Forsikringsvilkår for. Pelsdyrforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for. Pelsdyrforsikring"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Pelsdyrforsikring Sakskøbingvej 10, DK-7400 Herning, Tlf , Fax Dette er en uautoriseret oversættelse. I tilfælde af fortolkningsuoverensstemmelser gælder den finske originaltekst.

2 POHJOLA INSURANCE COMPANY LTD. KATASTROFE FORSIKRING FOR PELSDYR FORSIKRINGSBETINGELSER OG -VILKÅR Gyldig fra 1. april Forsikringsformål Formålet med denne forsikring er at yde erstatning til forsikringstager for tab, som opstår vedr. forsikringsgenstanden i forsikringens gyldighedstid og inden for dens gyldighedsområde som følge af nedenstående tilfælde anført i par. 5.1 og Forsikringstager Forsikringstager er en person eller et selskab, som har indgået en salgsaftale med Turkistuottajat Oyj - Finnish Fur Sales (FFS), såfremt dennes/dettes pelsdyrbestand er erklæret genstand for forsikring som nævnt i par. 3. Såfremt flere pelsdyravlere har dyr samme sted, vil de blive betragtet som én forsikringstager. Såfremt forsikringstagers ejendomsret ændres, vil FFS og forsikringsselskabet (i det følgende Selskabet) være berettiget til at opsige forsikringen omgående. 3. Forsikringsgenstand, anmeldelse af dyr a) Mink, ræv, finnraccoon og ilder (dyr), som forsikringstager ejer og har avlet på det/de angivne sted(-er) anses for forsikringsgenstand forudsat, at forsikringstager ved brug af den af FFS godkendte formular eller på anden godkendt måde, jf. par. 3b-e har anmeldt som forsikringsgenstand - Forsikringstagers totale pelsdyrbestand eller - sådanne dele af forsikringstagers pelsdyrbestand, som på grundlag af art, pelstype eller -farve, kan skelnes fra hinanden og fra de resterende ikke forsikrede dyr. b) Forsikringsbegæringen skal være bilagt en dyrlægeerklæring iht. FFS s regler eller anden sundhedserklæring for alle farmens dyr iht. FFS instrukser. Ovennævnte certifikat eller erklæring er imidlertid ikke nødvendig såfremt formålet med anmeldelsen er en forlængelse af forsikringen uden afbræk eller såfremtanmeldelsen opfylder de i par. 3d anførte krav. c) Dyrene bliver forsikringsgenstand fra det øjeblik FFS repræsentant med sin underskrift anerkender modtagelsen af forsikringsbegæringen jf. par. 3a samt bilag,dog tidligst hvert år den 1. april eller på et senere tidspunkt såfremt forsikringstager måtte ønske det. d) Såfremt begæringen vedrører en umiddlelbar forlængelse af forsikringen og

3 modtages efter 1. april men før 1. juni, kan forsikringen fortsætte uden afbrydelse fra starten af forsikringsperioden, dog forudsat at - farmens pelsdyrbestand var forsikret på ophørsdagen for den forudgående forsikringsperiode og i mindst ét år forud for den omtalte forsikringsperiodes udløb samt at - at forsikringstager har vedlagt en erklæring om, at hele pelsdyrbestanden er sund og rask. FFS eller Selskabet kan også kræve en dyrlægeerklæring vedr. pelsdyrbestandens sundhedstilstand. Såfremt forsikringsbegæringen ikke kan anses for en umiddelbar forlængelse af forsikringen på grundlag af ovennævnte eller såfremt forsikringstager har ønsket, at forsikringsdækningen skal være gyldig fra den 1. april, vil begæringen blive behandlet som en ny forsikringsbegæring og par. 3b vil finde anvendelse. e) Såfremt forsikringsbegæring indsendes efter at der er rejst et krav om erstatning, er FFS eller Selskabet berettiget til ar kræve en erklæring fra forsikringstager om, at der er draget al mulig omsorg for at undgå en gentagelse af de forhold, som forårsagede tabet. f) Der skal føres en detaljeret liste over de forsikrede dyr hos forsikringstager, således at FFS og Selskabet altid har adgang til løbende informationer om bestanden af levende dyr på farmen. Listen skal også indeholde daglige oplysninger om døde eller aflivede dyr, antal, køn og alder (avlsdyr og/eller hvalpe). 4. Forsikringens gyldighed a) Forsikringens gyldighedsperiode er fra 1. april til 31. marts det følgende år. b) Forsikringen er gyldig fra det tidspunkt, hvor forsikringsbegæringen er modtaget jf. par. 3c og fortsætter indtil udløbet af forsikringsperioden eller til det tidspunkt, hvor dyrene måtte dø eller blive aflivet eller overført til en ny ejer, forudsat at dette finder sted før den 31. marts. Forsikringen fortsætter ikke efter udløbet af en forsikringsperiode uden indgivelse af en ny forsikringsbegæring jf. par. 3a. c) Forsikringen er gyldig på de af farmens områder som Selskabet har fået meddelelse om (jf. 3.a); de i par. 5.1a nævnte begivenheder på en anden lokalitet, som forsikringstager ejer samt i de i par. 5.1e nævnte situationer i det land, hvor farmen er beliggende.

4 5. Begivenheder, hvor tab dækkes og begrænsninger i forbindelse med dette 5.1 Begivenheder, hvor tab dækkes Forsikring erstatter tab af døde dyr, aflivning af dyr efter dyrlægens ordre, men ikke hvis en sådan aflivning skyldes virussygdommen anført i 5.1b2: a) - som direkte følge af indbrudstyveri eller røveri. - som direkte følge af brand, lynnedslag, jordskælv, storm, oversvømmelse, eksplosion eller flystyrt. - som direkte eller indirekte følge af færdselsuheld, sammenstød af motorkøretøjer eller ulykke, hvor et køretøj kolliderer med andre genstande eller køretøjer på betingelse af, at ulykken eller sammenstødet ske på den anmeldte farm eller på et andet område, som forsikringstager ejer. b) 1 som følge af Virus Enteritis, smitsom lungebetændelse (Haemorrhagic Pneumonia (Pseudomonas), Meningitis, Fox Encephalitis (hjernebetændelse hos ræve), eller snudematosis (Nosematosis), 2 som følge af plasmacytose (Aleutian Disease), såfremt sygdommen først forekommer på farmen efter at denne i mindst to år uden ophold har været klassificeret som A-farm iht. de bestemmelser, som er gældende i det land, hvor farmen er beliggende. c) som følge af anden sygdom eller infektion under hensyntagen til hvad der specifikt er anført i par. 5.2, 5.3a, 5.3b, 8c og 9d, d) som direkte følge af hærværk på ejendommen. e) De i par. 5.1a-d nævnte tab godtgøres såfremt de fandt sted uden for den lokalitet, hvor farmen er beliggende under transport af dyrene til/fra farmen under forudsætning af at - transporten foregik til lands, - transporten varede maksimalt fem (5) timer, - transporten foregik i forbindelse med udstilling eller anden kommerciel aktivitet samt at - transporten foregik i overensstemmelse med national lovgivning og anbefalingerne vedr. dyrevelfærd. 5.2 Tab, der erstattes betinget, delvist eller begrænset a) Tab af dyr pga. botulinum bakterien erstattes kun under forudsætning af, at hele farmens bestand hvert år før 15. juli er blevet vaccineret mod den sygdom (Botulisme), som botulinum bakterien forårsager. b) Tab pga. hvalpesyge (Distemper) erstattes tidligst 6 uger efter den dato, hvor hele farmens pelsdyrbestand er blevet vaccineret mod hvalpesyge, dog tidligst den 1. april for avlsdyr og 1. september for hvalpe.

5 5.3 Tab, som ikke godtgøres Forsikringen dækker ikke a) tab af dyr som følge af plasmacytose (Aleutian Disease), med mindre et sådant tab er dækket iht. par. 5.1b2, b) hvalpes død på grund af sygdom eller infektion før 16. juni, c) tab som direkte skyldes 1 krig eller krigslignende handlinger i krigs- som fredstid, herunder hindring, bekæmpelse eller forsvar mod et faktisk eller umiddelbart forestående angreb. 2 opstand, oprør, borgerkrig, tilranelse af magt eller handlinger, som myndighederne foretager for at forhindre eller forsvare lignende hændelser, 3 beslaglæggelse, destruktion af dyr eller andre forholdsregler, som udføres af offentlige personer eller myndigheder i det land, hvor farmen eller personen, som er udpeget til formålet er bosiddende, med undtagelseaf situationer, hvor forholdsreglerne vedrører de i par nævnte tab. 4 bestråling eller radioaktiv forurening, 5 farer som vedrører smugleri, ulovlig handel eller andre illegale aktiviteter. 6 strejke, lockout, arbejdskonflikt eller oprør. 5.4 Begrænsninger vedr. Selskabets erstatningsansvar Selskabet er ikke erstatningspligtig, såfremt Forsikringstager eller den person for hvis aktiviteter, denne er ansvarlig a) har tilbageholdt oplysninger vedr. dyrenes eller farmens forhold eller bevidst har givet FFS eller selskabet fejlagtige oplysninger, eller har forsøgt at kompensere tabet på svigagtig måde. b) med vilje eller ved grov forsømmelighed har forårsaget tab; i forbindelse med eller efterfølgende undlod at tage rimelige forholdsregler for at redde eller beskytte dyrene mod enhver nært forestående begivenhed, som der er tegnet forsikring mod; har tilsidesat officielle meddelelser, anbefalinger eller instrukser fra dyrlæger eller påbud udstedt af veterinære myndigheder eller i betydelig grad har afveget fra disse. c) ikke har overholdt de i par. 6 anførte instrukser vedr. forsikringsbetingelserne.

6 d) har forårsaget tab ved at give dyrene forkert foder, det være sig bevidst eller ved forsømmelighed, eller på et eller andet tidspunkt har fodret dyrene med rå pelsdyrkroppe, e) ikke har udfærdiget og indsendt den forsikringsbegæring, som anføres i par. 3 eller erstatningskravet, som anføres i par. 7, f) ikke har sørget for vaccination mod hvalpesyge af hundene på farmen. Såfremt national lovgivning i det land, hvor farmen er beliggende kræver det, skal der også på farme med finnraccoon og ræve vaccineres mod smitsom leverbetændelse (Contagious Hepatitis) og Parvovirus hos hunde. g) ikke har sikret korrekt dyrevelfærd i overensstemmelse med national lovgivning og i tilfælde af manglende national lovgivning iht. Europarådets anbefalinger. h) ikke har ladet veterinære specialister udpeget af FFS eller Selskabet få adgang til farmen i) har vaccineret hele eller dele af pelsdyrbestanden med vaccine, som ikke opfylder European Pharmacopoeias krav og og/eller var over sidste anvendelsesdato eller som ikke har været korrekt opbevaret. 6. Forholdsregler i tilfælde af tab eller fare herfor 6.1 Meddelelser, øjeblikkelige forholdsregler eller rapportering a) Såfremt dyrene går til som følge af en i par. 5.1a anført begivenhed, skal Forsikringstager øjeblikkeligt underrette den lokale FFS repræsentant. b) Såfremt dyrene dør under forhold, hvor der er begrundet mistanke om sygdomsudbrud, skal Forsikringstager omgående 1 underrette en veterinær myndighed og FFS repræsentanten om begivenheden, overholde instruktionerne og på anden måde gøre sit bedste for at begrænse skaden eller tabet. 2 skulle en vaccination af dyrene blive påbudt eller andre forholdsregler blive krævet for at bekæmpe sygdommen, skal sådanne forholdsregler udføres i overensstemmelse med påbuddet, og der skal udstedes certifikat herfor. Certifikatet skal angive antallet og arten af forholdsregler samt tidspunktet, hvor disse forholdsregler blev taget. Den tilsynsførende dyrlæge skal hele tiden holdes underrettet om resultatet af behandlingen. 3 skaffe en erklæring fra et forskningsinstitut vedr. sygdommens art. c) Såfremt dyrene aflives efter påbud fra en veterinær myndighedsperson eller en repræsentant for FFS samt såfremt forholdsreglen er begrundet i en sygdom, som er på farmen, skal der udfærdiges et certifikat af den person, som udsteder påbuddet med en begrundelse for forholdsreglerne samt omfanget af disse.

7 d) I tilfælde af fortsat dødelighed blandt dyrene skal Forsikringstager mindst én gang om ugen give FFS repræsentanten en kort oversigt over tabene på grundlag af den liste, som er nævnt i par. 3f. e) Forsikringstager afholder omkostningerne i forbindelse med vaccination og anden behandling, prøver og udstedelse af de nødvendige certifikater og erklæringer. 6.2 Destruktion af døde dyr Såfremt døde eller aflivede dyr destrueres uden at være flået, fordi deres pelse anses for værdiløse, forudsætter erstatningen, at destruktionen aftales med en repræsentant for FFS samt at denne udsteder et bevis for aftalen. Beviset skal indeholde antallet af destruerede dyr bekræftet af den person, som udsteder beviset eller dennes bemyndigede. 6.3 Forsendelse af skind fra døde eller aflivede dyr a) Minkhvalpe, som dør eller aflives efter påbud efter 1. august, ræve-, finnraccoon- samt ilderhvalpe, som dør eller aflives efter 1. september samt alle udvoksede dyr skal altid pelses efter aflivning og skindene skal sendes til FFS med mindre der aftales andet med FFS repræsentanten fra gang til gang. b) Skind skal straks sendes til FFS som separate forsendelser med separat indleveringsseddel. Forsendelsen skal mærkes ERSTATNING. Stregkodetaloner med kundenr. skal ikke vedhæftes skindene. c) Ejendomsretten til skindene overføres til Selskabet i forbindelse med beslutningen om erstatning for skade i samme forhold som den skadeserstatning, der vil blive udbetalt, udgøres af en 100-procents erstatning. Bestemmelserne i par. 9j gælder for kreditering af indtægter fra salg af skindene. 6.4 Betydningen af de proceduremæssige instrukser Manglende overholdelse af de i par. 6 anførte proceduremæssige instrukser kan medføre reduktion af eller afvisning af erstatning. Selskabets erstatningspligt træder i kraft fra den dag, FFS lokale repræsentant er blevet underrettet om begivenheden. 7. Erstatningskrav a) For at opnå erstatning for tab, skal Forsikringstager sende følgende til FFS eller dets repræsentant inden 30 dage efter, at dødeligheden er ophørt: 1 underretning om tabet (erstatningskrav) 2 anmeldelsesblanketter over døde dyr eller dyr, som er blevet aflivet, for hver dag og for hver enkelte dyreart. 3 et certifikat fra en veterinær myndighedsperson vedr. forebyggende vaccination af avlsdyr, hvalpe og hunde samt den behandling, som er udført ifm. Sygdommen.

8 4 et certifikat fra en forskningsinstitut eller veterinær myndighed om prøveresultaterne eller en erklæring, som fastslår årsagen til sygdommen. 5 kvittering for omkostningerne til obduktion af dyrene, såfremt Forsikringstager har fået en sådan foretaget, 6 en kvittering (indleveringssedlens B-kopi) for de skind, som er sendt til FFS (mærket "ERSTATNING") og 7 en erklæring vedr. Forsikringstagers ejendomsret over farmen/farmene eller dyrene, hvis FFS eller selskabet kræver det. 8 alt andet materiale, som er af betydning for vurdering af tabets omfang og forsikringsdækningen. b) Såfremt der anmodes om erstatning for tab jf. par. 5.1a, skal erstatningskravet omfatte en erklæring vedr. de mistede dyr på grundlag af den liste, som er nævnt i par. 3f samt en anden erklæring vedr. hændelsesforløbet, hvad FFS eller selskabet måtte kræve. c) Forsikringstager afholder udgifterne til udstedelse af de nødvendige certifikater. 8. Tabets størrelse Det tab, som dækkes, beregnes, såfremt det er muligt, på grundlag af de priser, Forsikringstager ville have opnået for skindene efter en normal vækstperiode ved salg hos FFS, såfremt der ikke var sket tab, på følgende måde: a) Erstatningens grundbeløb er gennemsnitsprisen, som ville være blevet betalt for lignende vinterskind på FFS auktioner i december-juni i den auktionsperiode, som følger umiddelbart efter tabet. b) Erstatningens grundbeløb justeres iht. de procentsatser som er angivet i nedenstående tabel: Art Dato Justerings-% Avlsdyr Alle hanner Alle tæver Hvalpe Mink Alle Senere 100 c) Såfremt antallet af forsikrede avlsdyr er forøget med mere end 20% mellem 1. januar og 31. marts, skal forøgelsen meddeles FFS iht. par. 8b.

9 d) Såfremt det i par. 5.1a eller 5.1d nævnte tab giver anledning til at hvalpe dør før 16. juni kan der betales en erstatning på 40% af det i punkt a nævnte grundbeløb under forudsætning af, at Forsikringstager vedhæfter en erklæring samt bevis for hændelsen, som førte til tab. I et sådant tilfælde vil erstatningen, som udbetales for den tæve, som fødte de hvalpe, for hvilke der udbetales erstatning, være 100%, i modsætning til de procentsatser, som er nævnt i afsnit b. e) Det tab, som beregnes jf. i a-d ovenfor er maksimumbeløb pr. dyr iht. nærværende forsikringsbestemmelser. Det erstatningsbeløb, som udbetales beregnes på grundlag af det maksimale tab som anført i par Erstatningsbeløbet a) Den erstatning, som betales iht. par. 5.1a og 5.1d i forsikringsbestemmelserne er 100% af det beregnede tab iht. par. 8f, med undtagelse af tab som følge af hærværk på ejendommen, hvor der beregnes 80% af tabet i overensstemmelse med par. 8 b) Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.1b1 i forsikringsbestemmelserne og svarer til følgende procentsatser af det tab, som beregnes iht. par. 8: 1 100% såfremt hele pelsdyrbestanden, også i tilfælde af, at kun nogle af dyrene er omfattet af forsikringen, er blevet vaccineret mod den pågældende sygdom under forudsætning af at - vaccinationen af avlsdyr fandt sted før 1. februar og maksimalt er to år gammel, - vaccinationen af minkhvalpe hvert år finder sted før 15. juli samt - vaccinationen af rævehvalpe finder sted før 15. august hvert år. Der betales imidlertid ikke erstatning for hvalpe, hvis tabet sker før vaccinationen. 2 50%, hvis den i par. 1 omtalte vaccination ikke blev foretaget eller ikke fandt sted inden for den anførte tidsfrist. c) Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.1b2 i forsikringsbestemmelserne (plasmacytose) forudsat at - antallet af avlsdyr som mistes mellem 1. januar og 15. juni overstiger 10% af antallet af forsikrede avlsdyr før tabet, - antallet af mistede dyr på øvrige tidspunkter overstiger 10% af den samlede forsikrede pelsdyrbestand før tab. Erstatningen udgør i alt 90% af det beregnede tab jf. par. 8. Erstatning betales på grundlag af par. 5.1c eller 5.2a af forsikringsbetingelserne forudsat at - antallet af avlsdyr, som går tabt mellem 1. januar og 15. juni overstiger 5% af de forsikrede avlsdyr før tab og - antallet af mistede dyr på andre tidspunkter overstiger 5% af den

10 samlede forsikrede pelsdyrbestand før tab med mindre det skyldes diegivningssyge, hvor det forudsættes at - antallet af avlstæver, som går tabt mellem 1. juni og 31. juli overstiger 10% af antallet af forsikrede avlstæver før tab. Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.2a i forsikringsbestemmelserne, dog kun såfremt den samlede pelsdyrbestand på farmen hvert år er blevet vaccineret mod den sygdom, som forårsages af botulinum bakterien (botulisme) før 15. Juli. Erstatning udgør i alt 90% af tabet beregnet iht. par. 8. e) Den erstatning, som betales iht. par. 5.2b udgør i alt 90% af tabet, som beregnes i overensstemmelse med par. 8, når det sker mindst 6 uger efter den dag, hvor hele pelsdyrbestanden på farmen er blevet vaccineret mod hvalpesyge og tidligst 1. april for avlsdyr og 1. september for hvalpe. Der betales erstatning for mistede dyr i maksimalt 45 dage. f) Udgifter til obduktion af dyrene erstattes fuldt ud mod forelæggelse af kvittering jf. par. 7.a5. g) Erstatning jf. par. 9b-d betales i maksimalt 45 dage fra et sygdomsudbrud. For dyr som mistes efter denne periode eller i denne periode, hvis årsagen er en anden end den i par. 5.1b-c eller 5.2 nævnte sygdom vil der ikke blive udbetalt erstatning med mindre en dyrlæge konstaterer, at farmen er sygdomsfri. h) Det maksimale erstatningsbeløb, som betales pr. farm pr. forsikringsperiode er EUR , herunder også erstatning iht. 5.1b2 (plasmacytose), i hvilket tilfælde det maksimale erstatningsbeløb pr. farm pr. forsikringsperiode er EUR I tilfælde, hvor flere forsikringstagere har forbindelse med hinanden, f.eks. hvis de har købt foder fra samme central, kan maksimumbeløbet for erstatningen gælde for forsikringstagerne i fællesskab. Forsikringstager har yderligere en selvrisiko på 50 % af det erstatningsbeløb, som beregnes iht. par. 9 for den del af erstatningen, som overstiger EUR i) Erstatningen krediteres Forsikringstager af FFS. FFS vederlag fratrækkes erstatningen. j) De i par. 6.3c nævnte skind sælges på selskabets vegne. Forsikringstager er berettiget til yderligere erstatning fra salgsprovenuet i forhold til dennes ejendomsret til skindene. k) For at minimere tabet skal Forsikringstager, i en periode på to uger fra tabet sker, effektivt og med alle korrekte midler under de givne omstændigheder søge at fange de bortløbne eller i ond hensigt frisatte dyr.

11 10. Dyr som slippes fri i ond hensigt (hærværk på ejendommen) I modsætning til bestemmelserne i par. 8. and 9. erstatter forsikringen tab, som forårsages af dyr som i ond hensigt slippes løs på grund af hærværk på ejendommen iht. par. 5.1d som følger: 1 I tillæg til det beløb, som beregnes for tab af dyr jf. par. 8, ydes en erstatning på 10% for værdiforringelse pr. dyr, som fanges efter det er frisat. Erstatning for værdiforringelse beregnes altid på grundlag af det i par. 8a anførte grundbeløb. Erstatning for værdiforringelse forudsætter, at farmeren har fuldt FFS instrukser vedrørende indfangning af løsslupne dyr samt at denne har oplyst antallet af frisatte og indfangede dyr. 2 Tillægserstatningen er indeholdt i den maksimumerstatning, som er anført i par. 9h. 11. Regres Retten til at kræve erstatning for tabet fra den part, som forårsager tabet overføres til selskabet med det beløb, som betales i erstatning, såfremt den hændelse, som førte til tab var bevidst eller skyldes grov forsømmelighed. Regresretten gælder for enhver, som er ansvarlig iht. national lovgivning, uanset om tabet skyldtes dennes forsømmelighed. 12. Flere forsikringer Selskabet hæfter ikke for tab eller delvise tab iht. denne forsikring, såfremt der på det tidspunkt, hvor tabet finder sted er anden gældende forsikring eller erstatning iht. lovgivningen, som helt eller delvis dækker tabet, hvis denne forsikring ikke var blevet tegnet. 13. Tvister Tvister, som måtte opstå ifm. nærværende aftale, bilægges ved mægling mellem aftaleparterne. Opnås der ikke enighed, vil tvisten blive bilagt ved voldgift i Helsingfors iht. finsk lov, i overensstemmelse med det centrale handelskammers voldgiftsregler ved en voldgiftsret med en voldgiftsmand.

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT

REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT FORSIKRINGSBETINGELSER REJSE - KONTANT HÆVNING I PENGEAUTOMAT Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Hævning i pengeautomat 06.06.2013, 00971048 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4,

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN

DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN DET GENSIDIGE HESTEFORSINGSSELSKAB FOR STENSTRUP LUNDE HUNDSTRUP KIRKEBY OG OMEGN V/ FORMAND SVEND BUCH TLF 30662326, MAIL: mail@hestekassen.dk 1 Selskabets navn er Det gensidige hesteforsikringsselskab

Læs mere

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring,

1.1.2 skibets eller fartøjets stranding, grundstødning, synken eller kæntring, Vareforsikring - Begrænsede danske betingelser 2010 21.04.2010 skal gøre opmærksom på, at disse betingelser er vejledende. Der er således ikke noget til hinder for, at forsikringsselskabet og forsikringstageren

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen

LIVSFORSIKRING. For medlemmer af Diabetesforeningen LIVSFORSIKRING For medlemmer af Diabetesforeningen Aftalen om livsforsikring er indgået med dahlberg assurance agentur as som agentur for Lloyd s, London. Forsikringsbetingelser vedrørende gruppeforsikringsordning

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019

RAMMEAFTALE. 1. januar 2015 31. december 2019 RAMMEAFTALE 1. januar 2015 31. december 2019 Revideret 03.11.2014 Mellem Foreningen af Rådgivende Ingeniører (herefter kaldet FRI) repræsenterende forsikringstagerne og Tryg Forsikring A/S (herefter kaldet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER TYVERI/RØVERI AF TASKE I FORBINDELSE MED REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Tyveri/Røveri af taske i forbindelse med rejse 061213, 0097001048 AIG Europe

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Afsnit Indhold Side nr.

Afsnit Indhold Side nr. Udvidede Danske Betingelser Bilag nr. 02.10 lbnr. 01 Afsnit Indhold Side nr. 1.0 Forsikringens omfang... 1 2.0 Havari Grosse... 1 3.0 Forsikringen dækker særlige omkostninger... 1 4.0 Forsikringens undtagelser...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

L Å N E K O N T R A K T

L Å N E K O N T R A K T Side 1 af 9 L Å N E K O N T R A K T Mellem [ejer] Navn: CPR-nr.: CVR-nr. (hvis erhvervsdrivende): Adresse: Postnr/by: E-mail: Telefonnr.: (i det følgende benævnt ejer) og [låntager] Navn: CPR-nr.: CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

NetProtect - Elektronisk Forsikring

NetProtect - Elektronisk Forsikring NetProtect - Elektronisk Forsikring Hvem er dækket? Forsikringen dækker den i forsikringsaftalen anførte virksomhed (sikrede) på de i forsikringsaftalen anførte forsikringssteder. Hvad er dækket? Ethvert

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring

Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Alpha Insurance A/S - Arbejdsskadeforsikring Indhold Side 1 Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 3 5 Præmiens

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring

9913-1 Maj 2013. Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 Vilkår for Patientforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Patientforsikring 9913-1 Maj 2013 2 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Kriminalitetsforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. Betingelser nr. 701001 Forsikringsbetingelser for Kriminalitetsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for kriminalitetsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Aon Risk Solutions Affinity Arbejdsskadeforsikring pr. 1. januar 2012 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE

FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE FORSIKRINGSBETINGELSER HOME AND AWAY UDVIDET INDBODÆKNNG UNDER REJSE Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Home and away Udvidet indbodækning under rejse 061213, 0097001048 AIG Europe Limited,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Patientforsikring for kommuner. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere