HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013"

Transkript

1 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 25. maj 2010 og af Vestre Landsrets 11. afdeling den 26. maj I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Jytte Scharling, Niels Grubbe, Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen og Kurt Rasmussen. Påstande Appellanten, Tryg Forsikring A/S, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Aarhus Kommune, til Tryg Forsikring skal betale kr., subsidiært kr., med procesrente fra den 17. januar Aarhus Kommune har påstået frifindelse, subsidiært betaling af kr. med procesrente fra den 17. januar Påstandene for Højesteret er en konsekvens af, at Tryg Forsikring har opfyldt landsrettens dom.

2 - 2 - Anbringender Tryg Forsikring A/S har for Højesteret frafaldet anbringendet om, at Aarhus Værft A/S ikke efter Danske Lov hæftede for fejl ved arbejdstilrettelæggelsen og tilsynet med arbejdet. Tryg Forsikring har navnlig gjort gældende, at Aarhus Værft må betragtes som arbejdsgiver efter sygedagpengelovens 78, stk. 1, 2. pkt., da værftet havde de traditionelle arbejdsgiverfunktioner som tilrettelæggelse, instruktion og tilsyn med arbejdet. Lovforarbejderne fra 2006 viser, at det var hensigten generelt at begrænse kommunernes adgang til regres i arbejdsskadesager omfattet af arbejdsskadesikringsloven. En sådan afgrænsning af arbejdsgiverbegrebet er både hensigtsmæssig og rimelig. Der er ikke holdepunkter for at anlægge den snævre fortolkning af arbejdsgiver, som landsretten har gjort, da en sådan fortolkning vil gøre henvisningen til arbejdsskadesikringsloven og det dermed forbundne arbejdsgiverbegreb overflødig. Med hensyn til forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, 2. pkt., har Tryg Forsikring gjort gældende, at bestemmelsen skal læses i sammenhæng med 1. pkt., hvorefter den skadelidte i tilfælde af konkurs mv. indtræder i den sikredes ret imod selskabet. Udtrykket det fulde krav på erstatning i 2. pkt. må forstås således, at det relaterer sig til almindelige obligationsretlige regler om anmeldelsesret, hvor flere hæfter for samme krav. Det kan ikke antages, at det har været hensigten at udvide dækningen ud over den sikredes ret imod selskabet. Bestemmelsen er inspireret af dommene gengivet i UfR H og UfR H. Formålet med 95 var oprindelig alene at sikre, at en forsikringssum kom den skadelidte og ikke fallentens kreditorer til gode. I forarbejderne til lovændringen i 2003 er det da også nævnt, at skadelidte ikke kan få en bedre retsstilling over for selskabet end sikrede selv. Kravet er afledt af sikredes ret. Den ordlydsfortolkning, som landsretten har foretaget, må antages at kunne få vidtrækkende konsekvenser med hensyn til andre begrænsninger i forsikringsaftaler. Det gælder f.eks. bestemmelser om maksimumdækning. Aarhus Kommune har navnlig gjort gældende, at begrænsningen af regresmuligheden i sygedagpengelovens 78, stk. 1, 2. pkt., efter sin ordlyd kun gælder regres over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person er ansat hos den pågældende arbejdsgiver. 2. pkt. er en undtagelse til

3 - 3 - hovedreglen om sygedagpengeregres, og undtagelser skal ikke fortolkes udvidende. Det bestrides, at arbejdsgiverbegrebet i sygedagpengelovens 78 er det samme som i arbejdsskadesikringsloven. Formålet med indførelsen af begrænsningen i kommunernes adgang til sygedagpengeregres var at fremme arbejdsgivernes sociale engagement og aktive rolle i sygdomsopfølgningsarbejdet på virksomhederne, hvilket formål kunne fremmes ved at undgå, at kommunerne rejste regreskrav mod virksomheder, hvor skadelidte arbejdede eller skulle tilbage til arbejdet. Det er ikke tilfældet i denne sag, hvor skadelidte på ulykkestidspunktet udførte arbejde for andre end skadelidtes arbejdsgiver. Af forarbejderne til lovændringen i 2006 fremgår da også, at forbuddet mod regres ikke er uden undtagelser, hvilket bl.a. kan ses af de svar, som beskæftigelsesministeren gav. Med hensyn til forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, 2. pkt., har Aarhus Kommune gjort gældende, at der ikke i forbindelse med lovændringen i 2003 er taget direkte stilling til, om skadelidte skal tåle fradrag i erstatningen svarende til aftalt selvrisiko. Efter ordlyden kan skadelidte rette det fulde krav på erstatning mod forsikringsselskabet. Efter forarbejderne har det måske nok været tilsigtet at bibeholde forsikringsselskabets indsigelsesadgang mod skadelidte, men det er ikke kommet til udtryk i 2. pkt., og bestemmelsens klare ordlyd må have forrang. Aarhus Kommune har frafaldet øvrige indsigelser, herunder indsigelsen vedrørende rentepåstanden. Retsgrundlaget Sygedagpengeloven Ved lov nr. 563 af 9. juni 2006 fik sygedagpengelovens 78, stk. 1, følgende ordlyd: Hvis en person modtager sygedagpenge fra kommunen, jf. 2, stk. 1, nr. 4, og 32, 41 og 54, som følge af en lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, kan kommunen gøre regreskrav gældende for de udbetalte sygedagpenge, i det omfang de erstatningsretlige betingelser herfor er opfyldt. Kommunen kan dog ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring.

4 - 4 - Lovændringen er bl.a. baseret på en rapport fra december 2004 fra udvalget om modernisering af sygedagpengeloven. Af pkt om undtagelse af erhvervsområdet fra regresbestemmelsen fremgår bl.a.: Det kunne overvejes om sager om arbejdsskadesager, der dækker ca. 24 pct. af regresindtægterne, kunne undtages fra regresbestemmelsen. Dette vil kunne løse stort set samtlige problemstillinger, der er beskrevet i forhold til arbejdsskadesagerne og regresbestemmelsen. Det gælder både problemerne i relation til indhentelse af oplysninger, undersøgelser om ansvarsgrundlag, svækkelsen af virksomhedernes sociale engagement, at virksomhederne med overenskomst stilles ringere osv. Trafiksagerne, som er ca. ¾ af alle regressagerne, forløber stort set uden større problemer og har den klare fordel, at der ofte er en politirapport, der tager stilling til handlingsforløbet, og at der foreligger ansvarsforsikringer på området. Ved at undtage arbejdsskaderne fra regresbestemmelsen er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke bliver tale om, at arbejdsgiverne ikke længere har ansvar for arbejdsskade efter fx erstatningsansvarsloven, arbejdsmiljøloven eller anden lovgivning. Det ansvar har arbejdsgiveren fortsat, og det er således alene regreskravet det yderste led der fjernes. En fjernelse af sagsområdet arbejdsskadesager ses ikke at give problemer i relation til lighedsgrundsætningen, idet der er tale om et sagsområde, der undtages fra bestemmelsen. Ved undtagelse af arbejdsskadesager skal der ske ændring af ordlyden i dagpengelovens 39, stk. 2, samt EAL 17, stk. 1, 3 pkt., således at arbejdsskadesager undtages. Hvis området arbejdsskadesager skal undtages fra regresbestemmelsen, skal arbejdsskadesager defineres klart. En mulighed kunne være at bruge definitionen på Arbejdsskade i 5-7 i lov om arbejdsskadesikring: I det lovforslag, der ligger til grund for ændringen af sygedagpengelovens 78, fandtes denne bestemmelse i 76. I lovforslag L 154, fremsat den 2. februar 2006, hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, side 4680 ff.): Almindelige bemærkninger 3 a. Ophævelse af regresadgangen i arbejdsskadesager Siden 1996 har kommunen kunnet gøre regreskrav gældende i de sager, hvor der udbetales sygedagpenge til en person, der er sygemeldt som følge af en skade/lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder, forudsat at de almindelige erstatningsretlige betingelser er opfyldt. Adgangen til regres omfatter ligeledes den refusion, som er udbetalt til en arbejdsgiver, der har ydet (syge)løn under sygdom til den skadelidte.

5 - 5 - Det foreslås, at regresbestemmelsen begrænses, således at der ikke kan gøres regres gældende over for en arbejdsgiver i en sag, hvor en ansat hos den pågældende arbejdsgiver er ramt af en arbejdsskade. Ændringen, som er en del af finanslovsaftalen 2006, er begrundet i følgende forhold: For det første harmonerer den gældende regresbestemmelse dårligt med forventningerne om arbejdsgivernes sociale engagement og stadigt mere aktive rolle i sygeopfølgningsarbejdet på virksomhederne. Arbejdsgiverne kan således have vanskeligt ved at skulle samarbejde med kommunerne om oprettelse af løntilskudsjob, fleksjob mv., når de samtidig oplever, at kommunerne fører sager mod dem om tilbagebetaling af sygedagpenge. For det andet er der et samspil med arbejdsgiverperioden på 14 dage. I sygedagpengeloven fordeles udgifterne ved sygefraværet således, at arbejdsgiveren skal afholde udgiften til sygedagpenge til den ansatte i de første 14 dage, jf. lovforslagets 30. I disse 14 dage skal arbejdsgiveren betale sygedagpenge til den ansatte uden hensyn til om virksomheden er skyld i sygefraværet eller ej. Efter arbejdsgiverperioden på de 14 dage er det kommunen, der udbetaler sygedagpenge. Der er således tale om en objektiv fordeling af udgiftsbyrderne, med nogle ganske få undtagelser i lovforslagets 23. Med den gældende adgang til at gøre regres gældende over for en ansvarlig skadevolder, også i arbejdsskadesager, sker der således en sammenblanding af principperne for afholdelse af udgifterne til sygedagpenge til sygemeldte lønmodtagere. I øvrigt er arbejdsgiverne i modsætning til andre skadevoldere afskåret fra at få udgifterne i forbindelse med et regresansvar dækket af deres almindelige erhvervsansvarsforsikring. For det tredje oplever særligt små virksomheder en manglende retssikkerhed, fordi sagerne om regres er meget komplicerede, da der skal ske en vurdering af det såkaldte erstatningsretlige grundlag, og kommunerne samtidig ikke altid sørger for at gøre det klart for virksomhederne, at en sygedagpengesag er blevet til en sådan tilbagebetalingssag. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til kapitel 29 Regreskrav over for ansvarlig skadevolder Til 76 Bestemmelsen om kommunernes adgang til i sygedagpengesager at rejse regreskrav over for en ansvarlig skadevolder svarer til gældende lovs 39, stk. 2 og 3. Der foreslås dog en begrænsning i regresadgangen, således at kommunen ikke længere kan gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver er ramt af en arbejdsskade, jf. de almindelige bemærkninger pkt. 3 a. Forsikringsaftaleloven

6 - 6 - Forsikringsaftalelovens 95, stk. 1 og 2, (lovbekendtgørelse nr. 999 af 5. oktober 2006) er sålydende: Når den sikredes erstatningspligt over for den skadelidte er fastslået og erstatningens størrelse bestemt, indtræder den skadelidte i den sikredes ret imod selskabet, for så vidt han ikke er fyldestgjort. Stk. 2. Den skadelidte indtræder endvidere i den sikredes ret imod selskabet, hvis skadelidtes krav på erstatning er omfattet af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. I det omfang skadelidtes krav ikke er blevet dækket, kan det fulde krav på erstatning rettes mod selskabet. Selskabet skal i de i 1. pkt. nævnte tilfælde uden ugrundet ophold underrette den sikrede om, at det har modtaget et krav på erstatning. Forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, er indsat ved lov nr. 434 af 10. juni I lovforslag L 169, fremsat den 26. februar 2003, hedder det bl.a. (Folketingstidende , tillæg A, side 4375 ff.): Almindelige bemærkninger 4.5. Direkte krav ved ansvarsforsikringer Gældende ret Ved ansvarsforsikringer indtræder skadelidte efter forsikringsaftalelovens 95 i skadevolderens/sikredes ret mod ansvarsforsikringsselskabet, når skadevolderens erstatningspligt og erstatningens størrelse er fastslået. Erstatningspligten og erstatningens størrelse kan fastslås ved dom over skadevolderen, eller ved at skadevolderen anerkender skadelidtes erstatningskrav. Skadelidte»indtræder«i sikredes ret, dvs. at skadelidte kan rette sit krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet, men skadelidte kan dog ikke få en bedre retsstilling over for selskabet, end skadevolderen/sikrede ville have haft, hvis den pågældende selv havde betalt erstatningen til skadelidte og derefter havde gjort kravet gældende mod selskabet. Om og i givet fald i hvilket omfang skadelidte har et krav mod forsikringsselskabet, afhænger således af, i hvilket omfang sikrede/skadevolderen har et krav mod selskabet. Forsikringsselskabet kan gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolderen/sikrede, f.eks. at forsikringsdækningen er ophørt på grund af manglende præmiebetaling (lovens 14), eller at sikrede forsætligt har fremkaldt forsikringsbegivenheden (lovens 18). Spørgsmålet om skadelidtes muligheder for at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab er i praksis navnlig opstået i tilfælde, hvor skadevolderen er gået konkurs eller lignende. Det er imidlertid nu fastslået ved Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side 1303, at skadelidte i tilfælde af skadevolderens konkurs har et krav mod ansvarsforsikringsselskabet.

7 - 7 - Med hensyn til den lovpligtige ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer gælder der den særlige regel, at forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte, jf. færdselslovens 108, stk. 1. Det samme gælder for den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde, jf. hundelovens 8, stk. 2. Den skadelidte kan i disse tilfælde uden videre rette sit krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet, uanset om betingelserne i forsikringsaftalelovens 95 er opfyldt. Forsikringsselskabet hæfter endvidere umiddelbart i forhold til skadelidte, dvs. at selskabet som udgangspunkt skal betale erstatning til skadelidte, selv om selskabet ikke i forhold til forsikringstageren er forpligtet til at dække skaden, f.eks. fordi skaden er forvoldt forsætligt, eller forsikringstageren har tilsidesat sikkerhedsforholdsregler i forsikringsbetingelserne Lovforslagets udformning Som anført ovenfor, kan skadelidte efter 95 som udgangspunkt alene rette sit krav mod forsikringsselskabet, hvis skadevolderens erstatningspligt og erstatningens størrelse er fastslået ved skadevolders anerkendelse af kravet eller ved dom mv. over skadevolderen. Skadelidte skal således rette sit krav mod skadevolderen først, selv om det oftest vil være forsikringsselskabet, der i sidste ende kommer til at betale erstatningen. Selskabet vil dog i praksis ofte blive involveret i sagen mod skadevolderen ved, at den pågældende kontakter forsikringsselskabet, som herefter bistår ham eller hende under sagen (f.eks. med advokatbistand). Udvalget har overvejet, om der bør indføres en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Dette ville for skadelidte indebære den processuelle lettelse, at den pågældende kun behøver at rejse kravet mod selskabet og ikke behøver at afvente skadevolderens stillingtagen til kravet. Et flertal i udvalget (11 medlemmer) anfører, at selv om en ansvarsforsikring i praksis bidrager til at sikre, at skadelidte får den erstatning, som den pågældende har krav på, er forsikringen principielt tegnet af forsikringstageren med henblik på at sikre ham eller hende (eller andre sikrede) mod de økonomiske følger af et eventuelt erstatningsansvar. Der er i dansk ret ingen almindelig pligt til at tegne en ansvarsforsikring, og det er som udgangspunkt et anliggende mellem den enkelte forsikringstager og forsikringsselskabet, om og i givet fald med hvilken dækning der skal tegnes en ansvarsforsikring. Efter flertallets opfattelse må det således som udgangspunkt være op til den enkelte skadevolder, om han eller hun ønsker at inddrage sin eventuelle ansvarsforsikring i sagen. Hertil kommer, at skadevolderen kan have gode grunde til at ville afklare skadelidtes erstatningskrav uden at involvere forsikringsselskabet, f.eks. af hensyn til fastsættelse af den fremtidige præmie. En almindelig regel om direkte krav aktualiserer endvidere i endnu højere grad end den gældende 95 spørgsmålet om, hvordan forsikringsselskabet sikrer, at skadevolderen/sikrede bidrager til sagens oplysning. I en lang række tilfælde vil det være nødvendigt med skadevolderens medvirken for at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen. Selv om skadevolderen i de fleste tilfælde må antages at ville medvirke til sagens oplysning, har forsikringsselskabet en berettiget interesse i at undgå, at det som følge af skadevolderens manglende interesse og medvirken kommer til at betale en erstatning, som skadelidte ikke har krav på.

8 - 8 - En almindelig adgang til at rette et krav direkte mod ansvarsforsikringsselskabet har endvidere kun reel værdi for skadelidte, hvis skadevolderen og/eller forsikringsselskabet har pligt til at oplyse om, at der er tegnet en ansvarsforsikring. For visse forsikringstyper navnlig på erhvervsforsikringsområdet, f.eks. bestyrelsesansvarsforsikringer er det imidlertid et normalt led i forsikringsbetingelserne, at forsikringsdækningen bortfalder, hvis forsikringstageren/sikrede oplyser om, at der er tegnet en forsikring. Udvalgets flertal finder på denne baggrund, at der med den nuværende udformning af 95 er fundet en rimelig og passende balance mellem hensynet til, at sikrede som skadevolder kan råde over, om ansvarsforsikringsselskabet skal involveres i sagen, og hensynet til, at skadelidte rent faktisk får den erstatning, som den pågældende har krav på. Flertallet fremhæver endvidere, at spørgsmålet om skadelidtes direkte krav mod ansvarsforsikringsselskabet i praksis er opstået i tilfælde af skadevolderens konkurs mv., og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod forsikringsselskabet. På denne baggrund foreslår flertallet, at 95 ændres, således at det i overensstemmelse med retspraksis kommer til at fremgå udtrykkeligt af bestemmelsen, at skadelidte har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, hvis skadevolderen er gået konkurs. Det foreslås, at dette også skal gælde, hvis skadevolderen har fået tvangsakkord eller gældssanering, idet skadelidte i disse tilfælde ikke har mulighed for at få sit fulde krav betalt af skadevolderen. Flertallet finder ikke, at der herudover er grundlag for at foreslå ændringer af 95. Et mindretal i udvalget (2 medlemmer) foreslår, at der i hvert fald for forbrugerforsikringer indføres en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Mindretallet finder, at en sådan regel bør indføres for at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af skadelidtes interesser i forhold til en ansvarsforsikret skadevolder og dennes forsikringsselskab. Mindretallet peger endvidere på, at ansvarsforsikringer, der i dag er et meget udbredt forsikringsprodukt, ikke kun tegnes i den sikredes, men også i potentielle skadelidtes interesse, og at der nu i loven bør tages højde herfor. Der henvises til betænkningen side 211 ff. Justitsministeriet kan tilslutte sig udvalgsflertallets synspunkter, og lovforslaget er udformet i overensstemmelse hermed, jf. lovforslagets 1, nr. 14 (forslag til lovens 95, stk. 2). Justitsministeriet lægger særligt vægt på, at den gældende 95 som anført af udvalgets flertal i praksis navnlig har givet anledning til problemer i tilfælde, hvor skadevolderen er gået konkurs eller lignende, og at der ikke herudover kan peges på et udtalt praktisk behov for at indføre en almindelig adgang for skadelidte til at rette sit krav direkte mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab. Der er ikke i dansk ret nogen almindelig pligt til at tegne ansvarsforsikring, og det bør efter Justitsministeriets opfattelse som udgangspunkt være op til skadevolderen/sikrede, hvorvidt han eller hun ønsker at involvere sin ansvarsforsikring i sagen og som anført ovenfor kan den pågældende have gode grunde til at ville afklare erstatningssagen uden at involvere sin ansvarsforsikring. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser:

9 - 9 - Til nr. 14 ( 95, stk. 2) Det foreslås, at det udtrykkeligt kommer til at fremgå af 95, at skadelidte i tilfælde af skadevolderens/sikredes konkurs har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, jf. 1. pkt. Dette er i overensstemmelse med gældende ret, jf. Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side Det foreslås samtidig, at dette også gælder, hvis skadevolderen har fået tvangsakkord eller gældssanering, idet skadelidte heller ikke i disse tilfælde har mulighed for at få sit fulde erstatningskrav betalt af skadevolderen. Den foreslåede regel omfatter skadelidtes krav på erstatning, hvis kravet er omfattet af skadevolderens konkurs, tvangsakkord eller gældssanering. Om dette er tilfældet, må afgøres efter reglerne i konkursloven og almindelige formueretlige principper. Efter konkurslovens 38 omfatter konkursen som udgangspunkt de fordringer mod skyldneren, der er stiftet før konkursdekretets afsigelse. Tilsvarende omfatter en tvangsakkord de fordringer, der er stiftet inden akkordforhandlingens åbning, jf. konkurslovens 158, stk. 1, og en gældssanering de fordringer, der er stiftet inden gældssaneringssagens indledning, jf. konkurslovens 199, stk. 1. Skadelidte kan rejse et direkte krav mod forsikringsselskabet, når der efter reglerne i konkursloven er afsagt konkursdekret, eller skadevolderen/sikrede har fået tvangsakkord eller gældssanering. Skadelidte kan i det omfang den pågældendes krav er udækket rette sit fulde erstatningskrav mod forsikringsselskabet, jf. 2. pkt. Dette gælder, selv om skadelidtes krav mod skadevolderen f.eks. nedsættes som led i en tvangsakkord. Dette er i overensstemmelse med gældende ret, jf. Højesterets dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2001, side Ligesom efter det gældende stk. 1»indtræder«skadelidte i sikredes ret imod selskabet. Dette indebærer bl.a., at forsikringsselskabet også i tilfælde af skadevolderens konkurs mv. kan gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolderen/sikrede. For at sikre, at skadevolderen/sikrede får lejlighed til at redegøre for sin opfattelse af erstatningsspørgsmålet, foreslås det, at forsikringsselskabet uden ugrundet ophold skal underrette den pågældende om, at selskabet har modtaget et krav på erstatning, jf. 3. pkt. Der henvises til de almindelige bemærkninger punkt 4.5. Højesterets begrundelse og resultat Sagen angår, om Tryg Forsikring A/S forsikringstager, Aarhus Værft A/S, er arbejdsgiver efter sygedagpengelovens 78, stk. 1, 2. pkt., således at Aarhus Kommune er afskåret fra at kræve regres, og om forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, er til hinder for at nedsætte kommunens regreskrav mod forsikringsselskabet med policens selvrisiko på kr.

10 Sygedagpengelovens 78 Det følger af sygedagpengelovens 78, stk. 1, 2. pkt., at kommunen ikke kan gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring. Højesteret finder, at arbejdsgiverbegrebet i sygedagpengelovens 78 må forstås i overensstemmelse med arbejdsgiverbegrebet i arbejdsskadesikringsloven. Efter denne lovs 2 er de berettigede Personer, der ansættes til at udføre arbejde for en arbejdsgiver, og sikringspligten påhviler efter 48 Enhver arbejdsgiver, som i sin tjeneste beskæftiger personer som nævnt i 2. Arbejdsskadesikringslovens arbejdsgiverbegreb omfatter efter praksis også arbejdsgivere, der beskæftiger vikarer, når arbejdsgiveren har arbejdsgiverbeføjelser, herunder instruktionsbeføjelse over for vikaren. Denne forståelse af arbejdsgiverbegrebet i sygedagpengeloven støttes af de formål, der efter sygedagpengelovens forarbejder ligger til grund for bestemmelsen i 78, stk. 1, 2. pkt. Det fremgår således heraf, at afskæringen af regresadgangen er begrundet i bl.a. ønsket om at styrke arbejdsgiverens sociale engagement, ligesom det anføres, at sigtet med bestemmelsen er generelt at undtage arbejdsskadesagerne fra regres. Aarhus Kommune har herefter ikke noget regreskrav mod Tryg Forsikring. Højesteret tager derfor Tryg Forsikrings påstand om betaling af kr. med renter til følge. Forsikringsaftalelovens 95 Østre Landsret har ved dom af 17. maj 2013 i sag B fundet, at skadelidtes ret i medfør af forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, til at rette det fulde krav mod ansvarsforsikringsselskabet er begrænset af en forsikringsaftales bestemmelse om selvrisiko. Der foreligger således modstridende landsretspraksis. På denne baggrund bemærker Højesteret følgende: Det fremgår af både stk. 1 og stk. 2 i forsikringsaftalelovens 95, at skadelidte indtræder i den sikredes ret mod selskabet. Efter forarbejderne indebærer dette, at skadelidte også i tilfælde af sikredes konkurs, tvangsakkord eller gældssanering ikke kan få en bedre retsstilling

11 over for selskabet, end sikrede ville have haft, og at forsikringsselskabet således kan gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolderen/sikrede. Bestemmelsen i 95, stk. 2, blev indsat ved lov nr. 434 af 10. juni Det fremgår af lovforslaget (Folketingstidende , tillæg A, side 4396), at hensigten med ændringen var, at det udtrykkeligt kom til at fremgå, at skadelidte har et direkte krav mod skadevolderens ansvarsforsikringsselskab, hvis skadevolderen er gået konkurs, eller hvis skadevolderen har fået tvangsakkord eller gældssanering, hvilket var i overensstemmelse med, hvad der allerede var fastslået ved Højesterets domme gengivet i UfR og UfR Højesteret finder på denne baggrund, at udtrykket det fulde krav i forsikringsaftalelovens 95, stk. 2, 2. pkt., må forstås således, at den nedsættelse af skadelidtes krav, som kan finde sted som følge af skadevolderens konkurs, tvangsakkord eller gældssanering, ikke skal medføre nedsættelse af det krav, som skadelidte kan rette mod forsikringsselskabet. Udtrykket indebærer imidlertid ikke, at forsikringsselskabet i tilfælde af skadevolderens konkurs, tvangsakkord eller gældssanering er afskåret fra at gøre de samme indsigelser gældende over for skadelidte som over for skadevolderen, herunder at kravet skal nedsættes som følge af, at skadevolderen har påtaget sig en selvrisiko. Sagsomkostninger Aarhus Kommune skal i sagsomkostninger for alle tre instanser betale i alt kr. til Tryg Forsikring til dækning af retsafgift for landsret og Højesteret af det vundne beløb med kr. og dækning af udgift til advokatbistand med kr. Thi kendes for ret: Aarhus Kommune skal betale kr. med procesrente fra den 17. januar 2008 til Tryg Forsikring A/S. I sagsomkostninger for byret, landsret og Højesteret skal Aarhus Kommune betale kr. til Tryg Forsikring A/S. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse.

12 Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET 2 2 JAN. 20Dli Advokat Lars Alexander Barke Vester Farimagsgade 19 Dansk Handel & Service 1506 København V J. nr. 11844-0018 UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET ..",.,. ""'""'" ;",i,;"ic". D O M afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 19. april 2012 Sag 366/2011 Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S (advokat Peer B. Petersen) mod K/S Rødovre 2000 under konkurs (advokat Henrik Steen Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. december 2012 Sag 185/2012 (2. afdeling) SKAT (kammeradvokaten ved advokat Finn Mejnertsen) mod A (advokat Jan Schøtt-Petersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om hold af heste Retsudvalget REU alm. del - Bilag 13 Offentligt Dok.: LFA40978 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hold af heste (Objektivt erstatningsansvar og lovpligtig ansvarsforsikring for løsgående heste)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 14. april 2015 Sag 161/2014 A (advokat Gitte Skouby) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse:

REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011. Indholdsfortegnelse: REGRESFRAFALDSAFTALEN PÅ BYGNINGSBRANDFORSIKRINGSOMRÅ- DET 2011 Indholdsfortegnelse: Side Regresfrafaldsaftalen på bygningsbrandforsikringsområdet 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definition af regres

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab.

Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab. U.2001.1303H Skadelidte kunne efter skadevolders konkurs rejse krav direkte mod skadevolders ansvarsforsikringsselskab. Under sin ansættelse som tømrer i byggevirksomheden B kom A den 18. maj 1993 til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. august 2013 Sag 159/2012 (2. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Ikast Betonvarefabrik A/S (tidligere IBF Ringe A/S) (advokat Marlene Gjedde) I tidligere instanser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 136/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Hans Boserup for begge) mod Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2014 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Mads Bjerre Østergaard (kst.)). 15. afd. nr. B-2728-13: A (advokat Karsten Høj) mod Codan

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3.

Erstatning uden for kontraktforhold 3211.2, 3211.3, 3211.5 og 32.3. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kunne kun ydes indtil det tidspunkt, hvor retten til erstatning for erhvervsevnetab indtrådte. Godtgørelse for svie og smerte, da afgørelse om méngodtgørelse endnu

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 143/2014 (1. afdeling) Boet efter A, Boet efter B og C (advokat Dorthe Østerby for alle, beskikket) mod D (advokat Paul Björn, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere