Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole"

Transkript

1 Regnskabsinstruks for Odense Katedralskole

2 Forord Denne instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 samt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens vejledning af 16. april oktober 2013 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Instruksen indeholder en beskrivelse af den regnskabsmæssige organisation og tilrettelæggelse af regnskabsopgaverne, herunder oplysninger om ansvars- og kompetencefordeling samt de regelsæt, der skal tilgodeses af medarbejderne ved udførelse af regnskabsopgaverne. Instruksen og tilhørende bilag ajourføres løbende af Odense Katedralskoles administration. Økonomichefen er ansvarlig for ajourføring af instruksen. Instruksen er gyldig fra martsnovember måned og erstatter tidligere regnskabsinstruks af februarmarts måned Odense, den 22. marts november 2014 Jens Thodberg Bertelsen rektor Flemming G. Andersen formand for bestyrelsen Bestyrelse Kurt Skjødt Henriette Berwick MarleneSteen Lund Malene Jensenius Truelsen DortheDorte Andreas Bo Damgaard Benjamin Gabriel Schjellerup PetersenByg Bodil Ravn Tony S. Andersen Poul Hedegaard Mikael PerssonChristian Kaare Paaskesen 1

3 2

4 Den uafhængige revisors erklæring NB uændret fra seneste udgave da denne er fra marts 2012 og kun detaljeændringer Til bestyrelsen for Odense Katedralskole, Ministeriet for Børn og Undervisning samt Rigsrevisionen Vi har gennemgået regnskabsinstruksen af 22. marts 2012 for Odense Katedralskole samt de til denne regnskabsinstruks hørende bilag. Ledelsen for Odense Katedralskole har ansvaret for, at regnskabsinstruksen med bilag er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Det er endvidere ledelsens ansvar, at de i regnskabsinstruksen beskrevne forretningsgange er betryggende. Vores ansvar er på grundlag af vores udførte arbejde at udtrykke en konklusion om regnskabsinstruksen og de tilhørende bilag er udarbejdet i henhold til ovennævnte bekendtgørelse og vejledning. Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for ledelsen, Ministeriet for Børn og Undervisning og Rigsrevisionen. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Vi har sammenholdt regnskabsinstruksen og de tilhørende bilag med kravene i bekendtgørelse og vejledning og sikret os at alle relevante og væsentlige forhold er behandlet i instruksen og bilagene. Vi har ikke undersøgt, hvorvidt regnskabsinstruksen og bilagene er implementeret og efterlevet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse at regnskabsinstruksen og de tilhørende bilag er udarbejdet i henhold til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 m.v. samt Økonomistyrelsens vejledning af 16. april 2010 om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Odense, den KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Brian Skovhus Jakobsen statsaut. revisor Helle Lorenzen statsaut. revisor 3

5 4

6 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning Institutionens opgaver og organisatoriske opdeling Odense Katedralskole's regnskabsmæssige opgaver Odense Katedralskole's it-anvendelse Odense Katedralskole's budgetopgaver Kapitel 2. Odense Katedralskole's regnskabsopgaver Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Tilrettelæggelse af registrering Kontoplan Opbevaring af regnskabsmateriale Forvaltning af udgifter Disponering af udgifter Indkøb Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Lønbogholderi Forvaltning af indtægter Oversigt over indtægter og gebyrer Disponering af indtægter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger Debitorforvaltning Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Tilskud i henhold til tilskudsbekendtgørelsen - aktivitetsindberetning Anlægsaktiver Værdifastsættelse Værdiregulering af aktiver Aktivering af nyanskaffelser Aktivering af udviklingsprojekter Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Udlån Forvaltning af passiver Egenkapital og videreførelser Hensatte forpligtelser Kort- og langsigtet gæld Betalingsforretninger Forvaltning af likviditetsordningen Opfølgning på lånerammen Forvaltning af likviditetskonti udenfor likviditetsordningen Kontantkasse Betalingskort Regnskabsaflæggelse

7 2.8.1 Godkendelse af månedsvise regnskaber Godkendelse af kvartalsregnskaber Godkendelse af det årlige regnskab Godkendelse af budget Øvrige regnskabsopgaver Kontrol af værdipost Legatforvaltning Forvaltning af ikke statslige aktiver Værdipapirer Kapitel 3 It-anvendelse Generelt om it-anvendelsen Specifikt om anvendelsen af de af ØkonomistyrelsenModerniseringsstyrelsen administrerede centrale økonomi-, løn- og betalingssystemer Specifikt om anvendelsen af Navision Stat Specifikt om anvendelsen af andre lokale økonomisystemer Specifikt om anvendelsen af it-driftscenterløsninger

8 Bilag til instruksen (findes på Odense Katedralskole): Bilag 1: Vedtægt for bestyrelsen. Bilag 1. A. Vedtægt Bilag 1. B. Forretningsorden samt bemyndigelse til rektor. Bilag 2: Organisationsdiagram Bilag 2.A Organisationsdiagram for skolen Bilag 2.B Organisationsdiagram for økonomi og administration Bilag 3: Oversigt over, hvilke personer, der varetager de enkelte økonomiske-/administrative opgaver med medarbejdernes navn og initialer. Bilag 4: Arbejdsgangsbeskrivelse I bilag 4 er beskrevet de administrative arbejdsgange: Bilag 4.A1 Vedrørende økonomikontorets kreditoropgaver herunder etablering af personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering Bilag 4.A2 Vedrørende økonomikontorets debitoropgaver Bilag 4.A3 Vedrørende økonomikontorets opgaver i.f.t. aktiver Bilag 4.B Vedrørende det studieadministrative kontors opgaver Bilag 4.C Vedrørende lønkontorets opgaver Bilag 4.D Vedrørende indkøbsfunktionens opgaver Bilag 5: Opbevaring af regnskabsmateriale - Regler og ansvar Bilag 6: Oversigt over godkendelses- og dispositionsberettigede medarbejdere Bilag 6.A Attestationsbemyndigede Bilag 6.B Dispositionsberettigede medarbejdere Bilag 7: Periodiseringsprincipper i forhold til kvartalsrapporter og regnskabsaflæggelse Bilag 7.A Procedure for timeregistrering Bilag 8: Oversigt over brugere med adgang til systemerne Bilag 8.A Oversigt over brugere med adgang til Navision Bilag 8.B Oversigt over brugere med adgang til KMDSD Løn Bilag 9: Oversigt over løbende afstemninger. Bilag 10: Rykkerprocedure efter følgende retningslinjer Bilag 10.A Procedurebeskrivelse for forsinket aflevering/betaling af bøger til elever Bilag 10.B Procedurer for øvrige restante fordringer Bilag 10.C Procedurer for overgivelse af fordringer til SKAT Bilag 11: Betalingsforretninger 7

9 Bilag 12: Retningslinjer og bemyndigelse vedrørende betalingskort Bilag 13: Procedurer i.f.m. kontantkasser Bilag 14: Procedurer vedrørende budget/regnskab Bilag 14.A Procedurer i forbindelse med kvartalsrapporter Bilag 14.B Procedurer i forbindelse med årsafslutning Bilag 14.C Procedurer i forbindelse med budgettering 8

10 Kapitel 1. Indledning Odense Katedralskole er beliggende Jernbanegade 34, 5000 Odense C Odense Katedralskole er en statslig selvejende institution. Skolens ledelse består, ud over skolens rektor, af vicerektor, tre inspektorerfire pædagogiske ledere og en økonomichef. Bilag 2 viser en oversigt over institutionens samlede organisationsstruktur samt for skolens økonomi og administration. Virksomhedens CVR-nummer: Institutionens opgaver og organisatoriske opdeling Odense Katedralskole er en statslig selvejende institution, der er godkendt af Ministeriet for Børn og UndervisningUndervisningsministeriet i henhold til: Lovbekendtgørelse nr. 880 af 8/ om institutioner for almene gymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Institutionens formål er i overensstemmelse med lovgivningen at udbyde almen gymnasiale uddannelser. Institutionen kan i tilknytning til ovenstående uddannelser, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom. Odense Katedralskole modtager tilskud i henhold til: Bekendtgørelse nr af om tilskudsudbetaling m.v. til institutioner for almen gymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. Odense Katedralskole's interne organisation Institutionens øverste myndighed er bestyrelsen, som udpeges i overensstemmelse med institutionens vedtægter, jf. bilag 1.A. Bestyrelsen fastlægger de nærmere retningslinjer for den samlede regnskabsvirksomhed samt godkender budget og årsrapport. Bestyrelsen er over for Ministeren for Børn og Undervisning ansvarlig for institutionens forvaltning af regnskabsopgaver, herunder forvaltning og økonomistyring af statslige tilskud. Bestyrelsen har fastlagt de nærmere retningslinjer for rektors virksomhed. Bestyrelsen har bemyndiget rektor til at udøve beføjelser, der organisatorisk er tillagt bestyrelsen på følgende områder: Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, udover vicerektor og økonomichef.den daglige ledelse. Vedrørende øvrigt personale forvalter rektor bestyrelsens bemyndigelse og orienterer regelmæssigt denne. Denne bemyndigelse er beskrevet i forretningsordenen. Institutionens administrative og regnskabsmæssige ansvar varetages af rektor. Rektor er blandt andet ansvarlig for regnskabsopgavernes organisering og gennemførelse i institutionen. 9

11 Herudover er rektor ansvarlig for, at: institutionens virksomhed udføres i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og retningslinjer uddannelserne og serviceaktiviteterne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler skolen drives økonomisk forsvarligt skolens uddannelser gennemføres med den højest mulige pædagogiske kvalitet Rektor udøver sine funktioner under hensyntagen til lovgivningen og øvrige retningslinjer. I rektors fravær varetages rektors funktioner af vicerektor. Under rektor varetager økonomichefen sammen med administrationen personaleadministrative opgaver og institutionens regnskabsopgaver. Økonomichefen er ansvarlig for udarbejdelse og løbende ajourføring af denne regnskabsinstruks. Der henvises til Odense Katedralskole's organisationsdiagram, jf. bilag 2. Institutionen er momsregistreret og registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) under CVR-nr Institutionen er indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven under CVR-nr Institutionen er herudover registreret ved følgende numre: CVR-nummer: Institutionsnummer : Bogføringskreds: Løngruppenummer: Odense Katedralskole's regnskabsmæssige opgaver Odense Katedralskole's regnskabsmæssige formål, principper og forpligtelser afspejles dels af, at institutionen som en selvstændig juridisk enhed har egne behov for regnskabsoplysninger, og dels af generelle regnskabsmæssige forpligtelser i forhold til Ministeriet for Børn og Undervisning.Undervisningsministeriet. Odense Katedralskole er som udgangspunkt underlagt de statslige regnskabsregler. Odense Katedralskole's regnskabsmæssige opgaver beskrives i kapitel 2 i regnskabsinstruksen, hvortil der henvises. I det følgende nævnes en række overordnede opgaver: Pkt. Opgave Ja/Nej Bemærkning 1 Foretager Odense Katedralskole regnskabsmæssig registrering for andre institutioner? Nej 10

12 Pkt. Opgave Ja/Nej Bemærkning 2 Råder Odense Katedralskole over aktiver Nej eller passiver, som ikke er statsmidler, men for hvis forvaltning og tilstedeværelse staten er ansvarlig. 3 Er Odense Katedralskole registreringspligtig i henhold til merværdiafgiftsloven (momsloven) og selvstændig indeholdelsespligtig i henhold til kildeskatteloven? Ja Odense Katedralskole udfører p.t. indtægtsdækket virksomhed og er p.t. momsregistreret. Odense Katedralskole er indholdspligtig i henhold til kildeskatteloven vedrørende lønudbetalinger via KMDSilkeborg Data (SD) 4 Låner eller udlåner Odense Katedralskole-personale? 5 Udfører Odense Katedralskole indtægtsdækket virksomhed, tilskudsfinansierede aktiviteter, mindre supplerende virksomhed eller andre former for indtægtsfinansierede aktiviteter? 6 Opkræver Odense Katedralskole afgifter eller gebyrer? Ja Ja Ja Ministeriet for Børn og UndervisningUndervisningsministeriet kompenserer Odense Katedralskole for refusionsberettiget købsmoms, drift og refusionsberettiget købsmoms, anlæg, Odense der bogføres Katedralskole i regnskabsåret. låner/udlåner personale i mindre omfang. Afregning sker efter beregnede timesatser. Odense Katedralskole driver en psykologordning som indtægtsdækket virksomhed. Deltagerne i ordningen er de øvrige fynske gymnasier og Fyns HF-kursus under VUC-Fyn og Fyns HF-kursus. I forbindelse med manglende bogafleveringer. 1.3 Odense Katedralskole's it-anvendelse Odense Katedralskole's it-anvendelse beskrives i kapitel 3 i regnskabsinstruksen samt i itsikkerhedsinstruksen, hvortil der henvises. Der kan gives følgende overordnede oplysninger om Odense Katedralskole's it-anvendelse: Pkt. Opgave 1 Hvilke af de af økonomistyrelsenmoderniseringsstyrels en leverede/administrerede økonomisystemer anvendes i institutionen? Ja/Nej Bemærkning Odense Katedralskole anvender økonomisystemet Navision Stat og er underlagt ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrel sens forskrifter for regnskabsvæsen i et lokalt økonomisystem. 11

13 Pkt. Opgave 2 Benytter institutionen egne økonomisystemer, personaleadministrative systemer og tidsregistrerings systemer og i givet fald, hvorledes er disse tilsluttet de af ØkonomistyrelsensModerniseringsstyr elsens leverede/administrerede systemer? Ja/Nej Bemærkning Ja Odense Katedralskole anvender foruden Navision Stat: LUDUS som studieadministrativt system (fra skoleåret 2012/13 skiftes til Lectio), KMDLectio, SD som lønsystem, Boss som bogsystem, 3 Har institutionen fået dispensation fra anvendelsen af de af økonomistyrelsensmoderniseringsstyrelsens leverede/administrerede systemer (jf. 11 stk. 4 i regnskabsbekendtgørelsen). 4 Har institutionen indgået særlig aftale med ØkonomistyrelsenModerniseringssty relsen om systemanvendelse (jf. 12 i regnskabsbekendtgørelsen). 5 Har institutionen indgået særskilt aftale om systemanvendelsen for selvejende institutioner. Nej Nej Nej 1.4 Odense Katedralskole's budgetopgaver Odense Katedralskole's budget udarbejdes under hensyntagen til de på finansloven vedtagne takster, skolens strategi herunder forventninger til elevoptag. Budgettet udarbejdes i efteråret vedrørende det kommende regnskabsår og fremlægges og godkendes af bestyrelsen senest i december. Budgettet udarbejdes i samarbejde mellem økonomiafdelingen og de budget ansvarlige. Institutionens budgetprocedurer fremgår af bilag 14.C. 12

14 Kapitel 2. Odense Katedralskole's regnskabsopgaver I dette kapitel gennemgås Odense Katedralskole's regnskabsopgaver med beskrivelse af, hvordan Odense Katedralskole har organiseret udførelsen af de regnskabsmæssige opgaver, herunder forvaltningen af løn og tilskud. Beskrivelsen af de enkelte opgaver omfatter følgende forhold: En indledende kortfattet beskrivelse af arbejdsopgaven Ansvars- og kompetencefordelingen vedrørende opgavens løsning med oplysninger om, hvordan opgaven er forankret i organisationen. I bilag 3 til instruksen vedlægges en oversigt over, hvilke navngivne personer, der varetager de enkelte opgaver. Endvidere fremgår medarbejdernes initialer og underskrift. Ved fastlæggelse af ansvars- og kompetencefordelingen er tilstræbt en fordeling af arbejdsopgaverne på Odense Katedralskole's medarbejdere, der sikrer en betryggende intern kontrol med de enkelte opgaver samt en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forretningsgangene. De generelle retningslinjer, som gælder for varetagelsen af de enkelte opgaver, fremgår dels af ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens vejledninger samt af Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning: I det følgende henvises til disse regler og de er alene uddybet i tilfælde, hvor det har særlig relevans for forståelsen og den praktiske anvendelse af instruksen i dagligdagen Regnskabsmæssig registrering og opbevaring af regnskabsmateriale Den regnskabsmæssige registrering omfatter registrering af bilag vedrørende bevillinger, udgifter, indtægter, aktiver, passiver og personaledispositioner. Den regnskabsmæssige registrering er tilrettelagt i overensstemmelse med reglerne i kapitel 6 i regnskabsbekendtgørelsen samt i overensstemmelse med retningslinjerne i ØkonomistyrelsensModerniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser af 16. april Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Regnskabsbekendtgørelsen: Tilrettelæggelse af registrering Den regnskabsmæssige registrering er iht. 24 i regnskabsbekendtgørelsen tilrettelagt så der etableres en personmæssig adskillelse mellem den regnskabsmæssige registrering og betalingen, jf. arbejdsgangsbeskrivelse i bilag 4. Odense Katedralskole's økonomiafdeling forestår den regnskabsmæssige registrering. Alle omkostninger og indtægter bogføres i Navision Stat. Kreditorstamdata opbevares i Navision Stats kreditortabeller. (Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats kreditortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat). 13

15 Økonomiafdelingen forestår ligeledes vedligeholdelsen af den samlede kontoplan, udarbejdelse af budget og regnskab samt interne rapporteringer, controlling af regnskabstal, fakturering, aktivering af aktiver samt kontering af fakturaer. Skolens studieadministrative afdeling forestår registrering af elever i det studieadministrative system. Herudover varetager Odense Katedralskole's lønafdeling løn- og personaleadministrativt registrering. Pga. den samlede administrations begrænsede størrelse er der personoverlap mellem økonomi-, studieadministrativ- og lønafdeling, men der er stadig sikret den nødvendige funktionsadskillelse. I bilag 4 er beskrevet de administrative arbejdsgange: Bilag 4.A. vedrørende økonomiafdelingens opgaver Bilag 4.B. vedrørende det studieadministrationens opgaver Bilag 4.C. vedrørende lønafdelingens opgaver Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Organisering og funktionsadskillelse: Kontoplan Odense Katedralskole anvender Statens finanskontoplan. Statens finanskontoplan er den fælles kontoplan, der anvendes af alle statslige institutioner. Statens finanskontoplan er opdelt på en firecifret økonomisk artsopdeling (standardkonto + specifikation), som anvendes i forbindelse med regnskabsføring. Hvor statens kontoplan danner rammen for den eksterne regnskabsaflæggelse (statsregnskabet), danner den interne kontoplan rammen for fremstilling af økonomiinformation til interne styringsformål. Den interne kontoplan kan i sin opstilling af artskonti have en anderledes opbygning og dybere specifikation end statens kontoplan. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Kontoplan: Odense Katedralskole's interne kontoplan Odense Katedralskole's interne finanskontoplan er opbygget af kontonumre bestående af seks cifre, hvor de første fire cifre svarer til statens finanskontoplan. Den enkelte finanskonto angiver, hvilken type indtægt/udgift der er tale om. Til brug for den interne økonomiopfølgning anvender Odense Katedralskole følgende dimensioner i de interne regnskaber: Formål: Angiver, hvilket formål udgiften vedrører. Formålskode (Cøsa), jf. konteringsregler fra Ministeriet for Børn og UndervisningUndervisningsministeriet. Lønkode: Angiver, hvilken personalegruppe udgiften (typisk lønudgift) vedrører. Driftkode: Angiver, hvilket hovedområde og undergruppe under hovedområde udgiften (typisk øvrige driftsudgifter) vedrører. Fagkode: Angiver, hvilket fag udgiften (typisk undervisningsmidler) vedrører. 14

16 Aktivitetskode: Angiver yderligere specifikation af nogle udgifter (typisk eksamensudgifter, der delvist skal viderefaktureres). Aktivitet2kode: Angiver om udgiften er attesteret af rektor. Ved kontering af bilag, skal det enkelte bilag påføres oplysninger om finanskonto, formålsdimension samt de dimensioner, som anvendes i forbindelse med den interne økonomiopfølgning. Oplysninger om finanskonto og formålsdimension skal altid påføres. Derudover skal lønkode eller driftskode altid påføres. Hvilke andre dimensioner, der skal påføres bilaget, afhænger af hvilken omkostnings/indtægtstype bilaget vedrører. Det påhviler bestilleren at godkende bilaget og bogholderen at sikre korrekt kontering af bilag. Alle fakturaer modtaget udefra skal godkendes, så der altid er 2 personer, der ser den pågældende faktura. Der er følgende retningslinjer for oprettelse/nedlæggelse af konti eller dimensioner i den interne kontoplan: Oprettelse eller nedlæggelse af finanskonti varetages af økonomichefen, som har det overordnede ansvar for finanskontoplanen. Ændringer i formålskoder varetages centralt af Ministeriet. Øvrige dimensionskoder oprettes/ændres af økonomichefen Opbevaring af regnskabsmateriale Opbevaring af regnskabsmateriale sker i overensstemmelse med reglerne beskrevet i kapitel 9 i regnskabsbekendtgørelsen. Regnskabsmaterialet for de foregående 5 år samt indeværende år, opbevares hos Odense Katedralskole, der er ansvarlig for opbevaringen af regnskabsmateriale. Materialet opbevares enten i originalformat eller elektronisk i Navision. Øvrigt regnskabsmateriale instrukser, årsrapporter, sagsmapper m.v. opbevares i økonomikontoret/journalen på Odense Katedralskole. Materiale relateret til projekter ligger hos de projektansvarlige. Reglerne og ansvarlig herfor er beskrevet i bilag 5 Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Opbevaring: Opbevaring-af-regnskabsmateriale 2.2 Forvaltning af udgifter Odense Katedralskole følger statens konteringsinstruks og procesvejledning fra Økonomistyrelsen.Moderniseringsstyrelsen. Afvigelser vil fremgå særskilt. Ved fastsættelse af ansvars- og kompetencefordelingen er tilstræbt en fordeling af arbejdsopgaver, der sikrer en betryggende intern kontrol med de enkelte opgaver samt en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af forretningsgangene. 15

17 Bilag 6 viser en overordnet oversigt over godkendelses- og dispositionsberettigede medarbejdere. De medarbejdere, der er ansvarlige for Odense Katedralskole's forvaltning af omkostninger fremgår af bilag 6.B over de dispositionsberettigede medarbejdere. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Forvaltning af udgifter og indtægter: Disponering af udgifter Regnskabsinstruksen indeholder en redegørelse for retningslinjer for disponering på forskellige områder. Af regnskabsinstruksen fremgår, hvem der har disponeringsret på de forskellige områder og dermed kan indgå aftaler, der medfører eller kan medføre udgifter for Odense Katedralskole. Af disponeringsområder skal fremhæves: Pkt. Opgave 1 Ansættelse og afskedigelse af personale 2 Aftale om ydelse af faste tillæg, engangsvederlag og særlige ydelser 3. Iværksættelse af overarbejde/ merarbejde og tjenesterejser 4. Indgåelse af lejemål samt beslutninger om køb og salg af bygninger og arealer Bemærkning Institutionens bestyrelse ansætter og afskediger rektor, vicerektor og økonomichef. Fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere foretages af rektor. Rektor orienterer regelmæssigt bestyrelsen om fastansættelse og afskedigelse af øvrige medarbejdere. Rektor kan træffe beslutning om ydelse af faste tillæg, engangsvederlag og særlige ydelser efter gældende regler. Lønmedarbejderen kontrollerer og afstemmer bilagene med foreliggende beslutninger med afholdelse af sådanne udgifter. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan disponere i forbindelse med iværksættelse af overarbejde/merarbejde og tjenesterejser. Bestyrelsen har under hensyntagen til de givne regler det overordnede ansvar for indgåelse af lejemål samt beslutninger om køb og salg af bygninger og arealer. 16

18 Pkt. Opgave 5 Aftaler om reparation- og vedligeholdelsesarbejde samt bygge- og anlægsarbejde 6 Afgivelse af tilsagn om ydelser af tilskud, refusion, lån m.v. Bemærkning Bestyrelsen har det overordnede ansvar for bygge- og anlægsarbejde og kan delegere ansvaret i forbindelse med godkendelse af budget og investeringsplan. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan derfor træffe aftaler om indgåelse af større reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt bygge- og anlægsarbejder, jf. retningslinjer i bilag 1. Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan træffe aftaler om indgåelse af ydelser af tilskud, refusioner m.v. Odense Katedralskole udsteder ikke lån. 7 Udstedelse af garantier Odense Katedralskole udsteder ikke garantier. 8 Øvrige udgifter Rektor eller de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil, kan disponere i henhold til det godkendte budget samt retningslinjer i bilag 1. Fortegnelse over de dispositions- og godkendelsesberettigede medarbejdere opbevares i økonomiafdelingen. Der henvises til oversigt over godkendelsesberettigede bilag 6. s anvendes i begrænset omfang som disponeringsgrundlag dog kun når en kommer fra den disponerendes skolekom- eller Odense Katedralskol adresse. Lectio-beskeder anvendes også i begrænset omfang Indkøb Skolen anvender i videst muligt omfang eksisterende SKI-aftaler og andre rammeaftaler, som grundlag for sine indkøb og lægger i øvrigt ved indkøb vægt på en samlet vurdering af pris, kvalitet og sikkerhed i leveringen. Inden for rammerne af bestyrelsens og ledelsens overordnede beslutninger er kompetencen ved større indkøb p.t. fordelt som følger: Økonomichefen har ansvar for alle administrative indkøb, herunder indkøb og valg af itudstyr og -systemer og kan uddelegere det efter konkret aftale Den bygningsansvarlige har ansvaret for indkøb af varer og tjenesteydelser på bygningsområdet InspektorerneDe pædagogiske ledere har det overordnede ansvar for indkøb af efteruddannelse, ekskursioner og studieture, gæstelærere, andre elevaktiviteter, informationsmaterialer, udgifter til hjemmeside, internationalisering, bøger og andre 17

19 undervisningsmidler for bøger og andre undervisningsmidler er kompetencen i vid udstrækning uddelegeret til fagrepræsentanterne. Indkøbsfunktionen er tilrettelagt på følgende måde: Pkt. Opgave 1 Tilrettelæggelse af indkøbsfunktionen herunder opfølgning på indkøb 2 Beskrivelse af rammeaftaler, som Odense Katedralskole selv har indgået Bemærkning Vedrørende indkøb af varer og tjenesteydelser følger Odense Katedralskole reglerne for EU-udbud, licitationsregler og statens regler for udbud. SKI-aftaler benyttes i videst muligt omfang. Rammeaftaler, som Odense Katedralskole selv har indgået, fremgår af bilag 4.D. 3 Retningslinjer og ansvar for rapportering af indkøb til Finansministeriet Odense Katedralskole følger de til enhver tid gældende regler for rapportering af indkøb til Finansministeriet. Informationsopgaver og arbejdsgange er nærmere beskrevet i bilag 4.D Godkendelse af bilag (kreditorforvaltning) Odense Katedralskole modtager fakturaer elektronisk. Det betyder, at alle indenlandske leverandører skal sende elektroniske faktura. Udenlandske faktura og udlæg er ikke omfattet. Godkendelse af bilag: Pkt. Opgave 1 Odense Katedralskole's brug af elektronisk fakturasystem 2 Retningslinjer og ansvar for godkendelse af eksterne bilag Retningslinjer og ansvar for godkendelse af interne bilag Bemærkning Fakturaer modtages elektronisk. Kreditorbogholderen sikrer, at fakturaerne videresendes til godkendelse hos den ansvarlige rekvirent. Oversigt over hvilke personer, der er godkendt som rekvirent, fremgår af bilag 6. Ved godkendelse af bilag attesterer rekvirenten, at de i bilagene nævnte leverencer/tjenesteydelser er leveret. Interne bilag kan vedrøre: Udlæg Lønrelaterede bilag Omposteringer Interne bilag attesteres i.f.t. arbejdsgangsbeskrivelserne. 18

20 Pkt. Opgave 3 Kontrol med bilagenes materielle og økonomiske indhold Bemærkning Ved godkendelse af bilag attesterer rekvirenten, at leverancer/tjenesteydelser svarer til de afgivne bestillinger, for så vidt angår mængde, kvalitet, pris og leveringsfrister. 4 Efterregning Bogholder ved bogføring af bilag attesteres, at bilaget er efterregnet. 5 Funktionsadskilt kontrol for så vidt angår lønbilag 6 Kontering af bilagene i overensstemmelse med Odense Katedralskole's kontoplan Rektor godkender alle bilag vedrørende varige lønændringer. Bilag vedr. engangsydelse (udover engangsløntillæg) godkendes af rektor eller medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Efter lønkørsel foretages en todelt stikprøvekontrolkontrol som er beskrevet i bilag 4.C. Økonomichef ved godkendelse af bilag attesteres, at bilaget er konteret og foretaget i overensstemmelse med den af Ministeriet for Børn og UndervisningsUndervisningsministeriets fastlagte kontoplan med tilhørende 7 Aktivering Økonomichef registrering i henhold til principper om hvorvidt det skal udgiftsføres eller aktiveres, jf. afsnit 2.4 vedrørende aktiver. 8. Interne rykkerprocedurer for betaling af regninger (godkendelse af faktura) Bogholder der foretages løbende opfølgning på rekvirentens godkendelse (først via mail, derefter mundtlig), så betalingsfrister overholdes Periodeafgrænsning og generel periodisering af udgifter Periodeafgrænsning vedrører udgifter, der er udbetalt før balancetidspunktet, men vedrører de efterfølgende perioder og opføres under omsætningsaktiver. Generel periodisering omhandler udgifter, der vedrører regnskabsåret, men først udbetales i efterfølgende perioder og opføres under leverandørgæld. Det grundlæggende princip er, at udbetalingstidspunktet ikke er afgørende, idet udgifter indregnes på det tidspunkt, de forbruges. 19

21 Bemærkninger til periodisering efter omkostningsprincippet: Pkt. Opgave 1 Lave overordnede retningslinjer for, hvor ofte der skal periodiseres og periodeafgrænses, samt beløbsmæssige bagatelgrænser for periodisering af udgifter 2 Forretningsgange og ansvar for kontrol med og godkendelse af periodiseringer og opløsninger af periodegrænser. Bemærkning Odense Katedralskole periodiserer efter omkostningsprincippet som indebærer, at en udgift anses for afholdt i takt med, at en varer, ydelse eller anden ressource er forbrugt. Odense Katedralskole periodiserer kvartalsmæssigt alene væsentlige poster. Der er behov for periodisering og periodeafgrænsning i følgende tilfælde: Ved køb af ydelser, som først faktureres i efterfølgende år. Ved køb af ydelser, der faktureres skævt henover kalenderår og kvartaler. Ved afholdelse af udgifter der vedrører regnskabsåret, men som først faktureres i det efterfølgende regnskabsår. Ved forudbetaling af ydelser, der leveres over flere år eller flere kvartaler. F.eks. køb af varer, som leveres i gammelt år, men faktureres i nyt år eller varer der er leveres i nyt år, men faktureres i gammelt år. Odense Katedralskole's periodiseringsprincipper er beskrevet nærmere i bilag 7 i forhold til kvartalsrapporter og regnskabsaflæggelse Lønbogholderi Lønbogholderiet udgør et selvstændigt ansvarsområde. De lønadministrative opgaver varetages på selve institutionen og udføres af lønteamet. KMDSD er lønleverandør. Lønadministrative opgaver: Ansættelser Lønændringer Fravær Udbetaling Fratrædelse Økonomistyring/ledelsesinformation Øvrige lønopgaver Associerede opgaver Lønteamet løser følgende opgaver: Fastsættelse af anciennitet og indplacering samt det ansættelsesretslige grundlag. Forvaltning af diverse regler i.f.m. sygdom m.v. Administration af refusioner. 20

22 Indberetter oprettelser/ændringer i personaleregistret på grundlag af ansættelsesbrev m.v. Forinden lønudbetalingen finder sted, foretages kontrol af oplysningerne på baggrund af en revisionsliste. Drift og vedligeholdelse af skolens personalesagsarkiv i henhold til gældende lovgivning om arkivering og opbevaring. Har ansvaret for indrapportering af lønoplysninger samt fejlrettelser, kontrol og afstemning. Kontrollerer, at indrapportering finder sted i overensstemmelse med attesterede timeregistreringer, fagfordelinger, særydelser eller honoraropgørelser, og at disse er i overensstemmelse med gældende overenskomster m.v. Har ligeledes ansvaret for indrapportering, rettelser, forespørgsler og fraværsregistrering. Udarbejder afstemning mellem KMDSD og Navision Stat Opgaverne og ansvarsfordeling i forbindelse med lønopgaverne er nærmere beskrevet i bilag 4.C. 2.3 Forvaltning af indtægter Forvaltningen af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning eller opkrævning, godkendelse af indtægtsbilag, debitorforvaltning, samt periodisering af indtægter. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Forvaltning af indtægter: Oversigt over indtægter og gebyrer Odense Katedralskole's vigtigste indtægtsarter er følgende: Tilskud fra staten i henhold til tilskudsbekendtgørelsen Indtægtsdækket virksomhed Øvrige indtægter Til brug for beregning og udbetaling af Ministeriet for Børn og UndervisningsUndervisningsministeriets tilskud foretager Odense Katedralskole kvartalsvis en elektronisk indberetning baseret på antal årselever i tælleperioden, som er det antal undervisningsdage, der samlet opgøres aktivitet for. Tilskuddet udbetales i henhold til modeller beskrevet i "Instruks for tilskud til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse (AGV-instruksen)". Den indtægtsdækkede virksomhed er en psykologordning, hvor de 10 andre fynske gymnasier og Fyns HF-kursus under VUC Fyn/Fyns HF-kursus er deltagere. Øvrige indtægter dækker over indtægter, som udspringer af Odense Katedralskole's daglige aktiviteter. Herunder salg af kopikort og lovpligtig deltagerbetaling fra Gymnasial Suppleringskursister. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Dokumentation af registrering /13--Saerligt-om-indtaegter 21

23 2.3.2 Disponering af indtægter Indtægtsdisponering sker i overensstemmelse med de materielle og beløbsmæssige forudsætninger, hvorunder tilskud er givet. Disponeringen omfatter indgåelse af aftaler, salg af varer og tjenesteydelser mv., der medfører eller kan medføre indtægter for Odense Katedralskole. Odense Katedralskole's forvaltning af indtægter omfatter disponering, regningsudskrivning, godkendelse af indtægtsbilag samt debitorforvaltning. Disponering, dvs. indgåelse af aftaler, der medfører eller kan medføre indtægter for Odense Katedralskole, foretages af rektor eller af de medarbejdere, som rektor har bemyndiget hertil. Godkendelse og kontrol af modtagne tilskud, herunder kontrol med tilskudsopgørelsernes/indtægtsbilagenes materielle og økonomiske indhold samt efterregning og kontering heraf, varetages af en hertil bemyndiget medarbejder. Opkrævning af øvrige indtægter varetages af en bemyndiget medarbejder. Godkendelse af de udskrevne fakturaer, herunder kontrol med, at der udskrives fakturaer for alle tilgodehavender samt efterregning af bilagene, varetages af en hertil bemyndiget medarbejder. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Dokumentation af registrering /13--Saerligt-om-indtaegter Godkendelse af indtægtsbilag og udskrivning af regninger. Alle indtægter dokumenteres med bilag i form af en regning, opkrævning, faktura m.v. Det økonomiske og materielle grundlag for bilagene kontrolleres og godkendes, inden bilagene bliver registreret regnskabsmæssigt. Kontrollen med bilagene varetages af en anden medarbejder end den, der forestår faktureringen. De kontrollerede bilag forsynes med en attesteret godkendelsespåtegning som bekræftelse på, at de kan videregives til regnskabsmæssig registrering og opkrævning. Det påhviler den relevante medarbejder at fremskaffe grundlaget for udskrivning af regninger og evt. andre indtægtsbilag samt at godkende grundmaterialet. Udskrivning af fakturaer varetages af økonomikontoret. Den regnskabsmæssige registrering varetages ligeledes af økonomikontoret på baggrund af dokumentationen fra relevante medarbejdere. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Dokumentation af registrering: Generelle-bogfoeringsbestemmelser/332-Registeringskriterier/3324-Dokumentation-afregisteringen Debitorforvaltning Debitorstamdata opbevares i Navision Stats debitortabeller. (Adgang til at læse, oprette, ændre og slette stamdata i Navision Stats debitortabeller styres via brugerprofilerne i Navision Stat). 22

24 Økonomikontoret foretager løbende opfølgning af debitorer, med henblik på at sikre inddrivelse af tilgodehavender. Odense Katedralskole's kreditgivningspolitik er, at der som udgangspunkt ydes 14 dages kredit i forbindelse med udskrivning af faktura. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Debitorforvaltning: Økonomichefen har ansvaret for institutionens fastlæggelse af rykkerprocedure. Institutionen iværksætter rykkerprocedure efter følgende retningslinjer (bilag 10) Procedurebeskrivelse af forsinket aflevering/betaling for bøger til elever Procedure for øvrige restante fordringer Ansvaret for iværksættelse og opfølgning af rykkerprocedurer ved forsinket betaling påhviler økonomichefen. Rektor har ansvaret for behandling af sager vedrørende restante fordringer. Restante fordringer overgives til SKAT eller til retslig inkasso efter godkendelse af økonomichefen. Af- og nedskrivning af tilgodehavender kan alene foretages efter godkendelse af økonomichefen. Bilag nr. 10 viser en oversigt over rykkerproceduren og behandling af restante fordringer Periodeafgrænsning og generel periodisering af indtægter Periodeafgrænsning vedrører indtægter, der er indbetalt før balancetidspunktet, men vedrører de efterfølgende perioder og opføres som kortfristet gæld. Generel periodisering omhandler indtægter, der vedrører regnskabsåret, men først indbetales i efterfølgende perioder og opføres under tilgodehavender fra salg af varer og ydelser. Det grundlæggende princip er, at udbetalingstidspunktet ikke er afgørende, idet indtægter indregnes på det tidspunkt de optjenes eller skabes. Statstilskud vedrørende institutioner for almen gymnasial uddannelse og almen voksenuddannelse indregnes på grundlag af tilskudsinstruksen (AGV-instruksen). Tilskuddene indregnes i de relevante regnskabsår, uanset hvornår betalingen er modtaget. Bemærkninger til periodisering efter omkostningsprincippet: Pkt. Opgave Bemærkning 23

25 1 Lave overordnede retningslinjer for, hvor ofte der skal periodiseres og periodeafgrænses, samt beløbsmæssige bagatelgrænser for periodisering af indtægter 2 Forretningsgange og ansvar for kontrol med og godkendelse af periodiseringer og opløsninger af periodegrænser. Odense Katedralskole periodiserer som udgangspunkt efter omkostningsprincippet, som indebærer, at en indtægt anses for afholdt i takt med, at en varer, ydelse eller anden ressource er optjent eller skabt. Odense Katedralskole periodiserer kvartalsmæssig i.h.t. til retningslinjerne, der er beskrevet i bilag 7. Der er behov for periodisering og periodeafgrænsning i følgende tilfælde: Indtægter, der vedrører indeværende periode, men først forfalder efter periodeafslutning. Betaling for omkostninger, der vedrører fremtidige perioder i indeværende periode Ved salg af ydelser, der leveres over flere år eller flere kvartaler. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Dokumentation af hvornår skal registreringen finde sted: Tilskud i henhold til tilskudsbekendtgørelsen - aktivitetsindberetning Til brug for beregning og udbetaling af Ministeriet for Børn og UndervisningsUndervisningsministeriets tilskud foretager Odense Katedralskole en elektronisk indberetning. Indberetningen er baseret på en beregning af antallet af årselever, som sammentælles for en given periode og sendes til Ministeriet for Børn og UndervisningUndervisningsministeriet. Beregningen sker i Odense Katedralskole's studieadminstrative system (til og med skoleåret 2011/12 LUDUS, herefter, Lectio). LUDUS (. Lectio) bruges til håndtering af skolens elever, hvor eleverne bl.a. indskrives, fremmøderegistreres, kontrolleres og efterfølgende indberettes. Indberetningen, der sker i henhold til AGV-instruksen, foretages kvartalsvis for følgende områder (under forudsætning af, at der er aktivitet i det givne kvartal): Aktivitet fuldtid - STX - HF - Pædagogikumuddannelsen - Brobygning og intro Aktivitet enkeltfag - Gymnasial Supplering 24

26 Tilskud modtages fra Ministeriet for Børn og UndervisningUndervisningsministeriet og udbetales i henhold til model beskrevet i AGV-instruksen. Tilskuddet afstemmes (se nærmere herom i bilag 4.B) og indberetningsmaterialet gennemgås og revisorpåtegnes. Økonomichefen har det overordnede ansvar for indberetningen. Opgaverne og ansvarsfordeling i forbindelse med indberetningen er nærmere beskrevet i bilag 4.B. 2.4 Forvaltning af anlægsaktiver Anlægsaktiver er aktiver, der som udgangspunkt er bestemt til vedvarende eje og brug Overordnet knytter der sig tre opgaver til forvaltningen af anlægsaktiver, der nærmere er beskrevet nedenfor: værdiansættelse værdiregulering aktivering af nyanskaffelser og udviklingsprojekter Odense Katedralskole tager løbende stilling til, hvordan aktiveringen af nyanskaffelser håndteres. Nye anskaffelser kan både registreres som selvstændige aktiver eller en del af en bunke. I alle tilfælde skal nyanskaffelsen værdifastsættes i overensstemmelse med reglerne beskrevet i ØAV Værdifastsættelse Aktiver og forpligtelser skal værdifastsættes ud fra kostprisprincippet, hvilket indebærer, at aktiver og forpligtelser værdiansættes til købs- eller anskaffelsesprisen. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Værdiansættelse: 25

27 Pkt. 1 Udmøntning af de overordnede retningslinjer for værdifastsættelse af aktiver i tilfælde af evt. skøn og tvivlsspørgsmål 2 Forretningsgange og ansvar ved værdifastsættelse af aktiver, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdifastsættelsen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer 3 Regnskabsmæssige rutiner i forbindelse med værdifastsættelsen, herunder hvem der er ansvarlige for bogføring og registreringer af aktiver Anlægsregistrering: Der afskrives kun på anlægsaktiver med en anskaffelsesværdi på mere end kr. (ekskl. moms) og en brugstid på mere end 1 år. Tilkøbes aktiver (bunket) afskrives der på bunken. It-udstyr betragtes typisk som bunkeaktiver. Henføres til et eksisterende aktiv, f.eks. en forbedring. I dette tilfælde afskrives der på det eksisterende aktiv (aktivets værdi inkl. henførte forbedringer) frem for på det enkelte aktiv. Aktivering sker i henhold til principperne beskrevet i bilag 4.A3. Økonomichefen forestår og godkender værdiansættelsen. Odense Katedralskole's økonomiafdeling forestår den konkrete registrering af aktiver i anlægsmodulet i Navision Stat. Dette sker ud fra skemaet vedrørende oprettelse af aktiver og ud fra en konkret faktura, der er konteret og godkendt. Økonomiafdelingen foretager årlig afstemning mellem anlægsmodul og finansmodul og påser, at der ikke er uoverensstemmelser herimellem. Bilag nr. 4.A3 omhandler procedure i.f.t. aktivering og afskrivning Værdiregulering af aktiver Værdiregulering af aktiver omfatter afskrivning og nedskrivninger. De overordnede retningslinjer er baseret på de formelle regler. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Afskrivninger: Afskrivningskriteriet 26

28 Pkt. 1 Overordnede retningslinjer for nedskrivning og afskrivning samt afklaring af evt. skøn og tvivlspørgsmål 2 Forretningsgange for nye værdireguleringer, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdireguleringen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer 3 Forretningsgange ved faste værdireguleringskørsler og den løbende kontrol med værdireguleringer, herunder hvem der foretager den faste periodiske kontrol med værdireguleringer 4 Regnskabsmæssige rutiner vedrørende registrering, kontering og afstemning af værdiregulering, herunder hvem der er ansvarlig for bogføring og registrering af værdireguleringer Afskrivning: Afskrivning følger de almindelige retningslinjer, der er fastsat af ØkonomistyrelsenModerniseringsstyrelsen. Økonomiafdelingen foretager kvartalsmæssige afskrivninger af alle aktiver ud fra oplysningerne givet i forbindelse med oprettelse af anlægsaktivet. Efter orientering og i samarbejde med de aktivitetsansvarlige fastlægger den budgetansvarlige afskrivningsprofiler for nye aktiver. Den budgetansvarlige kontrollerer desuden årligt om alle aktiver er aktiveret samt deres pågældende afskrivningsprofiler. Nedskrivning: Faste nedskrivningsvurderinger foretages en gang årligt i forbindelse med værdireguleringer til årsafslutningen. Derudover vurderes behovet for nedskrivning løbende af de aktivitetsansvarlige. De nye registrerede aktiver gennemgås 1 gang i kvartalet for at sikre, at de er bogført til den korrekte værdi. Ansvarlige for denne funktion fremgår af vedlagte bilag 4.A3 over ansvarlige for anlægsfunktionen. De faste registrerede aktiver gennemgås en gang i kvartalet for at sikre, at de er bogført til den korrekte værdi. Ansvaret for denne funktion fremgår af vedlagte bilag 4.A3 over ansvarlige for anlægsfunktionen. Regnskabsafdelingen forestår den konkrete nedskrivning af aktivernes værdi via anlægsmodulet i Navision Stat Aktivering af nyanskaffelser Aktiver værdifastsættes ud fra kostprincippet. Dette indebærer, at aktiver værdiansættes til anskaffelsesprisen. Derefter tages stilling til, om nye anskaffelser skal registreres som selvstændige aktiver, en del af en bunke, eller forbedring af et eksisterende aktiv. I alle tilfælde værdifastsættes i overensstemmelse med reglerne beskrevet i ØAV. Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Indregning: 27

29 Pkt. 1 Overordnede retningslinjer for aktivering af anskaffelser, herunder hvem der beslutter, om anskaffelsen skal aktiveres selvstændig, bunkes eller som en forbedring 2 Forretningsgange vedrørende værdifastsættelse af forbedringer og vedligeholdelse, herunder hvem der godkender og kontrollerer, at værdifastsættelsen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer. 3 Procedure og ansvar for aktivering eller udgiftsføring af nye anskaffelser. Den budgetansvarlige afgør i henhold til budget og principper, om et nyindkøb skal aktiveres som et selvstændigt aktiv, et bunket aktiv eller som en forbedring af et eksisterende aktiv. Økonomiafdelingen foretager registrering i Odense Katedralskole's anlægsmodul i Navision Stat. Økonomichefen afgør værdifastsættelsen af forbedringer og vedligeholdelse. Herunder at værdifastsættelsen er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer. I henhold til de omkostbaserede regnskabsprincipper beslutter økonomichefen, om en nyanskaffelse skal aktiveres eller udgiftsføres. 4 Regnskabsmæssige rutiner vedrørende aktivering af nye anskaffelser, herunder hvem der er ansvarlig for bogføring og registrering af værdireguleringer Bogholderen fører fortegnelse over anlægsmateriel. Det omfatter registrering af nyerhvervede aktiver og ajourføring af fortegnelsen. De budgetansvarlige er ansvarlige for disse lister. En gang årlig kontrolleres, at værdierne er til stede Aktivering af udviklingsprojekter Odense Katedralskole har ingen udviklingsprojekter for egen regning Forvaltning af omsætningsaktiver Omsætningsaktiver er aktiver, der forventes indfriet på kort sigt, dvs. normalt inden for et år. Omsætningsaktiver kan primært opdeles på forvaltning af: Varebeholdninger Tilgodehavender (lønkreditorer, moms m.v.) Udlån Varebeholdninger Odense Katedralskole fører ikke varebeholdninger 28

30 2.5.2 Tilgodehavender Institutionen sælger i begrænset omfang varer og tjenesteydelser. Fakturering heraf foretages i Navision Stat og tilgodehavender som følge af salg på kredit føres i debitormodulet. Se afsnit for yderligere beskrivelse Udlån Odense Katedralskole yder ikke udlån. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Varebeholdninger: Varebeholdninger: Tilgodehavender: Udlån: Forvaltning af passiver Ved passiver forstås summen af egenkapital og indgåede forpligtelser. Egenkapitalen udgør forskellen mellem aktiver og forpligtelser. Forpligtelserne er kort- eller langfristede gældsforpligtelser eller hensatte forpligtelser (hensættelser). Regelgrundlag: For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Forvaltning af passiver: Egenkapital og videreførelser Egenkapitalen er forskellen mellem Odense Katedralskole's aktiver og forpligtelser. Egenkapitalen for Odense Katedralskole omfatter egenkapitalen i åbningsbalancen ved overgang til selveje samt de akkumulerede overskud siden overgangen til selveje. Bevægelserne i egenkapitalen vil for Odense Katedralskole's vedkommende begrænse sig til ændringer i videreførelserne. Regelgrundlag For yderligere oplysninger om reglerne på området se: Egenkapital: Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser, som er retslige eller faktiske, og som Odense Katedralskole ikke har nogen realistisk mulighed for at undgå at betale. Hensatte forpligtelser er sandsynlige, men uvisse med hensyn til tidspunkt for betaling og det nøjagtige beløb, der skal betales. Retningslinjer og ansvar for hensatte forpligtelser: 29

UDKAST. Anvendelsesområde

UDKAST. Anvendelsesområde UDKAST Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, almengymnasiale uddannelse og almen voksenuddannelse m.v. I medfør af 26, stk. 2, 3 og 5, i lov

Læs mere

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN

REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN REGNSKABSINSTRUKS FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN 1. APRIL 2008 Forord Nærværende instruks er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i 20-23 i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1693 af 19. december

Læs mere

Aftale om levering af administrativ service

Aftale om levering af administrativ service Side 1 af 8 Aftale om levering af administrativ service Mellem Kunde Adresse 1 Adresse 2 CVR nr.: EAN nr.: Og Statens Administration Landgreven 4 1017 København K CVR nr.: 33391005 EAN nr. 5798000010703

Læs mere

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1596 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Rettet 9. september 2005

Rettet 9. september 2005 1. Indledning Dette supplement er udarbejdet som et bilag til PV6 Overgang til drift og har til formål at konkretisere og beskrive de forhold, som en institution skal være opmærksom på ved tilpasning af

Læs mere

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY

VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY VUC LYNGBY // Nybrovej 114 // 2800 Kgs. Lyngby // www.vuclyngby.dk REGNSKABSINSTRUKS 2016 VUC LYNGBY 0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 2 INSTITUTIONENS REGNSKABSOPGAVER... 4 Regnskabsmæssig registrering

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Kolding HF & VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Kolding HF & VUC vedrørende ordblindeundervisning Kolding HF & VUC Juni 2012 Side 1 Nærværende overenskomsten danner rammen om parternes rettigheder

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1.

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser. Oktober 2013-10-31 Version 1.1. Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Oktober 2013-10-31. Forord Med overgangen til betjening hos Statens Administrations Økonomiservicecenter (ØSC) koncentreres institutionernes regnskabsopgaver

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. ordblindeundervisning Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes

Læs mere

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF

Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Vedtægt for Næstved Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Næstved Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med lernsted i Næstved Kommune, Region

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016

BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 BEK nr 1595 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Styrelsen

Læs mere

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder

Referatet er godkendt i Haderslev d. 2006. skolens daglige leder Referat af møde i Haderslev Katedralskoles midlertidige bestyrelse mandag d.30.10.2006 kl.19.30. Til stede Fra bestyrelsen: Søren Vang Rasmussen, Ella Skjellerup, Per A. Laursen, Georg Lauridsen, Anne

Læs mere

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe

Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Vedtægt for Handelsgymnasiet Ribe Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Handelsgymnasiet Ribe er en selvejende institution med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov om institutioner

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Herlev Gymnasium og HF

Herlev Gymnasium og HF Vedtægt for Herlev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Herlev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Herlev Kommune, Region

Læs mere

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Den Selvejende Institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Revisionsprotokollat af 7. april 2014 (side 253-259) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Revision af årsregnskabet for 2013

Læs mere

Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid

Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid Forretningsgang 5: Skyldigt over-/merarbejde eller flekstid 1. Indledning Når over/merarbejde eller flekstid mv. indregnes i balancen som en skyldig post indebærer det, at regnskabsinstruksen skal omfatte

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF

Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Forretningsorden for bestyrelsen på Svendborg Gymnasium & HF Fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i vedtægterne for Svendborg

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium

Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium ^ Vedtægt for Midtsjællands Gymnasium V Vedtægter for Midtsjællands Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Midtsjællands Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF

Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Regnskabsinstruks for Viby Gymnasium og HF Indhold 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 7 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 7 1.2 Generelt om opgaver 9 1.3 Regnskabsmæssige principper

Læs mere

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2014 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsstyrelsen, j.nr. 148.31C.031 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for

Fjerritslev Gymnasium. Version 4. November. Regnskabsinstruks for Regnskabsinstruks for Fjerritslev Gymnasium 0 Indhold Forord... 3 Revisorerklæring... 4 Formål... 5 Organisation... 6 1. Regnskabsmæssig organisering og principper... 8 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Stadil Sogns Menighedsråd. i Ringkøbing Provsti. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Myndighedskode 8758. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Stadil Sogns Menighedsråd i Ringkøbing Provsti i Ringkøbing-Skjern Kommune Myndighedskode 8758 CVR-nr. 25379519 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium

Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Bjerringbro Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Viborg Kommune, Region Midtjylland,

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B. Konklusion på den udførte revision...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd. i Grene Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7982. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ringive-Lindeballe-Langelund Sognes Menighedsråd i Grene Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7982 CVR-nr. 69320414 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Store Fuglede Sogns Menighedsråd. i Kalundborg Provsti. i Kalundborg Kommune. Myndighedskode 7221. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Store Fuglede Sogns Menighedsråd i Kalundborg Provsti i Kalundborg Kommune Myndighedskode 7221 CVR-nr. 52323614 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Procedurebeskrivelse

Procedurebeskrivelse Procedurebeskrivelse Forretningsgang for ledelsestilsyn Oprettelse og anvendelse Version nr.: 1.0 dato: 1. april 2016 Versionsnr.: Udarbejdet af: Dato for godkendelse: Godkendt af: Ansvarlig for opdatering:

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Bælum Sogns Menighedsråd. i Rebild Provsti. i Rebild Kommune. Myndighedskode 8346. CVR-nr. 52026415. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Bælum Sogns Menighedsråd i Rebild Provsti i Rebild Kommune Myndighedskode 8346 CVR-nr. 52026415 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916

ÅRSREGNSKAB 2013. for Solrød Sogns Menighedsråd. i Greve-Solrød Provsti. i Solrød Kommune. Myndighedskode 7203. CVR-nr. 68543916 ÅRSREGNSKAB for Solrød Sogns Menighedsråd i Greve-Solrød Provsti i Solrød Kommune Myndighedskode 7203 CVR-nr. 68543916 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Holmens Sogns Menighedsråd. i Holmens og Østerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7036. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Holmens Sogns Menighedsråd i Holmens og Østerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7036 CVR-nr. 18195917 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28

VEDTÆGTER. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 VEDTÆGTER for DEN SELVEJENDE INSTITUTION GIERSINGS REALSKOLE Nonnebakken 7, 5000 Odense C CVR-NR 40 33 34 28 1. Hjemsted og formål. Giersings Realskole er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00.

VUC Storstrøms bestyrelse. Bilag. Mødet den 5. oktober 2015. Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16. Mødetid: Kl. 15.00 17.00. VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 5. oktober 2015 Mødested: Kolding hf og VUC, Kolding Åpark 16 Mødetid: Kl. 15.00 17.00. Regnskabsinstruks for VUC STORSTRØM CVR 29 54 18 68 Inst.nr. 369248 Forord

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) TH. LANGS HF & VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) Driftsoverenskomst mellem XX (driftsoverenskomstpart) og vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende administrative vejledning danner

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sporup Sogns Menighedsråd. i Favrskov Provsti. i Favrskov Kommune. Myndighedskode 8030. CVR-nr. 68365112 ÅRSREGNSKAB for Sporup Sogns Menighedsråd i Favrskov Provsti i Favrskov Kommune Myndighedskode 8030 CVR-nr. 68365112 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009

Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008. Juni 2009 Beretning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed for 2008 Juni 2009 i Indholdsfortegnelse I. Revision af årsregnskabet for 2008... 1 A. Indledning... 1 B.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514

ÅRSREGNSKAB 2013. for Em Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8415. CVR-nr. 10680514 ÅRSREGNSKAB for Em Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8415 CVR-nr. 10680514 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland

Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Kasse- og regnskabsregulativ for Brand & Redning Sønderjylland Version af 1. februar 2016 Indhold Formål... 3 Det økonomiske ledelsestilsyn... 4 Budgetprocedurer... 4 Budgetkontrol... 4 Budgetansvar...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ansgars Sogns Menighedsråd. i Odense Sankt Knuds Provsti. i Odense Kommune. Myndighedskode 7775. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgars Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7775 CVR-nr. 35148914 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter

Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter Forretningsgang 6: Registrering af udviklingsprojekter 1. Indledning Aktivering af udviklingsprojekter i balancen stiller store krav til styring og pålidelig økonomisk regnskabsopfølgning, fordi disse

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17.

Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område. Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV. 17. Regnskabspraksis for institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område Hvor kan jeg finde reglerne på ØAV 17. Juni 2016 1 HVEM ER JEG OG HVAD VIL JEG TALE OM Hvem er jeg Søren Ring Hansen

Læs mere

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Munkensdam Gymnasium. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Munkensdam Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Munkensdam Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb

Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb Gældende fra skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for Befordringstilskud til brobygningsforløb 1 0. Indledning... 3 1. Lov og regelgrundlag... 3 1.1. Friskoleloven... 4 1.2. Tilskudsbekendtgørelsen...

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU)

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) Københavns VUC. vedrørende. forberedende voksenundervisning (FVU) mellem XX (driftsoverenskomstpart) og Københavns VUC vedrørende forberedende voksenundervisning (FVU) 1 Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag 1 og danner rammen om parternes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd. i Maribo Domprovsti. i Lolland Kommune. Myndighedskode 7661. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Nebbelunde-Sædinge Sognes Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7661 CVR-nr. 75147252 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup

Dagsorden. OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 10. december 2012 kl. 16.00 OBS: Mødet afholdes på Christie s Sdr. Hostrup Kro, Østergade 21, Sdr. Hostrup Mødet afsluttes

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Hedehusene Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 9083. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Hedehusene Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 9083 CVR-nr. 21694711 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Skibet Sogns Menighedsråd. i Vejle Provsti. i Vejle Kommune. Myndighedskode 7904. CVR-nr. 14797017. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 7904 CVR-nr. 14797017 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd. i Bispebjerg-Brønshøj Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7061. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Ansgarkirkens Sogns Menighedsråd i Bispebjerg-Brønshøj Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7061 CVR-nr. 12406819 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets

Læs mere

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje

Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Biodiversitet og arter J.nr. Ref. jafri Den 10. oktober 2014 Vejledning til Naturstyrelsens Skydebanepulje Baggrund Miljøministeren har besluttet at en fortsat indsats til forebyggelse af anskydninger

Læs mere

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport.

Årsrapportskabelonen følger samme struktur som ifm. udarbejdelse af sidste års årsrapport. NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner med rammeaftale 19. januar 2016 Moderniseringsstyrelsens vejledning om årsrapporten 2015 Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan

Læs mere

Konteringsvejledning AAU

Konteringsvejledning AAU 1. Kontostreng Konteringsvejledning AAU AAU s kontostreng består af 30 cifre fordelt på 7 segmenter. Segmenterne er karakteriseret ved, at disse indeholder oplysninger, som fungerer uafhængigt af hinanden.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311

ÅRSREGNSKAB 2014. for Læborg Sogns Menighedsråd. i Malt Provsti. i Vejen Kommune. Myndighedskode 8932. CVR-nr. 16315311 ÅRSREGNSKAB for Læborg Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 8932 CVR-nr. 16315311 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring Revisors

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005

ÅRSREGNSKAB 2013. for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd. i Ikast-Brande Provsti. i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune. Myndighedskode 8005 ÅRSREGNSKAB for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd i Ikast-Brande Provsti i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune Myndighedskode 8005 CVR-nr. 34759030 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Jelstrup Sogns Menighedsråd. i Hjørring Søndre Provsti. i Hjørring Kommune. Myndighedskode 8472. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Jelstrup Sogns Menighedsråd i Hjørring Søndre Provsti i Hjørring Kommune Myndighedskode 8472 CVR-nr. 34650233 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 21. (side 453-462) Løbende revision. Delberetning for regnskabsår 2014 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 21 (side 453-462) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Rybners. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Rybners Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Rybners er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Esbjerg Kommune, Region Syddanmark, og omfattet af lov

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719

ÅRSREGNSKAB 2013. for Astrup Sogns Menighedsråd. i Hadsund Provsti. i Mariagerfjord Kommune. Myndighedskode 8311. CVR-nr. 63391719 ÅRSREGNSKAB for Astrup Sogns Menighedsråd i Hadsund Provsti i Mariagerfjord Kommune Myndighedskode 8311 CVR-nr. 63391719 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks til enheder med IRIS

Cirkulære om udarbejdelse af regnskabsinstruks til enheder med IRIS til enheder med IRIS DcR 23. april 2013 INDLEDNING... 4 INSTRUKSENS FORUDSÆTNING... 4 INSTRUKSENS INDHOLD... 4 GODKENDELSE AF INSTRUKSEN... 5 1. DEN REGNSKABSMÆSSIGE ORGANISATION... 6 2. FORVALTNING AF

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd. i Salling Provsti. i Skive Kommune. Myndighedskode 8538. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 8538 CVR-nr. 82091459 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Stormgade 50, Postboks 80, 6701 Esbjerg T: 7612 4500,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Avedøre Sogns Menighedsråd. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre Kommune. Myndighedskode 7146. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Avedøre Sogns Menighedsråd i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre Kommune Myndighedskode 7146 CVR-nr. 55829810 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium

PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014. Rødovre Gymnasium PwC's benchmarkanalyse for gymnasier for 2014 Til ledelsen på de almengymnasiale institutioner i Danmark 21. september 2015 PwC's benchmarkanalyse for gymnasier 2014 Vi har her fornøjelsen at sende dig

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618

ÅRSREGNSKAB 2014. for Råby Sogns Menighedsråd. i Randers Nordre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 8193. CVR-nr. 14436618 ÅRSREGNSKAB for Råby Sogns Menighedsråd i Randers Nordre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 8193 CVR-nr. 14436618 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig

Bekendtgørelse af lov om Sydslesvigudvalget og visse tilskudsordninger for det danske mindretal i Sydslesvig LBK nr 725 af 15/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek

Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Regnskabsinstruks for Danmarks Kunstbibliotek Februar 2016 Forord Danmarks Kunstbiblioteks regnskabsinstruks er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om statens regnskabsvæsen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Uvelse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7422. CVR-nr. 66264513

ÅRSREGNSKAB 2013. for Uvelse Sogns Menighedsråd. i Hillerød Provsti. i Hillerød Kommune. Myndighedskode 7422. CVR-nr. 66264513 ÅRSREGNSKAB for Uvelse Sogns Menighedsråd i Hillerød Provsti i Hillerød Kommune Myndighedskode 7422 CVR-nr. 66264513 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser)

Bekendtgørelse af lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) LBK nr 950 af 24/09/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 159.52J.271 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS

TH. LANGS SKOLE 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION TH. LANGS SKOLE I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1 Skolens navn er Th. Langs Skole. Skolen er oprettet i år 1882 og har fra 1896 til 1986 fungeret

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax P/S. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax P/S Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 22 00 Årsrapporten

Læs mere

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag.

Udbetaling af tilskud er endvidere betinget af overholdelse af den af tilskudsmodtager accepterede tilsagnsskrivelse med tilhørende bilag. Notat Sagsnummer Sagsbehandler IWL Direkte +45 36 13 15 66 Fax - IWL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2016 Budget, regnskab og revisionsinstruks - Anlægspuljen Denne instruks

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg

Regnskabsinstruks. for. de lokale kirkelige myndigheder. menighedsråd. eller. provstiudvalg løbenr. 100310/09 Regnskabsinstruks for de lokale kirkelige myndigheder menighedsråd eller provstiudvalg 1 Indholdsfortegnelse: Forord. 3 1. Den regnskabsmæssige organisation.. 4 2. De regnskabsmæssige

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Vedtægt for Gribskov Gymnasium

Vedtægt for Gribskov Gymnasium Vedtægt for Gribskov Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Gribskov Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Gribskov Kommune, Region Hovedstaden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sengeløse Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7184. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sengeløse Sogns Menighedsråd. i Høje Taastrup Provsti. i Høje-Taastrup Kommune. Myndighedskode 7184. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Sengeløse Sogns Menighedsråd i Høje Taastrup Provsti i Høje-Taastrup Kommune Myndighedskode 7184 CVR-nr. 68595215 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2014. for Randers Søndre Provstiudvalg. i Randers Søndre Provsti. i Randers Kommune. Myndighedskode 4485. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Randers Søndre Provstiudvalg i Randers Søndre Provsti i Randers Kommune Myndighedskode 4485 CVR-nr. 21063045 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Provstiudvalgets erklæring

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd. i Vor Frue-Vesterbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 9164. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 9164 CVR-nr. 21533319 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Vedtægt for Virum Gymnasium

Vedtægt for Virum Gymnasium Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen

Læs mere