Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anlæg. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn."

Transkript

1 Anlæg Nummer 71 Projektnavn Havnepark og grøn forbindelse til Forum Faaborg Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Havneparken ligger som bekendt i tilknytning til det nye havnebad og det blå støttepunkt. Havnebadet og støttepunktet er blevet en succes, som mange borgere i forskellige aldersgrupper har taget til sig. Havnebadet trækker også borgere til udefra. Badet og området er således blevet et vigtigt signaturområde for byen, og er derfor et område, der eksponerer byen og der giver et vigtigt første håndsindtryk af hvilken by Faaborg er og om den er attratktiv som bosætningsby og som turist. Parken er idag en stor flad græsplæne som ikke rigtig bliver brugt, hvilket er karakteristisk for store græsplæner, som ikke har noget inventar og som ikke ligger op til bestemte typer af aktiviteter og dermed ikke giver indtryk af - hvad man egentlig må på arealet, Desuden er området meget forblæst og man bliver temmelig eksponeret hvis man bruger området til solbadning m.v. Plænen er stor og kan rumme mange forskellige typer ophold og aktiviteter på engang. En bearbejdning og modernisering af havneparken vil således både bidrage til at løfte indtrykket af en tidssvarende og moderne by med moderne faciliteter, og løfte og styrke bylivet ved kysten, som netop Faaborg kan på grund af den nære beliggenhed til vandet og havnebadet, Området kan både rumme stadepladser i form af mobile isboder, cafe m.v, samt aktivitetsområder til boldspil, yoga, solbadning, skatere, stangtennis m.v. Det kræver imidlertid omtanke og en god plan af området. En plan som kan udvikles i 2015 og anlægges i 2016, så parken kan bruges og åbnes til sommersæsonen Havneparken er en del af masterplan Faaborg og en del af masterplanens grønne forbindelse som skal udvikles mellem havnebadet og Forum Faaborg. Formålet med denne forbindelse er dels at udvide opfattelsen af byens størrelse ved at gøre nye lag i byen uden for Købstadens kerne attraktive og dermed tilgængelige, og dermed også gøre opmærksom på flere af byens tilbud og muligheder som borger og som turist. Mange når kun gågaden og opdager f.eks. ikke at byen har en svømmehal eller idrætshaller, Når Forum Faaborg bliver renoveret til at blive en moderne idrætsfacilitet, vil den også i meget højere grad invitere til at både borgere og turister kan anvende de nye aktivitetsmuligheder såvel udendørs som indendørs for både turister og borgere og forbindelsen vil synligøre disst muligheder. Inden for et år flyttes busholdepladsen fra stationsbygningen til Lidl og denne flytning ligger inden for området af den grønne forbindelse. For at skabe en visuel attraktiv sammenhæng mellem de nye initiativer ved Forum Faaborg, den nye busholdeplads, og havnepark og havnebad, bør der udarbejdes et detaljeret skitseprojekt af forbindelse, som fastlægger udformning, indhold, materialer, lys, opholdsmuligheder, beplantning langs med forbindelsen, så de igangværende initiativer kan tage hensyn hertil, og så initiativerne koordineres og derved sikres, at forbindelsen når den i står færdig sin fulde udstrækning fremstår heltstøbt og sammenhængende og dermed opfylder sit formål om at skabe synlighed og tilgængelighed til en større del af byen end den indre bykerne i den gamle købstad. Projektet vil blive koordneeret med projekt vedr. klimasikring af Faaborg Havn. Projektet skal således samlet set lave en detaljeret plan for den grønne forbindelse, herunder også for indretning af havneparken der giver mulighed for forskellige og samtidige aktiviteter i parken, samt anlæg af parken i Anlæg af den øvrige del af den grønne forbindelse vil ske i etaper i de efterfølgende år, og der vil blive ansøgt herom, når den detaljerede plan foreligger, da etableringsomkostningerne hertil også vil være kendte på det tidspunkt. Da der er tale om et signaturområde for byen, så vurderes det, at anlæg af denne park bør udformes/indrettes så den har en særlig høj kvalitet og kan matche havnebadets form og indretning. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Side 1

2 Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Økonomien til dispositionsplanen og projektering og anlæg bygger på erfaringer fra lignende projekter i eksempelvis Aalborg, hvor der regnes med ca 700 m2, hvis der primært er tale om bearbejdning af grønne elementer, og lidt belægninger og lys. Parken er på m2. Anslået kr af beløbet vil kunne nå at blive anvendt i 2015, hvis projektet fremskyndes Projektet vil indbære forøgede driftsudgifter jf. tabellen Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se projektbeskrivelse. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Borgere i Faaborg og opland, Turister i Faaborg og opland og resten af Fyn. Potentielle tilflyttere og turister. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Efterår skitsering og projektering af grøn forbindelse og af Havnepark januar/februar udbud april - 1. juli anlæg. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 2

3 Anlæg Nummer 75 Projektnavn Masterplan for Nr. Lyndelse Fagudvalg Lokalsamfunds- og Planudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Bosætning flere borgere frem mod 2033 Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Masterplanen skal med afsæt i udviklingsstrategien udstikke de store linier for den byudvikling der skal ske i Nr. Lyndelse de næste år. Nr. Lyndelse er en af de byer i Faaborg-Midtfyn Kommune der oplever størst vækst og en af de 4 byer udviklingsstrategien peger på, skal være et af fyrtårnsbyerne i satsningen på bosætning. Nr. Lyndelse er i stærk konkurrence med de øvrige forstadsbyer rundt om Odense i forhold til at tiltrække bosætning og det øger behovet for, at byen får en særlig opmærksomhed i form af en masterplan/helhedsplan, som kan styrke dens konkurrenceevne i forhold til andre forstadsbyer omkring Odense. Masterplanen skal således skabe et grundlag for den fremtidige udvikling og for kommunale investeringer i fremtiden i byen. Masterplanen skal udvikles med afsæt i profilen for byen som udvikles frem til primo 2016 og med en bred borgerinddragelse. Midlerne skal således anvendes til borgerinddragende aktiviteter, samt bistand fra eksterne konsulenter med særlig viden og evner inden for byudvikling, borgerinddragelse og bosætning. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Det angivede beløb svarer til de omkostninger, der var i forbindelse med udviklingen af masterplan Ringe plus prisfremskrivninger. Der er endvidere tillagt et beløb på ca kr. til borgerinddragende aktiviteter, herunder også til inspirationsture/ besigtigelser for udvalgte/relevante grupper, samt alternative og nye former for borgerinddragelse. Side 3

4 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Maj 2016 opgaven beskrives. Starter først i maj, da profilen for byen først forventes at være udviklet og udpeget i april Styregruppe etableres i maj/juni Juni opgaven sendes i udbud. Juni valg af konsulent Aug December Masterplan for Nr. Lyndelse udvikles. Januar - Februar offentlig høring Mars - april - behandling af høringssvar April - medio Maj - planen vedtages endeligt. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Der foreligger et udkast til en masterplan for Nr. Lyndelse inden årets udgang. Fagudvalgets bemærkninger Side 4

5 Anlæg Nummer 185 Projektnavn Ekstra midler til ombygning af Helios salen Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ved budget 2015 blev bevilliget 4 mio kr ekstra til Heliosprojektet rettet mod renovering af salen og til etablering af working cinema. Sidstnævnte skal understøtte FilmFyn aktiviteter og bidrage med løbende indtægter til driften af Heliosteatret. Salen blev fra starten taget ud af det samlede projekt, da der ikke var midler til dette i det oprindelige budget. Men salen fremstår i dag utidssvarende og slidt og en optimering af salens akustiske formåen vil ikke alene højne biografens muligheder for at leve op til nutidens krav til biograflyd betydeligt, men vil også åbne for,at salen bruges som working cinema ved filmproduktioner i Faaborg, samt forbedre salens muligheder for at blive brugt til flere koncerter inden for et bredere spektrum af musikalske genrer. Selv klassiske koncerter vil kunne drage nytte af en optimering af salen, har en akustiker fastslået i en udarbejdet rapport omkring salens nuværende akustik. Renoveringen af salen i Helios er taget med i det samlede udbud omkring ombygningen af Helios, således at projektet evt. kan gennemføres som et sammenhængende projekt. Dette for at undersøge hvor langt vi kan komme for de midler der allerede er til rådighed. Den første projektering af projektet har her vist, at priserne generelt ligger højere end det overslag der blev fremlagt ved projektstart. Særligt ombygningen af salen har vist sig at koste mere end først antaget, herunder til den generel tiltrængt forbedring af akustikken - uanset man vil etablere working cinema eller ej. Det vurderes fortsat at det giver god mening at renovere salen i sammenhæng med at resten af huset renoveres og bygges om, for at sikre størst muligt synergi og sammenhæng i anlægsarbejdet. De priser for ombygningen der foreligger på nuværende tidspunkt tager afsæt i erfaringstal og er således det bedste skøn man kan lave. Det er først når projektet har været budt ud hen over sommeren 2015, at man kender den reelle pris på projektet og kan træffe en beslutning ud fra det økonomiske råderum man står med. Udbuddet kan således både blive bedre end antaget eller dårligere. I forhold til de midler der på nuværnede tidspunkt er afsat til projektet, samt de midler som det er lykkes at skaffe fra puljer og fonde, forventes det at der stadig mangler ca. 4 mio. kr. Der er dog endnu ikke kommet svar på alle ansøgninger fra fonde og forhåbningen er derfor, at det fortsat er muligt at finde en del af beløbet fra en eller flere eksterne parter. Helios projektet har været længe under vejs og det vil være godt for brugerne af huset at få det afsluttet nu. Derfor ansøges der om en ekstra bevilling på 4 mio. kr. til projektet for at komme helt i mål. En bevilling der betyder at salen i Helios får et tiltrængt løft og åbner for nye muligheder i Helios. Lykkes det at skaffe midler udefra, reduceres der tilsvarende i det ansøgte beløb. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt Side 5

6 I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag At overslag i forbindelse med igangværende detailprojektering holder. Udbud vil vise om dette er bilver tilfældet. Hvad der gennemføres må i sidste ende tilpasses til det samlede bevilligede budget og supplerende fondsmidler. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Se tidligere hovedskema for projektet Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Projektet var planlagt afsluttet med udgangen af Det foreventes nu færdigt april Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 6

7 Anlæg Nummer 186 Projektnavn Pulje til opkøb af boliger i industriområder Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Mere beskæftigelse - Flere arbejdspladser Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde En del virksomheder i kommunens industriområder oplever begrænsning i driften på grund af hensynet til boliger inde blandt virksomhederne. Boliger i industriområder er beskyttet mod blandt andet støj fra virksomheder på samme måde som boliger i det åbne land. Beboere i industriområder må tåle lidt mere støj end beboere i egentlige boligområder, hvor beskyttelsen mod støj er størst. Men hensynet til beboere i boliger i industriområder har vist sig som en væsentlig hindring for at virksomheder kan udnytte deres produktionsapparat effektivt. Den foreslåede pulje til opkøb af boliger i industriområder skal anvendes til at opkøbe boliger i industriområder, nedlægge boligfunktionen på ejendommen og videresælge bygningerne til anden anvendelse som for eksempel kontor eller administration. Puljen kan kun bruges i de situationer, hvor en bolig bliver udbudt til salg, og forbruget på puljen kan derfor ikke skønnes præcist. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er tale om skøn. Da forbrug og indtægter afhænger af, om boliger i industriområder bliver sat til salg, er skønnet usikkert. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Side 7

8 Boliger i industriområder kan medføre begrænsninger for virksomhederne. Det vil være en fordel at nedlægge boligfunktionen. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 8

9 Nummer 198 Projektnavn Markedsføringstiltag af udviklingsstrategien Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Direktionen Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ad.1 I en af de kommunale udstykninger - Boltebjerg i Ringe, hvor salg af grunde har haft en svær start, Kværndrup, hvor vi endnu ikke har solgt nogle grunde eller den nye udstykning i Nr, Lyndelse foreslås følgende markedsføringstiltag: Kommunen bygger et udstillingshus: Huset skal markedsføre udstykningen, men også en grøn profil og fremtidens krav til energi og miljø. Huset skal have et moderne udtryk, egnet til en ung familie med 2 børn, være et energi + hus med begrænsede vedligeholdelseskrav. Haven skal anlægges så regnvand/ overfladevand genbruges og så skal haven indrettes til en børnefamilies behov. I de første 2 år skal huset fungere som udstillingshus, som fremvises efter aftale og ved åben hus arrangementer, for borgere, håndværkere o.a. som kunne have interesse i at se et energi + hus. Der skal være udstillingsmontre, der fortæller om energiproduktion miljøgevinst m.v. Efter 2 år sælges huset. Anslået udgift 2,5-3 mio. kr. incl. driftsudgifter i 2 år. Salgspris ca. 2 mio. Den samlede investering er byggegrund + 0,5-1 mio. kr. Det kan undersøges om huset f.eks kan bygges som et OPP eller anden model, hvor private eller energiselskaber går med i projektet. Teknik skal vurdere disse tal hvis der skal arbejdes videre med forslaget. Huset kan også bruges i undervisningsøjemed for folkeskole og gymnasium m.v. Ad 2. Projektet udbygges. Der ansættes en energikonsulent, som får arbejdsplads i huset. Vedkommendes opgave bliver at fremvise huset, vejlede folk, der vil bygge nyt om energioptimering, samt tilbyde energirådgivning mod symbolsk betaling til allerede eksisterende boliger. Kan overveje også at placere vores klimasekretariat i huset. Driftsudgift skønnet gange 2 = i alt 1,6 mio. kr. over 2 år. (løn, rengøring,forbrug,udstyr m.v) Ad. 3 Projektet udbygges. Der investeres i 2 mindre elbiler og 10 elcykler Der trækkes lod mellem nytilflyttere om lån af elbil eller elcykel i f.eks 3 mdr. Anskaffelsespris incl. service i 2 år. Anslået kr. Ad.4 Alternativt. Der indkøbes 2-4 mindre elbiler, som administreres af energikonsulenten, og efter samme princip som hos Go More udlejes de til borgere i kommunen. Udlejning/booking skal være web baseret. På den måde kan borgerne få lov at prøvekøre en energirigtig bil og elbilen kan i et eller andet omfang være et forsøg som alternativ til kollektiv trafik. Pris anskaffelse 2 biler kr. Driften hviler i sig selv, måske med et lille overskud på udlejningen. Ad.5 Projektet udbygges. Side 9

10 Der trækkes lod blandt alle der køber en kommunal byggegrund i 2015 og i 2016 om kr. til anlæg af en miljørigtig have i stil med prøvehusets. Pris i alt kr. O.s.v. Det er muligt at udbygge forslaget, at vælge dele af forslaget eller alle dele. Bevillingsbehov over 2 år. Ad.1-0,5-1 mio. kr. netto Ad.2-1,6 mio. kr. Ad.3-0,6 mio. kr. Ad.4-0,4-0,5 mio kr. Ad.5-0,2 mio. kr. I alt. 3,3 3,9 mio. kr. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Side 10

11 Der er foretaget ændringer i skemaet i forhold til da det blev fremsendt til fagudvalget i juni, idet projektet nu først søges med opstart fra Fagudvalgets bemærkninger Side 11

12 Anlæg Nummer 199 Projektnavn Renovering af Remissen - Klimaskærm Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Foreningen Syd Fynske Veteran Jernbane, anvender remiseanlægget i Faaborg som ramme for deres aktiviteter. Remisen benyttes til at vedligeholde og opbevare SFvJ's rullende materiel. Remiserne med smøregrave er uundværlige for arbejdet med at drive veteranjernbanen som en turistattraktion. Samtidig benyttes en del af remissen som arbejdsplads i forbindelse med restaurering af gamle lokomotiver og vogne. Da alle dele på veteranjernbanen er unika, er det nødvendigt at opbevare så mange dele som muligt fra udrangeret materiel, med henblik på at genanvende disse, da man ellers skal fremstille nye reservedele fra grunden. På samme måde har SFvJ modtaget ganske store mængder af gamle signalanlæg fra DSB i takt med at disse ikke længere benyttes på hovedbanen. Dette muliggør at veteranjernbanen fortsat kan holde skinne- og signalanlægget driftsklart. Endelig rummer remiserne andet svært materiel, der er nødvendigt for at kunne vedligeholde og udskifte skinner og passe arealerne langs banen. Foreningen er meget afhængig af bygningerne, det anbefales derfor at der afsættes midler af til en større renovering af klimaskærmen på Remissen, som planlægges over årene 2016 og Det planægges at renovere facaderne i 2016 og vinduer i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Side 12

13 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 13

14 Nummer 200 Projektnavn Ekstraordinære fællesrum styrker lokale udstykningers profil Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges midler til at afholde en konkurrence om at skabe de bedste, mest nytænkende og fællesskabsskabende uderum for børnefamilier på kommunens udstykninger i henholdsvis Gislev og Kværndrup, samt midler til at opføre de valgte løsninger. De to udstykninger har vist sig særligt vanskelige at sælge. I Egeparken i Kværndrup er 17 grunde blevet udbudt i 2010, og ingen er solgt. På Smedeager i Gislev blev 19 grunde udbudt i 2010, og 17 er tilbage. Priserne er nedsat i Kværndrup i 2012 og i Gislev i For begge udstykninger gælder, at det vil være oplagt at tiltrække børnefamilier, da der er tale om aktive lokalsamfund med daginstitutioner, skoler, indkøbsmuligheder og fritidsaktiviteter. Det er derfor tanken at forskønne selve udstykningen, således at den bliver særlig attraktiv for tilflytterfamilier. Hvilke konkrete uderumsprojekter, der skal gennemføres, skal besluttes via en konkurrence, som bl.a skal henvende sig til speciale-/phd. studerende fra alle relevante studieretninger (arkitekt/antropolog/idræt mv.). Konkurrencen skal opfordre til at arbejde tværfagligt med at skabe det bedste uderum. For at kunne skabe denne mulighed for spændende fællesrum, foreslås det, at der inddrages en byggegrund på hver udstykning til projektet. Der er i budgetoverslaget indregnet midler afholdelse af konkurrence, anlæg af uderum, samt markedsføring af de to udstykninger med en ny og spændende profil. Det forudsættes, at den mistede indtægt for de to byggegrunde ikke skal godtgøres i jordpuljen. Forslaget understøtter udviklingsstrategien, idet det med projektet målrettet søges at øge tilflytningen til kommunen ved at gøre to udstykninger mere attraktive. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 14

15 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Der er i budgetforslaget indregnet midler til afholdelse af idekonkurrence incl. præmie, etablering af to ekstraordinære uderum, samt markedsføring af de to udstykninger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 15

16 Anlæg Nummer 201 Projektnavn Havnebad: Tilpasning og videreudvikling Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det. Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne. Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen, men vi får næppe fuld kompensation.da problemernes omfang ikke kendes og erstatningsmulighederne er usikre, og udgifterne til de mulige løsninger ikke er kendte, anmodes der om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister og det kan kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Side 16

17 Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeforhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner. Af denne årsag og fordi resultatetet af forsikringssagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilapsning og forbedringer, der er behov for allerede i Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikringssagen. Skal området fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister kan det kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i 2015 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 17

18 Anlæg Nummer 202 Projektnavn Indvendig bygningsvedligeholdelse Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde I budgetaftalen for 2012 indgik OEI-projekterne "Central organisering af bygningsvedligehold" og "Samling af servicefunktionen i Intern Drift". Udmøntningen af projekterne har medført at opgaver og budget vedrørende teknisk servicepersonale, indvendig bygningsvedligeholdelse, tekniske anlæg, sikringsanlæg, udenomsarealer og energiforbrug (el, vand og varme) er blevet samlet centralt med virkning fra 1. januar I forbindelse med centraliseringen af området, blev det besluttet at gennemføre en evaluering efter to år. Evalueringen er gennemført primo Evalueringen viser at der stort set ikke er midler til indvendig bygningsvedligeholdelse indenfor den nuværende budgetramme. Der fremsættes på baggrund af evalueringen et anlægsønske om en årlig pulje på 3,071 mio. kr. til indvendig bygningsvedligeholdelse. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 18

19 Der er flyttet et samlet budget fra de decentrale aftaleområder på ialt 8,935 mio. kr. Herfra skal trækkes den vedtagede OEI-besparelse på 1,894 mio. kr. og reduktioner som følge af indkøbsaftaler og udbud for samlet kr. Den samlede budgetramme til de opgaver der er flyttet til Teknik i forbindelse med Central organisering af bygningsvedligehold er således på 6,668 mio. kr. Beløbet er en del af driftsbudgettet. Der er beregnede/forventede udgifter for ialt 9,739 mio. kr. - svarende til en årlig forventet merudgift på 3,071 mio. kr. Vedrørende tekniske anlæg, sikringsanlæg, maskiner/værktøj, udenomsarealer og øvrige driftsopgaver er de forventede udgifter beregnet som et gennemsnit af de faktiske udgifter i 2013 og Vedrørende indvendig bygningsvedligeholdelse er de forventede udgifter beregnet som et beløb pr. kvm. (henholdsvis 25 kr. pr. kvm. og 40 kr. pr. kvm.). Det er ikke alle aftaleområder som på nuværende tidspunkt indgår i den centrale organisering af opgaverne. Planen er at alle områder på sigt skal indgå. Følgende områder indgår: Skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger, tandpleje, børnehuse, biblioteker og bygninger på kulturområdet. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Fagsekretariatet Teknik har ud fra en faglig vurdering anslået, at der til indvendig bygningsvedligeholdelse bør afsættes 25 kr. pr. m2 til skoler og administrationsbygninger, og 40 kr. pr. m2 til daginstitutioner og øvrige bygninger - svarende til et samlet beløb på 3,484 mio. kr. Beløbet svarer til et middel niveau i forhold til andre kommuner. Der vil være midler til at kunne udskifte udtjente gulve til samme stand som f.eks. linoleum og det vil være muligt at foretage løbende malerbehandling af overflader. Det vil også være muligt at udskifte udtjente lofter til nyere lydisolerende lofter. Hvis der ikke afsættes de nødvendige midler til indvendig vedligeholdelse i budgettet, vil konsekvenserne være at kommunens bygninger forfalder indvendigt med manglende udskiftning af gulvbelægninger, vægge der ikke bliver malet og loftsplader der er gået i stykker eller helt mangler. Det manglende indvendige vedligehold vil skabe et efterslæb som vil vokse hvert år, og det bliver dyrere for kommunen på sigt ikke at foretage løbende vedligehold da det bliver nødvendigt at bevilge penge til genopretning af bygningsdelene der er så nedslidte at de skal udskiftes helt. Ved at kommunen sørger for løbende vedligehold på et optimalt niveau, bliver det op mod 30% billigere end, hvis kommunen undlader at vedligeholde og i stedet udskifter bygningsdele. For at kunne opretholde den kommunale bygningsmasse med henblik på indvendig vedligeholdelse i en forsvarlig stand således der ikke opstår problemer med overflader (gulve, vægge og lofter) vil det være nødvendigt at der afsættes et beløb pr. m2 til vedligeholdelse. Nogle bygningsmæssige vedligeholdelsesudgifter er hidtil afholdt som anlægsudgifter ud fra afsatte bevillinger til konkrete projekter (f.eks. i forbindelse med renovering af skoler). Der vil også fremadrettet være behov for anlægsbevillinger til større ekstraordinære bygningsudgifter. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Årlig pulje. Vil blive anvendt løbende over hele året. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 19

20 Anlæg Nummer 203 Projektnavn Etablering af Faldsikring på flade tage - Skolerne Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde For at kunne opfylde Arbejdstilsynets krav for faldsikring fra flade tage, vil det være nødvendigt, at etablere liner på samtlige skoler med flade tag over 3,5 meter. Vores Tekniske Service personale har daglig gang på de flade tage for inspektion og fjernelse af bolde m.m. Det vil derfor være nødvendigt med liner man kan fastgøre sig til, når man færdes på tagene. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Side 20

21 Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 21

22 Anlæg Nummer 227 Projektnavn Havnebad: Yderligere - tilpasning og videreudvikling Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab Bosætning og Erhverv Indsatsområde Styrket omdømme - flere borgere (strategisk kommunikation) Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der søges yderligere 1 million ud over ansøgt i Kick-startpuljen Havnebadet i Faaborg er en publikumssucces siden indvigelsen i forsommeren Mange mennesker lægger vejen forbi, bruger det, taler om det eller roser det. Havnebadets succes har betydet, at der er for lidt omklædningsfaciliteter og for få toiletter. De besøgende har 1 toilet til rådighed til omklædning, hvilket øger presset på toilettet, som der i forvejen er lang kø til, på de gode dage. En udvidelse af disse faciliteter vil givet for flere folk til, og få dem til at blive lidt længere. Saunaen er også velbesøgt og det har dog vist sig, at saunaens omklædningsforhold er alt for kolde, og at den er for lille, da der kun kan sidde 3-4 personer i den ad gangen, og at den ikke rigtig kan blive varm om vinteren, hvilket er et problem for vinterbaderne. Derudover viste sommeren og efteråret også, at der er problemer med dimensioneringen af børnepontonen og at det giver problemer på de dage, hvor der er særligt høje bølger og i lavvandsperioderne og kan få konsekvenser for om konstruktionen kan holde. Det viser sig også at kajakpontonen ligger i uroligt farvand og at den skal stabiliseres for at den kan anvendes af kajakroerne. Problemerne med børne og kajakpontoner er ved at blive udredt, og herunder også om problemerne kan skyldes fejl, som kommunen kan få erstatning for. Der er advokatbistand på sagen, men vi får næppe fuld kompensation.da problemernes omfang ikke kendes og erstatningsmulighederne er usikre, og udgifterne til de mulige løsninger ikke er kendte, anmodes der om et rammebeløb, som i videst muligt omfang skal bruges til at dække udgifterne til at få løst problemerne med børnepontonen, til omklædningsfaciliteter og til et toilet mere. Målet er at få løst disse problemer umiddelbart før sæsonstart 2016, så området kan fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister og det kan kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 22

23 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag En børneponton såvel som kajakponton skal kunne klare de bølgeforhold der er på lokaliteten gennem badesæsonen. Kan den ikke bruges til formålet og der vil derfor i værste fald være behov for en ny forbedret version. Særligt børnepontonen var netop flittigt besøgt hele sidste år. Den nuværende børneponton har kostet 2,2 millioner. Det vurderes derfor at en ny vil koste omkring 3 millioner. Af denne årsag og fordi resultatetet af forsikringssagen ikke kendes, kan det eksakte anlægsbehov ikke vurderes eksakt p.t. Omkostninger til videre udvikling af havnebadet og det blå støttepunkt skal udredes i efteråret 2015, hvilket giver mulighed for at realisere dele af de tilapsning og forbedringer, der er behov for allerede i Derfor anmodes om en rammebevilling som søges frigives alt efter resultatet af forsikringssagen. Skal området fungere optimalt allerede i næste sæson til glæde for borgerne og turister kan det kun nås, hvis midlerne tildeles allerede i 2015 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 23

24 Nummer 228 Projektnavn Internet Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Stab IT Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Anlæg Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Der er et ønske om fysisk at adskille det administrative- og pædagogiske netværk. Den store satsning med 1:1 miljø i folkeskolen og succesen heraf har øget belastningen på vores samlede båndbrede. Lærernes kompetenceudvikling, der inddrager webbaseret programmer i undervisningen, samt den hastige udvikling på internettet, der muliggør afviklingen af tungere webbaseret programmer øger konstant internet trafikken. Det er nødvendigt at kunne prioritere internet trafikken, så den trafik, der belaster nettet, er trafik, der har med undervisning at gøre Samtidig er det nødvendigt at have mulighed for at prioritere i det administrative net, således at der ikke opstår problemer med hastighed eller tilgængelighed her. For at imødekomme de begyndende "flaskehalse" bør der handles rettidigt. Anlægs ønsket med afledt ny drift ligger i tråd med den vedtagne digitaliseringsstrategi Den Digitale Skole samt udviklingsstrategiens punkter om bosætning samt borgertilfredshed og omdømme. Konsekvenser for det administrative segment: Det store forbrug af bredbånd på det pædagogiske net kan ramme det administrative net så administrativt personale vil opleve et belastet netværk, der kan have indflydelse på arbejdsopgaver, der afvikles på kommunens egne servere, ligesåvel på data der gemmes i "skyen". Der vil ligeledes skulle administreres i forbindelse netforbindelser mm. til borgere der benytter kommunens bygninger. Endvidere vil det være en nødvendighed, for at kunne håndtere trådløs internet bl.a. til Faaborg Havn mm. Generelt er flere og flere af kommunens programmer og opgavestyring forbundet med internettet og øget båndbredde, og ikke mindst styring af båndbredden. Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Side 24

25 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Det forventes at der allerede sidst på året 2015 skal iværksættes nye initiativer i forbindelse med opdeling af net mm. Det forventes såfremt Anlægget vedtages, at der i løbet af 1. kvartal 2016 vil kunne være iværksat de nye initiativer og værktøjer. Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Anlægsønsket er et kombineret ønske aftalt mellem Fagsekretariat undervisning og IT-Staben. Det er aftalt at ITstaben fremsætter anlægsønsket, da internettet i forvejen administreres her. Fagudvalgets bemærkninger Side 25

26 Anlæg Nummer 234 Projektnavn Ombygning/renovering af Øster Møllevej Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion Aftaleenhed Fagsekretariat Teknik Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Ombygning/renovering af Øster Møllevej Ejendommen bruges i dag til udlejning og rummer i alt 12 lejemål, delt på 3 bygninger. Bygninger er generelt i god stand, men vand og afløbsinstallationer er nedslidt (60-70 år gamle). Anlægget vil lave komplet udskiftning af vand og afløbsinstallationer. Badeværelser og køkkener er originale fra da ejendommene blev opført. De er derfor også nedslidt og trænger kraftigt til udskiftning. Det er ikke muligt, at vedligeholde dem længere, derfor er udskiftningen den eneste mulighed. Investeringen som lægges i ejendommene vil resultere i en huslejestigning. Nuværende lejeindtægt pr år, pr lejemål = ,- (Anslået) Fremtidige lejeindtægt (efter forbedringer) pr år, pr lejemål = ,40 Økonomi Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2015 i overslagsår 2016, 2017, el Heraf overført fra 2015 Forudsætninger for økonomisk overslag Side 26

27 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger Side 27

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling.

Jordpulje. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje vedrørende køb af jord til byudvikling. Nummer 179 Projektnavn Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 00.22.05 Aftaleenhed Indsatsområde Center for By Land og Kultur Bosætning - 2000 flere borgere frem

Læs mere

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen.

Der er analyseret på udbetaling af befordringsgodtgørelse i 2014 til 38 medarbejdere i hjemmeplejen. Anlæg Nummer 107 Projektnavn Køb af biler til hjemmeplejen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Understøttelse af en effektiv drift Projektbeskrivelse

Læs mere

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde

Anlæg Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Anlæg Nummer 81 Projektnavn Nyt multifunktionelt fritidsanlæg i Ringe Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 00.32.31 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kick start udviklingsstrategi

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift

Omstilling, effektivisering og innovation. Anlæg. Drift - udviklingsstrategi. Øvrig drift Til brug for Budget 2012 og overslagsår er der udarbejdet skema til omstilling, effektivisering og innovation, nye anlæg, ny drift omfattet af udviklingsstrategiens eksterne spor (Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 13 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Rehabilitering Bakkegården-ombygning thekøkkener Plejehjemsområde Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32

Læs mere

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Renovering af kommunale klubhuse. Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering: Nr. Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af kommunale klubhuse Christian Tønnesen Kultur- og fritidsudvalg Funktion: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009

Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune 11. november 2009 Fagsekretariatet for Plan og Kultur j. nr. 01.00.00-P20-1-08 Natur og parker cpalu / svepe Redegørelse Strandpark/havnebad i Faaborg Indledning I og omkring Faaborg

Læs mere

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation

Ny drift. Nye anlæg. Udviklingsstrategi. Omstilling, effektivisering og innovation Til brug for Budget 2011 og overslagsår er der udarbejdet skema til nye anlægsønsker samt skema til omstilling, e Der kan i særlige tilfælde fremsættes forslag til ny drift og forslag til udviklingsstrategien,

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 104 Projektnavn Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Fagudvalg Socialudvalget Funktion 533 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Indsatsområde Understøttelse

Læs mere

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur

Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udvidelse af sal og publikumsareal i Ferritslev Fritidshus Fagsekretariat Plan og Kultur Andet --- Kultur-

Læs mere

Overført anlæg. Side 3

Overført anlæg. Side 3 Overført anlæg Nummer 38 Projektnavn Renovering af idrætshaller Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Kultur, fritid og friluftsliv

Læs mere

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1

Ny drift. Forudsætninger for økonomisk overslag. Side 1 Nummer 215 Projektnavn Bliv læsehest med Mor og Far - tilbud til forældre med børn i alderen 0-6 år Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde

Læs mere

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet

Masterplan for administrationsbygninger. i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet Masterplan for administrationsbygninger i Allingåbro, Glesborg og rådhuset i Grenaa. Direktionssekretariatet juni 2010 1. Indledning I forbindelse med budgetlægningen for 2011 udarbejdes denne masterplan

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

28.02 31.05 30.09 31.12

28.02 31.05 30.09 31.12 Overført anlæg Nummer 164 Projektnavn Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 00.28.20 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb

Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyse af kommunernes vedligeholdelsesefterslæb Analyserapport nr. 1. April 29 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 1 Formål side 1 Fremgangsmåde side 2 Afgrænsning og usikkerhed side 3 Kommunernes

Læs mere

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister.

Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og. udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister. Køreplan for projekter Øvrige anlæg, IT og teknologiprojekter og udviklingsprojekter m.v. Retningslinier og tjeklister Udarbejdet af: Torben Gregersen Dato: 25-08-2010 Sagsnummer.: 85.00.00-A00-1-10 Version

Læs mere

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 Anlægsprojekter afsat i Budget 2016 I det efterfølgende fremgår anlægsprojekter, hvortil der er afsat budgetbeløb i det vedtagne budget for 2016. Når et anlægsprojekt skal igangsættes, skal der fremsendes

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 1 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Trafiksikkerhed og parkeringskapacitet v/ Regnbuen Børnehuset Regnbuen Børn, unge og uddannelse Børn- og undervisning

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i med og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper" herunder. En forudsætning

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen

NOTAT. Allerød Kommune. Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Status på bygningskomprimering og fremtidig placering af Hjemmeplejen Herværende

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER

BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER BILAG 3: ØKONOMI UFINANSIEREDE INDSATSER Agenda 21- planen er i lighed med kommuneplanen en rammeplan, som indeholder en række indsatser (mål og aktiviteter), hvortil der i forbindelse med planens politiske

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01

Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion 03.22.01 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion 03.22.01 Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi

Læs mere

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter

Indhold. Tilskud til kulturelle aktiviteter Oversigt over puljer Dette notat orienterer om øvrige udviklingspuljer kommunen råder over udover den eksterne udviklingspulje. Oversigten orienterer om puljernes formål, økonomi, samt hvilket udvalg,

Læs mere

Sjællands Odde Aktivitetshus

Sjællands Odde Aktivitetshus Plejehjemmet Oddenvej 296, omkring 1950 Projektbeskrivelse: Udnyttelse af ejendommen Oddenvej 296 til Sjællands Odde Aktivitetshus Fremsendt af: Foreningen Kontaktperson: Telefon: Email: 1 Titel - er tænkt

Læs mere

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist:

Afvist Beløb. Afvist og delvist afvist: Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ I Svendborg Kommune 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 27 ANLÆG Projektnavn: Banegårdsplads og buslommer Aftaleholder: Plan og Kultur Kategori: Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Indsatsområde: Attraktive byer og landsbyer Fagudvalg:

Læs mere

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning.

Beskrivelse af anlægsforslag: De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe vedrørende jordforsyning. Nummer: A101 Anlægget vedrører: jordforsyningen - boligformål Udgifter -6.005-6.321-9.769-8.662 Netto -6.005-6.321-9.769-8.662 De forventede indtægter er et skøn fra den administrativt nedsatte arbejdsgruppe

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår

SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår SFs budgettale v. 2. behandling 10. oktober 2012 for budgettet 2013 og de 3 overslagsår Vi har igen i år indgået et bredt budgetforlig. Det samlede resultat er økonomisk i balance vi respekterer aftalen

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009.

Indstilling. Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 27. maj 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Anlægsbevilling, renovering af Bispetorvet 1. Resume Byrådet har ønsket at Bispetorvet

Læs mere

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer

Ny drift. Udviklingsstrategi. Besparelser & effektiviseringer Til brug for Budget 2010 (2011-2013) er der udarbejdet skemaer til ny drift, nye anlæg, nye forslag i medfør af udviklingsstrate og effektiviseringer. Du henter skemaerne ved at aktivere de grå "knapper"

Læs mere

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger

4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger 4. Introduktion til vedligeholdelse af kommunale bygninger J.nr.: 82.00.00.G01 Sagsnr.: 10/31866 BESLUTNING I EJENDOMS OG AREALUDVALGET DEN 01092010 Fraværende: Ingen. Taget til efterretning. INDSTILLING

Læs mere

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016)

Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Kontrakt mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune vedr. Helios Film- og Kulturhus (version 12.2.2016) Aftale mellem Helios Biografforening og Faaborg-Midtfyn Kommune (FMK) om drift af Helios

Læs mere

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013.

Projektet sigter på at gennemføre elektronisk stemmeafgivelse i Ringe og Faaborg ifm. komunevalget 2013. Nr. 10 Indsatsområde: Projektnavn: Aftaleholder: Fagudvalg: Adm. prioritering: ØVRIG DRIFT Politisk indsatsområde Digitale valg Fællessekretariatet Økonomiudvalg Funktion: 06.42.43.1. Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan Norddjurs Kommune 1. februar 2008 Indledning I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2007 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til en ældrebolighandlingsplan

Læs mere

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033

Anlæg. Nummer 53. Indsatsområde Bosætning - 2000 flere borgere frem mod 2033 Nummer 53 Projektnavn Anlæg Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å fra Bøgehøjvej i Årslev til Kirkevej i Sdr. Nærå i alt 1,5 km. Fagudvalg Teknik- og Miljøudvalget Funktion 02.28.23 Aftaleenhed

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således:

Der er i 2013 givet tillægsbevillinger på i alt 5,4 mio. kr., som fordeler sig således: Resultat på drift Dagtilbud Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 1 149.352 143.918 137.602-6.316 Budget ramme 1 149.352

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion

Nummer 46 Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion Anlæg Nummer 46 Projektnavn Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Job og Aktiv Indsatsområde Generel bygningsvedligeholdelse Projektbeskrivelse

Læs mere

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen: Oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2016-2019 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på

Læs mere

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015

Budgetforlig. Budgetforlig vedr. budget 2015 Budgetforlig Budgetforlig vedr. budget 2015 Partierne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, har den 11. september 2015 indgået et budgetforlig for budget 2015 samt overslagsårene 2016, 17 og

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 64 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Anlæg af dobbeltrettet cykelsti, Hestehavevej, Ringe Fagsekretariat Teknik Teknik- og miljø Funktion: 02.28.22

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010

Indstilling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Teknik og Miljø. Trafik og Veje. Den 9. august 2010 Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 9. august 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Udarbejdelse af plan for langsigtede, kommunale investeringer i trafikinfrastruktur.

Læs mere

Der er ikke indarbejdet en sådan løsning i byggeprojektet vedr. Patienthotellet, hvorfor der heller ikke er afsat finansiering til denne løsning.

Der er ikke indarbejdet en sådan løsning i byggeprojektet vedr. Patienthotellet, hvorfor der heller ikke er afsat finansiering til denne løsning. Afdeling: Servicecentret Udarbejdet af: Erik Møller Nielsen Journal nr.: 2-81-2-00119-2005 E-mail: erik.moeller.nielsen@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 2. februar 2010 Telefon: 6541 1364 Notat om forhalsprojekt

Læs mere

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget

Bilag 2 Investeringsoversigt, Teknisk budget Bevillingsdato (i 1.000 kr.) U/I 2016 2017 2018 2019 Overordnet økonomi - inkl. Skatter og tilskud Grundkapitalindskud i nye almene boliger U 6.000 6.000 Klima og energi Klimaprojekter, følgeudgifter U

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening

Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan mellem Lemvig Kommune og Lemvig Thyborøn Turistforening Strategiplan for Lemvig Thyborøn Turistforening Denne strategiplan er blevet til i en

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-54-14 Dato:06.05.2015 Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget 2016-2021 I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. november 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 15.10 Indkaldte: kl. 13.00 repræsentanter fra Aftenskolesamrådet, pkt. 87 kl. 13.45

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra

Lyndelse friskole givet tilsagn om tilskud på 7.500 kr. til den skoleklasse der skal deltage i projektet. Der er endvidere udtryk stor velvilje fra Begrundelser for tilsagn og afslag fra henholdsvis Fynsland og Fagchef for Plan og Kultur til 1 ansøgningsrunde af Faaborg-Midtfyn Kommunes Landdistriktspulje 2014. Projekt / Projektbeskrivelse økonomi

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013.

Indstilling. Udvidelse af Elev Skole. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 23. oktober 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 23. oktober 2013 Udvidelse af Elev Skole Nybyggeri af ca. 200 m 2 på Elev Skole til fælles brug for skole og SFO Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift

Omstilling og effektivisering. Anlæg. Ny drift Til brug for Budget 2014 og overslagsår er der udarbejdet et skema til omstilling og effektivisering, forslag til anlæg samt forslag til ny drift. Forslag til nye anlæg (inkl. nye anlægsønsker omfattet

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-201 Forslag Udvidelse på vandløbsområdet Politikområde 202 Natur, miljø og vandløb Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at udvide driftsbudgettet for Vandløbsvæsen

Læs mere

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn

Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn Oversigt over udvidelsesforslag 28. juli 2015 Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2016 Pol. Basis Prioritet Ark Omr. Nr Projektnavn 2016 2016 2017 2018 2019 1 51 Kultur 1 Biografen 1 & 2,Tønder-øget

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Bilag 3: Letbanen i Østjylland

Bilag 3: Letbanen i Østjylland Bilag 3: Letbanen i Østjylland Letbane i Århusområdet Der pendles mere og længere end nogensinde før, og udviklingen ser ud til at fortsætte. I dag er store dele af vejsystemet i Østjylland overbelastet

Læs mere

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser

Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Lokalsamfunds- og Planudvalget: Opgaver og indsatser Udarbejdet af: Sagsnummer.: Johanne Holten Dato: 28-04-2014 Version nr.: 3 00.22.00-P00-1-14 Indledning og baggrund Lokalsamfunds- og Planudvalget er

Læs mere

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013

Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september 2013 Enhedslisten Odense Byrådsgruppen Per Berga Rasmussen Egilsvej 54, 5210 Odense NV. Tlf. 20 97 32 55 E-mail: pbra@odense.dk Budgetoplæg ved 1. behandling af Odense Kommunes budget for 2014 den 18. september

Læs mere

Drifts- og udviklingsaftale 2015

Drifts- og udviklingsaftale 2015 Birkely Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Bo Smith Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt

Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 127 Offentligt Kulturministeriet 06.02.2007 Notat vedr. økonomien omkring DR Byen I det følgende redegøres for påvirkningen af DRs økonomi som følge af en endelig slutprognose

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen

* Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard Kinze Ib Ravn Kirstine Marie Krag Andreasen Gunda Warming-Jensen At bo i Løjt * En arbejdsgruppe oprettet efter arbejdet med Vision 2020, som blev fremlagt på Borgermøde i Løjt d. 10. marts 2008. * Gruppens medlemmer er: Erik Steen Boe Erik Nissen Anne Lund Gerhard

Læs mere

Udmøntning af Aftale om budget 2016

Udmøntning af Aftale om budget 2016 ØKONOMI OG STYRING Dato: 16. december 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Udmøntning af Aftale om budget 2016 Læsevejledning Læsevejledningen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 29. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2130 Jour. nr.: 00.01A01 Ref.:

Læs mere

Overført anlæg. Side 1

Overført anlæg. Side 1 Overført anlæg Nummer 19 Projektnavn Ny integreret daginstitution i Nord Fagudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Funktion 05.25.10 Aftaleenhed Fagsekretariat Børn Dagtilbud Indsatsområde Bosætning - 2000

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016

Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Oversigt over anlægsblokke Udvalg: Børn- og Skoleudvalg I 2016-priser Budget 2016 Ark Pol. Omr. Prioritering Nr Projektnavn Afledt drift i 2016 2016 2017 2018 2019 Prioritet 1 71 A3 1 PC'er i folkeskolen

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget

Specifikation af overførsler fra 2015 til 2016 Teknik- og Miljøudvalget Specifikation af overførsler fra 015 til 016 Teknik- og Miljøudvalget Drift Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Rest korr. Årsbudget 001 - Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 11.87 10.896 9.568 1.8

Læs mere

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales.

Nettoprioritetsydelser Posten dækker over udgifter til lån og ydelser vedr. udamortiserede lån, som fortsat skal betales. Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christiansbjerg Kollegiet afdeling 16 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 43 den 12. april 2016 kl. 14.30 på Kollegiekontoret. Til stede: Rebecca Mogensen Anders V. Petersen

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014

Notat. Ungdomskulturhus-modeller 2014 Notat Til: Ungdomskulturhus-styregruppen: Esben Krægpøth, Peter Nielsen, Kim Kristensen, Niels Thåstrup, Katrine West Kopi til: Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Uddannelsesudvalget Fra: Katrine West

Læs mere

Orientering om projekter m.v.

Orientering om projekter m.v. Bilag til pkt. 11 Lynettefællesskabet I/S Direktionen Orientering om projekter m.v. Dato: 4. september 2012 Fra: Torben Knudsen Kopi til: Alle I det følgende er givet en status på de vigtigste af de projekter

Læs mere

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget

Energistrategien ved Energi-, miljø- og klimaudvalget en ved Energi-, miljø- og klimaudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede

Læs mere

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015

FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 FællesBo 2015-2018 Kursusweekend for afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer 22. februar 2015 Hvor skal vi hen? Strategisk Overblik, vision, værdier, retning Taktisk Fokusområder, styring,

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen

Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. januar 2013 kl. 17:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Bende Okkerstrøm Mødet hævet kl.: 17.45 Pkt. Tekst Side 1 Kvartalsoversigt vedr. det specialiserede socialområde

Læs mere