AKTUEL MOMS. Thomas Nygaard SKAT Odense

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTUEL MOMS. Thomas Nygaard SKAT Odense"

Transkript

1 AKTUEL MOMS Thomas Nygaard SKAT Odense

2 Plan Byggegrunde og nye bygninger (praksisændring / status) VE anlæg fx solcelleanlæg og husstandsmøller Momsfradrag i holdingselskaber Ny lovgivning Dagsbeviser til varebiler B2C leasing af transportmidler i udlandet Solidarisk hæftelse ved kontantkøb Omvendt betalingspligt på metalskrot Skiltning på varebiler og byggepladser Pligt til egenkontrol af listeindberetning (afstemning mellem listeoplysninger og rubrik B på momsangivelsen) Interessante domme/kendelser

3 BYGGEGRUNDE & NYE BYGNINGER Slaby / Kuc-dommens konsekvenser for dansk praksis Sondringen mellem byggegrunde og gamle bygninger Diverse

4 C-180/10 og C-181/10, Slaby/ Kuc SKM SKAT (SKATs kommentar til dom) SKM SKAT (Genoptagelse og ændring af praksis) Hvad er ændret? Væsentlig ændring af reglerne om, hvornår en person er afgiftspligtig og optræder i denne egenskab ved salg af byggegrunde og nye bygninger.

5 C-180/10 og C-181/10, Slaby / Kuc Konsekvenser kort: Privatpersoners salg er kun momspligtigt hvis Aktive skridt + indtægter af en vis varig karakter Virksomheders salg er momspligtigt, hvis Aktive skridt + indtægter af en vis varig karakter eller Salg af aktiver som har været inddraget i den økonomiske virksomhed (ML 8, stk. 1) og ikke udelukkende har været anvendt til aktiviteter i virksomheden, som ikke berettiger til momsfradrag (ML 13, stk. 2) *) Der skal blot have været momsfradragsret. Denne ret behøver ikke være udnyttet (dvs. at der behøver ikke være opnået fradrag)

6 Subjektiv momspligt ( momspligtig person ) Lovgrundlag ML 3: Enhver person, der driver selvstændig økonomisk virksomhed MSD art. 9: enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver økonomisk virksomhed uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed. Ved»økonomisk virksomhed«forstås alle former for virksomhed som producent, handlende eller tjenesteyder, herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede erhverv. Ved økonomisk virksomhed forstås navnlig udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. MSD art. 12 (Muligheden er ikke udnyttet i Danmark, iflg. SKM SKAT, pkt. 3.1.) I. Medlemsstaterne kan som afgiftspligtig person anse enhver, der lejlighedsvis udfører en transaktion henhørende under de i artikel 10, stk. 1, andet afsnit, omhandlede former for virksomhed og især en enkelt af følgende transaktioner: a) levering af en bygning eller en del af en bygning med tilhørende jord inden første indflytning b) levering af en byggegrund.

7 Byggegrunde og nye bygninger EU-domstolens dom i C-180/10 og C-181/10, Slaby & Kuc Slaby: Jaroslaw Slaby købte et areal som privatperson (1996) Anvendte efterfølgende arealet til landbrugsvirksomhed ( ) Lokalplan ændret: Bebyggelse med ferieboliger Slaby udstykkede 64 parceller og påbegyndte i 2000 at sælge parcellerne til private. Kuc: Ægteparret Kuc ejede mindre landbrug og drev landbrugsvirksomhed (fra ) Ændret lokalplan: Bebyggelse med boliger og forretninger Ægteparret begyndte herefter fra tid til anden og ikke på organiseret vis at sælge del af bedriften Ægteparret lod sig momsregistrere, men bestred at transaktionerne var momspligtige. Spørgsmålene til EU-domstolen omhandlede, hvorvidt salgene var momspligtige, herunder om Slaby hhv. Kuc var afgiftspligtige personer.

8 To sondringer EU-domstolen opstiller to overordnede sondringer: 1. Udgør salget blot en del af indehaverens udnyttelse af sin ejendomsret? (præmis 35-41) Fordi: En indehavers almindelige udøvelse af sin ejendomsret kan ikke i sig selv betragtes som en økonomisk virksomhed (Welcome Trust-dommen). Konsekvens: Salget kan aldrig være omfattet af momssystemet (hverken efter MSD art. 12 eller 9). (Husk dog ML 8, stk. 1 momspligtige personers salg af virksomhedens aktiver). Selv om Danmark ikke har implementeret MSD artikel 12, er de kriterier der fremhæves af EU-domstolen i relation til MSD artikel 12, stadig relevante i Danmark. Domstolen anviser nemlig også kriterierne til vurdering af om aktiviteten sker med henblik på at opnå indtægter af en hvis varig karakter (se præmis og SKM SKAT, pkt. 3.2) som indgår i sondring Er personen en afgiftspligtig person, jf. ML 3 (MSD art 9). Da. MSD art. 12 ikke er implementeret i DK er det denne vurdering der skal foretages. (Kriterierne i Sondring 1 dog skal inddrages.)

9 Sondring 1: Udnyttelse af ejendomsret Omstændigheder, der ikke (i sig selv) er afgørende (da de kan indgå som led i forvaltningen af den berørtes personlige formue): Antallet af og omfanget af salg (Wellcome Trust-dommen) Om personen har udstykket grundene med henblik på at få en bedre samlet pris (Slaby/Kuc præmis samt SKM SR). Det tidsrum, hvorover de omhandlede transaktioner spænder, Størrelsen af indtægter fra salget. Ovenstående omstændigheder indgår sædvanligvis ikke som led i personlig formueforvaltning, hvis: Personen aktivt tager skridt mod en økonomisk udnyttelse af grunde gennem mobilisering af midler, der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, andet afsnit.

10 Alene udnyttelse af ejendomsret? SKM SR Salg af byggegrund sælger drev landbrugsvirksomhed, men optrådte ikke som afgiftspligtig person ved salget af grunden, blot udøvelse af ejensdomsret = ej øko. virk. SKM SR Salg af én byggegrund i et selskab, som var koncernforbundet med 8 andre selskaber indenfor byggebranchen = øko. virk. pga. afsmitning fra koncernen SKM SR Et selskabs salg af byggegrund uden betydning, at byggegrunden er ejet af et selskab, når den faktiske anvendelse af byggegrunden ikke har indgået i nogen økonomisk virksomhed. (Selskabet havde drevet vognmandsforretning, som var ophørt i 2004, og opbevarede blot privat formue. NB! Grunden havde ikke været anvendt i den momspligtige virksomhed ). SKM SR Uanset at spørger driver virksomhed med salg og udvikling af fast ejendom, agerede han ikke som afgiftspligtig person, ved salg af en byggegrund som var indkøbt til brug for at opføre en privat bolig. Alene "indehavers udøvelse af sin ejendomsret". (samlet konkret vurdering) SKM SR Feriecenters frasalg af 4 byggegrunde ikke tidligere frasalg af jord, ikke hensigt fremadrettet, blot udøvelse af ejendomsret = ej øko. virk.

11 Sondring 2: Økonomisk virksomhed Sondring 2: Er personen en afgiftspligtig person? EU-domstolen fremhæver, at: økonomisk virksomhed er alle former for virksomhed og navnlig transaktioner, der omfatter udnyttelse af materielle eller immaterielle goder med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. erhvervelse og salg af et gode kan ikke udgøre en udnyttelse af en vare med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter som omhandlet i momsdirektivets artikel 9, stk. 1, idet det eneste afkast af sådanne transaktioner er et eventuelt udbytte ved salget af varen. Sådanne transaktioner kan således i princippet ikke i sig selv være økonomisk virksomhed i direktivets forstand (C-77/01, EDM, C-8/03, BBL). Ved vurderingen finder kriterierne i dommens præmis anvendelse. (dem vedrørende MSD artikel 12, se forrige dias)

12 Første betingelse for øko. virksomhed: aktive skridt 1. Personen tager aktive skridt mod en økonomisk udnyttelse af den faste ejendom gennem mobilisering af midler der svarer til dem, der anvendes af en producent, handlende eller tjenesteyder, fx ved: Byggemodning (infrastruktur veje, belysning, kloak, vand og elektricitetsforsyning) herunder nedrivning af eksisterende bygninger, jf. SKM SR og SKM SR. Både hel og delvis byggemodning, dog ikke alene etablering af vej for at opfyldelse betingelse for at udstykke, jf. SKM SR) SKM SR salg af 4 byggegrunde ikke byggemodnet. Kendte markedsføringsmidler (evt. vurdering af markedsføringstypen) Salg gennem ejendomsmægler er normalt for en privatperson, jf. SKM SR Udbydes grundene fx i et bestemt projekt? Markedsføres grundene fx på egen hjemmeside eller med store annoncer i dagblade? Udstykning er ikke i sig selv et aktivt skridt mod økonomisk udnyttelse (Slaby/Kuc præmis samt SKM SR) SKM SR Ændring i arealfordelingen mellem to grunde var ikke et aktivt skridt

13 Anden betingelse for øko. virk: indtægter af en vis varig karatker SKM SR Foretaget aktive skridt (nedrivning af længer), men da kun en ejendom / ét salg, ikke indtægter af en vis varig karakter = ej øko. virk. SKM SR Foretaget aktive skridt (nedrivning af ejendom), men da kun en ejendom / ét salg, ikke indtægter af en vis varig karakter = ej øko. virk. SKM SKAT Byggemodning og salg af en enkelt byggegrund = ej øko. virk. SKM SR 4 byggegrunde= ej øko. virk. SKM SR Konkursbos salg af enkelt grund = ej øko. virk. SKM SR Feriecenters frasalg af 4 byggegrunde ikke tidligere frasalg af jord, ikke hensigt fremadrettet, blot udøvelse af ejendomsret = ej øko. virk. SKM SR Salg af 100 byggegrunde = indtægter af varig karakter SKM SR Byggegrund erhvervet med henblik på videresalg = Momspligtigt. Spørger drev i forvejen virksomhed med byggeri samt køb og salg af fast ejendom.

14 Salg af virksomheders aktiver Tanker om SKM SR: Bilforhandler havde anvendt byggegrund til oplagringsplads for biler i sin momspligtige virksomhed (grunden var afrømmet for muld, belagt med stabilgrus og hegnet ind). Påtænker salg af grunden uden at foretage aktive skridt. Er salget ikke blot udøvelse af ejendomsret og dermed momsfrit? (passiv investering?) Jf. Slaby / Kuc og SKM SKAT Nej. Dét at grunden har været inddraget(anvendt) i økonomisk virksomhed smittter af. Salget sker i egenskab af afgiftspligtig person = momspligt. (ML 8,1) Mulige modifikationer? Modif. 1: Hvis den momspligtige virksomhed, som grunden har været inddraget i, er ophørt? Nej, formentlig ikke. (Tidsmæssigt aspekt??) (I SKM SR havde grunden ikke været inddraget i selskabets økonomiske aktivitet). Dog formentlig ja, hvis grunden efterfølgende har været udtaget til udelukkende momsfri virksomhed, da salget da er momsfrit efter Ml 13, stk. 2. Modif. 2: Hvis grunden blot har været anvendt i virksomheden, men aldrig inddraget i virksomhedssfæren, men er bevaret i privatsfæren. Ja, formentlig: Jf. C-415/98, Baksi, præmis 34 og SKM SR. Modif. 3: Hvis grunden udtages og der foretages regulering af evt. foretagne momsfradrag og grunden efterfølgende sælges. Ja, formentlig: Jf. C-415/98, Baksi, præmis Bemærk, at der ikke skal foretages fradragsregulering, hvis der ikke er opnået momsfradrag ved anskaffelsen af grunden.

15 Salg af virksomheders aktiver C-415/98, Baksi, præmis 41-44: 41. Som det anføres af den forelæggende ret, fremgår det imidlertid af sjette direktivs artikel 5, stk. 6, at en afgiftspligtig person fra sin egen virksomhed kan udtage et gode til anvendelse til privat brug for sig selv eller for sit personale, eller til benyttelse til et virksomheden uvedkommende formål. En sådan udtagelse sidestilles med levering mod vederlag, når godet har givet ret til helt eller delvis fradrag for moms Når den afgiftspligtige person således først har udtaget et gode fra sin virksomhed, og om nødvendigt betalt moms af udtagelsen, kan han frit disponere over godet, idet sjette direktivs artikel 5, stk. 6, ikke fastsætter nogen grænser herfor. 44. Heraf følger, at såfremt den afgiftspligtige person ikke har ret til at fradrage residualværdien af momsen af et virksomhedsgode, der er købt brugt af en ikkeafgiftspligtig, må godet anses for ikke at have givet ret til fradrag af moms i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i sjette direktivs artikel 5, stk. 6, og det er derfor i henhold til denne bestemmelse udelukket at kræve afgift af udtagelsen [jf. for så vidt angår sjette direktivs artikel 6, stk. 2, første afsnit, litra a), dom af , sag50/88, Kühne, Sml. s. 1925, præmis 9]. Såfremt den afgiftspligtige person senere sælger godet, udfører han denne transaktion i en privat egenskab og ikke som afgiftspligtig person. Denne transaktion falder således uden for momssystemet.

16 Salg af virksomheders aktiver Byggegrunde / nye bygninger, der alene har været anvendt til fx. momsfri virksomhed (fx udlejning) kan sælges momsfrit efter momslovens 13, stk. 2 selv om sælger er en afgiftspligtig person, der optræder i denne egenskab. SKM SR Salg af landbrugsjord, der har været udlejet momsfrit. SKM SR Salg af udlejede sommerhusgrunde til sommerhusejerne. SKM SR Ejendom anset for udelukkende anvendt til momsfri virk. SKM SR Ejendom konkret anset for anvendt til momsfri udlejning SKM SR Salg af bygning som har været fribolig SKM SR Mulighed for at bruge ML 13, 2 på trods af købsoption i lejeaftale MEN kun hvis aktiviteten ikke udgør en ny (slags) økonomisk udnyttelse af grundene: SKM SKAT Påtænkt udstykning og af landbrugsjord til 100 grunde, som i perioden mellem udstykningen og salget fortsat skulle udlejes momsfrit som landsbrugsjord. En ny økonomisk udnyttelse af grundene blev påbegyndt ved byggemodningen (= aktivt skridt).

17 Ekspropriationserstatninger Ekspropriationserstatning anses momsretligt for at være betaling for det eksproprierede. Ekspropriering kan derfor være omfattet af momslovens anvendelsesområde (levering mod vederlag,) jf. SKM SR + SKM SR (erstatning for værditab på restejendom dog ej momspligtigt) Hidtidig praksis: Ekspropriationserstatning er derfor momspligtig, hvis den byggegrund, der eksproprieres, er ejet af og dermed leveres af en afgiftspligtig person. SKM SR. Modif. som følge af Slaby/Kuc? Nej ikke så længe grunden/den nye bygning befinder sig i virksomhedssfæren når der eksproprieres. Overvej muligheden for først at udtage aktivet til privatsfæren forud for ekspropriation. (jf. Backsi-dommen)

18 Kommuners salg af ejendomme Kommuner som udgangspunkt ikke-afgiftspligtige personer (offentlig myndighedsudøvelse er ikke økonomisk virksomhed) = ejendomme erhvervet til kommunale formål er ikke inddraget i en virksomhedssfære => salg af sådanne ejendomme ikke momspligtigt Undtagelser Ejendomme erhvervet til brug for kommunens økonomiske virksomhed (offentlig forsyningsvirksomhed eller virksomhed i konkurrence med det private erhvervsliv) Selve leverancerne af byggegrunde / nye bygninger må anses for at ske i konkurrence med private erhvervsvirksomheder

19 Tvangsauktionssalg Momspligt afhænger af den tidligere anvendelse af grunden (almindelige regler) Hvis salget er momspligtigt hvem skal da betale momsen? Lovgivning på vej.

20 Ufyldestgjort panthavers salg af fx grunde SKM SKAT Udgangspunkt: Ved salg af (herunder fast ejendom), der er overtaget på grund af misligholdelse af finansielle kontrakter, eller som ufyldestgjort panthaver skal der opkræves moms efter de almindelige regler. Undtagelse: Pengeinstitutter og finansieringsselskaber kan dog undlade at opkræve moms på betingelse af, at køber skal anvende godet udelukkende til momsfradragsberettigede formål.

21 Byggegrund eller bebygget grund SKM SR i visse tilfælde anses levering af et grundareal med en bygning dog for levering af en byggegrund Hvis leveringen sker med henblik på opførelse af en ny bygning = byggegrund Momenter i vurderingen er fx prisfastsættelsen i købsaftalen sammenholdt med normalværdien af tilsvarende ejendomme bebyggelsens karakter ("skur"), manglende tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidligere anvendelse og bebyggelsens karakter (f.eks. "lade" til opbevaring, og som ikke opfylder helt grundlæggende krav til den fremtidige anvendelse.

22 Byggegrund eller bebygget grund SKM SR Salg af grund med én opført bolig Formål efter lokalplanen: Boligbebyggelse med ca. 134 boliger Prisen ejendommen på skyldes primært byggeretten og ikke den ene opførte bolig areal på over m², hvoraf der er byggeret på over m²), = salget af ejendommen (bygning og byggegrund) anses samlet for salget af en byggegrund fordi den fremtidige anvendelse af denne ene bygning ikke opfylder det formål, der var hensigten med lokalplanens udlægning af arealet til boligbebyggelse med ca. 134 boliger.

23 Byggegrund eller bebygget grund SKM SR Anset for salg af gammel bygning under forudsætning at: sælger ikke var involveret i nedrivning af de eksisterende bygninger at det ikke af salgsaftalen fremgik, at bygningerne erhverves med henblik på nedrivning af køber. SKM SR Anset for salg af bebyggede grunde. Bl.a. lagt til rund at sælgerne måtte forvente at køber ville udvikle ejendommene (jf. lokalplan) sælgerne var ikke forudsattes ikke at være involveret i nedrivning det fremgik ikke af købsaftalen / salgsaftalen, at bygningerne blev erhvervet af køber med henblik på nedrivning. Se også SKM SR

24 Byggegrund eller bebygget grund SKM SR fremgår direkte af overdragelsesaftalens at ejendommen erhverves af køber med henblik på nedrivning samt opførelse af et nyt byggeri. køber overtager ejendommen uden ansvar for sælger, bortset fra ansvar ved vanhjemmel. = i realiteten overdrages en byggegrund Skatteministeriets opfattelse: Den momsmæssige vurdering af om der foreligger byggegrund eller gamle bygninger ikke udelukkende beror på om eksisterende bygninger nedrives af sælger eller køber - eller hvorvidt de nedrives før eller efter ejendomsoverdragelsen. Afgørelsen beror på en objektiv vurdering af parternes hensigt ved den konkrete ejendomsoverdragelse, således som den er formuleret i overdragelsesaftalen, jf. også Don Bosco-sagen (C- 461/08).

25 SOLCELLER OG VINDMØLLER Husstandsanlæg - praksisændring Anlæg som inddrages i momspligtig virksomhed

26 VE-anlæg økonomisk virksomhed? Hvordan vurderes det om anvendelse af et VE anlæg i sig selv udgør økonomisk virksomhed? C-230/94, Renate Enkler,: Hvor et gode kan anvendes såvel privat som erhvervsmæssigt, er det afgørende, om den pågældende virksomhed udøves med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter. Der må foretages en vurdering af samtlige omstændigheder vedrørende dets udnyttelse ved afgørelsen af, om det anvendes med henblik på opnåelse af indtægter, der faktisk er af en vis varig karakter Sammenligning med de omstændigheder, hvorunder en tilsvarende økonomisk virksomhed normalt udøves Følgende momenter kan indgå: den periode, hvor godet faktisk udlejes kundekredsens omfang indtægternes størrelse. (resultatet af virksomheden er dog i sig selv uden betydning)

27 Husstands VE-anlæg praksisændring Gammel praksis: SKM SR + SKM SR Ejer kunne blive momsregistreret, når man forventede et nettosalg af el. (underordnet om årlig omsætning er under kr. og uanset den skattemæssige behandling) Ny praksis: SKM SR, SKM SR, SKM SR og SKM SR Ejere kunne ikke blive momsregistreret uanset om man forventede et netto salg af el Lagt vægt på karakteren af solcelleanlægget: begrænset effekt (max 6 kw) forventet privat forbrug udgør størstedelen af den forventede produktion Spørgers salg af el er alene en konsekvens af det regelsæt, som skal give spørger en besparelse i sit privatforbrug i form af fritagelse for betaling af elpris, elafgift og moms af den el, som anvendes til eget forbrug. = Anlægget er anskaffet for at spare private udgifter og ikke for at tilvejebringe indtægter af en vis varig karakter => ikke økonomisk virksomhed.

28 Hvad omfatter praksisændringen? Omfatter praksisændringen både solcellanlæg og husstandsvindmøller? (alle nye bindende svar omhandler solcelleanlæg imens de gamle bindende svar omhandler husstandsvindmøller) JA! Det fremgår direkte af de nye bindende svar at praksis i SKM SR + SKM SR. Omfatter praksisændringen også tilfælde, hvor der forventes et betydeligt nettosalg af el til nettet? (de nye bindende svar omhandler anlæg med begrænset nettosalg af el; i SKM SR var den forventede årlige produktion kwh og spørgers årlige elforbrug lå på kwh.) Ja - som udgangspunkt Personer som har opnået momsregistrering iht. den gamle praksis skal afmeldes.

29 VE-anlæg som anvendes (evt. delvist) i momspligtig virksomhed VE anlæg er løsøre og ikke en del af den faste ejendom, hvis anlægget ikke er indbygget i ejendommen, men monteret på stativ/skinner på ejendommens tag, jf. SKM SR, sp. 2 og SKM SR Momsmæssigt er der derfor 3 valgmuligheder: Beholde VE-anlægget i privatsfæren intet fradrag for moms på anskaffelsen ikke salgsmoms af salg af overskudsproduktion (med mindre overskudsproduktion i sig selv må anses for at udgøre økonomisk virksomhed ) Inddrage VE-anlægget fuldt ud i virksomhed fuldt fradrag for moms på anskaffelsen af anlægget udtagningsmoms af privat forbrug af el (af kalkuleret fremstillingspris) Anse VE-anlægget for indkøbt til blandet anvendelse (delvist momsfradrag) delvist fradrag for moms på anskaffelsen (ML 38, stk. 2) regulering ved ændring i anvendelsen, da VE anlæg er investeringsgode (ML 43+44) NB! Er anlægget derimod integreret i bygningen (fx indbygget i taget på en ejendom) gælder i stedet de særlige momsfradragsregler i ML 39. NB! Vindmøller anses momsmæssigt for fast ejendom, men er de bygninger i ML 39, stk. 1 s forstand? Konsekvenserne for fradrag afhænger heraf.

30 VE-anlæg som anvendes (evt. delvist) i momspligtig virksomhed SKM SR, sp. 1: Kan spørger i relation til opgørelse af den mængde elektricitet, der er forbrugt til momspligtige formål og dermed omfattet af elafgiftslovens 11, stk. 1, forlods kunne allokere den producerede VE-anlæg til private formål. Har ifølge spørger følgende konsekvens: Ved mindre el-produktion end privat forbrug: Intet momsfradrag Ingen godtgørelse af elafgift Ved større produktion end privat forbrug: Delvist momsfradrag for moms af anskaffelse (NEJ!!) og drift af VE-anlægget, idet omfang den producerede el anvendes til momspligtige formål Godtgørelse af elafgift af den købte el minus netto privatforbrug (totalt privatforbrug minus VE-energi) SR s svar: Ja. Vigtig pointe i sagsfremstillingen: Hvis anlægget bevares i privatsfæren kan der ikke foretages momsfradrag for anskaffelsen (fradraget kan i øvrigt ikke senere vækkes til live efter investeringsgodereglerne, jf. Lennartz-sagen) Der kan dog opnås delvis fradrag for udgifter til drift af VE-anlægget, hvis det producerer el til brug i den momspligtige virksomhed.

31 HOLDINGSELSKABER Momsfradrag

32 Holdingselskaber - momsfradrag Rene holdingselskaber driver ikke økonomisk virksomhed (at købe, besidde og sælge kapitalandele samt modtage udbytter er som udgangspunkt ikke omfattet af momssystemet) Hvis holdingselskabet også driver momspligtig virksomhed har selskabet kun delvis momsfradragsret, jf. ML 38, stk. 2 TfS 1998, 908 C-437/06, Securenta (tilsvarende C-496/11 - Portugal Telecom) Opgørelsesmetode for skønnet? Skal objektivt afspejle, hvilken del udgiften henføres til momspligtig virksomhed. = Konkret skøn i hvert enkelt tilfælde SKATs erfaringer: Relativt stor fejlprocent i momsregistrerede holdingselskaber

33 NY LOVGIVNING Godtgørelsesordning overgår til fradragsordning Nye fakturabestemmelser Dagsbeviser - varebiler B2C langtidsudlejning af transportmidler i udlandet Solidarisk hæftelse ved kontantkøb Omvendt betalingspligt på metalskrot Skiltning på varebiler og byggepladser

34 Ny lovgivning - overblik Lov nr. 277 af 27. marts 2012 (Lovforslag L 12) Godtgørelsesordning for transportvirksomheder og finansielle virksomheder ændres til en fradragsordning (fra 1/4 2012) Nye fakturabestemmelser (fra 1/1 2013) Bek. nr. 745 af 28. juni 2012 Lov nr. 590 af 18. juni 2012 (lovforslag L 170B) Omvendt betalingspligt ved køb af metalskrot (fra 1/7-2012) Tiltag til bekæmpelse af sort arbejde: Solidarisk hæftelse for moms ved kontantkøb over kr. inkl. moms. Pligt til synlig skiltning på byggepladser og varebiler (fra 1/1 2013) Bekendtgørelse nr. 979 af 5. oktober 2012 nyhedsbrev Lov nr af 19. december 2008 Dagsbeviser for varebiler (formentlig fra 1/1 2013) Lov nr af 4. december , nr. 7 og 2 stk. 2. Ændring af leveringsstedet for B2C langtidsudlejning af transportmidler

35 Godtgørelse => Fradrag Godtgørelsesordningen vedrørende: Personfordringsvirksomhed (+baggage) til udlandet (ML 45, stk. 3) og Forsikringsmæssige og finansielle ydelser, der leveres til aftagere uden for EU (ML 45, stk. 4) erstattes af en fradragsordning: Fradrag sker via momsangivelsen Ingen ændring tilbagebetalingens omfang + konsekvensændringer af reglerne for godtgørelse af energiafgifter (må ikke give medføre yderligere energiafgiftsgodtgørelse).

36 Nye faktureringsregler - fra 1/ Baggrund: Direktiv 2010/45/EU. Momspakken har medført behov for afklaring af hvilket lands faktureringsregler, der gælder. HR: Leveringsstedslandets fakturaregler gælder. (ML 52) U: Dog fakturareglerne i leverandørens etableringsland, hvis a) Leverandøren leverer varer eller ydelser til en køber i et andet EUland, der er betalingspligtig for momsen af varerne eller ydelserne (bortset fra hvis kunden udsteder afregningsbilag så gælder HR) b) Leverandøren leverer varer eller ydelser til steder uden for EU

37 Fakturering - momsfri leverancer Før: I Danmark ej pligt til at udstede faktura for momsfrie leverancer ( 13) Modif.: (ML 52a) Undtagelsen til faktureringspligten for ydelser som er momsfri efter ML 13 gælder nu kun for: 1. Leverancer med leveringssted i Danmark. = Der er pligt til at udstede faktura for 13-fritagne leverancer, hvis leveringsstedet ikke er Danmark (faktura skal bl.a. danne grundlag for evt. betaling af moms i det andet EU-land) 2. Levering af ydelser, der er afgiftsfritaget efter 13, nr. 10 og 11 (forsikring + finansielle), hvis leveringsstedet for ydelserne er i et andet EU-land. (af forenklingshensyn skal der ikke udstedes faktura for disse finansielle transaktioner)

38 (Elektroniske) fakturaer Mbkg 45 Uddrag af ændringer / præciseringer vedrørende fakturaer: oprindelsesægthed, (leverandørs/fakturaudsteders identitet), indholdsintegriteten (fakturaens indhold) og læsbarheden skal være sikret fra udstedelsestidspunktet til udgangen af opbevaringsperioden. Fakturaens indhold må ikke kunne ændres eller slettes. Ikke noget formatkrav til elektroniske fakturaer. Blot ovenstående betingelser er opfyldt. En virksomhed kan kun udstede elektroniske fakturaer til en modtager, der accepterer dette (også stiltiende accept fx betaling af fakturaen). Afregningsbilag skal indeholde teksten selvfakturering eller self-billing. NYT: Myndigheder i andre EU-lande har ret til online kontroladgang til e- fakturaer som opbevares i DK

39 Dagsbeviser - baggrund Vedtaget ved lov nr af 19. december 2008 Formål: Ved betaling af dagsbevis på 225 kr. (for moms, skat og privatbenyttelsesafgift) ville bilen fortsat kunne anses for anvendt fuldt ud til erhvervsmæssig brug. Forelagt EU-kommissionen: Problemer ift. DK s stand still fradragsbegrænsning i 41: Kommissionen fandt at dagsbevisordningen udvidede særordningen Dagsbeviset dækkede også skat og privatbenyttelsesafgift en undtagelse til momssystemdirektivet må kun omhandle moms For store varebiler ville virksomhederne miste muligheden for selv at påvise fradragsrettens omfang (almindelig fradragsregler) Justeret ordning om dagsbeviser derefter godkendt af kommissionen (indtil 31. december 2014).

40 Dagsbeviser - ordningen Momsdelen er udskilt fra SKAT og privatbenyttelsesafgift Maksimalt 20 dagsbeviser pr. kalenderår pr. bil For små varebiler (op til 3 t) skal der købes dagsbevis for moms: Momsbetaling 40 kr. pr. dag (døgn??) For varebiler over 3 t. gælder de almindelige momsregler Skønsmæssig fradragsbegrænsning efter ML 38, stk. 2 NB! Investeringsgode bagatelgrænsen på 10 %... Udtagningsbeskatning? For alle varebiler kan der købes dagsbeviser til dækning af indkomstskat og privatbenyttelsesafgift (ca. 185 kr. pr. dag/døgn)

41 B2C langtidsudlejning af transportmidler Regler fra : Leveringssted, hvor sælgeren er etableret Dog ikke B2C udlejning af transportmidler fra leverandører udenfor EU, hvis transportmidlet overvejede benyttes i Danmark = Leveringssted i Danmark Regler fra Leveringssted, hvor køberen er etableret eller har bopæl/sædvanligt opholdssted Dog er langtidsudlejning af fartøjer (skibe), det sted hvor fartøjet rent faktisk stilles til kundens rådighed, når leverandøren har hjemsted/fast forretningssted dér. Sælger er registreringspligtig i Danmark, hvis leveringsstedet er Danmark. Ingen overgangsregler for allerede indgåede kontrakter

42 Langtidsudlejning? Reglerne for kortidsudlejning er uændrede: Leveringssted, hvor transportmidlet stilles til rådighed (typisk hos udlejer) Sondringen mellem kort- og langtidsudlejning Korttidsudlejning når transportmidlet besiddes / anvendes i sammenhængende periode på højst 30 dage Fartøjer dog 90 dage Sammenhængende periode (RFO 282/2011, art. 39) Lejekontrakten er udgangspunkt, men kan fraviges Overskridelse af lejeperioden som følge af force majeure tillægges ikke betydning Flere på hinanden følgende kontrakter mellem samme parter lægges sammen

43 B2B langtidsudlejning af transportmidler Reglerne er uændrede: Leveringssted i købers land Køber har omvendt betalingspligt Momsfradrag!? Det særlige momsfradrag i ML 42, stk. 7 er betinget af at leverandøren har oplyst det særlige momsfradrag fakturaen. Selv om køber ikke må opkræve moms op fakturaen, da der er omvendt betalingspligt og Selv om det for B2B-hovedregelydelser er fakturareglerne at i sælgers etableringsland, der gælder. = De danske faktura krav skal altså opfyldet for fradrag hos køber.

44 Metalskrot omvendt betalingspligt Gælder fra 1. juli 2012 Omvendt betalingspligt på alle former for metalskrot: (= ikke momsfradrag for moms på faktura fra leverandør) Definition af metalskrot? Skrot af aluminium, bly, jern, kobber, nikkel, stål, sølv, tin, zink eller af guld (dog kun guldet omfattet af omvendt betalingspligt efter ML 46, stk. 1, nr. 4.) Halvfabrikata fra forarbejdning, fremstilling eller udsmeltning af metaller / metallegeringer. Rester / genbrugsmaterialer, der består af metaller / metallegeringer, slagger, aske, hammerskæl og industriaffald, der indeholder metaller / metallegeringer. Afklip, skrot, affald og brugte materialer samt genbrugsmateriale af kabler, med indlagt / omviklet metal Skrotvarer, der er sammensat eller sammenbygget af metal og andre typer materialer fx træ eller plastic, og værdien af metallet er den væsentlige Yderligere definition i MSD art 199, stk. 1, litra d og bilag IV

45 Solidarisk hæftelse ved kontantkøb Omfattede personer: ML 46, stk. 10: En registreret aftager, der modtager varer eller ydelser fra en virksomhed her i landet. (hæfter for momsen af hele leverancen) OPKRL 10a: En borger der er skattepligtig efter kildeskattelovens 1 eller 2, og som hos erhvervsdrivende køber ydelser eller varer sammen med ydelser. (hæfter for momsen af ydelsen) Solidarisk hæftelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: betaling ikke sker via et pengeinstitut eller betalingsinstitut, som sikrer identifikation af betalingsmodtager og betaler, betalingsmodtageren har unddraget afgiften af leverancen og betalingen samlet udgør over kr. inkl. moms. flere betalinger vedrørende samme leverance, ydelse, kontrakt el. lign. = én betaling i forhold til beløbsgrænsen løbende ydelser eller periodiske ydelser inden for samme kalenderår = én leverance i forhold til beløbsgrænsen. Frigørelse af hæftelse (i tilfælde, hvor elektronisk betaling ikke er mulig): Indberetning på skat.dk senest 14 dage efter betaling, dog senest 1 måned efter fakturaens modtagelse. Enhver, der har indkøbt ydelser eller varer sammen med ydelser for et beløb, der overstiger kr. inkl. moms har oplysningspligt (på begæring fra SKAT).

46 Skiltning på byggepladser På byggepladser på privat grund, hvor der foregår nybyggeri, reparation, modernisering, ombygning el. lign. af fast ejendom, Den eller de virksomheder, der udfører arbejde på stedet skal opsætte skilte, hvoraf det tydeligt fremgår, hvem der udfører arbejdet, U1: Leverancen eller entreprisesummen for den enkelte virksomhed ikke overstiger kr. inklusive moms, U2: Arbejdet udføres og afsluttes i løbet af én arbejdsdag U3: Skiltning ikke praktisk muligt, fordi arbejdet foregår på en byggeplads vedrørende etagebyggeri i et tæt bebygget område. Virksomheder, der er hjemmehørende i udlandet, skal herudover skilte med deres RUT-nummer.

47 Skiltning på varebiler HR: Gælder for vare- og lastbiler med tilladt totalvægt op til 4 t U1: Biler på papegøjeplader (registreret til blandet anvendelse) U2: Inkassobiler (regelsammenstød) lovændring Skiltningen: HR: CVR-nr. samt firmanavn (eller logo) U1: Logo kan erstatte firmanavn, hvis det entydigt identificerer virksomheden U2: Vare- og lastbiler, der er mærket efter godskørselsbekendtgørelsen skal alene anføre CVR-nr. med minimum 3 cm høje bogstaver/tal U3: Udenlandske varebiler skal endvidere have deres RUT-nr. synligt i forruden Krav til skiltningen Synlig og letlæselig Kontrastfarve og minimum 3 cm høje bogstaver/tal Både høje og venstre side af bilen Ikke aftagelige skilte Kan anbringes med selvklæbende plastfolie

48 Skiltning - sanktioner Ordensbøder Bødeniveau: 1. gang: kr. 2. gang: Fordobling til kr. herefter forhøjes med 50 pct., dvs kr. for 3.gang og kr. for 4. gang.

49 DOMME / KENDELSER Porteføljeforvaltning er momspligtigt EU-leverancer: Betingelser for momsfritagelse Kursusvirksomheders momsfradragsret

50 C-44/11, Deutsche bank Porteføljeforvaltning består af udgør en kombination af 2 ydelser: 1. analyse og overvågning af investorkundens formue, 2. selve købet og salget af værdipapirerne. Ydelserne kan leveres særskilt, men gennemsnitsforbrugeren til ydelsen efterspørger netop kombinationen af de to elementer (24-25) Begge ydelser er nødvendige for leveringen af den samlede ydelse (25) og må derfor sidestilles (41) Kan ikke være omfattet af fritagelserne i art 135, 1, a)-g), da analyse og overvågning af investorkundens formue ikke er omfattet af fritagelserne (jf. streng fortolkning af fritagelser) = Porteføljeforvaltning er momspligtig Se SKM SKAT

51 C-587/10, VSTR Om afslag på momsfritagelse pga. erhververs manglende momsnummer. Materielle betingelser for momsfritagelse af EU-leverance (29+30): 1. At varerne af sælger eller køber eller på disses vegne transporteres til et andet EU-land 2. At køberen er en afgiftspligtig person eller handler som sådan 3. At ejendomsretten til varerne overdrages som led i handlen. MS kan pålægge leverandøren at føre bevis for, at erhververen er en afgiftspligtig person (43-47) MEN: Dette bevis må ikke alene ikke i alle tilfælde alene afhænge af angivelsen af køberens momsnummer (49-50) Der er alene tale om et formelt krav, som ikke kan rejse tvivl om retten til momsfritagelse, hvis de materielle betingelser for fritagelse er opfyldt (51) (og leverandøren kan bevise dette på anden måde 52) Det kan heller stilles krav om bevis for at der er betalt moms af erhvervelsen i et andet EU-land (55)

52 SKM HR Fradragsret for moms af indkøb fra fremmede entreprenører til garantiarbejder på et byggeri, som var udført for egen regning og derfor solgt momsfrit efter ML 13, stk. 1, 9. Der var betalt pålægsmoms (byggemoms) af eget arbejde efter ML 6. HR afviste fradrag, da ML 37, stk. 1, kun giver mulighed for at fradrage købsmoms af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter momslovens 13. Udgifterne til garantiarbejder vedrørte virksomhedens salg af fast ejendom, som iht. dagældende ML 13, stk. 1, nr. 9 var fritaget for moms. At der var betalt pålægsmoms kunne ikke begrunde momsfradrag, da pålægsmomsen ikke var betalt af virksomhedens leverancer.

53 SKM HR Om momsfradrag i kursusvirksomheder Højesteret fastslog, at den dagældende bestemmelse i momslovens 42, stk. 3 (tidligere stk. 2) om begrænset fradragsret for momsen af kursusvirksomheders udgifter til overnatning og bespisning af kursusdeltagere ikke var i strid med den såkaldte stand still-klausul i 6. momsdirektivs artikel 17, stk. 6, andet afsnit. Den sagsøgende kursusvirksomhed havde derfor ikke krav på tilbagebetaling af moms for 2003 og 2004 (dissens). Konsekvenser: For kursusdeltagere med fuldt momspligtige aktiviteter: Fuldt momsfradrag af kursusudgiften, uanset om fakturaen specificerer bespisning og hotelovernatning. Salg til private og virksomheder med delvis fradragsret: Fradragsbegrænsningen kan overføres til kursusdeltageren. Det kræver, at fakturaen specificerer kursus og hotel- og restaurationsydelser.

54 SKM HR Højesteret stadfæstede ØLRs dom i SKM ØLR. Udlejningen af 36 ferieboliger kunne ikke anses for momspligtig i medfør af momslovens 13, stk. 1, nr. 8, andet punktum. Der var derimod tale om momsfritaget udlejning af fast ejendom, jf. 13, stk. 1, nr. 8, første punktum. H1 A/S, der som bygherre havde ladet ferieboligerne opføre ved fremmede entreprenører, havde derfor ikke ret til tilbagebetaling af momsen af opførelsesomkostningerne i medfør af den dagældende momslovs 51, stk. 1, sidste punktum, jf. momslovens 37, stk. 1, og momsbekendtgørelsens 39. Da bygherren ikke havde fradragsret for momsen, var der ikke en reguleringsforpligtelse, som kunne overføres til køber. SKATs tilbagebetalingskrav vedrørende tidligere med urette udbetalte negative momstilsvar til H1 A/S var derfor med rette fremsat overfor H1 A/S og ikke over for køberne af ferieboligerne (som havde skrevet under på at de overtog reguleringsforpligtelsen).

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter

Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Oversigt Guld som råmetal eller halvforarbejdede produkter Investeringsguld Metalskrot Side 2 16-01-2015 Momslovens 46, Stk. 1, nr. 4 - GULD 46 Betaling af afgift påhviler den afgiftspligtige person, som

Læs mere

POWERPOINT TEMPLATE TITLE

POWERPOINT TEMPLATE TITLE POWERPOINT TEMPLATE TITLE Få styr på MOMS ved køb og salg af fast ejendom v/advokat Tine Seehausen, den 2.11.2015 Ejendomsforeningen Fyn A focused subheading Date Fast ejendom og moms A. Moms ved køb og

Læs mere

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted.

fastsat ved internationale konventioner om oprettelse af disse organer eller ved aftaler om hjemsted. Til lovforslag nr. L 12 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. marts 2012 Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt

Læs mere

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar

Moms og fast ejendom. Danske Skatteadvokaters forårsseminar Moms og fast ejendom Danske Skatteadvokaters forårsseminar Salg af fast ejendom v/[ ] Momspligt Momslovens 1 og 4 (MSD art. 1 og 2) Erhvervsmæssig levering af varer og ydelser med leveringssted i Danmark

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet

Supplerende høringssvar; L 86 Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 21 Offentligt Folketinget, Christiansborg Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 1240 København K 6. december 2012 Supplerende høringssvar; L 86 Forslag

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

Moms i ekspropriationsprocesser

Moms i ekspropriationsprocesser Moms i ekspropriationsprocesser Aarhus, den 3. november 2016 2 Problemstilling Der findes mange ekspropriationshjemler i lovgivningen, men alle hjemler skal administreres under hensyntagen til grundlovens

Læs mere

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014

Moms på fast ejendom. Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Moms på fast ejendom Ved advokat Peter Nordentoft Uddannelsesdagen 2014 Skatter og moms 2 3 Retskilder EF-traktaten art. 99 Momssystemdirektivet (2006/112/EØF) m.fl. Momsloven (Lovbekendtgørelse nr. 106

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation.

TastSelv Borger. TastSelv Erhverv BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ. Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation. BORGER VIRKSOMHED LOG PÅ TastSelv Borger Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode TastSelv Erhverv Log på med NemID eller medarbejdersignatur Log på med TastSelv-kode

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 05.10.2017 SKATTERÅDET BEKRÆFTER: SALG AF BOLIGUDLEJNINGS EJENDOMME KAN SKE UDEN MOMS 5.10.2017 I et nyt bindende svar har Skatterådet bekræftet, at overdragelse af en momsfritaget

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering.

Erhverv. Moms ved eksport. Moms. Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering. Moms ved eksport Opdeling af virksomheden Forskudsvis udbetaling af moms og energiafgifter Intern fakturering Erhverv September1997 Moms Forord Denne vejledning henvender sig til virksomheder med eksport

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Velkommen til. Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2. udnyttelsessted for advokatydelser

Velkommen til. Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2. udnyttelsessted for advokatydelser Velkommen til Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige udnyttelsessted for advokatydelser Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige I 2 Fradragsret for købsmoms Fradragsret for købsmoms & Det momsmæssige

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum m.v. 1) 2008/1 LSF 203 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-211-0009 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006

Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Skatteministeriet J. nr. 2005-211-0020 Udkast 15. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af merværdiafgiftsloven og lov om lønsumsafgift (Ændrede momsregler for fritvalgsydelser og kunstdefinition samt

Læs mere

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt

Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt Skatteudvalget L 203 - Bilag 18 Offentligt J.nr. 2009-211-0009. Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 203 Forslag til lov om ændring af lov om merværdiafgift og lov om afgift af lønsum

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a.

2. I 8, stk. 1, 3. pkt., ændres driver registreret virksomhed til: er eller bliver registreret efter 47, 49, 51 eller 51 a. Skatteudvalget 2009-10 L 19 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om merværdiafgift 1 (Leveringsstedsregler for ydelser, omvendt betalingspligt, CO 2 -kvoter, VIES-systemet, momsgodtgørelse

Læs mere

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen.

En justering af fradragsretstidspunktet vedrørende Boligjobordningen. - 1 Købers hæftelse for sælgers skattesnyd Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte den 25. april 2012 et lovforslag, der blandt andet har til formål at bekæmpe sort arbejde.

Læs mere

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering

Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Moms og holdingselskaber - en statusopdatering Revision. Skat. Rådgivning. Præsentation Asger Hauchrog Engvang Director Email: ahg@pwc.dk Telefon: 4040 2260 2 1 Velkommen Agenda Fradrag for omkostninger

Læs mere

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning

Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen momspligt pr. 1. januar 2011 Overgangsordning Dansk Selskab for Boligret Lyngby, 5. maj 2009 Partner Søren Engers Pedersen soeren.engers@dk.ey.com Fast ejendom Ejendomsadministration Gældende praksis fritagelsens rækkevidde Lønsumsafgift Skattereformen

Læs mere

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14

Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 18. december 2014 Styresignal om moms på fast ejendom ved kortere tids udlejning efterfulgt af salg H339-14 SKAT har d. 27. november 2014 fremsendt ovennævnte udkast

Læs mere

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen

Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration. v/advokat Tine Seehausen Momsmæssige aspekter ved ejendomsadministration v/advokat Tine Seehausen Program Generelt om momspligtens omfang og hjemmelsgrundlag Systemmomsdirektivets art 371 & bilag X Momslovens 13 stk. 1. nr. 8

Læs mere

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016. Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 20 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0033 Fremsat den 20. oktober 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering.

På baggrund af et spørgsmål fra udvalget om dette, bad jeg derfor om Kammeradvokatens vurdering. Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 41 Offentligt Samrådsspørgsmålet EU-retlige aspekter EF-Domstolens dom i sagen vedr. Cimber Air Dommen siger Samrådsspørgsmål A til L 32 (flymomsregler) - Talepapir

Læs mere

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2)

Bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 1)2) BEK nr 808 af 30/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-0261853 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1909 af 29/12/2015 Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015

MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER. v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 MOMS PÅ YDELSER TIL INVESTERINGSFORENINGER v/ partner Niclas Holst Sonne, leder af Hortens skatteafdeling 30. november 2015 BAGGRUND OG INDLEDNING side 2 Momsfritagelsen i Artikel 13, punkt B, litra d),

Læs mere

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter

Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter Vejledning om indberetning af kunstneres honorar og andre administrative forhold ved livekoncerter 1 VERSION #01, 01.03.2016 INDHOLD 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 11 11 11 11 12 12 12 12 12 14 Om denne vejledning

Læs mere

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15

Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater) H014-15 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 10. februar 2015 Ændring af momsloven (Indførelse af omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med gas, elektricitet og tilhørende certifikater)

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår:

Grundnotat om. Resumé Kommissionens forslag indeholder ændringer af momsdirektivet for så vidt angår: Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0677 Bilag 1 Offentligt SKATTEMINISTERIET Departementet Afgift 12. december 2007 Grundnotat om Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF af 28. november

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt

Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget 2004 KOM (2004) 0728 Bilag 2, SAU Alm.del Bilag 69 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK

Læs mere

2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag.

2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016. Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag. 2011/1 LSF 12 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-211-0020 Fremsat den 9. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010

Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 75 Offentligt 30. november 2010 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 Der fremsendes dokumenter vedrørende følgende markerede

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til

Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009. Forslag. til Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-711-0033 Udkast (1) 27. august 2009 Forslag til Lov om ændring af energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift

Læs mere

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser.

I forbindelse med disse ændringer er der i Rådets forordning 282/2011 vedtaget en række gennemførelsesbestemmelser. Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0002 Bilag 1 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Rådets forordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 for så vidt angår særordninger

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEELHOED SAG C-280/04 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT L.A. GEELHOED fremsat den 22. september 2005 1 I Indledning II Retsforskrifter A Fællesskabsbestemmelser

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0206 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 12-0173735 Til Folketingets Europaudvalg (kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grund- og nærhedsnotat EU-kommissionens forslag til Rådets

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 16/

TimeTax NYHEDSBREV 16/ Skiltning på gulepladebiler op til 4 tons pr. 1. januar Side 1 Skiltning af byggeri på privat grund Side 2 Skatte afgørelser: Side 2 Polske håndværkere, tømrevirksomhed Entreprise eller arbejdsudleje,

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1)

Bekendtgørelse om ændring af momsbekendtgørelsen 1) BEK nr 825 af 25/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-0430208 Senere ændringer til forskriften BEK nr 808 af 30/06/2015

Læs mere

Overgang af familiens sommerhus til børnene

Overgang af familiens sommerhus til børnene - 1 Overgang af familiens sommerhus til børnene Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der indgår ofte spørgsmål om blandt andet de skattemæssige konsekvenser ved overdragelse af et sommerhus til

Læs mere

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning

De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning De momsmæssige aspekter ved opførelse og salg af fast ejendom for egen henholdsvis fremmed regning 1. Indledning & baggrund Når man taler opførelse og salg af fast ejendom i Danmark, bliver man meget hurtigt

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger.

SKAT har d. 8. juni 2015 fremsendt ovennævnte forslag til styresignal til FSR - Danske Revisorer med anmodning om bemærkninger. SKAT Østbanegade 123 København Ø 29. juni 2015 Genoptagelse - Forvaltning af investeringsforeninger - Ydelser til pensionskasser - EU-Domstolens dom i sag C- 464/12, ATP Pension Service - Udkast til styresignal,

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis

Moms i forbindelse med fast ejendom. Opdatering på udviklingen i praksis Moms i forbindelse med fast ejendom Opdatering på udviklingen i praksis Indhold Salg af udlejningsejendomme Seneste nyt om praksis, muligheder og risici Momsfri virksomhedsoverdragelse Ny praksis nu også

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter

Nyhedsbrev. Skatter og afgifter Nyhedsbrev Skatter og afgifter 07.02.2014 PRAKSISÆNDRING FOR MOMSFRI FORVALTNING AF INVESTERINGS- FORENINGER SKAT ændrer praksis for hvilke enheder, der er omfattet af momsfritagelsen for momsfri "forvaltning

Læs mere

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor:

MOMS OG AFGIFTER. Hovedsponsor: MOMS OG AFGIFTER Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 MOMSPLIGT ELLER MOMSFRITAGELSE 4 HEL ELLER DELVIS MOMSFRIHED 5 FULDSTÆNDIG MOMSFRIHED 6 UDLEJNING AF FAST EJENDOM 7 UDVALGTE AKTIVITETER 8 MOMSFRADRAG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love 2011/1 LSF 170 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-711-0068 Fremsat den 25. april 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2857 - økofin Bilag 2 Offentligt 22. februar 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 4. marts 2008 Dagsordenspunkt 4a: Bekæmpelse af momssvig Resumé Formandskabet ventes

Læs mere

Grænsehandelskoncepter

Grænsehandelskoncepter Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Juridisk Institut Moms- og Afgiftsret Opgaveløser: Heidi Lindskov Kusk Vejleder: Dennis Ramsdahl Jensen Grænsehandelskoncepter i en Momsretlig Belysning Aarhus School

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH

.DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH .DSLWHOÃ 9LUNVRPKHGHUQH Folkeafstemning Deltagelse i euro-samarbejdet Omkring 1 år Op til 2-3 år Virksomhedernes omstilling til euro kan påbegyndes Omstilling i virksomhederne kan ske hurtigt forudsat

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode...

Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 4. 1.1. Problemformulering... 5. 1.2. Projektdesign... 6. 1.3. Metode... 2008 Byggemoms Vejleder: John Engsig Laura Venborg Aalborg Universitet 17-12-20082008 Aalborg Universitet Laura Venborg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Problemformulering...

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015

Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat. Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Orienteringsmøde Vedvarende energi og skat Aakirkebyhallerne 1. december 2015 Plan Solceller gammel ordning Opfølgning Nye regler Husstandsvindmøller Tilslutning til elnet skattepligt Regnskabsmæssig metode

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere