Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01"

Transkript

1 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes Hvor dækker forsikringen Ikrafttrædelse og ophør af forsikringen Hvad dækker forsikringen Hvilke udgifter er dækket Forsikringen dækker ikke Forsikringssum og selvrisiko Ansøgning om tilskud Fællesbetingelser Forsikring i andet selskab Hvilke ændringer skal selskabet have meddelelse om Forsikringens varighed og opsigelse Kort opsigelsesfrist Ændring af betingelser og præmie Præmiens betaling Indeksregulering Ankenævnet for Forsikring Love og vedtægter Lov om behandling af personoplysninger Fortrydelsesret 3 For forsikringen gælder udover disse betingelser det i policen anførte

3 1.0 Hvilke katte kan dækkes Alle sunde og raske katte, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke 7 år. Er katten fyldt 5 år, skal der foreligge en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. Katten skal være vaccineret mod kattesyge og influenza og revaccineres efter gældende vaccinationsanbefaling og med de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, som skal være godkendt i Danmark. Katten skal være ID-mærket med microchip eller tatovering samt være registreret i landsdækkende godkendt register. Endvidere skal katten være kastreret eller ste riliseret. Sygeforsikringen omfatter kun den/de kat(te), der er nævnt i policen, og som opfylder ovenstående forudsætninger. 2.0 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker kun i Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland). 3.0 Ikrafttrædelse og ophør af forsikringen Forsikringen træder tidligst i kraft, når selskabet har modtaget begæringen samt accepteret denne. Ikrafttrædelsesdato fremgår af policen. Forsikringen er livsvarig, medmindre den opsiges eller ophører jf Den under 4.0 pkt. 1 nævnte dækning mod sygdomme ophører dog, når katten er fyldt 14 år, hvorefter forsikringen alene dækker tilskadekomst som anført under 4.0 pkt Hvad dækker forsikringen Forsikringen yder tilskud til nødvendige dyrlægeudgifter til undersøgelse og behandling på grund af 1. sygdom, der er symptomgivende tidligst 30 dage efter, at forsikringen er trådt i kraft - gælder dog ikke hvis sygeforsikringen overføres fra andet selskab. 2. tilskadekomst forårsaget af en pludselig, uventet og udefra kommende hændelse. 5.0 Hvilke udgifter er dækket 1. Udgifter til selve undersøgelsen og behandlingen samt til nødvendigt ophold/indlæggelse på dyrehospital eller klinik. Ved akut sygdom/tilskadekomst dækkes også aften-/ weekendtillæg. 2. Udgifter til medicin, som dyrlægen/dyrehospital/-klinik direkte giver katten under konsultation eller indlæggelse. Herudover ydes tilskud til medicin på recept i behandlingsperioden (jf. 7.0) med maks. kr Udgifter til røntgenfotografering, elektrokardiografi og laboratorieprøver (blod- og vævsprøver mm.), som er nødvendige til diagnosticering af sygdom/tilskadekomst. 4. Udgifter til tandbehandling, som er direkte forårsaget af en pludselig, uventet og udefra kommende hændelse. Tyggeskader dækkes ikke. 5. Udgifter til aflivning, hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af en syg eller tilskadekommen kat. 6.0 Forsikringen dækker ikke 1. Udgifter til forebyggende undersøgelse/behandling samt til kroniske lidelser. 2. Udgifter til behandling af sygdomme eller tilskadekomst, der er opstået før forsikringens ikrafttrædelsesdato. 3. Udgifter til rejser og transport i forbindelse med undersøgelse, behandling eller indlæggelse. 4. Skader sket mellem egne dyr samt skade forvoldt af kendt hund eller kendt motorkøretøj. 5. Udgifter til røntgenfotografering og behandling for hoftesygdomme, ryg- og knælidelser. 6. Kosmetiske indgreb, herunder kosmetisk tandarbejde, samt plastiske operationer. 7. Udgifter til behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer. 8. Udgifter til behandling af arveligt eller racemæssigt betingede sygdomme/lidelser. 9. Organtransplantationer af enhver art. 10. Medicinske bade, herunder behandling mod lus, lopper og andet utøj. 11. Behandling af tandkødsbetændelse samt fjernelse af mælketænder. 12. Udgifter til foder herunder allergifoder. 7.0 Forsikringssum og selvrisiko Forsikringen dækker maksimalt kr pr. forsikringsår. Dog dækker forsikringen maksimalt kr pr. forsikringsår for udgifter til guldimplantat i led, øjen- og kæbeoperation/lidelser. For forsikringen gælder der en selvrisiko på kr. 724 pr. diagnose pr. behandlingsperiode. En behandlingsperiode/sygdomsforløb er på maks. 60 dage fra første dyrlægekonsultation. Tilskud udbetales for hver behandlingsperiode med 80% af de dyrlægeudgifter, der overstiger selvrisikoen. De nævnte beløb indeksreguleres (jf. 9.7). 1

4 8.0 Ansøgning om tilskud Ansøgning om tilskud sker ved indsendelse af den originale, kvitterede dyrlægeregning påført policenr. Dyrlægen skal tydeligt anføre sikker identitet af katten (chipnr./tatoverings-nr., race, navn, køn, alder), behandlingsdato, behandlingens og/eller undersøgelsens specificerede indhold samt diagnose. Regninger skal være indsendt til selskabet senest 60 dage efter et behandlingsforløb. 9.0 Fællesbetingelser 9.1 Forsikring i andet selskab Gartnernes Forsikrings erstatningspligt er betinget af, at der ikke i andet selskab er tegnet forsikring for samme skade. Er der tegnet forsikring mod samme skade i andet selskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis andet selskab har taget forbehold om, at dækningen bortfalder eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatning betales forholdsmæssigt af selskaberne. 9.2 Hvilke ændringer skal selskabet have meddelelse om Hvis en af dækningen omfattet kat afhændes eller dør, skal meddelelse herom gives til selskabet. 9.3 Forsikringens varighed og opsigelse Forsikringen er tegnet for en periode på 1 år og forlænges løbende for yderligere 1 år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller selskabet med mindst 1 måneds varsel til hovedforfald. Såvel forsikringstageren som selskabet kan efter en anmeldt skade i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning opsige forsikringen med 14 dages varsel. 9.4 Kort opsigelsesfrist Forsikringstager kan uanset ovennævnte opsigelsesfrist opsige forsikringen med 30 dages varsel til den 1. i en vilkårlig kalendermåned. Hvis forsikringstager benytter denne mulighed for opsigelse, skal der betales et gebyr. Gebyrets størrelse oplyses ved henvendelse til selskabet. Ved opsigelse til hovedforfald eller efter en skade opkræves der ikke gebyr. 9.5 Ændring af betingelser og præmie Selskabet kan ændre betingelser og/eller præmie ud over indeksregulering med 1 måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Hvis forsikringstageren ikke ønsker at godkende ændringen, kan forsikringen opsiges til ændringsdatoen. 9.6 Præmiens betaling Første præmie og stempelafgift forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage. Præmie og stempelafgift opkræves over giro eller Betalingsservice, og selskabet er berettiget til at opkræve porto eller opkrævningsgebyr herved. Sker opkrævning efter aftale på anden måde, betaler forsikringstageren udgifterne herved. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke rettidigt sender selskabet en rykkerskrivelse, som fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen og indeholder et ekspeditionsgebyr samt oplysning om, at forsikringsaftalen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 21 dage efter påmindelsen. 9.7 Indeksregulering Præmie, forsikringssummer og selvrisiko indeksreguleres (basisår 2012) på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte summariske lønindeks for 1. kvartal. Ophører udgivelsen eller ændres beregningsmetoden for dette indeks, kan selskabet fortsætte reguleringen i henhold til et andet relevant offentliggjort indeks. Forsikringssummer samt selvrisiko ændres pr. 1. januar og præmie ændres pr. førstkommende hovedforfald. 9.8 Ankenævnet for Forsikring Er der opstået uoverensstemmelse mellem forsikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl og Klage til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos Gartnernes Forsikring. Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler i det omfang, denne ikke er frave- 2

5 get, samt lov om forsikringsvirksomhed og selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter ønske Lov om behandling af personoplysninger Denne lov giver Dem rettigheder som forbruger. De kan fravælge af modtage uopfordret information om vore produkter, som er adresseret direkte til Dem. Hvis De ikke ønsker at modtage en sådan information, skal De give os besked. Vi har registreret personlige oplysninger om Dem, såsom navn, adresse samt evt. telefonog CPR-nummer. Hvis De ønsker indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret, kan De kontakte os Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring har forsikringstageren ret til at benytte sig af fortrydelsesret efter følgende retningslinier: FORTRYDELSESRET Efter forsikringsaftalelovens 34 har De fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (fx på papir eller ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis De fx har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., er der frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningen senere fx onsdag den 3., er der frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De Inden fortrydelsesfristens udløb skal Gartnernes Forsikring underrettes om, at De har fortrudt aftalen. Hvis underretningen gives skriftligt fx pr. brev eller skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om at De har fortrudt aftalen, skal gives til: Gartnernes Forsikring GS Struergade Taastrup 3

6 ... GARTNERNES FORSIKRING GS CVR-nr HOVEDKONTOR Struergade 24 DK-2630 Taastrup Telefon Telefax Form

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 2000-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvem er forsikret 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Hvilken forsikringsform

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring

DF20180-2 December 2013. vilkår for katteforsikring DF20180-2 December 2013 vilkår for katteforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Katteforsikring DF20180-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2

FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN. Forsikringsbetingelser nr. 05N2 FORSIKRINGSBETINGELSER SUNDHEDSFORSIKRING NORDEN Forsikringsbetingelser nr. 05N2 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug MOTORKØRETØJSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 17-05 og nr. 57-05 Indledning Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem Dem og Gartnernes

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 090-001/2013 Hundens Forsikring 1 Selandia Forsikring FORSIKRINGSVILKÅR HUNDEFORSIKRING Hundeansvar Figurantdækning Hundesyge- og ulykkesforsikring Forsikringsvilkår nr. 090-001/2013

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere