Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003"

Transkript

1 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon Fax CVR nr / august 2003 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Koncernens resultat før skat udgør DKK 232,9 mio., hvilket ligger i den øvre ende af forventningen og svarer til en fremgang på 9,4% i forhold til Moderselskabets driftsresultat er DKK 48,3 mio. højere end for samme periode i 2002 væsentligst som følge af øgede koncessionsindtægter. Resultatet af koncernens hotelaktivitet ligger over resultatet for samme periode i Resultatet for Newcastle International Airport for 2. kvartal 2003 er forbedret med DKK 11,6 mio. i forhold til 2. kvartal 2002 væsentligst som følge af et restruktureringsprogram. Selskabets øvrige internationale aktiviteter udvikler sig positivt i forhold til samme periode sidste år. Resultat før skat for 2003 forventes at ligge i den øvre ende af det tidligere udmeldte interval, DKK 515,0 590,0 mio.

2 Delårsrapport - 1. halvår 2003 Hoved- og nøgletal for Koncernen Resultatopgørelse (DKK mio.) Nettoomsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i finansielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 60,0% 57,7% 56,4% 54,7% 56,4% EBIT-margin 39,5% 36,6% 34,6% 31,4% 34,4% Aktivernes omsætningshastighed * 0,34 0,32 0,32 0,29 0,31 Afkastningsgrad * 13,5% 11,8% 11,1% 9,2% 10,8% Egenkapitalforrentning * 13,3% 12,9% 9,5% 8,1% 10,7% Soliditetsgrad 37,2% 37,6% 37,2% 37,6% 38,0% Resultat pr. aktie á DKK 100 (EPS) * 46,6 46,2 34,7 28,8 38,2 Cash Earnings pr. aktie á DKK 100 (CEPS) * 100,0 98,0 88,4 80,8 90,2 Indre værdi i DKK pr. aktie á DKK ,1 354,7 359,1 354,7 355,4 NOPAT margin 28,0% 24,0% 22,1% 19,3% 22,0% Den investerede kapitals omsætningshastighed * 0,32 0,29 0,29 0,27 0,28 ROCE * 9,0% 7,0% 6,5% 5,1% 6,2% *) Nøgletallene er omregnet til helårsbasis, hvor dette er nødvendigt af hensyn til sammenligneligheden. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Definitioner af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 12

3 Delårsrapport - 1. halvår 2003 KOMMENTARER TIL DELÅRSRAPPORTEN Delårsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis, som er anvendt i årsrapporten for Resultat i forhold til forventning Koncernen opnåede i 1. halvår 2003 et resultat før skat på DKK 232,9 mio. Korrigeret for kurstab knyttet til investeringerne i kapitalandele på DKK 15,4 mio. ligger resultatet i den øvre ende af det tidligere offentliggjorte forventede resultatinterval. I moderselskabet er 1. halvårs trafik- og koncessionsindtægter negativt påvirket af krigen i Irak samt lungesygdommen SARS. De eksterne omkostninger er lavere end forventet primært som følge af en stram omkostningsstyring. Endelig er resultatet negativt påvirket af de tidligere nævnte kurstab. Resultatet af koncernens hotelaktivitet (KLHE) og internationale aktivitet har udviklet sig henholdsvis på linie med og lidt dårligere end forventet. Resultat i forhold til 2. kvartal 2002 Koncernens resultat før skat for 2. kvartal 2003 udgør DKK 153,6 mio., hvilket er et fald på DKK 12,8 mio. i forhold til samme periode sidste år. Nedgangen i resultatet før skat kan tilskrives kurstab vedrørende afvikling af sikring af investeringerne i kapitalandele i 2. kvartal Dette modsvares delvist af en stigning i omsætningen på DKK 8,0 mio., som primært kan henføres til en stigning i koncessionsindtægterne samt af en reduktion i koncernens omkostninger på DKK 10,4 mio. primært som følge af lavere personaleomkostninger og afskrivninger. Stigningen i resultaterne af koncernens kapitalandele på DKK 9,7 mio. i forhold til samme periode sidste år kan hovedsagelig henføres til et forbedret resultat i Newcastle International Airport. Moderselskabet Nettoomsætning 1.004,5 960,4 44,1 4,6% EBITDA 595,8 552,2 43,6 7,9% EBIT 376,0 327,7 48,3 14,7% Resultat af kapitalandele -33,5-34,5 1,0 2,9% Nettofinansieringsomkostninger 109,6 80,2 29,4 36,7% Resultat før skat 232,9 212,9 20,0 9,4% Stigningen i nettoomsætning relaterer sig primært til øgede koncessionsindtægter. Faldet i omkostninger kan hovedsagelig tilskrives en reduktion i personaleomkostningerne samt færre afskrivninger på moderselskabets anlægsaktiver, der delvist opvejes af en stigning i eksterne omkostninger. Moderselskabets nettofinansieringsomkostninger stiger væsentligst som følge af kurstab knyttet til investeringerne i kapitalandele. Københavns Lufthavnes Hotel- og Ejendomsselskab (KLHE) Nettoomsætning 62,2 57,7 4,5 7,8% EBITDA 4,4 2,6 1,8 69,2% EBIT -8,1-9,7 1,6 16,5% Nettofinansieringsomkostninger 12,2 12,9-0,7-5,4% Resultat før skat -20,3-22,6 2,3 10,2% Den positive udvikling i resultatet skyldes en øget nettoomsætning som følge af øget aktivitet. Egenkapital Koncernens egenkapital udgjorde primo året DKK 3.234,0 mio. og udgør pr. 30. juni 2003 DKK 3.103,7 mio. Bevægelserne er specificeret på side 12. Nedgangen kan væsentligst henføres til koncernens køb af egne aktier samt udlodning af udbytte for regnskabsåret Resultat i forhold til 1. halvår 2002 Koncernens resultat før skat er i forhold til samme periode sidste år steget med DKK 19,9 mio. Fremgangen i resultatet kan henføres til moderselskabets driftsresultat, der delvist modsvares af en stigning i nettofinansieringsomkostningerne jf. nedenfor. Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 12

4 Delårsrapport - 1. halvår 2003 RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Trafikindtægter Passagerer (pass. '000) Udv. % 1. kvartal 3.775, ,6-153,6-3,9% 2. kvartal 4.677, ,1-269,4-5,4% 1. halvår 8.452, ,7-423,0-4,8% Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn er negativt påvirket af krigen i Irak samt af lungesygdommen SARS og faldt i 1. halvår 2003 med 4,8 procent til 8,5 mio. Antallet af afgående passagerer faldt med 0,2 mio. til 4,3 mio. svarende til 4,6 procent. Faldet kan væsentligst henføres til et fald på 13,8 procent for transfererende passagerer, der delvis modsvares af en stigning i antallet af lokalt afgående passagerer på 3,8 procent. For yderligere kommentarer til trafikudviklingen henvises der til den tidligere offentliggjorte meddelelse vedrørende trafikstatistik for juni Trafikindtægter Startafgifter 231,9 237,0-5,1-2,2% Passagerafgifter 295,1 290,2 4,9 1,7% Øvrige afgifter 15,4 13,8 1,6 11,6% Koncernen i alt 542,4 541,0 1,4 0,3% Stigningen i trafikindtægter skyldes væsentligst forhøjede takster pr. 1. januar 2003 for benyttelse af lufthavnen i Kastrup. Stigningen modsvares delvis af et fald i den totale startvægt og antallet af passagerer. Koncessionsindtægter Forretningscenter 193,6 158,4 35,2 22,2% Handling 40,0 41,3-1,3-3,1% Øvrige 84,7 80,5 4,2 5,2% Koncernen i alt 318,3 280,2 38,1 13,6% Stigningen i indtægter fra lufthavnens forretningscenter skyldes hovedsagelig en ny forpagtningsaftale med The Nuance Group, der har fuld effekt for 1. halvår 2003, i forhold til samme periode Øvrige koncessionsindtægter omfatter blandt andet parkering, bankvirksomhed og restauranter. Stigningen kan primært henføres til parkeringskoncessionen som følge af øget omsætning m.v. Lejeindtægter Udlejning af lokaler 62,2 60,1 2,1 3,5% Udlejning af arealer 21,2 22,0-0,8-3,6% Øvrige lejeindtægter 4,9 5,3-0,4-7,5% Koncernen i alt 88,3 87,4 0,9 1,0% Stigningen i lejeindtægter kan væsentligst tilskrives kontraktuelle lejereguleringer samt udlejning af nye arealer i transithallen. Salg af tjenesteydelser med videre Hotelaktivitet 62,2 57,7 4,5 7,8% Øvrige 54,0 49,5 4,5 9,1% Koncernen i alt 116,2 107,2 9,0 8,4% Stigningen i koncernens salg af tjenesteydelser relaterer sig til øget international rådgivningsassistance til associerede virksomheder, herunder Hainan Meilan Airport, samt til koncernens hotelaktivitet, hvor indtægterne fra restaurationerne er højere end for 1. halvår Omkostninger Eksterne omkostninger Drift & vedligeholdelse 121,7 117,4 4,3 3,7% Energi 23,6 18,8 4,8 25,5% Administration 40,5 45,9-5,4-11,8% Øvrige 17,6 12,0 5,6 46,7% Koncernen i alt 203,4 194,1 9,3 4,8% KLHE 57,8 55,0 2,8 5,1% Den samlede stigning i eksterne omkostninger skyldes at omkostningerne til forsikring er steget med DKK 4,6 mio., større driftsomkostninger i hotellet som følge af den øgede aktivitet samt øgede omkostninger til energi. Stigningerne modsvares delvist af reducerede omkostninger til administration væsentligst som følge af lavere markedsførings- og rejseomkostninger ligesom hotellets administrationsomkostninger er reduceret i forhold til samme periode sidste år. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 12

5 Delårsrapport - 1. halvår 2003 Personaleomkostninger Gager og lønninger 262,5 262,0 0,5 0,2% Øvrige 13,1 14,8-1,7-11,5% Aktiveret løn -15,0-10,4-4,6 44,2% Koncernen i alt 260,6 266,4-5,8-2,2% Antal ansatte, gns ,2% Reduktionen i personaleomkostninger kan væsentligst henføres til en stigning i aktiveret løn som primært vedrører implementering af nyt edbsystem. Korrigeret for gager og lønninger til fritstillede medarbejdere i 2002 samt øgede refusioner andrager den årlige gennemsnitlige lønregulering cirka 3,1 procent. Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Koncernen i alt 232,3 236,8-4,5-1,9% KLHE 12,6 12,3 0,3 2,4% Faldet i afskrivninger vedrører anlægsaktiver, der er færdigafskrevne. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat NIAL -36,0-30,3-5,7-18,8% ITA 8,8 11,1-2,3-20,7% ASUR 5,9 6,8-0,9-13,2% Meilan 7,1 0,0 7,1 - Øvrige i alt 21,8 17,9 3,9 21,8% Koncernen i alt -14,2-12,4-1,8-14,5% Resultatandelen fra koncernens investeringer i de mexicanske lufthavne er faldet i forhold til samme periode i Den væsentligste årsag hertil er valutakursudviklingen, der delvist modsvares af en stigning i antallet af passagerer på cirka 9 procent i forhold til 1. halvår 2002 samt af omkostningsreduktioner. Nettofinansieringsomkostninger Renter 98,9 97,3 1,6 1,6% Kursreguleringer 15,4-9,3 24,7-265,6% Øvrige 7,6 5,1 2,5 49,0% Koncernen i alt 121,9 93,1 28,8 30,9% KLHE 12,2 12,9-0,7-5,4% Koncernen har valgt fremover ikke at valutakurssikre sine strategiske investeringer. Stigningen i nettofinansieringsomkostningerne kan primært tilskrives et kurstab vedrørende afvikling af sikring af investeringen i Newcastle International Airport, der delvist modsvares af kursgevinster vedrørende økonomisk sikring af selskabets investeringer i ASUR og Hainan Meilan Airport. Kursreguleringerne forventes at blive modsvaret af lavere fremtidige finansieringsomkostninger. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er for moderselskabet og de danske dattervirksomheder beregnet med gældende skatteprocent af det regnskabsmæssige resultat før skat, medens skat af periodens resultat for de udenlandske associerede virksomheder er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. Det lavere resultat i Newcastle International Airport skyldes primært restruktureringsomkostninger, herunder fratrædelsesgodtgørelser og pensionsforpligtelser afholdt i 1. kvartal Newcastle International Airport har i 2. kvartal 2003 forbedret resultatet i forhold til samme periode sidste år som følge af restruktureringsprogrammet samt en stigning i passagerantallet på 10,7%. Investeringen i Hainan Meilan Airport bidrager fortsat med en positiv resultatandel på trods af, at antallet af passagerer i 1. halvår er faldet med cirka 12 procent i forhold til samme periode i 2002 som følge af lungesygdommen SARS. Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 12

6 Delårsrapport - 1. halvår 2003 BALANCE Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle 42,0 34,9 7,1 20,3% Materielle 6.237, ,8-297,5-4,6% Finansielle 1.604, ,3 89,6 5,9% Omsætningsaktiver Tilgodehavender 333,0 342,3-9,3-2,7% Likvide beholdninger 120,6 152,6-32,0-21,0% Koncernen i alt 8.337, ,9-242,1-2,8% Faldet i materielle anlægsaktiver kan tilskrives en reduceret investeringsaktivitet på områder, der ikke har effekt på koncernens indtægtsudvikling. Koncernens finansielle anlægsaktiver stiger som følge af investeringen i Hainan Meilan. Stigningen modsvares af valutakursregulering vedrørende koncernens udenlandske investeringer samt af den negative resultatandel fra Newcastle International Airport. Reduktionen i tilgodehavender kan væsentligst henføres til afvikling af sikring af indgåede terminsforretninger. Passiver Gældsforpligtelser Langfristede 2.602, ,7-991,6-27,6% Kortfristede 1.815,7 971,9 843,8 86,8% Koncernen i alt 4.417, ,6-147,8-3,2% Reduktionen i langfristede gældsforpligtelser skyldes primært, at en række stående lån er kommet tættere på udløb ligesom trækket på de langfristede kreditfaciliteter er nedbragt. Af den langfristede variabelt forrentede gæld har koncernen via renteswaps omlagt DKK 1.000,0 mio. til fast forrentet gæld med henblik på at forlænge gældens varighed. Stigningen i den kortfristede gæld kan væsentligst tilskrives at den kortfristede del af gæld til kreditinstitutter er steget med DKK 700,8 mio., hvilket skyldes, at en række stående lån er kommet tættere på udløb. Den resterende del af den kortfristede gæld er steget med DKK 143,0 mio. Dette skyldes primært urealiserede tab vedrørende sikring af lån, samt en stigning i skyldige skatter og afgifter. Koncernen søger kontinuerligt at tilpasse finansieringen, således at den i højere grad matcher aktivernes økonomiske levetid. PENGESTRØMSOPGØRELSE (DKK mio.) Udv. Pengestrømme fra Driftsaktivitet 483,0 308,8 174,2 Investeringsaktivitet -66,5-128,7 62,2 Finansieringsaktivitet -343,4-208,0-135,4 Pengestrømme i alt 73,1-27,9 101,0 Likvider primo 47,5 180,5-133,0 Likvider ultimo 120,6 152,6-32 Pengestrømme fra driftsaktivitet Stigningen skyldes væsentligst en øget nettoomsætning samt en forbedring af driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Den reducerede investeringsaktivitet i Københavns Lufthavn samt udbytte fra associerede virksomheder kan forklare ændringen i pengestrømme fra investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Den forøgede negative pengestrøm fra finansieringsaktivitet kan primært henføres til køb af egne aktier i 2003 på DKK 120,1 mio. SEGMENTKOMMENTARER Trafik Ekstern omsætning 604,5 605,0-0,5-0,1% Driftsresultat 117,0 119,2-2,2-1,8% Resultat før renter 117,0 119,2-2,2-1,8% Den eksterne omsætning er på niveau med samme periodes sidste år, hvilket kan tilskrives at det Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 12

7 Delårsrapport - 1. halvår 2003 faldende antal afgående passagerer modsvares af takstforhøjelsen pr. 1. januar Det faldende resultat før renter kan primært tilskrives øgede omkostninger til lufthavnsansvarsforsikring. Kommerciel Ekstern omsætning 449,4 403,9 45,5 11,3% Driftsresultat 257,0 211,1 45,9 21,7% Resultat før renter 257,0 211,1 45,9 21,7% Den eksterne omsætning er steget som følge af den nye forpagtningsaftale med The Nuance Group der har fuld effekt for 1. halvår 2003 samt som følge af øgede indtægter fra koncernens hotelaktivitet i forhold til samme periode Driftsresultatet er endvidere påvirket af øgede omkostninger til drift og vedligehold som følge af den øgede aktivitet på hotellet, en stigning i energiomkostningerne samt større omkostninger til forsikring. Dette modsvares delvist af reducerede personaleomkostninger på grund af øget lønaktivering samt færre afskrivninger. antal passagerer i 2003 på cirka 3 procent i forhold til 2002 og et forventet resultat før skat i størrelsesordenen DKK 590,0 mio. Det blev samtidig tilkendegivet, at et krigsudbrud i Irak ville betyde et yderligere fald i antallet af passagerer på op til 5 procent. Det blev tillige oplyst, at hvert %-point ville medføre en reduktion i resultat før skat på cirka DKK 15,0 mio., svarende til et resultat før skat i intervallet DKK 515,0 590,0 mio. På baggrund af den faktiske udvikling i 1. halvår 2003, samt forventningen til udviklingen i antallet af passagerer i 2. halvår af 2003 forventes der på nuværende tidspunkt et fald i passagerantallet på maksimalt 5% i København i forhold til Dette sammen med en kontinuerlig tilpasning af omkostningerne til det aktuelle aktivitetsniveau betyder, at koncernen forventer et resultat før skat for 2003 for de nuværende aktiviteter i niveauet DKK 560,0 590,0 mio. Med venlig hilsen Københavns Lufthavne A/S International Ekstern omsætning 11,3 6,9 4,4 63,8% Kurt Bligaard Pedersen Bestyrelsesformand Niels Boserup Adm. direktør Driftsresultat -5,1-11,8 6,7 56,8% Resultat af kapitalandele -14,2-12,4-1,8-14,5% Kastrup, den 20. august 2003 Resultat før renter -19,3-24,2 4,9 20,2% Stigningen i den eksterne omsætning vedrører et øget salg af rådgivningsydelser til associerede virksomheder. Driftsresultatet er endvidere positivt påvirket af færre rejse- og konsulentomkostninger. Faldet i resultat af kapitalandele i associerede virksomheder kan væsentligst henføres til et lavere resultat fra Newcastle International Airport, der delvist opvejes af resultaterne i koncernens øvrige associerede virksomheder jf. tidligere omtale heraf. FORVENTNINGER TIL 2003 Koncernen gav i sin årsregnskabsmeddelelse for 2002 udtryk for et forventet fald i det samlede Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 12

8 Bilag Resultatopgørelse 1. januar juni DKK Koncern Trafikindtægter Koncessionsindtægter Lejeindtægter Salg af tjenesteydelser med videre Nettoomsætning Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver Driftsresultat Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder før skat Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 12

9 Bilag Balance 30. juni Aktiver DKK Koncern ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 12

10 Bilag Balance 30. juni Passiver DKK Koncern EGENKAPITAL Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud Egenkapital i alt LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Hensættelser til udskudt skat Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Selskabsskat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 12

11 Bilag Pengestrømsopgørelse 1. januar juni DKK Koncern PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder Udbetalt til personale, leverandører med videre Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger med videre Renteudbetalinger med videre Pengestrømme fra ordinær drift før skat Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Betalinger for køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver (netto) Kapitalindskud i associerede virksomheder Udbytte fra associerede virksomheder Pengestrømme fra investeringsaktivitet PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid Afdrag på gæld med kort løbetid Optagelse af gæld med kort løbetid Køb af egne aktier Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Netto ændring i likviditet Likvide beholdninger ved årets begyndelse Likvide beholdninger ved periodens udgang Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 12

12 Bilag Egenkapitalopgørelse Koncern DKK Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar juni 2003 Saldo 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder Valutakurssikring af kapitalandele i associerede virksomheder Sikring af renterisiko ved renteswaps Skatteeffekt af sikring Køb af egne aktier Vedtaget udbytte Udbytte vedrørende egne aktier Saldo 30. juni Koncern DKK Aktiekapital Reserve for valuta- og rentesikring Reserve for valutakursomregning Overført overskud Forslag til udbytte I alt 1. januar juni 2002 Saldo 1. januar Periodens resultat Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder Valutakurssikring af kapitalandele i associerede virksomheder Skatteeffekt af valutakurssikring Vedtaget udbytte Saldo 30. juni Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 12

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002

Fondsbørsmeddelelse. Årsregnskabsmeddelelse for 2002 Postboks 74 Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008

Meddelelse nr. 8/2008. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2008 Meddelelse nr. 8/2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 PROFIL: Columbus IT opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions primært til

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 6 Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015. Selskabsmeddelelse 10 / 2015. Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Selskabsmeddelelse 10 / 2015 Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Side 1 af 1 Resumé Omsætningen udgjorde 518,2 mio.kr. i de første 6 måneder af 2015 mod 530,6 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012

NOTAT. Udkast til delregnskaber for 2011. CVR-nr. 30 82 37 02. 13. april 2012 NOTAT Udkast til delregnskaber for 2011 13. april 2012 CVR-nr. 30 82 37 02 Indholdsfortegnelse Side 2 af 8 Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

29. maj 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2002 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Ringsted Forsyning A/S

Ringsted Forsyning A/S Ringsted Forsyning A/S CVR-nr. 29 77 73 73 Budget for 2010 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens budgetberetning 1 Ledelsens erklæring 2 Budgetforudsætninger 3 Resultatbudget 7 Balancebudget 8 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2009

DELÅRSRAPPORT FOR 2009 OMX Den Nordisk Børs Nikolaj Plads 6 DK-1067 København K Herlev, den 30. november 2009 DELÅRSRAPPORT FOR 2009 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. september 2009 er offentliggjort

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013.

Resumé: Regnskabsmeddelelse for 1. januar 2013 til 31. marts 2013. Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.dk salg@comendo.dk Fondsbørsmeddelelse nr. 170 31. maj 2013 Resumé:

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 for Lån & Spar Bank A/S 10. maj 2007 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning... 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før.

DE SAMLEDE OMKOSTNINGER inklusive afskrivninger forventes at være på niveau med året før. DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 11/2008 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 11/2008 RESUMÉ FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2008 Resultat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond

ÅRSRAPPORT 2014. Poul Due Jensens Fond ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2014 Note 2014 2013 Administrationsomkostninger 1 (14) (10) Indtægter fra kapitalandele i dattervirksomheder 481 956 Hensættelse

Læs mere