Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed."

Transkript

1 Kendelse af 27. november Rejsebranchens afbestillingssikringer ved sygdom m.v. anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1 og 5. (Mads Bryde Andersen, Finn Møller Kristensen, Gert Kristensen, Connie Leth og Niels Larsen) Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening har i skrivelse af 12. oktober 1994 klaget over, at Finanstilsynet ved skrivelse af 15. september 1994 (j.nr ) udtalte, at foreningernes afbestillingsordninger er forsikringsvirksomhed og derfor skal tegnes eller afdækkes i et forsikringsselskab med koncession, jfr. lov om forsikringsvirksomhed 5 og 1, stk Finanstilsynets afgørelse af 15. september Sagen vedrører spørgsmålet, om rejsebranchens afbestillingssikring som beskrevet nedenfor i "Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser" og "Almindelige betingelser for deltagelse i selskabsrejser med fly, bus, tog eller skib", godkendt af henholdsvis Foreningen af Rejsearrangører i Danmark og Danmarks Rejsebureau Forening, er forsikringsvirksomhed med heraf følgende pligt til afdækning i et forsikringsselskab med koncession. Af "Almindelige betingelser for deltagelse i pakkerejser" punkt IV C fremgår det: "Afbestillingsbeskyttelse. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt afbestillingsbeskyttelse, indebærer dette, at kunden kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden andre fradrag end selve prisen for afbestillingsbeskyttelsen. Det forudsætter dog, at der ved lægeattest dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, svigerinde samt svoger eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som umuliggør eller i væsentlig grad vanskeliggør deltagelse i rejsen. Desuden gælder afbestillingsbeskyttelsen, såfremt der med politirapport, o.lign. dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af 1) brand eller indbrud i kundens private bolig, eller 2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens virksomhed. Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk, bør kunden, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede bestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig i øvrigt adgang til for egen regning at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge.

2 Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks, eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået, gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest mulig indsendes til rejsebureauet." Af "Almindelige betingelser for deltagelse i selskabsrejser med fly, bus, tog eller skib", punkt 4 b fremgår det: "Akut sygdom m.v. Hvis der i rejsens pris er inkluderet beskyttelse mod udgifter ved afbestilling, eller hvis den rejsende har erhvervet en af rejsebureauet godkendt afbestillingsforsikring, og afbestiller rejsedeltageren inden afrejsen på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, der indtræffer efter bestillingen, og som rammer rejsedeltageren selv, hans ægtefælle, børn, forældre, søskende eller den, med hvem han samlever under ægteskabslignende former, debiteres kun obligatorisk afbestillingsgebyr. Denne regel forudsætter, at der uden ugrundet ophold indsendes attest fra en læge." Ved den påklagede afgørelse af 15. september 1994, hvor Finanstilsynet tog stilling til, om der er tale om forsikringsvirksomhed, udtalte Finanstilsynet: "I forlængelse af Folketingets vedtagelse den 25. juni 1993 af lov om pakkerejser skal man hermed vende tilbage til spørgsmålet om afbestillingsordninger, som udbydes af rejsearrangører. I henhold til lov om forsikringsvirksomhed, jf. Industri- og Samordningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 630 af 5. juli 1994, må forsikringsvirksomhed alene udøves af forsikringsselskaber m.v., jf. lovens 5 og 1, stk. 1. Der henvises til den førte korrespondance, herunder indsendt materiale om afbestillingssikringers dækningsomfang. Det fremgår heraf, at de anvendte afbestillingssikringer giver kunderne ret til at annullere deres rejse og få det indbetalte beløb refunderet i tilfælde af kvalificerende omstændigheder, eksempelvis død, sygdom eller lignende hos den rejsende selv eller dennes ægtefælle, samlever, børn og forældre. Tilsynet finder, at der er tale om forsikringsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Tilsynet bemærker for god ordens skyld, at ovennævnte gælder, uanset afbestillingssikringen er obligatorisk eller frivillig for rejsekunden. De af rejsebranchen anvendte afbestillingssikringer ved død, sygdom eller lignende skal således være tegnet eller afdækket i et forsikringsselskab med koncession dertil."

3 2. Klagen af 12. oktober 1994 som suppleret ved skrivelse af 7. december Klagen af 12. oktober 1994, der var en foreløbig klage, er suppleret ved skrivelse af 7. december Klagerne har her gjort gældende, at branchens afbestillingssikring ikke er forsikringsvirksomhed. Til støtte herfor har klageren blandt andet anført: "at afbestillingsbeskyttelse har været praktiseret i sin nuværende form gennem en længere årrække, og af branchen og branchens kunder stedse har været opfattet som et betalingsvilkår, der knytter sig tæt til selve købet af pakkerejsen og ikke bør adskilles herfra. For det andet, at der reelt intet behov er for at lade afbestillingsbeskyttelsen være afdækket af en forsikring. Rejsebranchens afbestillingsordning har været i anvendelse siden begyndelsen af 70- erne. Dette fremgår blandt andet af... Danmarks Rejsebureau Forenings "Almindelige Betingelser for deltagelse i selskabsrejser med fly, bus, tog eller skib" af 30. maj 1974, der tiltrådtes af Forbrugerrådet den 27. august Heri fremhæves afbestillingsordningen i den form, hvori den siden har været praktiseret i 20 år. Spørgsmålet om kundens ret til afbestilling var tillige genstand for nøje overvejelse og drøftelse med Forbrugerombudsmanden, da denne og rejsebranchen i begyndelsen af 80-erne forhandlede retningslinier for markedsføring af selskabsrejser. Således har afbestillingsbeskyttelsen været kendt og tiltrådt af både Forbrugerrådet og Forbrugerombudsmanden gennem en lang årrække, hvor den har fungeret til fuld tilfredshed såvel for det rejsende publikum som for rejsearrangørerne. Det kan således oplyses, at der rejsebranchen bekendt ikke i de forløbne 20 år har foreligget en eneste sag til påkendelse i Rejse-ankenævnet (eller det tidligere Rejsebureauankenævn), hvori der har været fremsat klager over eller indsigelser mod afbestillingsbeskyttelsen. Hvervet som formand for nævnet har gennem alle årene siden dets oprettelse i 1974 været bestridt af en landsdommer, mens de øvrige nævnsmedlemmer - med indbyrdes paritet - har været udpeget af Forbrugerrådet og af rejsearrangørerne. De af danske rejsearrangører benyttede afbestillingsordninger er ganske svarende til, hvad andre skandinaviske arrangører udbyder. Ordningerne er for Sveriges vedkommende senest stadfæstet af Konsumentverket (svarende til Forbrugerrådet i Danmark) den 6. maj Der er klagerne bekendt ingen principielle forskelle mellem den danske og den svenske lovgivning om forsikringsvirksomhed indenfor det her berørte område, og der er klagerne bekendt ikke af de svenske myndigheder rejst tvivl om lovligheden af de svenske afbestillingsordninger. Det af justitsministeren i 1991 nedsatte pakkerejseudvalg, der har afgivet betænkning nr i 1992 har drøftet spørgsmålet om arten og omfanget af afbestillingsbeskyttelsen....

4 Assurandørsocietetet var repræsenteret i pakkerejseudvalget ved kontorchef Åse Kogsbøll. Denne har i et notat af 13. november 1992 til justitsministeriet... oplyst at have drøftet spørgsmålet om afbestillingsordningens forenelighed med lov om forsikringsvirksomhed med Industriministeriet. Det anføres i kontorchefens notat således: "Da denne (d.v.s. Industriministeriet v/ fuldmægtig Torben Garne) efter fornyede drøftelser med Finanstilsynet fastholder, at det er yderst tvivlsomt, om sikringsvirksomheder (uden forsikringsmæssig afdækning) er tilladte...", og det tilføjes, at "det naturligvis må bero på en nærmere undersøgelse, hvor de pågældende rejsearrangører får lejlighed til at udtale sig". På den citerede baggrund er det klagernes opfattelse, at betænkningen (side 158, 2. afsnit) har fået en ikke helt dækkende formulering, når det anføres, at "Industriministeriet har oplyst, at rejsearrangørernes sikringsordninger, der ikke afdækkes i et forsikringsselskab, må antages at være i strid med lov om forsikringsvirksomhed". I bemærkningerne til det af justitsministeren den 28. april 1993 fremsatte forslag til lov om pakkerejser er det anført, at der normalt skal gives kunden ret til at afbestille en pakkerejse, og det er udtrykkeligt tilføjet, at "arrangøren normalt (skal) have mulighed for at kræve et passende afbestillingsvederlag, fastsat navnlig under hensyn til arrangørens mulighed for at sælge pakkerejsen til anden side". De nye Almindelige Betingelser... der blev udarbejdet efter pakkerejselovens vedtagelse - såvel RID's som DRF's, der den 25. august 1994 blev tiltrådt af Forbrugerrådet, - indeholder en klar beskrivelse af, hvad der skal tilbydes forbrugeren til afværgelse af tab af hele rejsens pris i tilfælde af akut sygdom m.v. Der foreskrives således enten tilbud om en forsikring eller et betalingsvilkår, der indebærer udvidet afbestillingsret i form af branchens afbestillingsbeskyttelse. Det fremgår af det anførte, at Forbrugerrådet for sit vedkommende så sent som nævnte dato intet har haft at udsætte på afbestillingsordningen. Klagerne finder anledning til at påpege, at det i sagen omhandlede spørgsmål - hvorvidt afbestillingsordningerne skal opfattes som forsikringsvirksomhed - ikke ses at have været rejst hverken af offentlige myndigheder, forsikringsbranchen, forbrugerorganisationer m.fl. i tiden fra 1974 frem til drøftelserne i pakkerejseudvalget i 1992 uagtet ordningen har været almindeligt kendt i hele perioden. Ordningerne har således rodfæstet sig som en fast og indarbejdet kutyme indenfor rejsebranchen, en kutyme som også har været velkendt i forsikringsbranchen, jævnfør kontorchef Åse Kogsbøll's ovenfor nævnte notat af 13. november 1992 i slutningen. Forsikringsbranchen - herunder Assurandørsocietetet - har på intet tidspunkt stillet spørgsmål ved kutymens forenelighed med lov om forsikringsvirksomhed. Videre skal klagerne påpege, at det ikke af forsikringsaftalelovens 1 - eller lovbestemmelser i øvrigt - fremgår, hvad der forstås ved en forsikringsaftale. Det gøres gældende, at netop kutyme kan være afgørende for, om en bestemt ydelse omfattes af lov om forsikringsvirksomhed eller ej. Det er således fast antaget, at eksempelvis garantistillelser/tilsikringer ikke anses for omfattet af loven uanset deres

5 forsikringslignende karakter. Det ses ikke, at der kan være større betænkeligheder ved rejsebranchens afbestillingsbeskyttelse end ved detailhandelens "1 års garanti" eller 6 måneders fri returret" eller tilsvarende, tværtimod vil sådanne garantiperioder typisk være af væsentlig længere varighed, end rejsearrangørens afbestillingsbeskyttelse. De samme synspunkter kan anlægges på de såkaldte abonnementkontrakter, hvor udbyderen mod betaling af et vederlag (præmie) påtager sig fri vedligeholdelse og reparation af maskiner, installationer m.v., ofte over en længere årrække. Abonnementkontrakterne har den lighed med forsikringer, at udbyderen for et forud fastsat vederlag påtager sig risikoen for, at de af abonnementet omfattede effekter senere skal vedligeholdes eller repareres for beløb, der overstiger det af kunden betalte vederlag. Tilsvarende kan fremføres for eksempel om automobilkøberens ret til vederlagsfrit 1. servicebesøg efter køb af en fabriksny bil samt de reparations- og vedligeholdelsesabonnementer, som automobilforhandlere tilbyder ved automobilkøb.... De ovenfor beskrevne - og talrige andre - eksempler er forsikringslignende ordninger, hvorom der har udviklet sig fast kutyme for, at de ikke anses for omfattet af begrebet forsikringsvirksomhed. Der kan fremvises adskillige tilfælde, hvor for eksempel abonnementselskaber efterfølgende har vist sig ude af stand til at opfylde deres del af aftalen, hvorimod der ikke ses konstateret et eneste tilfælde igennem 20 år, hvor en rejsearrangør ikke har kunnet svare sine forpligtelser i anledning af en afbestilling, når alene bortses fra et enkelt konkurstilfælde i nyere tid. I tilfælde af rejsearrangørens konkurs eller anden form for manglende betalingsevne er den rejsendes krav for såvidt angår pakkerejser omfattet af 3, stk. 1 i lov om en rejsegarantifond, herunder kravet på tilbagebetaling af det for afbestillingsretten erlagte vederlag. Herefter finder klagerne, at hverken lovgivningsmæssige eller principielle grunde taler for, at det nu skulle være påkrævet at ændre rejsebranchens årelange kutyme om afbestillingssikring...." 3. Finanstilsynets redegørelse og udtalelse af 24. maj 1995 ved Kammeradvokaten. I redegørelsen har Kammeradvokaten fastholdt afgørelsen og udtalt: "Sagens faktiske omstændigheder: Den 13. juni 1990 vedtog Rådet et EF-direktiv om pakkerejser m.v. (90/314/EØF). Ifølge direktivets præambel er formålet med direktivet dels gennemførelsen af det indre marked og dels forbrugerbeskyttelse.

6 Efter vedtagelsen af EF-direktivet nedsatte Justitsministeriet et udvalg, som fik til opgave at udarbejde et forslag til en dansk lov om pakkerejser m.v. Pakkerejseudvalget afgav betænkning i december 1992 (betænkning nr. 1240/1992). Betænkningen indeholder bl.a. udkast til en lov om pakkerejser samt udvalgets bemærkninger til lovudkastet. Udvalgets udkast til lov om pakkerejser m.v. 11 lød således: "Arrangøren eller formidleren skal inden indgåelse af aftalen give kunden oplysning om muligheden for at tegne forsikring til dækning af, at kunden på grund af sygdom eller lignende ikke kan deltage i pakkerejsen, samt vilkårene herfor. Stk. 2. Omfatter pakkerejsens pris den i stk. 1 nævnte forsikring, skal prisen herfor fremgå af aftalen. Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte regler om minimumsdækningen." I pakkerejseudvalget blev det i forbindelse med udformningen af lovudkastets 11 vedrørende afbestillingsforsikring i anledning af sygdom eller lignende drøftet, hvorvidt en tilsvarende sikring, som ydes af rejsearrangøren, er forenelig med lov om forsikringsvirksomhed. Betænkningen indeholder bemærkninger om rejsearrangørernes afbestillingssikring på side 67 samt side I betænkningen side 67 anføres bl.a. vedrørende afbestillingssikring, at: "Denne type sikringsvirksomhed har de facto ikke været underlagt lov om forsikringsvirksomhed, uagtet der mod opkrævning af et særligt gebyr er tale om - i lighed med afbestillingsforsikringen - at dække kundens ret til afbestilling i tilfælde af sygdom uden økonomisk tab til følge. Denne form for sikring har udviklet sig som en særlig kutyme indenfor rejsebranchen". I forbindelse med drøftelserne om rejsearrangørernes afbestillingssikring anmodede Assurandør-Societetet, som var repræsenteret i pakkerejseudvalget, ved skrivelse af 29. oktober Industriministeriet om skriftligt at bekræfte, at lovudkastets 11, stk. 2 og 3 ikke kunne danne præcedens ved afgørelsen af, hvad der i øvrigt kunne forstås ved forsikringsvirksomhed, jf. lov om forsikringsvirksomhed. Denne forespørgsel fra Assurandør-Societetet gav anledning til, at der i betænkningens side 158 blev indføjet et afsnit, hvori det anførtes at: "Industriministeriet har oplyst, at rejsearrangørernes sikringsordninger, der ikke afdækkes i et forsikringsselskab, må antages at være i strid med lov om forsikringsvirksomhed. Indtil dette spørgsmål er endeligt afklaret, må en sikring, der ydes uden forsikringsdækning antages at yde samme dækning som den, der er forudsat i bemærkningerne til stk. 3, ligesom særskilt oplysning om prisen skal gives i lighed med prisen for forsikringer, jf. stk. 2."

7 Lovforslag nr. L 281 til lov om pakkerejser blev fremsat i Folketinget den 28. april I forbindelse med behandlingen af lovforslaget fremkom Assurandør-Societetet ved skrivelse af 24. maj med bemærkninger til lovforslagets 11 vedrørende forsikringsdækning som følge af sygdom eller lignende. Heri henviste Assurandør- Societetet bl.a. til pakkerejseudvalgets bemærkninger i betænkningen, side 158 og opfordrede til, at der kom en afklaring af retstilstanden på dette punkt, inden loven blev vedtaget i Folketinget. Justitsministeriet besvarede, efter at have rettet henvendelse til Industriministeriet, denne henvendelse ved skrivelse af 4. juni I besvarelsen af Assurandør-Societetets henvendelse anførtes bl.a., at det var Industriministeriets opfattelse at afbestillingssikring, der ikke var afdækket i et forsikringsselskab, måtte antages at være i strid med lov om forsikringsvirksomhed. Det anførtes endvidere, at Industriministeriet havde rettet henvendelse til de større rejsebureauorganisationer og anmodet dem om en redegørelse for deres virksomhed på dette område. Industriministeriets overvejelser i den anledning var endnu ikke tilendebragt. Lov om pakkerejser blev vedtaget af Folketinget den 25. juni Som anført rettede Industriministeriet v/finanstilsynet under behandlingen af lovforslaget til lov om pakkerejser henvendelse til de større rejsebureauorganisationer m.v., herunder Assurandør-Societetet, Europæiske Rejseforsikring, Foreningen af Rejsearrangører i Danmark, Danmarks Rejsebureauforening, samt Turismens Fællesråd, med henblik på at opnå disse organisationers bemærkninger til, hvorvidt afbestillingssikringer var forsikringsaftaler, som skulle afdækkes forsikringsmæssigt. Der blev endvidere rettet henvendelse til Trafikministeriet, Forbrugerombudsmanden og Det svenske Finanstilsyn. Assurandør-Societetet oplyste ved skrivelse af 18. august , at man tog Finanstilsynets vurdering, hvorefter der var tale om forsikringer, til efterretning. Europæiske Rejseforsikring A/S meddelte ved skrivelse af 16. september , at selskabet var enig i Assurandør-Societetet og Finanstilsynets vurdering af, at rejsebureauernes afbestillingsordninger ved akut sygdom eller dødsfald var forsikringsaftaler, og at risikoen som følge heraf burde afdækkes forsikringsmæssigt. Foreningen af Rejsearrangører i Danmark tog derimod ved skrivelse af 24. februar , skrivelse af 27. august og skrivelse af 27. december afstand fra Finanstilsynets antagelse, og anførte, at der hverken ud fra forbrugerbeskyttelseshensyn eller i lyset af lov om forsikringsvirksomhed var reelle grunde til eller argumenter for at ændre den igennem en årrække benyttede fremgangsmåde med at sælge en fakultativ afbestillingssikring ved køb af en pakkerejse.

8 Danmarks Rejsebureauforening tog tillige ved skrivelse af 11. februar og skrivelse af 6. oktober afstand fra tilsynets opfattelse og anførte bl.a., at der i løbet af de sidste 20 år havde dannet sig en udfyldende kutyme på dette område, hvorefter Assurandør-Societetet samt branchen havde anset disse ordninger som ordninger, der klart faldt udenfor lov om forsikringsvirksomhed. Turismens Fællesråd viderebragte Finanstilsynets henvendelse til HOREFA, som ved skrivelse af 25. november oplyste, at deres afbestillingsforsikring, som var udformet i samarbejde med mæglerfirmaet DPI, var afdækket i forsikringsselskabet Albinga, Hamborg. Trafikministeriet oplyste ved skrivelse af 16. marts , at ministeriet ikke havde været inddraget i flyselskabers og eventuelle agenters, bureauers og chartreres samt forsikringsselskabers tilbud om sikring eller forsikring mod følgerne af den rejsendes afbestilling. Forbrugerstyrelsen redegjorde ved skrivelse af 17. marts nærmere for, hvilke interesser Forbrugerombudsmanden varetog for forbrugerne i forbindelse med udarbejdelsen af "retningslinier for selskabsrejsebrochurer" af oktober Det præciseredes, at Forbrugerombudsmanden i den forbindelse ikke fandt anledning til at gå ind i problematikken om rejsebranchens anvendelse af afbestillingssikring m.v. Det svenske Finanstilsyn - Finansinspektionen - redegjorde ved skrivelse af 27. juli 1994 med bilag... for den svenske retstilstand vedrørende afbestillingssikring. Heraf fremgår, at der i svensk ret er identiske afgrænsningsproblemer, idet den svenske lovgivning, ligesom den danske ikke indeholder en definition af forsikringsvirksomhed/-aftale. Det fremgår endvidere af.., at det svenske tilsyn finder, at afbestillingssikringer som omhandlet i nærværende sag opfylder de grundlæggende kriterier for at være en forsikring. Således har det svenske tilsyn i en afgørelse bestemt, at salg af afbestillingssikring i forbindelse med salg af bl.a. pakkerejser er koncessionspligtig virksomhed. Det svenske tilsyn traf dog ved skrivelse af 14. december 1989 afgørelse om, at afbestillingssikringer, som tilbydes rejsende ved køb af charterrejser anses som et vilkår til hovedforpligtelsen, og derfor ikke skal tegnes eller afdækkes i et forsikringsselskab. På baggrund af det indhentede materiale traf Finanstilsynet den 15. september 1994 afgørelse om, at afbestillingsordninger, som udbydes af rejsearrangører, er forsikringsvirksomhed omfattet af lov om forsikringsvirksomhed. Tilsynet bemærkede, at dette gælder, uanset om afbestillingssikringen er obligatorisk eller frivillig for rejsekunden. De af rejsebranchen anvendte afbestillingssikringer ved død, sygdom eller lignende skal således være tegnet eller være afdækket i et forsikringsselskab med koncession dertil. Sagens retlige omstændigheder:

9 Efter lov om forsikringsvirksomhed 1 finder loven anvendelse på forsikringsvirksomhed. Loven indeholder ingen definition af begrebet forsikringsvirksomhed. Forsikringsaftaleloven indeholder heller ikke nogen definition af, hvad der skal forstås ved en forsikringsaftale. Forsikringsaftalekommissionen udtalte i bemærkningerne til udkast til forsikringsaftaleloven fra 1925, side 26 følgende: "At give en sådan begrebsbestemmelse i lovsprog er meget vanskelig. Begrebet mister derved let den elasticitet, som det efter almindelig sprogbrug har, og der kan derved lægges hindringer i vejen for at give det den afgrænsning, som under de til enhver tid herskende forhold er den naturlige. I hvert tilfælde vil en definition, som skal blot være nogenlunde udtømmende, ikke kunne gives i så kort og koncis form, som må kræves af en lovregel. Efter kommissionens mening bør det derfor overlades til retsvidenskaben nærmere at udvikle, hvad der forstås ved en forsikringsaftale, og til retsanvendelsen i de forholdsvis få tilfælde, hvor der kan opstå tvivl om, hvorvidt en aftale af en vis beskaffenhed anses for en forsikringsaftale, at afgøre, om loven efter dens regelgrunde og dens naturlige sprogbrug bør bringes til anvendelse eller ej." Ifølge den forsikringsretlige teori er en forsikringsaftale en aftale, som i det væsentligste går ud på overtagelse af risikoen for en uvis begivenheds indtræden mod et vederlag, der kan beregnes statistisk, jf. f.eks. H. Ussing: Enkelte kontrakter, 1946, 2. udg., side 213 ff, og P. Lyngsø: Dansk Forsikringsret, 7. udg., side 22. Det gøres gældende, at begrebet forsikringsvirksomhed skal fortolkes udvidende. Dette følger af, at lov om forsikringsvirksomhed i 2 undtager forskellige former for virksomhed fra lovens anvendelsesområde, herunder pensionskasser, arbejdsløshedskasser samt Falck's Redningskorps A/S. Da det er nødvendigt at undtage disse former for virksomhed fra begrebet forsikringsvirksomhed, må det være et vidt begreb. Endvidere gøres det gældende, at det vil være i strid med EU-retten at foretage en indskrænkende fortolkning af begrebet forsikringsvirksomhed, idet reglerne om forsikringsvirksomhed er bundet af EU-retlige regler, herunder skadesforsikringsdirektiverne (73/239/EØF, 88/357/EØF og 92/49/EØF), turistassistancedirektivet (84/641/EØF) samt co-assurancedirektivet (78/473/EØF). Disse direktiver indeholder regler om samordning af bestemmelserne om adgang til udøvelse af forsikringsvirksomhed i medlemsstaterne. Rejsebranchens afbestillingsforsikring som beskrevet i de fremlagte bilag 4 og bilag 5 giver kunden ret til at annullere sin rejse og få eventuelt indbetalte beløb refunderet i tilfælde af kundens eller nærtståendes død, sygdom eller lignende mod betaling af et vederlag. Det følger heraf, at afbestillingssikringen er et forsikringsprodukt, idet der er tale om, at rejsebureauerne overtager en risiko (den økonomiske konsekvens af rejsens

10 afbestilling) for en uvis begivenheds indtræden (død, sygdom eller lignende) mod et vederlag (den særskilte betaling, der kan beregnes statistisk). Det gøres på den baggrund gældende, at afbestillingssikringen er omfattet af lov om forsikringsvirksomhed og derfor skal tegnes af eller afdækkes i et forsikringsselskab. Dette gælder også, selvom afbestillingen indgår som en del af en pakkeaftale, og vederlaget for afbestillingen indgår i rejsens samlede pris, idet det er muligt at udskille afbestillingssikringen og afdække denne i et forsikringsselskab. Det gøres endvidere gældende, at rejsebranchens brug af afbestillingssikring ikke har karakter af en retssædvane, som kan fortrænge lov om forsikringsvirksomhed. Det bestrides i den forbindelse som udokumenteret, at der foreligger en sædvane, som har været udøvet almindeligt, stadig og længe ud fra en følelse af retlig forbundethed. Det bemærkes hertil, at der må stilles særligt strenge krav til en sædvane, som er i strid med skreven ret. Såfremt det alligevel må lægges til grund, at der er tale om en retssædvane, gøres det gældende, at den ikke kan fortrænge kravet om forsikringsafdækning i lov om forsikringsvirksomhed, idet denne bestemmelse er præceptiv og båret af hensyn til at sikre den nødvendige solvensmargin ved forsikringsvirksomhed. Hertil kommer, at en sædvane under ingen omstændigheder kan påberåbes over for nyere lovgivning, der tilsigter at gennemføre EU-direktiver, der jo netop tilsigter at fortrænge modstående nationale regler af enhver art. Ydermere gøres det gældende, at afgørende hensyn taler for at stille krav om, at afbestillingssikringer skal være afdækket af en forsikring. Ved hjælp af de finansielle krav, som stilles til forsikringsvirksomhed, sikres kunder og tredjemænd en tilstrækkelig beskyttelse mod selskabets insolvens. Endelig gøres det gældende, at afbestillingssikringen ikke er sammenlignelig med abonnementskontrakter o.lign., idet abonnementskontrakter o.lign. ikke går ud på at overtage risikoen for uvisse begivenheders indtræden." 4. Klagernes bemærkninger af 20. juli 1995 til Kammeradvokatens redegørelse: "... Sædvaneret og forsikringsvirksomhed Af Kammeradvokatens redegørelse... anføres bl.a., at det ikke findes dokumenteret, at rejsebranchens brug af afbestillingsbeskyttelse er en sædvane, og at beskyttelsen under ingen omstændigheder kan fortrænge kravet om forsikringsdækning i lov om forsikringsvirksomhed. Påstanden er overraskende, idet kontorchef Åse Kogsbøll fra Assurandør-Societetet i forbindelse med pakkerejselovens tilblivelse skriftligt har redegjort for, at

11 rejsebureauernes afbestillingsbeskyttelse "har de facto ikke været underlagt Lov om forsikringsvirksomhed..". Det konstateres endvidere, at "Denne form for sikring har udviklet sig som en særlig kutyme inden for rejsebranchen". Disse forhold fremgår af kontorchef Åse Kogsbølls redegørelse af 13. november 1992 til kontorchef Kaspar Linkis i Justitsministeriet. Redegørelsen er endvidere fremsendt til Erhvervsankenævnet som... i vort brev af 7. december Kammeradvokatens ovennævnte bemærkninger kunne tyde på, at Assurandør- Societetets redegørelse af 13. november 1992 om de forsikringsmæssige aspekter tilsyneladende har undgået Kammeradvokatens opmærksomhed. For en ordens skyld vedlægges nævnte redegørelse som bilag til dette brev, idet vi ligeledes henviser til... vor skrivelse af 7. december 1994 til Erhvervsankenævnet. Sidstnævnte bilag er Danmarks Rejsebureau Forenings almindelige betingelser fra 1974 med angivelse af Forbrugerrådets godkendelse og dokumenterer herved afbestillingsbeskyttelsens sædvaneretlige karakter. Dette dokument ses heller ikke at være gjort til genstand for særlige kommentarer af Kammeradvokaten. I den forbindelse kan nævnes, at der heller ikke i forbindelse med pakkerejselovens tilblivelse fra forbrugerside er gjort indsigelse imod rejsebureauernes afbestillingsbeskyttelse, hvilket bl.a. ses af Forbrugerrådets godkendelse af Rejsebureauforeningens nye almindelige betingelser fra For fuldstændighedens skyld kan endelig anføres, at Assurandør-Societet ligeledes ved skrivelse af 29. oktober 1992 til Industriministeriet har anført, at Assurandør- Societetet ikke har "til hensigt i forbindelse med arbejdet i pakkerejseudvalget at ændre på gældende praksis, hvorefter rejsearrangøren selv kan dække kundens risiko". Risikofyldte abonnementer Det anføres i Kammeradvokatens skrivelse endvidere..., at bestemmelserne i Lov om Forsikringsvirksomhed er præceptive og båret af hensyn til at sikre den nødvendige solvensmargin. Formuleringen må dog tages med et vist forbehold, idet Kammeradvokaten i samme redegørelse beskriver, at bl.a. det privatejede aktieselskab Falck A/S udtrykkeligt er undtaget for lovens bestemmelser. Meget kunne tyde på, at der bag undtagelsesbestemmelsen ligger et ønske hos lovgiver om at fritage Falcks virke fra forsikringslovgivningen uagtet, at redningskorpsets virke netop er bygget op omkring serviceabonnementer ved ulykker og andre uforudsigelige risici.

12 På den baggrund kan Kammeradvokatens synspunkter om, at abonnementskontrakter o.lign. ikke går ud på at overtage risikoen for uvisse begivenheders indtræden... næppe stå for en nærmere prøvelse. Afbestillingsbeskyttelsens lovmedholdelighed... i Kammeradvokatens redegørelse anføres endvidere, at det vil være i strid med EU-retten at foretage en indskrænkende fortolkning af begrebet forsikringsvirksomhed. Rejsebranchen kan fuldt ud tilslutte sig Kammeradvokatens indstilling på dette punkt. Samtidig har vi dog vanskeligt ved at se bemærkningens relevans i denne sammenhæng, idet afbestillingsbeskyttelse ikke skal ses i relation til Lov om Forsikringsvirksomhed men snarere i relation til Aftaleloven og Markedsføringsloven. I den forbindelse henvises til, at der siden afbestillingsbeskyttelsens indførelse i begyndelsen af 70'erne ikke ses at have været en eneste sag ved danske domstole eller i det af Forbrugerstyrelsen godkendte Rejse-Ankenævn, hvori rejsebranchens afbestillingsbeskyttelse er fundet stridende mod en eller flere af de opregnede love. I Forbrugerombudsmandens skrivelse af 17. marts 1994 til Finanstilsynet... anføres, at Forbrugerombudsmanden ikke har fundet anledning til at gå yderligere ind i problematikken om rejsebranchens anvendelse af afbestillingsbeskyttelse. Denne udtalelse må ligeledes tages som udtryk for, at Forbrugerombudsmanden ikke har fundet afbestillingsbeskyttelsen i strid med Markedsføringsloven. I samme skrivelse bidrager Forbrugerombudsmanden i øvrigt til forsikringsaftalebegrebets fortolkning og forståelse ved at henvise til vejledningen om anvendelse af garanti- og forsikringstilsagn i markedsføringen. Det fremgår af denne vejledning, at såfremt en erhvervsdrivende i markedsføringen anvender ordet "forsikring", skal anvendelsen heraf være i overensstemmelse med forsikringslovgivningen. Modsætningsvis indebærer dette, at hvor et aftalevilkår eller en ydelse hverken indholdsmæssigt svarer til en forsikringsordning eller i markedsføringen beskrives som en "forsikring", falder udenfor forsikringslovgivningen. Sikkerhed ved insolvens Kammeradvokaten anfører i sin redegørelse..., at ideen om at afdække afbestillingsbeskyttelsen gennem en forsikring skyldes ønsket om at sikre de rejsende mod rejsearrangørens insolvens.

13 Vi skal i den anledning henlede Erhvervsankenævnets opmærksomhed på lov om en rejsegarantifond. Rejsegarantifonden dækker bl.a. de rejsendes forudbetalinger i tilfælde af, at rejsearrangøren grundet betalingsstandsning, konkurs eller andre økonomiske forhold ikke ser sig i stand til at gennemføre rejsen som planlagt. Loven gælder for alle pakkearrangementer, som defineret i lov om pakkerejser, samt for rejser, hvori indgår transport og indkvartering. Rene ruteflybilletter, der sælges uden indkvartering, falder udenfor Rejsegarantifondens anvendelsesområde bl.a. som følge af, at IATA-ruteselskaberne er forpligtet til at gennemføre rejsen, uagtet at de ikke har modtaget deres indbetaling grundet rejsebureauets (agentens) økonomiske forhold. Således betragtet udgør soliditetshensyn ikke et bæredygtigt argument for at ændre den nugældende retstilstand. Fælles skandinavisk praksis Afslutningsvis skal vi henlede Erhvervsankenævnets opmærksomhed på retstilstanden i de øvrige skandinaviske lande. Som Danmarks Rejsebureau Forening tidligere har orienteret Finanstilsynet om..., og som Kammeradvokaten ligeledes bemærker i sin redegørelse..., har det svenske finanstilsyn siden 1989 haft den praksis, at afbestillingsbeskyttelse ved køb af charterrejser anses som et vilkår til hovedforpligtelsen, og derfor ikke skal tegnes eller afdækkes i et forsikringsselskab. I Norge er det ligeledes den officielle holdning, at luftfartsselskaber og charterrejsearrangører, som tilbyder egen afbestillingsbeskyttelse, ikke driver forsikringsvirksomhed. Synspunktet er, at man giver kunden valget mellem to forskellige aftalevilkår til forskellige priser, og at prisforskellen udgør betalingen for aftalevilkårenes forskellighed. Denne praksis er godkendt af både Det Norske Kredittilsyn og Finansdepartementet...." 5. Kammeradvokatens bemærkninger af 22. november 1995 til klagernes indlæg af 20. juli 1995: "Ad "sædvaneret og forsikringsvirksomhed": For god ordens skyld bemærkes, at rejsebranchens brug af afbestillingssikring må have karakter af en retssædvane for at kunne fortrænge lov om forsikringsvirksomhed. En branchemæssig kutyme er ikke alene tilstrækkelig til at fortrænge lov om forsikringsvirksomhed.

14 Selvom afbestillingsordningen siden 1974 har indgået i Danmarks Rejsebureauforeningens almindelige betingelser..., kan disse bestemmelser således ikke uden videre fortrænge lov om forsikringsvirksomhed. Det ændrer ikke herpå, at ovennævnte almindelige betingelser er tiltrådt af Forbrugerrådet, ligesom indsigelse fra forbrugerside over for rejsebureauforeningens nye almindelige betingelser fra ikke er en nødvendig betingelse for, at lov om forsikringsvirksomhed finder anvendelse på afbestillingsordningen. Det bemærkes endvidere, at Assurandørsocietetets eller andre brancheorganisationers udtalelser under tilblivelsen af lov om pakkerejser ikke er afgørende for fortolkningen af begrebet forsikringsvirksomhed. Når jeg i mit første indlæg til Erhvervsankenævnet har medtaget den korrespondance, som blev ført i forbindelse med forberedelsen af forslaget til lov om pakkerejser, var det bl.a. for at vise, at Folketinget ved loven ikke tog stilling til, om afbestillingsordningen var omfattet af begrebet forsikringsvirksomhed, idet Industriministeriet dog var af den opfattelse, at afbestillingssikring, der ikke var afdækket i forsikringsselskab, måtte antages at være i strid med lov om forsikringsvirksomhed. Ad "risikofyldte abonnementer": Det fastholdes, at afbestillingsordningen ikke er sammenlignelig med abonnementskontrakter. Det bemærkes i den forbindelse, at den særlige baggrund for, at Falcks Redningskorps A/S er undtaget fra lov om forsikringsvirksomhed, er, at Falck navnlig yder offentlig assistancevirksomhed, jf. herved Folketingstidende , Tillæg A, sp Når jeg i mit første indlæg til Erhvervsankenævnet nævnte lov om forsikringsvirksomhed 2, stk. 1, nr. 7, om undtagelse af Falcks Redningskorps A/S, var det for at illustrere lovens brede anvendelsesområde. Uden undtagelsesbestemmelsen ville Falcks Redningskorps på trods af redningskorpsets særlige opgaver m.v. være omfattet af begrebet forsikringsvirksomhed. Ad "afbestillingsbeskyttelsens lovmedholdelighed": Det er for spørgsmålet, om rejsebranchen er pligtig at afdække afbestillingsordningen i et forsikringsselskab, helt afgørende, om ordningen er omfattet af begrebet forsikringsvirksomhed i lov om forsikringsvirksomheds forstand. Afbestillingsordningens forhold til markedsførings- og aftalelov er et andet og ikke for nærværende sag afgørende spørgsmål.

15 Det fastholdes derfor som relevant for sagen, at en indskrænkende fortolkning af begrebet forsikringsvirksomhed ville være i strid med EU-retten. Det bemærkes i øvrigt, at de af Forbrugerombudsmanden i... anførte bemærkninger sigter på overholdelse af markedsføringsloven, og bemærkningerne kan ikke tages til indtægt for Forbrugerombudsmandens fortolkning af begrebet forsikringsvirksomhed. Denne problemstilling har Forbrugerombudsmanden ifølge ovennævnte skrivelse ikke fundet anledning til at gå ind i. Ad "sikkerhed ved insolvens": Som anført af klagerne, dækkes rejse med forudbetalinger m.v. i henhold til lov om en rejsegarantifond af Rejsegarantifonden, når rejsen ikke kan påbegyndes på grund af økonomiske forhold hos den virksomhed, der har arrangeret, solgt eller formidlet rejsen, jf. lovens 3, stk. 1. Rejsegarantifonden dækker imidlertid ikke rejse med forudbetaling, når rejsen ikke kan påbegyndes på grund af den rejsendes egne forhold. Dækningen ifølge lov om en rejsegarantifond og afbestillingsordningen er således ikke parallelle. Det fastholdes derfor, at beskyttelse mod rejseselskabets insolvens taler for at stille krav om, at afbestillingssikringen skal være afdækket af et forsikringsselskab. Ad "fælles skandinavisk praksis": Klagerne opfordres til at dokumentere den angivelige norske praksis på det her omhandlede område...." 6. Klagernes bemærkninger af 22. januar 1996 til Kammeradvokatens indlæg af 22. november 1995: "Vi har nu gennem Den Norske Reisebransjeforening fremskaffet denne dokumentation i form af skrivelse af 29. november 1995 fra Kredittilsynet til Finansdepartementet. Skrivelsen vedlægges i kopi. Kredittilsynet bekræfter i sin skrivelse på side 2, 2. afsnit, de af os fremsatte påstande: "Når Reisebyrået er arrangør/leverandør av reisen antas det ikke å være forsikringsvirksomhet når byrået tilbyr avbestillingsbeskyttelse. Det reelle forhold i slike tilfelle er at prisen økes mot at den reisende kan avbestille reisen når nærmere angitte omstendigheter foreligger. Det dreier seg om en avtalerettslig regulering av

16 en tjeneste som leverandøren/arrangør selv yter den reisende og ingen overtakelse av risiko." Til de øvrige anbringender i Kammeradvokatens ovennævnte indlæg har vi følgende kommentarer: Ad "Sikkerhed ved insolvens" Kammeradvokaten gør gældende, at rejsegarantifondens dækning ikke er parallel med afbestillingsordningen. Det har foreningerne aldrig påstået. Vi har alene gjort opmærksom på, at kunden - såfremt rejsearrangøren skulle geråde i økonomiske vanskeligheder, der resulterer i, at den tilsikrede tilbagebetaling af det for rejsearrangementet indbetalte beløb i tilfælde af akut sygdom m.v. ikke kan effektueres af arrangøren selv - vil få beløbet erstattet af Rejsegarantifonden. Kunden er i en insolvens situation stillet på ganske den samme måde som ved en forsikring. Kundens risiko for ikke-opfyldelse. Så længe virksomheden driver normal forretning, vil tilbagebetalingsløftet blive opfyldt af denne. Kundens risiko er i øvrigt meget begrænset, fordi opfyldelsen af tilbagebetalingsløftet ikke vil betyde noget problem for bureauet, da det ikke kræver specielle økonomiske reserver. Kravet i medfør af en afbestillingsbeskyttelse begrænser sig nemlig til enten det indbetalte depositum på nogle få hundrede kroner eller, hvis kunden har slutbetalt, til max. rejsens pris, der gennemsnitlig vil være ca. kr ,00. Vi mener derfor, at risikoen for, at en virksomhed ikke vil være i stand til at indfri sit tilbagebetalingsløfte over for kunden, må anses som værende lig nul. Kundens retsbeskyttelse ved uenighed. Der kan således af de i foranstående afsnit anførte grunde aldrig opstå diskussion om størrelsen af det beløb, som kunden kan kræve tilbagebetalt. Uenighed om hvorvidt kravet om tilbagebetaling er berettiget, kan indbringes enten for Rejse-Ankenævnet eller for domstolene. Kundens retsstilling er derfor ganske den samme, som om han havde tegnet en forsikring, hvor tvisten kan indbringes for Ankenævnet for Forsikring. Helt principielt tilbageviser vi derfor endnu en gang, at der ved de i sagen omhandlede afbestillingsbeskyttelser skulle være tale om forsikrings-virksomhed, idet et tilbud om tilbagebetaling af det indbetalte beløb i tilfælde af sygdom må anses som tilkøb af en nærmere specificeret "ret" i tillæg til hovedydelsen. Denne tillægsydelse adskiller sig efter foreningernes opfattelse ikke fra kundens tilkøb af "havudsigt", "balkon" eller "eneværelse".

17 ..." 7. Kammeradvokatens afsluttende indlæg af 28. februar 1996: "... vil jeg pege på, at klagernes citat fra skrivelsen af 29. november 1995 fra det norske kredittilsyn ikke er fyldestgørende, idet det af skrivelsen fremgår, at der efter norsk ret åbenbart sondres mellem, om et rejsebureau alene formidler rejsen fra leverandøren eller arrangøren til kunden, eller om bureauet herudover selv er arrangør/leverandør af rejsen. I førstnævnte tilfælde vil en afbestillingsbeskyttelse hos rejsebureauet være en forsikringsvirksomhed, mens det åbenbart efter norsk ret ikke er forsikringsvirksomhed, hvis den samme ydelse leveres accessorisk til selve leveringen af rejsen. Som det fremgår af de hidtidige indlæg fra min side, er denne sondring ikke relevant efter Finanstilsynets opfattelse." Ankenævnet udtaler: Uanset om de af rejsearrangørerne praktiserede sikringsordninger indgår som en del af den aftalte tjenesteydelse, må ordningerne anses for omfattet af lov om forsikringsvirksomhed, fordi de i sig selv går ud på, at kunden mod betaling ved en særskilt uvis begivenheds indtræden (sygdomstilfælde) fritages for den ellers bestående udgift til betaling ved afbestilling, hvorved rejsearrangøren overtager risikoen herfor. Den omstændighed, at rejsebureaubranchen angiveligt i en årrække har praktiseret sikkerhedsordninger af den nævnte karakter, uden at iagttage reglerne i lov om forsikringsvirksomhed, indebærer ikke, at branchen har opnået ret til at drive forsikringsvirksomhed. Som følge af det anførte stadfæstes Finanstilsynets afgørelse af 15. september 1994.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-89.925. Et automobilselskabs sikringsordning om bugsering m.v. som følge af fabrikations- og materialefejl ikke anset som forsikringsvirksomhed. Lov om forsikringsvirksomhed

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. oktober 2013 (J.nr. 2013-0034267) Påtænkte produkt

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne

Klageren svarede ved skrivelse modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 2. oktober 1998, at varerne Kendelse af 20. august 1999. 99-51.390. Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservice. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist. Lov om

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen.

Klagen har efter anmodning fra klageren og med Finanstilsynets samtykke været tillagt opsættende virkning under ankenævnets behandling af sagen. Kendelse af 3. maj 2001. 00-189.505. Klagerens virksomhed var omfattet af lov om forsikringsmæglervirksomhed. 1 i lov om forsikringsmæglervirksomhed. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 37/2013 (2. afdeling) A (advokat Kurt Lunde) mod Rejsegarantifonden (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0033 afsagt den 28. januar 2013 ****************************** KLAGER AE (2 voksne/3 børn) v/dj SALGSBUREAU ARRANGØR Peacock Travel A/S Peacock Travel

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 16. marts 2009 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 28. august 2009 (J.nr. 2009-0018589) Ikke part og anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Niels Bolt Jørgensen, Suzanne

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed.

Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som forsikringsvirksomhed. Kendelse af 27. november 1996. 96-73.098. Et brillefirmas sikringsordning om køb af ny brille med rabat i tilfælde af tyveri m.v. ikke anset som Lov om forsikringsvirksomhed 1, stk. 1. (Mads Bryde Andersen,

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en udtalelse af 9. september 2011 om sagens faktiske omstændigheder oplyst: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 www.erhvervsankenaevnet.dk * Ekspeditionstid 9-16 Kendelse af 13. januar 2012 (J.nr. 2011-0025108).

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således:

Herefter traf Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den påklagede afgørelse af 18. december 1998, der lyder således: Kendelse af 20. august 1999. 99-8.479 Nærmere bestemt virksomhed ikke omfattet af lov om hjemmeservicevirksomhed. Ikke tilbagebetaling af modtagne tilskud. Spørgsmålet om fortsat registrering hjemvist.

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet:

Af vedtægterne for Investeringen B, således som de fremtræder den 19. oktober 2000, fremgår blandt andet: Kendelse af 28. februar 2001. 00-176.277. 87 i lov om forsikringsvirksomhed om anbringelse af blandt andet pensionskassers kapital ikke til hinder for investering i investeringsforeningsandele, hvor forsikringstagernes

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. september 2012 (J.nr. 2012-0026849). Afgift

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen reagerede på anmeldelsen den 23. marts 1998 således: Kendelse af 14. december 1998. 98-122.531. Anmeldelse af stiftelse af aktieselskab, der tidligere var registreringsnægtet på grund af manglende indbetaling af kapital inden anmeldelsen, registreringsnægtet.

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner.

K Fondsmæglerselskab driver virksomhed med formidling af salg af præmieobligationer for K ApS hovedsageligt til privatpersoner. Kendelse af 1. december 1997. J.NR. 97-160.802 Lov om værdipapirhandel 38. (Merete Cordes, Kåre Dullum og Niels Larsen) I skrivelse af 18. juni 1997 har advokat A på vegne K Fondsmæglerselskab klaget over,

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59

2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 FORBRUGERSTYRELSEN Falkoner Allé 58 B Amager Fælledvej 56 2000 Frederiksberg 2300 København S Telefon + 45 35 35 66 11 Telefax + 45 35 35 88 59 email:drf@travelassoc.dk Web:www.travelassoc.dk Frederiksberg

Læs mere

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en over sagen af Erhvervsankenævnet indhentet udtalelse har Finanstilsynet den 28. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 2. august 2010 (J.nr. 2009-0020875) Pengeinstitut påbudt at opgøre visse konkrete engagementer på konsolideret basis samt at nedbringe det samlede engagement til et omfang under 25 % af pengeinstituttets

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet:

Sagens omstændigheder: I skrivelsen af 22. oktober 2003 udtalte Finanstilsynet: Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-237.271) Pengeinstitut kan ikke vægte aktiver i Arbejdsmarkedets Tillægspension med 0,2 ved opgørelsen. Bank- og sparekasselovens 21 samt bekendtgørelse om kapitaldækning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. februar 2012 (J.nr. 2011-0024800).

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 348/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Sunny Beach, Bulgarien. 2.9.-9.9.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 4.400 kr. kr. (inkl. flytillæg)

Læs mere

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser

WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser WonderCruises - Almindelige betingelser for pakkerejser 1. Aftalen 1.1 Arrangøren har ansvaret for at den rejsende modtager de ydelser der indgår i aftalen. Ansvaret gælder også for ydelser, der skal opfyldes

Læs mere

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler

Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Spørgsmål om afgiftsfri rustbeskyttelse af biler Henstillet til ministeriet for skatter og afgifter, at ministeriet - i forbindelse med anden ændring af registreringsafgiftsloven - søger tilvejebragt en

Læs mere

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi,

4. at have foretaget forkerte konteringer, herunder rentekonteringer, med det formål at udsulte klagers økonomi, Kendelse af 14. maj 1998. 97-178.108. Klage over pengeinstitut afvist. Bank- og sparekasselovens 50 b, stk. 6. (Ellen Andersen, Merete Cordes og Niels Larsen) K har i skrivelse af 25. og 29. april 1997

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

"K er et lille rejsebureau, der som A/S driver forretning med enkeltkunder som målgruppe.

K er et lille rejsebureau, der som A/S driver forretning med enkeltkunder som målgruppe. Kendelse af 14. maj 1999. 98-79.120. Ikke dispensation fra kravet om garantistillelse. Rejsegarantifonden ikke omfattet af forvaltningsloven Lov om en rejsegarantifond 1, 8 og 14. Forvaltningslovens 1,

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter:

Om tilvejebringelsen af kapitalen i K A/S' understøttelsesfond, fremgår det af 8, stk. 1 i fondens vedtægter: Kendelse af 21. november 2001. 00-224.386. Ikke hjemmel til at undlade forsikringsmæssig afdækning af pensionstilsagn. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 1, stk. 1. (Lise Høgh, Ellen Andersen og Jan

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10

Udkast til Forslag til Lov om afgift af skadesforsikringer (Skadesforsikringsafgiftsloven) H098-10 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: JS@SKAT.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed.

Vedr. L180. Forslag til ændring af en lov om ændring af en lov om en Rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed. Folketingets Erhvervsudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Vesterbrogade 12, 5. sal 1620 København V Telefon 35 35 66 11 Telefax 35 35 88 59 E-mail: drf@travelassoc.dk Web: www.travelassoc.dk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

GAP Anvendelsesområde

GAP Anvendelsesområde København April 2017 GAP Anvendelsesområde Forklaring af lysregulering Forklaring Vurderes at få stor betydning Vurderes at få betydning Vurderes ikke at få betydning København Langelinie Allé 35 2100

Læs mere

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler.

Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Kendelse af 5. juli 1993. 93-8.240. Ansvarlig indskudskapital, der ikke opfylder lovens krav, kunne ikke medregnes ved opgørelsen af en banks solvensprocent uanset overgangsregler. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere