Forsikringsvilkår for. Pelsdyrforsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsvilkår for. Pelsdyrforsikring"

Transkript

1 Forsikringsvilkår for Pelsdyrforsikring Sakskøbingvej 10, DK-7400 Herning, Tlf , Fax Dette er en uautoriseret oversættelse. I tilfælde af fortolkningsuoverensstemmelser gælder den finske originaltekst.

2 POHJOLA INSURANCE COMPANY LTD. KATASTROFE FORSIKRING FOR PELSDYR FORSIKRINGSBETINGELSER OG -VILKÅR Gyldig fra 1. april Forsikringsformål Formålet med denne forsikring er at yde erstatning til forsikringstager for tab, som opstår vedr. forsikringsgenstanden i forsikringens gyldighedstid og inden for dens gyldighedsområde som følge af nedenstående tilfælde anført i par. 5.1 og Forsikringstager Forsikringstager er en person eller et selskab, som har indgået en salgsaftale med Turkistuottajat Oyj - Finnish Fur Sales (FFS), såfremt dennes/dettes pelsdyrbestand er erklæret genstand for forsikring som nævnt i par. 3. Såfremt flere pelsdyravlere har dyr samme sted, vil de blive betragtet som én forsikringstager. Såfremt forsikringstagers ejendomsret ændres, vil FFS og forsikringsselskabet (i det følgende Selskabet) være berettiget til at opsige forsikringen omgående. 3. Forsikringsgenstand, anmeldelse af dyr a) Mink, ræv, finnraccoon og ilder (dyr), som forsikringstager ejer og har avlet på det/de angivne sted(-er) anses for forsikringsgenstand forudsat, at forsikringstager ved brug af den af FFS godkendte formular eller på anden godkendt måde, jf. par. 3b-e har anmeldt som forsikringsgenstand - Forsikringstagers totale pelsdyrbestand eller - sådanne dele af forsikringstagers pelsdyrbestand, som på grundlag af art, pelstype eller -farve, kan skelnes fra hinanden og fra de resterende ikke forsikrede dyr. b) Forsikringsbegæringen skal være bilagt en dyrlægeerklæring iht. FFS s regler eller anden sundhedserklæring for alle farmens dyr iht. FFS instrukser. Ovennævnte certifikat eller erklæring er imidlertid ikke nødvendig såfremt formålet med anmeldelsen er en forlængelse af forsikringen uden afbræk eller såfremtanmeldelsen opfylder de i par. 3d anførte krav. c) Dyrene bliver forsikringsgenstand fra det øjeblik FFS repræsentant med sin underskrift anerkender modtagelsen af forsikringsbegæringen jf. par. 3a samt bilag,dog tidligst hvert år den 1. april eller på et senere tidspunkt såfremt forsikringstager måtte ønske det. d) Såfremt begæringen vedrører en umiddlelbar forlængelse af forsikringen og

3 modtages efter 1. april men før 1. juni, kan forsikringen fortsætte uden afbrydelse fra starten af forsikringsperioden, dog forudsat at - farmens pelsdyrbestand var forsikret på ophørsdagen for den forudgående forsikringsperiode og i mindst ét år forud for den omtalte forsikringsperiodes udløb samt at - at forsikringstager har vedlagt en erklæring om, at hele pelsdyrbestanden er sund og rask. FFS eller Selskabet kan også kræve en dyrlægeerklæring vedr. pelsdyrbestandens sundhedstilstand. Såfremt forsikringsbegæringen ikke kan anses for en umiddelbar forlængelse af forsikringen på grundlag af ovennævnte eller såfremt forsikringstager har ønsket, at forsikringsdækningen skal være gyldig fra den 1. april, vil begæringen blive behandlet som en ny forsikringsbegæring og par. 3b vil finde anvendelse. e) Såfremt forsikringsbegæring indsendes efter at der er rejst et krav om erstatning, er FFS eller Selskabet berettiget til ar kræve en erklæring fra forsikringstager om, at der er draget al mulig omsorg for at undgå en gentagelse af de forhold, som forårsagede tabet. f) Der skal føres en detaljeret liste over de forsikrede dyr hos forsikringstager, således at FFS og Selskabet altid har adgang til løbende informationer om bestanden af levende dyr på farmen. Listen skal også indeholde daglige oplysninger om døde eller aflivede dyr, antal, køn og alder (avlsdyr og/eller hvalpe). 4. Forsikringens gyldighed a) Forsikringens gyldighedsperiode er fra 1. april til 31. marts det følgende år. b) Forsikringen er gyldig fra det tidspunkt, hvor forsikringsbegæringen er modtaget jf. par. 3c og fortsætter indtil udløbet af forsikringsperioden eller til det tidspunkt, hvor dyrene måtte dø eller blive aflivet eller overført til en ny ejer, forudsat at dette finder sted før den 31. marts. Forsikringen fortsætter ikke efter udløbet af en forsikringsperiode uden indgivelse af en ny forsikringsbegæring jf. par. 3a. c) Forsikringen er gyldig på de af farmens områder som Selskabet har fået meddelelse om (jf. 3.a); de i par. 5.1a nævnte begivenheder på en anden lokalitet, som forsikringstager ejer samt i de i par. 5.1e nævnte situationer i det land, hvor farmen er beliggende.

4 5. Begivenheder, hvor tab dækkes og begrænsninger i forbindelse med dette 5.1 Begivenheder, hvor tab dækkes Forsikring erstatter tab af døde dyr, aflivning af dyr efter dyrlægens ordre, men ikke hvis en sådan aflivning skyldes virussygdommen anført i 5.1b2: a) - som direkte følge af indbrudstyveri eller røveri. - som direkte følge af brand, lynnedslag, jordskælv, storm, oversvømmelse, eksplosion eller flystyrt. - som direkte eller indirekte følge af færdselsuheld, sammenstød af motorkøretøjer eller ulykke, hvor et køretøj kolliderer med andre genstande eller køretøjer på betingelse af, at ulykken eller sammenstødet ske på den anmeldte farm eller på et andet område, som forsikringstager ejer. b) 1 som følge af Virus Enteritis, smitsom lungebetændelse (Haemorrhagic Pneumonia (Pseudomonas), Meningitis, Fox Encephalitis (hjernebetændelse hos ræve), eller snudematosis (Nosematosis), 2 som følge af plasmacytose (Aleutian Disease), såfremt sygdommen først forekommer på farmen efter at denne i mindst to år uden ophold har været klassificeret som A-farm iht. de bestemmelser, som er gældende i det land, hvor farmen er beliggende. c) som følge af anden sygdom eller infektion under hensyntagen til hvad der specifikt er anført i par. 5.2, 5.3a, 5.3b, 8c og 9d, d) som direkte følge af hærværk på ejendommen. e) De i par. 5.1a-d nævnte tab godtgøres såfremt de fandt sted uden for den lokalitet, hvor farmen er beliggende under transport af dyrene til/fra farmen under forudsætning af at - transporten foregik til lands, - transporten varede maksimalt fem (5) timer, - transporten foregik i forbindelse med udstilling eller anden kommerciel aktivitet samt at - transporten foregik i overensstemmelse med national lovgivning og anbefalingerne vedr. dyrevelfærd. 5.2 Tab, der erstattes betinget, delvist eller begrænset a) Tab af dyr pga. botulinum bakterien erstattes kun under forudsætning af, at hele farmens bestand hvert år før 15. juli er blevet vaccineret mod den sygdom (Botulisme), som botulinum bakterien forårsager. b) Tab pga. hvalpesyge (Distemper) erstattes tidligst 6 uger efter den dato, hvor hele farmens pelsdyrbestand er blevet vaccineret mod hvalpesyge, dog tidligst den 1. april for avlsdyr og 1. september for hvalpe.

5 5.3 Tab, som ikke godtgøres Forsikringen dækker ikke a) tab af dyr som følge af plasmacytose (Aleutian Disease), med mindre et sådant tab er dækket iht. par. 5.1b2, b) hvalpes død på grund af sygdom eller infektion før 16. juni, c) tab som direkte skyldes 1 krig eller krigslignende handlinger i krigs- som fredstid, herunder hindring, bekæmpelse eller forsvar mod et faktisk eller umiddelbart forestående angreb. 2 opstand, oprør, borgerkrig, tilranelse af magt eller handlinger, som myndighederne foretager for at forhindre eller forsvare lignende hændelser, 3 beslaglæggelse, destruktion af dyr eller andre forholdsregler, som udføres af offentlige personer eller myndigheder i det land, hvor farmen eller personen, som er udpeget til formålet er bosiddende, med undtagelseaf situationer, hvor forholdsreglerne vedrører de i par nævnte tab. 4 bestråling eller radioaktiv forurening, 5 farer som vedrører smugleri, ulovlig handel eller andre illegale aktiviteter. 6 strejke, lockout, arbejdskonflikt eller oprør. 5.4 Begrænsninger vedr. Selskabets erstatningsansvar Selskabet er ikke erstatningspligtig, såfremt Forsikringstager eller den person for hvis aktiviteter, denne er ansvarlig a) har tilbageholdt oplysninger vedr. dyrenes eller farmens forhold eller bevidst har givet FFS eller selskabet fejlagtige oplysninger, eller har forsøgt at kompensere tabet på svigagtig måde. b) med vilje eller ved grov forsømmelighed har forårsaget tab; i forbindelse med eller efterfølgende undlod at tage rimelige forholdsregler for at redde eller beskytte dyrene mod enhver nært forestående begivenhed, som der er tegnet forsikring mod; har tilsidesat officielle meddelelser, anbefalinger eller instrukser fra dyrlæger eller påbud udstedt af veterinære myndigheder eller i betydelig grad har afveget fra disse. c) ikke har overholdt de i par. 6 anførte instrukser vedr. forsikringsbetingelserne.

6 d) har forårsaget tab ved at give dyrene forkert foder, det være sig bevidst eller ved forsømmelighed, eller på et eller andet tidspunkt har fodret dyrene med rå pelsdyrkroppe, e) ikke har udfærdiget og indsendt den forsikringsbegæring, som anføres i par. 3 eller erstatningskravet, som anføres i par. 7, f) ikke har sørget for vaccination mod hvalpesyge af hundene på farmen. Såfremt national lovgivning i det land, hvor farmen er beliggende kræver det, skal der også på farme med finnraccoon og ræve vaccineres mod smitsom leverbetændelse (Contagious Hepatitis) og Parvovirus hos hunde. g) ikke har sikret korrekt dyrevelfærd i overensstemmelse med national lovgivning og i tilfælde af manglende national lovgivning iht. Europarådets anbefalinger. h) ikke har ladet veterinære specialister udpeget af FFS eller Selskabet få adgang til farmen i) har vaccineret hele eller dele af pelsdyrbestanden med vaccine, som ikke opfylder European Pharmacopoeias krav og og/eller var over sidste anvendelsesdato eller som ikke har været korrekt opbevaret. 6. Forholdsregler i tilfælde af tab eller fare herfor 6.1 Meddelelser, øjeblikkelige forholdsregler eller rapportering a) Såfremt dyrene går til som følge af en i par. 5.1a anført begivenhed, skal Forsikringstager øjeblikkeligt underrette den lokale FFS repræsentant. b) Såfremt dyrene dør under forhold, hvor der er begrundet mistanke om sygdomsudbrud, skal Forsikringstager omgående 1 underrette en veterinær myndighed og FFS repræsentanten om begivenheden, overholde instruktionerne og på anden måde gøre sit bedste for at begrænse skaden eller tabet. 2 skulle en vaccination af dyrene blive påbudt eller andre forholdsregler blive krævet for at bekæmpe sygdommen, skal sådanne forholdsregler udføres i overensstemmelse med påbuddet, og der skal udstedes certifikat herfor. Certifikatet skal angive antallet og arten af forholdsregler samt tidspunktet, hvor disse forholdsregler blev taget. Den tilsynsførende dyrlæge skal hele tiden holdes underrettet om resultatet af behandlingen. 3 skaffe en erklæring fra et forskningsinstitut vedr. sygdommens art. c) Såfremt dyrene aflives efter påbud fra en veterinær myndighedsperson eller en repræsentant for FFS samt såfremt forholdsreglen er begrundet i en sygdom, som er på farmen, skal der udfærdiges et certifikat af den person, som udsteder påbuddet med en begrundelse for forholdsreglerne samt omfanget af disse.

7 d) I tilfælde af fortsat dødelighed blandt dyrene skal Forsikringstager mindst én gang om ugen give FFS repræsentanten en kort oversigt over tabene på grundlag af den liste, som er nævnt i par. 3f. e) Forsikringstager afholder omkostningerne i forbindelse med vaccination og anden behandling, prøver og udstedelse af de nødvendige certifikater og erklæringer. 6.2 Destruktion af døde dyr Såfremt døde eller aflivede dyr destrueres uden at være flået, fordi deres pelse anses for værdiløse, forudsætter erstatningen, at destruktionen aftales med en repræsentant for FFS samt at denne udsteder et bevis for aftalen. Beviset skal indeholde antallet af destruerede dyr bekræftet af den person, som udsteder beviset eller dennes bemyndigede. 6.3 Forsendelse af skind fra døde eller aflivede dyr a) Minkhvalpe, som dør eller aflives efter påbud efter 1. august, ræve-, finnraccoon- samt ilderhvalpe, som dør eller aflives efter 1. september samt alle udvoksede dyr skal altid pelses efter aflivning og skindene skal sendes til FFS med mindre der aftales andet med FFS repræsentanten fra gang til gang. b) Skind skal straks sendes til FFS som separate forsendelser med separat indleveringsseddel. Forsendelsen skal mærkes ERSTATNING. Stregkodetaloner med kundenr. skal ikke vedhæftes skindene. c) Ejendomsretten til skindene overføres til Selskabet i forbindelse med beslutningen om erstatning for skade i samme forhold som den skadeserstatning, der vil blive udbetalt, udgøres af en 100-procents erstatning. Bestemmelserne i par. 9j gælder for kreditering af indtægter fra salg af skindene. 6.4 Betydningen af de proceduremæssige instrukser Manglende overholdelse af de i par. 6 anførte proceduremæssige instrukser kan medføre reduktion af eller afvisning af erstatning. Selskabets erstatningspligt træder i kraft fra den dag, FFS lokale repræsentant er blevet underrettet om begivenheden. 7. Erstatningskrav a) For at opnå erstatning for tab, skal Forsikringstager sende følgende til FFS eller dets repræsentant inden 30 dage efter, at dødeligheden er ophørt: 1 underretning om tabet (erstatningskrav) 2 anmeldelsesblanketter over døde dyr eller dyr, som er blevet aflivet, for hver dag og for hver enkelte dyreart. 3 et certifikat fra en veterinær myndighedsperson vedr. forebyggende vaccination af avlsdyr, hvalpe og hunde samt den behandling, som er udført ifm. Sygdommen.

8 4 et certifikat fra en forskningsinstitut eller veterinær myndighed om prøveresultaterne eller en erklæring, som fastslår årsagen til sygdommen. 5 kvittering for omkostningerne til obduktion af dyrene, såfremt Forsikringstager har fået en sådan foretaget, 6 en kvittering (indleveringssedlens B-kopi) for de skind, som er sendt til FFS (mærket "ERSTATNING") og 7 en erklæring vedr. Forsikringstagers ejendomsret over farmen/farmene eller dyrene, hvis FFS eller selskabet kræver det. 8 alt andet materiale, som er af betydning for vurdering af tabets omfang og forsikringsdækningen. b) Såfremt der anmodes om erstatning for tab jf. par. 5.1a, skal erstatningskravet omfatte en erklæring vedr. de mistede dyr på grundlag af den liste, som er nævnt i par. 3f samt en anden erklæring vedr. hændelsesforløbet, hvad FFS eller selskabet måtte kræve. c) Forsikringstager afholder udgifterne til udstedelse af de nødvendige certifikater. 8. Tabets størrelse Det tab, som dækkes, beregnes, såfremt det er muligt, på grundlag af de priser, Forsikringstager ville have opnået for skindene efter en normal vækstperiode ved salg hos FFS, såfremt der ikke var sket tab, på følgende måde: a) Erstatningens grundbeløb er gennemsnitsprisen, som ville være blevet betalt for lignende vinterskind på FFS auktioner i december-juni i den auktionsperiode, som følger umiddelbart efter tabet. b) Erstatningens grundbeløb justeres iht. de procentsatser som er angivet i nedenstående tabel: Art Dato Justerings-% Avlsdyr Alle hanner Alle tæver Hvalpe Mink Alle Senere 100 c) Såfremt antallet af forsikrede avlsdyr er forøget med mere end 20% mellem 1. januar og 31. marts, skal forøgelsen meddeles FFS iht. par. 8b.

9 d) Såfremt det i par. 5.1a eller 5.1d nævnte tab giver anledning til at hvalpe dør før 16. juni kan der betales en erstatning på 40% af det i punkt a nævnte grundbeløb under forudsætning af, at Forsikringstager vedhæfter en erklæring samt bevis for hændelsen, som førte til tab. I et sådant tilfælde vil erstatningen, som udbetales for den tæve, som fødte de hvalpe, for hvilke der udbetales erstatning, være 100%, i modsætning til de procentsatser, som er nævnt i afsnit b. e) Det tab, som beregnes jf. i a-d ovenfor er maksimumbeløb pr. dyr iht. nærværende forsikringsbestemmelser. Det erstatningsbeløb, som udbetales beregnes på grundlag af det maksimale tab som anført i par Erstatningsbeløbet a) Den erstatning, som betales iht. par. 5.1a og 5.1d i forsikringsbestemmelserne er 100% af det beregnede tab iht. par. 8f, med undtagelse af tab som følge af hærværk på ejendommen, hvor der beregnes 80% af tabet i overensstemmelse med par. 8 b) Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.1b1 i forsikringsbestemmelserne og svarer til følgende procentsatser af det tab, som beregnes iht. par. 8: 1 100% såfremt hele pelsdyrbestanden, også i tilfælde af, at kun nogle af dyrene er omfattet af forsikringen, er blevet vaccineret mod den pågældende sygdom under forudsætning af at - vaccinationen af avlsdyr fandt sted før 1. februar og maksimalt er to år gammel, - vaccinationen af minkhvalpe hvert år finder sted før 15. juli samt - vaccinationen af rævehvalpe finder sted før 15. august hvert år. Der betales imidlertid ikke erstatning for hvalpe, hvis tabet sker før vaccinationen. 2 50%, hvis den i par. 1 omtalte vaccination ikke blev foretaget eller ikke fandt sted inden for den anførte tidsfrist. c) Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.1b2 i forsikringsbestemmelserne (plasmacytose) forudsat at - antallet af avlsdyr som mistes mellem 1. januar og 15. juni overstiger 10% af antallet af forsikrede avlsdyr før tabet, - antallet af mistede dyr på øvrige tidspunkter overstiger 10% af den samlede forsikrede pelsdyrbestand før tab. Erstatningen udgør i alt 90% af det beregnede tab jf. par. 8. Erstatning betales på grundlag af par. 5.1c eller 5.2a af forsikringsbetingelserne forudsat at - antallet af avlsdyr, som går tabt mellem 1. januar og 15. juni overstiger 5% af de forsikrede avlsdyr før tab og - antallet af mistede dyr på andre tidspunkter overstiger 5% af den

10 samlede forsikrede pelsdyrbestand før tab med mindre det skyldes diegivningssyge, hvor det forudsættes at - antallet af avlstæver, som går tabt mellem 1. juni og 31. juli overstiger 10% af antallet af forsikrede avlstæver før tab. Erstatning udbetales på grundlag af par. 5.2a i forsikringsbestemmelserne, dog kun såfremt den samlede pelsdyrbestand på farmen hvert år er blevet vaccineret mod den sygdom, som forårsages af botulinum bakterien (botulisme) før 15. Juli. Erstatning udgør i alt 90% af tabet beregnet iht. par. 8. e) Den erstatning, som betales iht. par. 5.2b udgør i alt 90% af tabet, som beregnes i overensstemmelse med par. 8, når det sker mindst 6 uger efter den dag, hvor hele pelsdyrbestanden på farmen er blevet vaccineret mod hvalpesyge og tidligst 1. april for avlsdyr og 1. september for hvalpe. Der betales erstatning for mistede dyr i maksimalt 45 dage. f) Udgifter til obduktion af dyrene erstattes fuldt ud mod forelæggelse af kvittering jf. par. 7.a5. g) Erstatning jf. par. 9b-d betales i maksimalt 45 dage fra et sygdomsudbrud. For dyr som mistes efter denne periode eller i denne periode, hvis årsagen er en anden end den i par. 5.1b-c eller 5.2 nævnte sygdom vil der ikke blive udbetalt erstatning med mindre en dyrlæge konstaterer, at farmen er sygdomsfri. h) Det maksimale erstatningsbeløb, som betales pr. farm pr. forsikringsperiode er EUR , herunder også erstatning iht. 5.1b2 (plasmacytose), i hvilket tilfælde det maksimale erstatningsbeløb pr. farm pr. forsikringsperiode er EUR I tilfælde, hvor flere forsikringstagere har forbindelse med hinanden, f.eks. hvis de har købt foder fra samme central, kan maksimumbeløbet for erstatningen gælde for forsikringstagerne i fællesskab. Forsikringstager har yderligere en selvrisiko på 50 % af det erstatningsbeløb, som beregnes iht. par. 9 for den del af erstatningen, som overstiger EUR i) Erstatningen krediteres Forsikringstager af FFS. FFS vederlag fratrækkes erstatningen. j) De i par. 6.3c nævnte skind sælges på selskabets vegne. Forsikringstager er berettiget til yderligere erstatning fra salgsprovenuet i forhold til dennes ejendomsret til skindene. k) For at minimere tabet skal Forsikringstager, i en periode på to uger fra tabet sker, effektivt og med alle korrekte midler under de givne omstændigheder søge at fange de bortløbne eller i ond hensigt frisatte dyr.

11 10. Dyr som slippes fri i ond hensigt (hærværk på ejendommen) I modsætning til bestemmelserne i par. 8. and 9. erstatter forsikringen tab, som forårsages af dyr som i ond hensigt slippes løs på grund af hærværk på ejendommen iht. par. 5.1d som følger: 1 I tillæg til det beløb, som beregnes for tab af dyr jf. par. 8, ydes en erstatning på 10% for værdiforringelse pr. dyr, som fanges efter det er frisat. Erstatning for værdiforringelse beregnes altid på grundlag af det i par. 8a anførte grundbeløb. Erstatning for værdiforringelse forudsætter, at farmeren har fuldt FFS instrukser vedrørende indfangning af løsslupne dyr samt at denne har oplyst antallet af frisatte og indfangede dyr. 2 Tillægserstatningen er indeholdt i den maksimumerstatning, som er anført i par. 9h. 11. Regres Retten til at kræve erstatning for tabet fra den part, som forårsager tabet overføres til selskabet med det beløb, som betales i erstatning, såfremt den hændelse, som førte til tab var bevidst eller skyldes grov forsømmelighed. Regresretten gælder for enhver, som er ansvarlig iht. national lovgivning, uanset om tabet skyldtes dennes forsømmelighed. 12. Flere forsikringer Selskabet hæfter ikke for tab eller delvise tab iht. denne forsikring, såfremt der på det tidspunkt, hvor tabet finder sted er anden gældende forsikring eller erstatning iht. lovgivningen, som helt eller delvis dækker tabet, hvis denne forsikring ikke var blevet tegnet. 13. Tvister Tvister, som måtte opstå ifm. nærværende aftale, bilægges ved mægling mellem aftaleparterne. Opnås der ikke enighed, vil tvisten blive bilagt ved voldgift i Helsingfors iht. finsk lov, i overensstemmelse med det centrale handelskammers voldgiftsregler ved en voldgiftsret med en voldgiftsmand.

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014

Agria Smådyr og Fugle. Gælder fra 01.01.2014 Agria Smådyr og Fugle Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2014 Agria Kat Gælder fra 01.01.2014 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er en

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 ADVOKATANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 470-13-02 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. ADVOKATANSVARSFORSIKRING 1. Dækket risiko Forsikringen dækker sikrede for erstatningsansvar

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010

F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R. For Fiskefartøjer. Dansk Fartøjsforsikring A/S. CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 F O R S I K R I N G S B E T I N G E L S E R For Fiskefartøjer Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR.nr. 32 47 19 35 1.1 2010 Indholdsfortegnelse : 1. Optagelse af fartøj til forsikring. 2. Fartøjernes værdiansættelse.

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING HOS MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 MOTORCYKELFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Fællesbestemmelser for motorcykelforsikring Disse bestemmelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 731 Til rejser i hele verden Til rejsende under 70 år Begrænset dækning for KRONISKE ELLER EKSISTERENDE LIDELSER! Søg forhåndstilsagn! SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset. MICROSOFT FORSIKRING OVERSIGT DETTE ER VIGTIG INFORMATION SOM BØR LÆSES Denne sammenfatning repræsenterer ikke de fuldstændige forsikringsvilkår - de fuldstændige vilkår og betingelser findes på forsikringsbeviset.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER MOTORCYKEL PRIVAT Indholdsfortegnelse: Fællesbestemmelser Definitioner Forudsætninger Generelt Forsikringssummer 1. Hvem er dækket? 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Begrænset dækning

Læs mere

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012

Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 Agria Favorit Gælder fra 01.01.2012 PERSONOPLYSNINGER Som kunde hos Agria Dyreforsikring, har vi behov for oplysninger om dig. Hos Agria passer vi godt på dine oplysninger og din personlige sikkerhed er

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER

RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER RESURS SUPREME CARD GOLD MASTERCARD OVERSIGT OVER ERSTATNINGER SKEMA MED ERSTATNINGER Alle erstatninger er pr. modtager pr. rejse med mindre andet er angivet Sektion A Gebyr for annullering eller afkortning

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder

AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Nr. 1000-080 AcceptForsikring - for AcceptCard kunder Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for AcceptForsikring, som gælder i forbindelse med kreditter etableret

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser For Danske Fiskeres Forsikring G/S CVR nr. 55 12 46 12 Forsikringsbetingelser 1. Forsikringsbegæring og forsikringstagerens oplysningspligt. 2. Ikrafttræden af forsikring. 3. Vurderingsmændenes

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1

Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MOTORCYKELFORSIKRING Betingelsesnummer: Motorcykel 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb

Læs mere

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous

Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Ansvarsbetingelser PI Miscellaneous Indholdsfortegnelse Sikrede... 2 Forsikringens omfang... 3 Udvidelser... 3 Undtagelser... 5 Geografisk område... 6 Forsikringsperiode... 7 Forsikringssum... 7 Moms...

Læs mere

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ).

Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). EnviroPro Forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen består af: Policen samt nærværende forsikringsbetingelser (herefter samlet kaldet vilkårene ). 1 Sikrede 1.1 Forsikringen dækker den, som er angivet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S

Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Nr. 15000-004 Forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring - for kunder i Ringkjøbing Landbobank A/S Forsikringsbetingelser Dette hæfte indeholder de fuldstændige forsikringsbetingelser for ØkonomiSikring,

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING

FORSIKRINGSVILKÅR NR 01BD 01.01.2015 BUSINESS DANMARK LØNSIKRING 1. INDLEDNING Forsikringsvilkårene indeholder nærmere oplysninger om forsikringsydelserne, som Forsikrede er berettiget til i henhold til ovennævnte forsikringsordning, hvis forsikrede bliver uarbejdsdygtig

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Bilforsikring 1502121

Bilforsikring 1502121 Bilforsikring 1502121 Indhold FÆLLESBETINGELSER... 3 MOTORANSVAR... 8 MOTORKASKO... 9 MOTORBRAND... 11 ERSTATNINGSREGLER MOTOR... 13 MOTORULYKKE DØD/INVALIDITET... 16 ERSTATNINGSREGLER MOTORULYKKE... 18

Læs mere