EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober /00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009 over Kommunens beslutning 1 om at ekspropriere dele af ejendommene, H vej 44 og 46, med henblik på af udvidelse af den offentlige vej, H vej. Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dine klagepunkter Du skriver bl.a., at: hverken du eller stedfortræder for dig deltog på åstedsforretningen en venstresvingsbane til L ikke tilgodeser almenvellet du ikke er enig i kommunens trafikale og færdselssikkerhedsmæssige vurderinger, herunder at projektet vil afhjælpe trafikken på H vej trafikken i stedet burde ledes via K vej en fortsat brug af din overkørsel til K vej kunne fjerne mange af de farlige situationer på H vej, men at kommunen har nægtet dig brugen af denne hele situationen er selvskabt af kommunen ekspropriationen ikke er nødvendig eller proportional, da et mindre indgreb længere væk på L s egen ejendom eller på naboejendommen vil kunne fjerne behovet for ekspropriation på din ejendom ekspropriationen i forbindelse med etableringen af støttemuren har været unødvendigt omfattende svingbanen vil ligge ca. 2,4 meter fra jeres hoveddør, hvilket ikke er lovligt dine adgangsforhold til din ejendom har været besværliggjorte/umuliggjorte under hele ekspropriationen Herudover har du påberåbt dig en række værditab i forbindelse med ekspropriationen (bl.a. som følge af stoppet byggeprojekt, flytning af garage/indkørsel, fjernelse af gammelt træ mv.) og endvidere erstatning for ødelagt jord m.m. i forbindelse med væltet lastbil på din ejendom med 600 liter diesel. I sidstnævnte forbindelse ønsker du, at kommunen sikrer din ejendom mod fremtidige påkørsler med opsætning af stålværn på H vej. I kompensationsmæssig henseende har du ligeledes påberåbt dig EMRK 2 som følge af dine krænkede menneskerettigheder. Endvidere har du oplyst, at kommunen ikke har overholdt god forvaltningsskik ved ikke besvare alle dine spørgsmål under sagen, herunder i sagen om tilblivelse af lokalplanen. Og endelig har kommunen efter din opfattelse ulovligt placeret et busstoppested på din ejendom efter tilblivelse 1 Vedtaget den 9. december 2008 og meddelt i brev af 10. december Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 9 af ovennævnte lokalplan samt placeret en transformerstation hos L, og som er placeret ind over skel til din ejendom. Baggrund Du er ejer af to ejendomme på H vej, H vej 44 og 46, henholdsvis matr. nr. 10 ey og 10 cu smst. Naboen til den ene side er en L. Til den anden side længere nede af H vej er placeret en A. Kommunen har 3 efter afholdelse af åstedsforretning den 21. oktober 2008 besluttet at ekspropriere henholdsvis 15 m 2 og 105 m 2 af dine to ejendomme på H vej for at kunne udvide H vej mellem Ø gade og K vej (ved A). Kommunen har i dit tilfælde eksproprieret et ekstra antal meter ind på din ejendom, idet der skal etableres en støttemur mellem fortovet og din ejendom (på grund af niveauforskel). Støttemuren bliver etableret på offentligt vejareal og bliver derfor fremover vedligeholdt af kommunen 4. I forbindelse med udvidelsen af vejen hvor der skal anlægges cykelstier skal der tillige etableres mulighed for at svinge til venstre på nyanlagt midterrabat (kaosareal) ind til de to dagligvareforretninger. Hvad Vejdirektoratet kan tage stilling til Vi kan tage stilling til klager over en kommunes endelige ekspropriationsbeslutning og i den forbindelse helt eller delvist ophæve vejbestyrelsens (kommunens 5 ) beslutning om ekspropriation fra en ejendom. Det fremgår af vejlovens 4, stk. 2. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sådan en afgørelse har fulgt vejlovens, forvaltningslovens 6 og almindelige uskrevne forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. Vi kan heller ikke pålægge en kommune at gennemføre et andet konkret vejprojekt. Og vi kan endelig ikke tage stilling til privatretlige forhold, ex. erstatningsretlige og aftaleretlige forhold, eller til forhold, der ikke er omfattet af ekspropriationen, ex. forhold, der er omfattet af planlovens 7 bestemmelser om lokalplaner m.m. Vejlovens bestemmelser Det er kommunen, der beslutter, om en ekspropriation skal ske. Det fremgår af vejlovens 49, stk. 1. Reglerne om, i hvilke tilfælde, der kan ske ekspropriation, fremgår af vejlovens 43. Ekspropriation kan efter denne bestemmelse bl.a. ske til udvidelse af eksisterende offentlige veje, når almenvellet kræver det, jf. vejlovens 43, stk Som vejbestyrelse, jf. vejlovens 2, stk. 5 og 6. 4 Jf. telefonnotat af 6. oktober Jf. vejlovens 2, stk. 5 og 6. 6 Lovbekendtgørelse nr af 7. december Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 (med senere ændringer).

3 3 af 9 Ved ombygning af bestående veje skal kommunen beslutte, om og i hvilket omfang den kan tillade adgang til vejen fra de ejendomme, som grænser til vejen. Hvis en ejendoms hidtidige adgang til det offentlige vejnet afbrydes ved ombygningen, skal kommunen så vidt muligt sikre ejendommen anden fornøden vejforbindelse. Dette fremgår af vejlovens 69, stk. 1. Hvis ikke der etableres fornøden forbindelse til offentlig vej, har ejendommens ejer eller bruger ret til erstatning efter reglerne i vejlovens Dette fremgår af vejlovens 69, stk. 2. Vores vurdering Anvendelse af vejlovens 43 Det er krav for anvendelsen af 43, at ekspropriationen sker af hensyn til almenvellet, jf. ordlyden herom. Men der er ikke indeholdt krav i bestemmelsen om, at en fremtidig vej eller en udvidelse af en eksisterende vej skal være optaget/indeholdt på planniveau 8, før bestemmelsen kan finde anvendelse, jf. dit brev af 5. marts Bestemmelsen i 43 angiver heller ikke, hvor tæt der må eksproprieres på en beboelsesejendom, ligesom vejloven heller ikke indeholder bindende regler om en minimumsafstand mellem en vej og hoveddøren til en bolig. Almenvellets interesse Kommunen har oplyst, at H vej er en af de primære indfaldsveje til H med en årsdøgnstrafik (ÅDT) på køretøjer (heraf 775 køretøjer i eftermiddagsspidstimen). Fra H vej, de er tosporet, er der direkte adgang til en række bolig- og erhvervsejendomme på strækningen. Cyklende trafikanter er ikke fysisk adskilt fra den øvrige kørende trafik. Det har på den baggrund været kommunens ønske at forbedre forholdene på vejen, bl.a. for de svage trafikanter. Sidstnævnte har været et ønske siden 1996, hvor der i kommunens Trafik- og miljøhandlingsplan er forudsat en ombygning af H vej, bl.a. med henblik på etablering af en cykelsti. Projektet er blevet aktuelt i 2007 på grund af etablering af to nye forretninger på H vej (L og A, der begge er åbnet i 2006). Og på den baggrund har kommunen besluttet at iværksætte en udvidelse af H vej mellem Ø gade og K vej (ved A). Konkret bliver køresporsbredden på denne del af H vej indsnævret således, at vejen indbyder til lavere hastighed. Der bliver etableret kaosareal i afvigende belægning til sikring af venstresvingende (trafikanter) fra den gennemkørende trafik 9, og arealet skal tillige fungere som støttepunkt for krydsende fodgængere og cyklister. Samtidig bliver der etableret fortov og enkeltrettet cykelsti på begge sider af H vej, adskilt med kantsten til kørebane. Sidstnævnte for at adskille de lette trafikanter fra den øvrige trafik. Projektet skal således både sikre venstresvingende trafikanter (til bl.a. L og A), adskille trafikantgrupperne på vejen samt indbyde til sænket hastighed på H vej. 8 Ex. på vejplan i henhold til reglerne i vejlovens kapitel 3, 26-33, kommuneplan, lokalplan, stiplan eller lign. 9 Der bliver ikke etableret egentlige venstresvingsbaner på kaosarealet, men alene en sikring af arealet fra den øvrige kørebane med en længdeafmærkning.

4 4 af 9 Omkring forståelse af offentligheden/almenvellet skal vi bemærke, at der i begrebet almenvellet ikke ligger nogen afgrænsning af hvem og hvor mange, der skal tilgodeses ved ekspropriationen 10. Det er derfor vores opfattelse, at en kommune kan ekspropriere til en udvidelse af en offentlig vej, selvom det også sker af hensyn til venstresvingende trafikanter ind til dagligvareforretninger. Vi mener derfor, at beslutningen om ekspropriation er truffet under hensyn til almenvellet, og vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Kommunens vurdering af, at ekspropriation var påkrævet af hensyn til almenvellet, jf. vejlovens 43, stk. 1. Linjeføring Det ligger inden for kommunens skøn at vælge mellem flere forskellige linjeføringer. Vejloven indeholder ikke nærmere regler om dette. Kommunen har valgt at etablere kaosareal og cykelsti på den del af H vej, der er beliggende mellem Ø gade og K vej (ved A), da det er på denne strækning, som kommunen ønsker at få reduceret hastigheden på samt få sikret venstresvingende trafikanter. Hertil kommer hensynet til cyklisterne på strækningen. Kommunen har til dit alternative forslag om at lede trafikken via K vej vurderet, at dette ikke vil være hensigtsmæssigt. Kommunen har i den forbindelse lagt vægt på, at K vej er en villavej 11. Kommunen har heller ikke ønsket at ekspropriere mere fra L s ejendom i forbindelse med dit forslag om at etablere en egentlig venstresvingsbane ud for L. Kommunen har begrundet dette med, at man ikke har brug for mere areal end det allerede erhvervede fra L til at etablere kaosareal, cykelsti og fortov. Og etableringen af disse trafikale tiltag på H vej, herunder ud for din ejendom, H vej 46, er efter kommunens opfattelse nødvendigt for at opnå den tiltænkte effekt med nedsættelse af hastigheden og en forbedring af forholdene for de svage trafikanter på strækningen mellem Ø gade og K vej (ved A) 12. Vores samlede vurdering af kommunens valg af linjeføring Vi må indledningsvis forstå kommunens ekspropriation således, at etableringen af kaosareal, cykelsti m.m. på H vej mellem Ø gade og K vej (ved A) er en forudsætning for at opnå de færdselssikkerhedsmæssige fordele, jf. ovenfor. Og vi må derfor forstå kommunens valg af ekspropriation af dele af dine to ejendomme mod H vej som et acceptabelt kompromis mellem de ovenfor nævnte færdselssikkerhedsmæssige fordele for trafikken på H vej (på strækningen mellem Ø gade og K vej) og generne for dine to ejendomme. Vi må endvidere forstå, at den valgte linjeføring vil medføre minimale ulemper for dine to ejendomme, da ekspropriationen er foretaget i randområdet på ejendommene ud mod H vej, og at der fortsat vil være en passende afstand mellem beboelsesbygningen på ejendommen, H vej 10 Jf. bl.a. UfR 1961, side 531 H og UfR 2006, side 330 H. 11 Jf. kommunens brev af 30. januar Jf. kommunens brev af 21. august 2009.

5 5 af 9 46, og vejen. Dine overkørselsforhold bliver i den forbindelse justerede i forhold til den udvidede vej med fortov og cykelsti. Hvorvidt du under og efter ekspropriationen kan anses at have haft fornødne adgangsforhold til dine ejendomme, er et taksationsspørgsmål i medfør af vejlovens 69, se nedenfor. Vi forstår derfor kommunens valg af linjeføring således, at de samlede fordele, herunder de færdselssikkerhedsmæssige hensyn, vejer tungere end ulemperne som følge af den valgte linjeføring. Vi mener derfor ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens valg af linjeføring. Og vi har heller ikke grundlag for at mene, at kommunen har eksproprieret til mere, end formålet tilsiger. Vi har i den forbindelse noteret os, at kommunen alene har eksproprieret det mest nødvendige areal fra dine ejendomme til for at kunne forsætte udvidelsen af fortov og cykelsti på begge sider af H vej 44 og 46. Vi har tillige noteret os, at ekspropriationen på begge sider af støttemuren er nødvendiggjort af dels færdselssikkerhedsmæssige 13, dels tekniske hensyn, dvs. saglige hensyn 14. Vi har endelig noteret os, at kommunen er åben for dialog om overdragelse af en del af det eksproprierede areal på havesiden af støttemuren til dig, men at dette må bero på en aftale mellem dig og kommunen 15. På den baggrund mener vi ikke, at kommunen ved beslutningen om valg af linjeføring har lagt vægt på usaglige hensyn. Proceduren i forbindelse med ekspropriation Beslutning om ekspropriation træffes efter den procedure, der fremgår af vejlovens 47 og 48. Den skal navnlig sikre, at de parter, der berøres af ekspropriationen, har adgang til at fremkomme med bemærkninger. Vi kan hertil oplyse, at der skal være lovligt indkaldt til en åstedsforretning, herunder ved særskilt brev til lodsejer, jf. vejlovens 47, stk. 3 og 4, og at der på åstedsforretningen skal deltage de i 48, stk. 1, nævnte personer. På åstedsforretningen skal der føres en protokol. Det er ikke et krav, at lodsejer eller en repræsentant for denne deltager på åstedsforretningen. Om kommunen alligevel bør udsætte åstedsforretningen i tilfælde af lodsejers frafald, må afhænge af den konkrete situation, ex. ved ganske særlige og pludseligt opståede ekstraordinære situationer, såsom ved tilfælde af død, svær ulykke, force-majeure eller lign. Kommunen havde skriftligt 16 indkaldt til åstedsforretning til afholdelse den 21. oktober 2008 kl Kommunen modtog imidlertid skriftligt afbud pr. fax fra dig kl samme dag som åstedsforretningen om, at du grundet "skade" meldte skriftligt afbud til kommunen og herefter forlod virksomheden på H vej. Kommunen afviste i den forbindelse at udsætte åstedsforretningen. 13 Og hvor der i arealet (mellem fliserne og støttemuren) vil blive opsat et hegn, jf. referat af møde den 12. april 2010 mellem dig og kommunen. 14 Jf. kommunens telefoniske oplysninger af 8. oktober Jf. ligeledes kommunens telefoniske oplysninger af 8. oktober Jf. brev af 4. september 2008.

6 6 af 9 Der foreligger ikke yderligere oplysninger om skaden, og du har heller ikke uddybet eller redegjort nærmere for "skaden" efterfølgende under klagesagens behandling. Det er således vores opfattelse, at der dermed ikke foreligger ganske særlige og pludseligt opståede ekstraordinære situationer i den konkrete situation, og kommunen har derfor været berettiget til at afholde åstedsforretningen, som tidligere indvarslet. Efter at have gennemgået sagens dokumenter mener vi derfor, at kommunen har iagttaget de pågældende procedureregler. Vi har i den forbindelse bl.a. noteret os, at kommunen efterfølgende åstedsforretningen har meddelt dig 3 ugers frist til at fremkomme med eventuelle bemærkninger til de planlagte foranstaltninger (ekspropriationen) 17, jf. vejlovens 48, stk. 3. Forvaltningslovens bestemmelser I henhold til forvaltningslovens 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, endvidere ledsages af en begrundelse. Kravene til indholdet af begrundelsen er nærmere opregnet i forvaltningslovens 24. En begrundelse skal således indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, samt angive de faktiske omstændigheder, myndigheden har lagt vægt på, og, såfremt afgørelsen beror et skøn, de kriterier, som er lagt til grund ved skønsudøvelsen. Af kommunens endelige afgørelse (ekspropriationsbeslutning) af 10. december 2008 fremgår det alene, at erhvervelsen sker med henblik på at udvide H vej med en cykelsti. Kommunens afgørelse burde derfor have indeholdt en mere uddybende begrundelse for ekspropriationen, jf. kommunens bemærkninger i brev af 30. januar 2009 om hensynet til dels sænkning af hastigheden på H vej mellem Ø gade og K vej (ved A), dels adskillelse af venstresvingende trafikanter fra den øvrige gennemkørende trafik på vejstrækningen. En sådan uddybende begrundelse er imidlertid efterfølgende fremkommet i forbindelse med behandling af klagen, jf. bl.a. ovennævnte brev af 30. januar Og henset til sagens oplysninger om baggrunden for udvidelse af H vej 18 samt oplysningerne i kommunens indkaldelse af 4. september 2008 til dig om afholdelse af åstedsforretningen den 21. oktober mener vi ikke, at denne fejl har haft indflydelse på afgørelsens indhold. Dette har vi meddelt kommunen med vores brev af i dag. Kopi af brevet er vedlagt. Vores afgørelse Vi mener derfor ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Erstatning 17 Jf. kommunens brev af 23. oktober 2008, hvori kommunen ligeledes har afvist din anmodning om udsættelse af åstedsforretningen. 18 Jf. bl.a. udskrift af byrådets forhandlingsprotokol fra mødet den 9. oktober 2007 om projekt med cykelsti langs H vej på strækningen mellem Ø gade og K vej samt svingbaner til to forretninger. 19 Jf. overskriften i brevet om erhvervelse af areal til etablering af cykelsti og kanaliseringsanlæg ved H vej Kommunen.

7 7 af 9 Spørgsmålet om eventuel værdinedgang for din ejendom uanset om den vedrører fjernelse af værdifuldt bøgetræ, flytning af garage/indkørsel, stoppet byggeprojekt, beliggenhed af vejbane i forhold til beboelsesejendommen m.m. er et erstatningsspørgsmål. Dette gælder også spørgsmålet om, hvorvidt den af kommunen tilbudte erstatning er stor nok. Erstatningsspørgsmål hører under taksationskommissionen. Dette fremgår af vejlovens 52. Det er derfor spørgsmål, som vi ikke kan tage stilling til. Spørgsmålet om, hvorvidt der er etableret fornøden vejadgang til en ejendom, når den hidtidige adgang er blevet afbrudt i forbindelse med et vejanlæg, og erstatningsspørgsmålet i forbindelse hermed, er et taksationsspørgsmål. Dette fremgår af vejlovens 69, stk. 2, jf. det ovenfor nævnte. Det er derfor et taksationsspørgsmål, om der i den konkrete sag er etableret fornøden vejadgang til dine to ejendomme, H vej 44 og 46, i forbindelse med ekspropriationen til udvidelse af H vej. Og dette gælder dermed også i spørgsmålet om samtlige de ulemper, som du måtte have oplevet i forbindelse med den besværliggjorte/umuliggjorte adgang til ejendommene. Det er ligeledes et taksationsspørgsmål, hvis du og kommunen ikke kan blive enige om prisen for erhvervelse af afskårne arealer (magelægsaftale). Vi har i den forbindelse noteret os kommunens udkast til magelægsaftale, hvor bl.a. kommunen til dig afstår et ca. 120 m 2 stort skråningsareal af matr. nr. 10 cf, hvilket areal kommunen ved købsaftale af 11. december 2007 har erhvervet af L, jf. kommunens breve af 17. januar og 6. februar 2008 til dig 20. Vi kan derfor ikke tage stilling til disse forhold. EMRK Spørgsmålet om, hvorvidt indgrebet (ekspropriationen) er af så voldsom og intensiv karakter, at dine menneskerettigheder er krænket, hvorfor du bør tilkendes krav om kompensation efter EMRK art. 1, 8, art. 1 i P1, jf. art. 13 og principperne i 4, jf. inkorporeringsloven 21, jf. lovbekendtgørelse nr. 750 af 10. oktober , er ligeledes et erstatningsretligt spørgsmål. Vi kan derfor ikke tage stilling til dette spørgsmål, jf. ovenfor. Til spørgsmålet om, hvorvidt ekspropriationen i øvrigt kan anses for at være i strid med EMRK, jf. advokatens af 21. januar 2010 og brev af 1. februar 2010 samt dit brev af 5. marts 2010, kan vi oplyse, at vejlovens kapitel 5, 43-49, indeholder den fornødne hjemmel til ekspropriation af fast ejendom, når ekspropriationen sker af hensyn til almenvellet, og når ekspropriationen konkret sker til nyanlæg eller udvidelse af offentlig vej. Da disse forudsætninger er til stede i den pågældende sag, har vi ikke belæg for at antage, at hverken Kommunens ekspropriation af 10. december 2008 eller vejlovens bestemmelser er i strid med EMRK. Forhold der ikke er omfattet af ekspropriationen 20 Jf. kommunens af 8. oktober Jf. lov nr. 285 af 29. april Jf. brev af 28. oktober 2009 fra din daværende advokat.

8 8 af 9 Som nævnt ovenfor og som oplyst i vores af 7. december kan vi ikke tage stilling til forhold, der ikke vedrører kommunens ekspropriation i henhold til bestemmelserne i vejlovens kapitel 5, Vi kan derfor ikke tage stilling til de erstatnings- og forsikringsretlige samt miljømæssige aspekter af det forhold, at en lastbil er væltet ind på din ejendom og i den forbindelse har lækket 600 liter diesel m.m. på grunden. Vi kan heller ikke tage stilling til, om kommunen i medfør af lokalplan har haft den fornødne lovhjemmel til at etablere busstoppested eller transformerstation på din ejendom. Lokalplaner er reguleret i planlovens bestemmelser, og denne lovgivning bliver administreret af Miljøministeriet, By og Landskabsstyrelsen. Klager over forhold i henhold til planlovens bestemmelser skal rettes til Naturklageklagenævnet, jf. planlovens 58. Vi kan endelig ikke tage stilling til en kommunes tidligere afgørelser i henhold til vejloven om overkørselsforhold. I det konkrete tilfælde har Vejdirektoratet i brev af 24. marts 2009 truffet afgørelse i spørgsmålet om kommunens påbud om lukning af din overkørsel til K vej fra matr. nr. 10 ey (vores sagsnr. 08/07701). Sikring af ejendommen mod fremtidige påkørsler Kommunen bestemmer, om den skal udføre arbejder, og hvilke arbejder den skal udføre på sine veje. Dette fremgår af vejlovens 10, stk. 2. Det skøn, som kommunen udøver i den forbindelse, kan vi ikke tage stilling til i forbindelse med vores vurdering af, om en kommunes afgørelse er lovlig, jf. vejlovens 4, stk. 1. Hertil kommer, at en kommunes beslutning i medfør af vejlovens 10, stk. 2, ikke er en forvaltningsretlig afgørelse 24, men faktisk forvaltningsvirksomhed. Faktisk forvaltning kan bedst beskrives som udførelse af de praktiske opgaver, kommunen skal varetage. Eksempler på en kommunes faktiske forvaltning er pasning og vedligeholdelse af kommunens veje, herunder at sørge for en fornuftig og forsvarlig afvikling af trafikken på disse veje. For at gennemføre disse opgaver, må der nødvendigvis træffes en række beslutninger, fx om og hvor der i bekræftende fald skal etableres nye trafikale foranstaltninger, ex. autoværn mv. Disse beslutninger er ikke afgørelser, jf. ovenfor. Vi kan derfor ikke tage stilling til dette spørgsmål. 23 Genfremsendt til dig med vores af 14. januar En forvaltningsretlig afgørelse er en beslutning, hvor en myndighed i forhold til en bestemt adressat eller en afgrænset kreds af adressater ensidigt fastsætter, hvad der er eller skal være ret i det konkrete tilfælde. Uden for det forvaltningsretlige afgørelsesbegreb falder sagsbehandlingen i forbindelse med faktisk forvaltningsvirksomhed.

9 9 af 9 Vi har i den forbindelse noteret os, at kommunen ikke har fundet grundlag for at opsætte autoværn på strækningen forbi din ejendom, jf. kommunens brev af 16. januar Spørgsmålet om dette går ud over, hvad du som nabo til en offentlig vej må tåle, er et naboretligt anliggende, som i tilfælde af uenighed mellem dig og vejbestyrelsen (kommunen) må afgøres ved domstolene. Frist for anlæg af sag ved domstolene Hvis du ønsker Vejdirektoratets afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget. Det fremgår af vejlovens 65, stk. 1, 2. pkt.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2011 10/04882 VEDLIGEHOLDELSE AF PRIV.FÆLLESV. I e-mails af 20. april og 8. juni 2010 har klager klaget over Kommunens afgørelse af 25. marts 2010 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juni 2013 12/12380-17 x x x FJERNELSE AF JORDVOLD I e-mails af 29. oktober og 5. november 2012 har du klaget over Kommunens afslag af 26. oktober 2012 på at

Læs mere

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21

Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej Goldschmidtsvænget 3-21 Dato 20. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/13568-9 Side 1/5 Afgørelse på klage over Odense Kommunes afgørelse om belysning på den private fællesvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/07115 ISTANDSÆTTELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ I breve af 5. og 13. juli 2012 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme.

Mosters Vænge udgør et net af mindre veje og betjener udelukkende sommerhusejendomme. Dato 23. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/16114-21 Side 1/5 Afslag på yderligere påbud om beskæring I e-mail af 13. november 2014 har du klaget

Læs mere

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed

Du skriver blandt andet i din klage, at kommunen tilsyneladende ikke forstår betydningen af begrebet faktisk forvaltningsvirksomhed Dato 3. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/16476-11 Side 1/5 Tilladelse til at råde over en del af den private fællesvej Værftsvej Vejdirektoratet

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2011 10/15353 EKSPROPRIATION TIL OMBYGNING AF KRYDS I dine breve af 24. november 2010 og 17. januar 2011 har du på vegne af T T D klaget over Kommunens

Læs mere

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall Dato 2. oktober 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/07542-23 Side 1/5 Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall I brev af 5. maj 2015 har du klaget over

Læs mere

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen

Dette skyldes, at vi mener, at du ikke er klageberettiget i forhold til kommunens beslutning om placeringen Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12960-13 Side 1/6 Klage over placering af lystmast på den private fællesvej Fælledfold, København Vejdirektoratet

Læs mere

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje.

I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation fra vejbyggelinje. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. oktober 2012 11/07286 AFSLAG PÅ DISPENSATION FRA VEJBYGGELINJE I din e-mail af 27. april 2011 har du klaget over Kommunens afslag af 31. marts 2011 på dispensation

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Vi har i fortsættelse af din af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse:

Vi har i fortsættelse af din  af 24. oktober 2016 vurderet sagen og har truffet følgende afgørelse: Dato 11. november 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10576-13 Side 1/5 Lukning af Hestehavevej Med statsforvaltningens brev af 15. august 2016 har

Læs mere

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende

I ikke forstår, at kommunen kan forlange en dyrere fortovsbelægning end den eksisterende Dato 10. juli 2014 Dokument 14/03689 Side ISTANDSÆTTELSE AF N GADE Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 12. marts 2014 over Kommunens afgørelse af 5. marts 2014 om istandsættelse af N gade fra

Læs mere

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse.

Kommunens vurdering af, at fortovet visse steder skal sænkes, er heller ikke en forvaltningsretlig afgørelse. Dato 24. november 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/11852-11 Side 1/6 Aarhus Kommunes afslag på at sænke fortove ud for Skovagervej 36, Risskov

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Vejdirektoratets afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 31. marts 2014 Dokument 14/00102 Afgørelse af klage over afslag på udvidet overkørsel. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 23. december 2013. Du har klaget over Kommunens afslag af 25. november

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. oktober 2012 12/04094 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 16. januar 2012 over Kommunens afgørelse af 23. december

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København

Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej Georginevej, København Dato 27. januar 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/17417-18 Side 1/6 Anmodning om genoptagelse - klage over placering af lystmast på den private fællesvej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til.

Vejdirektoratet har forud for denne afgørelse fremsendt udkast afgørelse, som hverken Vejle Kommune eller klagerne har fremsendt bemærkninger til. Dato 18. december 2015 Sagsbehandler Tim Winther Christensen Mail twc@vd.dk Telefon +45 7244 3662 Dokument 15/14505-13 Side 1/6 Istandsættelse af del af privat fællesvej, Grejsbjergvej i Vejle Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing

Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den private fællesvej Schnohrsvej, Rudkøbing Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/13523-10 Side 1/5 Klage over afslag på ansøgning om tilladelse til etablering af ny overkørsel til den

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. august 2012 11/17240 PÅBUD OM STØTTEMUR I breve af 2. november og 16. december 2011 har advokaten på vegne af ejeren af E vej 16 klaget over Kommunens påbud

Læs mere

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej

Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/10682 Side Klage over niveauforskel mellem ejendommen på V vej 2 og den offentlige vej som følge af en udvidelse af V vej Vejdirektoratet har modtaget din klage af 1. august

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen.

Vi skal derfor anmode kommunen om at trække sin afgørelse tilbage og genoptage sagen. Dato 19. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/02249-43 Side 1/5 Afvist partsstatus vedr. vejomlægning Kommunens sagsnr.: 11/4902 I e-mail af 1. februar

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. august 2012 09/01793 VEJAREAL FORAN BUTIK I dit brev af 4. februar 2009 har du klaget over Kommunens afgørelse af 8. januar 2009 om, at kommunens vejareal foran

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vordingborg Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse er lovlig. Dato 8. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15988-24 Side 1/6 Istandsættelse af Søvangsvej, Bogø Vejdirektoratet har behandlet din klage af 3. november

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen.

I har tillige henvist til uenighed om placering af carport/garage på matr. nr. 1bæ i forbindelse med etablering af vejen. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/04752-10 Side 1/6 Godkendelse af detailprojekt for ny privat fællesvej I brev af 31. marts 2016 har

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ

OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. november 2012 12/13596 OVERFLADEVAND, DER LØBER FRA PRIVAT FÆLLESVEJ TIL OFFENTLIG VEJ Kommunen har i mail af 21. november 2012 bedt Vejdirektoratet besvare

Læs mere

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

18. juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 30. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15375-5 Side 1/6 Afgørelse klage over påbud om beskæring Lyøvej 9 Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016.

Vi har den 2. juni 2016 modtaget dine bemærkninger til vores udkast til afgørelse af 24. maj 2016. Dato 10. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04841-20 Side 1/5 Ekspropriation af del af matr. nr. 4ek og 4cd Kregme By, Kregme, anlæg af sti

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende

Du har efterfølgende uddybet din klage og i den forbindelse påberåbt, at der ikke er angivet et passende Dato 7. maj 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17630-20 Side 1/5 Påbud om vintervedligeholdelse mv. af sti uden for ejendom I brev af 10. december 2012

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47

kommunen tidligere i 2011 har afgjort spørgsmålet efter bestemmelsen i privatvejslovens 2 47 Dato 17. juni 2014 Dokument 13/18712 Side Status for S og beskæring af hæk I e-mail af 23. september og 2. oktober 2013 har I klaget over Kommunens påbud af 6. september 2013 om at beskære jeres hæk langs

Læs mere

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22

Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og nr. 22 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05265-17 Side 1/5 Klage over tilladelse til afspærring af den private fællesvej, Vestergade, mellem nr. 10 og

Læs mere

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014.

Trods vores brev af 2. september 2014 har vi ikke modtaget dine eventuelle bemærkninger til kommunens bemærkninger af 19. august 2014. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/05832-21 Side 1/6 Istandsættelse af Nørre Hurupvej I brev af 7. april 2014 har du på egne og naboers

Læs mere

Vejdirektoratets behandling af klager

Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Vejdirektoratets behandling af klager Dato: Januar 2014 Oplag: 100 Vejdirektoratets behandling af klager Tryk: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet, 2014 Klager

Læs mere

Vejledning til vejloven

Vejledning til vejloven Vejledning til vejloven Beplantning, tankanlæg, betaling for parkering, vejskilte, hegn mod vej December 2015 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon +45 7244 3333 vd@vd.dk vejdirektoratet.dk

Læs mere

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til.

Det skyldes, at den vedrører forhold omkring faktisk forvaltningsvirksomhed, som vi som klagemyndighed ikke kan tage stilling til. Dato 4. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06595-9 Side 1/5 Klage over anlæg og placering af offentlig stibro Du har ved brev af 21. april 2015 klaget (sammen

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. august 2012 12/04097 VEJSYN Vejdirektoratet har behandlet en klage af 5. februar 2012 fra klager over Kommunens afgørelse af 22. december 2012 om istandsættelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig

Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst som offentlig Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/07721-18 Side 1/5 Klage over Ikast- Brande Kommunes afgørelse om optagelse af den private fællesvej Grarup Øst

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. november 2012 12/07419 VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage af 10. juli 2012 fra klager over Kommunens afgørelse

Læs mere

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012.

Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12. juni 2012. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/07092 UDGIFTER TIL VEJBELYSNING Du har i brev af 2. juli 2012 klaget til Vejdirektoratet på vegne af kager over Kommunens afgørelse af 12.

Læs mere

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257

Etablering af adgangsvej. Jeres j. nr.: NPF-19257 Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/17412-23 Side 1/7 Etablering af adgangsvej Jeres j. nr.: NPF-19257 I e-mail 27. november 2015, jf.

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. juni 2013 13/01731-17 x x x NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 30. januar 2013 på vegne af C. I har klaget over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3 Dato 31. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/08126-15 Side 1/5 Klage over påbud om beskæring af beplantning på den private fællesvej Gøgevej ud for nr. 3

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 7. maj / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. maj 2013 12/14643-5 x x x AFGØRELSE OM ISTANDSÆTTELSE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klager af 2., 17. og 18. december 2012 fra henholdsvis A, K samt D

Læs mere

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser

Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 15/00716-13 Side 1/5 Afgørelse af klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning om 400 delebilslicenser

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg.

I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november om ændring af vejudlæg. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. oktober 2012 11/00428 ÆNDRING AF VEJUDLÆG I brev af 22. december 2010 har du på vegne af klager klaget over Kommunens afgørelse af 22. november 2010 1 om ændring

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. september 2011 10/13150 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ. Principperne for udgiftsfordelingen var begrundet i saglige hensyn. Kommunen kunne antage at en låge

Læs mere

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse:

Vi har gennemgået sagens akter, herunder de mange indlæg fra parternes side, og vi har efter en vurdering af sagen truffet følgende afgørelse: Dato 24. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09168-38 Side 1/9 Etablering af ny vejadgang Jeres ref.: 65.324 I brev af 11. juni 2015 har Advokater

Læs mere

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015.

Københavns Kommune træffer den 14. august afgørelse om afslag på jeres ansøgning af 19. juni 2015. Dato 25. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13242-14 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på jeres klage over Københavns Kommunes afslag på ansøgning

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning.

Vi kan heller ikke tage stilling til om en kommunes afgørelse er i strid med anden lovgivning. Dato 1. juli 2014 Dokument 14/07233 Side Klage over Kommunen tilbagekaldelse af tilladelse til udeservering på H Vej 4 Advokatfirma har på vegne af S klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse

Læs mere

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG.

ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. oktober 2011 08/09711 ETABLERING AF BUMP PRIVATVEJSLOVENS 44, STK. 3 ULOVLIG. En kommunes beslutning om ikke konkret at vurdere indkomne helbredsoplysninger

Læs mere

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti

Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Dato 10. november 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/08278-16 Side 1/7 Afgørelse af klage over ekspropriation til cykelsti Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet.

Herudover har I stillet spørgsmål om størrelsen på renholdelsesafgiften samt renholdelsesniveauet. Dato 22. maj 2014 Dokument 14/04289 Side Renholdelsesordning ved banegård og Station. I brev af 20. marts 2014 har I - i forlængelse af brev af 11. februar 2014 fra Kommunen - anmodet Vejdirektoratet om

Læs mere

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til:

Vi har den 19. november 2013 sendt udkast til afgørelse i sagen, som vi har modtaget følgende bemærkninger til: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. december 2013 13/21459-11 x x x AFSLAG PÅ DELVIS NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. oktober 2013 over Kommunens

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. september 2012 12/03928 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 18. april 2012 over Kommunens afgørelse af 10. april 2012 om overdragelse

Læs mere

Vores afgørelse Vi finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte ekspropriationen som ugyldig.

Vores afgørelse Vi finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte ekspropriationen som ugyldig. Dato 14. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03297-30 Side 1/6 Etablering af sti mellem Solbjerg og Teglvænget Jeres sagsnr.: 11-14169-HE I

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2011 11/01539 STATUS FOR OFFENTLIG VEJ - INGEN AFGØRELSE En kommunes oplysning om en vejs status som offentlig var ikke en forvaltningsretlig afgørelse,

Læs mere

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang.

Hertil kommer, at du ønsker, at kommunen udsteder et påbud til Hyldebo Grundejerforening om at etablere en midlertidig adgang. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/02002-12 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 5. februar 2016 har du på vegne af L

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2011 10/07895 NEDLÆGGELSE AF VEJAREAL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2010 på vegne af klagerne, N vej 6, over Kommunens afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2012 12/09246 KLAGE OVER AFSLAG PÅ GENOPTAGELSE AF SAG OM OVERKØRSEL Vejdirektoratet har behandlet din klage af 28. august 2012. Du har klaget over

Læs mere