REFERAT Den 18. februar 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Den 18. februar 1995"

Transkript

1 KOMMUNERNES LANDSFORENING AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE REFERAT Den 18. februar 1995 Tid Den 18. februar 1995 Sted Københavns Rådhus Emne Overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 1995 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL), Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF), Københavns Kommune (KBH) og Frederiksberg Kommune (FRB). PROTOKOLLAT Der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgiverparter om, at aftaler og overenskomster inden for det (amts)kommunale område fornys for perioden 1. april marts 1997 på nedennævnte vilkår: Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforøgelser i forhold til lønniveauet pr. 31. marts Generelle lønforhøjelser Med virkning fra 1. april 1995 ydes en generel lønforhøjelse på 0,66 procent. Med virkning fra 1. april 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent. Med virkning fra 1. oktober 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent Lønsummen for de lønuafhængige tillæg (arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte) forhøjes med 1,9 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,6 procent pr. 1. april De arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes med 0,66 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,56 procent pr. 1. april Anvendelsen af resten af den afsatte del af lønsummen aftales mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. K:\O.95\FORHANDL\170295\KTO\FORLIG.DOC

2 Anvendelse af forhøjelsen af lønsummen for de arbejdsbestemte tillæg aftales ved specialforhandlingerne. Det forudsættes af parterne, at der foretages fornøden koordinering, så forhøjelsen af tillæg, der i dag er af samme størrelse, sker med samme procent, medmindre der særligt er grund til at fravige sammenhængen i tillægsstrukturen. 2. Reguleringsordning../. Pr. 1. april 1995 og 1. april 1996 foretages en ekstraordinær regulering af den aktuelle løn i overensstemmelse med bilag Decentrale løninstrumenter Der indgås mellem KTO og hver enkelt af de kommunale./. arbejdsgiverparter - i overensstemmelse med de som bilag 2 vedlagte protokollater af 8. februar et protokollat om decentrale løninstrumenter Som ét af de decentrale løninstrumenter indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en aftale om decentral lønordning for det (amts)kommunale område. Aftalen udfor-./. mes i overensstemmelse med den skitse, der er vedlagt som bilag 3. I Amtsrådsforeningens område etableres en tilsvarende ordning for stillinger aflønnet svarende til lønramme 36 eller højere lønramme Den decentrale lønordning tilføres pr. 1. april ,36 procent af lønsummen og pr. 1. april ,12 procent af lønsummen. En forholdsmæssig del (svarende til ovennævnte procentdele af lønsummen for det personale, der er undtaget fra den decentrale lønordning), overføres i Kommunernes Landsforenings område til cheflønpuljen og i Amtsrådsforeningens område til den i pkt nævnte ordning Der indgås aftale mellem KTO og Kommunernes Landsforening om den særlige mellemlederpulje for KL's område. Af-./. talen udformes i overensstemmelse med bilag I overensstemmelse med skitse til decentral lønordning på det (amts)kommunale område (bilag 3) pkt. 15 afvikles lokallønordningen Provenuet af genanvendelige midler på 0,4 procent af lønsummen (inkl. lønuafhængige særydelser) anvendes pr. 1. april 1995 til nedenstående formål: Side 2

3 a) 0,33 procent af lønsummen anvendes til procentvise lønstigninger (udmøntes via procentreguleringen). b) Der afsættes hovedorganisationspuljer på 0,07 procent af lønsummen. Heraf overføres 49,8 mio. kr. til LO-området og 31,2 mio. kr. til FTF-området medens AC-området afgiver 5,8 mio. kr. Til øvrige resterer 0,5 mio. kr. 4. Ekstraordinært ansatte/projektydelse. Projektydelsen i individuel jobtræning udgør med virkning fra 1. april 1995 det til enhver tid gældende dagpengemaksimum efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. forhøjet med arbejdsmarkedsbidraget. Ydelsessatsen pr. time udgør 1/37 af det ugentlige dagpengemaksimum. Projektydelsen træder i stedet for samtlige overenskomstfastsatte betalinger, uanset disses benævnelse. Den mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere indgåede aftale om projektløn bortfalder pr. 1. juli Puljer Der afsættes til specielle forhandlinger en pulje på 0,88 procent af lønsummen uden lønuafhængige særydelser fordelt således på hovedorganisationsområder: LO mio. kr., FTF mio. kr., AC mio. kr., øvrige - 3 mio. kr../. Puljen afsættes med virkning fra 1. oktober 1995 og fordeles i overensstemmelse med bilag Pension mv Pensionsordningerne for de grupper, der er omfattet af pkt i protokollatet om aftale- og overenskomstfornyelse pr. 1. april 1989, udbygges. Pr. 1. oktober 1995 forhøjes pensionsbidragene med 2,4 procent dog således, at pensionsbidragene maksimalt kan udgøre 12 procent (4 + 8 procent). Grupper, der har valgt at tilkøbe sig bedre karensbetingelser end forudsat i 1989-forliget, tilføres midler svarende til det, de ville have fået, hvis de havde været med på den generelle ordning Nedenstående bestemmelser optages i de enkelte overenskomster, der har pensionsordninger omfattet af pkt 6.1. Med virkning fra 1. april 1995 indbetales der ikke pensionsbidrag for Side 3

4 medarbejdere, som efter dette tidspunkt i indtil 6 måneder ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikarer, ekstrahjælp mv. Ved optagelse i en pensionsordning efter 1. april 1995 kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 4 år. Provenuet udgør 1,5 mio. kr., der anvendes efter aftale mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Det Kommunale Kartel Parterne er enige om at kodificere følgende vedrørende pension til ekstraordinært ansatte: 1) Ordinær jobtræning: Der optjenes karens, og der oprettes pensionsordning under jobtræningsforløbet, hvis betingelserne efter vedkommende overenskomst er opfyldt. Eget- og arbejdsgiverbidrag indbetales til pensionsordningen beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn. 2) Perioder med aktiveringsydelse medregnes ikke i karensperioden hverken efter den tidligere eller den nye lovgivning, da ydelsen er baseret på kontanthjælp. Der indbetales ikke pensionsbidrag. 3) Perioder med projektydelse medregnes i karensperioden, da projektydelsen er lønlignende. Der indbetales ikke pensionsbidrag i projektydelsesperioden. 4) Perioder med oplæringsløn frem til juli 1995 og oplæringsydelse/aktiveringsydelse for kontanthjælpsmodtagere ved individuel jobtræning plus beskæftigelsestillæg på 15 kr. i timen efter 1. juli 1995: Der optjenes ikke karens og indbetales ikke pensionsbidrag Karenstiden i Den Fælleskommunale Gruppelivsordning forhøjes for midlertidigt beskæftigede til 9 måneder med virkning fra 1. januar Provenuet anvendes til andre formål inden for gruppelivsordningen Udtræden af Den Fælleskommunale Gruppelivsordning for personale omfattet af ikke fuldt udbyggede pensionsordninger sker med virkning fra 1. januar Bidragsforhøjelsen og den forhøjede dækning for de tilbageblivende i ordningen træder i kraft på samme tidspunkt De kommunale arbejdsgivere erklærer sig enige i, at der ved den tekniske udformning af overgangsreglerne for beregning af tjenestemandspensioner i forbindelse med pensionsrefor- Side 4

5 men pr. 1. januar 1994 tilstræbes en principiel retsenhed mellem det kommunale og det statslige område. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Kommunernes Landsforening underskriver den som bilag 6./. vedlagte aftale om fradrag i pensionen ved frivillig pensionering af tjenestemænd mellem 60 og 67 år. Regelsættene for de øvrige områder fornys med tilsvarende indhold Stigningsloftet på kr. for tjenestemandspensionerne aftrappes med virkning fra 1. januar 1997 over en 6-årig periode Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en rammeaftale, der muliggør etablering af supplerende pensionsordninger også for tjenestemænd. Aftalen udformes./. i overensstemmelse med bilag De kommunale arbejdsgiverparter er indstillede på at udarbejde en vejledning til amter, kommuner og institutioner, hvori man gør opmærksom på, at der kan opstå problemer for den enkelte medarbejder, der ikke får indbetalt pensionsbidrag i forhold til den faktiske beskæftigelse ved længerevarende merarbejde, hvis ansættelseskvoten ikke ændres ATP-forhøjelse I tilfælde af, at forhandlingerne på det private arbejdsmarked måtte resultere i enighed om, at LO og DA i ATP's bestyrelse får gennemført en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages modregning i reguleringsordningens provenu i 2. overenskomstår. Modregningen fastsættes beregningsmæssigt til værdien af stigningen i arbejdsgiverbidraget til ATP, beregnet for hele KTO-området. For gruppen, der i 1987 fravalgte ATP-forhøjelsen, anvendes et beløb, svarende til modregningen, til pensionsformål. 7. Efteruddannelse og omstilling Omstilling og udvikling Den centrale pulje til omstillings og udviklingsformål i kommuner og amtskommuner, herunder forsøgsvirksomhed inden for området tilføres 0,005 procent af lønsummen. Midlerne i omstillingspuljen fordeles således pr. overenskomstår: Total i kr. i % af beløbet (0,018 % af lønsummen) KL 10,379 mio. 53 Side 5

6 ARF 6,070 mio. 31 KBH 2,707 mio. 13 FRB 0,314 mio. 1 I alt 19,470 mio Parterne er enige om, at koordineringen på det personalepolitiske område etableres i overensstemmelse med den som./. bilag 8 vedlagte skitse. 8. Medarbejderindflydelse Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO et protokollat om medarbejderindflydelse i overens-./. stemmelse med bilag AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime reguleres pr. 1. april 1995 fra 16,1 øre til 16,4 øre og fra 1. april 1996 fra 16,4 øre til 16,7 øre. Herudover forhøjes bidraget med 2 øre pr. 1. april Ordningerne for København og Frederiksberg forhøjes tilsvarende. 8.3 Ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter. Parterne er enige om, at AKUT-midler, jf. 2 i vedtægter for "Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter mfl.", kan anvendes til dækning af udgifter ved tegning af en ulykkesforsikring, der dækker personskader, der opstår i forbindelse med tillidsrepræsentanternes deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af 9 i TR- 91/aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner tilsluttet Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening. Parterne er enige om, at der på tilsvarende vis tegnes en ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgiften afholdes inden for de midler, som organisationerne modtager til tillidsrepræsentantuddannelse. Parterne er endvidere enige om, at forsikringen skal have samme dækningsområde som Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade med en forsikringssum i tilfælde af ulykke eller død på kr Side 6

7 9. Barsel og omsorg../. Barselaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag 10. Til delvis finansiering medgår provenuet fra ophævelsen af rammeaftalerne om fratrædelsesordninger. Der er hermed gjort endelig op med dette provenu. 10. Ferie../ Ferieaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag I den efterfølgende redaktionsfase kan der ske en tilpasning af aftalen såvel redaktionelt som på områder, hvor der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om, at den foreliggende aftales intentioner bedre opfyldes af nye bestemmelser/ en anden formulering Aftalen forudsættes godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet i henhold til ferielovens Ansættelsesbreve. Det præciseres i 5, stk. 1, i aftalen om ansættelsesbreve, at en måned i denne sammenhæng er lig 30 dage. 12. Rammeaftale om seniorpolitik. Senioraftalerne og fratrædelsesaftalerne sammenskrives og juste-./. res i overensstemmelse med principperne i den som bilag 12 vedlagte skitse. 13. Åremålsansættelse Aftalerne om åremålsansættelse justeres på følgende punkter. 1) Der indføres en forhandlingsadgang for de parter, der har indgået aftalen, med henblik på at aftale vilkår for den åremålsansattes eventuelle fratræden efter 1 år, men forud for åremålets udløb. 2) Formuleringen "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår indtil i alt 3 år"erstattes af "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår således, at den samlede ansættelse på åremål maksimalt kan udgøre 9 år". Side 7

8 3) Formuleringen "Beslutter kommunalbestyrelsen/amtsrådet, at en stilling, der hidtil har været besat på åremålsvilkår, skal besættes varigt, kan ansættelse kun ske efter opslag." erstattes af "Efter åremålsperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet uden opslag overføre den åremålsansatte til varig ansættelse i samme stilling." 4) Ændringerne i pkt. 1) og 3) har virkning for åremålskontrakter, der indgås efter aftalens udsendelse, dog tidligst den 1. april Det drøftes i overenskomstperioden mellem parterne, om åremålspensionstillægget til tjenestemænd på 2,7% pr. åremålsår hensigtsmæssigt kan erstattes af en anden form for forbedrede pensionsvilkår. 14. Konstitution. Der indføjes følgende ændringer i aftalerne om midlertidig tjeneste i højere stilling og vejledningerne hertil. 1) Delvis konstitution Hvis en tjenestemand i forbindelse med, at en højere klassificeret stilling i en periode står ledig (fx pga. vakance, sygdom eller orlov), samtidig med at varetage sin egen tjenestestilling overtager mindst halvdelen af de arbejdsopgaver, der er henlagt til den ledige stilling, kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet/magistraten tildele tjenestemanden et hertil svarende forholdsmæssigt vederlag. Hvis varetagelsen af arbejdsopgaverne i den højere klassificerede stilling deles mellem to personer, kan de pågældende tjenestemænd tildeles et i forhold til deres opgavevaretagelse svarende forholdsmæssigt vederlag. Betingelserne for at oppebære et sådant vederlag er de samme som betingelserne for at oppebære vederlag for midlertidig tjeneste i højere stilling. 2) Konstitution på længerevarende vilkår Kan det på forhånd forudses, at en chef- eller lederstilling vil være ledig mindst 3 måneder, kan kommunalbestyrelsen/ amtsrådet/magistraten vælge at konstituere tjenestemanden på længerevarende vilkår. Ved konstitution på længerevarende vilkår oppebærer tjenestemanden konstitutionsvederlag under sygdom og ferie i hele konstitutionsperioden, ligesom konstitutionen ikke afbrydes på grund af sygdom eller ferie. I øvrigt er vilkårene under sådan konstitution og betin- Side 8

9 gelserne for sådan konstitution de samme som ved midlertidig tjeneste i højere stilling. 3) Formuleringen "overtager alle de væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling" optages i aftalen. 15. Omlægning af løndannelsen. Der nedsættes pr. 1. januar 1996 en fælles arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Arbejdet forudsættes tilendebragt så betids, at resultatet kan indgå i forhandlingerne om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april Arbejdsgruppen får til opgave på baggrund af den samfundsmæssige udvikling og udviklingen inden for den offentlige sektor at vurdere, hvorvidt den gældende løndannelse, herunder samspillet mellem central og decentral løn, er i overensstemmelse med de krav, der fremover vil blive stillet til den offentlige sektor og de offentligt ansatte, samt om lønsystemet inden for den offentlige sektor, herunder lønsystemets elementer, må anses for tidssvarende og hensigtsmæssige. Arbejdsgruppen skal på baggrund af arbejdet fremkomme med analyser af og forslag til ændringer i løndannelsen, lønsystemet samt pensionssystemet, herunder hvilke løndele, der bør være pensionsgivende. Eventuelle forslag til nye lønsystemer, der ikke indebærer mulighed for direkte overgang fra de nuværende til de kommende lønsystemer, må endvidere indeholde forslag til overgangsregler. 16. Implementering af EU-direktiver Implementering af arbejdstidsdirektivet. KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver en./. aftale svarende til bilag KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver et protokollat af følgende indhold: Det kommunale og amtskommunale arbejdsmarkeds parter i Danmark er enige om, at EU-direktiver, der fastsætter regler om arbejdsretlig regulering, løbende skal søges implementeret på det (amts)kommunale arbejdsmarked ved kollektive aftaler og overenskomster. Parterne er endvidere enige om gensidigt at arbejde for, at parterne på det (amts)kommunale område opnår en passende repræsentation i et eventuelt udvalg, der skal rådgive ar- Side 9

10 bejdsministeren i implementeringsprocessen dages reglen. Forkortet varsel efter 120 dages sygdom kan ikke anvendes, når en arbejdstager, der har genoptaget arbejdet efter en arbejdssskade, bliver opsagt pga sygdom, og de 120 dages sygdom udelukkende er forårsaget af den oprindelige arbejdsskade. Forkortet varsel kan dog anvendes, hvis opsigelsen er afgivet mere end 2 år efter den oprindelige arbejdsskade, eller ansættelsesforholdet i mellemtiden har været afbrudt. (Amts)kommunen kan afkræve pågældende fornøden lægelig dokumentation for forholdet. 18. Forhandlingerne på de enkelte aftale- og overenskomstområder. Parterne er enige om, at følgende spørgsmål henskydes til de specielle forhandlinger: Etablering af supplerende pensionsordninger, jf. pkt Nedsættelse af den pligtige afgangsalder for visse tjenestemandsgrupper, fx brandfolk. Ændring af karensbestemmelserne for visse pensionsordninger. Indbetaling af pensionsbidrag til nyansatte medarbejdere, der allerede har fået oprettet pensionsordning på det private arbejdsmarked. Forhandlingsforpligtelse ved merarbejde af en vis størrelse (overført til AC-forhandlingerne). Ændring af ansættelsesvilkårene for deltidsbeskæftigede. 19. Lønfrigivelse. Lønfrigivelse finder sted i overensstemmelse med det som bilag 14./. vedlagte udkast til protokollat, der underskrives af KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Side 10

11 20. Omkostningsberegning../. Dette protokollats omkostninger er angivet i bilag 15. Der tages forbehold for endelig godkendelse i de respektive forsamlinger af forhandlingsresultatet. København, den 18. februar 1995 For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Søren Andersen/Herluf Ibsen For KOMMUNALE TJENESTEMÆND og OVERENSKOMSTANSATTE: Poul Winckler/Jens Kragh For AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK: K. Ebbensgaard/Benny C. Hansen For KØBENHAVNS KOMMUNE: Jens Kramer Mikkelsen/Hans Simmelkjær For FREDERIKSBERG KOMMUNE: John Winther/Lars Due Østerbye Side 11

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kommunale og Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. oktober 2008 for tjenestemænd og visse andre ansatte KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.25.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SUPPLERENDE PENSION TIL TJENESTEMÆND OG AN- SATTE MED RET TIL TJENESTEMANDSPENSION

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne

Protokol. mellem TDC A/S. Dansk Metal teleafdelingerne Protokol mellem TDC A/S og Dansk Metal teleafdelingerne over forhandling om anvendelse af de i aftale af 31. januar 2004 "Ad Særaftale 2 - pension" nævnte midler til bl.a. at gøre løndele pensionsgivende

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen.

Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. Udkast til 5. juli 2005 J.nr. 05-870-7 Bekendtgørelse om tjenestemandspensionsforpligtelser i forbindelse med kommunalreformen. I medfør af 7, stk. 3 6 i lov nr. 539 af 24. juni 2005 om visse proceduremæssige

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere