Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten Olsen, Michael Ryberg Juliussen Ingen Bemærkninger

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Orientering fra formanden - direktøren Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv Autocamper på Lystbådehavne Takster og takstregulativ forlystbådehavne Eventuelt...15 Bilagsoversigt...16 Underskriftsside...17

3 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Orientering fra formanden - direktøren Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling Vagtordning hos Dantaxi Bestillingskontoret Dantaxi er blevet bedt om at etablere en vagtordning alle på alle lørdage og søndage i tidsrummet kl for at sikre en god servicering af offentligheden. Anmodningen sker på baggrund af sager, hvor dette ikke har været tilfældet. I forvejen har bestillingskontoret en vagtordning om natten på hverdage, som fungerer tilfredsstillende. Slut med Flinkesedler i Vordingborg Kommune Pressemeddelelse vedr. håndhævelse af nyt parkeringsregulativ. Bilag vedlagt. Lys på med Ludvig Vej- og Trafik og Skoler har i fællesskab tilmeldt Vordingborg Kommune som samarbejdspartner til Cyklistforbundets kampagne Lys på med Ludvig. Det er Vej- og Trafik som bærer udgiften via trafiksikkerhedspuljen. Kampagnens overordnede mål er at få de bløde trafikanter til at bruge reflekser og cykellygter. Kernen i kampagnen er en landsdækkende event, som sker mandag den 28. oktober Idéen med eventen er, at alle landets (tilmeldte) 4. klasser får uddelt reflekser i tidsrummet kl Vej- og Trafik og Skoler vil i fællesskab koordinere eventen i Vordingborg Kommune. Cyklistforbundet vil sende en pressemeddelelse til de lokale medier. I den forbindelse har administrationen et forslag om, at invitere den lokale avis til at være til stede på én af skolerne sammen med en eller to politikere, som deler reflekser ud. Umiddelbart foreslår administrationen, at det enten er et medlem fra Børne-, Unge- og Familieudvalget eller et medlem fra Teknikudvalget, eller et medlem fra hvert udvalg. Administrationen foreslår derfor, at Teknikudvalget drøfter om de ønsker, at et medlem deltager ved eventen, og i givet fald hvem. Skolechefen vil afklare det samme med Børne-, Unge- og Familieudvalget. Af praktiske årsager vil det også være skolechefen som udpeger, hvilken skole det skal foregå på. Nyråd Torv Arbejderne med sætning af nye kantsten, og opretning af fortov igennem Nyråd Hovedgade er afsluttet. Arbejderne på torvet er startet op. Der har igennem hele processen, været dialog med lokalrådet, omkring udformningen af projektet. I det første skitseprojekt der blev fremlagt af lokalrådet, var der lagt op til, at man skulle skabe en sammenhæng over vejen, via en oval hævet flade. Dette har ikke været muligt, da en hævet flade skal udføres, så de kørende rammer med begge hjul på en gang. Det er derfor udgået af projektet, og der bliver lavet en traditionel hævet flade. For at skabe 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget sammenhæng over vejen, bliver udtrykket fra torvet, overført til den lille plads foran Daglig Brugsen På torvet bliver der lavet en plads/scene, i den nederste del af torvet, som får det ovale form som ønsket af lokalrådet. Der kommer en tribune i bagsiden, så man kan sidde og kigge ud over tovet. Selve torvet bliver rammet ind med et bånd af træer og steler, for at give indtryk af en plads, når man kommer kørende af Nyråd Hovedgade. Træerne der bliver plantet er paradisæble. I den bagerste del af torvet, i forhold til hovedgaden bliver der lavet parkeringsmuligheder. Hele pladsen bliver belagt med asfalt. Belysningen udskiftes. Lokalrådet har endnu ikke haft mulighed for at finde midler til dækning af inventar, lamper og træer, som først aftalt. I dialog med lokalrådet, er der fundet frem til et projekt der gør, at de midler der er sat til rådighed, kan dække udgifterne, så anlægsprojektet kan udføres fuldt ud. Som det ser ud pt., kommer der til at mangle penge til de ønskede elementer, bestående af sidde-, og lege møbler fra firmaet Outsider. Pladsen kan sagtens bruges uden, og det er muligt at sætte dem op senere, hvis lokalrådet finder midlerne til det. Det forventes at pladsen er færdig i Skiltning på Slotstorvet Notat omkring skiltningen på Slotstorvet. Bilag vedlagt Overfladebehandling på veje Vej og Trafik har modtaget 4 henvendelser vedr. den overfladebehandling (forkortet OB), der er lagt ud på bl.a. Grønsundvej og Mønsvej. Der har derudover været et antal læserbreve om emnet. Klagerne går generelt på, at belægningen er støjende, er farlig for cyklister og for bilruder pga. sten, der bliver kastet op fra andre biler samt en billig løsning. OB er en belægning, der har været anvendt i rigtig mange år og været en fast del af funktionskontrakterne. Kontrakterne er bygget sådan op, at entreprenøren frit kan vælge OB på vejstrækninger uden for byerne, såfremt belægningen er mere hensigtsmæssig. Eftersom OB er billigere end en mere traditionel asfalt, har det givet været med til at gøre kontrakterne billigere. Rent prismæssigt koster OB ca. 35 kr. pr. m2 Til sammenligning vil en anden normal brugt asfalt på landeveje, AB, koster ca. 70 kr. pr. m2. Dvs. ca. dobbelt så meget. Levetiden for en OB, før den skal repareres eller udskiftes, er relativ tæt på en almindelig asfalt, men der er naturligvis de gener, som borgerne skriver om. Dette gælder særligt i de første par år efter udlægningen. Derefter bliver forskellen mindre. Den højere støj gør, at man normalt ikke anvender den grove type OB i byerne, dog findes der en type med mindre stenstørrelser som udmærket kan bruges. Visse steder, vil det ikke umiddelbart være muligt at bruge OB. Det gælder særligt, hvis der er dybe spor eller huller. Her vil man enten skulle rette vejen op først og derefter lægge OB, eller 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget bruge en anden type asfalt. Det skyldes, at OB lægges i et jævnt lag over hele vejen, så huller vil blive ved med at være huller. Vej og Trafik har ikke i de foregående år orienteret om anvendelsen af OB, og det lave antal direkte henvendelser har ikke umiddelbart været tilstrækkelig grund til pressemeddelelser, men vi vil næste år undersøge anvendelsen og orientere i medierne om dette. Bilag: 1 Åben Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune 96949/13 2 Åben Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX 98884/13 Indstilling Til orientering Beslutning i Teknikudvalget den Michael Ryberg Juliussen og Carsten Olsen deltager i lys på Ludvig. Taget til efterretning. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til tilgængelighed og teleslyngeanlæg Sagsnr.: 08/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: stab Kommunale Bygninger - Sagsbeh: Peter Tommerup Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse Resumé Med baggrund i budget 2013 er der afsat rådighedsbeløb på kr. til fortsat realisering af den vedtagne Handicappolitiske Handleplan. Handicaprådet besluttede, på møde d. 21 juni 2010, at udpege Jørn Nielsen, formand for høreforeningen og Anders J. Andersen, formand for Handicaprådet til i tæt dialog med stab Kommunale Bygninger, at beslutte hvorledes handicappuljerne i de enkelte budgetår skal udmøntes. Sagsfremstilling I forbindelse med senest afholdt dialogmøde, den 19. august 2013, med Handicaprådets repræsentanter, anbefales det at puljen for 2013 primært anvendes til fortsat arbejde med fysisk tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Der tages udgangspunkt i Handicaprådets referat, fra møde den 30. april 2013, og anbefalinger for fremtidig anvendelse af tilgængelighedspuljen. Fokus skal være på fuld og effektiv deltagelse i det offentlige liv, herunder at kunne færdes i det offentlige rum og deltage i den demokratiske proces. Forbedringer i det offentlige rum kunne være nye markeringer, for blinde og svagtseende, og samtidig bringe de mest benyttede forgængerovergange/kryds/kryds og gangstrækninger i en stand, så de overholder de nyeste standarder. Der skal fortsat fokuseres på skoleområdet og haller, herunder lokaler der anvendes af lokalrådene, hvor det primært er udvendige såvel som indvendige tilgængelighed, samt installation af og optimering af teleslyngeanlæg i samlings sale, der skal sættes fokus på. Endvidere er der et ønske om at der sikres tilgængelighed til ikke-kommunalt ejede valgsteder inden valget i november Efter nærmere aftale, med Handicaprådets repræsentanter, kan der udføres akut opståede arbejder på andre kommunale bygninger, skoler og haller, såfremt der måtte vise sig et behov for forbedring af tilgængeligheden. Arbejder med projektering og fysisk udførelse ønskes opstartet straks. Økonomiske konsekvenser(1.000 kr.) Bevillingsønske Konto 2013 Drift Anlæg Afledt drift Finansiering Drift Afsat rådighedsbeløb Kassebeholdning Beløb uden fortegn er udgift/merudgift og - er indtægt/mindreudgift. Vedr. kassebeholdningen er det modsat, da et forbrug på kassebeholdningen er og en forbedring af kassebeholdningen er uden fortegn. Indstilling Bygningschefen indstiller, 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget at der ansøges om anlægsbevilling på i alt kr. samt frigivelse af rådighedsbeløb på i alt kr., til fortsat realisering af den Handicappolitiske handleplan, herunder tilgængelighed og teleslyngeanlæg. Beslutning i Teknikudvalget den Sagen blev udsat, udvalget ønsker en konkret indstilling. 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Bjørn Buch Lovgrundlag Lov om offentlige vej Resumé Cafe Frederik VII placeret på Store torv i Stege, har forespurgt om tilladelse til at udvide baglokalerne. Sagsfremstilling Ønsket fra Cafe Frederik VII er et areal på 4 meter bag ud, i forhold til den nuværende bygning, i husets bredde. Det samlede areal udgør i alt 24 m2. Se vedlagte bilag. Udvidelsen skal bruges til bedre køkken- og opvaskefaciliteter samt lagerplads. Der er ingen planer om, at skulle udvide cafeområdet. Ønsket kommer pga. ejerskifte, samt et ønske om, at udvide forretningsområdet. Dette er ikke muligt med de nuværende faciliteter. Vej og Trafik ønsker at Teknikudvalget drøfter sagen. Hvis der er enighed omkring afgivelsen af arealer til en udvidelse, skal ansøger fremsende en byggeansøgning til kommunen. Projektet skal godkendes og overholde gældende lovgivningen. Den nuværende lejeaftale skal opdateres, så de nye arealer indgår i aftalen på samme betingelser som nuværende arealer. Bilag: 1 Åben Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne 99519/13 Indstilling Vej og Trafik chefen indstiller, at sagen omkring udvidelsen drøftes. Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget var positiv overfor en eventuel udvidelse, hvis det sker i samme byggestil og materialer. Sagen blev drøftet. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Status for drøftelser med Banedanmark om ny bro over Orevej Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafiksekretariatet - Sagsbeh: Lea Mariager Lovgrundlag Jernbaneloven og normer, som er fastsat efter jernbaneloven, om bl.a. krav til broers og frirum (højde og bredde under broen), og hvordan de skal konstrueres. Resumé Administrationen vurderer, at Banedanmark formentlig er forpligtet til at bygge en helt ny bro over Orevej. I de videre forhandlinger med Banedanmark om broprojektet, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark skal betale de samlede udgifter til, at den eksisterende bro rives ned, og der bygges en helt ny bro. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder de gældende frirumsnormer (højde og bredde under broen), vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Sagsfremstilling Den politiske aftale om en fast forbindelse over Femern Bælt indebærer, at jernbanenettet fra Ringsted til Rødby elektrificeres og opgraderes fra et til to spor. Det betyder bl.a., at broen over Orevej i Vordingborg skal udvides. Administrationen har været i dialog med Banedanmark om, hvordan broen over Orevej skal ændres. Banedanmark foreslår to mulige løsninger. Den ene løsning indebærer, at der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro med et ekstra jernbanespor. Frirummet under tillægsbroen vil få samme højde, som under den eksisterende bro, men frirummet vil blive bredere. Højden på den eksisterende bro overholder ikke den gældende norm. Ifølge Banedanmarks anlægsoverslag vil Banedanmark betale en andel af projektet på 6,7 mio. kr. Vordingborg Kommune skal betale en andel på 1,25 mio. kr. Den anden løsning indebærer, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og erstattes af en helt ny bro med både vejbaner og to jernbanespor. Frirummet under den nye bro vil få en højde og bredde, som svarer til de gældende normer for broer. Banedanmarks anlægsoverslag for at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny er på 31,2 mio. kr. Banedanmark tilbyder at betale en andel på 6,7 mio. kr., da det svarer til deres udgift til at bygge en tillægsbro til den eksisterende bro. Løsningen betyder derfor en udgift for Vordingborg Kommune på 24,5 mio. kr. Administrationen indstillede i januar 2013 til Teknikudvalget, at udvalget vælger den første løsning, hvor der bygges en tillægsbro til den eksisterende bro. Under Teknikudvalgets behandling blev der rejst spørgsmålstegn ved, om det er lovligt at opføre en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder gældende regler og normer. Teknikudvalget indstillede derfor den 19. marts 2013 til Kommunalbestyrelsen, at regelgrundlaget for Banedanmarks forpligtelser afdækkes, inden administrationen forhandler videre med Banedanmark. Kommunalbestyrelsen tiltrådte Teknikudvalgets indstilling den 11. april Administrationen vurderer, at jernbaneloven og de normer, som er fastsat efter loven, gælder, når der bygges nye broer, og når eksisterende broer ombygges, så broens statiske system ændres (f.eks. ved forstærkning eller breddeudvidelse af broen). Loven og normerne gælder ikke ved reparation e.l. af en eksisterende bro, som ikke medfører ændringer i broens statiske system. Det er administrationens opfattelse, at en udvidelse at broens bredde med en tillægsbro enten er en helt ny bro eller en breddeudvidelse af den eksisterende bro, som ændrer den eksisterende bros statiske system. I de videre forhandlinger med Banedanmark om, hvordan broprojektet finansieres, vil administrationen derfor lægge op til, at Banedanmark ifølge de gældende normer er forpligtet til rive den eksisterende bro ned og bygge en helt ny. Da det er Banedanmark, som ønsker, at broen skal udvides med et 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget ekstra jernbanespor, så er det efter jernbaneloven også Banedanmark, som skal betale de samlede udgifter til at rive den gamle bro ned og bygge en helt ny. Administrationen har drøftet med Rambøll (Banedanmarks konsulent på broprojektet), hvordan jernbaneloven og de tilhørende normer skal fortolkes. Ifølge Rambøll gælder jernbaneloven og normerne normalt kun fremadrettet. Det betyder ifølge Rambøll, at hvis en bro fjernes og erstattes af en helt ny bro, så skal den nye bro bygges efter de gældende normer for både konstruktion og frirum (højde og bredde under broen). Hvis en eksisterende bro ombygges eller udvides, så bygges udvidelsen også efter gældende konstruktionsnormer. Derimod mener Rambøll ikke, at en sideudvidelse af en eksisterende bro skal bygges efter gældende frirumsnormer. Ifølge Rambøll har Banedanmark på den baggrund vurderet, at det er tilstrækkeligt, at udvidelsen af broen over Orevej sker med et fritrum (højde og bredde under broen), som svarer til den eksisterende bros. Hvis Banedanmark fastholder, at broen lovligt kan udvides med en tillægsbro til den eksisterende bro, som ikke overholder den gældende frirumsnorm, vil administrationen klage over afgørelsen til Transportministeriet. Økonomi Punktet har ikke ingen direkte økonomiske konsekvenser. Hvis Vordingborg Kommune får medhold i, at Banedanmark skal dække alle omkostninger til, at den eksisterende bro rives ned og der bygges en ny, kan kommunen spare de 1,25 mio. kr., som Teknikudvalget har bevilliget til anlægsprojektet. Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at administrationen overfor Banedanmark fastholder, at Banedanmark skal betale alle omkostninger til, at den eksisterende bro over Orevej rives ned og til, at der bygges en helt ny bro, samt at hvis Banedanmark afslår, indbringes sagen for Transportministeren. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. Sagsnr.: 12/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej- og Trafik - Sagsbeh: Jón Petersen Lovgrundlag Vejloven Færdselsloven Bekendtgørelse om vejafmærkning Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning Resumé På Teknikudvalgets møde den 27. august 2013 besluttede udvalget under behandlingen af punkt 3 hastighed på Kohavevej, at administrationen til næste møde skulle fremstille en sag med forslag til hastighedsbegrænsning og/eller forbud mod gennemkørsel. Sagsfremstilling Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til en ansøgning til politiet, hvor der ansøges om nedsættelse af hastighedsbegrænsningen på Kohavevej og Fragevej til 60 km/t, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og den del af Græsbjergvej som er nord for Mønsvej. Græsbjergvej er taget med, fordi at forbudsskiltning ved krydset Græsbjergvej / Kohavevej vil være uhensigtsmæssig, da der ikke er vende- eller omkørselsmuligheder for lastbilerne. Forslaget indeholder dermed forbudsskiltning ved Kohavevej / Mønsvej og Græsbjergvej / Mønsvej, hvor lastbilerne har mulighed for at fortsætte på Mønsvej, og skiltning ved Kohavevej / Fragevej / Rynkebjergvej, hvor evt. lastbiler fra Fragevej har mulighed for at dreje af på Rynkebjergvej og omvendt. Da kørsel ad Fragevej til Rynkebjergvej og omvendt ikke er fordelagtig med hensyn til tidsbesparelse eller kortere afstand, forventer administrationen ikke, at det er en rute som mange vil benytte sig af. Da der ligger en erhvervsvirksomhed på Fragevej, må man forvente, at der fortsat vil være nogen lastbilkørsel på Fragevej. Disse lastbiler ville ikke blive berørt, hvis forbuddet mod gennemkørsel også skulle gælde Fragevej, fordi de i så fald ikke ville være gennemkørende. Med administrationens forslag er antallet af nye skilte også begrænset væsentligt i forhold til, hvis f.eks. Fragevej og Rynkebjergvej skulle være med. Hvis Teknikudvalget godkender ansøgningen og politiet giver deres samtykke, så foreslår administrationen, at skiltningen realiseres i indeværende år, og at udgifterne på ca kr. finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i Bilag: 1 Åben Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med 96520/13 lastbiler 2 Åben Bilag til ansøgning - Skilteplan 96792/13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at at udvalget godkender forslaget om ansøgning til politiet om nedsættelse af hastigheden på Kohavevej og Fragevej, og forbud mod gennemkørsel med lastbiler på Kohavevej og Græsbjergvej, udvalget godkender, at udgifterne for en evt. realisering af forslaget finansieres af de frigivne midler til trafiksikkerhed i

12 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Udvalget ønskede at skiltet C23.1 med uc20.1 flyttes fra Fragevej / Rynkebjerg til Fragevej / Ørslevvej og Rynkebjerg / Ørslevvej. Indstillingen blev godkendt. 11

13 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Autocamper på Lystbådehavne Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havnelov Planlov Resumé Der er en markant stigning i antallet af besøgende autocampere i vores område. Autocampere er ikke årstidsbestemte turister, men gæster os hele året. De har et rimeligt stort forbrug af lokale dagligvarebutikker, i forhold til de fleste andre turister. Det er blandt andet blandt andet vores lange kystline og lokale havne der tiltrækker autocampere. Sagsfremstilling Havnepladser og havnenære områder anvendes i stigende grad til midlertidig ophold for et stigende antal autocampere. I takstregulativ for fiskeri- og lystbådehavne er fra 2014 medtaget takst for autocampere på havneområdet, der ønsker at bruge havnenes faciliteter, internet, bad, toilet, strøm og vaskeri. Havnedrift har set på omkostninger ved etablering af pladser til autocampere, og de er relative små på samtlige havne. Det er alene strømstik til bilerne der skal opsættes, da havnene i forvejen råder over de øvrige faciliteter. Havnedrift har set på mulige pladser på havnene og ønsker, at udvalget tager stilling til, om de ønsker faste installationer og pladser til de mange autocampere. Følgende er besigtiget og fundet egnet: Masnedsund havn ved havnekontoret og den østlige mole, Nordhavnen på grusparkeringen, Bogø havn ved shelterne, Skåninge Bro i nærheden af toilet, på Kalvehave havn, Klintholm og Stege havn, er der flere muligheder hvor man kan modtage autocampere. Placering af holdepladser til autocampere sker i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Indstilling Vej og trafikchefen anbefaler, at der etableres faste pladser til autocamper i samarbejde med de lokale havnebestyrelser. Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev godkendt. Udvalget ønsker, at vide om de øvrige kommunale havne kan indgå i beslutningen. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Takster og takstregulativ forlystbådehavne 2014 Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Område: Vej og Trafik - Sagsbeh: Claus Christensen Lovgrundlag Havneloven Resumé I Teknikudvalgets mødet den 20. juni 2013 blev takstreguleringen for lystbåde og gæstesejlere i kommunens lystbådehavne for 2014 godkendt. Efterfølgende har flere havne gjort administrationens opmærksom på, at en større del end først antaget af de hjemmehørende lystbåde, hvert efterår køres væk fra havneområdet. Den foreslåede engangstakst hvor vinterleje var medtaget, ville derfor betyde en stor merudgift for disse lystbåde. Sagsfremstilling Administrationen har efterfølgende haft møder med samtlige lystbådehavnes bestyrelser og brugere for at finde en løsning, der både tilgodeser lystbådejerne og havnedriftens nødvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af havnene. Brugerne i Klintholm fiskerihavn er ikke hørt, da ændringen i Klintholm ikke berører fiskerne. Vedlagte takstblad for fiskeri- og lystbådehavne beskriver en model, hvor der betales efter m² båd og en sommer/vinterleje i lighed med tidligere takstregulativer. Den harmonisering af takster på fiskeri- og lystbådehavnene, som Teknikudvalget besluttede i oktober 2010, vil blive gennemført med vedlagte takstforslag. Taksterne for gæstesejlere er de samme som ved Teknikudvalgets første behandling og godkendelse på mødet den 20. juni Administrationen anbefaler, at godkendelsen af taksterne for gæstesejlere bevares. For at sikre en rimelig indtjening på erhvervsskibes anløb i havnene, er erhvervshavnens takster for skibsafgifter medtaget i takstregulativet. Dette er særlig relevant i forhold til crewbåde i Klintholm Havn til Krigers Flak (havvindmølleparken). Der afregnes for minimum 200 BT (brutto register ton). For crewbåde afregnes en fast månedlig pris på kr. Crewbåde anløber i Klintholm havnen flere gange i løbet af et døgn. Administrationen har i takstreguleringen lagt vægt på de services, nyanlæg, internet o.l., der er i de enkelte havne, og denne vægtning ligger til grund takstene. Takstforslaget tager højde for både fastliggere og gæster, samt erhverv i Vordingborgs fiskeri- og lystbådehavne. Forslaget er delt op i arealleje på land, vandafgifter, elafgifter, beddingsanlæg og slæbesteder, leje af faste pladser, gæstesejlere, autocampere og fiskerbåde. Administrationen anbefaler, at takstforslaget kommer til at gælde i følgende havne: Vordingborg Nordhavn, Masnedsund havn, Stege Lystbådehavn, Stege Nordre havn, Stege Sukkerhavn, Stege Fiskerstræde, Bogø havn, Skåninge Bro, Kalvehave havn og Klintholm havn. Bilag: 1 Åben Lystbåde takstregulering for /13 Indstilling Vej- og trafikchefen indstiller, at takster for lystbådehavne og fiskerihavnen godkendes 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Beslutning i Teknikudvalget den Indstillingen blev anbefalet. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Eventuelt Sagsnr.: 13/ Sagen afgøres i: Teknikudvalget Område: Fællessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Sagsfremstilling. Beslutning i Teknikudvalget den Kan der laves et kort over veje, hvor der må bruges OB belægning jfr. kontrakterne. - Obs på udbudsmateriale i forhold til entreprenørens ansvar for planter i de første år, drift og genplantning. - Opfølgning på Kirketorvet ukrudt, plinter m.v. - Udvalget vil gerne have en orientering om offentlige toiletter, særligt i Vordingborg Slotstorvet / gl. rådhus og Præstø Havn. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Bilagsoversigt 1. Orientering fra formanden - direktøren 1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune (96949/13) 2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX (98884/13) 3. Udvidelse af Cafe Frederik VII på Storetorv i Stege 1. Cafe Frederik VII Stege Torv - Skitse af udvidelse af faciliteterne (99519/13) 5. Forslag til ansøgning om nedsættelse af hastighedsbegrænsning på Kohavej og Fragevej mv. 1. Ansøgning om nedsættelse af hastighed og forbud imod gennemkørsel med lastbiler (96520/13) 2. Bilag til ansøgning - Skilteplan (96792/13) 7. Takster og takstregulativ forlystbådehavne Lystbåde takstregulering for 2014 (51447/13) 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Teknikudvalget Underskriftsside Søren Nybo Per Stig Sørensen Asger Diness Andersen Carsten Olsen Michael Ryberg Juliussen 17

19 Bilag: 1.1. Bilag - Pressemeddelelse slut med "flinkesedler" i Vordingborg Kommune Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 96949/13

20 PRESSEMEDDELELSE (Indsæt dato) Af: Betina Nymand, Vej- og trafiksekretariatet, Slut med flinkesedler i Vordingborg Kommune Efter en lang tilvænningsperiode, hvor trafikanter er blevet orienteret frem for at få udstedt en bøde, går Vordingborg Kommune fra den x. oktober/november i gang med at håndhæve det parkeringsregulativ, som trådte i kraft i Regulativet, som også gælder i sommerhusområder, betyder blandt andet, at det er forbudt at parkere med hjulene helt eller delvis på fortovet, samt at køretøjer over 3500 kg. skal parkeres mindst 200 meter væk fra beboelse. I 2012 trådte et nyt parkeringsregulativ i kraft i Vordingborg Kommune. Indtil videre er der blevet uddelt flinkesedler til trafikanter, der parkerer ulovligt i forhold til det nye regulativ. Tiden med flinkesedlerne er snart forbi. Fra ( 1. oktober eller 1. november afhængig af hvornår TEK bliver orienteret) vil regulativet blive håndhævet. Det nye regulativ indeholder en del ændringer, som man skal være opmærksom på som trafikant i Vordingborg Kommune. Blandt andet indeholder regulativet et forbud mod parkering på fortove, hvilket betyder at ingen af køretøjets hjul må være placeret på fortovet, ved en parkering. Det er et forbud, som mange andre kommuner allerede praktiserer. Kommunen får jævnligt klager over parkerede køretøjer, som spærrer fortovet helt eller delvist, fordi et eller flere hjul er placeret på fortovet. Det er til stor gene for fodgængere, personer med barnevogne, rollatorer og kørestole, som bliver nødsaget til at trække ud på kørebanen for, at kunne passere det parkerede køretøj. Dette giver trafikfarlige situationer, som vi for alt i verden gerne vil undgå siger formand for Teknikudvalget Søren Nybo. Det nye regulativ gælder nu også i kommunens sommerhusområder. Vordingborg kommune har oplevet et stigende problem med parkering af lastbiler i sommerhusområderne, det håber vi nu at kunne løsne op for, med håndhævelsen af det nye regulativ, siger Søren Nybo Særlige parkeringsområder for køretøjer over 3500 kg bortfalder også i det nye regulativ. De særlige parkeringsområder er erstattet af en regel om, at lastbiler mm. ikke må parkere tættere end 200 meter fra beboelse. Endvidere indeholder det nye regulativ en bestemmelse, som kommunen har aftalt med politiet, nemlig at motorcykler kan parkeres lovligt i parkeringsbåse for biler. Det nye parkeringsregulativ kan ses på kommunens hjemmeside under Vej, Trafik, Havne For uddybende information kontakt venligst: Teknikudvalgsformand, Søren Nybo, tlf. nr Vej- og Trafiksekretariatet, Betina Nymand på

21 Bilag: 1.2. Notat omkring skiltningen på Slotstorvet_ _v2.DOCX Udvalg: Teknikudvalget Mødedato: 24. september Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 98884/13

22 NOTAT Sagsbehandler: Bjørn Buch Oprettet: Dokument: 96309/13. Skiltning på slotstorvet Kommunalbestyrelsens beslutninger På kommunalbestyrelsesmødet den 11. oktober 2012 blev besluttet, at Slotstorvet skulle ændres trafikalt, så det ikke længere havde status af gågade zone med kørsel tilladt. I stedet skulle der etableres en hastighedszone med fartdæmpere. På kommunalbestyrelsesmødet den 13. juni 2013 blev besluttet, at Algade ændres til gågade i en prøveperiode i juni, juli og august 2013 fra den østlige ende med start fra Slotstorvet og frem til den nuværende gågade ved Kirkestræde. De øvrige måneder vil denne del fungere som sivegade som hidtil. Administrationens drøftelser med politiet om skiltningen Udfordringerne med beslutningen af 11. oktober 2012 ligger i, at der blev påtænkt en meget lav hastighed og samtidigt et ønske om, at Slotstorvet skal bruges som gennemkørsel. Den lave hastighed kan kun skiltes med gågadezone, opholds- og legeområde eller område med fartdæmpning. Gågadezone med kørsel tilladt max 15 km/t på Slotstorvet (E 49) Tavlen angiver et område, hvor området er reserveret til gående, men der kan gives tilladelse til kørsel i området. Hastigheden skal være lav, og de kørende skal udvise særlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed over for gående. Desuden må parkering i en gågade ikke ske uden for særligt afmærkede pladser. Ved indkørsel fra øst (ved Københavnsvej) skal der i den nyetablerede helle placeres en tavle med gågadezone samt en undertavle med Kørsel tilladt med maks. 15 km/t. Sanktionsmuligheder over for parkerende på Slotstorvet er reguleret i gågadezonen, da parkering uden for afmærkede felter ikke er tilladt. Ved indkørslen til Algade fra Slotstorvet skal der ikke laves noget. I prøveperioderne (juni, juli og august) i 2014 og 2015, hvor der er gågade i den østlige del af Algade fra Slotstorvet til Stentorvet, skal der placeres et skilt med Al gennemkørsel forbudt med tre undertavler i forbindelse med beboerkørsel, varekørsel og cyklister. Ved indkørsel fra Færgegårdsvej skal der opsættes de samme skilte som ved Københavnsvej. Gågade zonen kræver ikke, at der etableres fartdæmpere. Men for at sikre, at folk kommer ned i fart, er det påtænkt at lave et bump ved Færgegårdsvej, og den nye overkørsel fra Københavnsvej har funktions af fartdæmper. Politiet har mulighed for at skrive trafikanterne, hvis de ikke overholder reglerne og ikke udviser særlig agtpågivenhed for fodgængerne. Opholds- og legeområde (E 51) Tavlen angiver et område, der klart fremtræder som egnet til ophold og leg over hele vejarealet. Slotstorvet lever ikke op til dette og politiet afviser denne løsning. Område med fartdæmpere (E 53) Tavlen angiver et område, hvor kørerbanen er indrettet således, at den ikke er egnet til kørsel med højere hastighed end den angivet. Side 1 af 2

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010

TAKSTER. for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro 2010 dokumentoplysninger nr. 94810: Takstregulativ TAKSTER for Stege, Klintholm og Bogø havne samt Skåninge bro For de af havnefogederne (eller via kommunekontoret) opkrævede afgifter gælder følgende takster:

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal.

Takstblad Vinterpladsleje Efter aftale med havnemyndigheden kan både anbringes til vinteropbevaring på havnens areal. Takstblad 2017 Alle priser er inklusiv moms med mindre andet er nævnt. 1.0 Fastliggere 1.1 Generelt Pladslejen beregnes på grundlag af et rektangel med sidelængder lig med bådens største længde hhv. største

Læs mere

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet

Takster 2014 Økonomi, plan og udvikling Teknik Miljø- og klima Kultur, idræt og fritid Børn, unge og familie Beredskabet Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling... 2 Øvrige attester og gebyrer... 2 Oplysninger... 2 Diverse planer... 2 Opkrævning af ydelser... 2 Bødestraf efter CPR-loven... 2 Øvrige... 2 Teknik...

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato 07. januar 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 15:15 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Poul A. Larsen, Asger Diness Andersen,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat

Kommunalbestyrelsen. Tillægsreferat Kommunalbestyrelsen Tillægsreferat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende 18:00 Sluttidspunkt 19:40 Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 24.juni 2013 Tid 10.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Havneregulativ 6255 1385

Havneregulativ 6255 1385 Havneregulativ for Lohals Havn. Regulativet er gældende for hele havnens land- og søområde, som mod vandet er afgrænset af molerne, (herunder linien mellem moleenderne i lystbådehavnen og linien mellem

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober 2013 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat

Teknisk Udvalg. Referat Referat Mødedato: Fredag den 13. november 2015 Mødetidspunkt 14:00 : Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Bemærkninger : M.1.17/rådhuset Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Johannes

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune

Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Dato 27. september 2017 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 17/11816-6 Side 1/5 Afvisning af klage Vedr. klage over Guldborgsund Kommune Du har i mail af 21. august

Læs mere

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune 1 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 15. august 2016 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling...

Indholdsfortegnelse 1 Indledning Parkering Havneområdet Strandgade Løsningsmuligheder Anbefaling... NOTAT Projekt: Udvidelse af Roskilde Havn København, den 7.12.2012 Emne: Notat nr.: 1 Trafikanalyse Projekt nr.: 6668-001 Dir. tlf.: +45 2540 0214 Reference: nid@moe.dk Rev.: Fordeling: Navn Initialer

Læs mere

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade.

Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. Løsningsforslag 1 Strandgade - Forsætninger med indsnævring til 1 kørespor samt nedlægning af parkeringsplads for enden af Strandgade. En forsætning med indsnævring fremkommer ved 2 på hinanden følgende

Læs mere

Takster Indhold

Takster Indhold Takster 2014 Indhold Økonomi, plan og udvikling...2 Øvrige attester og gebyrer...2 Oplysninger...2 Diverse planer...2 Opkrævning af ydelser...2 Bødestraf efter CPR-loven...2 Øvrige...2 Teknik...3 Forslag

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE

TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk. Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk Nyhedsbrev Juli 2017 LYSTBÅDEHAVNE Havneadministrationen er blevet opfordret til, at kommunikere bedre til havnebestyrelserne. Dette har vi lyttet til, og derfor vil vi

Læs mere

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne

Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE. TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne Nyhedsbrev september 2017 LYSBÅDEHAVNE TÆTTERE PÅ VANDET vordingborg.dk/lystbådehavne HAVNENYT Tilfredshedsundersøgelser i 4 havne I juli måned 2017 har vi foretaget tilfredshedsundersøgelser i Vordingborg

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsesmøde

Referat fra Havnebestyrelsesmøde Referat fra Havnebestyrelsesmøde Mødedato 30. juni 2014 Tid Kl. 15.30 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné (deltog ikke i sag 81-85) Otto Vølund

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent tillægsreferat for Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15.03.2011 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse: 282. Vandscootere... 3 283. Ny toiletbygning

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Havne Langeland Kommune

Havne Langeland Kommune Havne Langeland Kommune Baggrund. I forbindelse med behandlingen af budget 2011 for Langeland Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 11. oktober 2010 vedrørende forslag om indførelse af rabatordning

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Lejeprospekt. Funktionelle lager- og logistiklokaler. Øster Fælled Vej 5 7800 Skive. Velbeliggende yderst funktionelle lager- og logistiklokaler.

Lejeprospekt. Funktionelle lager- og logistiklokaler. Øster Fælled Vej 5 7800 Skive. Velbeliggende yderst funktionelle lager- og logistiklokaler. Lejeprospekt Funktionelle lager- og logistiklokaler Øster Fælled Vej 5 7800 Skive Velbeliggende yderst funktionelle lager- og logistiklokaler. Samlet areal: 2.800 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 150,00

Læs mere

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade.

Regulativ for gågaden i Hørsholm. Kapitel 1 Indledning. 1. Dette regulativ vedrører Hørsholm Kommunes del af Hovedgaden, som er en kommunal gågade. Gågaden i Hørsholm Kommune - regler for indretning, anvendelse og vedligeholdelse Velkommen til gågaden i Hørsholm. Her skal være plads til et levende handelsog byliv, sikker og tryg færdsel for alle og

Læs mere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere

Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn I/S Vilkår for pladslejere Vejle Lystbådehavn tilbyder bådpladser i en helt ny moderne lystbådehavn med stabile beton flydebroer med Y- bomme Version 1.3 af 01-12-2016 Indhold 1. Bådpladser...

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015

Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat. April 2015 Trafiksikkerhedsprojekter 2015 Bilagsnotat April 2015 Baggrund På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 4. dec. 2014 blev besluttet, at trafiksikkerhedsprojekter med en forventet pris på 100.000 kr. er der

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6

Oversigt over forseelser Dato: 01-02-2015 Side 1 af 6 Side 1 af 6 01a 01 STANDSNING FORBUDT 01a. Ved skiltning og ubrudt kantlinje. 510 kr. 0 min. Køretøjet er henstillet, hvor der er et ubetinget standsningsforbud. Dette er markeret enten med den forbudstavle,

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2016 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Ny institution i Hareskovby

Ny institution i Hareskovby Kunde Sag: Furesø Kommune 30. november 2016 JKD, MLJ Rev. 20. december 2016 Ønske om en ny institution Furesø Kommune ønsker at bygge en ny institution i Hareskovby til at afløse det nuværende Hareskov

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Dagsorden for Havnebestyrelsen

Dagsorden for Havnebestyrelsen Dagsorden for Havnebestyrelsen Mødedato 16. januar 2017 Tid Kl. 16.00 18.00 Sted Havnekontoret Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord Dato 18. maj 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/00741-5 Side 1/6 Klage over Ballerup Kommunes afgørelse om forbud med buskørsel i Egebjerg-nord

Læs mere

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag

Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum TEKNIK OG MILJØ Kommentering af FDEL s forslag Punkt 1 til Teknisk Udvalgs møde Mandag 9. marts 2015 05-03-2015 Side 1 af 5 Notat Strategi for ladestandere i det offentlige rum Sagen blev behandlet på Teknisk Udvalgs møde den 26. januar 2015. Udvalget

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6.

Notat. Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. Notat Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 6. februar 2017 Den 17. januar 2017 Etablering af p-pladser mindre end 10 meter fra vejkryds i Aarhus Midtby TEKNIK OG MILJØ Center for Byens Anvendelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015

Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade. Forslag - Januar 2015 Sivegadeforsøg Fredensborg bymidte - Jernbanegade Forslag - Januar 2015 Wiedeveltsvej Fredensborg Bymidte - Jernbanegade Slotsgade Jernbanegade Rådhushaven Kronprinsessevej Østrupvej Jernbanegade Rosingsvej

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme

Bekendtgørelse. Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune. Trafik og Ejendomme Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Holbæk Kommune Trafik og Ejendomme Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28, 92, stk. 1, nr.1, bestemmes med samtykke af

Læs mere

Referat for Havnebestyrelsen

Referat for Havnebestyrelsen Referat for Havnebestyrelsen Mødedato 03. november 2014 Tid Kl. 16.00 Sted Kursuscenteret Smålandshavet 4736 Karrebæksminde Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej

Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for Digevej Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/00173-18 Side 1/8 Vejdirektoratets afgørelse på klage over hastighedsbegrænsning på Vesterkærsvej ud for

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 1 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen

Deltagere: Vigersted Lokalråd Palle Kristofferen Peter Hansen Kim Petersen Referat fra møde med repræsentanter fra Vigersted lokalråd Dato/tid: tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 16:30 Sted: Rønnedevej 9, Ringsted (tekniske centre) Emne: Status for trafikale udfordringer som lokalrådet

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO

UDKAST. Bascon. 1 Indledning. Sofieskolen, Bosted på Damsagervej. 1.1 Damsagervej. Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO UDKAST Bascon Trafikanalyse NOTAT 22. januar 2016 TVO 1 Indledning Bascon har anmodet Via Trafik om at vurdere de trafikale konsekvenser af at udvide bostedet på Damsagervej fra 9 til 18 lejligheder. Herudover

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt

C11_1 C11_2 C12. Højresving forbudt C11_1 Højresving forbudt Forbuddet gælder kun i det kryds eller ved den indkørsel, hvor tavlen er opsat, medmindre andet er angivet med undertavle. C11_2 Ventresving forbudt Forbuddet gælder kun i det

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune

Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune 1. maj 2009. Bekendtgørelse Standsning og parkering i tættere bebygget område i Køge Kommune Teknisk Forvaltning Side 2 Standsning og parkering. I medfør af færdselslovens 28 stk. 3, 3. pkt. 92, stk. 1

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning)

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune (tømningsordning) 1 Formål Formålet med regulativet er at fastlægge regler for tømning af bundfældningstanke i Favrskov Kommune, så tankene

Læs mere

Referat Havnebestyrelsen

Referat Havnebestyrelsen Referat Havnebestyrelsen Mødedato: Mandag den 14. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (c) Henrik

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 19. november 2012 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A)

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere

Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere VORDINGBORG KOMMUNE AFDELINGEN FOR PLAN OG BY Indkaldelse af forslag og idéer til Kommuneplantillæg - Campingplads for autocampere nov. 2017 vordingborg.dk Ideoplæg - Campingplads for autocampere INDLEDNING

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde

Planlægning og projektering. Formålet med afmærkning af vejarbejde. Roller og opgaver ved vejarbejde Planlægning og projektering 13 Formålet med afmærkning af vejarbejde Vække trafikanter fra rutine- og vanekørsel og gøre opmærksom på de ekstraordinære forhindringer, så ulykker undgås Lede trafikanter

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Punkter der kan skrives afgifter for

Punkter der kan skrives afgifter for Punkter der kan skrives afgifter for Reglerne om standsning og parkering findes i færdselsloven (fremover "FÆL"), vejafmærkningsbekendtgørelsen (fremover "vejbkg."), bekendtgørelse om parkeringsskiver

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms)

Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) Afgiftsregulativ for Helsingør Havn 2013 (priserne er excl. moms) 1 2 1. Skibsafgift Almindelige Bestemmelser Af alle skibe, fartøjer og alt flydende materiel betales en afgift (skibsafgift) for henliggen

Læs mere

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015

Valgplakater på vejarealer. Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Valgplakater på vejarealer Vejledning for opsætning af valgplakater 1. udgave, november 2015 Vejlovens grundlag om valgplakater Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens

Læs mere

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016

Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Resultat af borgerinddragelse for cykelstiprojekt på C.F. Richs Vej i perioden 21. marts 4. april 2016 Claude Larsen Susanne Aagaard-Kjær Casper Morell Ris Thorsten Drewes Jørn Koch Mads Krabbe Julie Løvehjerte

Læs mere