Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl."

Transkript

1 /VRPIUHPVDW)RUVODJWLOORYRP QGULQJDIORYRPVLNULQJPRGI OJHUDI DUEHMGVVNDGHRJORYRPHUVWDWQLQJWLOVNDGHOLGWHY UQHSOLJWLJHPIO1HGV WWHOVHDI VDJVEHKDQGOLQJVWLGHQXGYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGVRJXGYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOH EHKDQGOLQJVXGJLIWHUPY Fremsat den 28. februar 2002 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) )RUVODJ til Lov om ændring af lov om sikring mod følger af arbejdsskade og lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. (Nedsættelse af sagsbehandlingstiden, udvidelse af den sikrede personkreds og udvidet adgang til at betale behandlingsudgifter m.v.) I lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, som senest ændret ved 4 i lov nr. 503 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer: I VWNaffattes SNW. således:»arbejdsgiverens ægtefælle er sikret efter stk. 2.«. I indsættes efter VWN som nyt stykke.: ª6WN Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der udfører arbejde her i landet, er omfattet af loven, når de er sikret efter 5, stk. 2.«Stk. 2 4 bliver herefter stk I VWNog VWN, VWN og, VWN, VWN VWN $VWN VWN VWN og VWN VWN, og ændres»socialministeren«til:»beskæftigelsesministeren«. I VWNændres»stk. 2, 3, 5 og 6«til:»stk. 3, 4, 6 og 7«. I indsættes efter VWN som nyt stykke.: ª6WN Selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person efter loven, jf. dog stk. 3 og 7.«Stk. 2 6 bliver herefter stk. 3 7.

2 2 I VWNder bliver stk. 5, ændres»stk. 1 3«til:»stk. 1, 3 og 4«. I VWNder bliver stk. 5, indsættes som nyt pkt.:»selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, jf. stk. 2, sikrer egen person ved at tegne forsikring mod følgerne af ulykkestilfælde og skadelige påvirkninger, jf. 45, og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring mod følgerne af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, jf. 50.«I VWNændres» 5, stk. 2 og 6«til:» 5, stk. 3 og 7«. DVWNophæves. VWNophæves. VWNophæves. I ændres» 5, stk. 2, 2. pkt. eller efter 5, stk. 3«til:» 5, stk. 3, 2. pkt. eller efter 5, stk. 4«. I VWN VWN VWN VWN %VWN VWNog 56 ændres» 5, stk. 6«til:» 5, stk. 7«. I VWNændres»stk. 3«til:»stk. 2 og 4«. I VWNQU) ændres» 5, stk. 4«til:» 5, stk. 5«, og i QU) ændres» 5, stk. 5 og 6«til:» 5, stk. 6 og 7«. I VWNændres» 5, stk. 2«til:» 5, stk. 3«. Overskriften til NDSLWHO affattes således: ª)ULVWHURJJHQRSWDJHOVH affattes således:» Hvis det viser sig, at den anmeldte skade ikke er omfattet af loven, træffer Arbejdsskadestyrelsen afgørelse herom. For sager, der behandles efter 9, nr. 1 2, om ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, skal afgørelsen træffes senest 3 måneder efter, at Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelsen. For sager, der behandles efter 9, nr. 3 4, om pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, er fristen 6 måneder. 6WN Afgår skadelidte ved døden efter skadens anmeldelse, finder fristerne i stk. 1 tilsvarende anvendelse for meddelelse til de efterladte om, at dødsfaldet ikke er omfattet af loven. Fristerne regnes her fra underretningen om dødsfaldet til Arbejdsskadestyrelsen.

3 3 6WN Kan afgørelse efter stk. 1 og 2 ikke træffes inden for fristerne, skal skadelidte eller de efterladte underrettes herom.«vwnog, affattes således:» Efter anmodning fra skadelidte eller de efterladte kan afgørelser efter 23 genoptages inden for en frist på 5 år fra afgørelsen, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved afgørelsen. 6WN Har Arbejdsskadestyrelsen meddelt, at en anmeldt sygdom ikke hører under loven, og optages sygdommen senere på fortegnelsen nævnt i 10, stk. 1, nr. 1, over erhvervssygdomme, kan sagen genoptages inden for 5 år, fra sygdommen er optaget på fortegnelsen over erhvervssygdomme.«ophæves. VWNaffattes således: ª6WN Erstatning for fremtidige udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler som følge af arbejdsskaden fastsættes til et engangsbeløb. Er der tale om permanente udgifter, udgør beløbet den forventede gennemsnitlige årlige udgift ganget med den kapitaliseringsfaktor, der er fastsat efter 43, stk. 2, for tab af erhvervsevne.«vwnaffattes således: ª6WN Chefen for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter regler om, i hvilket omfang udgifter efter stk. 1 5 kan betales, herunder om muligheden for at betale behandlingsudgifter, inden der træffes afgørelse om erstatning m.v.«vwnog SNW., affattes således:»afgørelsen træffes inden 1 år efter arbejdsskadens anmeldelse. Kan afgørelse ikke træffes inden 1 år, skal Arbejdsskadestyrelsen underrette sagens parter om grunden hertil og om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.«i indsættes som nyt stk. 5: ª6WN Midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne efter stk. 4 udgør 25 pct. Erstatningen beregnes efter 32, stk. 5, og udbetales i den periode, hvor skadelidtes erhvervsmæssige situation ikke er afklaret.«vwnaffattes således: ª6WN Er en efterladt ikke anset for erstatningsberettiget efter stk. 1, kan den pågældende inden for en frist på 5 år fra modtagelsen af meddelelsen herom kræve erstatningsspørgsmålet genoptaget, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved afgørelsen. På samme måde kan en efterladt, der har fået tilkendt erstatning efter stk. 1, jf. stk. 2, inden for en frist på 5 år efter ydelsens ophør kræve erstatningsspørgsmålet genoptaget med

4 4 henblik på tilkendelse af yderligere tidsbestemt løbende ydelse, hvis sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved afgørelsen.«i indsættes efter VWN som nyt stykke.: ª6WN Chefen for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter nærmere regler for opgørelsen af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der er sikret efter 5, stk. 2.«Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7. I VWNder bliver stk. 6, ændres» 5, stk. 3«til:» 5, stk. 4«. I VWNændres» 41, stk. 3-5«til:» 41, stk. 3, 5 og 6«, og i stk. 2 ændres» 41, stk. 6«til:» 41, stk. 7«. I indsættes som nyt pkt.:»det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der vælger at sikre egen person efter 5, stk. 2.«I VWNSNWændres»Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)«til:»Finansstyrelsen«. I VWNSNWog i VWN ændres»hypotekbanken«til:»finansstyrelsen«. I VWNindsættes efter 1. pkt.:»det samme gælder selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der vælger at sikre egen person efter 5, stk. 2.«I VWNindsættes efter»arbejdsgivere«:»eller selvstændige erhvervsdrivende«. I VWNindsættes efter»arbejdsgiver«:»eller selvstændige erhvervsdrivende«. I $VWN(2 steder) og VWN ændres» 5, stk. 5«til:» 5, stk. 6«. VWNQU) affattes således:»4) arbejdsgiveren for så vidt angår afgørelser om, hvorvidt en anmeldt skade er omfattet af loven.«vwnophæves. I $VWN $VWN )VWN. 1 VWNog VWN, ændres»socialministeren«til:»beskæftigelsesministeren«. Efter $ indsættes som ny paragraf:

5 5» % En administrativ afgørelse truffet af Arbejdsskadestyrelsen efter 54 kan indbringes for byretten. En administrativ afgørelse truffet af Den Sociale Ankestyrelse efter 55 kan indbringes for landsret. 6WN Fristen for at indbringe sager for byret eller landsret efter stk. 1 er 6 måneder, der regnes fra meddelelsen om afgørelsen til sagens parter.«affattes således:» Finansstyrelsens afgørelser efter 46, stk. 2-4, og 47, stk. 6, kan indbringes for Told- og Skattestyrelsen, der afgør spørgsmålene på Skatteministeriets vegne.«i 'VWNog VWN, ændres»socialministeriet«til:»beskæftigelsesministeriet«. VWNaffattes således: ª6WN Beskæftigelsesministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.«i VWNændres» 5, stk. 3«til:» 5, stk. 4«og» 41, stk. 5«til:» 41, stk. 6«. affattes således:» Ansatte i Arbejdsskadestyrelsen, herunder styrelsens lægekonsulenter, må ikke være ansat i eller tage del i ledelsen af et forsikringsselskab eller i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring.«affattes således:» Arbejdsskadestyrelsen aflægger skriftlig beretning med statistiske oversigter en gang årligt.«i ændres» 5, stk. 3«til:» 5, stk. 4«. I lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. lov nr. 80 af 8. marts 1978, som senest ændret ved 2 i lov nr. 488 af 7. juni 2001, foretages følgende ændringer: I og VWN, ændres»socialministeren«til:»beskæftigelsesministeren«. QUaffattes således:»5) frister for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af, at en anmeldt skade ikke er omfattet af loven.«loven træder i kraft den 1. januar 2003, jf. dog stk WN Loven anvendes på

6 6 1) arbejdsulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader, der indtræder på ikrafttrædelsesdatoen eller senere, og 2) erhvervssygdomme, der anmeldes på ikrafttrædelsesdatoen eller senere. Er der tale om personer omfattet af 1, nr. 2, skal sygdommen være påvist på ikrafttrædelsesdagen eller senere. 6WN 1, nr. 9, 10, 24, 39 og 42, træder i kraft den 1. juli WNDen 1. juli 2002 overtager Arbejdsskadestyrelsen de opgaver, der efter 9 a, stk. 2, og 10, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade er henlagt til Erhvervssygdomsudvalget. 6WN Lovens 1, nr. 24, finder anvendelse på alle afgørelser, der træffes efter lovens ikrafttræden. %HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHW $OPLQGHOLJHEHP UNQLQJHU,QGOHGQLQJ Lov nr. 390 af 20. maj 1992 om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. forarbejderne hertil (L 168 Folketingstidende tillæg A 3723, FF 5057, tillæg B 2177, FF 10412, FF 10422, tillæg C 1297). Lov nr. 80 af 8. marts 1978 om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl., jf. forarbejderne hertil (L 48 Folketingstidende , FF 498, tillæg A 959, FF 800, tillæg B 315, FF 6740, tillæg B 483, FF 7073, tillæg C 219). Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, der trådte i kraft den 1. januar 1993, byggede i det væsentligste på de principper, der var indført med arbejdsskadeforsikringsloven i 1978, med de justeringer, der blev fundet grundlag for på baggrund af erfaringerne ved administrationen af loven siden Loven er siden 1993 blevet ændret enkelte gange, blandt andet bør nævnes, at de pludselige løfteskader blev indført med lov nr. 343 af 6. maj 1996, og at der ved lov nr. 278 af 13. maj 1998 blev indført en ny finansiering af udgifterne ved erhvervssygdomme og pludselige løfteskader med virkning fra 1. januar Regeringen ønsker med dette lovforslag at nedbringe de lange sagsbehandlingstider, der er påvist i en række enkeltsager, og at udvide den sikrede personkreds med selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Forslaget skal ses som første del af en arbejdsskadereform. Herudover er der behov for at forenkle og udvide skadebegreberne. Det er imidlertid vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter i det fortsatte arbejde med en arbejdsskadereform som følge af de hermed forbundne udgifter. Der vil derfor blive nedsat et arbejdsskadeudvalg med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget medfører en ændring af lovens regler om sagsbehandling på en række områder, som erfaringen har vist forlænger sagsbehandlingstiden. Herudover giver forslaget adgang for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller til at vælge at blive omfattet af den sikrede personkreds.

7 7 Som følge af forslagene, der nedsætter den samlede sagsbehandlingstid, foreslås det at udvide muligheden for at betale for behandlingsudgifter, således at det bliver muligt at betale for fremtidige behandlingsudgifter. Det sker ved at fjerne den nuværende begrænsning, hvorefter det alene er muligt at betale disse udgifter under sagens behandling. Endelig foreslås midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne fastsat til 25 pct. erhvervsevnetab. Der henvises til de almindelige bemærkninger i afsnit 3 og til lovforslagets bemærkninger til de enkelte bestemmelser. Ændringerne har konsekvenser for lov om erstatning til skadelidte værnepligtige m.fl. Disse ændringer indgår også i lovforslaget. * OGHQGHUHWLKRYHGWU N Loven sikrer enhver, der lønnet eller ulønnet antages af en arbejdsgiver til varigt, midlertidigt eller forbigående arbejde her i landet, og loven gælder for alt arbejde, der foretages for arbejdsgiveren. Medlemmer af arbejdsgiverens familie er også sikret, for så vidt de efter beskaffenheden og omfanget af deres arbejde kan sidestilles med andre arbejdere. Arbejdsgiverens ægtefælle er dog kun sikret, hvis der er indgået en lønaftale, der kan tillægges skattemæssig virkning efter kildeskatteloven ved sidste lønudbetaling forud for arbejdsskaden. Efter lov om sikring mod følger af arbejdsskader (arbejdsskadesikringsloven) hæfter arbejdsgiveren på objektivt grundlag for ansattes arbejdsskader. Ved arbejdsskader forstås ulykkestilfælde, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed, der skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår, pludselige løfteskader og erhvervssygdomme. Arbejdsgiveren har efter loven pligt til at sikre sine medarbejdere mod arbejdsskader. Denne pligt opfyldes ved at tegne forsikring for så vidt angår risikoen for ulykker og kortvarige skadelige påvirkninger af højst 5 dages varighed og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring for så vidt angår risikoen for erhvervssygdomme og pludselige løfteskader. Når Arbejdsskadestyrelsen har modtaget anmeldelse om en arbejdsskade, tager styrelsen først stilling til, om den anmeldte skade er omfattet af loven (anerkender eller afviser skaden som arbejdsskade). Når det er muligt at skønne over skadelidtes fremtidige helbredstilstand og erhvervsmuligheder, træffer Arbejdsskadestyrelsen afgørelser om godtgørelse og erstatning.

8 8 Pludselige løfteskader og erhvervssygdomme, der ikke er på fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan kun anerkendes efter behandling i Erhvervssygdomsudvalget. Erhvervssygdomsudvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, Sundhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. Chefen for Arbejdsskadestyrelsen er udnævnt til formand for Erhvervssygdomsudvalget. Ved arbejdsskader har skadelidte mulighed for følgende ydelser: 1) betaling af udgifter til sygebehandling, optræning og hjælpemidler m.m. (behandlingsudgifter), 2) erstatning for tab af erhvervsevne og 3) godtgørelse for varigt mén. Ved dødsfald har skadelidtes samlevende ægtefælle eller samlever under visse forudsætninger mulighed for følgende ydelser: 1) overgangsbeløb ved dødsfald og 2) erstatning for tab af forsørger. Også efterladte børn, som skadelidte havde forsørgerpligt over for, har krav på erstatning for tab af forsørger. Erstatning for tab af erhvervsevne og tab af forsørger udbetales som udgangspunkt som en løbende erstatning, der i nogle tilfælde skal og i andre tilfælde kan udbetales som en kapitalerstatning (engangsbeløb). Arbejdsskadesikringsloven administreres af Arbejdsskadestyrelsen i samarbejde med en række forsikringsselskaber og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Det er Arbejdsskadestyrelsen, der træffer afgørelse om anerkendelse af konkrete skader og om erstatning og godtgørelse efter loven. Arbejdsskadestyrelsens afgørelser kan indbringes for Den Sociale Ankestyrelse, der træffer den endelige administrative afgørelse. Arbejdsskadestyrelsens og Den Sociale Ankestyrelses afgørelse kan indbringes for domstolene. /RYIRUVODJHWVKRYHGSXQNWHU 1HGEULQJHOVHDIVDJVEHKDQGOLQJVWLGHQ Der har i enkeltsager været rejst kritik af længden af den samlede sagsbehandlingstid i arbejdsskadesager, hvor det samlede tidsforløb efter anke, genoptagelse og anlæggelse af retssag har været meget langvarigt. Kritikken har givet anledning til at overveje, hvilke faktorer der i særlig grad forlænger sagsbehandlingen, og om det vil være muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden gennem en smidigere sagsbehandling.

9 9 De almindelige forvaltningsretlige retsgarantier sætter de ydre rammer for sagsbehandlingen i arbejdsskadesager og sikrer, at en sag bliver forsvarligt oplyst, før der træffes afgørelse. Reglerne om adgang til anke og genoptagelse styrker retssikkerheden ved, at sagens parter kan få en afgørelse efterprøvet, eller få vurderet, om ændringer i situationen kan føre til ændrede erstatningsafgørelser. Reglerne medfører dog samtidig, at det samlede sagsbehandlingsforløb kan blive forlænget, hvilket kan opleves som belastende. Det foreslås, at Arbejdsskadestyrelsen fremover træffer en VDPOHWDIJ UHOVHRPHUVWDWQLQJ, som indeholder de nuværende afgørelser om anerkendelse af arbejdsskader, godtgørelse for varigt mén og, om muligt, erstatning for tab af erhvervsevne. En samlet afgørelse vil betyde, at skadelidte som hidtil får en afgørelse, hvis skaden afvises som arbejdsskade. Hvis skaden anerkendes som arbejdsskade, træffes der ikke en selvstændig afgørelse herom. Derimod træffes der samlet afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén og, om muligt, erstatning for tab af erhvervsevne, når godtgørelses- og erstatningsspørgsmålet kan gøres op. Vurderes det, at spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne vil trække afgørelsen om godtgørelse for varigt mén unødigt i langdrag, kan Arbejdsskadestyrelsen træffe selvstændig delafgørelse om anerkendelse og godtgørelse for varigt mén. Sagen vil i disse tilfældet blive behandlet videre med henblik på en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne. Formålet med forslaget om en samlet afgørelse er at reducere den samlede sagsbehandlingstid i sager vedrørende skader, der er omfattet af loven. Efter de gældende regler bruges der sædvanligvis 14 dage på partshøring inden selvstændig afgørelse om anerkendelse. Når afgørelse om anerkendelse er truffet, må afgørelse om ydelser efter loven afvente ankefristen på 4 uger. Med forslaget spares disse sagsskridt, hvilket kan reducere sagsbehandlingstiden i alle anerkendte sager i op til 1-1½ måned. Herudover vil fokusering på en samlet afgørelse i højere grad end i dag, hvor der samlet træffes 3-4 afgørelser med ankemulighed, lægge op til, at sagsbehandlingen tilrettelægges med henblik på at træffe en hurtig samlet afgørelse. Kravet om samlet afgørelse medfører, at den hidtidige afslutningsform, hvor arbejdsskaden anerkendes uden formel afgørelse om erstatningsfølger, ikke længere kan anvendes. Dette medfører i disse sager, hvor der fremover skal træffes afgørelse om erstatning, en mindre forlængelse af sagsbehandlingstiden, idet der blandt andet skal foretages partshøring inden erstatningsafgørelsen. En samlet afgørelse vil gøre sagsbehandlingen mere overskuelig og forståelig for skadelidte og efterladte. Det undgås samtidig, at skadelidte efter en meddelelse om anerkendelse af arbejdsskaden opbygger en forventning om erstatning, inden de egentlige erstatningsafgørelser om mén og erhvervsevnetab træffes. Endelig vil det samlede ankesagsforløb i en arbejdsskadesag blive reduceret i forhold til i dag, idet klagesagsbehandlingen vil omhandle en samlet afgørelse frem for flere ankesagsbehandlinger på forskellige tidspunkter i sagsforløbet. Anker forsikringsselskabet eller arbejdsgiveren Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, har anken som hidtil opsættende virkning. Det indebærer, at erstatningen ikke udbetales, før Den Sociale Ankestyrelse har truffet afgørelse. Der ændres ikke ved disse regler.

10 10 Ankefristen er 4 uger. Det indebærer, at arbejdsgiveren og forsikringsselskabet inden for denne frist skal afklare, om afgørelsen eller dele heraf skal indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Hvis arbejdsgiveren uden at underrette forsikringsselskabet anker Arbejdsskadestyrelsens afgørelse for så vidt angår anerkendelsen, udbetaler forsikringsselskabet godtgørelse og erstatning. Arbejdsgiveren bør derfor som hidtil underrette sit forsikringsselskab, hvis denne udnytter sin ret til at anke. Det foreslås, at der fortsat skal være IULVWHUIRUDIJ UHOVHU om afvisning af den anmeldte skade som arbejdsskade og for den samlede sagsbehandlingstid, indtil der træffes afgørelse om erstatning. Det foreslås, at den nuværende frist på 3 måneder for sager, der behandles efter reglerne om ulykker, bevares. Samtidig foreslås fristen for sager, der behandles efter reglerne om erhvervssygdomme, nedsat til 6 måneder. Fristen for den samlede afgørelse i sagen foreslås nedsat fra 2 år til 1 år. Idet den selvstændige afgørelse om anerkendelse bortfalder, vil Arbejdsskadestyrelsen løbende sende kopi af alle udgående breve til skadelidte eller de efterladte. Herved sikres, at skadelidte løbende er orienteret om sagens aktuelle status. Det foreslås, at (UKYHUYVV\JGRPVXGYDOJHWV NRPSHWHQFHRJRSJDYHU ændres til at have et mere generelt indhold. Udvalget skal fortsat have en generel rådgivende funktion ved vurderingen af sygdomme, der skal optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Derimod skal Erhvervssygdomsudvalgets nuværende opgave med vurdering af anerkendelsesspørgsmålet i konkrete sager om sygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme og pludselige løfteskader administreres i Arbejdsskadestyrelsen. Herved frigøres der resurser i Erhvervssygdomsudvalget, der kan anvendes til en mere generel stillingtagen til og drøftelse af sammenhængen mellem bestemte påvirkninger på arbejdet og udviklingen af sygdomme. Det foreslås derfor, at Arbejdsskadestyrelsen også behandler konkrete sager om anerkendelse af pludselige løfteskader og sygdomme uden for fortegnelsen over erhvervssygdomme. Herved vil sagsbehandlingstiden i disse sager blive nedsat med ½ - 1 år. Det foreslås at stramme op på adgangen til at JHQRSWDJHVDJHURPDQHUNHQGHOVH af sager, der er afvist som erhvervssygdomme med begrundelsen, at de ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme. Praksis vil blive strammet op med hensyn til adgangen til at GLVSHQVHUHIUDIULVWHQIRU JHQRSWDJHOVH af erstatningsspørgsmål, således at der kræves væsentlig større dokumentation for sammenhængen mellem en skade og senere ændrede forhold, der først manifesterer sig mere end 5 år efter, at erstatningsspørgsmålet er afgjort. Ligeledes foreslås en V JVPnOVIULVW på 6 måneder for at anlægge retssag i arbejdsskadesager. Indførelse af en søgsmålsfrist vil medføre, at skadelidte og forsikringsselskabet hurtigere skal tage stilling til, om man ønsker at anlægge retssag, og at sagen dermed hurtigere får sin endelige afgørelse, som sagens parter vil kunne indrette sig på. Som led i bestræbelserne på at nedbringe sagsbehandlingstiden vil Arbejdsskadestyrelsen styrke udviklingen af GLJLWDOIRUYDOWQLQJ på arbejdsskadeområdet. Det indebærer, at udviklingen af den

11 11 digitale forvaltning på arbejdsskadeområdet styrkes gennem etablering af bedre IT-kommunikation og IT-baserede servicefællesskaber. Merudgifterne forudsættes finansieret via en forhøjelse af Arbejdsskadestyrelsens administrationsbidrag. Indførelsen af nye IT-redskaber skønnes på længere sigt at ville give administrative besparelser i Arbejdsskadestyrelsen. 8GYLGHOVHDIGHQVLNUHGHSHUVRQNUHGV Det foreslås, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller nu får mulighed for at blive sikret efter loven. Det foreslås, at det bliver lovens almindelige regler, der som udgangspunkt kommer til at gælde for de pågældende, der vælger at sikre sig efter loven. Dette er i overensstemmelse med beslutningsforslag B 131/2001 fra Venstre og Konservative. Det fremgår af beslutningsforslaget, at formålet er at give de pågældende personer et sikkerhedsnet og at ligestille alle personer på arbejdsmarkedet ved arbejdsskade. Nogle selvstændige erhvervsdrivende har været i en vildfarelse med hensyn til sikringens omfang, når de har sikret de ansatte, idet de er gået ud fra, at de også selv var sikret efter loven. Den tidligere frivillige sikring af selvstændige erhvervsdrivende blev opgivet i 1978, især på grund af, at årslønnen, der blev brugt til at beregne invaliditetserstatningen, var maksimeret på et niveau, der ikke svarede til niveauet for ansatte. Forslaget indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan vælge at blive omfattet af loven. De får hermed en ret til at sikre egen person. Udnytter de denne ret, bliver de berettiget til erstatning og godtgørelse m.v. i tilfælde af skade, på lige fod med ansatte. De selvstændige erhvervsdrivende får også ret til at efterprøve Arbejdsskadestyrelsens afgørelser i Den Sociale Ankestyrelse. Selvstændige erhvervsdrivende havde efter tidligere lovgivning (indtil 1978) mulighed for at tegne frivillige forsikringer for egen person og for en medhjælpende ægtefælle. Der gjaldt imidlertid en række særregler (især med hensyn til fastsættelse af den årsløn, der lå til grund for beregningen af invaliditetserstatningen og reguleringen heraf) for forsikringerne, der indebar, at de ikke var attraktive for de selvstændige erhvervsdrivende, der i stedet valgte at tegne private ulykkesforsikringer m.v. Adgangen til at tegne frivillige forsikringer for den personkreds bortfaldt derfor i Det foreslås at genindføre denne ordning, men at forenkle ordningen og tage udgangspunkt i lovens almindelige regler ved behandlingen af skadesager vedrørende selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. 8GYLGHWDGJDQJWLODWEHWDOHEHKDQGOLQJVXGJLIWHU Som det fremgår af afsnit 2 under de almindelige bemærkninger til lovforslaget, kan der normalt kun betales for behandlingsudgifter ªXQGHUVDJHQVEHKDQGOLQJ For at undgå, at skadelidtes ret til at få betalt behandlingsudgifter bliver forringet som følge af de dele af lovforslaget, der indebærer, at sagsbehandlingstiden nedbringes, foreslås det at udvide adgangen til at få betalt behandlingsudgifter, svarende til reglerne i erstatningsansvarsloven.

12 12 Forslaget indebærer, at skadelidte fortsat kan få betalt behandlingsudgifter løbende efter regninger ªXQGHUVDJHQVEHKDQGOLQJ Som det nye indebærer forslaget, at Arbejdsskadestyrelsen når der træffes en samlet afgørelse om erstatning (om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne) også skal tage stilling til skadelidtes fremtidige behandlingsbehov og træffe afgørelse herom. Det foreslås, at principperne i 1a i erstatningsansvarsloven der træder i kraft den 1. juli 2002 finder anvendelse med de tilpasninger, som forskellene mellem erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven i øvrigt indebærer. Det vil sige, at fremtidige behandlingsudgifter skal betales med et engangsbeløb på grundlag af et skøn over skadelidtes fremtidige behandlingsbehov. Er der tale om permanente udgifter, udgør engangsbeløbet den årlige udgift ganget med kapitaliseringsfaktoren for erstatning for tab af erhvervsevne. Det foreslås, at det bliver muligt at træffe selvstændig afgørelse om behandlingsudgifter ªXQGHU VDJHQVEHKDQGOLQJ, inden den samlede afgørelse om erstatning m.v. træffes. Reglerne herom vil indgå i de retningslinier, chefen for Arbejdsskadestyrelsen fastsætter efter 30, stk. 5. YULJH QGULQJHU Lovforslaget indeholder i 1, nr. 24, en justering af 31 om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne, der er nødvendiggjort på grund af den uklarhed, der er skabt blandt andet ved enkelte domsafgørelser. Endelig indeholder lovforslaget i 1, nr. 41, en præcisering af bestemmelsen om, at de ansatte i Arbejdsskadestyrelsen ikke må være ansat i eller tage del i ledelsen af et forsikringsselskab eller af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. NRQRPLVNHRJDGPLQLVWUDWLYHNRQVHNYHQVHUDIORYIRUVODJHW NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU De økonomiske konsekvenser af at udvide adgangen til dækningen af behandlingsudgifter skønnes at medføre en stigning i udgifterne på 13,0 millioner kr. Udgiften finansieres af forsikringsbidrag, heraf vedrører 9,0 millioner kr. private arbejdsgivere, 3,0 millioner kr. den kommunale sektor og 1,0 millioner kr. de statslige arbejdsgivere. Hertil kommer merudgifter til erstatninger til selvstændige, der vælger at blive omfattet af ordningen. Udgifterne finansieres af bidrag fra de selvstændige. Hvis alle selvstændige og medhjælpende ægtefæller tilslutter sig ordningen, anslås de årlige udgifter at udgøre ca. 160 millioner kr. Da ordningen er frivillig, anslås de faktiske udgifter imidlertid at udgøre højst ca. 80 millioner kr., og ordningen vil delvist træde i stedet for eksisterende private ulykkesforsikringsordninger. Nedbringelse af sagsbehandlingstiden vil ikke medføre en stigning i erstatningsudgifterne. En reduktion af sagsbehandlingstiden indebærer derimod øgede administrative udgifter på 12,0 millioner kr. og en oprustning af den digitale forvaltning, der anslås til i alt ca. 25,0 millioner kr.

13 13 over en 5-årig periode. Merudgifterne til administration forudsættes indregnet i betalingen for Arbejdsskadestyrelsens administration. Merudgifterne fordeler sig med ca. 8 millioner kr. til private arbejdsgivere og ca. 4 millioner kr. for offentlige arbejdsgivere. Hertil kommer yderligere ca. 3 millioner kr. for private og ca. 2 millioner kr. for offentlige arbejdsgivere i de første 5 år i forbindelse med IT-udbygningen. Der er søgt særskilt prisforhøjelse vedrørende oprustningen af den digitale forvaltning i forbindelse med ændringsforslagene til finanslovsforlaget for De samlede merudgifter kan på grundlag af ovenstående opgøres til ca. 30 millioner kr. årligt de første 5 år og derefter 25 millioner kr. årligt. Udgifterne fordeler sig de første 5 år med ca. 20 millioner kr. for private arbejdsgivere, ca. 8 millioner kr. for den kommunale sektor og ca. 2 millioner kr. for staten. De følgende år fordeler udgiften sig med ca. 17 millioner kr. for private arbejdsgivere, ca. 7 millioner kr. for den kommunale sektor og ca. 1 million kr. for den statslige sektor. Afklaringen af bestemmelsen om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne vil være økonomisk neutral i forhold til praksis indtil efteråret Hertil kommer en merudgift til erstatninger til selvstændige erhvervsdrivende m.fl., der modsvares af øgede præmie- og bidragsbetalinger for selvstændige m.fl. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med de kommunale parter. $GPLQLVWUDWLYHEHP UNQLQJHU Forslaget vil generelt indebære en forenklet sagsbehandling og en betydelig nedsættelse af sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen. Også i forhold til forsikringsselskaber m.fl. samt AES vil forslaget generelt indebære en forenklet sagsbehandling. Forslagene om nedsættelse af sagsbehandlingstiden og stramning af fristerne i loven vil, i kombination med de øvrige ændringer i reformen, medføre behov for ekstra årsværk i Arbejdsskadestyrelsen. Merudgiften anslås at udgøre ca. 12,0 millioner kr. årligt (der fordeles med 10 millioner kr. til nye medarbejdere i Arbejdsskadestyrelsen og 2 millioner kr. i øgede portoudgifter i forbindelse med den øgede pligt til at underrette sagens parter). Merudgiften forudsættes indregnet i betalingen for Arbejdsskadestyrelsens administration. Hertil kommer en merudgift til styrkelse af den digitale forvaltning, der skønnes at udgøre i alt 25,0 millioner kr. over en 5-årig periode. (UKYHUYV NRQRPLVNHNRQVHNYHQVHU Den udvidede adgang til dækning af behandlingsudgifter, så udgifterne kan dækkes også efter sagens afslutning, anslås at medføre merudgifter for private arbejdsgivere på 9 millioner kr. årligt. En udvidelse af personkredsen til også at omfatte selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller vil ikke indebære nogen erhvervsbelastning, fordi ordningen er frivillig. $GPLQLVWUDWLYHNRQVHNYHQVHUIRUHUKYHUYVOLYHW

14 14 Forslaget medfører ikke administrative konsekvenser for erhvervslivet. 0LOM P VVLJHNRQVHNYHQVHU Forslaget medfører ikke miljømæssige konsekvenser. )RUKROGHWWLO(8UHWWHQ Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter..rqvhnyhqvhuirughwiulylooljhiruhqlqjvoly Forslaget medfører ikke konsekvenser for det frivillige foreningsliv. 9XUGHULQJDINRQVHNYHQVHUDIORYIRUVODJHW Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Ingen Nedbringelse af sagsbehandlingstiden: 4 millioner kr. + 2 millioner kr. årligt de første 5 år. Selvstændige erhvervsdrivende: ingen. Udvidet adgang til at betale behandlingsudgifter: 4 millioner kr. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og amtskommuner Ingen Ingen Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Ingen Nedbringelse af sagsbehandlingstiden: 8 millioner kr. + 3 millioner kr. årligt i de første 5 år. Selvstændige erhvervsdrivende: Ingen. Udvidet adgang til at betale behandlingsudgifter: 9 millioner kr. Administrative konsekvenser for erhvervslivet Ingen Ingen Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for borgerne Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter + ULQJ %HP UNQLQJHUWLOORYIRUVODJHWVHQNHOWHEHVWHPPHOVHU

15 15 7LO Til nr. 1 Efter gældende regler er arbejdsgiverens ægtefælle kun omfattet af den sikrede personkreds efter loven, hvis der er indgået en lønaftale, der kan tillægges skattemæssig virkning efter kildeskatteloven ved den sidste lønudbetaling forud for arbejdsskaden. Medarbejdende ægtefæller uden lønaftaler er ikke omfattet af loven. Lovforslaget indebærer, at den sikrede personkreds udvides med selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, der vælger at sikre egen person efter loven. Det foreslås i lyset heraf, at den nuværende pligt for arbejdsgiverne til at sikre ægtefæller med lønaftaler ophæves. I stedet får arbejdsgiverne samme mulighed for at sikre alle ægtefæller med eller uden lønaftaler. Til nr. 2 Bestemmelsen er ny og indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller bliver omfattet af den sikrede personkreds efter loven, hvis de vælger at sikre egen person efter lovens 5. Til nr. 3 Ændringen er en konsekvens af, at arbejdsskadeområdet er flyttet fra socialministerens ressortområde til beskæftigelsesministerens ressortområde. Til nr. 4 Ændringen er redaktionel. Til nr. 5 Bestemmelsen er ny og indebærer, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person. Der henvises til punkt 3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 6 Ændringen er redaktionel. Til nr. 7 Bestemmelsen er ny og angiver, hvorledes selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller kan sikre egen person ved henholdsvis at tegne forsikring mod følgerne af ulykkestilfælde og kortvarige skadelige påvirkninger og tilslutte sig Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring mod følgerne af pludselige løfteskader og erhvervssygdomme. Til nr. 8

16 16 Ændringen er redaktionel. Til nr. 9 og 10 Det foreslås at ophæve bestemmelsen om, at Erhvervssygdomsudvalget skal behandle konkrete sager om anerkendelse af pludselige løfteskader. Forslaget er et led i bestræbelserne på at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid i arbejdsskadesager. Der henvises til punkt 3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 11 Det foreslås at ophæve 12, stk. 2. Efter denne bestemmelse skal Arbejdsskadestyrelsen meddele skadelidte, at der ved anerkendelsen af sagen er taget forbehold i de sager, hvor den anmeldte personskade ikke udelukkende er forvoldt af den anmeldte skade. Da den selvstændige afgørelse om anerkendelse bortfalder ved forslaget, bortfalder behovet for denne ordensforskrift. Til nr. 12 Ændringen er redaktionel. Til nr. 13 Ændringen er redaktionel. Til nr. 14 Forslaget er en konsekvens af, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller bliver omfattet af den sikrede personkreds efter loven, når de vælger at sikre egen person. Forslaget indebærer, at skader skal anmeldes af de pågældende selv eller når skaden har medført dødsfald af de efterladte. Til nr. 15 Ændringen er redaktionel. Til nr. 16 Ændringen er redaktionel. Til nr. 17 Forslaget er en konsekvens af, at der ikke længere skal træffes selvstændig afgørelse om anerkendelse af arbejdsskader. Det foreslås derfor at omformulere overskriften til lovens kapitel 4, således at det præciseres, at kapitlet indeholder bestemmelser om frister og genoptagelse af anerkendelsesspørgsmålet. Til nr. 18

17 17 Det foreslås som led i bestræbelserne på at nedbringe sagsbehandlingstiden, at den selvstændige afgørelse om anerkendelse af arbejdsskaden bortfalder, således at der fremover træffes samlet afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Der skal fortsat træffes selvstændig afgørelse om, at en skade ikke er omfattet af loven, når det efter sagsoplysning viser sig, at en anmeldt skade ikke kan anerkendes. Det foreslås, at den nuværende frist på 3 måneder for sager, der behandles efter reglerne om ulykker, bevares. Fristen for sager, der behandles efter reglerne om erhvervssygdomme, foreslås nedsat til 6 måneder. Idet skader omfattet af loven ikke længere skal anerkendes selvstændigt, er der behov for, at skadelidte eller de efterladte underrettes om sagens aktuelle status og det videre sagsforløb. Det vil ske ved, at Arbejdsskadestyrelsen fremover sender kopi af alle udgående breve i sagen til skadelidte eller de efterladte. Herved sikres, at skadelidte eller de efterladte er orienteret om sagens aktuelle status og det videre sagsforløb. Til nr. 19 Det foreslås at præcisere betingelserne for, at skadelidte kan få genoptaget en afvist sag. Bestemmelsen i stk. 1 træder i stedet for gældende lovs stk. 1 og svarer indholdsmæssigt til lovens 34, hvorefter erstatningsspørgsmålene efter loven kan genoptages, hvis der kommer nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, og til bestemmelsen i erstatningsansvarslovens 11 efter ændringen ved lov nr. 463 af 7. juni 2001, der træder i kraft den 1. juli Med udtrykket»sagens faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved afgørelsen«tilsigtes en retstilstand, der svarer til de almindelige processuelle regler om dommes bindende virkning (materiel retskraft). Det indebærer, at kunne og burde et anbringende have været gjort gældende under behandlingen af en retssag, kan sagen ikke senere genoptages af den grund. Nye beviser medfører normalt ikke i sig selv, at en sag genoptages. Ændringer i lovgivning eller praksis kan heller ikke i sig selv begrunde, at sagen genoptages. Der foretages en konkret vurdering af oplysningerne vedrørende den enkelte sag, men af generelle pejlingsmærker kan nævnes, at med væsentlighed forstås, at der skal være tale om oplysninger, der medfører godtgørelse eller erstatning eller en øget godtgørelse eller erstatning. I sammenhæng med genoptagelse af tidligere afviste sager vil det derfor være af betydning, om sagen på de nu foreliggende oplysninger umiddelbart ser ud til at kunne anerkendes og samtidig medføre ydelser efter loven. Vurdering af sandsynlig årsagssammenhæng indgår også som delelement i vurderingen af den enkelte oplysnings væsentlighed. Tidsfaktoren spiller ind på den måde, at jo længere tid der går fra afgørelsen til anmodning om genoptagelse, jo strengere krav stilles der, for at den nu foreliggende oplysning får betydning for vurderingen. Modtager Arbejdsskadestyrelsen en anmeldelse om en mulig erhvervssygdom fra en læge, der har anført diagnose og belastning, der ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, afviser

18 18 Arbejdsskadestyrelsen sagen, hvis sagen ej heller kan anerkendes efter reglerne om anerkendelse af sygdomme uden for fortegnelsen. Efterfølgende viser det sig (for eksempel ved speciallægeundersøgelse), at diagnosen var forkert. I stedet anføres en ny diagnose, som bedre svarer til belastningerne. De tidligere oplysninger i sagen modsiger ikke denne nye diagnose. Der foreligger således nye oplysninger om sagens faktiske omstændigheder, og sagen kan genoptages. Forslaget til VWNafløser gældende lovs 24, stk. 2. Det foreslås, at sager om anmeldte sygdomme, der er afvist af Arbejdsskadestyrelsen med begrundelsen, at sygdommen ikke er omfattet af fortegnelsen over erhvervssygdomme, kan genoptages inden for en frist på 5 år, hvis sygdommen senere optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det foreslås, at fristen regnes, fra sygdommen optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Det er som i dag inden for rammerne af den almindelige 20-årige forældelsesfrist uden betydning, hvor lang tid der går fra Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, og til sygdommen optages på fortegnelsen over erhvervssygdomme. Forslaget til VWN svarer til gældende lovs 24, stk. 3. Bestemmelsen er sprogligt omformuleret, uden at der er tilsigtet realitetsændringer. Bestemmelsen indebærer, at skadelidtes eller efterladtes krav efter loven bortfalder 5 år efter arbejdsskadens indtræden, hvis Arbejdsskadestyrelsen ikke kan behandle sagen på grund af forhold, der skyldes skadelidte eller de efterladte. Der vil typisk være tale om, at skadelidte eller de efterladte ikke medvirker ved sagens oplysning. I disse situationer vil der blive truffet afgørelse på grundlag af de oplysninger, der er modtaget, hvilket kan være anmeldelsen alene. Til nr. 20 Det foreslås at ophæve gældende lovs 27. Forslaget er en konsekvens af, at den selvstændige afgørelse om anerkendelse bortfalder. 27 er en genoptagelsesregel for den særlige afslutningsform, hvor Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt en skade og samtidig tilkendegivet, at der ikke umiddelbart synes at være erstatningsberettigende følger. Denne type afslutning indeholder en formel afgørelse om anerkendelse. Derimod er der ikke tale om en afgørelse om erstatning eller godtgørelse, men alene om en tilkendegivelse vedrørende disse spørgsmål. Med forslaget om en samlet afgørelse om anerkendelse, godtgørelse for mén og erstatning for tab af erhvervsevne vil det ikke længere være muligt at afslutte en sag med en formel afgørelse om anerkendelse ledsaget af en tilkendegivelse (der ikke er en afgørelse) om godtgørelses- og erstatningsspørgsmålet, idet der fremover vil blive truffet en egentlig afgørelse om spørgsmålene. Gældende lovs 27 vil derfor ikke have nogen selvstændig betydning, idet sagen nu skal genoptages efter de almindelige genoptagelsesregler i gældende lovs 34. Til nr. 21 Det foreslås at udvide adgangen til at betale for behandlingsudgifter, således at der også kan betales for fremtidige udgifter til behandling m.v.

19 19 Der henvises til afsnit 3.3. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Til nr. 22 Forslaget er en konsekvens af, at der indføres en almindelig adgang til at betale for fremtidige behandlingsudgifter. Det foreslås derfor at ophæve bestemmelsen om, at chefen for Arbejdsskadestyrelsen kan fastsætte regler om, at behandlingsudgifter under særlige omstændigheder kan betales, selv om sagen ikke længere er under behandling. I stedet foreslås, at reglerne, der skal fastsættes, beskriver, hvorledes udgifter til behandling kan betales, inden der træffes en samlet afgørelse om erstatning m.v. Til nr. 23 Forslaget er et led i bestræbelserne på at nedbringe sagsbehandlingstiden i Arbejdsskadestyrelsen. Der henvises til punkt 3.1. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det foreslås, at den samlede afgørelse om erstatning m.v. skal træffes inden 1 år. Efter gældende regler skal afgørelsen så vidt muligt træffes inden 1 år og senest inden 2 år efter arbejdsskadens anmeldelse. I nogle sager vil det ikke være muligt at træffe en afgørelse om erstatning inden 1 år, idet skadelidtes helbredstilstand og erhvervsmuligheder er uafklarede. Det foreslås, at Arbejdsskadestyrelsen i disse sager sender sagens parter en underretning om grunden til, at der ikke kan træffes afgørelse, og om, hvornår styrelsen forventer at kunne træffe afgørelse i sagen. Da denne underretning ikke har karakter af en afgørelse, kan den ikke indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. I dag træffer Arbejdsskadestyrelsen i disse sager en egentlig afgørelse om, at der på det foreliggende grundlag ikke er ret til erstatning, men at styrelsen straks har genoptaget sagen med henblik på afklaring af erstatningsspørgsmålet. Denne afgørelsespraksis, der anvendes for at overholde den gældende 2-års-frist, giver anledning til anker til Den Sociale Ankestyrelse på det foreløbige afgørelsesgrundlag. Dette indebærer en unødig forlængelse af den samlede sagsbehandlingstid. Det forudsættes, at Arbejdsskadestyrelsen ved vurderingen af, om der skal sendes en underretning til sagens parter, overvejer lovens øvrige muligheder. Det kan indgå i overvejelserne, om der kan træffes en foreløbig afgørelse på det foreliggende grundlag, der genoptages til fornyet overvejelse efter 34, eller en delafgørelse om anerkendelse og godtgørelse for varigt mén. Til nr. 24 Det foreslås i loven at fastsætte størrelsen af den midlertidige erstatning for tab af erhvervsevne. Ved lov nr. 493 af 12. juni 1996 blev der indført en hjemmel til, at der kunne træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, når skadelidtes erhvervsmæssige situation ikke er afklaret. Der er ved administrationen af denne bestemmelse opstået en række spørgsmål, der har skabt en uklarhed med hensyn til bestemmelsens rækkevidde og grundlaget for den afgørelse, der skal træffes. Denne uklarhed har medført enkelte retsafgørelser. Senest har Højesteret i dom af 10. januar 2002 præciseret retsstillingen i et vist omfang.

20 20 Det foreslås, at den midlertidige erstatning for tab af erhvervsevne fastsættes til 25 pct. Det svarer til den praksis, som Arbejdsskadestyrelsen og Den Sociale Ankestyrelse fulgte indtil efteråret Efter denne praksis blev der tilkendt en løbende erstatning, der som udgangspunkt udgjorde 25 pct. Når særlige omstændigheder gjorde sig gældende, blev der fastsat en højere eller lavere erstatning. I lyset af domme fra Østre Landsret blev praksis justeret i efteråret Herefter har styrelserne fulgt en praksis, hvorefter der træffes en individuel afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne baseret på en prognose over det varige, fremtidige erhvervsevnetab. Højesteret har i dom af 10. januar 2002 fastslået, at der ved vurderingen af den midlertidige erstatning for tab af erhvervsevne skal tages udgangspunkt i det aktuelle indtægtstab. Det foreslås, at erstatningen som hidtil ydes i den periode, hvor skadelidtes erhvervsmæssige situation er uafklaret. Det betyder, at erstatningen kan udbetales, fra skaden er anmeldt. Når skadelidtes erhvervsmæssige situation er afklaret, ophører den midlertidige erstatning og kan eventuelt afløses af den endelige erstatning efter 32. Den foreslåede løsning vil give en enkel administration og en klar retsstilling for sagens parter. Til nr. 25 Det foreslås at præcisere betingelserne for, at en efterladt ægtefælle eller samlever kan få genoptaget en sag om erstatning for tab af forsørger. Forslaget svarer til forslaget til 24, stk. 1, om genoptagelse af afviste sager, jf. lovforslagets 1, nr. 19. Til nr. 26 Bestemmelsen er ny og er en konsekvens af, at selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller får adgang til at sikre egen person efter loven. Der henvises til afsnit 3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger. Det foreslås, at chefen for Arbejdsskadestyrelsen bemyndiges til at fastsætte regler om opgørelsen af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller. Der kan opstå særlige spørgsmål ved opgørelsen af årsløn for selvstændige erhvervsdrivende, som ikke opstår ved behandlingen af skadesager for ansatte. Til nr. 27 Ændringen er redaktionel. Til nr. 28 Ændringen er redaktionel. Til nr. 29

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven

Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet Arbejdsskadestyrelsen, 8. kontor Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø. Den 15. marts 2002 Høringssvar vedrørende forslag om ændring af Arbejdsskadesikringsloven Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring:

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 11 af 12. januar 2015, foretages følgende ændring: Lovforslag nr. L 182 Folketinget 2014-15 Fremsat den 27. marts 2015 af Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL) og Christian Juhl (EL) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget.

1. Indledning I dette notat gennemgås de høringssvar, der er modtaget til lovforslaget. Arbejdsmarkedsudvalget L 73 - Bilag 2 Offentligt Notat Resumé af de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring (Fastsættelse af erstatning for tab af erhvervsevne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. marts 2013. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring. 14. marts 2013. Nr. 278. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. marts 2013 14. marts 2013. Nr. 278. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 848 af 7. september

Læs mere

lov om arbejdsskadesikring

lov om arbejdsskadesikring 1 of 32 21/09/2010 13:42 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Lovens formål

Læs mere

7. september 2009 2 Nr. 848.

7. september 2009 2 Nr. 848. Lovtidende A 2009 Udgivet den 12. september 2009 7. september 2009. Nr. 848. Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring Herved bekendtgøres lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 22. december 2010 21. december 2010. Nr. 1528. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om arbejdsskadesikring i Grønland Til lovforslag nr. L 6 Folketinget 2010-11 Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at yde erstatning og godtgørelse til tilskadekomne eller deres efterladte ved arbejdsskade. Skaden skal være

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

E. Arbejdsskadesikring

E. Arbejdsskadesikring E. Arbejdsskadesikring E.1. Generelt om arbejdsskadesikring E.1.1. Lovgivningen Arbejdsskadesikringen er reguleret i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006. Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1

Betænkning. arbejdsskadesikring. (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) ISBN 87-601-9652-1 Betænkning om arbejdsskadesikring (udvidelse af ulykkesbegrebet og mulig finansiering) Betænkning nr. 1418/2002 ISBN 87-601-9652-1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Udvalgets kommissorium og sammensætning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2003 Til samtlige statsadvokater, samtlige politimestre og Politidirektøren i København. DATO 03.01.2003 JOURNAL NR. 25/2003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS KANAL 16 Rigsadvokaten Informerer

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så?

Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Til Skadelidte Når arbejdsulykken er sket - hvad gør du så? Forsikring Stevns & Faxe kommuner Samarbejde Hvad gør du som skadelidt? Det første du skal gøre, når du har været ude for en arbejdsulykke, er

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

DF20309-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring DF20309-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring

Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring Vilkår for Arbejdsskadeforsikring - i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 9901-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne

Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013. Kammeradvokatens gennemgang af konkrete arbejdsskadesager om tab af erhvervsevne Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 272 Offentligt N O T A T 22. juni 2014 Opfølgning på Arbejdsskadestyrelsens redegørelse af 6. november 2013 J.nr. PJS Kammeradvokatens gennemgang af konkrete

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37

5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 5.2 Anmeldelse af arbejdsskader Kreds 37 Opmærksomhedspunkter En arbejdsskade er en samlet betegnelse for helbredsmæssige følger af skadelige påvirkninger på arbejdspladsen. Der skelnes mellem: Arbejdsulykke:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi

Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi Om forsikringsmedicin og speciallægeerklæring Bent Mathiesen Cheflæge Speciallæge i ortopædisk kirurgi 26. august 2015 Bent Mathiesen - Forsikringsmedicin 1 Hvad er forsikringsmedicin? Jura Forsikring

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121

Arbejdsskade. Forsikringsbetingelser R365 121 Arbejdsskade Forsikringsbetingelser R365 121 Gælder fra september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-12 Side 3 2. Arbejdsskade afsnit 13 Side 6 3. Ordforklaringer Side 7 Kontakt Gjensidige

Læs mere

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV

Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Kroer Pramming Advokater I/S Thoravej 11 2400 København NV Afgørelse i Tonny Leo Rasmussens sag om en arbejdsskade, j.nr. 1066-MKP (dette brev er ikke sendt til Tonny Leo Rasmussen) Ankestyrelsen har tidligere

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere