Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten Olsen, Michael Ryberg Juliussen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden - direktøren Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv Autocamper på Lystbådehavne Takster og takstregulativ forlystbådehavne Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Orientering fra formanden - direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Vagtordning hos Dantaxi Bestillingskontoret Dantaxi er blevet bedt om at etablere en vagtordning alle på alle lørdage og søndage i tidsrummet kl for at sikre en god servicering af offentligheden. Anmodningen sker på baggrund af sager, hvor dette ikke har været tilfældet. I forvejen har bestillingskontoret en vagtordning om natten på hverdage, som fungerer tilfredsstillende. Slut med Flinkesedler i Vordingborg Kommune Pressemeddelelse vedr. håndhævelse af nyt parkeringsregulativ. Bilag vedlagt. Lys på med Ludvig Vej- og Trafik og Skoler har i fællesskab tilmeldt Vordingborg Kommune som samarbejdspartner til Cyklistforbundets kampagne Lys på med Ludvig. Det er Vej- og Trafik som bærer udgiften via trafiksikkerhedspuljen. Kampagnens overordnede mål er at få de bløde trafikanter til at bruge reflekser og cykellygter. Kernen i kampagnen er en landsdækkende event, som sker mandag den 28. oktober Idéen med eventen er, at alle landets (tilmeldte) 4. klasser får uddelt reflekser i tidsrummet kl Vej- og Trafik og Skoler vil i fællesskab koordinere eventen i Vordingborg Kommune. Cyklistforbundet vil sende en pressemeddelelse til de lokale medier. I den forbindelse har administrationen et forslag om, at invitere den lokale avis til at være til stede på én af skolerne sammen med en eller to politikere, som deler reflekser ud. Umiddelbart foreslår administrationen, at det enten er et medlem fra Børne-, Unge- og Familieudvalget eller et medlem fra Teknikudvalget, eller et medlem fra hvert udvalg. Administrationen foreslår derfor, at Teknikudvalget drøfter om de ønsker, at et medlem deltager ved eventen, og i givet fald hvem. Skolechefen vil afklare det samme med Børne-, Unge- og Familieudvalget. Af praktiske årsager vil det også være skolechefen som udpeger, hvilken skole det skal foregå på. Nyråd Torv Arbejderne med sætning af nye kantsten, og opretning af fortov igennem Nyråd Hovedgade er afsluttet. Arbejderne på torvet er startet op. Der har igennem hele processen, været dialog med lokalrådet, omkring udformningen af projektet. I det første skitseprojekt der blev fremlagt af lokalrådet, var der lagt op til, at man skulle skabe en sammenhæng over vejen, via en oval hævet flade. Dette har ikke været muligt, da en hævet flade skal udføres, så de kørende rammer med begge hjul på en gang. Det er derfor udgået af projektet, og der bliver lavet en traditionel hævet flade. For at skabe 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget sammenhæng over vejen, bliver udtrykket fra torvet, overført til den lille plads foran Daglig Brugsen På torvet bliver der lavet en plads/scene, i den nederste del af torvet, som får det ovale form som ønsket af lokalrådet. Der kommer en tribune i bagsiden, så man kan sidde og kigge ud over tovet. Selve torvet bliver rammet ind med et bånd af træer og steler, for at give indtryk af en plads, når man kommer kørende af Nyråd Hovedgade. Træerne der bliver plantet er paradisæble. I den bagerste del af torvet, i forhold til hovedgaden bliver der lavet parkeringsmuligheder. Hele pladsen bliver belagt med asfalt. Belysningen udskiftes. Lokalrådet har endnu ikke haft mulighed for at finde midler til dækning af inventar, lamper og træer, som først aftalt. I dialog med lokalrådet, er der fundet frem til et projekt der gør, at de midler der er sat til rådighed, kan dække udgifterne, så anlægsprojektet kan udføres fuldt ud. Som det ser ud pt., kommer der til at mangle penge til de ønskede elementer, bestående af sidde-, og lege møbler fra firmaet Outsider. Pladsen kan sagtens bruges uden, og det er muligt at sætte dem op senere, hvis lokalrådet finder midlerne til det. Det forventes at pladsen er færdig i Skiltning på Slotstorvet Notat omkring skiltningen på Slotstorvet. Bilag vedlagt Overfladebehandling på veje Vej og Trafik har modtaget 4 henvendelser vedr. den overfladebehandling (forkortet OB), der er lagt ud på bl.a. Grønsundvej og Mønsvej. Der har derudover været et antal læserbreve om emnet. Klagerne går generelt på, at belægningen er støjende, er farlig for cyklister og for bilruder pga. sten, der bliver kastet op fra andre biler samt en billig løsning. OB er en belægning, der har været anvendt i rigtig mange år og været en fast del af funktionskontrakterne. Kontrakterne er bygget sådan op, at entreprenøren frit kan vælge OB på vejstrækninger uden for byerne, såfremt belægningen er mere hensigtsmæssig. Eftersom OB er billigere end en mere traditionel asfalt, har det givet været med til at gøre kontrakterne billigere. Rent prismæssigt koster OB ca. 35 kr. pr. m2 Til sammenligning vil en anden normal brugt asfalt på landeveje, AB, koster ca. 70 kr. pr. m2. Dvs. ca. dobbelt så meget. Levetiden for en OB, før den skal repareres eller udskiftes, er relativ tæt på en almindelig asfalt, men der er naturligvis de gener, som borgerne skriver om. Dette gælder særligt i de første par år efter udlægningen. Derefter bliver forskellen mindre. Den højere støj gør, at man normalt ikke anvender den grove type OB i byerne, dog findes der en type med mindre stenstørrelser som udmærket kan bruges. Visse steder, vil det ikke umiddelbart være muligt at bruge OB. Det gælder særligt, hvis der er dybe spor eller huller. Her vil man enten skulle rette vejen op først og derefter lægge OB, eller 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget bruge en anden type asfalt. Det skyldes, at OB lægges i et jævnt lag over hele vejen, så huller vil blive ved med at være huller. Vej og Trafik har ikke i de foregående år orienteret om anvendelsen af OB, og det lave antal direkte henvendelser har ikke umiddelbart været tilstrækkelig grund til pressemeddelelser, men vi vil næste år undersøge anvendelsen og orientere i medierne om dette. Bilag: 1 Åben Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune 96949/13 2 Åben Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX 98884/13 Indstilling Til orientering Beslutning i Teknikudvalget den Michael Ryberg Juliussen og Carsten Olsen deltager i lys på Ludvig. Taget til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Sagsnr.: 08/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Resumé Med baggrund i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på kr. til fortsat realisering af den vedtagne Handicappolitiske Handleplan. Handicaprådet besluttede, på møde d. 21 juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet til i tæt dialog med stab Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes handicappuljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes. Sagsfremstilling I forbindelse med senest afholdt dialogmøde, den 19. august 2013, med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2013 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat, fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces. Forbedringer i det offentlige rum kunne være nye markeringer, for blinde og svagtseende, og samtidig bringe de mest benyttede forgængerovergange/kryds/kryds og gangstrækninger i en stand, så de overholder de nyeste standarder. Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet og haller, herunder lokaler der anvendes af lokalrådene, hvor det primært er udvendige såvel som indvendige tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlings sale, der skal sættes fokus på. Endvidere er der et ønske om at der sikres tilgængelighed til ikke-kommunalt ejede valgsteder inden valget i november Efter nærmere aftale, med Handicaprådets repræsentanter, kan der udføres akut opståede arbejder på andre kommunale bygninger, skoler og haller, såfremt der måtte vise sig et behov for forbedring af tilgængeligheden. Arbejder med projektering og fysisk udførelse ønskes opstartet straks. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2013 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Bygningschefen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget at der ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr., til fortsat realisering af den Handicappolitiske handleplan, herunder tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Beslutning i Teknikudvalget den Sagen blev udsat, udvalget ønsker en konkret indstilling. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om offentlige vej Resumé Cafe Frederik VII placeret på Store torv i Stege, har forespurgt om tilladelse til at udvide baglokalerne. Sagsfremstilling Ønsket fra Cafe Frederik VII er et areal på 4 meter bag ud, i forhold til den nuværende bygning, i husets bredde. Det samlede areal udgør i alt 24 m2. Se vedlagte bilag. Udvidelsen skal bruges til bedre køkken- og opvaskefaciliteter samt lagerplads. Der er ingen planer om, at skulle udvide cafeområdet. Ønsket kommer pga. ejerskifte, samt et ønske om, at udvide forretningsområdet. Dette er ikke muligt med de nuværende faciliteter. Vej og Trafik ønsker at Teknikudvalget drøfter sagen. Hvis der er enighed omkring afgivelsen af arealer til en udvidelse, skal ansøger fremsende en byggeansøgning til kommunen. Projektet skal godkendes og overholde gældende lovgivningen. Den nuværende lejeaftale skal opdateres, så de nye arealer indgår i aftalen på samme betingelser som nuværende arealer. Bilag: 1 Åben Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne 99519/13 Indstilling Vej og Trafik chefen indstiller, at sagen omkring udvidelsen drøftes. Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget var positiv overfor en eventuel udvidelse, hvis det sker i samme byggestil og materialer. Sagen blev drøftet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Lea Mariager Lovgrundlag Jernbaneloven og normer, som er fastsat efter jernbaneloven, om bl.a. krav til broers og frirum (højde og bredde under broen), og hvordan de skal konstrueres. Resumé Administrationen vurderer, at Banedanmark formentlig er forpligtet til at bygge en helt ny bro over Orevej. I de videre forhandlinger med Banedanmark om broprojektet, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark skal betale de samlede udgifter til, at den eksisterende bro rives ned, og der bygges en helt ny bro. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder de gældende frirumsnormer (højde og bredde under broen), vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Sagsfremstilling Den politiske aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt indebærer, at jernbanenettet fra Ringsted til Rødby elektrificeres og opgraderes fra et til to spor. Det betyder bl.a., at broen over Orevej i Vordingborg skal udvides. Administrationen har været i dialog med Banedanmark om, hvordan broen over Orevej skal ændres. Banedanmark foreslår to mulige løsninger. Den ene løsning indebærer, at der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro med et ekstra jernbanespor. Frirummet under tillægsbroen vil få samme højde, som under den eksisterende bro, men frirummet vil blive bredere. Højden på den eksisterende bro overholder ikke den gældende norm. Ifølge Banedanmarks anlægsoverslag vil Banedanmark betale en andel af projektet på 6,7 mio. kr. Vordingborg Kommune skal betale en andel på 1,25 mio. kr. Den anden løsning indebærer, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og erstattes af en helt ny bro med både vejbaner og to jernbanespor. Frirummet under den nye bro vil få en højde og bredde, som svarer til de gældende normer for broer. Banedanmarks anlægsoverslag for at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny er på 31,2 mio. kr. Banedanmark tilbyder at betale en andel på 6,7 mio. kr., da det svarer til deres udgift til at bygge en tillægsbro til den eksisterende bro. Løsningen betyder derfor en udgift for Vordingborg Kommune på 24,5 mio. kr. Administrationen indstillede i januar 2013 til Teknikudvalget, at udvalget vælger den første løsning, hvor der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro. Under Teknikudvalgets behandling blev der rejst spørgsmålstegn ved, om det er lovligt at opføre en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder gældende regler og normer. Teknikudvalget indstillede derfor den 19. marts 2013 til Kommunalbestyrelsen, at regelgrundlaget for Banedanmarks forpligtelser afdækkes, inden administrationen forhandler videre med Banedanmark. Kommunalbestyrelsen tiltrådte Teknikudvalgets indstilling den 11. april Administrationen vurderer, at jernbaneloven og de normer, som er fastsat efter loven, gælder, når der bygges nye broer, og når eksisterende broer ombygges, så broens statiske system ændres (f.eks. ved forstærkning eller breddeudvidelse af broen). Loven og normerne gælder ikke ved reparation e.l. af en eksisterende bro, som ikke medfører ændringer i broens statiske system. Det er administrationens opfattelse, at en udvidelse at broens bredde med en tillægsbro enten er en helt ny bro eller en breddeudvidelse af den eksisterende bro, som ændrer den eksisterende bros statiske system. I de videre forhandlinger med Banedanmark om, hvordan broprojektet finansieres, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark ifølge de gældende normer er forpligtet til rive den eksisterende bro ned og bygge en helt ny. Da det er Banedanmark, som ønsker, at broen skal udvides med et 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget ekstra jernbanespor, så er det efter jernbaneloven også Banedanmark, som skal betale de samlede udgifter til at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny. Administrationen har drøftet med Rambøll (Banedanmarks konsulent på broprojektet), hvordan jernbaneloven og de tilhørende normer skal fortolkes. Ifølge Rambøll gælder jernbaneloven og normerne normalt kun fremadrettet. Det betyder ifølge Rambøll, at hvis en bro fjernes og erstattes af en helt ny bro, så skal den nye bro bygges efter de gældende normer for både konstruktion og frirum (højde og bredde under broen). Hvis en eksisterende bro ombygges eller udvides, så bygges udvidelsen også efter gældende konstruktionsnormer. Derimod mener Rambøll ikke, at en sideudvidelse af en eksisterende bro skal bygges efter gældende frirumsnormer. Ifølge Rambøll har Banedanmark på den baggrund vurderet, at det er tilstrækkeligt, at udvidelsen af broen over Orevej sker med et fritrum (højde og bredde under broen), som svarer til den eksisterende bros. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder den gældende frirumsnorm, vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Økonomi Punktet har ikke ingen direkte økonomiske konsekvenser. Hvis Vordingborg Kommune får medhold i, at Banedanmark skal dække alle omkostninger til, at den eksisterende bro rives ned og der bygges en ny, kan kommunen spare de 1,25 mio. kr., som Teknikudvalget har bevilliget til anlægsprojektet. Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at administrationen overfor Banedanmark fastholder, at Banedanmark skal betale alle omkostninger til, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og til, at der bygges en helt ny bro, samt at hvis Banedanmark afslår, indbringes sagen for Transportministeren. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafik - Sagsbeh: Jón Petersen Lovgrundlag Vejloven Færdselsloven Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Resumé På Teknikudvalgets møde den 27. august 2013 besluttede udvalget under behandlingen af punkt 3 hastighed på Kohavevej, at administrationen til næste møde skulle fremstille en sag med forslag til hastighedsbegrænsning og/eller forbud mod gennemkørsel. Sagsfremstilling Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ansøgning til politiet, hvor der ansøges om nedsættelse af hastighedsbegrænsningen på Kohavevej og Fragevej til 60 km/t, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og den del af Græsbjergvej som er nord for Mønsvej. Græsbjergvej er taget med, fordi at forbudsskiltning ved krydset Græsbjergvej / Kohavevej vil være uhensigtsmæssig, da der ikke er vende- eller omkørselsmuligheder for lastbilerne. Forslaget indeholder dermed forbudsskiltning ved Kohavevej / Mønsvej og Græsbjergvej / Mønsvej, hvor lastbilerne har mulighed for at fortsætte på Mønsvej, og skiltning ved Kohavevej / Fragevej / Rynkebjergvej, hvor evt. lastbiler fra Fragevej har mulighed for at dreje af på Rynkebjergvej og omvendt. Da kørsel ad Fragevej til Rynkebjergvej og omvendt ikke er fordelagtig med hensyn til tidsbesparelse eller kortere afstand, forventer administrationen ikke, at det er en rute som mange vil benytte sig af. Da der ligger en erhvervsvirksomhed på Fragevej, må man forvente, at der fortsat vil være nogen lastbilkørsel på Fragevej. Disse lastbiler ville ikke blive berørt, hvis forbuddet mod gennemkørsel også skulle gælde Fragevej, fordi de i så fald ikke ville være gennemkørende. Med administrationens forslag er antallet af nye skilte også begrænset væsentligt i forhold til, hvis f.eks. Fragevej og Rynkebjergvej skulle være med. Hvis Teknikudvalget godkender ansøgningen og politiet giver deres samtykke, så foreslår administrationen, at skiltningen realiseres i indeværende år, og at udgifterne på ca kr. finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i Bilag: 1 Åben Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med 96520/13 lastbiler 2 Åben Bilag til ansøgning - Skilteplan 96792/13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at at udvalget godkender forslaget om ansøgning til politiet om nedsættelse af hastigheden på Kohavevej og Fragevej, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og Græsbjergvej, udvalget godkender, at udgifterne for en evt. realisering af forslaget finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i

12 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget ønskede at skiltet C23.1 med uc20.1 flyttes fra Fragevej / Rynkebjerg til Fragevej / Ørslevvej og Rynkebjerg / Ørslevvej. Indstillingen blev godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Autocamper på Lystbådehavne Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havnelov Planlov Resumé Der er en markant stigning i antallet af besøgende autocampere i vores område. Autocampere er ikke årstidsbestemte turister, men gæster os hele året. De har et rimeligt stort forbrug af lokale dagligvarebutikker, i forhold til de fleste andre turister. Det er blandt andet blandt andet vores lange kystline og lokale havne der tiltrækker autocampere. Sagsfremstilling Havnepladser og havnenære områder anvendes i stigende grad til midlertidig ophold for et stigende antal autocampere. I takstregulativ for fiskeri- og lystbådehavne er fra 2014 medtaget takst for autocampere på havneområdet, der ønsker at bruge havnenes faciliteter, internet, bad, toilet, strøm og vaskeri. Havnedrift har set på omkostninger ved etablering af pladser til autocampere, og de er relative små på samtlige havne. Det er alene strømstik til bilerne der skal opsættes, da havnene i forvejen råder over de øvrige faciliteter. Havnedrift har set på mulige pladser på havnene og ønsker, at udvalget tager stilling til, om de ønsker faste installationer og pladser til de mange autocampere. Følgende er besigtiget og fundet egnet: Masnedsund havn ved havnekontoret og den østlige mole, Nordhavnen på grusparkeringen, Bogø havn ved shelterne, Skåninge Bro i nærheden af toilet, på Kalvehave havn, Klintholm og Stege havn, er der flere muligheder hvor man kan modtage autocampere. Placering af holdepladser til autocampere sker i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Indstilling Vej og trafikchefen anbefaler, at der etableres faste pladser til autocamper i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. Udvalget ønsker, at vide om de øvrige kommunale havne kan indgå i beslutningen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Takster og takstregulativ forlystbådehavne 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havneloven Resumé I Teknikudvalgets mødet den 20. juni 2013 blev takstreguleringen for lystbåde og gæstesejlere i kommunens lystbådehavne for 2014 godkendt. Efterfølgende har flere havne gjort administrationens opmærksom på, at en større del end først antaget af de hjemmehørende lystbåde, hvert efterår køres væk fra havneområdet. Den foreslåede engangstakst hvor vinterleje var medtaget, ville derfor betyde en stor merudgift for disse lystbåde. Sagsfremstilling Administrationen har efterfølgende haft møder med samtlige lystbådehavnes bestyrelser og brugere for at finde en løsning, der både tilgodeser lystbådejerne og havnedriftens nødvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af havnene. Brugerne i Klintholm fiskerihavn er ikke hørt, da ændringen i Klintholm ikke berører fiskerne. Vedlagte takstblad for fiskeri- og lystbådehavne beskriver en model, hvor der betales efter m² båd og en sommer/vinterleje i lighed med tidligere takstregulativer. Den harmonisering af takster på fiskeri- og lystbådehavnene, som Teknikudvalget besluttede i oktober 2010, vil blive gennemført med vedlagte takstforslag. Taksterne for gæstesejlere er de samme som ved Teknikudvalgets første behandling og godkendelse på mødet den 20. juni Administrationen anbefaler, at godkendelsen af taksterne for gæstesejlere bevares. For at sikre en rimelig indtjening på erhvervsskibes anløb i havnene, er erhvervshavnens takster for skibsafgifter medtaget i takstregulativet. Dette er særlig relevant i forhold til crewbåde i Klintholm Havn til Krigers Flak (havvindmølleparken). Der afregnes for minimum 200 BT (brutto register ton). For crewbåde afregnes en fast månedlig pris på kr. Crewbåde anløber i Klintholm havnen flere gange i løbet af et døgn. Administrationen har i takstreguleringen lagt vægt på de services, nyanlæg, internet o.l., der er i de enkelte havne, og denne vægtning ligger til grund takstene. Takstforslaget tager højde for både fastliggere og gæster, samt erhverv i Vordingborgs fiskeri- og lystbådehavne. Forslaget er delt op i arealleje på land, vandafgifter, elafgifter, beddingsanlæg og slæbesteder, leje af faste pladser, gæstesejlere, autocampere og fiskerbåde. Administrationen anbefaler, at takstforslaget kommer til at gælde i følgende havne: Vordingborg Nordhavn, Masnedsund havn, Stege Lystbådehavn, Stege Nordre havn, Stege Sukkerhavn, Stege Fiskerstræde, Bogø havn, Skåninge Bro, Kalvehave havn og Klintholm havn. Bilag: 1 Åben Lystbåde takstregulering for /13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at takster for lystbådehavne og fiskerihavnen godkendes 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Teknikudvalget den Kan der laves et kort over veje, hvor der må bruges OB belægning jfr. kontrakterne. - Obs på udbudsmateriale i forhold til entreprenørens ansvar for planter i de første år, drift og genplantning. - Opfølgning på Kirketorvet ukrudt, plinter m.v. - Udvalget vil gerne have en orientering om offentlige toiletter, særligt i Vordingborg Slotstorvet / gl. rådhus og Præstø Havn. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering fra formanden - direktøren 1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune (96949/13) 2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX (98884/13) 3. Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege 1. Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne (99519/13) 5. Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. 1. Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med lastbiler (96520/13) 2. Bilag til ansøgning - Skilteplan (96792/13) 7. Takster og takstregulativ forlystbådehavne Lystbåde takstregulering for 2014 (51447/13) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Underskriftsside Søren Nybo Per Stig Sørensen Asger Diness Andersen Carsten Olsen Michael Ryberg Juliussen 17

19 Bilag: 1.1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96949/13

20 PRESSEMEDDELELSE (Indsæt dato) Af: Betina Nymand, Vej- og trafiksekretariatet, Slut med flinkesedler i Vordingborg Kommune Efter en lang tilvænningsperiode, hvor trafikanter er blevet orienteret frem for at få udstedt en bøde, går Vordingborg Kommune fra den x. oktober/november i gang med at håndhæve det parkeringsregulativ, som trådte i kraft i Regulativet, som også gælder i sommerhusområder, betyder blandt andet, at det er forbudt at parkere med hjulene helt eller delvis på fortovet, samt at køretøjer over 3500 kg. skal parkeres mindst 200 meter væk fra beboelse. I 2012 trådte et nyt parkeringsregulativ i kraft i Vordingborg Kommune. Indtil videre er der blevet uddelt flinkesedler til trafikanter, der parkerer ulovligt i forhold til det nye regulativ. Tiden med flinkesedlerne er snart forbi. Fra ( 1. oktober eller 1. november afhængig af hvornår TEK bliver orienteret) vil regulativet blive håndhævet. Det nye regulativ indeholder en del ændringer, som man skal være opmærksom på som trafikant i Vordingborg Kommune. Blandt andet indeholder regulativet et forbud mod parkering på fortove, hvilket betyder at ingen af køretøjets hjul må være placeret på fortovet, ved en parkering. Det er et forbud, som mange andre kommuner allerede praktiserer. Kommunen får jævnligt klager over parkerede køretøjer, som spærrer fortovet helt eller delvist, fordi et eller flere hjul er placeret på fortovet. Det er til stor gene for fodgængere, personer med barnevogne, rollatorer og kørestole, som bliver nødsaget til at trække ud på kørebanen for, at kunne passere det parkerede køretøj. Dette giver trafikfarlige situationer, som vi for alt i verden gerne vil undgå siger formand for Teknikudvalget Søren Nybo. Det nye regulativ gælder nu også i kommunens sommerhusområder. Vordingborg kommune har oplevet et stigende problem med parkering af lastbiler i sommerhusområderne, det håber vi nu at kunne løsne op for, med håndhævelsen af det nye regulativ, siger Søren Nybo Særlige parkeringsområder for køretøjer over 3500 kg bortfalder også i det nye regulativ. De særlige parkeringsområder er erstattet af en regel om, at lastbiler mm. ikke må parkere tættere end 200 meter fra beboelse. Endvidere indeholder det nye regulativ en bestemmelse, som kommunen har aftalt med politiet, nemlig at motorcykler kan parkeres lovligt i parkeringsbåse for biler. Det nye parkeringsregulativ kan ses på kommunens hjemmeside under Vej, Trafik, Havne For uddybende information kontakt venligst: Teknikudvalgsformand, Søren Nybo, tlf. nr Vej- og Trafiksekretariatet, Betina Nymand på

21 Bilag: 1.2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98884/13

22 NOTAT Sagsbehandler: Bjørn Buch Oprettet: Dokument: 96309/13. Skiltning på slotstorvet Kommunalbestyrelsens beslutninger På kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 blev besluttet, at Slotstorvet skulle ændres trafikalt, så det ikke længere havde status af gågade zone med kørsel tilladt. I stedet skulle der etableres en hastighedszone med fartdæmpere. På kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2013 blev besluttet, at Algade ændres til gågade i en prøveperiode i juni, juli og august 2013 fra den østlige ende med start fra Slotstorvet og frem til den nuværende gågade ved Kirkestræde. De øvrige måneder vil denne del fungere som sivegade som hidtil. Administrationens drøftelser med politiet om skiltningen Udfordringerne med beslutningen af 11. oktober 2012 ligger i, at der blev påtænkt en meget lav hastighed og samtidigt et ønske om, at Slotstorvet skal bruges som gennemkørsel. Den lave hastighed kan kun skiltes med gågadezone, opholds- og legeområde eller område med fartdæmpning. Gågadezone med kørsel tilladt max 15 km/t på Slotstorvet (E 49) Tavlen angiver et område, hvor området er reserveret til gående, men der kan gives tilladelse til kørsel i området. Hastigheden skal være lav, og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Desuden må parkering i en gågade ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Ved indkørsel fra øst (ved Københavnsvej) skal der i den nyetablerede helle placeres en tavle med gågadezone samt en undertavle med Kørsel tilladt med maks. 15 km/t. Sanktionsmuligheder over for parkerende på Slotstorvet er reguleret i gågadezonen, da parkering uden for afmærkede felter ikke er tilladt. Ved indkørslen til Algade fra Slotstorvet skal der ikke laves noget. I prøveperioderne (juni, juli og august) i 2014 og 2015, hvor der er gågade i den østlige del af Algade fra Slotstorvet til Stentorvet, skal der placeres et skilt med Al gennemkørsel forbudt med tre undertavler i forbindelse med beboerkørsel, varekørsel og cyklister. Ved indkørsel fra Færgegårdsvej skal der opsættes de samme skilte som ved Københavnsvej. Gågade zonen kræver ikke, at der etableres fartdæmpere. Men for at sikre, at folk kommer ned i fart, er det påtænkt at lave et bump ved Færgegårdsvej, og den nye overkørsel fra Københavnsvej har funktions af fartdæmper. Politiet har mulighed for at skrive trafikanterne, hvis de ikke overholder reglerne og ikke udviser særlig agtpågivenhed for fodgængerne. Opholds- og legeområde (E 51) Tavlen angiver et område, der klart fremtræder som egnet til ophold og leg over hele vejarealet. Slotstorvet lever ikke op til dette og politiet afviser denne løsning. Område med fartdæmpere (E 53) Tavlen angiver et område, hvor kørerbanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivet. Side 1 af 2

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Referat. Dato 10. juni 2014. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Referat Dato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Yvette Espersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 27. februar 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:25 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3

Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Referat Miljø-, Klima- og Trafikudvalget's møde Mandag den 01-06-2015 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Birger Jensen, Jens Munk, Jesper Kiel, Ove Engstrøm, Ulla Larsen, Flemming Madsen, Søren Kongegaard

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 17. juni 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:10 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 21. august 2013 Mødetidspunkt 13:00 Sluttidspunkt 15:40 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Henrik Holmer, Poul A. Larsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 03-12-2013 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Curt Købsted Paul Knudsen Christina Stenberg Lillie Dorete Dandanell Lene Kaspersen Liss Kramer Mikkelsen Søren Hoby Andersen

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Refer Do 20. maj 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 17:35 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 21-04-2015 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Henrik Nielsen, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Finn Olsen, Bo Hansen, Hanne Klit, Bruno

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger:

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 06. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skolebyggeri Allerslev,

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen

Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Referat Byrådet's møde Tirsdag den 08-10-2013 Kl. 17:00 Byrådssalen Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Grete Schødts, Flemming Madsen, Bo Hansen, Pia Dam, Christian Kaastrup, Bjarne Hansen, Gert Rasmussen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 04. marts 2015 Mødetidspunkt 15:30 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 2, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere