning, hvor der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro. Under Teknikudvalgets behandling blev der rejst spørgsmålstegn ved, om det er lovligt at opføre en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder gældende regler og normer. Teknikudvalget indstillede derfor den 19. marts 2013 til Kommunalbestyrelsen, at regelgrundlaget for Banedanmarks forpligtelser afdækkes, inden administrationen forhandler videre med Banedanmark. Kommunalbestyrelsen tiltrådte Teknikudvalgets indstilling den 11. april Administrationen vurderer, at jernbaneloven og de normer, som er fastsat efter loven, gælder, når der bygges nye broer, og når eksisterende broer ombygges, så broens statiske system ændres (f.eks. ved forstærkning eller breddeudvidelse af broen). Loven og normerne gælder ikke ved reparation e.l. af en eksisterende bro, som ikke medfører ændringer i broens statiske system. Det er administrationens opfattelse, at en udvidelse at broens bredde med en tillægsbro enten er en helt ny bro eller en breddeudvidelse af den eksisterende bro, som ændrer den eksisterende bros statiske system. I de videre forhandlinger med Banedanmark om, hvordan broprojektet finansieres, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark ifølge de gældende normer er forpligtet til rive den eksisterende bro ned og bygge en helt ny. Da det er Banedanmark, som ønsker, at broen skal udvides med et 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget ekstra jernbanespor, så er det efter jernbaneloven også Banedanmark, som skal betale de samlede udgifter til at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny. Administrationen har drøftet med Rambøll (Banedanmarks konsulent på broprojektet), hvordan jernbaneloven og de tilhørende normer skal fortolkes. Ifølge Rambøll gælder jernbaneloven og normerne normalt kun fremadrettet. Det betyder ifølge Rambøll, at hvis en bro fjernes og erstattes af en helt ny bro, så skal den nye bro bygges efter de gældende normer for både konstruktion og frirum (højde og bredde under broen). Hvis en eksisterende bro ombygges eller udvides, så bygges udvidelsen også efter gældende konstruktionsnormer. Derimod mener Rambøll ikke, at en sideudvidelse af en eksisterende bro skal bygges efter gældende frirumsnormer. Ifølge Rambøll har Banedanmark på den baggrund vurderet, at det er tilstrækkeligt, at udvidelsen af broen over Orevej sker med et fritrum (højde og bredde under broen), som svarer til den eksisterende bros. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder den gældende frirumsnorm, vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Økonomi Punktet har ikke ingen direkte økonomiske konsekvenser. Hvis Vordingborg Kommune får medhold i, at Banedanmark skal dække alle omkostninger til, at den eksisterende bro rives ned og der bygges en ny, kan kommunen spare de 1,25 mio. kr., som Teknikudvalget har bevilliget til anlægsprojektet. Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at administrationen overfor Banedanmark fastholder, at Banedanmark skal betale alle omkostninger til, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og til, at der bygges en helt ny bro, samt at hvis Banedanmark afslår, indbringes sagen for Transportministeren. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafik - Sagsbeh: Jón Petersen Lovgrundlag Vejloven Færdselsloven Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Resumé På Teknikudvalgets møde den 27. august 2013 besluttede udvalget under behandlingen af punkt 3 hastighed på Kohavevej, at administrationen til næste møde skulle fremstille en sag med forslag til hastighedsbegrænsning og/eller forbud mod gennemkørsel. Sagsfremstilling Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ansøgning til politiet, hvor der ansøges om nedsættelse af hastighedsbegrænsningen på Kohavevej og Fragevej til 60 km/t, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og den del af Græsbjergvej som er nord for Mønsvej. Græsbjergvej er taget med, fordi at forbudsskiltning ved krydset Græsbjergvej / Kohavevej vil være uhensigtsmæssig, da der ikke er vende- eller omkørselsmuligheder for lastbilerne. Forslaget indeholder dermed forbudsskiltning ved Kohavevej / Mønsvej og Græsbjergvej / Mønsvej, hvor lastbilerne har mulighed for at fortsætte på Mønsvej, og skiltning ved Kohavevej / Fragevej / Rynkebjergvej, hvor evt. lastbiler fra Fragevej har mulighed for at dreje af på Rynkebjergvej og omvendt. Da kørsel ad Fragevej til Rynkebjergvej og omvendt ikke er fordelagtig med hensyn til tidsbesparelse eller kortere afstand, forventer administrationen ikke, at det er en rute som mange vil benytte sig af. Da der ligger en erhvervsvirksomhed på Fragevej, må man forvente, at der fortsat vil være nogen lastbilkørsel på Fragevej. Disse lastbiler ville ikke blive berørt, hvis forbuddet mod gennemkørsel også skulle gælde Fragevej, fordi de i så fald ikke ville være gennemkørende. Med administrationens forslag er antallet af nye skilte også begrænset væsentligt i forhold til, hvis f.eks. Fragevej og Rynkebjergvej skulle være med. Hvis Teknikudvalget godkender ansøgningen og politiet giver deres samtykke, så foreslår administrationen, at skiltningen realiseres i indeværende år, og at udgifterne på ca kr. finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i Bilag: 1 Åben Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med 96520/13 lastbiler 2 Åben Bilag til ansøgning - Skilteplan 96792/13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at at udvalget godkender forslaget om ansøgning til politiet om nedsættelse af hastigheden på Kohavevej og Fragevej, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og Græsbjergvej, udvalget godkender, at udgifterne for en evt. realisering af forslaget finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i

12 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget ønskede at skiltet C23.1 med uc20.1 flyttes fra Fragevej / Rynkebjerg til Fragevej / Ørslevvej og Rynkebjerg / Ørslevvej. Indstillingen blev godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Autocamper på Lystbådehavne Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havnelov Planlov Resumé Der er en markant stigning i antallet af besøgende autocampere i vores område. Autocampere er ikke årstidsbestemte turister, men gæster os hele året. De har et rimeligt stort forbrug af lokale dagligvarebutikker, i forhold til de fleste andre turister. Det er blandt andet blandt andet vores lange kystline og lokale havne der tiltrækker autocampere. Sagsfremstilling Havnepladser og havnenære områder anvendes i stigende grad til midlertidig ophold for et stigende antal autocampere. I takstregulativ for fiskeri- og lystbådehavne er fra 2014 medtaget takst for autocampere på havneområdet, der ønsker at bruge havnenes faciliteter, internet, bad, toilet, strøm og vaskeri. Havnedrift har set på omkostninger ved etablering af pladser til autocampere, og de er relative små på samtlige havne. Det er alene strømstik til bilerne der skal opsættes, da havnene i forvejen råder over de øvrige faciliteter. Havnedrift har set på mulige pladser på havnene og ønsker, at udvalget tager stilling til, om de ønsker faste installationer og pladser til de mange autocampere. Følgende er besigtiget og fundet egnet: Masnedsund havn ved havnekontoret og den østlige mole, Nordhavnen på grusparkeringen, Bogø havn ved shelterne, Skåninge Bro i nærheden af toilet, på Kalvehave havn, Klintholm og Stege havn, er der flere muligheder hvor man kan modtage autocampere. Placering af holdepladser til autocampere sker i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Indstilling Vej og trafikchefen anbefaler, at der etableres faste pladser til autocamper i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. Udvalget ønsker, at vide om de øvrige kommunale havne kan indgå i beslutningen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Takster og takstregulativ forlystbådehavne 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havneloven Resumé I Teknikudvalgets mødet den 20. juni 2013 blev takstreguleringen for lystbåde og gæstesejlere i kommunens lystbådehavne for 2014 godkendt. Efterfølgende har flere havne gjort administrationens opmærksom på, at en større del end først antaget af de hjemmehørende lystbåde, hvert efterår køres væk fra havneområdet. Den foreslåede engangstakst hvor vinterleje var medtaget, ville derfor betyde en stor merudgift for disse lystbåde. Sagsfremstilling Administrationen har efterfølgende haft møder med samtlige lystbådehavnes bestyrelser og brugere for at finde en løsning, der både tilgodeser lystbådejerne og havnedriftens nødvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af havnene. Brugerne i Klintholm fiskerihavn er ikke hørt, da ændringen i Klintholm ikke berører fiskerne. Vedlagte takstblad for fiskeri- og lystbådehavne beskriver en model, hvor der betales efter m² båd og en sommer/vinterleje i lighed med tidligere takstregulativer. Den harmonisering af takster på fiskeri- og lystbådehavnene, som Teknikudvalget besluttede i oktober 2010, vil blive gennemført med vedlagte takstforslag. Taksterne for gæstesejlere er de samme som ved Teknikudvalgets første behandling og godkendelse på mødet den 20. juni Administrationen anbefaler, at godkendelsen af taksterne for gæstesejlere bevares. For at sikre en rimelig indtjening på erhvervsskibes anløb i havnene, er erhvervshavnens takster for skibsafgifter medtaget i takstregulativet. Dette er særlig relevant i forhold til crewbåde i Klintholm Havn til Krigers Flak (havvindmølleparken). Der afregnes for minimum 200 BT (brutto register ton). For crewbåde afregnes en fast månedlig pris på kr. Crewbåde anløber i Klintholm havnen flere gange i løbet af et døgn. Administrationen har i takstreguleringen lagt vægt på de services, nyanlæg, internet o.l., der er i de enkelte havne, og denne vægtning ligger til grund takstene. Takstforslaget tager højde for både fastliggere og gæster, samt erhverv i Vordingborgs fiskeri- og lystbådehavne. Forslaget er delt op i arealleje på land, vandafgifter, elafgifter, beddingsanlæg og slæbesteder, leje af faste pladser, gæstesejlere, autocampere og fiskerbåde. Administrationen anbefaler, at takstforslaget kommer til at gælde i følgende havne: Vordingborg Nordhavn, Masnedsund havn, Stege Lystbådehavn, Stege Nordre havn, Stege Sukkerhavn, Stege Fiskerstræde, Bogø havn, Skåninge Bro, Kalvehave havn og Klintholm havn. Bilag: 1 Åben Lystbåde takstregulering for /13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at takster for lystbådehavne og fiskerihavnen godkendes 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Teknikudvalget den Kan der laves et kort over veje, hvor der må bruges OB belægning jfr. kontrakterne. - Obs på udbudsmateriale i forhold til entreprenørens ansvar for planter i de første år, drift og genplantning. - Opfølgning på Kirketorvet ukrudt, plinter m.v. - Udvalget vil gerne have en orientering om offentlige toiletter, særligt i Vordingborg Slotstorvet / gl. rådhus og Præstø Havn. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering fra formanden - direktøren 1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune (96949/13) 2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX (98884/13) 3. Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege 1. Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne (99519/13) 5. Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. 1. Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med lastbiler (96520/13) 2. Bilag til ansøgning - Skilteplan (96792/13) 7. Takster og takstregulativ forlystbådehavne Lystbåde takstregulering for 2014 (51447/13) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Underskriftsside Søren Nybo Per Stig Sørensen Asger Diness Andersen Carsten Olsen Michael Ryberg Juliussen 17

19 Bilag: 1.1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96949/13

20 PRESSEMEDDELELSE (Indsæt dato) Af: Betina Nymand, Vej- og trafiksekretariatet, Slut med flinkesedler i Vordingborg Kommune Efter en lang tilvænningsperiode, hvor trafikanter er blevet orienteret frem for at få udstedt en bøde, går Vordingborg Kommune fra den x. oktober/november i gang med at håndhæve det parkeringsregulativ, som trådte i kraft i Regulativet, som også gælder i sommerhusområder, betyder blandt andet, at det er forbudt at parkere med hjulene helt eller delvis på fortovet, samt at køretøjer over 3500 kg. skal parkeres mindst 200 meter væk fra beboelse. I 2012 trådte et nyt parkeringsregulativ i kraft i Vordingborg Kommune. Indtil videre er der blevet uddelt flinkesedler til trafikanter, der parkerer ulovligt i forhold til det nye regulativ. Tiden med flinkesedlerne er snart forbi. Fra ( 1. oktober eller 1. november afhængig af hvornår TEK bliver orienteret) vil regulativet blive håndhævet. Det nye regulativ indeholder en del ændringer, som man skal være opmærksom på som trafikant i Vordingborg Kommune. Blandt andet indeholder regulativet et forbud mod parkering på fortove, hvilket betyder at ingen af køretøjets hjul må være placeret på fortovet, ved en parkering. Det er et forbud, som mange andre kommuner allerede praktiserer. Kommunen får jævnligt klager over parkerede køretøjer, som spærrer fortovet helt eller delvist, fordi et eller flere hjul er placeret på fortovet. Det er til stor gene for fodgængere, personer med barnevogne, rollatorer og kørestole, som bliver nødsaget til at trække ud på kørebanen for, at kunne passere det parkerede køretøj. Dette giver trafikfarlige situationer, som vi for alt i verden gerne vil undgå siger formand for Teknikudvalget Søren Nybo. Det nye regulativ gælder nu også i kommunens sommerhusområder. Vordingborg kommune har oplevet et stigende problem med parkering af lastbiler i sommerhusområderne, det håber vi nu at kunne løsne op for, med håndhævelsen af det nye regulativ, siger Søren Nybo Særlige parkeringsområder for køretøjer over 3500 kg bortfalder også i det nye regulativ. De særlige parkeringsområder er erstattet af en regel om, at lastbiler mm. ikke må parkere tættere end 200 meter fra beboelse. Endvidere indeholder det nye regulativ en bestemmelse, som kommunen har aftalt med politiet, nemlig at motorcykler kan parkeres lovligt i parkeringsbåse for biler. Det nye parkeringsregulativ kan ses på kommunens hjemmeside under Vej, Trafik, Havne For uddybende information kontakt venligst: Teknikudvalgsformand, Søren Nybo, tlf. nr Vej- og Trafiksekretariatet, Betina Nymand på

21 Bilag: 1.2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98884/13

22 NOTAT Sagsbehandler: Bjørn Buch Oprettet: Dokument: 96309/13. Skiltning på slotstorvet Kommunalbestyrelsens beslutninger På kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 blev besluttet, at Slotstorvet skulle ændres trafikalt, så det ikke længere havde status af gågade zone med kørsel tilladt. I stedet skulle der etableres en hastighedszone med fartdæmpere. På kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2013 blev besluttet, at Algade ændres til gågade i en prøveperiode i juni, juli og august 2013 fra den østlige ende med start fra Slotstorvet og frem til den nuværende gågade ved Kirkestræde. De øvrige måneder vil denne del fungere som sivegade som hidtil. Administrationens drøftelser med politiet om skiltningen Udfordringerne med beslutningen af 11. oktober 2012 ligger i, at der blev påtænkt en meget lav hastighed og samtidigt et ønske om, at Slotstorvet skal bruges som gennemkørsel. Den lave hastighed kan kun skiltes med gågadezone, opholds- og legeområde eller område med fartdæmpning. Gågadezone med kørsel tilladt max 15 km/t på Slotstorvet (E 49) Tavlen angiver et område, hvor området er reserveret til gående, men der kan gives tilladelse til kørsel i området. Hastigheden skal være lav, og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Desuden må parkering i en gågade ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Ved indkørsel fra øst (ved Københavnsvej) skal der i den nyetablerede helle placeres en tavle med gågadezone samt en undertavle med Kørsel tilladt med maks. 15 km/t. Sanktionsmuligheder over for parkerende på Slotstorvet er reguleret i gågadezonen, da parkering uden for afmærkede felter ikke er tilladt. Ved indkørslen til Algade fra Slotstorvet skal der ikke laves noget. I prøveperioderne (juni, juli og august) i 2014 og 2015, hvor der er gågade i den østlige del af Algade fra Slotstorvet til Stentorvet, skal der placeres et skilt med Al gennemkørsel forbudt med tre undertavler i forbindelse med beboerkørsel, varekørsel og cyklister. Ved indkørsel fra Færgegårdsvej skal der opsættes de samme skilte som ved Københavnsvej. Gågade zonen kræver ikke, at der etableres fartdæmpere. Men for at sikre, at folk kommer ned i fart, er det påtænkt at lave et bump ved Færgegårdsvej, og den nye overkørsel fra Københavnsvej har funktions af fartdæmper. Politiet har mulighed for at skrive trafikanterne, hvis de ikke overholder reglerne og ikke udviser særlig agtpågivenhed for fodgængerne. Opholds- og legeområde (E 51) Tavlen angiver et område, der klart fremtræder som egnet til ophold og leg over hele vejarealet. Slotstorvet lever ikke op til dette og politiet afviser denne løsning. Område med fartdæmpere (E 53) Tavlen angiver et område, hvor kørerbanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivet. Side 1 af 2

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. marts 2014 Tid 15.00 bustur 17.00 havnebestyrelsesmøde Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5

REFERAT. Det Maritime Råd. Møde nr. 5 REFERAT Det Maritime Råd Møde nr. 5 Tirsdag den 23. oktober 2012 kl. 18.30 Sted: Sejlklubbens lokaler på Bogense Havn Deltagere: Dagsorden Referat Formand for Teknik og Miljøudvalget, Kim Johansen (KJ)

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Favrskov Spildevand A/S

Favrskov Spildevand A/S Favrskov Spildevand A/S Referat Mødedato 10. september 2012 Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Hammel Administrationsbygning Afbud fra INDHOLD Favrskov Spildevand A/S 10. september 2012 Sagsnr. Side

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2015 Tid Kl. 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 30, stuen, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 175 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense

Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA. Nordfyns Kommune v/bogense Havn og Marina Sejlerkajen 13 5400 Bogense Bogense Havn og Marina Bilag 1 FORPAGTNINGSKONTRAKT FOR TANKANLÆG 8. juni 2015 Sagsnummer 480-2015-73954 Dokument nr. 480-2015-222021 BELIGGENDE BOGENSE HAVN OG MARINA Mellem Nordfyns Kommune v/bogense

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN

GÅGADE REGULATIV. Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN GÅGADE REGULATIV Opdateret den 20. september 2010 FOR RIBES HOVEDGADE STRÆKNINGEN FRA TORVET TIL YDERMØLLEN Regulativets bestemmelser m.h.t. gadeinventarets omfang og udformning herunder parasoller, afskærmninger,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael Smed,

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette

Læs mere

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015.

NOTAT. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. NOTAT Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Forslag til disponering af anlægspulje for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. har nu udarbejdet et revideret forslag til

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren)

Forpagtningsaftale. Mellem. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Forpagtningsaftale Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som bortforpagteren) Og SBV 09 SBK 75/VSK Bymuren 151 2650 Hvidovre (i det efterfølgende benævnt som

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Erhverv MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Erhverv MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Firmanavn

Læs mere

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene

Udtalelse vedr. henvendelse omkring opsætning af digitale reklamepyloner ved indfaldsvejene Norddjurs Kommune Att. Gerda Enevoldsen Torvet 3 8500 Grenaa Sendt pr. e-mail til: ge@norddjurs.dk. Dato 12. februar 2015 Sagsbehandler Jesper Møller Mail jesm@vd.dk Telefon +45 7244 2044 Dokument 15/01839-7

Læs mere

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM

Standardaftale - Nordhavnen. P-aftale Privat MELLEM Kunde nr.: Standardaftale - Nordhavnen P-aftale Privat MELLEM Udviklingsselskabet By og Havn I/S CVR nr. 30 82 37 02 Nordre Toldbod 7 1013 København K (herefter kaldet UB&H eller Udlejer) og Navn Cpr nummer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere