Godkendelse August Elsegårde Camping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse August 2009. Elsegårde Camping"

Transkript

1 Godkendelse August 2009 Elsegårde Camping

2

3 Indhold 1. Resumé Godkendelse Vilkår Generelt Indretning af bassinområde Indretning og drift af bassin Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum Affald Kontrol Vurdering Indretning af bassinområde Indretning og drift af bassin Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum Kontrol Bemærkninger til afgørelsen Klagevejledning Søgsmål... 8 Bilagsliste: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Svømmebadsteknisk beskrivelse Sagens akter Lovgrundlag m.m. Side 2/8

4 1. Resumé Godkendelsen omfatter svømmebadet hos Elsegårde Camping. Svømmebadet er etableret i Godkendelsen er en retlig lovliggørelse af et eksisterende svømmebad. Svømmebade skal godkendes af kommunalbestyrelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Oplysningerne, der ligger til grund for godkendelsen, er indsamlet ved et tilsyn Syddjurs Kommune har foretaget 8. juli Der er i godkendelsen sat vilkår, der skal sikre de hygiejniske forhold ved svømmebadsanlægget. Ud fra svømmebadsbekendtgørelsen er der fastsat kvalitets- og kontrolkrav til bassinvandet. Side 3/8

5 2. Godkendelse På grundlag af det foreliggende materiale, meddeler Team Virksomheder i Syddjurs Kommune på vegne af Natur- Teknik og Miljøudvalget godkendelse af svømmebadsanlægget hos Elsegårde Camping. Godkendelsen meddeles i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Godkendelsen meddeles på nedenstående vilkår: 3. Vilkår 3.1. Generelt 1. Et eksemplar af nærværende godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig ved svømmebadet, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. 2. Ved nye etableringer eller ændringer af svømmebadet, skal der indgives anmeldelse til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden tager herefter stilling til, om ændringen er godkendelsespligtig. 3. Tilsynsmyndigheden skal straks orienteres om følgende forhold: Ejerskifte Udskiftning af driftsansvarlig Indstilling af driften for en længere periode. 4. Svømmebadet skal indrettes og drives som beskrevet i den svømmebadstekniske beskrivelse bortset fra de ændringer, der fremgår af nedenstående vilkår Indretning af bassinområde 5. Ud fra retningslinierne angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1988 om kontrol af svømmebade, skal der være udarbejdet et renholdelsesprogram. Bassinomgivelser og bassinvægge skal rengøres i overensstemmelse med renholdelsesprogrammet. Et eksemplar af renholdelsesprogrammet skal fremvises til tilsynsmyndigheden ved første kontrolbesøg. 6. Baderegler for svømmebadsanlæggets benyttelse skal være opslået på let synlige steder. Badereglerne skal kunne læses i en afstand på mindst 3 meter. Skiltningen skal godkendes af tilsynsmyndigheden ved første kontrolbesøg Indretning og drift af bassin 7. Der skal foreligge en teknisk brugsanvisning, der som minimum indeholder følgende oplysninger: Diagram over det tekniske anlæg. Normale måleværdier for trykmålere, flowmetre, temperatur, frit klor, ph m.v., samt grænser for, hvilke måleværdier, der bør medføre en given foranstaltning, f.eks. skylning af filtre. Side 4/8

6 Nøjagtig procedure for filterskylning. Almindelige procedurer for eftersyn af åbne/lukkede filtre, udligningstanke m.v. Særlige foranstaltninger ved driftsstop, reparationer o. lign. Beregning af: Den totale vandmængde i systemet. Omsætningstid. Mængde desinfektionsmiddel til etablering eller forhøjelse af bassinvandets koncentration med 1 mg/l. Mængde stof til neutralisation af bassinvandets frie kloroverskud med 1 mg/l. Andre vigtige oplysninger. Et eksemplar af den tekniske brugsanvisning skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. 8. Badningen skal indstilles øjeblikkeligt, hvis: Cirkulationspumpen stopper. Vandkvaliteten overskrider nedenstående tilladte minimums- og maksimumsværdier for ph, frit- og bundet klor. minimum vejledende maksimum ph 7,0 7,2-7,6 8,0 Frit klor, mg/l Bassiner < 25 meter 1,0 1,0-3,0 5,0 Bundet klor, mg/l 0,5 1,0 Grænseværdier, jf. bekendtgørelse nr. 288 af 14. april Der konstateres et kimindhold på over kim/100 ml vand ved 37 grader Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum 9. Doseringspumperne for tilsætning af natriumhypoklorit og saltsyre skal stoppe automatisk, når cirkulationspumpen er ude af drift. 10. Natriumhypoklorit og saltsyre skal opbevares adskilt fra hinanden. Dette gælder både ved kemikaliedosering og under opbevaring af kemikalierne. 11. Under dunke med flydende kemikalier skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal være uden afløb og skal kunne indeholde rumfanget af den største beholder. 12. Døre til kemikalie- og teknikrum skal altid være aflåste. 13. Der skal udpeges en ansvarlig person for drift og vedligeholdelse af anlægget. Vedkommende skal kunne fremvise dokumentation for at have gennemgået kursus i pasning af badeanlæg. Kurset skal som minimum svare til Dansk Teknologisk Instituts kursus Svømmebadsteknik del 1 eller Halinspektørforeningens kursus Teknisk/praktisk drift af svømmeanlæg del 1 og 2. Side 5/8

7 3.5. Affald 14. Affald, der ikke genanvendes, skal bortskaffes efter aftale med kommunalbestyrelsen. Der henvises til affaldsregulativer, gældende for kommunerne tilsluttet Reno Djurs I/S. 15. Farligt affald skal bortskaffes gennem den til enhver tid gældende ordning vedrørende afhentning af farligt affald medmindre dispensation søges og opnås hos kommunen. 16. Spild af kemikalier skal straks opsamles og bortskaffes som farligt affald Kontrol 17. Driftspersonalet skal hver morgen i badesæsonen foretage manuelle målinger af ph og frit klor til kontrol af det automatiske udstyr. 18. Bassinvandets ph-værdi samt indholdet af frit klor skal registreres mindst 3 gange dagligt. 19. Som dokumentation for at vilkår 8 er overholdt, skal svømmebadet lade et af DANAK akkrediteret laboratorium foretage analyse af bassinvandet for indholdet af: Trihalometaner (THM) en gang i badesæsonen. Kimtal ved 37 C, temperatur, ph, frit og bundet klor én gang hver måned. Termotolerante coliforme bakterier samt Pseudomonas-bakterier, hvis den forudgående analyse viste kimtal over 500 pr. 100 ml. Analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden så snart de foreligger. Analyseresultaterne må gerne fremsendes på mail. 20. Den første akkrediterede måling skal udtages senest en uge efter badesæsonens start. 21. Vandets klarhed samt de i vilkår 17, 18, 19 og 20 nævnte resultater af badevandsanalyser skal registreres i en driftsjournal. Driftsjournalen skal desuden indeholde oplysninger om øvrige relevante oplysninger vedrørende drift og tilsyn med svømmeanlægget, som minimum tidspunkt for returskylning af filter, bundsugning, rengøring af bassinvægge samt driftsforstyrrelser. Driftsjournalen skal opbevares i mindst 2 år og skal fremvises på forlangende til godkendelses- og tilsynsmyndigheden. Side 6/8

8 4. Vurdering 4.1. Indretning af bassinområde Der er ikke omklædningsfaciliteter tilknyttet bassinet. Servicebygningen er dog tæt på og der er desuden bruser ved indgangen til bassinet. Der er ikke skiltet med baderegler, hvilket skal etableres, så de badende ved at de skal være afvasket inden badet benyttes samt anden relevant information Indretning og drift af bassin I svømmebadsbekendtgørelsen er grænserne for indholdet af frit klor i badevandet forskellige for indendørs bassiner på mindst 25 meter og for øvrige bassiner. Da bassinet på Elsegårde Camping er et udendørs bassin på under 25 meter falder det ind under kategorien øvrige bassiner i svømmebadsbekendtgørelsen og kravværdierne til badevandets kvalitet er fastsat herudfra Indretning og drift af vandbehandlingsanlæg og kemikalierum Team Virksomheder vurderer, at håndteringen og opbevaringen af kemikalier hos Elsegårde Camping ved dosering kan forbedres. Driftsansvarlig vil udbedre forholdene, så der ikke er risiko for sammenblanding af klor og syre ved dosering. Driftspersonalet er ikke uddannet i pasning af svømmebadsanlæg, men har erfaring med pasning af svømmebade. Hvis den driftsansvarlige udskiftes, vil Syddjurs Kommune kræve, at den nye ansvarlige har modtaget uddannelse i svømmebadsteknik efter vilkåret i godkendelsen Kontrol Virksomheden analyserer manuelt prøver af bassinvandets ph-værdi samt indholdet af klor 1 gang dagligt. Samtidig registreres de tilsvarende værdier på det automatiske udstyr. Værdierne på det automatiske udstyr aflæses yderligere 2 gange pr. dag. Dette er i overensstemmelse med vilkåret i godkendelsen Bemærkninger til afgørelsen Et udkast til denne afgørelse har været i høring hos Elsegårde Camping. Virksomheden har telefonisk oplyst den 28. juli 2009, at de ikke har bemærkninger til udkastet. Side 7/8

9 5. Klagevejledning Afgørelser efter svømmebadsbekendtgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Vilkår vedrørende affald kan påklages til Miljøklagenævnet af: ansøger, enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Sundhedsstyrelsen samt visse lokale og landsdækkende foreninger, der har natur og miljø som hovedformål jf i Miljøbeskyttelsesloven. Skriftlig klage og klagefrist En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Syddjurs Kommune. Klagen skal senest være modtaget i kontorets ekspeditionstid den dag, hvor klagefristen udløber. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. De vil straks få besked, hvis vi modtager en klage. Tilsvarende vil De straks efter klagefristens udløb få besked, hvis vi ikke har modtaget nogen klager. Betingelser, mens en klage behandles De vil kunne udnytte afgørelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre Miljøklagenævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at De opfylder de vilkår, der er meddelt i afgørelsen. Dette indebærer dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen Søgsmål Et eventuelt søgsmål i forhold til afgørelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens 101. Søgsmålsfristen er anført på side 1. Underretning om afgørelsen Følgende er underrettet om afgørelsen: Elsegårde Camping, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Godkendelsen kan endvidere ses på Syddjurs Kommunes hjemmeside Side 8/8

10 Bilag 1 Svømmebadsteknisk beskrivelse (pr. 8. juli 2009) Side 1/5

11 Indhold 1. Indledning Beliggenhed Etablering Indretning og drift Uddannelse af driftspersonale Cirkulation Vandbehandlingsanlægget Omsætningstid og anlægskapacitet Kemikalie- og teknikrum Egenkontrol Rengøring Forurening Spildevand Affald...5 Side 2/5

12 1. Indledning Svømmebadet på Elsegårde Camping er et eksisterende svømmebad, der ikke tidligere er godkendt i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Oplysningerne i den svømmebadstekniske beskrivelse er indsamlet ved et tilsyn Syddjurs Kommune har foretaget den 8. juli Beliggenhed Oplysninger om svømmebadets beliggenhed: Adresse: Elsegårde Camping Kristoffervejen Ebeltoft Telefon nr.: Mail: Ejer Niels Peter Diget Matrikel nr.: 7e Elsegårde, Ebeltoft Jorder CVR nr.: P nr.: Etablering Svømmebadet er etableret i Indretning og drift Svømmebassinet er udendørs og har følgende indretning: Bassin Længde Bredde Dybde Vol. [m] [m] [m] [m 3 ] Svømme ,9 45 Vandet i bassinet er luftopvarmet. Svømmebassinet er beklædt med folie og omgivelserne er en træ-terrasse. Svømmebassinet har åbent fra kl om sommeren. Åbningsperioden afhænger af vejret, men strækker sig normalt fra midt i maj til midt i august. Der er ikke omklædningsrum med brusere eller toiletter i tilknytning til svømmebadet, men servicebygningen med disse faciliteter er tæt på svømmebadet. Derudover er der en bruser ved indgangen til bassinet. Der er ikke skiltet med baderegler, men det vil blive opsat. Campingpladsens gæster bliver informeret om baderegler ved ankomsten. Side 3/5

13 4.1. Uddannelse af driftspersonale Driftsansvarlig er ikke uddannet i svømmebadsteknik, men har god erfaring Cirkulation I svømmebassinet tilføres det filtrerede vand via 4 indløbsdyser. Returvandet fra svømmebassinet udtages via 4 skimmeriste fordelt i hvert hjørne Vandbehandlingsanlægget Vandbehandlingsanlægget er placeret i et tilstødende teknikrum. Anlægget består af 2 stk. Φ 890 mm tryksandfiltre med tilhørende 2 cirkulationspumper med indbygget grovfilter. Det er oplyst af producenter, at cirkulationspumperne hver har en kapacitet på m 3 /h. Bassinet bundsuges hver morgen. Sandfiltrene returskylles 3-4 gange i løbet af en badesæson. Filtrene returskylles med bassinvand. Det brugte returskyllevand nedsives. Til overvågning og styring af vandets klorindhold og ph-værdi er der installeret automatisk klor- og ph-reguleringsudstyr Omsætningstid og anlægskapacitet Vandet i svømmebassinet har en volumen på 45 m 3 og en vanddybde på under 1,5 meter og skal derfor i henhold til svømmebadsbekendtgørelsens bilag 2 omsættes på maks. 2 timer. Det betyder, at den cirkulerende vandstrøm og vandbehandlingskapaciteten minimum skal være: 45 m 3 : 2 h = 22,5 m 3 /h De 2 sandfiltre har et samlet filterareal på 1,24 m 2. Ved den foreskrevne filterhastighed på maks. 20 m/h har filtrene således en filterkapacitet på: 1,24 m 2 x 20 m/h = 24,8 m 3 /h Den cirkulerende vandstrøm og vandbehandlingskapaciteten ligger begge over den krævede kapacitet til at kunne overholde en omsætningstid på 2 timer Kemikalie- og teknikrum Kemikalie- og teknikrum er aflåst. Bassinvandet desinficeres med natriumhypoklorit og ph justeres med saltsyre. Saltsyre opbevares i lukket rum ved siden af teknikrummet, mens klor opbevares sammen med sandfiltrene i teknikrummet. Kemikalierne opbevares i baljer, som kan rumme indholdet af beholderen. Der er afløb i teknikrummet. Side 4/5

14 4.6. Egenkontrol Til egenkontrol af vandkvaliteten analyseres prøver 1 gang dagligt manuelt af ph og frit klor. Samtidig registreres de tilsvarende værdier på det automatiske udstyr. Måleværdierne på det automatiske udstyr aflæses i alt 3 gange dagligt fordelt på morgen, middag og aften. Alle resultater registreres i driftsjournal Rengøring Der er ikke udarbejdet renholdelsesprogram for svømmebadet. 5. Forurening 5.1. Spildevand Spildevand fra returskylning af filtrene har stort set samme sammensætning som bassinvand, dog er indholdet af organiske partikler noget højere Affald Der er ikke farligt affald fra svømmebadet. Dunkene som kemikalierne bliver leveret i afleveres igen når de er tomme. Det overvejes dog at aflevere dunkene på genbrugsstationen. Side 5/5

15 Sagens akter Bilag 2 Dato Beskrivelse 25. juni 2009 Syddjurs Kommune sender skriftlig varsel om tilsyn i forbindelse med godkendelse til Elsegårde Camping. 8. juli 2009 Tilsyn i forbindelse med godkendelse. 10. juli 2009 Syddjurs Kommune fremsender udkast til godkendelse til Elsegårde Camping. 28. juli 2009 Elsegårde Camping oplyser telefonisk, at de ikke har bemærkninger til udkastet. Side 1/1

16 Lovgrundlag m.m. Bilag 3 Svømmebadsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 288 af 14. april 2005 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Lov om miljøbeskyttelse Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 af lov om miljøbeskyttelse. Affaldsbekendtgørelsen Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 13. december 2006 om affald. Svømmebadsvejledningen Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/1988 om kontrol med svømmebade. Dansk Standard Norm for svømmebadsanlæg, DS 477, 1. udgave Side 1/1

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby

Godkendelse. Øer Maritime Ferieby Godkendelse Øer Maritime Ferieby Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter

Godkendelse September Mols Bjerge Feriecenter Godkendelse September 2009 Mols Bjerge Feriecenter Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af bassinområde... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort

Godkendelse April 2008. Lübker Golf Resort Godkendelse April 2008 Lübker Golf Resort Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse uni 2013. DCU-Camping Mols

Godkendelse uni 2013. DCU-Camping Mols Godkendelse uni 2013 DCU-Camping Mols Godkendelse af svømmebad DCU-Camping Mols i henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebassiner m.v. og disses vandkvalitet. Virksomhedens navn

Læs mere

Godkendelse Februar Hotel Ebeltoft Strand

Godkendelse Februar Hotel Ebeltoft Strand Godkendelse Februar 2008 Hotel Ebeltoft Strand Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Godkendelse. Hornslet Skole

Godkendelse. Hornslet Skole Godkendelse Hornslet Skole Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af bassin...

Læs mere

Godkendelse. Ebeltoft Park Hotel

Godkendelse. Ebeltoft Park Hotel Godkendelse Ebeltoft Park Hotel Februar 2008 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og drift af

Læs mere

Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune

Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune Tilsyn med svømmehaller (godkendelse af haller) Jesper Poulsen Odense Kommune Præsentation Civilingeniør i Miljøteknologi. AAU 2005 Ansat i MCFT i 2006 bade- /bassinvand Siddet med i arbejdsgruppen for

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum. Godkendelse af. Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld

Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum. Godkendelse af. Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Hornsyld Svømmehal Nørremarksvej 3 8783 Hornsyld Hedensted Kommune 17. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad... 3 3. Godkendelse

Læs mere

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V

GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V GODKENDELSE AF EKSISTERENDE SVØMMEBADSANLÆG, RIGSHOSPITALETS TERAPIBASSIN, BLEGDAMSVEJ 9, 1765 KØBENHAVN V Juni 2015 Center for Miljøbeskyttelse i Københavns Kommune, Njalsgade 13, Postboks 380, 1503 København

Læs mere

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping Krakær Camping Gl. Kærvej 18 1. juli 2015 Sagsnr.: 15/20700 Kontaktperson: Rasmus Juel Rasmussen 87535439 rjr@syddjurs.dk Sendes kun pr. e-mail til: Info@krakaer.dk Tilsyn med svømmebadet på Krakær Camping

Læs mere

Administrationsgrundlag for Badevand

Administrationsgrundlag for Badevand Administrationsgrundlag for Badevand Godkendt Udvalget for Klima og Miljø 22. februar 2011 1 INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 2 2 LOVGRUNDLAG... 2 3 MYNDIGHEDENS ROLLE... 2 3.1 Det politiske råderum...

Læs mere

Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter

Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter Godkendelse af hygiejnetekniske og driftsmæssige forhold for varmtvandsanlæg Midtfyns Fritidscenter Søvej 34 5750 Ringe Denne godkendelse er givet til Midtfyns Fritidscenter, Søvej 34, 5750 Ringe, til

Læs mere

GODKENDELSE SVØMMEBADE

GODKENDELSE SVØMMEBADE GODKENDELSE SVØMMEBADE HVORDAN GØR VI I GULDBORGSUND KOMMUNE LYNGE CHRISTIANSEN VED DANSK SVØMMEBADSTEKNISK FORENINGS TEMADAG I ODENSE DEN 30. OKTOBER 2014 SVØMMEBADSANLÆG I KOMMUNEN Guldborgsund Kommune

Læs mere

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad

Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad Silkeborg Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Att. sektionsleder Birgit Bieling Tilstandsundersøgelse af Kragelund Friluftsbad 13. november 2013 ob/leb Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Godkendelse. Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping

Godkendelse. Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping Godkendelse Bassiner på Kaløvig Strandgård Camping April 2017 Godkendelse af svømmebad I henhold til bekendtgørelse nr. 918 af 27. juni 2016 om svømmebadsanlæg mv. og disses vandkvalitet Svømmebadets navn

Læs mere

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg af 31. august 2010 I henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 (Dette tillæg erstater det tidligere meddelte tillæg fra oktober 2012) Dagcenter Møllegården

Læs mere

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg

Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg Tillæg til Godkendelse af svømmebadsanlæg af 31. august 2010 I henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 (Dette tillæg erstater det tidligere meddelte tillæg fra oktober 2012) Plejecenter Marienlyst

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune

Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller. Jesper Poulsen Odense Kommune Frem mod 2017 Godkendelse af svømmehaller Jesper Poulsen Odense Kommune Svømmebadsanlæg i kommunen Odense Kommune har ca. 196.000 indbyggere Der er 14 godkendelsespligtige anlæg: 5 offentlige svømmehaller

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg

Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Notat Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg Vand J.nr. BLS-400-00015 Ref. hebkr Den 23. april 2010 Notat vedr. fornyet høring af bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses

Læs mere

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk

Tilladelse til midlertidig opsætning af mobilt UV-behandlingsanlæg på Fårup Vandværk RANDERS SPILDEVAND A/S v/ Leif Arent Christiansen Tørvebryggen 12 8900 Randers C Att.: lech@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte

Læs mere

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer)

TILSYNSRAPPORT Poolen ved Grandtoften fritidscenter. *Maksimal omsætnings tid (timer) TILSYNSRAPPORT 2016 Anlæggets navn: Grantoftes Fritidsklub Adresse: Platanbuen 10-12, 2750 Ballerup Tilsynsdato/kl.: 23. juni 2016, kl. 11:00 Tilsynsførende/firma: Martin Pedersen, Eurofins Miljø A/S Repræsentant

Læs mere

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse

Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med pool og spabade i private udlejningssommerhuse Retningslinjer for tilsyn og kontrol med ovennævnte bassiner indeholder følgende: 1. De hygiejniske regler (baderegler).

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet

Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet KALK RØRVIG ApS Unionkul A/S Kalkbrænderiløbskaj 4 2100 København Ø Den 10. december 2014 Natur, Miljø og Trafik Påbud om forbedret vandkvalitet Odsherred Kommune sender hermed et påbud om at forbedre

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej Stouby

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej Stouby Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Friluftsbadet ved Løgballe Camping Løgballevej 12 7140 Stouby Hedensted Kommune 29. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad...

Læs mere

Godkendelse af. Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej Vejle

Godkendelse af. Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej Vejle Godkendelse af Svømmebassin ved Petersmindeskolen Petersmindeskolen Petersmindevej 25 7100 Vejle Vejle Kommune 7. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...2 2. Datablad...3 3. Godkendelse og vilkår...4

Læs mere

Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre

Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre Plan- og Miljøafdelingen, Multihuset, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre Avedøre Idrætscenter Trædrejerporten 1A 2650 Hvidovre Multihuset Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Kultur, Miljø og Vækst Plan- og Miljøafdelingen

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Godkendelse. Vigen Ferieboliger Ebeltoft

Godkendelse. Vigen Ferieboliger Ebeltoft Godkendelse Vigen Ferieboliger Ebeltoft September 2007 Indhold 1. Resumé... 3 2. Godkendelse... 4 3. Vilkår... 4 3.1. Generelt... 4 3.2. Indretning af omklædningsrum og brusere... 4 3.3. Indretning og

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 118 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris

Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Gerlev Købmand Bygaden 20 Gerlev 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse Journalnr.: 06.01.15-P19-6-15 Udarbejdet af: ahjen Kontrolleret af: mfjel Godkendt af: ahjen Indhold Tilslutningstilladelse... 4

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S

Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Tilladelse til udledning af spildevand Revideret spildevandstilladelse, Topsil Semiconductor Materials A/S Udarbejdet af: mfjel Datablad Spildevandstilladelse i henhold til Bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Hedensted Svømmehal Gesagervej Hedensted

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Hedensted Svømmehal Gesagervej Hedensted Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Hedensted Svømmehal Gesagervej 68-70 8722 Hedensted Hedensted Kommune 19. april 2016 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Datablad... 3 Godkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Svømmehal. Sportsvej 5C, 3300 Frederiksværk

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Svømmehal. Sportsvej 5C, 3300 Frederiksværk Miljøgodkendelse af Frederiksværk Svømmehal, Godkendt af Halsnæs Kommune: 1. marts 2016 DATABLAD Miljøgodkendelse af Frederiksværk Svømmehal,, Godkendt af Halsnæs Kommune 1. marts 2016 Virksomhedens beliggenhed

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Terapibassin ved Vejlefjord Rehabilitering Sanatorievej 27B 7140 Stouby Hedensted Kommune 3. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2.

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk.

Midlertidig tilladelse til udvidet vandbehandling med UV-belysning af afgangsvandet fra Manna Vandværk. #split# MANNA VANDVÆRK Kilden 7 9700 Brønderslev Plan og Miljø Dato: 16-12-2015 Sags. nr.: 13.02.03-P19-1-15 Sagsbeh.: Anja K Gunvald Lokaltlf.: +4599455501 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945

Læs mere

Godkendelse Juli 2014

Godkendelse Juli 2014 Godkendelse Tirstrup Genoptræningsbassin Juli 2014 Godkendelse af svømmebad Tirstrup Genoptræningsbassin I henhold til bekendtgørelse nr. 623 af 13. juni 2012 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet.

Læs mere

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev

Arealgodkendelse. Plan, Byg og Miljø 16. august 2010. Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Plan, Byg og Miljø 16. august 2010 Arealgodkendelse Udbringningsarealer på Byvej 25, 4591 Føllenslev Arealgodkendelse er givet til: CVR-nummer: 85949411 Sognefogedgård v/ Vagn Andersen Byvej 25 4591 Føllenslev

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling

Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Lumsås Vandværk Oddenvej 97 4500 Nykøbing Sjælland Den 22. juni 2016 Natur, Miljø og Trafik Påbud om kogeanbefaling Odsherred Kommune har efter samråd med Embedslægen besluttet at give Lumsås Vandværk

Læs mere

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris

Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Captia: 022969-2014 Tilslutningstilladelse for Jægerspris Kraftvarme, Håndværkervej 9 3630 Jægerspris Tilslutningstilladelse for afledning af grundvand i forbindelse med renpumpning af to nye boringer

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Vejlefjordskolens Svømmehal Vejlefjordskolen 8721 Daugård Hedensted Kommune 5. juli 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad... 3 3.

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008

For Novopan Træindustri A/S. Godkendt:... Afdelingsleder Civilingeniør. Retsbeskyttelsesperioden udløber den 21. december 2008 MILJØGODKENDELSE For Novopan Træindustri A/S Godkendelsen omfatter: S Udvidelse af møllekapaciteten (DS3 mølle) S Ændringer i spånsepareringen Dato: 21. december 2000 Godkendt:...... Anders Maltha Rasmussen

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger

Døgnprøvetager. Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Døgnprøvetager Bedre overvågning af drikkevand og kildeopsporing af mikrobiologiske forureninger Styrket kontrol med døgnprøvetageren Med en døgnprøvetager er det muligt at udtage et større prøvevolumen

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00630 Ref. jeppj/tiska Den 27. november 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Novo Nordisk A/S CVR nummer 24256790

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

Fagligt forum for svømmebadsteknikere

Fagligt forum for svømmebadsteknikere Fra: Lene Brixen [mailto:leb@teknologisk.dk] Sendt: 20. december 2016 11:29 Emne: NYHEDSBREV NR. 61 - DECEMBER 2016 - fra Svømmebadsteknologi Fagligt forum for svømmebadsteknikere Den 30. november 2016

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev

Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev Tillæg til miljøgodkendelse for Ilbjergvej 17, 7870 Roslev efter 12, stk. 3 i Lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. Meddelt d. 24. februar 2014 Tillægget

Læs mere

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet BEK nr 623 af 13/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, NST-400-00025 Senere ændringer til forskriften BEK nr 918 af

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Lene Bach, Processing Danmark AS. På vej mod 2017

Lene Bach, Processing Danmark AS. På vej mod 2017 Lene Bach, Processing Danmark AS På vej mod 2017 Først Hundretusindvis af mennesker besøger hvert år svømmebade og for mange er det en nødvendighed. For mange gigtpatienter og mennesker med andre handicap

Læs mere

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads

Spildevandstilladelse Pandrup Genbrugsplads Jammerbugt kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lisbeth Kroman Direkte 7257 7605 lkr@jammerbugt.dk 14-12-2015 Sagsnr.: 06.01.15-P19-3-15

Læs mere

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads Arwos Forsyning A/S Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Odense J.nr. MST-1270-00518 Ref. jemma/idhan Den 27. maj 2011 Afgørelse vedrørende grundvandskontrol for Arwos Deponi A/S - tidligere Sdr. Hostrup Losseplads

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Tørring Svømmehal Kirkevej Tørring

Fritid & Fællesskab Tjørnevej Uldum. Godkendelse af. Tørring Svømmehal Kirkevej Tørring Fritid & Fællesskab Tjørnevej 6 7171 Uldum Godkendelse af Tørring Svømmehal Kirkevej 10 7160 Tørring Hedensted Kommune 17. maj 2016 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Datablad... 3 3. Godkendelse og

Læs mere

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser

Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Tillægsgodkendelse Produktionsanlæg, energianlæg og Februar 2011 nye støjgrænser Perstrup Beton Industri A/S Indhold 1. Resumé...4 2. Tillægsgodkendelse...5 3. Vilkår...5 3.1. Generelt...5 3.2. Indretning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00979 Ref. kalar Dato: 03. november 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 31080258 Virksomhedstype Tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00067 Ref. benjo/pemje Dato: 14. december 2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 75128711 Virksomhedstype

Læs mere

Tillæg til godkendelse af Skivebadeland meddelt i januar 2015

Tillæg til godkendelse af Skivebadeland meddelt i januar 2015 Tillæg til godkendelse af Skivebadeland meddelt i januar 2015 Tillægget er meddelt som en dispensation efter 3, stykke 1 i svømmebadsbekendtgørelsen Tillægget meddeles som dispensation, der omhandler nedsættelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT

MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT MILJØGODKENDELSE, PLANLOVSTILLADELSE og AFGØRELSE OM VVM-PLIGT for Brabrand-Tilst Ungdomsskoles go-kartbane på Depotområde Tirstrup Godkendelsen omfatter: Kørsel med go-karts Dato: 7. maj 2002 Godkendt:......

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald.

Påbud om ændring af vilkår i afgørelse om nedlukning af H.J. Hansens depot for shredderaffald. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 110, Postboks 209 5100 Odense C Att.: Civilingeniør Rasmus Olsen Kun sendt pr. e-mail til rao@hjhansen.dk Aarhus J.nr. AAR-430-00358 Ref. anaje/katam Den 21.

Læs mere

Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport

Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport Forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse til H. C. Andersen Airport Midlertidig forlængelse af vilkår i miljøgodkendelse af H. C Andersen Airport, Lufthavnvej 131, 5270 Odense N i henhold til Miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk

Tilladelse til midlertidig UV-behandling. af drikkevandet på. Sejerby Vandværk Tilladelse til midlertidig UV-behandling af drikkevandet på Sejerby Vandværk, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg. E-mail dto@kalundborg.dk, Tlf.: 5953 4400 Datablad Sejerby Vandværk Tilladelse til Gyldighedsperiode

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune. Islevbadet Nørrevangen 8. Revideret godkendelse af svømmebadsanlæg. April /

Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune. Islevbadet Nørrevangen 8. Revideret godkendelse af svømmebadsanlæg. April / Teknik- og Miljøudvalget Rødovre Kommune Islevbadet Nørrevangen 8 Revideret godkendelse af svømmebadsanlæg April 2016 RØDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rødovre Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Rødovre

Læs mere

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk

Frank Refsgaard. Højmarksvej 19, 8723 Løsning. Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Frank Refsgaard Højmarksvej 19 Kragelund 8723 Løsning Sendt pr. mail til: frank@refsgaard.dk Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad. Sendt via: s.christensen@km-fish.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn KM Fish Machinery A/S Falkevej 11 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Sendt via: s.christensen@km-fish.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

3 Grundejerens forpligtelser

3 Grundejerens forpligtelser Gribskov Kommune Regulativ for tømningsordning for samletanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre at samletanke i Gribskov Kommune bliver kontrolleret og tømt

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Bekendtgørelse nr. 623 om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet Velvære & Vand - er tæt knyttet til hinanden nøglen til succes er: Teknik Drift Vedligehold I nært samspil med mennesker Først Hundretusindvis

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere