Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring Seth Calvisius 1594

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder. En bondemand går ud at så. En dag skal Herrens skaberdrømme møde. Oluf Ring 1936. Seth Calvisius 1594"

Transkript

1 Eja, min sjæl ret inderlig sig fryder Oluf Ring 1936 En bondemand går ud at så Seth Calvisius 1594 En bon- de - mand går ud at så, / hans øj - ne er to gla - de stjer- ner, / og han strør ud på må og få / en mil - li - on af gu - le ker - ner. En dag skal Herrens skaberdrømme møde En dag skal Her - rens ska - ber- drøm- me mø - de / den jord, som slæg- tens ond - skab har lagt ø - de. / Og det er dom-mens dag. / Hvert knæ sig bø - je! / Al æ - re til vor ska - ber i det hø - je! Trond Kverno 1978 Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo 49

2 En liden stund Johan Friis 1892 En li - den stund / i ro - sens lund / vi rød - me kun og bleg - ne; / af blom - stens art / og med en fart / ned - sun - ket snart / er alt i dis - se eg - ne. En rose så jeg skyde Köln 1599 En ro - se så jeg sky - de / op af den fros - ne jord, / alt som os for - dum spå - de / pro - fe - tens trø - ste - 2. ord; / den ro - se spi - red frem / midt i den kol - de vin - ter / om nat ved Bet - le - hem. 1. En sædemand gik ud at så Thomas Laub 1917 En sæ - de-mand gik ud at så / og strø - de rundt med beg - ge hæn - der, / for o - ver - alt det skul - le nå / i - mel- lem beg - ge a - ger - en - der. 50

3 En sød og liflig klang 15. årh. / Klug 1533 En sød og lif - lig klang / er i vor ju - le - sang; / vor trøst og hjælp i nø - den, / vor Gud med frel - ser - navn, / med glans som mor - gen- rø - den, / er i vor mo - ders favn, / os små til e - vigt gavn, / os små til e - vigt gavn. En vej eller anden, vor Herre ved råd 4 3 En vej el - ler an - den, vor Her - re ved råd, / må - ske ik - ke min vej, / må - ske ik - ke din vej; / men dog ad sin e - gen vor Her - re ved råd, / men dog ad sin e - gen vor Her - re ved råd. William Croft 1708 En vej eller anden, vor Herre ved råd En vej el - ler an - den, vor Her - re ved råd, / må - ske ik - ke min vej, / må - ske ik - ke din vej; / men dog ad sin e - gen vor Her - re ved råd. C.S. Harrington

4 Et barn er født i Betlehem 15. årh. / Lucas Lossius 1553 Et barn er født i Bet - le - hem, Bet - le - hem, / thi,, glæ - de sig Je - ru - sa - lem! / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Et barn er født i Betlehem Tysk visemelodi o / A.P. Berggreen 1849 Et barn er født i Bet - le - hem, Bet - le - hem, / thi glæ - de sig Je - ru - sa - lem! / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Ét fornødent er; det ene Halle / Freylinghausen Ét for - nø - dent er; det e - ne / lær mig, Gud, at ken - de ret! / Ver - den kan mig in - tet tje - ne, / skønt den sy - nes fin og let, / den er kun en byr - de, som na - ger og pla - ger, / hvor sjæ - len dog in - gen ret lif - lig - hed sma - ger, / men får jeg det e - ne for al - ting kun fat, / da bli - ver mig én ting for al - ting min skat. 52

5 Et kors det var det hårde, trange leje A.P. Berggreen 1853 Et kors det var det hår - de, tran - ge le - je, / som jor - dens børn gav Frel - se - ren i e - je; / kun had til bol - ster og kun hån til hyn - de / fik han, der ik - ke kend - te til at syn - de. Et lidet barn så lysteligt 15. årh. / Klug 1533 Et li - det barn så ly - ste- ligt / blev af en jom - fru bå - ret, / ej før, ej si - den hør - tes sligt, / men kun i ju - bel - å - ret, / i ti - dens fyl - de, da Guds Søn / på jord sig fandt en mo - der skøn, / lod u - den synd sig fø - de, / for - ned - re - de sig til de små, / så de kan ham til bro - der få, / den Him - lens mor - gen - rø - de. 53

6 Et lidet barn så lysteligt Carl C.N. Balle 1855 Et li - det barn så ly - ste- ligt / blev af en jom - fru bå - ret, / ej før, ej si - den hør - tes sligt, / men kun i ju - bel - å - ret, / i ti - dens fyl - de, da Guds Søn / på jord sig fandt en mo - der skøn, / lod u - den synd sig fø - de, / for - ned - re - de sig til de små, / så de kan ham til bro - der få, / den Him - lens mor - gen - rø - de. Et trofast hjerte, Herre min 54 Strassburg 1525 Et tro - fast hjer - te, Her - re min, / skal dig til re - de væ - re, / du mig for - lø - ste, jeg er din, / thi ske dig pris og æ - re! / Den sag er klar, / du kær os har, / på kor- set selv vor synd du bar, / at vi Guds børn må væ - re. Farvel, du hvilesøde nat Johann Crüger 1640 Far - vel, du hvi - le - sø - de nat, / op, kla - re sol, gør da-gen glat! / Lad, hjer - te Gud, frem - bry - de / din nå - de - sol! Dit lys og lyst / i dag mit hjer - te, sjæl og bryst / og al mit liv be - pry - de!

7 Far, verden, far vel 6 4 Dansk visemelodi 17. årh. Nr. 614: Far, ver - den, far vel, / jeg ke - des ved læn - ger at væ - re din træl! / De Nr. 615: Far, ver - den, far vel! / Jeg ke - des nu læn - ger at væ - re din træl, / de byr - der, som du ha- ver byl - tet mig på, / dem ka - ster jeg fra mig og vil dem for-små, / jeg byr - der, som du mig har byl - tet op - på, / dem hvi - ster jeg fra mig og vil dem for - små, / jeg ri - ver mig løs, og jeg ke - des nu ved / for - fæn - ge-lig - hed, / for - fæn - ge-lig - hed! ri - ver mig løs, og jeg ke - des nu ved / for - fæn - ge-lig - hed, / for - fæn - ge-lig - hed. Flammerne er mange 3 4 Flam - mer-ne er man - ge, ly - set er ét, / ly - set Je - sus Kri - stus, / Olle Widestrand 1974 flam - mer- ne er man - ge, ly - set er ét, / vi er ét i ham! Olle Widestrand 1974 For alle helgen, som i Kristi tro For al - le hel - gen, som i Kri - sti tro / stod fast i stri- den og vandt Him - lens ro, / dig, Her - re Je - sus, pri - ser vi så fro: / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Joseph Barnby

8 For alle helgen, som i Kristi tro Ralph Vaughan Williams 1906 For dig, o Herre, som dage kun Uregelmæssig tekst For dig, o Her - re, som da - ge kun / år - tu - sin - der er at reg - ne, / et 2. Som blom - sten fal - mer hver ro - sen-kind, / som græs fæl- des kæm - per gæ - ve, / de 3. Halv- fjerd - sinds- ty - ve er stø - vets år, / de stol - te - ste strid og mø - je; / om Christian Barnekow ø - je - blik er den li - den stund, / vi ån - der i stø - vets eg - ne. 2. vi - ses kun - sti - ge hjer - ne - spind / ned - fe - jes som spin - del - væ - ve. 3. fir - sinds- ty - ve en kæm - pe når, / des me - re han har at dø - je. 4. Se ned, vor Her - re, og hør vort kald! / Du læ - re os ret af nå - de / at 5. O, giv os dog ef - ter stri - den fred / og trøst ef - ter suk og kla - ge; / med 6. Ja, styrk din tje - ner med kraf - tens Ånd, / og bør - ne - ne hans til - li - ge, / lad 7. Os o - ver- strå - le din her - lig- hed / som so - len ved mid - dags - ti - de, / og 4. tæn - ke på vo - re da - ges tal / og la - de din vis - dom rå - de! 5. glæ - den i kvæld din mis - kund - hed / lad kro - ne de kor - te da - ge! 6. vær - ket lyk - kes ved de - res hånd, / lad blom-stre med os dit ri - ge! 7. lys o - ver os i gra - ven fred / med so - le-bjærgs-skær det bli - de! 56

9 Forgæves er vor kraft og kunst 2. Leipzig / Valentin Schuman 1539 For - gæ - ves er vor kraft og kunst, / hvis Gud dem ej be - tryg - ger, / og al - le me - stres flid om - sonst, / når han ej hu - set byg - ger; / så og den stad / bag vol - des rad, / som Gud ej har be - va - ret, / man gø - re til, / i - hvad man vil, / den er dog slet for - sva - - ret. 1. Forlen os freden, Herre, nu For - len os fre - den, Her - re, nu / i dis - se træng-sels - ti - der! / Der er dog in - gen Efter førreformatorisk hymne / Nürnberg 1531 u - den du, / som for os ar - me stri - der. / Vor frel - ser er du a - le - ne. Fra Himlen højt kom budskab her Leipzig / Valentin Schuman 1539 Fra Him - len højt kom bud - skab her / med nyt til al - le fjern og nær, / godt bud - skab os nu fø - res til, / der - om vi e - vig sjun - ge vil. Fra Himlen kom en engel klar 15. årh. / Spangenberg 1568 Fra Him - len kom en en - gel klar, / for hyr - ders øj - ne å - ben- bar, / han sang så sødt: Nu gi - ver agt / på bar - net svøbt, i kryb - ben lagt! 57

10 Fred hviler over land og by 6 8 Fred hvi - ler o - ver land og by, / ej ver - den lar - mer mer; / fro smi - ler må - nen til sin sky, / til stjer - ne stjer - ne ser. Rudolph Bay 1827 Fred hviler over land og by 2 4 Fred hvi - ler o - ver land og by, / ej ver - den lar - mer mer; / fro smi - ler må - nen til sin sky, / til stjer - ne stjer - ne ser. Thomas Laub 1922 Fredløs er freden Henrik Fibiger Nørfelt 1978 Fred til bod for bittert savn Fred til bod for bit - tert savn / Gud os gav i Je - su navn, / fred os køb - te med sit blod, / fred os Je - sus ef - ter - lod. / Kri - sten- dom er i en sum / fre - dens e - van - ge - li - um. J.P.E. Hartmann 1864

11 Frelseren er mig en hyrde god 4 3 Frel - se- ren er mig en hyr - de god, / hos ham skal jeg in - tet sav - ne: / Christian Barnekow 1858 Lam - met hvi - ler ved hyr - dens fod, / næv - nes med kær - li - ge nav - ne. Fryd dig, du Kristi brud Jacob Regnart 1576 Fryd dig, du Kri - sti brud, / og mød din Her - re Gud! / For - hån - den er hans nå - de, / som dig pro - fe - ten spå - de. / Ho - sian - na! hæ - der og æ - re / skal den- ne vor kon - ning væ - re! Takt 9 og 11: Deling af fjerdedele i to ottendedele gælder kun denne salmetekst. Frydeligt med jubelkor Piae Cantiones 1582 Fry - de - ligt med ju - bel - kor / hil - ses vå - rens kom - me, / sva - len mel - der trindt på jord: / Fro - stens tid er om - me! / Land og hav og lun - dens træ r / her - ligt pry - des fjern og nær. / Ny - e skab - nings - un - der! / Kraft på ny vort le - gem får, / lægt er nu vort hjer - te - sår / i de gla - de stun - der. 59

12 Verdens igenfødelse Ver - dens i - gen - fø - del - se / glæ - den i - gen - fø - der; skønt for - ny - et skab - nin - gen / Den Op - stand - ne mø - der. Øst og vest og syd og nord, / ild og vand og luft og jord / syn - ger på - ske - sal - mer. Frydetonen går mod tronen Svensk melodi (1694) Fry - de - to - nen / går mod tro - nen, / gen - lyd gi - ver Him - lens hal: / Lov og æ - re / Her - ren væ - re, / fjernt og nær han pri - ses skal! / Alt det skab - te, / men for - tab - te / kan nu rej - ses fra sit fald. Fuglen har rede, og ræven har grav 6 4 Fug - len har re - de, og ræ - ven har grav, / sneg- len bær hu - set på ryg - gen, / stod - de - ren han har kun po - se og stav, / le - der om le - jet og lyk - ken; / så går vor Her - re med nå - dens ord / hus -vild og fat - tig om - kring på jord. Thomas Laub 1921 Fyldt af glæde over livets under Peter Møller 1974 Fyldt af glæ - de o - ver li - vets un - der, / med et ny - født barn i vo - re hæn - der, / kom-mer vi til dig, som gav os li - vet. Copyright by Edition Egtved Danmark. 60

13 Fyldt af glæde over livets under 24 Fyldt af glæ - de o - ver li - vets un - der, / med et ny - født Egil Hovland 1976 barn i vo - re hæn - der, / kom - mer vi til dig, som gav os li - vet, / kom- mer vi til dig, som gav os li - vet. Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo Gak ud, min sjæl, betragt med flid Genève 1551 Gak ud, min sjæl, be - tragt med flid / i den - ne skøn - ne som-mer - tid / Guds un - der - ful - de ga - ver! / Se, hvor hvert lil - le blom-ster - par / sig yn - de - fuldt nu smyk- ket har / på mar - ker og i ha - ver! Gak ud, min sjæl, betragt med flid Nathan Söderblom 1916 Gak ud, min sjæl, be - tragt med flid / i den - ne skøn - ne som - mer - tid / Guds un - der - ful - de ga - ver! / Se, hvor hvert lil - le blom - ster - par / sig yn - de - fuldt nu smyk - ket har / på mar - ker og i ha - ver! 61

14 Giv mig, Gud, en salmetunge Førreformatorisk julevise / Laub Giv mig, Gud, en sal - me - tun - ge, / så for dig jeg ret kan sjun - ge / højt og ly - de - lig, / så jeg fø - le kan med glæ - de: / sødt det er om dig at kvæ - de / u - den skrømt og svig! Glade jul, dejlige jul Uregelmæssig tekst 6 8 Franz Gruber Gla - de jul, dej - li - ge jul, / eng - le da - le ned i skjul! / Hid de fly - ve med 3. Fred på jord, fryd på jord, / Je - sus-bar - net blandt os bor! / Eng - le sjun- ge om 1. Pa - ra-dis- grønt, / hvor de se, hvad for Gud er kønt, / løn - lig i- blandt os de gå, / 3. bar - net så smukt, / han har Him- me-rigs dør op- lukt, / sa - lig er eng - le - nes sang, / 1. løn - lig i- blandt os de gå. 3. sa - lig er eng - le- nes sang. Gladelig vil vi halleluja kvæde Gla - de - lig vil vi hal - le - lu - ja kvæ - de, / hjer - tet skal sprin - ge for Her - ren af glæ - de, / synd han til - gi - ver og skyl - den ud - slet - ter, / tun - ge - ste sor - ger i hjer - tet os let - ter. Johann Walter

15 Glæd dig, Zion, glæd dig, jord Glæd dig, Zi - on, glæd dig, jord! / Se, din kon - ge til dig kom - mer, / glæd dig i din vin - ter, Nord! / Kri - stus brin - ger e - vig som - mer. / På hans tog bort - tag hver sten! / Smyk hans vej med hel - lig gren! / H.O.C. Zinck 1801 Bred på sti - en høj - tids - klæ - der! / Der er fryd, hvor han frem - træ - der. Glæden hun er født i dag Glæ - den hun er født i dag, / Him - me - ri - ges glæ - de, / ved Gud Fa - ders vel - be - hag / fry - de sig de spæ - de! / Han, som var fryg - te - lig / og u - til - gæn - ge - lig / i sin hø - je bo - lig, / han nu i bar - ne - dragt / har sig i kryb- ben lagt, / med vort støv for - tro - lig. 15. årh. / Weisse 1531 Glæderig og underfuld Knud Jeppesen

16 Gode Gud, din engleskare Oluf Ring 1933 Gud, du som lyset og dagen oplod Uregelmæssig tekst Gud, du som ly - set og da - gen op - lod, / selv er du ly - se- nes kil - de; / 4. Lad nu ej smit - te os kø - dets sans, / ver - dens ly - ster og la - der, / August Winding nat sig ej nær - mer din kon - ge- stols fod, / sol er der år - le og sil - de. 4. tænd i vort hjer - te din hel - lig-heds glans, / hel - li - ge, kær - li - ge Fa - der! Gud, efter dig jeg længes (a) Gud, ef - ter dig jeg læn - ges, / når jeg af syn - den træn - ges, / til dig står al min lid: / Jeg på dit ord, o Fa - der, / på nå - den mig for - la - der, / o Her - re, vær mig mild og blid! Heinrich Isaac

17 Gud, efter dig jeg længes (b) Heinrich Isaac 1539 / Senere tradition Gud, ef - ter dig jeg læn - ges, / når jeg af syn- den træn - ges, / til dig står al min lid: / Jeg på dit ord, o Fa - der, / på nå - den mig for - la - der, / o Her - re, vær mig mild og blid! Gud er her til stede Joachim Neander 1680 Gud er her til ste - de! / Kom og lad os knæ - le / og med an- dagt for ham dvæ - le. / Gud er i vor mid - te! / Alt i os må ti - e / for hans røst at op - pe - bi - e. / For hans magt, / lys og pragt / søn- der- knu- ste al - le / må til fo - de fal - de. Gud Fader og Søn og Helligånd Uregelmæssig tekst Førreformatorisk dansk melodi 1. Gud Fa - der og Søn og Hel - lig - ånd / med he - le sin eng - le - ska - re / be - 2. Det kors, vor Her- re han bar for os, / for vor synd, ik- ke for si - ne, / jeg 3. Og da - gen han al - drig er så lang, / at af - te- nen må vi jo ven - te. / 4. Da gi - ve det Gud, vi ha- ve så tjent / i ver-den ham vel til må - de, / i 1. var os i dag og al - len stund / fra al - skens Djæ- ve - lens sna - re, / for 2. sæt - ter i dag mel-lem Djæv-len og mig, / jeg me- ner Guds vær - di - ge pi - ne. / Det 3. Li - vet det en- des med dø - dens tvang, / hvem det vil - le ret be - tæn - ke. / Vi 4. tro - en Guds Søn så ha - ve kendt, / at vi ej mi - ste Guds nå - de; / når 1. al den a - vind, han til os bær / vor sjæl og liv til fa - re. 2. blod, der ned på kor - set randt, / det sluk-ker ud syn - der mi - ne. 3. bæ - res til gra - ven mørk og trang, / os føl - ger ej an- den en - de. 4. ver - den ha - ver os ryg - gen vendt, / at vi da få e - vig bå - de. 65

18 Gud Helligånd! o kom Gud Hel - lig - ånd! o kom / med klar - hed fra det hø - je! / Driv sor - gen fra vor sjæl / og tå - gen fra vort ø - je! August Winding 1861 Gud Helligånd! o kom 3 2 Gud Hel - lig - ånd! o kom / med klar- hed fra det hø - je! / Driv sor - gen fra vor sjæl / og tå - gen fra vort ø - je! Thomas Laub 1917 Gud Helligånd, opfyld med lyst Gud Hel - lig - ånd, op - fyld med lyst / din tro - en - de for - sam - lings bryst! / Med Him - lens ild du os an - tæn - de, / af Kri - sti kær - lig - hed at bræn - de! / For hjer - ter - ne dig å - ben - bar! / Op - lys dem med din lam - pe klar, / så al - le tun - ger trindt på jord / som én be - ken - der tro - ens ord / og sjun - ger som i eng - le - kor: / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Miles Coverdale o

19 Gud Helligånd, vor trøstermand Anders Arrebo 1612 Gud Hel - lig - ånd, vor trø - ster- mand! / Med ret - te du må kla - ge: / Du blev hos os i stø - vets land, / år - hun - dre - der som da - ge, / du blev hos os i Je - su navn, / i hans, som dig ud - send - te, / er tit dog i hans fø - de - stavn / den sto - re u - be - kend - te. Gud Helligånd, vor trøstermand Gud Hel - lig - ånd, vor trø - ster - mand! / Med ret - te du må kla - ge: / Du blev hos os i stø - vets land, / år - hun - dre - der som da - ge, / du blev hos os i Je - su navn, / i hans, som dig ud - send - te, / er tit dog i hans fø - de - stavn / den sto - re u - be - kend - te. J.P.E. Hartmann 1890 Gud Herren er min hyrde god Gud Her - ren er min hyr - de god, / min væg - ter og min næ - rer, / thi fal - der al - ting mig til fod, / alt godt han mig be - skæ - rer: / Min sjæl skal ik - ke li - de nød, / og jeg ej mang - le dag - ligt brød. / Vel mig for så - dan Her - re! Johann Walter

20 Guds engle i flok Carl Nielsen 1919 Guds eng - le i flok! syn - ger lif - ligt i kor / som den før - ste jul, / om bar - net, Guds-bar - net, som fød - tes på jord, / om Je - sus, vor helt og vor Her - re! Guds fred er mer end englevagt 2 3 Guds fred er mer end eng - le - vagt, / den reg - ner al - drig fjen- dens magt, / er li - ge dyb og li - ge blid / ved høj- lys dag og mid - nats - tid. Carl Nielsen 1914 Guds godhed vil vi prise Guds god - hed vil vi pri - se, / de sto - re med de små; / den bed - ste nyt - års - vi - se, / som vi kan fin - de på, / er tak af hjer - tens grund / for ga - ve god fuld - man - gen / til os i år for - gan - gen / af Gud så rig og rund. Joachim Magdeburg

21 Guds igenfødte, ny-levende sjæle Ansbach Guds i - gen - fød - te, ny - le - ven - de sjæ - le, / mø - der vor Fa - der i Her - rens ny - skab - nin- ger, I, som fik mæ - le, / kan i hans lov - sang ej syn - gen - de flok! / ø - ve jer nok. / La - der dog hver sig for Fa - de - ren hø - re, / hvem der kan dej- ligst hans nå - de kund - gø - re! / Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja! Guds igenfødte, ny-levende sjæle 3 4 Guds i - gen - fød - te, ny - le - ven - de sjæ - le, / mø - der vor Her - rens ny - skab - nin - ger, I, som fik mæ - le, / kan i hans Fa - der i syn - gen- de flok! / lov - sang ej ø - ve jer nok. / Halle / Freylinghausen 1704 La - der dog hver sig for Fa - de - ren hø - re, / hvem der kan dej - ligst hans nå - de kund - gø - re! Gud skal alting mage Johann Crüger 1653 Gud skal al - ting ma - ge, / som mig al - le da - ge / fav - ner i sit skød, / han, som mig ud - valg - te / og blandt si - ne tal - te, / før - end jeg blev fød, / han, som ved så god be-sked / ud - i li - vet og i dø - den, / hvad jeg har for - nø - den. 69

22 Gud skal alting mage L.M. Lindeman 1863 Gud skal al - ting ma - ge, / som mig al - le da - ge / fav- ner i sit skød, / han, som mig ud - valg - te / og blandt si - ne tal - te, / før - end jeg blev fød, / han, som ved så god be - sked / ud - i li - vet og i dø - den, / hvad jeg har for - nø - den. Gud ske lov for nattero Oluf Ring 1938 Gud ske tak og lov 6 8 Gud ske tak og lov! / Vi så dej - ligt sov, / bar - net lå med var - me kind på pu - - den. / Nu som fug - len frisk! / Rask som ha - vets fisk! / Mor - gen- so - len tit - ter gen - nem ru - den. C.E.F. Weyse

23 Guds kirkes grund alene Samuel S. Wesley 1864 Guds kir - kes grund a - le - ne / er Kri - stus, Gud og mand; / den er ej bygt af ste - ne, / men skabt ved ord og vand / af ham, som kom at vin - de / på jord sin him - mel - brud / og gav sit blod for hen - de / at fri af træl - dom ud. Guds menighed er jordens største under Guds me - nig - hed er jor- dens stør - ste un - der! / Mens ver- dens skik - kel - se i hast for - går, / er Kri - stus i al e - vig- hed den sam - me, / og fast hans ri - ge på sin klip - pe står. / Mens ver- dens - ri - ger kom-mer og for - svin - der, / går kir - ken mod fuld - kom- men - he - dens vår. Anfinn Øien 1967 Anfinn Øien 1967 Guds menighed, syng for vor skaber i løn Uregelmæssig tekst 1. Guds me - nig - hed, syng for vor ska - ber i løn! / Eng - le syn - ge med / Han 2. Slå har - pen, du from - me sal - mist på jord, / stren-gen er af guld / for 1. gav os til frel - ser sin en - bår - ne Søn. / 2. Je - sus, vor kon - ge, Guds le - ven- de ord! / Svensk folkemelodi (1814) Så lif - lig le - ge vi for vor Her - re! 71

24 Guds menighed, syng for vor skaber i løn Uregelmæssig tekst 1. Guds me - nig-hed, syng for vor ska - ber i løn! / Eng - le syn-ge med / Han gav os til 2. Slå har- pen, du from- me sal - mist på jord, / stren-gen er af guld / for Je - sus, vor A.P. Berggreen frel - ser sin en - bår - ne Søn. / Så lif - lig le - ge vi for vor Her - re! 2. kon- ge, Guds le - ven- de ord! / Guds nåde højt jeg prise vil Burkhard Waldis 1553 Guds nå - de højt jeg pri - se vil, / thi han mit hjer - te glæ - der; / han si - ger mig sit ven - skab til, / alt godt han mig be - re - der, / om jeg hans sa - lig ord vil tro, / som Skrif - ten os til - si - ger; / hos ham i Him - len vil jeg bo, / jeg al - drig fra ham vi - ger. Guds ord blev aldrig bundet Guds ord blev al - drig bun - det, / end ik - ke i den nat, / da mør - ket hav - de vun - det / sin stør - ste sejr og skat, / da Ju - das hjalp vor fjen - de / vor Her - re selv at bin - de / i dø - dens ur - te - gård. Heinrich Schütz

25 Guds Søn har gjort mig fri Norsk folkemelodi 19. årh. Guds Søn har gjort mig fri / fra Sa - tans ty - ran - ni, / fra syn - de- stand, / fra lo - vens band, / fra dø - dens skræk og Hel - ved- brand. / Min Je - sus lag - de sig / i - mel-lem Gud og mig, / sig un - der - gav / min syn - de - straf, / til mar - ter, død og grav. / Det var den kær - lig - hed til mig, / som er så u - be - gri - be - lig, / så god / i - mod / en ond fra top til rod: / Der in - gen - ting var til be- hag / und - ta - gen den for - bud - ne smag, / med mund og hånd, / ja sjæl og ånd / i Fjen - dens læn - ke - bånd. Guds Søn kom ned fra Himmerig Guds Søn kom ned fra Him - me - rig, / han så til os i nå - de, / vor ger - ning var u - du - e - lig, / den kun - ne os ej bå - de; / vi der - for tror på Je - sus Krist, / vort lys og sa - lig - hed for vist, / han Him - len os for - hver - ved. Førreformatorisk / Nürnberg

26 Gud, vi er i gode hænder Willy Egmose 1986 Gud,vi er i go - de hæn-der, / di - ne hæn-der, go - de Gud! / som alt ondt med vis-dom ven - der, / så det godt må fal - de ud, / trods al synd og død og pi - ne, / godt for dig og godt for di - ne. Willy Egmose 1986 Gør dig nu rede, kristenhed Chr. Vestergaard-Pedersen 1956 Gør døren høj, gør porten vid Gør dø - ren høj, gør por - ten vid! / Den æ - rens kon - ge kom - mer hid; / han her - sker o - ver al - le land / og er al ver - dens frel - ser - mand. Genève

27 Går det, Herre, som jeg vil 2 3 Går det, Her - re, som jeg vil, / må mit hjer - te rå - de, / da, så læn - ge jeg er til, / trø - ster mig din nå - de; / Thomas Laub o si - den i dit Him - me - rig / sid - der jeg til bords med dig / og hos dig og di - ne / glem - mer død og pi - ne. Han, som på jorden bejler Han, som på jor - den bej - ler / til tro - skab u - den svig, / når vi kun vil, be - seg - ler / sin pagt om Him - me - rig. / Han dø - ber med den Hel - lig - ånd / på ord, som al - drig fej - ler, / han ræk - ker os sin hånd. Tysk folkevise / Thomissøn 1569 Har hånd du lagt på Herrens plov Har hånd du lagt på Her - rens plov, / da se dig ej til - ba - ge! / Se ej til ver - dens tryl - le - skov / og ej til So - doms pla - ge! / Men pløj din fu - re, strø Guds sæd! / Er jor - den dig for tør, så græd! / Vil grå - den kvæ - le rø - sten, / så tænk på gyl - den - hø - sten! Johann Schop

28 Har hånd du lagt på Herrens plov Joseph Glæser 1880 Har hånd du lagt på Her - rens plov, / da se dig ej til - ba - ge! / Se ej til ver - dens tryl - le - skov / og ej til So - doms pla - ge! / Men pløj din fu - re, strø Guds sæd! / Er jor - den dig for tør, så græd! / Vil grå - den kvæ - le rø - sten, / så tænk på gyl - den - hø - sten! Hav tak, o Herre, for evig trøst Uregelmæssig tekst Hav tak, o Her - re, for e - vig trøst, / mit hjer - te for sor - gen er 2. Hvad ska - de vol - der synd el - ler død? / Min Her - re har frelst mig fra 3. Hvem skul - le jeg tro und - ta - gen ham? / Hjæl- pe han bå - de 1. let - tet og løst! / 2. hver en nød. / 3. vil og kan. / Glæ - den er min ved Kri - stus a - le - ne. 4. O Je - sus Krist, min frel - ser god, / på al min sorg du 5. Hvem an - den i vold be - fa - ler jeg mig / end, Her - re Je - sus, a- 6. Du un - der mig her på ver - dens ø / ær - lig at le - ve og 7. Du gi - ver mig dag - lig en sta - dig tro, / i Him - me- rig si - den den 4. rå - der bod. / 5. le - ne dig? / 6. sa - lig at dø. / 7. e - vi - ge ro. / Ernst Vesterlund 1970 Ernst Vesterlund 1970 Glæ - den er min ved Kri - stus a - le - ne. 76

29 Hellig, hellig, hellig John B. Dykes 1861 Hel - lig, hel - lig, hel - lig! Her - re Gud al - mæg - tig! / År - le lad ved mor - gen vor lov - sang hæ - ve sig: / Hel - lig, hel - lig, hel - lig, nå - de- fuld og mæg - tig, / Gud i det hø - je! Æ - re væ - re dig! Helligånd, de frommes glæde Hel - lig - ånd, de from-mes glæ - de, / o, be - søg mit ban - ge sind, / nå - dig i min sjæl du træ - de, / til dit tem - pel vi den ind! / Smyk den dej - lig som en brud, / rens den gan- ske og kast ud, / Johann G. Ebeling 1667 hvad af ver- den er til - ba - ge / og mig kan fra Je - sus dra - ge! Helligånd, vor sorg du slukke 6 4 Hel - lig - ånd, vor sorg du sluk - ke, / al vor dun - kel - hed gør klar, / li - vets kil - de du op - luk - ke, / Da - vids - nø - ge - len du har. / Giv os trøst i al vor nød, / lys i mør - ke, liv i død! Heinrich Albert

30 Her kommer, Jesus, dine små Her kom - mer, Je - sus, di - ne små, / til dig i Bet - le - hem at gå; / op - lys en - hver i sjæl og sind, / at fin - de ve - jen til dig ind. J.A.P. Schulz 1786 Herre, du vandrer forsoningens vej 6 8 Her - re, du van - drer for - so - nin-gens vej, / selv bå - de flygt-ning og fred - løs. / Dre - vet af kær - lig - hed måt - te du gå / for os ad smer-ter - nes ga - de. / Tore Littmarck 1973 Vis os da ve - jen, for - so - nin-gens Her - re, / og giv os mod til at gå den! Tore Littmarck 1973 Herre, fordi du Ingmar Milveden 1970 Her - re, for - di du / ik - ke lod gud-doms-kraft / sme - de til kro - ne, / der - i - mod valg- te / håns - ord og fat - tig - dom, / ved vi, hvem Gud er. Ingmar Milveden

31 Herre, fordi du Her - re, for - di du / ik - ke lod gud - doms- kraft / sme - de til kro - ne, / der - i - mod valg - te / håns - ord og fat - tig - dom, / ved vi, hvem Gud er. Börge Ring 1975 Börge Ring 1975 Herre Gud! Dit dyre navn og ære Norsk folkemelodi (1877) 2 3 Her - re Gud! Dit dy - re navn og æ - re / o - ver ver - den højt i agt skal væ - re, / og al - le sjæ - le, de træt - te træl - le, / alt, som har mæ - le, de skal for - tæl - le / din æ - re. Herre Gud! Dit dyre navn og ære 4 3 Her - re Gud! Dit dy - re navn og æ - re / o - ver ver - den højt i agt skal væ - re, / og al - le sjæ - le, de træt - te træl - le, / alt, som har mæ - le, de skal for - tæl - le / din æ - re. Færøsk melodi (1931) 79

32 Herre Gud Fader i Himlen (Litaniet) Her - re Gud Fa - der i Him - len! / For - barm dig o - ver os! / Her - re Je - sus, / vor frel - ser - mand! / For - barm dig o - ver os! / Thomas Laub 1922 Her - re Hel - lig - ånd, / vort lys og vor trøst! / For - barm dig o - ver os! / Vi har syn - det med vo - re for - fæd - re! / Vi har for - skyldt din vre - des dom - me! / P: Præsten: P: P: P: O Her - re, / handl ik - ke med os ef - ter vo - re syn - der! P: M: Og be - tal os ik - ke ef - ter vo - re mis - ger - nin - ger! M: Menigheden: O Her - re, / hør vor bøn! / Og lad vor røst kom - me til dig! M: M: M: Herre! hvor skal vi gå hen Her - re! hvor skal vi gå hen? / gå fra dig, vor sjæ - le - ven, / fra den le - ven - de Guds Søn, / fra vor tros den sto - re løn, / fra den e - ne - ste på jord, / i hvis mund er li - vets ord! Johann Schop

33 Herre, jeg har handlet ilde Johann Crüger 1649 Her - re, jeg har hand - let il - de, / syn - dens byr - de er så svar, / ej den vej jeg van - dre vil - le, / som du mig be - fa - let har; / søn - der-knust jeg ser til - ba - ge / på mit livs hen - far - ne da - ge. Herre Jesus, vi er her Her - re Je - sus, vi er her / i dit hus dit ord at hø - re; / vær du selv i Ån - den nær, / dan vort hjer - te og vort ø - re, / at vi må i sjæl og sin - de / luk - ke dig og Him - len in - de! Johann R. Ahle 1664 Herren af søvne opvågned, opsprang 6 4 Her - ren af søv - ne op - våg - ned, op - sprang, / hø - rer du, Hel - ved, vor mor - gen - sang: / Kri - stus op - stod fra de dø - de! / Op stod nu Gud, og hans fjen - der ad - spred - tes, / brat de som voks o - ver glø - der - ne bred - tes: / Kri - stus op - stod fra de dø - de! Thomas Laub

34 Herren han har besøgt sit folk Uregelmæssig tekst 4 3 Carl C.N. Balle Her - ren han har be - søgt sit folk, / nat - ten hun blev til 9. Frel - se - ren lå i sor - ten jord, / sid - der på æ - rens 1. mor - gen, / Men - ne- skens Søn, Gud Fa - ders tolk, / 9. tro - ne, / ånd og liv er til os hans ord, / 1. sluk - ket nu har al sor - gen. 9. glæ - den vor sal - me - to - ne! Herren han har besøgt sit folk Uregelmæssig tekst Thomas Laub Her - ren han har be - søgt sit folk, / nat - ten hun blev til mor - gen, / 9. Frel - se- ren lå i sor - ten jord, / sid - der på æ - rens tro - ne, / 1. Men - ne- skens Søn, Gud Fa - ders tolk, / sluk - ket nu har al sor - gen. 9. ånd og liv er til os hans ord, / glæ - den vor sal - me - to - ne! Herrens røst, som aldrig brister Her- rens røst, som al - drig bri - ster, / lært mig har, hvad og jeg tror: / Alt, hvad for hans skyld jeg mi - ster, / får i - gen jeg på hans ord. Herrnhut o

35 Herrens røst var over vandet August Winding før 1874 Her - rens røst var o - ver van - det, / Her - rens røst med ånd og liv, / Her - rens røst og in - tet an - det / var det sto - re Ska - ber-bliv; / der - af skin - ner sol og må - ne, / der - af sky og bøl - ger blå - ne, / der - af blom- strer mark og eng. Herrens venner ingen sinde L.M. Lindeman 1862 Her - rens ven - ner in - gen - sin - de / mø - des skal for sid - ste gang! / Når til af - sked tå - rer rin - de, / det - te ord har lif - lig klang. Herre, når din time kommer Her-re, når din ti - me kom - mer, / å - ben-ba - rer du dit ri - ge, / og i klar - hed skal vi Harald Gullichsen 1976 sku - e / alt det skab - te, fri - gjort, fuld - endt! / Vi skal se dig, som du er! Copyright by Norsk Musikforlag A/S, Oslo 83

36 Her ser jeg da et lam at gå Strassburg 1525 Her ser jeg da et lam at gå, / som sig til dø - den skyn - der, / et tå - ligt lam, som bæ - rer på / al ver- dens sorg og syn - der; / til of - fer- ste - det står hans hu, / han si - ger: Se, her står jeg nu / for A - dams æt at stri - de! / Man vi - ser al - le pi - ner frem; / han sva - rer: Ger - ne, hvert et lem / er fær- digt til at li - de. Her vil ties, her vil bies A.P. Berggreen Her vil ti - es, her vil bi - es, / her vil bi - es, o sva - ge sind! / Vist skal du hen - te, kun ved at ven - te, / kun ved at ven - te, vor som - mer ind. / Her vil ti - es, her vil bi - es, / her vil bi - es, o sva - ge sind! Her vil ties, her vil bies Thomas Laub 1917 Her vil ti - es, her vil bi - es, / her vil bi - es, o sva - ge sind! / Vist skal du hen - te, kun ved at ven - te, / kun ved at ven - te, vor som - mer ind. / Her vil ti - es, her vil bi - es, / her vil bi - es, o sva - ge sind!

37 Hil dig, Frelser og Forsoner C. Chr. Hoffmann 1878 Hil dig, Frel- ser og For - so - ner! / Ver - den dig med tor - ne kro - ner, / du det ser, jeg har i sin - de / ro - sen - krans om kors at vin - de, / giv der - til mig mod og held! Hil dig, Frelser og Forsoner Thomas Laub o Hil dig, Frel - ser og For- so - ner! / Ver - den dig med tor - ne kro - ner, / du det ser, jeg har i sin - de / ro - sen- krans om kors at vin - de, / giv der - til mig mod og held! Himlene, Herre, fortæller din ære 4 3 Pontoppidan 1740 Him - le - ne, Her - re, for - tæl - ler din æ - re, / me - ste - ren pri - ses af hvæl - vin - gen blå, / so - len og må - nen og stjer - ner - nes hæ - re / vi - ser os, hvad di - ne hæn - der for - må. 85

38 Hjerte, løft din glædes vinger Johann Crüger 1653 Hjer - te, løft din glæ - des vin - ger! / O - ver muld / un - der - fuld / eng - le - san - gen klin - ger; / hør og mærk de to - ner sø - de, / Him - len lydt / mel - der nyt: / Kri - stus lod sig fø - de! Hvad kan os komme til for nød Hvad kan os kom - me til for nød, / når Her - ren er vor hyr - de, / be - spi - ser os med him - mel - brød / og let - ter al vor byr - de! / Vor sjæl og ve - der - kvæ - ger han / og læ - sker den med li - vets vand, / med Hel - lig - ån - dens nå - de. Klug 1533 / Senere tradition Hvad mener I om Kristus Hvad me - ner I om Kri - stus, / hvis Søn er han? / Vi me - ner, han er Un - der, / er Gud og mand. Bernhard Christensen 1965 Bernhard Christensen

39 Hvem skal jeg klage mit sorgfulde mod Uregelmæssig tekst Thomas Laub Hvem skal jeg kla - ge mit sorg - ful - de mod? / Her- re Gud trø - ste dem, som er 2. Sa - lig er de, si - ger Je - sus Krist, / ban - ge! / Jeg kla - ger for Gud, han kan bedst rå - de bod. / Thi at som sør - ge, thi de skal hu - sva - les vist, / dog at sor - gen hun tvin - ger så man - ge. Her - re Gud trø - ste dem, som er Du ha - ver jo selv det be - fa - let så, / 4. Du si - ger: Kom hid, kom-mer hid til mig, / 5. O Her - re, jeg be - der: For - lad ik - ke mig, / 3. at vi dig i nø - den skal kal - de på. / ban - ge, / 4. som e - re be - svæ - red e - len - de - lig! / Thi at 5. i liv og død jeg sto - ler på dig. / sor - gen hun tvin - ger så man - ge. 87

40 Mig rinder så mange tanker i hu Uregelmæssig tekst Mig rin - der så man - ge tan - ker i hu, / 2. Mig tvin-ger min synd, som mang - fol - dig er; / 3. Ud - løs mig, o Gud, af al syn - dens nød, / ban - ge! / Her - re Gud trø - ste dem, som er hvad for - dum er sket, det min - des jeg nu. / for den jeg stor sor - rig og an - gest bær. / Thi at for Je - su hel - li - ge pi - ne og død. / sor - gen hun tvin - ger så man - ge. 4. Jeg er i ver - den en frem - med gæst, / 5. Dér ven - ter jeg mig den e - vi - ge ro, / Her - re Gud trø - ste dem, som er 6. Guds bli - de an - sigt vi dér skal se, / 7. Gud gi - ve os al - le sin nå - de så blid, / ban - ge! / sor - gen en glæ - de - lig en - de. mit fæd - re - ne - land, det tje - ner mig bedst. / Dér får med al - le Guds børn skal jeg sa - lig bo. / Da får i ste - det for sorg bå - de glæ - des og le. / Da får at le - ve der hos sig til e - vig tid! / Da får 88

41 Hvert et lys i livets nat A.P. Berggreen Hvert et lys i li - vets nat, / hver en trøst i li - vets smer - te, / hver en glæ - de i vort hjer - te, / hver en sjæls og le - gems skat, alt, hvad skønt vort ø - je sku - er, / alt, hvad her - ligt ån - den ved, / alt, hvad mildt i hjer - tet lu - er, / skab - te, Gud, din kær - lig - hed. Hvilestunden er i vente Thomas Laub Hvi - le - stun - den er i ven - te, / so - len sæt - tes mer og mer, / den - ne dag har Gud på ren - te / hos mig, og så man - ge fler. Hvo ikkun lader Herren råde Hvo ik - kun la - der Her - ren rå - de / og til ham sæt - ter al sin lid, / den fri - er han fra al - skens vå - de / og red - der i al nød og strid; / hvo al sin lid til Him - len slår, / hans hus på sand - grund ik - ke står. Georg Neumark

42 Hvor er det godt at lande Oluf Ring 1936 Hvor er det godt i Jesu arme har sig med sit blod for - skre - vet / at fø - re dig den ret - te vej. Thomas Laub o Hvor er det godt i Je - su ar - me / som skø - de- barn at so - ve ind / og ved hans nå - des bryst sig var - me / med et fra sorg be - fri - et sind! / Hvad vil du dig med frygt be - svæ - re? / Gud kan din sorg a - le - ne bæ - re, / hans tro - fast - hed om- skif- tes ej, / han er dig al - tid tro for - ble - vet / og Hvorledes skal jeg møde 90 Melchior Teschner 1615 Hvor - le - des skal jeg mø - de / og fav - ne dig, min skat? / Du skøn - ne mor - gen - rø - de / mod al min jam - mers nat! / Min Je - sus, sig, hvor - le - des / mit ar - me hjer - te skal / op - smyk - kes og be - re - des / dig til en bru - de - sal.

43 Hyggelig, rolig 3 4 Hyg - ge - lig, ro - lig, / Gud, er din bo - lig, / in - der - lig skøn. / O, hvor mit hjer - te / læn - ges med smer - te, / suk - ker i løn / L.M. Lindeman 1840 ef - ter at gæ - ste din hel - lig - dom prud, / ef - ter at bo hos den le - ven - de Gud! Hyggelig, rolig 6 4 J.A. Gether 1860 Hyg- ge - lig, ro - lig, / Gud, er din bo - lig, / in - der - lig skøn. / O, hvor mit hjer - te / læn - ges med smer - te, / suk - ker i løn / ef - ter at gæ - ste din hel - lig-dom prud, / ef - ter at bo hos den le - ven - de Gud! Hyggelig, rolig Otto Mortensen

44 Højhedens Gud, som kom herned 6 4 Høj - he - dens Gud, som kom her - ned / i ring - hed klædt! / Lov- san - gen er din ret - tig - hed, / hvor du er stedt. / Thomas Laub 1919 Sor - gen er dyb Zi - ons stad, / gør med dit smil den sjæ - le- glad! / Da skal din pris den ud - sjun - ge. i Hør det, Zion, trøst for al din vé Chr. Vestergaard-Pedersen 1978 Hør himmelsus i tredie time 12 8 Ole Schmidt 1986 Hør him - mel- sus i tred - ie ti - me! / Det ly - der sært for hver i - sær, / vind-klok- ker gir sig til at ki - me / med Hel - lig - ån - den gan - ske nær. / I guld - skær da - ler him - lens du - e / på pin - se - mor - gens grøn - ne vind, / og Ån - dens ild i pur - pur - lu - e / i - gen - nem - bræn - der vo - re sind! Ole Schmidt

45 Hør, hvor englesangen toner Felix Mendelssohn-Bartholdy Hør, hvor eng - le - san - gen to - ner: / Hil dig Kon - ge, født i dag, / Ver - dens Frel - ser og For - so - ner, / fred til jord, Guds vel - be - hag! / Vo - re rø - ster vil vi fø - je / til tri - um - fen fra det hø - je, / jub - le skal vi glad med dem: / Krist er født i Bet - le - hem. / Æ - re væ - re Her - ren Gud / for et sa - ligt glæ - des - bud Hil - set vær, du svar på læng- sel. / Skab i os dit rin - ge bo. / Op - luk vo - re hjer-ters fæng-sel, / bo i os og giv os tro. / Hør, hvor her - ligt Him - mel - san - gen / to - ner hist på hyr - de - van - gen: / Æ - re væ - re Her - ren Gud / for et sa - ligt Diskant: David Willcocks glæ - des-bud. / Æ - re væ - re Her - ren Gud / for et sa - ligt glæ - des- bud. Hør mig, Skaber mild 6 4 Norsk folkemelodi (1926) Hør mig, Ska - ber mild! / Dø - den stun - der til. / Mis - kund- hed a - le - ne / du i nå - de vil. 93

46 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd dit navn jo står; / in - gen trus - sel fra hans læ - ber ly - der, / li - vet, e - vigt liv, han dig til - by - der. / Glæd hans hjer - te da i dag, / kast dig i hans fav - ne - tag! Hør vor helligaftens bøn 6 4 Hør vor hel - lig - af - tens- bøn! / Hør os, Guds en - bår - ne Søn! / Thomas Laub 1926 Hør du os i på - ske- kvæld! / Ef - ter - giv os al vor gæld, / så, op-stand - ne fra de dø - de, / glad vor me - ster vi kan mø - de! I al sin glans nu stråler solen I al sin glans nu strå - ler so - len, / livs - ly - set o - ver nå - de - sto - len, / nu kom vor pin - se - lil - je - tid, / nu har vi som - mer skær og blid, / nu spår os mer end eng - le - røst / i Je - su navn en gyl - den høst. Henrik Rung 1859

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et

strå - le- krans / flyg - ter al - le nat - tens skyg - ger sor - te. Lær mig, o skov, at vis - ne glad / som sent i høst dit gu - le blad; / et Lyksaligt det folk, som har øre for klang Lyk - sa - ligt det folk, som har ø - re for klang / her - o - ven - fra! / Det nyn - ner alt her på den e - vi - ge sang: / Hal - le - lu - ja! / Thomas Laub

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud,

Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, 1 Jehovas egenskaber ( Abenbaringen 4:11) Stor er din magt, Je - ho - va, vor Far, E - vigt star fast din ret - færd, o Gud. Skøn - nest er dog din kær - lig - hed, Gud, væl - digt det værk som din hand

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER

Koralbog til Den Danske Salmebog 2003 ALFABETISK REGISTER 1. Af dybsens nød, o Gud, til dig 2. Af højheden oprunden er (a + b) 3. Ak, Fader! lad dit ord og Ånd 4. Ak, Gud, fra himlen se herned 5. Ak, vidste du, som går i syndens lænke (Hannover) 6. Ak, vidste

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier

Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Salmesangsdage Skole-Kirke-Samarbejdet i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier Måne og sol Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, Herren vor Gud

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe

Bendt Astrup. 5 Årstidssange. For blandet kor. trofe 5 Årstidssange For blandet kor 2004 trofe 5 Årstidssange Trykt i Exprestrykkeriet Printed in Denmark 2004 trofe 0204 B trofe MMIV 4 4 Til foråret Harald Herdal Œ U Ó 4 4 Tøv ik- ke me- re men 4 kom vi

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

GLÆDELIG JUL. Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1. Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest

GLÆDELIG JUL. Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1. Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest GLÆDELIG JUL Indholdsfortegnelse: Julen har bragt velsignet bud 1 Glade jul dejlige jul Det kimer nu til julefest Et barn er født i Betlehem 2 Dejlig er den himmelblå Dejlig er jorden 3 Højt fra træets

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H. &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

FUKs NODEBIBLIOTEK. 5. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 1. Dag:

FUKs NODEBIBLIOTEK. 5. søndag efter påske. Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret. FUKs Nodebibliotek. Tekstrække: 1. Dag: Tekstrække: 1 Dag: FUKs NODEBIBLIOTEK Satser for blandet kor fordelt på kirkeåret FUKs Nodebibliotek 5. søndag efter påske Titel Komponist Arrangør Korbesætning Bogtitel Forlag Edition nr. Introitus Alt

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

Blandt hedenold (Sigmunds vísa)

Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold (Sigmunds vísa) Blandt hedenold de Nordens gjæve helte, og Sigmund var den ædle Færøersmand. :/: Af alle dem, som spændte sværd ved bælte, i kampen ingen djærvere end han. :/: 2. Ved mangt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Songs for Winter and X-mas Vol I

Songs for Winter and X-mas Vol I Songs fo Winte and X-mas ol I Lyics in Danish oice, Guita Aanged by ohn acobsen wwwstamolecom Songs fo Winte and X-mas, ol I 1 ohn acobsen 00 Anitta Sound and Music, Copenhagen 00 Stamole, Copenhagen Pinting

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Morgensang i Vejen Kirke,

Morgensang i Vejen Kirke, Morgensang i Vejen Kirke, fredag d. 29. januar, kl. 9.00 Hermed links til salmetekster og inspirationsmateriale/idéer til arbejdet med salmerne. Materialet består af: 1) Salmeteksterne dels på papir dels

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen

Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Andersen 1 Morten Poulsen Tre aftenstemninger Til tekster af H. C. Ansen Noforlaget & Silmarillion 2 Udgivelser fra Noforlaget Silmarillion Morten Poulsen: 42 motetter til kirkeåret (sil06001m) Morten Poulsen:

Læs mere

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder

Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Sy net på an dres al der vari erer med ens egen al der AgeForce i Roskilde Referater af FUAM-møder Bla

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed.

September. DDS 696,2b Han, som lyset er og livet, har for os sig selv hengivet, bliver i og lever ved Guds, sin Faders, kærlighed. 1 Salme 102,28 Du forbliver altid den samme, og dit liv får aldrig ende. (Læs Sl 102,24-29) Joh 5,26 Som Faderen er livets udspring, på samme måde har han givet Sønnen at være livets kilde. September DDS

Læs mere

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT

JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT JESUS 2.0 GUDSTJENESTE SABBAT V37 JERUSALEM, JERUSALEM! DU, SOM SLÅR PROFETERNE IHJEL OG STENER DEM, DER ER SENDT TIL DIG. HVOR OFTE VILLE JEG IKKE SAMLE DINE BØRN, SOM EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER UNDER

Læs mere

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch

phillip faber kalk & oleander for tenor og bratsch hilli faber 2009 kalk & oleander l for tenor og bratsch Node til gennemsyn »Kom med flere knive!«www.hillifaber.dk Mit første møde med Lorca var i teaterforestillingen Blodbryllu å Gladsaxe Ny Teater rimo

Læs mere

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Johannes 1:1 I ham var liv, og livet var menneskers lys. Johannes 4:4 1 Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen 2014.

Prædiken til Alle Helgen 2014. Prædiken til Alle Helgen 2014. Indledning før gudstjenesten: Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed, hvad er det, der sker? Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed, hvad er det, du ser? Hvad

Læs mere

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen

Sommersange for guitar. Mogens Sørensen Sommersange for guitar Mogens Sørensen 1 Se, det summer af sol over engen...3 Det var en skærsommerdag...4 En yndig og frydefuld sommertid...5 Se dig ud en sommerdag...6 Jeg er Havren...7 2 Se, det summer

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Hans Lud vig Lar sen i tusch il lu stra tio ner for FU AM gen nem 12 år Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 30. år gang Marts 2010 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække. Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Urup Kirke. Søndag d. 24. november 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til sidste søndag i kirkeåret, Matt 25,31-46. 1. tekstrække Salmer DDS 732: Dybt hælder året i sin gang DDS 569: Ja, engang

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der Da Ældrestyr ken slog til for al vor Når ar bejds li vet slut ter Re ferat af gen eral for sam ling Fri vil ligt ar bej de Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 33. år gang Juni

Læs mere

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd.

forbindes med Ham og lære den vej, som leder til himmelen, fra Hans egen Hellige Ånd. $'9(1786'20,1, En prædiken af Ragnar Boyesen Jeg Jesus, har sendt min engel for at vidne for jer om disse ting i menighederne; jeg er Davids rodskud og ætling, jeg er den strålende morgenstjerne. Og Ånden

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling.

FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling. FU AM fyl der 35 år Køre kor tet-hvor vig tigt er det? Tænk din be gra vel se Mo der ne om sorg Re ferat af gen eral for sam ling Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 1 34. år gang

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække

Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. januar 2016 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til helligtrekongers søndag, Joh 8,12-20. 2. tekstrække Salmer DDS 749: I østen stiger solen op DDS 391: Dit ord, o Gud,

Læs mere

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859

I al sin glans nu stråler solen. Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen Tekst: N. F. S. Grundtvig, 1843 Melodi: Henrik Rung, 1859 I al sin glans nu stråler solen, livslyset over nådestolen, nu kom vor pinseliljetid, nu har vi sommer skær og

Læs mere

Werner Knudsen. Solen er gået ned. og andre korsatser

Werner Knudsen. Solen er gået ned. og andre korsatser Werner Knudsen Solen er gået ned og andre korsatser 2 Werner Knudsen Solen er gået ned og 67 andre korsatser tekster af Niels Johansen Thøger Larsen Werner Knudsen Stine Borbye Edelvang Kevin Borbye Edelvang

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Nollund Kirke Søndag d. 6. marts 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er (mel: Winding) Dåb DDS 448,1-3

Læs mere