QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog)"

Transkript

1 Juli 2015 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 192 (katalog nr ) Version 1 96 (katalog nr ) QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit , TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, Hilden, R DA Sample & Assay Technologies

2 Denne side er med vilje tom

3 Indhold Tilsigtet anvendelse 4 Oversigt og forklaring 4 Funktionsprincip 5 Leverede materialer 6 Kittets indhold 7 Påkrævede materialer, der ikke medfølger 8 Advarsler og forholdsregler 9 Opbevaring og håndtering af reagenser 12 Prøvehåndtering og -opbevaring 12 Procedure 13 Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP 13 Protokol: Generel oprensningsprotokol 19 Fejlfindingsvejledning 23 Kvalitetskontrol 26 Begrænsninger 26 Symboler 27 Kontaktoplysninger 28 Bestillingsinformation 29 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 3

4 Tilsigtet anvendelse QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit og QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit anvender magnetpartikelteknologi til automatisk isolering og oprensning af nukleinsyrer fra biologiske prøver. Disse produkter er beregnet til brug af professionelle brugere, såsom laboratorieteknikere og læger, der er uddannet i molekylærbiologisk teknik. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-systemet er beregnet til in vitro diagnostisk brug. Oversigt og forklaring QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kits er kun beregnet til at blive anvendt i kombination med QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kits indeholder reagenser til fuldautomatisk og samtidig oprensning af virale nukleinsyrer. Kittene kan bruges til oprensning af nukleinsyrer fra en lang række DNA- og RNA-virus samt bakterielt DNA fra Gram-negative og Gram-positive bakterier. Ydelsesegenskaber for hver virusart er imidlertid ikke blevet fastlagt og skal valideres af brugeren. Magnetpartikelteknologi muliggør oprensning af nukleinsyrer af høj kvalitet, der er fri for proteins, nukleaser og andre urenheder. De oprensede nukleinsyrer bruges direkte i efterfølgende applikationer, såsom amplifikation og andre enzymreaktioner. QIAsymphony SP udfører alle trin i oprensningsproceduren. Der behandles op til 96 prøver i batches af op til 24 i en enkelt kørsel. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 4

5 Funktionsprincip QIAsymphony-teknologi kombinerer farten og effektiviteten ved silicabaseret oprensning af nukleinsyre med praktisk håndtering af magnetpartikler (figur 1). Oprensningsproceduren er beregnet til at sikre sikker og reproducerbar håndtering af potentielt smittefarlige prøver og består af 4 trin: lysering, binding, vask og eluering (se flowchart, side 6). Brugeren kan vælge mellem forskellige elueringsmængder. Magnetstang Magnetstang Stangdæksel Langsom bevægelse op og ned for at opsamle magnetiske partikler Stangdækslet bevæger sig hurtigt op og ned for at frigive magnetiske partikler Stangdæksel Overførse l Reagens 1 og magnetiske partikler Brønd 1 Brønd 2 Reagens 2 og magnetiske partikler Figur 1. Skematisk illustration af QIAsymphony SP-princippet. QIAsymphony SP behandler en prøve med magnetiske partikler som følger: En magnetstang beskyttet af et stangdæksel trænger ind i en brønd med prøven og tiltrækker de magnetiske partikler. Magnetstangdækslet anbringes oven over en anden brønd, og de magnetiske partikler frigives. QIAsymphony SP bruger et magnethoved med en række på 24 magnetstænger og kan derfor behandle op til 24 prøver ad gangen. Trin 1 og 2 gentages flere gange under behandlingen af prøven. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 5

6 Fuldautomatisk oprensning af nukleinsyrer på QIAsymphony SP QIAsymphony virus/ patogenprocedure Prøve Lysis Bindingsbuffer og magnetiske partikler overført til prøveklargøringspatro n Virale/bakterielle nukleinsyrer binder sig til magnetiske partikler Magnetisk separation Vask Magnetisk separation Eluér Rene, virale/bakterielle nukleinsyrer QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 6

7 Leverede materialer Kittets indhold QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Mini Midi Katalognr Antal præparationer* RC Reagenspatron 2 2 ER Enzymrack (ER) 2 2 PL Gennembrydningslåg 2 2 AVE Buffer AVE (20 ml) 2 2 AVE Buffer AVE (2 ml) 2 2 CARRIER Carrier RNA 2 x µg 2 x µg RSS Genbrugsforseglingssæt 2 2 Brugsanvisning (Håndbog) 1 1 * Antal præparationer afhænger af den brugte protokol. Indeholder guanidinsalte. Ikke kompatibel med desinfektionsmidler, der indeholder blegemiddel. Se sikkerhedsinformation på side 9. Indeholder natriumazid som konserveringsmiddel. Et genbrugsforseglingssæt (RSS) indeholder 8 genbrugsforseglingsstrips. Se side 27 for en symbolliste med definitioner. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 7

8 Påkrævede materialer, der ikke medfølger Der skal altid anvendes laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der findes mere information i de tilhørende sikkerhedsdatablade (SDS), som kan fås hos den pågældende leverandør. Sample Prep Cartridges (prøveklarg. beholdere), 8-brønds (katalognr ) 8-Rod Covers (8-stavs dæksler) (katalognr ) Filterspidser, 200 µl og µl (katalognr og ) Prøverør se det pågældende protokolark på Vortexer Til patogenkomplekse protokoller Buffer ATL (katalognr ) Til brug af interne kontroller Prøverør, 14 ml 17 x 100 mm polystyrenrør med rund bund fra Corning (katalognr , Bemærk: BD var den tidligere leverandør af katalognr , og Corning, Inc. er den nye leverandør. Prøverør, 2 ml prøverør, med skruehætter eller uden skruehætter, fra Sarstedt (f.eks. katalognr og , QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 8

9 Advarsler og forholdsregler Til in vitro-diagnostisk anvendelse. Der skal altid anvendes laboratoriekittel, engangshandsker og beskyttelsesbriller, når der arbejdes med kemikalier. Der henvises til de relevante sikkerhedsdatablade (SDS) for yderligere information. De findes online i bekvemt og kompakt pdf-format på hvor sikkerhedsdatabladene til hvert QIAGEN kit og hver kitkomponent kan findes, læses og udskrives. ADVARSEL: Tilsæt IKKE blegemiddel eller sure opløsninger direkte til væskeaffaldet fra prøveklargøringen. Buffere i reagenspatronen (RCB) indeholder guanidinsalte, der sammen med blegemiddel kan danne stærkt reaktive forbindelser. Hvis væske, der indeholder disse buffere, spildes, rengøres med egnet rengøringsmiddel til laboratorier og vand. Hvis den spildte væske indeholder potentielt smittefarlige stoffer, rengøres det påvirkede område først med rengøringsmiddel til laboratorier og vand og dernæst med 1 % (v/v) natriumhypochlorit. Følgende fare- og sikkerhedssætninger gælder komponenter i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kits. Buffer QSB1 Indeholder: Brij 58; guanidinthiocyanat; isopropanol. Fare! Kan være farlig ved indtagelse eller hudkontakt. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Yderst brandfarlig væske og damp. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. MBS Advarsel! Forårsager let hudirritation. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015 9

10 Proteinase K Indeholder: Proteinase K. Fare! Forårsager let hudirritation. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge. VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Anvend åndedrætsværn. QSL2 Indeholder: Brij 58; guanidinthiocyanat. Fare! Farlig ved indtagelse. Kan være farlig ved hudkontakt eller ved indånding. Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge. Opbevares under lås. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. QSW1 Indeholder: ethanol; guanidinhydrochlorid; lithiumchlorid. Advarsel! Kan være skadelig ved indtagelse. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Brandfarlig væske og damp. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

11 QSW2 Indeholder: ethanol. Fare! Forårsager alvorlig øjenirritation. Yderst brandfarlig væske og damp. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. QSW5 Indeholder: ethanol; guanidinhydrochlorid. Fare! Kan være skadelig ved indtagelse eller ved indånding. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenirritation. Yderst brandfarlig væske og damp. Indholdet/beholderen bortskaffes til godkendt behandlingsanlæg. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen. Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

12 Opbevaring og håndtering af reagenser QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet opbevares ved stuetemperatur (15-25 C). De magnetiske partikler i reagenspatronerne (RC) forbliver aktive ved opbevaring ved denne temperatur. Reagenspatronerne (RC) må ikke opbevares ved temperaturer under 15 C. Lyophiliseret Carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) opbevares ved stuetemperatur. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit indeholder brugsklar Proteinase K- opløsning, der kan opbevares ved stuetemperatur. Ved korrekt opbevaring er kittet stabilt indtil den udløbsdato, der er angivet på kit-æsken. Delvist brugte reagenspatroner (RC) kan opbevares i maksimalt 4 uger, hvilket muliggør lønsom genbrug af reagenser og en mere fleksibel behandling af prøver.hvis en reagenspatron (RC) er delvist brugt, skal dækslet på truget med de magnetiske partikler sættes på igen, og reagenspatronen (RC) skal straks forsegles med de medfølgende genbrugsforseglingsstrips efter afslutning af protokolkørslen for at undgå fordampning. Kørsel af batches med lave prøveantal (<24) kan reducere det samlede antal prøvepræparationer, der kan udføres pr. patron. For at undgå fordampning af reagens bør reagenspatronen (RC) maksimalt være åben i 15 timer (inkl. kørselstid) ved en maksimal omgivende temperatur på 30 C. For at undgå at eksponere reagenspatroner (RC) for UV-lys (f.eks. brugt til dekontaminering), idet eksponering kan forårsag fremskyndet ældning af reagenspatronerne (RC) og bufferne. Bemærk: Etiketten på æsken med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kittet viser kittets udløbsdato. Resultatfilen dokumenterer kun udløbsdatoerne for reagenspatron (RC) og Buffer ATL (om nødvendigt). Prøvehåndtering og -opbevaring Sørg for, at der ikke dannes skum i eller på prøverne. Afhængigt af startmaterialet kan det være nødvendigt at forbehandle prøven. Prøverne skal ækvilibreres til stuetemperatur (15-25 C), før kørslen startes. Vedrørende yderligere oplysninger om den automatiske procedure (inkl. oplysninger om prøverør, der kan bruges sammen med bestemte protokoller) og bestemte forbehandlinger af prøven, henvises til det pågældende protokolark på QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

13 Procedure Automatiseret oprensning på QIAsymphony SP Med QIAsymphony SP er automatiseret prøveklargøring nem og praktisk. Prøver, reagenser og forbrugsvarer samt eluater er adskilt i forskellige skuffer. Isæt prøverne, de medfølgende reagenser i specialpatronerne og forbrugsvarer i racks i den relevante skuffer før en kørsel. Start protokollen, og fjern oprensede nukleinsyrer fra skuffen Eluate (Eluat) efter behandling. Se betjeningsvejledningen i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Bemærk: Vedligeholdelse (valgfrit) er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men det anbefales stærkt for at reducere risikoen for kontaminering. De forskellige protokoller, der findes, udvides løbende, og yderligere QIAGENprotokoller kan hentes gratis på Indsætning af reagenspatroner (RC) i skuffen Reagents and Consumables (reagenser og forbrugsvarer) Reagenser til oprensning af DNA er indeholdt i en innovativ reagenspatron (RC) (se figur 2). Hvert trug i reagenspatronen (RC) indeholder et specifikt reagens, såsom magnetiske partikler, lysisbuffer, vaskebuffer eller elueringsbuffer. Delvist brugte reagenspatroner (RC) kan genlukkes med genbrugsforseglingsstrips med henblik på senere genbrug, hvilket medvirker til at undgå generering af affald på grund af rest-reagenser i slutningen af oprensningsproceduren. Gennembrydni ngslåg (PL) Enzym-rack (ER) Pladser til skruehætter fra enzymrør Genbrugsforseglings-strip Magnetisk partikel-trug Ramme med reagens-trug Holder til reagenspatron Figur 2. QIAsymphony reagenspatron (RC) Reagenspatronen (RC) indeholder alle de reagenser, der kræves til protokolkørslen. Før proceduren startes, skal det kontrolleres, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede Fjern magnetpartikeltruget fra reagenspatronrammen, hvirvl det kraftigt i mindst 3 minutter, og sæt det i reagenspatronrammen igen før QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

14 første brug. Anbring reagenspatronen (RC) i holderen til reagenspatronen. Anbring det tomme enzymrack (ER) i holderen til reagenspatronen. Før en reagenspatron (RC) bruges første gang, anbringes låget (PL) oven på reagenspatronen (RC) (figur 3). Bemærk: Gennembrydningslåget er skarpt. Pas på, når det placeres på reagenspatronen (RC). Sørg for at placere gennembrydningslåget (PL) på reagenspatronen (RC), så det vender rigtigt. Når magnetpartikeltrugets dæksel er fjernet, og enzymrackrørene er åbnet (skruelågene kan gemmes i hertil hørende pladser, se figur 2 ovenfor), sættes reagenspatronen (RC) derefter i skuffen Reagents and Consumables. Gennembrydnin gslåg (PL) Figur 3. Nem opsætning af arbejdsbordet med reagenspatroner (RC). Delviste brugte reagenspatroner (RC) kan opbevares, indtil den skal bruges igen, se Opbevaring og håndtering af reagenser, side 12. Indsætning af plastmateriale i skuffen Reagents and Consumables Prøveklargøringsbeholdere, 8-stavs dæksler (begge i racks med enhedsbokse) og engangs-filterspidser (200 µl spidser leveret i blå racks, µl spidser leveret i grå racks) er lagt i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Kontrollér, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Reagents and Consumables. Bemærk: Spidserne er forsynet med filtre for hjælpe med til at forebygge krydskontamination Spidsrack-pladserne på QIAsymphony SP-arbejdsbordet kan være fyldt med den eller den anden type spids-rack. QIAsymphony SP vil identificere, hvilken type spidser der er isat, under indholdsscanningen. Bemærk: Genpåfyld ikke spids-racks eller enhedsbokse til prøveklargøringsbeholdere eller 8-stavs dæksler, før der påbegyndes en anden QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

15 protokolkørsel. QIAsymphony SP kan bruge delvist brugte spids-racks og enhedsbokse. De påkrævede forbrugsvarer findes på det pågældende protokolark på Se bestillingsinformation om plastvarer på side 29. Fyldning af skuffen Waste (Affald) Prøveklargøringspatroner og 8-stavs dæksler, der anvendes under en kørsel, overføres til racks med tomme enhedsbokse i skuffen Waste (Affald). Kontrollér, at skuffen Waste (Affald) indeholder tilstrækkeligt mange tomme enhedsbokse til plastaffald, der genereres under protokolkørslen. Bemærk: Kontrollér, at dækslerne til enhedsboksene er fjernet, før enhedsboksene sættes i skuffen Waste. Hvis du bruger bokse til 8-stavs dæksler til indsamling af brugte prøveklargøringsbeholdere og 8-stavs dæksler, skal du sikre dig, at boksafstandsholderen er fjernet. Der skal være fastgjort en pose til brugte filterspidser til frontsiden af skuffen Waste (Affald). Bemærk: Systemet kontrollerer ikke selv, om der er en affaldssæk til stede. Kontrollér, at affaldssækken er korrekt fastgjort, før der påbegyndes en ny protokolkørsel. Vedrørende yderligere oplysninger henvises til de brugervejledninger, der følger med instrumentet. Tøm spidsposen efter behandling af maksimalt 96 prøver for at undgå overfyldning af spidser. En affaldsbeholder opsamler flydende affald, der genereres under oprensningsproceduren. Skuffen Waste kan kun lukkes, hvis affaldsbeholderen er på plads. Bortskaf det flydende affald i overensstemmelse med de lokale sikkerheds- og miljøbestemmelser. Den fyldte affaldsflaske må ikke autoklaveres. Tøm affaldsflasken efter behandling af maksimalt 96 prøver. Fyldning af skuffen Eluate Indsæt eluerings-racket i skuffen Eluate. Benyt Elution slot 1 sammen med den tilhørende køleadapter. Eftersom længerevarende opbevaring af eluater i skuffen Eluate kan medføre fordampning af eluater, anbefaler vi stærkt at bruge kølepositionen. Indholdsscanning Før en kørsel startes, kontrollerer instrumentet, at der er placeret tilstrækkeligt med forbrugsartikler til de(t) batch(es), der er i kø, i de tilhørende skuffer. Klargøring af prøvemateriale QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit er egnet til brug sammen med mange forskellige prøvetyper, inkl. plasma, serum, CSF og respiratoriske og urogenital prøver. Sørg for, at der ikke dannes skum i eller på prøverne. Afhængigt af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

16 startmaterialet kan det være nødvendigt at forbehandle prøven. Prøverne skal ækvilibreres til stuetemperatur (15-25 C), før kørslen startes. Vedrørende yderligere oplysninger om den automatiske procedure (inkl. oplysninger om prøverør, der kan bruges sammen med bestemte protokoller) og bestemte forbehandlinger af prøven, henvises til det pågældende protokolark på Klargøring af blandinger af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) Bemærk: Vi anbefaler stærkt brug af carrier RNA (CARRIER). Hvis der ikke tilsættes carrier RNA (CARRIER), kan gendannelsen af nukleinsyrer reduceres signifikant. For at klargøre en carrier RNA (CARRIER) stamopløsning tilsættes µl buffer AVE (AVE) (leveres i 2 ml hætteglas) til det rør, der indeholder µg lyofilseret carrier RNA (CARRIER) for at opnå en opløsning på 1 µg/µl. Opløs carrier RNA (CARRIER) omhyggeligt, del det op i alikvoter af passende størrelse, og opbevar det ved 2-8 C i op til 4 uger. Vedrørende de mængder carrier RNA (CARRIER), der skal bruges til bestemte protokoller, henvises til de pågældende protokolark, der findes på Beregning af mængden af carrier RNA (CARRIER)-blanding pr. rør Minimumsmængden af blandingen af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) skal indeholde tilstrækkelig ekstra mængde til at tage højde for væsketab til pipettering og fordampning. Kompatible rørformater, inkl. minimumsmængde af blandingen af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE), findes på Rør indeholdende blandinger af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) placeres i en rørholder. Rørholderen med blandingen/blandingerne af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) skal placeres i plads A i prøveskuffen. Der kan bruges op til 8 rør af blandingen pr. batch, og der kan bruges op til 24 rør pr. kørsel med 4 batches. Hvis det er påvist, at mindre carrier RNA (CARRIER) er bedre for dit amplifikationssystem, skal mængden af carrier RNA (CARRIER) justeres tilsvarende. Brugen af en anden koncentration af carrier RNA (CARRIER) skal valideres til hver enkelt prøvetype og efterfølgende analyser. Hvis der ikke bruges carrier RNA (CARRIER), skal de rør, der isættes i plads A, kun indeholde Buffer AVE (AVE) (120 µl Buffer AVE (AVE) pr. prøve). Brug af en intern kontrol Brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kits sammen med amplifikationssystemer, hvor der anvendes en intern kontrol, kan kræve, at QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

17 disse interne kontroller tages i brug ved oprensningsproceduren for at overvåge effektiviteten af prøveklargøringen og efterfølgende analyser. Interne kontroller skal tilsættes blanding af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE), og den samlede mængde af blandingen af intern kontrol, carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) forbliver 120 µl. Mængden af intern kontrol, som tilsættes, afhænger af analysesystemet og den elueringsmængde, som vælges i QIAsymphony SP-protokollen. Beregning og validering skal udføres af brugeren. Se producentens anvisninger til downstream-analysen for at fastlægge den optimale koncentration af intern kontrol. Brug af en anden koncentration end den anbefalede kan medføre forkerte resultater, navnlig hvis den interne kontrol bruges til beregning af titre. Der kan bruges en blanding af interne kontroller til at analysere forskellige parametre fra et enkelt eluat. Forligeligheden mellem de forskellige interne kontroller skal valideres af brugeren. Ved beregning af mængden af intern kontrol, der skal bruges, samt titer af den behandlede prøve er det nødvendigt at tage hensyn til det faktiske mængde af elueringsopløsning, der bruges til hver prøve. Da der går små mængder væske tabt under overførsel og kontakt med magnetpartiklerne, skal den indledende mængde af elueringsopløsningen være større end den valgte mængde for at sikre, at det endelige eluat har den rette mængde. Det pågældende protokolark, der findes på angiver startelueringsmængderne, der muliggør præcis beregning af interne kontroller og titer. Protokolarket indeholder desuden oplysninger til beregning af mængden af intern kontrolblanding i henhold til den anvendte rørtype. Vi anbefaler at klargøre friske blandinger til hver kørsel umiddelbart før brug. Analysekontrolsæt Der bruges analysekontrolsæt til hver protokol, selvom der ikke bruges interne kontroller. Et standardanalysekontrolsæt er på forhånd installeret til hver protokol. Oprettelse af yderligere analysekontrolsæt er beskrevet i Brugervejledning til QIAsymphony Management Console. Bemærk: Ved brug af standardanalysekontrolsættene, der er beregnet til at blive brugt uden intern kontrol, skal der stadig bruges en blanding af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE). Håndtering af RNA Ribonukleaser (RNase) er meget stabile og aktive enzymer, som normalt ikke kræver kofaktorer, for at være aktive. RNaser er vanskelige deaktivere, og kun små mængder er nok til at nedbryde RNA. Derfor må der ikke anvendes laboratoriematerialer af glas eller plast uden først at eliminere en eventuel RNase-kontaminering. Vær meget forsigtig med ikke utilsigtet at introducere RNaser til RNA-prøven under eller efter oprensningsproceduren. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

18 Ydelser af nukleinsyrer Eluater, der er klargjort med carrier RNA (CARRIER), kan indeholde meget mere carrier RNA (CARRIER) end target-nukleinsyrer. Vi anbefaler, at der anvendes kvantitative amplifikationsmetoder til at bestemme udbyttet. Opbevaring af nukleinsyrer Ved korttidsopbevaring på op til 24 timer anbefaler vi at opbevare oprensede nukleinsyrer ved 2-8 C. Ved langtidsopbevaring på mere end 24 timer anbefaler vi opbevaring ved -20 C. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

19 Protokol: Generel oprensningsprotokol Følgende beskrivelse er en generel protokol for brug af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit. Detaljerede oplysninger om hver protokol, inkl. mængder og rør, findes i protokolark, der kan hentes på Bemærk: Vigtige anvisninger før start Brugeren skal være bekendt med betjeningen af QIAsymphony SP. Se betjeningsvejledningen i de brugervejledninger, der leveres sammen med instrumentet. Vedligeholdelse (valgfrit) er ikke obligatorisk for instrumentets funktion, men det anbefales stærkt for at reducere risikoen for kontaminering. Du skal være fortrolig med det protokolark, der gælder den procedure, du vil bruge (findes på Det gælder især de startelueringsmængder, der kræves til præcis beregning af interne kontroller og titre, samt anvisningerne for beregning af mængden af intern kontrolblanding i henhold til den anvendte rørtype. Kontrollér også, om protokollen kræver Buffer ATL. Før en reagenspatron (RC) bruges første gang, skal det kontrolleres, at bufferne QSL2 og QSB1 ikke indeholder bundfald. Fjern om nødvendigt de trug, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagenspatronen (RC), og inkubér i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse bundfaldet. Sørg for at sætte trugene ind på de rigtige pladser igen. Hvis reagenspatronen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at brøndene er forseglet med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagenspatronen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* Undgå for voldsom omrystning af reagenspatronen (RC), ellers kan der dannes skum, hvilket kan medføre problemer med detektion af væskestanden. Før der startes en protokol, der kræver Buffer ATL, skal det kontrolleres, om der er dannet bundfald i Buffer ATL. Opløs det evt. ved opvarmning til 70 C og forsigtig omrøring i vandbad.* Aspirer bobler fra overfladen af Buffer ATL. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

20 Ting, der skal gøres før start Klargør alle nødvendige blandinger, inklusive blandinger der indeholder carrier RNA (CARRIER) og interne kontroller (valgfri) lige før start. Vedrørende yderligere oplysninger henvises til det tilhørende protokolark (findes på samt Klargøring af blandinger af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE, side 16, og Brug af en intern kontrol, side 16. Sørg for, at gennembrydningslåget (PL) placeres på reagenspatronen (RC), og at låget til magnetpartikeltruget er fjernet, eller, hvis der benyttes en delvist brugt reagenspatron (RC), sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. Før proceduren startes, skal det kontrolleres, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede. Hvirvl truget med de magnetiske partikler kraftigt i mindst 3 minutter før første anvendelse. Før reagenspatronen (RC) isættes, fjernes dækslet fra truget, der indeholder magnetpartiklerne, og enzymrørene åbnes. Sørg for, at enzymet er ækvilibreret til stuetemperatur (15-25 C). Sørg for, at gennembrydningslåget (PL) placeres på reagenspatronen (RC), eller - hvis der benyttes en delvist brugt reagenspatron - sørg for, at genbrugsforseglingsstrips er fjernet. Hvis prøverne er forsynet med stregkoder, vendes prøverne i rørholderen sådan, at stregkoderne vender mod stregkodelæseren i venstre side af QIAsymphony SP. Vedrørende oplysninger om prøverør, der er kompatible med en bestemt protokol, henvises til det tilhørende protokolark (findes på Vedrørende oplysninger om minimumsprøvemængde af prøver i primære og sekundære rør til en bestemt protokol henvises til det tilhørende protokolark (findes på Disse oplysninger angiver også, hvilke rør der kan bruges til de forskellige protokoller. Procedure 1. Luk alle skuffer og stinkskabe. 2. Tænd for QIAsymphony SP, og vent, indtil skærmen Sample Preparation (Prøveklargøring) vises, og initieringsproceduren er færdig. Afbryderkontakten sidder i nederste venstre hjørne af QIAsymphony SP. 3. Log på instrumentet. 4. Sørg for, at skuffen Waste er korrekt klargjort, og gennemfør en indholdsscanning af skuffen Waste, inklusive spidsskakt og flydende affald. Udskift om nødvendigt spidsaffaldsposen. 20 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

21 5. Indsæt eluerings-racket i skuffen Eluate. Brug kun Elution slot 1 sammen med den tilhørende køleadapter. Når du bruger en plade med 96 brønde, skal det sikres, at pladen vender rigtigt, da en forkert placering kan forårsage forveks.ling af prøven i efterfølgende analyser. Når du bruger Elution Microtubes CL-racket, skal du fjerne bunden ved at dreje racket, indtil bunden går af. 6. Indsæt de(n) nødvendige reagenspatron(er) (RC) og forbrugsvarer i skuffen Reagents and Consumables. 7. Hvis du bruger en protokol, der ikke kræver Buffer ATL, skal du fortsætte med trin 8. Hvis du bruger en protokol, der kræver Buffer ATL, skal du trykke på R+C -knappen på berøringsskærmen for at åbne den skærm, der viser status for forbrugsvarer ( Consumables/8-Rod Covers/Tubes/Filter-Tips/Reagent Cartridges (Forbrugsvarer/8-stavs dæksler/rør/filterspidser/reagenspatroner). Tryk på knappen Scan Bottle (Scan flaske) for at scanne stregkoden på flasken med Buffer ATL med den håndholdte stregkodescanner. Tryk på OK (ok). Kontrollér, at flasken med Buffer ATL scannes, åbnes og sættes i den position, der er angivet på berøringsskærmen, før indholdsscanningen starter. Ellers skal indholdsscanningen gentages efter scanning, åbning og anbringelse af flasken med Buffer ATL i skuffen Reagents and Consumables. 8. Foretag en indholdsscanning af skuffen Reagents and Consumables. 9. Anbring prøverne i den relevante rørholder, og sæt dem i skuffen Sample (Prøve). 10. Anbring de(t) rør, der indeholder blandingen af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE), inkl. intern kontrol, i rørbæreren, og sæt det/dem på plads A i skuffen "Sample". Vedrørende yderligere oplysninger om klargøring af blandingen henvises til det tilsvarende protokolark (findes på samt Klargøring af blandinger af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE, side 16, og Brug af en intern kontrol, side Brug berøringsskærmen til at indlæse de nødvendige oplysninger for hvert batch af prøver, der skal behandles. Indlæs følgende oplysninger: Prøveoplysninger (afhængigt af de anvendte prøveracks). Protokol, der skal køres ( Analysekontrolsæt ). Elueringsvolumen og afgivet placering. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

22 Rør med blandingen af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE) (inkl. valgfri intern kontrol). Efter at oplysninger om batch er indlæst, ændres status fra LOADED (indsat) til QUEUED (i kø). Så snart en batch er i kø, vises knappen Run (Kørsel). 12. Tryk på Run -knappen for at starte oprensningsproceduren. Alle behandlingstrin er fuldautomatiske. I slutningen af protokolkørslen ændres batchstatus fra RUNNING (i gang) til COMPLETED (færdigt). 13. Hent elueringsracket med de oprensede nukleinsyrer fra skuffen Eluate. Ved korttidsopbevaring på op til 24 timer anbefaler vi at opbevare oprensede nukleinsyrer ved 2-8 C. Ved langtidsopbevaring på mere end 24 timer anbefaler vi opbevaring af oprensede nukleinsyrer ved 20 ºC. Vi anbefaler, at eluatpladen fjernes fra skuffen Eluate, straks efter at kørslen er færdig. Afhængigt af temperatur og fugtighed kan elueringsplader, der efterlades i QIAsymphony SP efter, at kørslen er færdig, blive udsat for kondensering eller fordampning. Der genereres resultatfiler for hver elueringsplade. Bemærk: Kontrollér, at der bruges den rigtige elueringsmængde til efterfølgende anvendelser. 14. Hvis en reagenspatron (RC) kun anvendes delvist, skal den forsegles med de medfølgende genbrugsforseglingsstrips, og rør, der indeholder proteinase K, lukkes med skruehætter umiddelbart efter afslutningen af protokolkørslen for at undgå fordampning. Hvis Buffer ATL blev brugt, skal flasken lukkes og opbevares ved C. Bemærk: Vedrørende yderligere oplysninger om opbevaring af delvist brugte reagenspatroner (RC) henvises til Opbevaring og håndtering af reagenser, side Kassér brugte prøverør, plader og affald i henhold til de lokale sikkerhedsbestemmelser. Se sikkerhedsinformation på side Rengør QIAsymphony SP. Følg vedligeholdelsesanvisninger i de brugervejledninger, der leveres med dit instrument. Sørg for at rengøre spidsbeskytterne jævnligt for at mindske risikoen for krydskontaminering. 17. Luk instrumentets skuffer, og sluk for QIAsymphony SP. 22 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

23 Fejlfindingsvejledning I denne fejlfindingsvejledning kan der findes brugbare henvisninger, som kan hjælpe ved løsningen af eventuelle problemer. Der findes desuden flere informationer på siden "Frequently Asked Questions" [Hyppigt stillede spørgsmål] hos vores tekniske supportcenter: Derudover svarer personalet fra QIAGENs tekniske service gerne på spørgsmål vedrørende informationen og protokollerne i denne håndbog eller prøve- og analyseteknologier (kontaktinformation: se bagsiden, eller besøg Generel håndtering Fejlmeddelelse vist på berøringsskærmen Kommentarer og forslag Bundfald i den åbnede patrons reagenstrug Hvis der vises en fejlmeddelelse under en protokolkørsel, henvises til de brugervejledninger, der leveres sammen med dit instrument. a) Bufferfordampning Kraftig fordampning kan føre til øget saltkoncentration eller nedsat alkoholkoncentration i bufferne. Kassér reagenspatronen (RC). Sørg for at forsegle bufferbeholderne med en delvist brugt reagenspatron (RC) med genbrugsforseglingsstrips, hvis de ikke skal bruges til oprensning. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

24 b) Opbevaring af reagenspatron (RC) Kommentarer og forslag Opbevaring af reagenspatron (RC) under 15 C kan medføre dannelse af bundfald. Fjern om nødvendigt de brønde, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagenspatronen (RC), og inkuber dem i et vandbad i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse bundfaldet. Sørg for at sætte truget ind på den rigtige plads igen. Hvis reagenspatronen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at truget er genlukket med en genbrugsforseglingsstrip, inkuber derefter hele reagenspatronen (RC) i vandbad* i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning. Lavt udbytte af nukleinsyrer a) Magnetpartikler blev ikke fuldstændigt resuspenderede b) Nedfrosne prøver blev ikke opblandet korrekt efter optøning Før proceduren startes, skal det kontrolleres, at magnetpartiklerne er fuldt resuspenderede Hvirvles i mindst 3 minutter før brug. Optø nedfrosne prøver under forsigtig omrøring for at sikre grundig opblanding. c) Carrier RNA (CARRIER) ikke tilsat Opbland carrier RNA (CARRIER) i Buffer AVE (AVE), og bland med en passende mængde Buffer AVE, som beskrevet i Klargøring af blandinger af carrier RNA (CARRIER) og Buffer AVE (AVE), der starter på side 16. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. 24 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

25 Kommentarer og forslag d) Nedbrudte nukleinsyrer Prøverne er opbevaret forkert eller har været udsat for for mange nedfrysnings- /optøningscyklusser. Gentag oprensningsproceduren med nye prøver. e) Ufuldstændig prøvelyse Kontrollér før brug, at Buffer QSL2 og QSB1 ikke indeholder bundfald. Fjern om nødvendigt de trug, der indeholder bufferne QSL2 og QSB1, fra reagenspatronen (RC), og inkuber dem i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning for at opløse bundfaldet. Hvis reagenspatronen (RC) allerede er gennembrudt, skal man sikre sig, at trugene er genlukket med genbrugsforseglingstrips, derefter inkuberes hele reagenspatronen (RC) i 30 minutter ved 37 C med jævnlig omrystning i vandbad.* f) Tilstopning af pipettespids på grund af uopløseligt materiale Uopløseligt materiale blev ikke fjernet fra prøven før starten på QIAsymphonyoprensningsproceduren. For at fjerne uopløseligt materiale ved virale applikationer centrifugeres prøven ved 3000 x g i 1 minut, og supernatanten overføres til et nyt prøverør. Hvis det er nødvendigt, skal forbehandlingsprocedurer bruges som beskrevet i de tilhørende protokolark, f.eks. viskøse prøvematerialer. Protokolark findes på * Sørg for, at instrumenterne regelmæssigt kontrolleres, vedligeholdes og kalibreres efter producentens anvisninger. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

26 Kvalitetskontrol I overensstemmelse med QIAGENs ISO-certificerede kvalitetsstyringssystem testes hvert lot af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit efter fastlagte specifikationer for at sikre en ensartet produktkvalitet. Begrænsninger Systemets ydelse er fastlagt i vurderingsundersøgelser af ydelsen med oprensning af viralt DNA og RNA fra humant serum, plasma eller cerebrospinal væske (CSF) og oprensning af viralt DNA og RNA samt bakterielt DNA fra respiratoriske og urogenitale prøver. Blodprøver, der behandles med serumkoagelaktiviator, kan give lavere udbytter af virale nukleinsyrer. Brug ikke Greiner Bio-One VACUETTE blodprøverør med Z Serum Clot Activator. Det er brugerens ansvar at validere systemets ydelse for procedurer, der anvendes i deres laboratorium, og som ikke er dækket af QIAGENs vurderingsundersøgelser af ydelsen. For at minimere risikoen for en negativ indvirkning på diagnostiske resultater skal der anvendes hensigtsmæssige kontroller for efterfølgende anvendelser. For yderligere validering anbefales retningslinjerne i International Conference on Harmonisation for tekniske krav (ICH) i ICH Q2 (R1) Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology anbefales. Diagnostiske resultater, der genereres, skal fortolkes sammen med andre kliniske eller laboratoriemæssige resultater. 26 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

27 Symboler Rn <N> Indeholder tilstrækkelige reagenser til klargøring af <N> prøver Anvendes inden In vitro-diagnostisk medicinsk produkt Katalognummer Lot-nummer Materialenummer (dvs. komponentmærkning) Komponenter (dvs. liste over indgående dele) Antal (dvs. hætteglas, flasker) R er revisionen af Brugsanvisning (Håndbog), n er revisionsnummeret Lydstyrke Guanidinthiocyanat Isopropanol Guanidinhydrochlorid Ethanol BRIJ 58 Lithiumchlorid Brøndnummer (dvs. brønd i reagenspatron) Proteinase K Forsigtig Reagenspatron Elueringsbuffer (Buffer AVE) Carrier RNA Globalt handelsvarenummer Skarp kant Temperaturbegrænsning Producent Kun til brug sammen med QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

28 Kontaktoplysninger QIAGENs tekniske service leverer høj kvalitet og er altid til rådighed. De tekniske serviceafdelinger er bemandet med erfarne videnskabsfolk med omfattende praktisk og teoretisk erfaring inden for prøve- og analyseteknologier og i brugen af QIAGENs produkter. Kontakt os i tilfælde af spørgsmål eller vanskeligheder vedrørende QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit, QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit eller QIAGENs produkter generelt. QIAGENs kunder er en vigtig kilde til information om avancerede eller specialiserede anvendelser af vore produkter. Denne information er en hjælp for andre videnskabsfolk, såvel som for forskerne ved QIAGEN. Vi vil derfor opfordre dig til at kontakte os, hvis du har forslag omkring produktydeevne eller nye anvendelser og teknikker. Vedrørende teknisk bistand og yderligere information henvises til vores tekniske supportcenter på eller du kan henvende dig til en af QIAGENs tekniske serviceafdelinger eller lokale forhandlere (se bagsiden eller besøg 28 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

29 Bestillingsinformation Produkt Indhold Kat. nr. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini Kit (192) Indeholder 2 reagenspatroner og enzymracks samt tilbehør QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi Kit (96) Relaterede produkter Buffer ATL (4 x 50 ml) Indeholder 2 reagenspatroner og enzymracks samt tilbehør Buffer 4 x 50 ml ATL til brug sammen med QIAsymphony SP patogenkomplekse protokoller QIAGEN Proteinase K (2 ml) QIAGEN Proteinase K (10 ml) 2 ml (>600 mau/ml, opløsning) ml (>600 mau/ml, opløsning) Sample Prep Cartridges, 8-well (336) 8-Rod Covers (144) Reagent Cartridge Holder (2) Accessory Trough (10) Tip Disposal Bags (15) Sample Carrier, plate, Qsym Cooling Adapter, MTP, RB, v2, Qsym Cooling Adapter, EMT, v2, Qsym 8-brøndes prøveklargøringspatroner til brug sammen med QIAsymphony SP 8-stavs dæksler til brug sammen med QIAsymphony SP Holder til reagenspatron til brug sammen med QIAsymphony SP Tilbehørstrug til brug sammen med QIAsymphony SP Kanyleposer til brug sammen med QIAsymphony SP Pladeholder for prøveindsætning til brug sammen med QIAsymphony SP Køleadapter til mikroplader med rund bund (MTP). Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS-instrumenter Køleadapter til EMT-racks. Til brug sammen med QIAsymphony SP/ASinstrumenter QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

30 Produkt Indhold Kat. nr. Cooling Adapter, PCR, v2, Qsym Cooling Adapter, 2 ml, v2, Qsym Tube Insert, 2 ml, v2 sample carrier, Qsym Køleadapter til PCR-plader. Til brug sammen med QIAsymphony SP/ASinstrumenter Køleadapter til 2 ml rør med skruehætte. Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS-instrumenter Sekundær røradapter (til 2 ml rør med skruehætter), til brug sammen med QIAsymphony rørholder Tube Insert, 11 mm, Revision, sample carrier, Qsym Tube Insert, 13 mm, sample carrier, Qsym Adapter, tubes, 2 ml, v2, Qsym Filter-Tips, 200 µl (1024) Filter-Tips, 1500 µl (1024) Reuse Seal Set (20) Elution Microtubes CL (24 x 96) QIAsymphony SP Primær røradapter (11 mm) til brug sammen med QIAsymphony rørholder Primær røradapter (13 mm) til brug sammen med QIAsymphony rørholder Adapter til 2 ml rør med skruehætte. Til brug i QIAsymphony-skuffen Eluate Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAcube og QIAsymphony SP Engangsfilterspidser i rack (8 x 128). Til brug sammen med QIAsymphony SP Genbrugsforseglingssæt til forsegling af delvist brugte QIAsymphony reagenspatroner Usterile polypropylenrør (0,85 ml maksimumkapacitet, under 0,7 ml opbevaringskapacitet, 0,4 ml elueringskapacitet); 2304 i racks a 96; inkluderer hættestrips QIAsymphony prøveklargøringsmodul, 1 års garanti på reservedele og arbejdskraft QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

31 Vedrørende opdateret licensinformation og produktspecifikke ansvarsfraskrivelser henvises til den aktuelle QIAGEN-kithåndbog eller brugervejledning. QIAGEN-kithåndbøger og brugervejledninger kan findes på eller kan rekvireres fra QIAGENs tekniske serviceafdeling eller den lokale leverandør. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

32 Denne side er med vilje tom 32 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

33 Denne side er med vilje tom QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/

34 Denne side er med vilje tom 34 QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brugsanvisning (Håndbog) 07/2015

35 Varemærker: QIAGEN, QIAsymphony (QIAGEN Group); BD, (Becton, Dickinson and Company); Corning (Corning, Inc.); Bio-One, Vacuette (Greiner Bio-One GmbH); Sarstedt (Sarstedt AG and Co.). Registrerede navne, varemærker osv. anvendt i dette dokument, selv når de ikke specifikt er markeret som sådan, skal ikke betragtes som værende juridisk ubeskyttede. 07/2015 HB Aftale om begrænset licens for QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit Brug af dette produkt betyder, at enhver køber eller bruger af QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit accepterer følgende vilkår: 1. QIAsymphony DSP Virus/Pathogen-kit må kun bruges i henhold til QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Brugsanvisning (Håndbog) og kun sammen med komponenter, der er indeholdt i disse kit. QIAGEN giver ingen licens, under nogen intellektuel ejendomsret, til at bruge eller inkorporere de komponenter, der indgår i disse reagenser med komponenter, der ikke er inkluderet i disse reagenser, undtagen som beskrevet i QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Brugsanvisning (Håndbog) og yderligere protokoller, som er tilgængelige på 2. Udover de udtrykkeligt givne licenser giver QIAGEN ingen garanti for, at disse kit og/eller brugen af dem, ikke overtræder tredjeparts rettigheder. 3. Disse kit og deres komponenter er under licens til engangsbrug og må ikke genbruges, genoprettes eller videresælges. 4. QIAGEN afviser specifikt alle andre licenser, udtrykte eller underforståede, end dem, der udtrykkeligt er angivet. 5. Køberen og brugeren af disse kit indvilliger i ikke at tage eller lade andre tage skridt, der kunne føre til eller fremme handlinger, der forbydes ovenfor. QIAGEN kan håndhæve forbuddene i denne begrænsede licensaftale i enhver ret, og vil inddrive alle undersøgelses- og retsomkostninger, herunder advokatsalærer, i ethvert søgsmål for at håndhæve denne begrænsede licensaftale samt alle deres intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse med disse kit og/eller komponenterne deri. Vedrørende opdaterede licensbetingelser henvises til QIAGEN. Alle rettigheder forbeholdes.

36 Australia Austria Belgium Brazil Canada China Denmark Finland France Germany Hong Kong India Ireland Italy Japan Korea (South) Luxembourg Mexico The Netherlands Norway Singapore Sweden Switzerland UK USA Sample & Assay Technologies

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit

Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Oktober 2014 Håndbog til artus HSV 1/2 QS- RGQ-kit Version 1 24 Kvalitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS- og Rotor-Gene Q-instrumenter 4500363 1062626DA QIAGEN GmbH, QIAGEN

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree500_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Plasma, serum og CSF Cellfree500_V3_DSP

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Cellfree200_V5_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Mini-kit Plasma, serum og CSF Cellfree200_V5_DSP

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit)

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) August 2015 QIAsymphony SP-protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret til QIAsymphony DSP DNA Mini-kit) Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP (brugervalideret

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

PyroMark Q24-beholder

PyroMark Q24-beholder PyroMark Q24-beholder Version 2 Til dispensering af nukleotider og reagenser på PyroMark Q24 MDx Til in vitro-diagnostisk brug 979302 1062816DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, D-40724 Hilden R1 1062816DA

Læs mere

QIAsymphony RGQ-protokolark

QIAsymphony RGQ-protokolark QIAsymphony RGQ-protokolark Indstillinger til kørsel af artus CT/NG QS- RGQ-kittet (Rotor-Gene Q-software.) Kontroller, om der er nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx,

Læs mere

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog

artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog December 2010 artus CMV QS-RGQ Kit-håndbog Version 1 24 Kvantitativ in vitro-diagnostik Til brug sammen med QIAsymphony SP/AS og Rotor-Gene Q-instrumenter 4503363 1060926DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse

Læs mere

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48

Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Februar 2015 Håndbog til EZ1 DSP DNA Blood Kit 48 Version 3 Til in vitro-diagnostisk brug. 62124 1054989DA QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, TYSKLAND R5 1054989DA Sample & Assay Technologies

Læs mere

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog)

QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Marts 2017 QIAsymphony DSP Circulating DNA-kit Brugsanvisning (Håndbog) Version 1 192 Til in vitro-diagnostisk brug 937556 QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden TYSKLAND R2 1103177DA Sample to Insight

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilfarve Sort - PR-nummer: 1152322

Læs mere

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA

PAXgene. Blood RNA Kit-håndbog. Juni 2015. Version 2. 50 (katalog nr. 762174) 1051083DA Juni 2015 PAXgene Blood RNA Kit-håndbog 50 (katalog nr. 762174) Version 2 762174 R2 1051083DA PreAnalytiX GmbH, Feldbachstrasse, CH-8634 Hombrechtikon Produceret af QIAGEN GmbH for PreAnalytiX Varemærker:

Læs mere

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, ,

artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, , artus HBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus HBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4506363, 4506366 Se efter nye elektroniske etiketteringsrevisioner på www.qiagen.com/products/artushbvpcrkitce.aspx før udførelse

Læs mere

AdnaTest ProstateCancerSelect

AdnaTest ProstateCancerSelect AdnaTest ProstateCancerSelect Berigelse af tumorceller fra blod fra prostatacancerpatienter til genekspressionsanalyse Til in vitro-diagnostisk brug Vejledning T-1-520 Indhold Bestillingsinformation...

Læs mere

QIAsymphony SP Protokolside

QIAsymphony SP Protokolside QIAsymphony SP Protokolside Complex400_V3_DSP protokol Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Kit Prøvemateriale Protokolnavn QIAsymphony DSP Virus/Pathogen Midi-kit Luftvejs- og urogenitale

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus BK Virus QS-RGQ Kit (prøvetype: urin, 400 µl) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på

Læs mere

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler

Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler NOTAT Pesticider og Genteknologi J.nr. Ref. Den 29. oktober 2014 Vejledning i mærkning med P-sætninger (sundhed) for plantebeskyttelsesmidler Denne vejledning anvendes til udformning af etiketvilkår til

Læs mere

QIAsymphony RGQ-applikationsark

QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikationsark QIAsymphony RGQ-applikation artus HSV-1/2 QS-RGQ Kit (prøvetype: plasma) Kontroller, hvilke nye reviderede udgaver af elektronisk mærkning der er tilgængelige på www.qiagen.com/products/artushsv-

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Ruderens. Varenummer: 03-921 410, 415. Produktregistreringsnummer: 1515154. Anvendelse: Rensemiddel til ruder og emaljerede overflader. Dato: 16. 07. 2002. Rev. dato: 14.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080

SIKKERHEDSDATABLAD GRAM STAIN KIT, R40080 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. Produktets navn og/eller nummer. PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 31.01.2010 Firmanavn, adresse og telefonnummer: Importør: Udenlandsk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006

Sikkerhedsdatablad. Palisanderolie Varenr. 6/3006 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1052460 Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser og giver såvel olieret som matlakeret palisandertræ

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Modelmates Limited - Weathering Dye Spray Aerosol SIKKERHEDSDATABLAD 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN LEVERANDØR Modelmates Limited 54 De Tany Court St Albans Herts AL1 1TX Tel: 07926 196 471 Fax:

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Natriumhydroxid-opløsning (4%) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: - Leverandør: Udarbejdet den: 26-01-2010 / HSV SSI Diagnostica Herredsvejen 2 Anvendelse: Kemikalie

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

QIAsymphony SP protokolark

QIAsymphony SP protokolark QIAsymphony SP protokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Generel information Til in vitro-diagnostisk brug. Disse protokoller er til oprensning af totalt DNA fra væv og formalinfikseret,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Tekstil Rens. Varenummer: 03-924 005. Produktregistreringsnummer: 1507445. Anvendelse: Rensemiddel til sæder, tæpper o.lign. Dato: 29. 05. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue.

SIKKERHEDSDATABLAD SPRIT 93 VOL.- % ethanol F R11 1. Generelt: Medbring dette sikkerhedsdatablad ved henvendelse til læge/skadestue. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør

Neste Flow Smøremiddel med Teflon (aerosol) Krypterende smøremiddel Olie CAS-nummer 64742-82-1 EG-nummer Index-nummer Dansk distributør Udarbejdet dato: 28.09.2012 Version 2 SIKKERHEDSDATABLAD Neste Flow 1. Navn på produkt og virksomhed Produktnavn Anvendelsesområde/identificerede Anvendelse Kemisk navn/synonymer Neste Flow Smøremiddel

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig fliseklæb Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 584350 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP 230 Hurtighærdende finspartelmasse, LIP 245 Hurtighærdende Opretningsmasse, LIP Hurtig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-578-6 232-350-7 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 17-05-2002/ AN Anvendelse: Polering af ædle træsorter 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Sikkerhedsdatablad

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 201-116-6 202-859-9 229-962-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdet den: 12-05-2009 / LFJ Anvendelse: Hærder. Anvendes sammen med Flexovoss

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation

Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 478910 Udarbejdet den: 25-01-2013 / HSV. Oplysninger om regulering. Fareidentifikation Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 478910 Udarbejdet den: 250120 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Fugemasse Hvid, LIP Fugemasse Manhattan, LIP Fugemasse Perlehvid, LIP Fugemasse Grå, LIP

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning

Sikkerhedsdatablad. Olie til Gulvafslibning Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Revideret den: 02-06-2003 / JR Anvendelse: Anvendes som "kølemiddel" ved gulvafslibning. Leverandør: Borup Kemi I/S

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B

Sikkerhedsdatablad. Vespox EP Klar B Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: 62780 Udarbejdelsesdato: 26092008 Udarbejdet den:; Udarbejdet den: 26092008 / EJK Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: Anvendelse: 169405 VIDEOJET MAKEUP FLUID

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation

SIKKERHEDSDATABLAD. Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. Punkt 2: Fareidentifikation Side: 1 Kompileringsdato: 21-08-2015 Revision: 21-08-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: CAS-nummer: 67-63-0

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Aerosol Scandinavia AB HANDELSNAVN Varenummer 161040 National producent/importør Virksomhed

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF

Sikkerhedsdatablad i hht. 1907/2006/EF 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF LEVERANDØR. Produktets navn og nummer: Pindstrup 4-1-5 Gødning PR-nr: Ikke anmeldelsespligtig. Markedsførende virksomhed: Sirena-soap ApS Adresse: Bygmestervej 7, 9560

Læs mere

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification

SIKKERHEDSDATA 2. INFORMATION OM SAMMENSÆTNING / KLASSIFICCERING AF INDHOLD. Indhold CAS-nr Einecs-no. Konc. Classification SIKKERHEDSDATA 1. PRODUKTETS NAVN OG LEVERANDØR Produktnavn: IG 1601, IG 1604 Produktkode: Isoleringsmateriale, til anvendelse i kabelsamlinger og endeafslutninger Leverandør:,, Box 531, S-441 15 ALINGSÅS,

Læs mere

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com

2670 Greve Hants, RG24 8PW, England. Tlf.: 44 97 97 35 Tlf. +44 1256 841144 Fax: 44 97 97 45 E-mail: oxoid.dk@thermofisher.com 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren. UUProduktets navn og/eller nummer: Pr-nr.: Ikke anmeldepligtig Udstedelsesdato: 14.10.2006 Revisionsdato: 27.02.2009 UUFirmanavn, adresse og telefonnummer:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 17-06-2005 / LW Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 221-112-8 201-254-7 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Under anmeldelse Udarbejdelsesdato: 27-08-2004 Udarbejdet den: 18-09-2007 / MJH Anvendelse: Kemlock

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk

SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk Revision 01/04/2015 Erstatter dato 28/06/2012 SIKKERHEDSDATABLAD Socko Frisk PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr.

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint

SIKKERHEDSDATABLAD Industrial Upside Down Marking Paint SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN ANVENDELSE LEVERANDØR NØDTELEFON Speciality Paint

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr. / sted 151 87 Södertälje Land Sweden E-mail safety_data_sheet@scania.com

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 28-11-2007 Revision: 28-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅD E BIKE ATTITUDE KÆDESPRAY Smøremiddel Se særligt eksponeringsscenarie Internt vare-nr. Betegnelse 0232,5258 Kædespray

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008

Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) REACH. (EF) nr. 1907/2006 og nr. 453/2010 CLP, (EF) nr. 1272/2008 Sikkerhedsdatablad Sid. 1(7) 1: Sikkerhedsdatablad... Udstedt dato: 2015 07 14 Revideret den: 1.1 Produktidentifikation Produktnavn: REACH reg nr:: CAS nr:. Artikelnr: 304, 305. 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING

ARBEJDSPLADSBRUGSANVISNING VBG Mekanisme Olie 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN: Leverandør: VBG Produkter A/S Industribuen 20-22 5592 Ejby Danmark Telefon: 6446 1919 Anvendelsesområde: Side 1/5 PR-nr.: 497636

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN 1892402, 1892403, 1892404 SCANIA OIL STO 1:0 High Performance Axle 75W-140 National producent/importør Virksomhed Scania CV AB Postnr.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Rense- og plejemiddel til autodæk. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Dækglans. Varenummer: 03-979 910. Produktregistreringsnummer: 1515138. Anvendelse: Rense- og plejemiddel til autodæk. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD

Læs mere

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen

Materialelære Materialernes farlige egenskaber. Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Materialelære Materialernes farlige egenskaber Erling Østergaard Daglig sikkerhedsleder Tandlægeskolen Farlige egenskaber, generelt Håndtering af materialer med farlige egenskaber: Undgå at komme i direkte

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002.

SIKKERHEDSDATABLAD. Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10. 2002. SIKKERHEDSDATABLAD Produktnavn: Super Glans (Hart Glans). Varenummer: 03-930 205, 210, 215. Produktregistreringsnummer: 1515111. Anvendelse: Lakbeskyttende voks. Dato: 11. 07. 2002. Rev. dato: 14. 10.

Læs mere

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD

Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD Revision: 22 Oktober 2015 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1 Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator - Produktnavn: Vibe Textilimprægnering - Produktkode: 80074100

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk.

Ace binax. Brugsanvisning. www.bestsound-technology.dk. Livet lyder fantastisk. Ace binax Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller

Læs mere

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sterling Kobber og messing langtidsvirkende Varenr. 5-21 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Revision: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Kobber og messing pudsemiddel. 2. Fareidentifikation Xn

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 231-096-4 231-105-1 231-107-2 231-111-4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/produktet og af selskabet/virksomheden PRnummer: Revideret den: 07062007 / ABB Anvendelse: Metallegering til fabrikation 2. Fareidentifikation Leverandør:

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1152322 Udarbejdet den: 23062011 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Textilfarve, sort Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet Anvendelse af stoffet eller præparatet Sårskyllevæske til rensning, fugtning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien.

SIKKERHEDSDATABLAD EDDIKESYRE 32% Udledning af større mængder til vandmiljøet kan forårsage ændringer i ph-værdien. da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: ITW ApS Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

DT Vådfodersæbe, 06-2005. Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005

DT Vådfodersæbe, 06-2005. Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005 DT Vådfodersæbe, 06-2005 Sikkerhedsdatablad (MSDS) Juni 2005 01. PRODUKT IDENTIFIKATION Produktnavn: Anvendelse: Producent: DT Vådfodersæbe Koncentreret affedter, markedsføres primært til rengøring i rørstrenge.

Læs mere

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård

Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård SIKKERHEDSDATABLAD 4514 Enviro Sulfaminsyre 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Leverandør: SAMSON-ENVIRO ApS Bøgeskovvej 7 3490 Kvistgård CVR.Nr: 31327164 Telefon: 49 13 97 00 Fax.:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri

Sikkerhedsdatablad. Petroleum, lugtfri Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1691852 Revideret den: 22-06-2007 / JST Anvendelse: Anvendes som lampeolie og tændvæske til grill

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning 1. Identifikation af præparat og af virksomhed: Handelsnavn: Bonus Flue Strips Miljøstyrelsens Reg nr.: 1-123 Novartis Agri A/S, Sektor Animal Health Lyngbyvej 172, 2100 København Ø tlf. 39 16 84 00 fax

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog)

Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) August 2015 Brugsanvisning til QIAsymphony DSP DNA (håndbog) 192 (cat. no. 937236) Version 1 96 (cat. no. 937255) Til in vitro-diagnostisk brug QIAsymphony DSP DNA Mini Kit QIAsymphony DSP DNA Midi Kit

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet

R.O.C. Danmark Aps. Beskrivelse : Brandfarligt organisk opløsningsmiddel. Krav til uddannelse : Ingen særlige uddannelse er påkrævet Fortynder 1 af 6 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produkt : Acetone 2-propanon Beskrivelse :

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning

Bose SoundTrue. In-ear hovedtelefoner. til brug med Samsung Galaxy-enheder. Brugervejledning Bose SoundTrue In-ear hovedtelefoner til brug med Samsung Galaxy-enheder Brugervejledning Vigtige sikkerhedsoplysninger Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Produktnavn: BUSTER BADEVÆRELSE AFLØBSRENSER Anvendelse:

Læs mere

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad

Produkt navn: TEMAZINC 99 Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad Dato 02.01.2001 Revideret d. 03.01.2003 2 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren 1.1 Identifikation af stoffet eller materialet. Produkt navn TEMAZINC 99 comp. A Produkt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Udfærdiget af: lepd Udarbejdelsesdato: 10-06-2016 Revisionsdato: 10-06-2016 Synonymer:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden.

SIKKERHEDSDATABLAD. NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B. Dampe/aerosoler kan irritere luftvejene. Kan irritere øjnene og huden. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 NU-CIDEX, færdigblandet opløsning, flaske A og flaske B PR-nr. Endnu ikke tildelt Anvendelse: Desinfektionsmiddel Emballage: 5000 ml Leverandør:

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL.

: FROGGY LAVENDEL WC-RENS 750ML DK EUROBL. 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 61046 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rengøringsmiddel Firma : O.

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere