Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer Gældende fra 1. juli SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem er omfattet af forsikringen? A. Kortindehaver, dvs. enhver indehaver af et gyldigt Jyske MasterCard Hovedkort udstedt af SEB Kort. B. Kortindehavers medrejsende ægtefælle/samlever. C. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn dækkes efterfølgende regler, når disse foretager rejsen sammen med kortindehaveren: Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn under 18 år dækkes uanset bopæl. Kortindehavers og ægtefælles/samlevers børn mellem 18 og 23 år (begge år inklusive) dækkes, når børnene har samme folkeregisteradresse som kortindehaver, og når disse er under fuldtidsuddannelse. Forsikringen omfatter også personer, der udfører manuelt arbejde, dog undtagen personer der arbejder på boreplatforme, off-shore og lignende. Ligeledes er besætningsmedlemmer under flyvning i luftfartøjer ikke omfattet. 1.2 Hvor dækkes? Forsikringen dækker i hele verden - uanset bopælsland. 1.3 Forsikringens varighed Forsikringen dækker rejser af op til 30 dages varighed. Dækningen for den enkelte rejse træder i kraft på det tidspunkt, hvor forsikrede forlader sin bopæl/arbejdsplads for at påbegynde rejsen og ophører ved hjemkomsten til bopælen/ arbejdspladsen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt: At rejsen tilbringes sammen med kortindehaver. At dækningen først træder i kraft fra det tidspunkt, forsikrede mødes med kortindehaver, i de tilfælde hvor forsikrede og kortindehaver ikke rejser samtidigt. At rejsen går til udlandet eller At rejsen nødvendiggør en overnatning eller At rejsen foretages til et sted, der ligger mere end 50 km fra forsikredes faste bopæl/arbejdsplads. Ved hjemtransport af en eller flere forsikrede, herunder kortindehaver, fortsætter forsikringen for øvrige forsikrede indtil hjemkomst. Forsikringen ophører, når kortet opsiges (pr. opsigelsesdatoen). Forsikringen forlænges automatisk ud over 30 dage, når forsikrede uforskyldt bliver tilbageholdt på destinationen på grund af sygdom eller tilbageholdes af en offentlig myndighed på ubestemt tid. Ved forsinkelse af hjemrejsen af anden årsag end ovennævnte gælder en automatisk forlængelse på 48 timer. 2.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver (herefter kaldet selskabet) er: Codan Forsikring A/S. Gammel Kongevej København V Telefon (+45) CVR-nr Forsikringstager er: SEB Kort Danmark, filial af SEB Kort AB (Sverige) Park Allé 292 Postboks Brøndby Telefon (45) CVR nr Anmeldelse af skade Enhver skade skal hurtigst muligt efter hjemkomst anmeldes til Codan. Forsikrede er pligtig til at give selskabet de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at vurdere, om erstatning kan udbetales. Anmeldelsesblanket kan findes på Akut hjælp ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst Hvis du får brug for akut hjælp på rejsen ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal du kontakte SOS International a/s, der kan kontaktes døgnet rundt. SOS International a/s Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg Danmark Telefon (+45) Telefax (+45)

2 I forbindelse med en dækningsberettiget skade, dækker forsikringen dokumenterede udgifter til telefon/telefax/internet af Codan. Du bedes venligst have følgende oplysninger klar, når du ringer: Patientens navn Patientens opholdssted, hotel/værelse, hospital/afdeling, stue samt telefonnummer Oplysning om skadetilfældet, og hvilken hjælp der behøves Behandlende læge, telefonnummer, træffetid og sprog Eventuelt andre oplysninger af betydning for SOS Internationals hjælp. Ved anmeldelse af skade til Codan bedes følgende oplyst: Fulde navn, kortnummer og udløbsdato på Jyske Master- Card. Sted og telefonnummer hvor forsikrede kan træffes. En kort beskrivelse af det pågældende problem og arten af den ønskede hjælp. Personskade: Ved personskade har selskabet til enhver tid ret til at få oplyst navn, adresse og telefonnummer på hospitaler, læger og andre, der har eller vil få kendskab til forsikredes helbredstilstand. Selskabets læge har ret til at søge oplysninger hos disse og eventuelt gøre de behandlende læger bekendt med det til selskabet oplyste. Lægelige oplysninger vil blive behandlet fortroligt. Erstatningspligten er betinget af, at dokumenter, der er af betydning for bedømmelsen af ulykkestilfældet, indsendes til Codan. Codan kan forlange, at skadelidte fremstilles til undersøgelse hos speciallæge. Codan betaler de hertil forlangte attester. SOS/Codan yder assistance og skadeservice direkte på stedet. Dette indebærer, at kortindehaver helt eller delvist kan få afgjort en dækningsberettiget skade under rejsen. Obduktion: Selskabet har ret til at lade forsikrede undersøge af en af selskabet udpeget læge, ligesom selskabet ved dødsfald er berettiget til at forlange obduktion. Selskabet betaler omkostningerne. 3.1 Udbetaling Erstatning udbetales, så snart selskabet har modtaget de oplysninger, som selskabet anser for nødvendige til at fastslå selskabets forpligtigelse og erstatningens størrelse. Udbetaling af erstatning sker til den forsikredes konto, som påføres skadesanmeldelsen. I tilfælde af død sker udbetalingen til begunstigede. Begunstigede er, hvis intet andet er skriftligt meddelt Codan nærmeste pårørende. Ved nærmeste pårørende forstås forsikredes ægtefælle, eller hvis forsikrede ikke er gift, fast samlever, med hvem forsikrede har haft fælles bopæl i mindst 6 måneder. Hvis forsikrede ikke har ægtefælle/ samlever eller børn, er forsikringssummen ved død begrænset til DKK Begunstigelse af ægtefælle bortfalder ved separation, medmindre andet er skriftligt meddelt Codan. Sikkerhedsstillelse: I det omfang selskabet har stillet sikkerhed, indtræder selskabet i enhver henseende i forsikredes eventuelle krav om frigivelse af sikkerhedsstillelse eller eventuelle krav mod andre forsikringer om dækning af advokatomkostninger og/ eller erstatningsydelser. 3.2 Forsikringssummer De forsikringssummer, som er nævnt i de enkelte afsnit, danner max. grænse for selskabets erstatningspligt for alle skader, der sker under de enkelte dækninger i rejseperioden. 4.0 Forsikringen dækker ikke skader, der skyldes: A. Sygdom eller udløsning af latente sygdomsanlæg, selvom sygdommen er opstået eller forværret ved et ulykkestilfælde. B. Følger af en graviditet inden for 1 måned før forventet fødsel. C. Sikredes handlinger med fortsæt, grov uagtsomhed under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre giftstoffer samt ved misbrug af medicin, med mindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed. D. Deltagelse i kriminelle handlinger. E. Deltagelse i slagsmål, undtagen i tilfælde af selvforsvar. F. Deltagelse i professionel sport samt træning til og deltagelse i motorløb af enhver art. G. Deltagelse i ekspeditioner og opdagelsesrejser (dvs. ekspeditioner til områder, hvor lokale offentlige myndigheder kræver særlig tilladelse til at opholde sig). H. Storvildtjagt (storvildtjagt defineres som jagt på rovvildt og andre dyr med en forventet vægt på over 200 kg). I. Kroniske lidelser, dvs. lidelser, der har vist symptomer eller er diagnosticeret før afrejse fra bopælslandet. Dog dækker forsikringen, såfremt lidelsen må karakteriseres som stabil. At lidelsen er stabil betyder, at sikrede inden for de sidste 2 måneder før afrejsen ikke har: Været hospitalsindlagt. Modtaget behandling af læge (som ikke er kontrolbesøg). Fået foretaget ændringer i medicinering. Såfremt forsikrede ikke har været stabil 2 måneder før udrejse foretages en forhåndsvurdering som indhentes via SOS læge, som beslutter, hvordan forsikrede er dækket i forbindelse med den kroniske lidelse Forsikringen omfatter ikke skader/begivenheder der skyldes: Offentlig transportørs konkurs Civile uroligheder, lockout og/eller blokader, herunder strejke eller trussel om strejke, anmeldt tidligere end 24 timer før planlagt afgang. Nye love, regulativer eller retningslinjer udstedt af regering eller offentlig myndighed. 5.0 Krig m.v. Forsikringen dækker ikke: Forsikringsbegivenheder som følge af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. Skader, der skyldes militær nedkæmpning af førnævnte situationer. Forsikringen dækker: Hvis forhold, som nævnt ovenfor, indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. Maksimalt 1 måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af: At der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke. At udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet. At forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. At konflikten ikke omfatter udledning af biologiske og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg.

3 Forsikringsbegivenheder der skyldes, at myndighederne pga. ovenstående vælger helt eller delvis at indstille flyvning eller andre former for kollektiv trafik, er ikke dækket. 6.0 Dobbelt forsikring Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold for, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 7.0 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden selskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen. 8.0 Regres Efter udbetaling af erstatning indtræder selskabet i alle forsikredes rettigheder. 9.0 Ankenævn for forsikring Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede og Codan om forsikringens dækning eller betingelser, og forsikrede ikke kan opnå et tilfredsstillende resultat efter fornyet henvendelse til Codan, kan der klages til Ankenævnet for Forsikring. Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan fås ved henvendelse til Ankenævnet eller Forbrugerrådet. Ankenævnet kan kun behandle klagen, hvis forsikrede betaler et gebyr. Ankenævnets adresse er: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole. SEKTION B REJSEFORSIKRINGSDÆKNINGER 1.0 Hvad dækker forsikringen? Forsikringen inkluderer følgende dækninger: Sygdom / tilskadekomst afsnit 2 Hjemtransport afsnit 3 Sygeledsagelse afsnit 4 Tilkaldelse afsnit 5 Rejseafbrydelse afsnit 6 Overfald afsnit 7 Privatansvar afsnit 8 Retshjælp afsnit 9 Afbestilling afsnit Sygdom/tilskadekomst 2.1 Hvad dækkes? I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen, dækkes sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter, maksimalt DKK til: Behandling hos autoriseret læge. Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (to-sengsstue) eller intensiv afdeling. Lægeordineret medicin. Behandling af fysioterapeut, kiropraktor eller anden behandling med max. DKK Behandling hos tandlæge med max. DKK Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet. Taxatransport for forsikrede til og fra behandlingsstedet med max. DKK Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning af SOS læge. Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 1 måned før forventet fødselstidspunkt. Telefonopkald, læsestof o.l. med max. DKK 500. Det er en betingelse, at forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer. En eventuel forlængelse af rejsedækningen i tilfælde hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted. Hotelophold samt fortæring efter godkendelse af SOS, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. Kontakt til SOS. Behandling af kroniske lidelser eller lidelser, jf. sektion A afsnit 4.h, der var tilstede før afrejsen fra bopælsland, såfremt det ikke ved afrejsen kunne påregnes, at der skulle foretages behandlinger for lidelsen under rejsen. Dækningen omfatter alene udgifter til nødvendig behandling af den akutte situation, og ikke en videregående behandling af den eksisterende lidelse. 2.2 Udgifter, som er dækket af Den Offentlige Rejsesygesikring dækkes ikke. Forsikringen dækker derudover ikke udgifter til: Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov. Sygdom/tilskadekomst der har vist symptomer eller er diagnosticeret hos en læge før afrejsen. Dog dækkes udgifter til behandling af en akut forværring af en bestående sygdom/tilskadekomst forudsat, at sygdommen/tilskadekomsten før afrejsen kunne karakteriseres som stabil, og at forsikrede ikke har været hospitalsindlagt, modtaget behandling eller fået ændret medicinering inden for de sidste 2 måneder før afrejsen. Behandling af AIDS diagnosticerede patienter uanset årsagen til behandlingen. Ikke lægeordineret medicin. Fødsel eller behandling af sygdom som følge af svangerskab inden for 1 måned fra forventet fødselstidspunkt. Abortus provokatus. At udskifte eller reparere tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater. Rekreation eller kurophold. Behandling eller ophold efter hjemkomst til bopælslandet. Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS læge har besluttet, og når den behandlende læge har godkendt, hjemtransporten. Behandling og ophold i udlandet, når SOS læge har besluttet, og behandlende læge har godkendt, at behandling kan afvente ankomst til bopælslandet. Transport som følge af forsikredes frygt for smittefare. Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen. Behandling efter hjemkomst..

4 2.3 Forhold i skadestilfælde Forsikrede har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v., at give Codan alle informationer, der kan belyse sagen samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver SOS læge adgang til alle relevante sygejournaler Akut sygdom eller akut tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst skal forsikrede kontakte SOS, som kan betale eller formidle betaling for nødvendig akut lægebehandling, medicin etc Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelsen ske til SOS straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen) Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). 3.0 Hjemtransport 3.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker forsikredes hjemtransport, i tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst, som er dækket under pkt Sygdom/tilskadekomst. Forsikringen dækker nødvendige ekstraudgifter til: Hjemtransport til bopælsland eller til andet egnet behandlingssted. Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f.eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes med et max. beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste. Codan kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, dersom deres forældre bliver hjemtransporteret. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. Hjemrejse i de tilfælde, hvor planmæssigt rejseforløb er overskredet eller ikke kan genoptages af medicinske årsager. Kontakt til SOS. Hotelophold samt fortæring, når behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, kan foregå ambulant. Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af helbredsmæssige årsager hos forsikrede, såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret. 3.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter: Til hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare. Til ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til bopælslandet. Som er dækket af Den Offentlige Rejsesygesikring Transport på selskabets regning Formidles transporten ikke af SOS, dækkes max. et beløb, der svarer til de udgifter, SOS ville have haft, hvis SOS havde stået for transporten eller hjemrejsen. Det er en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig. 3.4 Forhold i skadestilfælde Forsikrede har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse (se nedenfor), at give Codan/SOS alle informationer, der kan belyse sagen, samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Opstår der, pga. alvorlig sygdom eller tilskadekomst, (akut) behov for hjemtransport, skal SOS straks underrettes. Selskabets læge vil sammen med den behandlende læge/hospitalet træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan det kan ske. 3.5 Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS straks underrettes. SOS vil sørge for de fornødne foranstaltninger. 3.6 Skadesanmeldelse Skadesanmeldelsen skal udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadesforhold, vedlagt originalbilag samt dokumentation. Forsikrede har pligt til over for selskabet at oplyse om alle informationer, der kan belyse sagen, samt at udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originalregninger, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. 4.0 Sygeledsagelse 4.1 Hvad dækkes? Ved akut opstået sygdom eller tilskadekomst, der kræver hospitalsindlæggelse i minimum 3 døgn eller ved dødsfald, dækkes udgifter til ledsagelse (se nedenfor), når det medfører, at den planlagte rejserute må afbrydes eller forsinkes. 4.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Sygeledsagelse efter hjemkomst til bopælsland. 4.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter for 1 af de medrejsende personer over 18 år (efter forsikredes eget valg) maksimalt DKK til: Hotelophold og forplejning op til DKK pr. person pr. døgn i max. 5 døgn. Transport i forbindelse med sygeledsagelsen. Transport til indhentning af fastlagt rejserute for forsikrede, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Returrejse til stedet for rejsens genoptagelse. Det er en betingelse, at der er mindst 7 dage tilbage af den oprindelige rejse, og at rejsen genoptages inden 7 døgn efter, at sygeledsagelsen er fuldført. Der erstattes max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Hvis forsikrede rejser hjem som følge af sygdom/tilskadekomst, dækkes ekstraudgifter vedrørende forsikredes medrejsende børn under 18 år på samme klasse som kortindehaver (ikke ambulancefly). 5.0 Tilkaldelse 5.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker udgifter til rejse og ophold for 1 person, der efter aftale med SOS læge kaldes ud til forsikrede, hvis

5 forsikrede bliver akut syg eller kommer alvorligt til skade, og dette medfører hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn eller forsikrede afgår ved døden. 5.2 Hvad dækkes ikke? Forsikringen dækker ikke udgifter til: Tilkaldelse, hvor forsikrede over 18 år gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. afsnit 4.0 Sygeledsagelse. 5.3 Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige udgifter for 1 person, maksimalt DKK til: Rejseudgifter inkl. transportudgifter ifølge original regning, dog max. ordinært rutefly - økonomiklasse. Hotelophold og forplejning med op til DKK pr. døgn i max. 5 døgn. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at det ikke forinden er blevet besluttet, at forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn. 6.0 Rejseafbrydelse 6.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker, hvis forsikrede hjemkaldes pga. dødsfald, hospitalsindlæggelse som følge af alvorlig tilskadekomst eller som følge af en pludselig opstået alvorlig sygdom blandt følgende personer i bopælslandet: Medlemmer af forsikredes husstand. Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn. Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre. Forsikredes søskende, svogre eller svigerinder. Endvidere dækker forsikringen, hvis følgende hændelser opstår: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Forsikringen er udvidet til at omfatte personalechefens afbrydelse af rejse ved overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. 6.2 Forsikringen dækker ikke, hvis den begivenhed, der er årsag til hjemkaldelsen, er indtrådt før forsikredes afrejse Hvordan erstattes? Forsikringen dækker rimelige udgifter, maksimalt DKK til ordinært rutefly (økonomiklasse). Genoptages rejsen, dækkes rimelige ekstraudgifter til returrejse. Det forudsættes, at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge indsendt dokumentation. Ved en dækningsberettiget skade kan medrejsende forsikrede også afbryde rejsen. Foregår rejsen i bil, kan andre transportmidler end bilen benyttes til hjemtransporten, hvis det er aftalt med selskabet. I et sådan tilfælde dækker forsikringen også udgifter til hjemtransport af bilen. Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at forsikringsbegivenheden er indtrådt efter forsikredes afrejse. 7.0 Overfald 7.1 Ved overfald med påviselig og dokumenteret personskade til følge dækker forsikringen det beløb, skadevolder ville blive dømt til at betale efter dansk retspraksis i henhold til Erstatningsansvarsloven, for et overfald sket under tilsvarende omstændigheder i Danmark. 7.2 Forsikringen dækker ikke: Overfald som tilføjes forsikrede af dennes rejseledsager (dvs. en person som er indtegnet på samme billet, eller deltagerbevis, eller som har købt rejsen for at foretage denne sammen med forsikrede). Hvis forsikrede uden rimelig grund har udsat sig for denne risiko. Hvis overfaldet sker i forbindelse med en strafbar handling. 7.3 Hvordan erstattes? Det er en betingelse for selskabets erstatningspligt, at: Overfaldet anmeldes til politiet. En lokal læge/hospital konsulteres umiddelbart efter overfaldet. Forsikrede godtgør at være berettiget til skadeserstatning. Selskabet i tilfælde af en hændelse, der kan give anledning til et krav under denne dækning, snarest underrettes, ligesom lægeattest og politirapport skal indsendes. Forsikringen dækker op til DKK pr. person. 8.0 Privatansvar 8.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker det juridiske erstatningsansvar, som forsikrede måtte blive pålagt under en udlandsrejse for skade på personer op til DKK og for skade på ting op til DKK Sagsomkostninger og renter af det beløb, der vedrører skaden erstattes ligeledes. Ved forsikredes erstatningsansvar for skade på inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder, som har været i forsikredes varetægt, gælder en selvrisiko på DKK 500. Erstatningskravet opgøres i henhold til gældende ret i det land, hvori skaden sker. Et erstatningskrav må ikke anerkendes, før Codan har taget stilling til sagen. Hvis forsikrede anerkender et krav, risikerer forsikrede selv at komme til at betale erstatning. 8.2 Forsikringen dækker ikke, skade: Der er dækket af en erhvervsansvarsforsikring. Som følger af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. På eller tab af egne ting. På ting som forsikrede har til låns, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller på anden måde har i sin varetægt. Dette gælder dog ikke inventar og bygningsdele i hotelværelse eller ferielejligheder. Som skyldes, at forsikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom.

6 Forvoldt ved benyttelse af motorkøretøj, camping eller påhængsvogn, luft- eller søfartøj, der er over 3 meter langt. Forvoldt af dyr. Forvoldt over for medrejsende forsikrede 9.0 Retshjælp 9.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker sagsomkostninger, der med rimelig grund er betalt i forbindelse med rets- eller voldgiftssager, udsprunget af tvister som er opstået under rejsen. Endvidere dækker forsikringen: Rimelige udgifter til transport, hotelophold og forplejning, hvis forsikrede indkaldes som vidne eller til afhøring ved domstol i udlandet, forudsat at disse udgifter ikke bliver dækket fra anden side. Sikkerhedsstillelse der er nødvendig for frigivelse af forsikrede eller dennes ejendele efter tilbageholdelse af udenlandske myndigheder. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til Codan efter frigivelse eller påkrav. Transportudgifter for en person efter forsikredes valg - dog max. økonomiklasse til det sted, hvor forsikrede tilbageholdes af lokale myndigheder i mere end 48 timer. 9.2 Forsikringen dækker ikke tvister: I forbindelse med erhvervsudøvelse. I forbindelse med familie eller arveretlige spørgsmål. I forbindelse med straffesager. Mellem forsikrede og rejsebureauet, rejsearrangøren eller rejseformidleren. Vedrørende erstatninger, bøder eller bodslignende krav. Mellem Codan og forsikrede. Vedrørende skatter og afgifter. 9.3 Hvordan erstattes? Forsikringssum: Retshjælp DKK Kaution/sikkerhedsstillelse DKK For retshjælp gælder en selvrisiko på 10% af desamlede omkostninger, dog mindst DKK Afbestilling 10.1 Hvad dækkes? Forsikringen dækker afbestilling af den bestilte rejse, når det ved lægeattest dokumenteres, at den ikke kan påbegyndes på grund af akut sygdom, akut tilskadekomst eller dødsfald hos en af de forsikrede eller disses: Forældre eller svigerforældre Børn, svigerbørn eller børnebørn Søskende Bedsteforældre Svigerinder og svogre Brand i forsikredes bil/campingvogn, hvor personlige ejendele, der var beregnet til brug for ferie, i væsentlig omfang er blevet tilintetgjort/beskadiget af røg og varme. Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en ansat person inden afrejsen, såfremt der foreligger politirapport. Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen. Forsikringen er udvidet til at omfatte afbestilling af personaleansvarliges rejse på grund af overenkomststridig arbejdsnedlæggelse. At forsikrede, som er omfattet af strejke og derfor iflg. overenskomsten, ikke må holde ferie, jf. ferielovens 13 stk. 3. Offentlig indgriben, grundet epidemi eller naturkatastrofe inden afrejsen. At forsikredes tilstedeværelse som vidne eller nævning i retten er nødvendig, og udsættelse er søgt og nægtet af retten. Det er en betingelse, at rejsen omgående afbestilles over for rejsearrangøren Forsikringen dækker ikke: Udgifter som refunderes af rejsebureauet, ferieboligudlejer, hotellet eller luftfartsselskabet. Tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtelser som transportør og rejseudbyder. Skadesårsager, der relaterer sig til stress, depression og andre sindslidelser. Hvis årsagen til afbestillingen var til stede, da rejsen blev bestilt eller ved betaling af depositum Hvordan erstattes? Forsikringen dækker op til DKK uanset antallet af forsikrede personer. Forsikringen dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, når en af forsikringen dækket hændelse er indtruffet. Arrangerer forsikrede selv rejsen, dækkes de udgifter som transportør, hotel, ferieboligudlejer o.l. kan kræve betalt, jf. vilkårerne for køb af transport, leje af hotelværelse, feriebolig m.m. Sammen med anmeldelsen skal der indsendes følgende: Rejsearrangørens skriftlige dokumenterede krav, vedlagt vilkårerne for købet af rejsen. Lægeerklæring i udfyldt stand. Ubenyttede flybilletter, busbilletter eller lignende. Dødsattest. Politirapport. Andet relevant materiale. J /0713/V02 Desuden dækker forsikringen afbestilling, der skyldes, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade som følge af: Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller virksomhed, såfremt der foreligger politirapport.

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser

Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Jyske MasterCard Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Policenummer Jyske MasterCard Gold 5814710418 Jyske MasterCard Firmakort Gold 5814712844 Gældende

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06 - V07 MasterCard

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold

Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 03 EG, juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Police nr.

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v06 MasterCard

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Gold. Nr. RPMG 1502. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 16 Rejseforsikring MasterCard Gold Betingelser Nr. RPMG 1502 Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Eurocard Gold og Eurocard Corporate Gold Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Betingelser nr. 02 EG Sektion A Fælles betingelser

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000

Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar 2010. Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser

SAS EuroBonus World MasterCard. Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser SAS EuroBonus World MasterCard Forsikringsbetingelser I tilslutning til forsikringsaftaleloven i Danmark. Gældende fra 1. januar 2012. SEKTION A FÆLLES

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER

LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER LISA SPROGREJSER FORSIKRINGSBETINGELSER 1 Indledende betingelser Hvem kan købe rejseforsikringen? Rejseforsikringen kan tegnes af ferie- og studierejsende, som rejser med Lisa Sprogrejser. Rejsende kan

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring /

Årsafbestillingsforsikring / Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring 30.000 / 200.000 Årsafbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 Indledende

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722

AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 AFBESTILLINGSFORSIKRING Betingelser nr. 722 INDHOLDSFORTEGNELSE I VÆR OPMÆRKSOM PÅ... 2 II HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN FORSIKRING... 2 III FORSIKRINGSBETINGELSER... 3 1. HVORDAN ER DU FORSIKRET?...

Læs mere

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011

ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 ihi Bupa Afbestilling Gældende fra 2011 1 Forsikringsbetingelser - ihi Bupa Afbestilling Gældende pr. 1. januar 2011 I henhold til den danske Lov om forsikringsaftaler. Indholdsfortegnelse 1 Godkendelse

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser

Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 DK 1790 Copenhagen V CVR No. : 62940514 Lisa Sprogrejser forsikringsbetingelser Phone: +45 33 25 25 25 www.erv.dk Kapitel 1 Indledende betingelser Hvem

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

UNGDOMSREJSEFORSIKRING

UNGDOMSREJSEFORSIKRING UNGDOMSREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 741 Til rejser i hele verden For rejsende under 35 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301)

Tryghedsforsikring. Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) Tryghedsforsikring Forsikringsvilkår nr 3.0 (20130301) 1 Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 3.0 Indholdsfortegnelse Side Fortrydelsesret 2 Forsikringsgiver 2 Acceptregler 2 Sådan dækker forsikringen

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr

Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr : 62940514 Årsafbestillingsforsikring Betingelser nr. 51001 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gældende fra den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014

MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 MasterCard Business Guld Forsikringsbetingelser august 2014 Betingelserne gælder for MasterCard Business Guld og MasterCard Business Guld Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Læs mere

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820

REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 REJSEFORSIKRING Betingelser nr. 820 0 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din forsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Plus på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202V Gyldig fra 1. januar 2015 Ved tegning og betaling af Rejseforsikring Plus, er dækningerne i Rejseforsikring

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-36 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere