Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en)"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2016 (OR. en) 10088/16 PECHE 212 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. juni 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union COM(2016) 396 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Høring om fiskerimuligheder for 2017 under den fælles fiskeripolitik Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 396 final. Bilag: COM(2016) 396 final 10088/16 ipj DG B 2A DA

2 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2016) 396 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Høring om fiskerimuligheder for 2017 under den fælles fiskeripolitik {SWD(2016) 199 final} DA DA

3 MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Høring om fiskerimuligheder for 2017 under den fælles fiskeripolitik INDLEDNING I denne meddelelse fastlægges principperne for Kommissionens forslag til fiskerimuligheder for Medlemsstaterne, de rådgivende råd, interessenterne og offentligheden opfordres til at fremsætte forslag til disse politiske retningslinjer senest den 1. september Meddelelsen indeholder også årsrapporten om gennemførelse af landingsforpligtelsen, fremskridt med henblik på opnåelse af maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) og om fiskebestandenes situation 1. Fiskerimulighederne for 2017 vil blive fastsat i overensstemmelse med målene for den fælles fiskeripolitik 2014 og på grundlag af den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning 2. Ifølge den fælles fiskeripolitik bør presset på de berørte bestande snarest muligt og senest inden udgangen af 2020 tilpasses til målet for MSY i henhold til artikel 2, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik. Hvis der ikke foreligger videnskabelig rådgivning, vil Kommissionen anvende forsigtighedsprincippet i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål. Denne meddelelse skal ses på baggrund af den aftale, medlovgiverne indgik i begyndelsen af 2016, om en flerårig plan for bestande i Østersøen 3. Denne plan vil danne grundlag for TAC-forslag for de berørte bestande. Selv om fiskerimulighederne for Middelhavet ikke fastsættes på EU-niveau gennem TAC'er 4, er overfiskning fortsat udbredt. Kommissionen finder, at der er brug for omgående foranstaltninger for at ændre denne situation. Endnu et element, der skal inddrages, er indførelsen af landingsforpligtelsen i Østersøen og fiskeri efter pelagiske arter (2015) og gradvist efter specifikke demersale arter i Atlanterhavs- og Nordsøområdet (2016). I 2017 vil flere arter blive dækket i sidstnævnte havområder samt demersale flåder i Middelhavs- og Sortehavsområderne. AFTALE OM EN FLERÅRIG PLAN FOR ØSTERSØBESTANDE Et vigtigt skridt i retning af at nå målene for den fælles fiskeripolitik er Europa- Parlamentets og Rådets aftale om forslag til en flerårig aftale for Østersøen. Planen fastsætter mål for MSY med frister for de berørte bestande og indfører fiskeridødelighedsintervaller i overensstemmelse med opfyldelsen af MSY (F MSY ). Disse intervaller, der er fastsat efter videnskabelig rådgivning 5, dækker alle niveauer af fiskeridødelighed, som på længere sigt vil føre til MSY i Østersøen. F MSY -intervaller dækker to dele. Under normale omstændigheder bør fiskerimulighederne fastsættes inden for den del af intervallet, som har de laveste F MSY. Den del af intervallet med de højeste værdier kan bruges til at fastsætte TAC under særlige omstændigheder 6 : 1 Som foreskrevet i artikel 15, stk. 14, og artikel 50 i forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 (EUT L 354 af ). 2 Fra ICES og, hvor det måtte være relevant, fra STECF og GFCM's rådgivende videnskabelige komité. 3 På grundlag af Kommissionens forslag COM(2014) 614 final af 6. oktober Med undtagelse af almindelig tun. 5 Fra ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd). 6 Forudsat at bestanden ligger over det niveau, der gør det muligt at fiske i overensstemmelse med MSY.

4 hvis dette på grundlag af videnskabelig rådgivning eller dokumentation er nødvendigt for at nå målene for den fælles fiskeripolitik i blandede fiskerisituationer, eller hvis der er risiko for alvorlig skade på en bestand på grund af bestandsdynamik inden for eller mellem arter. Den øverste del af intervallet kan også bruges til at begrænse variationer i TAC fra år til år (til højst 20 %). Når en bestand falder under videnskabeligt bestemte niveauer, er der fastlagt afhjælpende foranstaltninger for at genoprette bestanden over det niveau, som giver mulighed for at producere maksimalt bæredygtige udbytter på lang sigt. Denne aftale er et gennembrud for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik, hvor vedtagelsen af en flerårig plan er et prioriteret område. Herefter vil Kommissionen fremskynde udarbejdelsen af forslag til flerårige planer for andre EU-havområder. FISKERIER I MIDDELHAVET Kommissionen er fortsat især bekymret over situationen i Middelhavet. Mange af de vurderede bestande befiskes væsentligt over det anslåede MSY-mål. Middelhavet står over for betydelige udfordringer med at nå MSY for de fleste bestande inden udgangen af Kommissionen har opfordret alle interessenter til omgående at skride til handling for at vende tendenserne for fangster og biomasse 7. Alle involverede (medlemsstater, internationale organer som Den Almindelige Kommission for Fiskeri i Middelhavet (GFCM) og interessenter) må tage ansvar og udvikle konkrete foranstaltninger til at opnå bæredygtighed. Kommissionen vil fortsat fremme foranstaltninger gennem GFCM for at forbedre de bestande, som deles med tredjelande (f.eks. demersale bestande i Sicilienstrædet eller små pelagiske og demersale bestande i Det Joniske Hav og Det Ægæiske Hav), og vil fremskynde udarbejdelsen af forslag til flerårige EU-planer for bestande, der næsten udelukkende befiskes af EU-fiskere (fiskeri efter små pelagiske arter i Adriaterhavet og demersalt fiskeri i det vestlige Middelhav). Sideløbende hermed bør medlemsstaterne hurtigst muligt færdiggøre revisionen af de nationale forvaltningsplaner 8, hvori MSYmålene er integreret. FORSLAG TIL SAMLEDE TILLADTE FANGSTMÆNGDER (TAC'ER) FOR 2017 Bestande med MSY-vurdering For at nå MSY senest i 2020 skal andelen af bestande, der befiskes på niveauer svarende til MSY stige. I den forbindelse har Kommissionen anmodet de videnskabelige rådgivningsorganer om at overvåge udviklingen i fiskeridødelighed og bestandenes tilstand i alle EU's havområder med henblik på 2020-målet om at nå MSY. Et vigtigt skridt i retning af at nå dette er Kommissionens hensigt om at foreslå TAC'er med henblik på at nå MSY i Dette vil kræve, at Rådet giver tilsagn om at tilpasse sine beslutninger til denne tilgang. MSY giver mulighed for den største fangst i en ubegrænset periode uden at skade bestanden. For bestandene med en MSY-vurdering (med undtagelse for østersøbestandene) agter Kommissionen vedrørende forslag til TAC'er for 2017 at benytte de disponible værdier for MSY, indtil de nye flerårige planer er vedtaget for andre havområder. En forsinkelse med at nå MSY ud over 2017 vil kun være acceptabel under veldokumenterede omstændigheder, hvor meget store reduktioner af fiskerimulighederne 7 På et seminar på højt niveau i Catania i februar 2016 vedrørende status for bestandene i Middelhavet. 8 Vedtaget i henhold til artikel 19 i forordning (EF) nr. 1967/

5 ville bringe den sociale og økonomiske bæredygtighed for de involverede fiskerflåder i alvorlig fare. I disse exceptionelle tilfælde forventer Kommissionen, at de berørte medlemsstater fremlægger konkrete beviser på sådanne sociale og økonomiske virkninger. Stigningen i antallet af fiskebestande, der befiskes i overensstemmelse med MSY, mere robuste bestande og udsigten til højere udbytte falder sammen med en forbedret generel situation med hensyn til EU-flådens økonomiske resultater. Et eksempel på EU-fiskeri, som viser øget afkast af bæredygtigt fiskeri, er tunge- og rødspættefiskeriet i Nordsøen. De økonomiske resultater for flåder, som er afhængige af rødspætte, blev væsentligt bedre under forvaltningsplanen, som førte fiskeriet til MSY. Siden bestanden er blevet udnyttet på MSY-niveau, er landinger pr. indsatsenhed og værdi pr. indsatsenhed steget for alle segmenter, især de britiske og nederlandske trawlere. En positiv økonomisk tendens kan også konstateres for nogle flåder, der driver kullerfiskeri. Der findes nærmere oplysninger i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne meddelelse. Hvis de gældende flerårige planer er i overensstemmelse med fiskeri ifølge MSY i 2017, bør de anvendes. For planer, som ikke længere er forenelige med MSY-målet, f.eks. fordi de omhandler et mindre ambitiøst mål, har Kommissionen til hensigt at vedtage forslag til TAC'er på grundlag af MSY i For bestande (med MSY-vurdering), der deles med tredjelande, søger Kommissionen fortsat at nå til enighed med vores partnere om samme tilgang. For bestande, som forvaltes af de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer (RFFO'er), følger Kommissionen den tilgang til forhandlingerne med RFFO'erne, som Rådet har fastlagt i en række forhandlingsdirektiver, efter de samme standarder og principper som i EU. Andre bestande For bestande med en fuld MSY-vurdering overvejes der alternative parametre. TACforslagene vil blive baseret på den foreliggende biologiske rådgivning og uden at bringe bestandenes bevaring i fare. For disse bestande kan der peges på en række forskellige tilfælde. Bestande med disponible data til fastsættelse af mål, der er repræsentative for MSY Disse bestande vurderes efter modeller for tendensprognoser, og ICES yder kvantitativ fangstrådgivning 9. Metoden vil være den samme som for bestande med en fuld MSYvurdering. Bestande med analytisk vurderede tendenser eller fangsttidsserier Hvis der ikke foreligger nogen MSY-vurdering, baseres forslag til fangstbegrænsninger på videnskabelig rådgivning. Kommissionen vil benytte ICES-rådgivningen om disse bestande og vurdere situationen fra sag til sag under anvendelse af forsigtighedsprincippet og vil fremsætte forslag til tilsvarende reduktioner efter behov. Bestande, som formodes at være stabile I 2013 besluttede Rådet at fastholde TAC'erne uændret indtil 2018 for 26 bestande, medmindre tilpasning kræves som følge af biologisk rådgivning. Generelt er der her tale om bestande, der kun udnyttes som bifangster og er af begrænset økonomisk betydning, og for hvilke kvoteudnyttelsen er lav. Der foreligger heller ikke tilstrækkelige data om bestandenes status. Kommissionen agter at fortsætte med denne tilgang, idet der tages 9 Baseret på et mål, der er repræsentativt for MSY. 4

6 hensyn til eventuel ICES-rådgivning, der måtte påpege behovet for revision, og foreslå TAC-justeringer, hvor det vil være i overensstemmelse med rådgivningen. Bestande uden biologisk rådgivning Hvis der ikke foreligger nogen biologisk rådgivning, bør der foreslås passende TAC'er, idet forsigtighedsprincippet følges på en systematisk, foruddefineret og gennemskuelig måde i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, i forordningen om den fælles fiskeripolitik. ICES arbejder på at videreudvikle redskaber til at udfylde de eksisterende huller. TAC'er og forpligtelsen til at lande alle fangster Ifølge den fælles fiskeripolitiks regler bør fiskerimulighederne for bestande, der er omfattet af landingsforpligtelsen, fastsættes under hensyntagen til fangster frem for landinger, baseret på biologisk rådgivning. Dette bør ikke bringe MSY-målet i fare eller øge fiskeridødeligheden. I deres feedback har operatørerne og medlemsstaterne understreget betydningen af disse TAC-tilpasninger for at undgå virkningen af de såkaldte "choke species" dvs. situationer, hvor en fuld udnyttelse af kvoter for én bestand kan føre til afbrydelse af fiskeriet, til trods for at der er tilgængelige kvoter for andre bestande. TAC-tilpasninger er en del af den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af landingsforpligtelsen, inklusive bedre strategier for kvoteudveksling og fortsat begrænset udsmid efter undtagelsen begrundet i høj overlevelsesrate og de minimis-undtagelsen. Tilpasningen af de tekniske foranstaltninger og den regionale tilpasning af selektivitetsog undgåelsesstrategierne skal også spille en væsentlig rolle for at undgå virkninger af "choke species" i fremtiden. Kommissionens forslag til nye rammebestemmelser 10 for tekniske foranstaltninger bidrager yderligere til at afhjælpe dette problem. Medlemsstatsgrupper i de forskellige havområder er i gang med at forberede den videre gennemførelse af landingsforpligtelsen i 2017, for hvilken der forventes yderligere dækning af bestande, som det giver mening for, og som karakteriserer det pågældende fiskeri, jf. artikel 15, stk. 1, i forordningen om den fælles fiskeripolitik Som i 2016 påtænker Kommissionen at foretage TAC-tilpasninger for bestande, som bliver omfattet af landingsforpligtelsen fra Kommissionen vil forelægge den metode, der blev brugt til at beregne sidste års TAC-tilpasninger, for sin Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) med henblik på rådgivning. Når der ikke foreligger godkendte eller fuldstændige data for udsmid, har Kommissionen til hensigt at beregne TAC-tilpasninger på grundlag af dataekstrapoleringer, når det er metodisk acceptabelt. Der er ikke behov for tilpasninger af TAC'er i 2017 for bestande eller fangster, for hvilke landingsforpligtelsen træder i kraft i senere år. Hvis TAC-tilpasninger påtænkes for bestande, der forvaltes i fællesskab med internationale partnere (tredjelande, RFFO'er), vil tilpasningerne være genstand for konsultation og forhandlinger med disse partnere. BESTANDENES UDVIKLING Fremskridt med hensyn til opnåelse af MSY For at rapportere om fremskridtene med at nå MSY har STECF vurderet fremskridt med MSY-målene for hver enkelt bestand og hvert havområde. Denne vurdering giver oplysninger om antallet af bestande, der befiskes i overensstemmelse med MSY, om samlede fiskeridødelighedsniveauer og om relevante biomasseparametre. Det 10 COM(2016) 134 final af 11. marts

7 arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne meddelelse, indeholder nærmere oplysninger om STECF's analyse for Samlet og regional vurdering Ifølge STECF er der samlet set sket fremskridt i retning af MSY 12. I alle TAC-regioner er befiskningsgraden over MSY faldet betydeligt. Fiskeri 13 sammenlignet med F MSY lå på 104 % i 2014 (et fald fra 147 % i 2003 og 120 % i 2008). De stærkeste resultater observeres i det (udvidede) Nordsøområde, hvor den gennemsnitlige fiskeridødelighed for flåderne var 92 % sammenlignet med F MSY i 2014 (148 % i 2003 og 123 % i 2008). Til trods for betydelige faldende tendenser oplever andre regioner og fiskerier stadig overfiskning sammenlignet med F MSY. I meddelelsen om fiskerimuligheder for blev det rapporteret, at 32 ud af 62 MSYvurderede bestande blev befisket i overensstemmelse med MSY i I dette års STECF-rapport 16 viser analysen, at 31 ud af i alt 59 MSY-vurderede bestande blev befisket i overensstemmelse med MSY i På grundlag af data fra 2013 og 2014 synes det at fremgå af STECF-rapporten, at den historiske tendens for stærke fremskridt i retning af MSY, kan være i aftagende. Dette skyldes ikke nødvendigvis overfiskning alene, men kan også skyldes skiftende miljøbetingelser eller andre biologiske faktorer. Ikke desto mindre er bestandene i Middelhavet og Sortehavet stort set alle overfiskede og/eller i dårlig tilstand. I Middelhavet er dette især tilfældet for bestande, der primært eller udelukkende udnyttes af EU-fiskerfartøjer. Østersøen I Østersøen blev der for 2016 fastsat fire TAC'er på MSY-niveau (den vestlige og centrale silde- og rødspættebestand) eller under MSY (laks i den centrale del). TAC'er for vestlig torsk, som blev reduceret for nogle år siden, blev igen sat ned med 20 % i 2016, og bestanden giver fortsat anledning til bekymring. TAC-reduktioner for sildebestandene i Den Botniske Bugt (-24 %) og i Rigabugten (- 10 %) og for brisling (-5 %) samt "roll over" for laksebestandene i Den Finske Bugt vil føre fiskeriet i retning af MSY. Der gælder en præventiv TAC for laksen i Den Finske Bugt, og den østlige torskebestand er omfattet af tilgangen for manglende data. TAC for laksebestande i den centrale del holdes stabilt på et lavt niveau med det formål at bidrage yderligere til at forbedre bestandene i de svageste laksefloder. Nordsøen Torsk bliver for første gang befisket i overensstemmelse med MSY i 2016, hvilket giver mulighed for en stigning i TAC på 15 %, og bestanden er nu ved at blive genoprettet til niveauer, der blev observeret i midten af 1980'erne. TAC for kuller og sej i 2016 er igen i overensstemmelse med MSY. Dette gav mulighed for en stigning på 30 % for kuller, men krævede en reduktion på 6 % for sej. TAC for jomfruhummer i Skagerrak, Fladen Grund, Firth of Forth og Moray Firth vil blive befisket i overensstemmelse med MSY. 11 STECF-rapporten "Monitoring the performance of the Common Fisheries Policy" (overvågning af resultaterne for den fælles fiskeripolitik) (STECF-16-05) JRC scientific and policy reports, STECF-16-05, tabel Modelbaseret samlet gennemsnit, se nærmere oplysninger i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne meddelelse. 14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet Høring om fiskerimuligheder for 2016 under den fælles fiskeripolitik, COM(2015) 239 final af Baseret på ICES-rådgivning fra 2014 på grundlag af oplysninger om bestande for STECF 16-05, tabel 2, 3 og Baseret på ICES-rådgivning fra 2015 på grundlag af oplysninger om bestande for

8 De øvrige bestande befiskes enten over F MSY eller mangler en MSY-vurdering. Torsken i Kattegat forbliver på et lavt niveau, men biomassen er steget siden Pelagiske bestande i det nordøstlige Atlanterhav De fleste sildebestande (Nordsøen, Det Irske Hav og Det Keltiske Hav) befiskes i overensstemmelse med MSY med tilsvarende TAC'er for 2016 for disse bestande. Situationen er også positiv for sydlig og vestlig hestemakrel, og TAC'en tillader fiskeri på et niveau, der svarer til MSY i Baseret på aftalen fra 2014 mellem Færøerne, Norge og EU om bæredygtig forvaltning af makrel og under hensyntagen til en forvaltningsstrategi, der blev forelagt ICES i 2016, blev der vedtaget en TAC for 2016 svarende til 20 % mindre end 2015-niveauet. Fiskeriet ligger fortsat over F MSY. For blåhvilling har kyststaterne ikke indgået en aftale. EU og Færøerne baserede deres unilaterale kvoter på F MSY -niveauet, mens Norge og Island baserede deres kvoter på et højere tal. I 2016 vil fiskeriet ligge noget over F MSY. Kyststaterne har ikke indgået en aftale for atlantisk-skandinavisk sild, men alle fem parter var enige om, at basere deres unilaterale kvoter på F MSY -niveauet. Fiskeriet i 2016 vil ligge lidt over F MSY på grund af Færøernes højere unilaterale kvote. Det iberiske Atlanterhavsområde og Biscayabugten Bestanden af nordlig kulmule fortsætter sin stigende tendens. Bestandene af sydlig kulmule og glashvarre ligger over de sikre biologiske grænser, men befiskes over MSY. Havtaske befiskes bæredygtigt og er i en god tilstand. Jomfruhummer (Det Cantabriske Hav og ud for den nordlige del af Den Iberiske Halvø) er stadig nedfisket, men i de sydlige egne er bestanden stabil eller stigende. Ansjos i Biscayabugten befiskes bæredygtigt med en bestandsstørrelse over det seneste gennemsnit og med fuld reproduktionsevne. Fiskeridødeligheden for tunge er steget på det seneste, men bestanden ligger inden for sikre grænser. Der foreligger kun et begrænset antal bestandsvurderinger for Biscayabugten og Atlanterhavet ud for Den Iberiske Halvø. Farvandene vest for Skotland, Det Irske Hav og Det Keltiske Hav Kullerbestandene i farvandene vest for Skotland og i Det Irske Hav har vist tegn på forbedring, men bestandene af torsk og hvilling er fortsat små med høj fiskeridødelighed og højt udsmidsniveau. Medlemsstaterne og fiskeindustrien har i fællesskab udviklet tekniske foranstaltninger, der har til formål at nedbringe torskedødeligheden og undgå uønskede fangster (f.eks. i Det Irske Hav). Der vil skulle gøres en betydelig indsats for at løse potentielle vanskeligheder med landingsforpligtelsen. Der skal gøres en større indsats for at forbedre viden om og analytisk vurdering for flere bestande, f.eks. hvilling og torsk i område VI og torsk i Det Irske Hav. I Det Keltiske Hav er TAC for torsk og kuller blevet nedsat som reaktion på den aftagende effekt af en nylig stor rekruttering. En forbedret rekruttering i 2013 bør føre til en højere biomasse for torsk i For kuller er udsmid stadig et problem, selv om det er blevet mindre, bl.a. takket være obligatoriske anordninger til undgåelse heraf. For hvilling (med forbehold for landingsforpligtelsen i 2016) blev TAC'en forhøjet væsentligt. Størstedelen af jomfruhummerbestandene er nu omfattet af MSY-rådgivning. Jomfruhummer på Porcupine Bank forvaltes fortsat med sæsonlukning og en fangstmængde, der ligger under TAC. Adskillige bestande, bl.a. torsk i Det Irske Hav og jomfruhummer i dele af område IX, er meget små. Tunge i den østlige del af Den Engelske Kanal er stadig i en dårlig stand, og der blev iværksat en forvaltningsstrategi i 2015 for at genoprette bestanden. 7

9 Dybhavsarter Fiskerimulighederne for dybhavsbestande fastsættes for to år ad gangen, og i november vil der blive forhandlet TAC for 2017 og Kommissionen overvåger medlemsstaternes forpligtelser for 2015 og 2016 og vil fortsat tage hensyn til bestandenes særlige karakteristika. Middelhavet og Sortehavet I Middelhavet udnyttes visse fiskebestande primært af EU-fiskerfartøjer, mens andre udnyttes af EU-medlemsstaterne og tredjelande i fællesskab. Det samlede overfiskningsniveau ligger i runde tal mellem 2 og 3 gange F 18 MSY. Omkring 9 % af bestandene befiskes på niveauer under MSY, og 9 % af bestandene udnyttes på niveauer tæt på MSY 19. Trods nylige forbedringer er antallet af bestande med ukendt status fortsat stort. For bestande som kulmule, rød mulle, sort havtaske og blåhvilling har den aktuelle fiskeridødelighed været op til seks gange højere end det niveau, der skal til for at opnå MSY. Kommissionen arbejder på at forbedre dataindsamlingen for alle relevante bestande og har anmodet STECF om rådgivning vedrørende nye bestande. For bestande, der deles med tredjelande, er situationen en endnu større udfordring. Både på EU-plan og på internationalt plan er der ved at blive udarbejdet tiltag, der skal resultere i foranstaltninger med henblik på opnåelse af MSY-målene. Med hensyn til den økonomiske virkning af at gå i retning af MSY kan de samme potentielle gevinster af bæredygtigt fiskeri, som blev konstateret i Nordsøen og Atlanterhavet, også findes for fiskeri i Middelhavet, hvor bestandene især er nedfisket, og hvor fiskeridødeligheden skal falde væsentligt for at komme under F MSY. Der er eksempler på Middelhavsarter, hvor bestandene bliver udnyttet på niveauer, som er i overensstemmelse med MSY, og flåderne viser positive tendenser, især med hensyn til landinger (dybvandsrosenreje og rød mulle i det sydlige og centrale Tyrrhenske Hav). På baggrund af Middelhavsfiskeriets stærkt blandede karakter er virkningerne af genoprettelsen af bestande ikke umiddelbart synlige i rentabiliteten og beskæftigelsen, hvilket skyldes en række forhold, bl.a. markedsvilkår og prisudsving. På et møde på højt niveau om status for Middelhavsbestandene (Catania, februar 2016) blev det vedtaget, at der er behov for omgående handling for at vende de faldende tendenser i betragtning af den store udfordring med at nå MSY for alle bestande inden Det blev aftalt, at medlemsstaterne og interessenterne skal arbejde sammen med Kommissionen på at afdække centrale bestande og fiskerier, for hvilke der skal træffes foranstaltninger, fastsættes hensigtsmæssige værktøjer for hver og en tidsramme for at vende den nedadgående tendens. Således blev gennemførelse og håndhævelse af aktuelle regler og øget dataindsamling, tilgængelighed og analyse identificeret. Sortehavet står stadig over for store udfordringer med styring og ressourceforvaltning, delvis på grund af, at bestande deles med tredjelande. Kommissionen vil fortsat arbejde sammen med medlemsstaterne og GFCM om forbedringer. 18 Se nærmere oplysninger i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne meddelelse. 19 Én bestand af sardin (syd for Sicilien) og én bestand af dybvandsrosenreje (fordelt på Det Liguriske Hav og det nordlige Tyrrhenske Hav). 8

10 RAPPORT OM GENNEMFØRELSE AF LANDINGSFORPLIGTELSEN 20 Forordning 2015/812 ("Omnibusforordningen") 21 indførte en forpligtelse for Kommissionen til at forelægge en årlig rapport om gennemførelsen af landingsforpligtelsen 22. Denne rapport dækker 2015 og er baseret på oplysninger fra medlemsstaterne, rådgivende råd og andre kilder (erhvervssammenslutninger, NGO'er). Samlet benytter medlemsstaterne en lang række foranstaltninger til at fremme overholdelsen af landingsforpligtelsen, herunder websteder, diskussionsfora, vejledningspublikationer og høring om nye krav. Nogle medlemsstater har aktivt informeret, andre er ved at justere den indenlandske licensudstedelse og kvoteforvaltning eller undersøger forenklet fiskeriforvaltning og en reduceret regelbyrde for fiskere. Erhvervets forståelse af forpligtelserne blev hæmmet af forsinkelserne med den såkaldte omnibusforordning. Vedrørende kontrol og overholdelse udsatte nogle medlemsstater håndhævelsen indtil vedtagelsen af omnibusforordningen, men generelt startede overholdelsen i januar Dette har bidraget til at få erfaringer med, hvordan landingsforpligtelsen virker i praksis til trods for usikkerhed om medlemsstaternes håndhævelse. Kontrol og overholdelse var generelt karakteriseret som "learning by doing" med plads til forbedring og tilpasning. EU-Fiskerikontrolagenturet ydede støtte, og medlemsstaterne har arbejdet sammen om fælles ressourceanvendelsesplaner. Medlemsstaterne er regionalt ved at afdække risici og overvågnings- og håndhævelsesstrategier i den forbindelse med det formål at sikre lige vilkår. Der rapporteres kun om få overtrædelser. I forbindelse med landingsforpligtelsen for demersale arter i 2016 samarbejder fiskeindustrien og myndighederne om forsøg med kontrolværktøjer (f.eks. elektronisk overvågning og tv-overvågning), analyser af det seneste træk for at undersøge risikoen for manglende overholdelse og fangstforsøg, især for risikovurderingsplaner. I nogle regioner var der drøftelser om artsbaseret fleksibilitet. Det er vanskeligt at vurdere de socioøkonomiske virkninger af landingsforpligtelsen på et tidligt tidspunkt efter dens indførelse. Der gennemføres projekter, som har til formål at vurdere de økonomiske virkninger. Ifølge rapporter er der muligvis tale om en øget arbejdsbyrde (håndtering, transport af uønskede fangster) og om, at indkomster fra salg af undermålsfangst ofte er utilstrækkelige til at dække de ekstra omkostninger. Små pelagiske fartøjer rapporterer om tab, når de fanger store mængder af arter, for hvilke de ikke har nogen kvoter, og erhvervet fremhæver, at det er betydeligt dyrere at lease kvoter end før. Der foreligger kun få specifikke oplysninger om behovet for at tilpasse arbejdsvilkår og oplagringsfaciliteter om bord, men nogle oplysninger peger på specifikke behov, f.eks. for at revidere fiskerimetoder for at sikre tilstrækkelige hvileperioder for besætningen og problemer med fartøjsstabilitet. Om bord på frysefartøjer omfatter ændringer anbringelse af gitre over havvandsudløb (for at undgå at pumpe fisk ud) eller forsegling af skakter til udsmid. Landede fangster af undermålere kan ikke bruges til direkte konsum. Den potentielle anvendelse af sådanne fangster afhænger af (lokale) markeder og efterspørgsel fra købere eller forarbejdningsvirksomheder. Medlemsstaterne forventes at støtte erhvervet i søgningen efter nye afsætningsmuligheder (bl.a. gennem brug af EHFF-støtte). Der blev 20 Alle EU's kystmedlemsstater indsendte rapporter, og der blev modtaget bidrag fra BALTFISH, PelAC, SWWAC, NSAC og MEDAC. 21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/812 af 20. maj Artikel 15, stk. 14, i forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik. 9

11 ikke rapporteret om nogen væsentlige foranstaltninger. Medlemsstaterne har bedt om at få fortolket udtrykket "direkte konsum", og Kommissionen har faciliteret en dialog herom. En forbedret selektivitet og undgåelse ventes yderligere at nedbringe mængderne af uønskede fangster over tid. Ifølge Den Europæiske Fiskerifond ( ) blev der støttet en række havneinfrastrukturprojekter med henblik på landingsforpligtelsen. I de operationelle programmer for for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond er der fastsat støtte til gennemførelse af landingsforpligtelsen. På dette tidlige tidspunkt er der ikke rapporteret om væsentlige vanskeligheder eller større indvirkninger på fiskeriaktiviteterne under den pelagiske og baltiske landingsforpligtelse. I forbindelse med den flerårige plan for Østersøen skal en aftalt tilpasning til den eksisterende tolerancemargin for industrifiskeri efter pelagiske arter afhjælpe problemer med de angiveligt uigennemførlige aktuelle niveauer. Kort sagt har fiskerierhvervet og forvaltningerne indtil nu gjort en betydelig indsats for at opfylde landingsforpligtelsens krav. Indførelsen af landingsforpligtelsen for demersale arter fra 2016 sætter fokus på de såkaldte "choke species" som en vigtig udfordring for en vellykket gennemførelse af landingsforpligtelsen. Erhvervets bekymring går på, at "choke species" kan føre til reduceret eller forsinket kvoteudveksling et vigtigt værktøj i tilpasningen til landingsforpligtelsen. Kombinationen af tilgængelige gennemførelsesforanstaltninger under den fælles fiskeripolitik ventes at bidrage til at afhjælpe problemet. Ledere og erhverv vil dog skulle samarbejde om at finde den bedste kombination af tilgængelige foranstaltninger for at få en velfungerende og levedygtig landingsforpligtelse. Der findes yderligere oplysninger i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, der ledsager denne meddelelse. KONKLUSION Kommissionen vil fortsætte sin ambitiøse gennemførelse af forordningen om den fælles fiskeripolitik 2014 og vil generelt foreslå fiskerimuligheder for 2017 i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitiks mål for MSY og sikre, at målene heri nås hurtigst muligt. Anvendelsen af den første flerårige plan under den fælles fiskeripolitik 2014 baner vejen for en gradvis indførelse af dette prioriterede forvaltningsinstrument i andre EUhavområder som middel til at fremme opfyldelsen af de vigtigste mål for den fælles fiskeripolitik. Den Europæiske Union og dens flåder gør yderligere fremskridt mod bæredygtighed og rettidig opfyldelse af MSY-målene. Det går tilsyneladende langsommere med fremskridt for tendensen i de nordlige farvande, men med en fortsat generel reduktion af fiskeridødeligheden er der dog ingen tegn på, at fremskridtene mod opfyldelsen af målet for MSY 2020 er i fare. Situationen i Middelhavet er meget anderledes, idet det går langsomt både med viden om ressourcerne og den bæredygtige udnyttelse. Unionen må intensivere bestræbelserne i de områder, hvor der sker de langsomste fremskridt. Med hensyn til gennemførelsen af landingsforpligtelsen omhandler de oprindelige oplysninger fra medlemsstaterne og interessenterne om dens indførelse i 2015 ikke større problemer. Der ligger dog en række udfordringer forude, som vil kræve en samordnet indsats fra både erhverv og forvaltninger. TIDSPLAN Den planlagte tidsplan for arbejdet er som følger. 10

12 Måned(er) Juni-september Maj, juni og oktober Juli September Oktober Foranstaltning Offentlig høring om meddelelsen Bestandsrådgivning fra ICES Seminar om bestandsrådgivning med interessenter Vedtagelse af TAC-forslag for Østersøen Råd vedrørende TAC for Østersøen Vedtagelse af TAC-forslag for dybhavsbestande November Råd vedrørende TAC for dybhavsbestande Vedtagelse af TAC-forslag for Atlanterhavet, Nordsøen og Sortehavet December Råd vedrørende TAC for Atlanterhavet, Nordsøen og Sortehavet 11

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr.: 2012-02679 27. september 2012 FVM 071 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del Bilag 96 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 28. september 2015 Sagsnummer: 2015-7673 Dato: 28. september 2015 Klik her for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0134 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUME AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final.

Hermed følger til delegationerne dokument - C(2016) 6618 final. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. oktober 2016 (OR. en) 13605/16 PECHE 388 DELACT 221 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0559 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.12.2015 COM(2015) 559 final/2 2015/0259 (NLE) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2015) 559 final of 10.11.2015.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0579 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2015 COM(2015) 579 final 2015/0264 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse for 2016 af fiskerimulighederne

Læs mere

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE-

SKRIFTLIG FORELÆGGELSE AF RÅDSMØDE (LANDBRUG OG FISKERI) DEN 15.-16. DE- Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 6 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1 Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 14. december 2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. december 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0386 (NLE) 15029/16 PECHE 457 FORSLAG fra: modtaget: 7. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012

Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud. Hirtshals 14. september 2012 Ny fiskeriforvaltning i Skagerrak Discard-forbud Hirtshals 14. september 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og baggrund 2. Status vigtige emner 3. Debat om forslaget 4. Tekniske regler 5. Hvad Danmarks Fiskeriforening

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.9.2009 KOM(2009) 505 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 754/2009 om undtagelse af visse fartøjsgrupper

Læs mere

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti. Fødevareministeriet 3. november 2005 Aftale om Ny Regulering af dansk fiskeri Regeringen har den 3.november 2005 indgået nedenstående aftale vedrørende Ny Regulering af dansk fiskeri med Dansk Folkeparti.

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 291 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug 22. juli 2005 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. april 2008 (OR. en) 7827/08 PECHE 65 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING (EF) om tilpasning af de torskekvoter, der skal tildeles Polen

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr: 28253 Den 31. oktober 2014 FVM 335 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

10416/16 hsm 1 DG B 3A

10416/16 hsm 1 DG B 3A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0339 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2016 COM(2016) 339 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 18. september 2012 FVM 069 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 24.-25. september 2012 8.

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote

EU's rådigheds- Danmarks mængde TAC. kvote FISKERI I TAL 216 TAC OG KVOTER 216 De endelige kvoter, der gives til dansk fiskeri, er nu på plads for 216. I oversigten kan du se hvilke mængder der er for de enkelte fiskearter for 215 og 216. Mængderne

Læs mere

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2.

EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. Den 2. december 2016/ EU-Norge resultaterne af forhandlinger om fiskermuligheder for 2017 (efter 2. runde i Bergen, Norge den 28. november-2. december 2016) Danske kvoter med forbehold fastsættes på møde

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0123 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober 2012 FVM 077 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22.-23. oktober 2012 1. Forslag til Rådets

Læs mere

Teknisk lovgivning for Østersøen

Teknisk lovgivning for Østersøen Teknisk lovgivning for Østersøen Indledning Siden 1. januar 2006 er forvaltningen af fiskeriet i Østersøen blevet klart forenklet. Efter en bred høring med de berørte aktører vedtog Rådet i november 2005

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER BEVARELSE AF FISKERESSOURCERNE Bevarelse af fiskeressourcerne omfatter bl.a. sikring af en miljømæssig bæredygtig udnyttelse af disse ressourcer og sektorens langsigtede levedygtighed. Med det formål at

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0313 (NLE) 13009/16 PECHE 356 FORSLAG fra: modtaget: 6. oktober 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 26. september 2014 Sagsnr.: 26348 FVM 316 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2015 af fiskerimuligheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget. 5. maj 2003 PE / Forslag til forordning (KOM(2002) 739 C5-0030/ /0295(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 Fiskeriudvalget 2004 5. maj 2003 PE 325.172/37-54 ÆNDRINGSFORSLAG 37-54 Udkast til betænkning (PE 325.172) Seán Ó Neachtain Forvaltning af fiskeriindsatsen, for så vidt angår visse

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE. om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel støtte fra Unionen til Irland EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/77/EU om tildeling af finansiel

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk

Erklæring fra Danmark, Tyskland, Finland, Litauen, Letland, Polen, Estland og Sverige om lystfiskeri af torsk Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2015 (OR. en, es, fr) Interinstitutionel sag: 2015/0184 (NLE) 13404/15 ADD 1 PECHE 388 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.8.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 724/2010 af 12. august 2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. september 2015 (OR. en) 10789/05 ADD 1 DCL 1 PECHE 136 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 4. juli 2005 ny status: Vedr.: 10789/05 ADD 1 RESTREINT UE Offentlig

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Fiskeriudvalget PE v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Fiskeriudvalget 2009 21.6.2007 PE 390.768v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Udkast til betænkning (PE 378.735v02-00) Carmen Fraga Estévez Opnåelse af bæredygtighed i EU's fiskeri ved hjælp

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05/10/06 ARBEJDSDOKUMENT FORELØBIGT UDKAST Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998

Læs mere

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II

Ændring Forventede fangstværdier Forventede fangstværdier II Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Den 21. december 2015 TAC og kvoter for 2016 (FORELØBIG OVERSIGT - baseret på konsolideret version af 21. december) Kvoter for Østersøen

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 273 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug Den 14. februar 2006 og Fiskeri./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3360 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 4. december 2014 FVM 350 SAMLENOTAT

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000010/ Den 13. juni 2014 FVM 291 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.3.2014 COM(2014) 139 final 2014/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse, på vegne af Den Europæiske Union, af aftalen mellem Den Europæiske Union

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg

ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni 2000 i Luxembourg RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juli 2000 (28.07) (OR. fr) 9895/00 ADD 1 LIMITE PV/CONS 46 SAN 76 ADDENDUM TIL UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2281. samling i Rådet (SUNDHED) den 29. juni

Læs mere

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010.

./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering samlenotat for rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 13.-14. december 2010. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 86 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 2. december 2010 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri.

Dette notat giver en kort gennemgang af bestandsudviklingen og reguleringen for en række fiskebestande af stor betydning for dansk fiskeri. Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Svar på Spørgsmål 28 Offentligt NOTAT Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedr. Udvikling i fiskeritryk og bestandsstørrelse for bestande af stor betydning

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2013 COM(2013) 379 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om gennemførelsen af de overordnede retningslinjer i den økonomiske politik i de lande, der

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 290 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2011/0206(COD) 9.2.2012 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til Fiskeriudvalget

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL

0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL 0LQLVWHULHWIRU) GHYDUHU/DQGEUXJRJ)LVNHUL Internationalt Fiskerikontor Sagsnr.: 10360/325926 Den 29. november 2007 UFSV/MOIM/BRRA Bilag 133 127$77,/ 8'9$/*(7),6.(5, RPIRUVODJWLO5nGHWVIRURUGQLQJRPIDVWV WWHOVHIRUDIILVNHULPXOLJKHGHURJGHUWLO

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeripolitisk Kontor Sagsnr.: 13103/321660 Den 11. januar 2012 FVM 002 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011

SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 21. februar 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3068 - landbrug og fiskeri Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer 10. februar 2011 FVM

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2004 KOM(2004) 524 endelig SJETTE MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelsen af artikel 4 og 5

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Budgetudvalget FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001. fra Budgetudvalget. til Fiskeriudvalget EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0348(CNS) 8. marts 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Fiskeriudvalget om forslag til Rådets forordning om indgåelse af den fjerde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0425 Bilag 2 Offentligt København 12. april 2013 Til fødevareminister Mette Gjerskov, Folketingets fødevareudvalg samt Europaudvalget Vedr. rådsmøde den 22 23. april. Fremtidens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 21. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0054 (NLE) 7286/17 PECHE 103 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 3. afdeling, 3. kontor TAC/Kvoter 2003 20. december 2002 Endelig f:\3_afd\3_kt\11-cfp\tac\regneark\2003\dk-kvote03-endelig TAC'er, EU-rådighedsmængder og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer. (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 05.08.2002 KOM(2002) 449 endelig 2002/0198 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (forelagt af Kommissionen)

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den december 2012

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3212 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 6. december 2012 FVM 103 SAMLENOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3509 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt EU og Internationalt Den 30. november 2016 MFVM 194 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 12. 13. december 2016 1. 2.

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 31.5.2012 COM(2012) 247 final 2012/0130 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET C8-0403/2016. Rådets førstebehandlingholdning. Mødedokument 2012/0236(COD) 06/10/2016

EUROPA-PARLAMENTET C8-0403/2016. Rådets førstebehandlingholdning. Mødedokument 2012/0236(COD) 06/10/2016 EUROPA-PARLAMENTET 2014 Mødedokument 2019 C8-0403/2016 2012/0236(COD) 06/10/2016 Rådets førstebehandlingholdning Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af europaparlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0738 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 738 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN SYVENDE ÅRSRAPPORT OM GENNEMFØRELSEN AF DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 252 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 9. maj 2014 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere