REFERAT Den 18. februar 1995

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Den 18. februar 1995"

Transkript

1 KOMMUNERNES LANDSFORENING AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE REFERAT Den 18. februar 1995 Tid Den 18. februar 1995 Sted Københavns Rådhus Emne Overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 1995 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL), Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF), Københavns Kommune (KBH) og Frederiksberg Kommune (FRB). PROTOKOLLAT Der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgiverparter om, at aftaler og overenskomster inden for det (amts)kommunale område fornys for perioden 1. april marts 1997 på nedennævnte vilkår: Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforøgelser i forhold til lønniveauet pr. 31. marts Generelle lønforhøjelser Med virkning fra 1. april 1995 ydes en generel lønforhøjelse på 0,66 procent. Med virkning fra 1. april 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent. Med virkning fra 1. oktober 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent Lønsummen for de lønuafhængige tillæg (arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte) forhøjes med 1,9 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,6 procent pr. 1. april De arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes med 0,66 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,56 procent pr. 1. april Anvendelsen af resten af den afsatte del af lønsummen aftales mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. K:\O.95\FORHANDL\170295\KTO\FORLIG.DOC

2 Anvendelse af forhøjelsen af lønsummen for de arbejdsbestemte tillæg aftales ved specialforhandlingerne. Det forudsættes af parterne, at der foretages fornøden koordinering, så forhøjelsen af tillæg, der i dag er af samme størrelse, sker med samme procent, medmindre der særligt er grund til at fravige sammenhængen i tillægsstrukturen. 2. Reguleringsordning../. Pr. 1. april 1995 og 1. april 1996 foretages en ekstraordinær regulering af den aktuelle løn i overensstemmelse med bilag Decentrale løninstrumenter Der indgås mellem KTO og hver enkelt af de kommunale./. arbejdsgiverparter - i overensstemmelse med de som bilag 2 vedlagte protokollater af 8. februar et protokollat om decentrale løninstrumenter Som ét af de decentrale løninstrumenter indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en aftale om decentral lønordning for det (amts)kommunale område. Aftalen udfor-./. mes i overensstemmelse med den skitse, der er vedlagt som bilag 3. I Amtsrådsforeningens område etableres en tilsvarende ordning for stillinger aflønnet svarende til lønramme 36 eller højere lønramme Den decentrale lønordning tilføres pr. 1. april ,36 procent af lønsummen og pr. 1. april ,12 procent af lønsummen. En forholdsmæssig del (svarende til ovennævnte procentdele af lønsummen for det personale, der er undtaget fra den decentrale lønordning), overføres i Kommunernes Landsforenings område til cheflønpuljen og i Amtsrådsforeningens område til den i pkt nævnte ordning Der indgås aftale mellem KTO og Kommunernes Landsforening om den særlige mellemlederpulje for KL's område. Af-./. talen udformes i overensstemmelse med bilag I overensstemmelse med skitse til decentral lønordning på det (amts)kommunale område (bilag 3) pkt. 15 afvikles lokallønordningen Provenuet af genanvendelige midler på 0,4 procent af lønsummen (inkl. lønuafhængige særydelser) anvendes pr. 1. april 1995 til nedenstående formål: Side 2

3 a) 0,33 procent af lønsummen anvendes til procentvise lønstigninger (udmøntes via procentreguleringen). b) Der afsættes hovedorganisationspuljer på 0,07 procent af lønsummen. Heraf overføres 49,8 mio. kr. til LO-området og 31,2 mio. kr. til FTF-området medens AC-området afgiver 5,8 mio. kr. Til øvrige resterer 0,5 mio. kr. 4. Ekstraordinært ansatte/projektydelse. Projektydelsen i individuel jobtræning udgør med virkning fra 1. april 1995 det til enhver tid gældende dagpengemaksimum efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. forhøjet med arbejdsmarkedsbidraget. Ydelsessatsen pr. time udgør 1/37 af det ugentlige dagpengemaksimum. Projektydelsen træder i stedet for samtlige overenskomstfastsatte betalinger, uanset disses benævnelse. Den mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere indgåede aftale om projektløn bortfalder pr. 1. juli Puljer Der afsættes til specielle forhandlinger en pulje på 0,88 procent af lønsummen uden lønuafhængige særydelser fordelt således på hovedorganisationsområder: LO mio. kr., FTF mio. kr., AC mio. kr., øvrige - 3 mio. kr../. Puljen afsættes med virkning fra 1. oktober 1995 og fordeles i overensstemmelse med bilag Pension mv Pensionsordningerne for de grupper, der er omfattet af pkt i protokollatet om aftale- og overenskomstfornyelse pr. 1. april 1989, udbygges. Pr. 1. oktober 1995 forhøjes pensionsbidragene med 2,4 procent dog således, at pensionsbidragene maksimalt kan udgøre 12 procent (4 + 8 procent). Grupper, der har valgt at tilkøbe sig bedre karensbetingelser end forudsat i 1989-forliget, tilføres midler svarende til det, de ville have fået, hvis de havde været med på den generelle ordning Nedenstående bestemmelser optages i de enkelte overenskomster, der har pensionsordninger omfattet af pkt 6.1. Med virkning fra 1. april 1995 indbetales der ikke pensionsbidrag for Side 3

4 medarbejdere, som efter dette tidspunkt i indtil 6 måneder ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikarer, ekstrahjælp mv. Ved optagelse i en pensionsordning efter 1. april 1995 kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 4 år. Provenuet udgør 1,5 mio. kr., der anvendes efter aftale mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Det Kommunale Kartel Parterne er enige om at kodificere følgende vedrørende pension til ekstraordinært ansatte: 1) Ordinær jobtræning: Der optjenes karens, og der oprettes pensionsordning under jobtræningsforløbet, hvis betingelserne efter vedkommende overenskomst er opfyldt. Eget- og arbejdsgiverbidrag indbetales til pensionsordningen beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn. 2) Perioder med aktiveringsydelse medregnes ikke i karensperioden hverken efter den tidligere eller den nye lovgivning, da ydelsen er baseret på kontanthjælp. Der indbetales ikke pensionsbidrag. 3) Perioder med projektydelse medregnes i karensperioden, da projektydelsen er lønlignende. Der indbetales ikke pensionsbidrag i projektydelsesperioden. 4) Perioder med oplæringsløn frem til juli 1995 og oplæringsydelse/aktiveringsydelse for kontanthjælpsmodtagere ved individuel jobtræning plus beskæftigelsestillæg på 15 kr. i timen efter 1. juli 1995: Der optjenes ikke karens og indbetales ikke pensionsbidrag Karenstiden i Den Fælleskommunale Gruppelivsordning forhøjes for midlertidigt beskæftigede til 9 måneder med virkning fra 1. januar Provenuet anvendes til andre formål inden for gruppelivsordningen Udtræden af Den Fælleskommunale Gruppelivsordning for personale omfattet af ikke fuldt udbyggede pensionsordninger sker med virkning fra 1. januar Bidragsforhøjelsen og den forhøjede dækning for de tilbageblivende i ordningen træder i kraft på samme tidspunkt De kommunale arbejdsgivere erklærer sig enige i, at der ved den tekniske udformning af overgangsreglerne for beregning af tjenestemandspensioner i forbindelse med pensionsrefor- Side 4

5 men pr. 1. januar 1994 tilstræbes en principiel retsenhed mellem det kommunale og det statslige område. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Kommunernes Landsforening underskriver den som bilag 6./. vedlagte aftale om fradrag i pensionen ved frivillig pensionering af tjenestemænd mellem 60 og 67 år. Regelsættene for de øvrige områder fornys med tilsvarende indhold Stigningsloftet på kr. for tjenestemandspensionerne aftrappes med virkning fra 1. januar 1997 over en 6-årig periode Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en rammeaftale, der muliggør etablering af supplerende pensionsordninger også for tjenestemænd. Aftalen udformes./. i overensstemmelse med bilag De kommunale arbejdsgiverparter er indstillede på at udarbejde en vejledning til amter, kommuner og institutioner, hvori man gør opmærksom på, at der kan opstå problemer for den enkelte medarbejder, der ikke får indbetalt pensionsbidrag i forhold til den faktiske beskæftigelse ved længerevarende merarbejde, hvis ansættelseskvoten ikke ændres ATP-forhøjelse I tilfælde af, at forhandlingerne på det private arbejdsmarked måtte resultere i enighed om, at LO og DA i ATP's bestyrelse får gennemført en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages modregning i reguleringsordningens provenu i 2. overenskomstår. Modregningen fastsættes beregningsmæssigt til værdien af stigningen i arbejdsgiverbidraget til ATP, beregnet for hele KTO-området. For gruppen, der i 1987 fravalgte ATP-forhøjelsen, anvendes et beløb, svarende til modregningen, til pensionsformål. 7. Efteruddannelse og omstilling Omstilling og udvikling Den centrale pulje til omstillings og udviklingsformål i kommuner og amtskommuner, herunder forsøgsvirksomhed inden for området tilføres 0,005 procent af lønsummen. Midlerne i omstillingspuljen fordeles således pr. overenskomstår: Total i kr. i % af beløbet (0,018 % af lønsummen) KL 10,379 mio. 53 Side 5

6 ARF 6,070 mio. 31 KBH 2,707 mio. 13 FRB 0,314 mio. 1 I alt 19,470 mio Parterne er enige om, at koordineringen på det personalepolitiske område etableres i overensstemmelse med den som./. bilag 8 vedlagte skitse. 8. Medarbejderindflydelse Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO et protokollat om medarbejderindflydelse i overens-./. stemmelse med bilag AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime reguleres pr. 1. april 1995 fra 16,1 øre til 16,4 øre og fra 1. april 1996 fra 16,4 øre til 16,7 øre. Herudover forhøjes bidraget med 2 øre pr. 1. april Ordningerne for København og Frederiksberg forhøjes tilsvarende. 8.3 Ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter. Parterne er enige om, at AKUT-midler, jf. 2 i vedtægter for "Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter mfl.", kan anvendes til dækning af udgifter ved tegning af en ulykkesforsikring, der dækker personskader, der opstår i forbindelse med tillidsrepræsentanternes deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af 9 i TR- 91/aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner tilsluttet Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening. Parterne er enige om, at der på tilsvarende vis tegnes en ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgiften afholdes inden for de midler, som organisationerne modtager til tillidsrepræsentantuddannelse. Parterne er endvidere enige om, at forsikringen skal have samme dækningsområde som Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade med en forsikringssum i tilfælde af ulykke eller død på kr Side 6

7 9. Barsel og omsorg../. Barselaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag 10. Til delvis finansiering medgår provenuet fra ophævelsen af rammeaftalerne om fratrædelsesordninger. Der er hermed gjort endelig op med dette provenu. 10. Ferie../ Ferieaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag I den efterfølgende redaktionsfase kan der ske en tilpasning af aftalen såvel redaktionelt som på områder, hvor der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om, at den foreliggende aftales intentioner bedre opfyldes af nye bestemmelser/ en anden formulering Aftalen forudsættes godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet i henhold til ferielovens Ansættelsesbreve. Det præciseres i 5, stk. 1, i aftalen om ansættelsesbreve, at en måned i denne sammenhæng er lig 30 dage. 12. Rammeaftale om seniorpolitik. Senioraftalerne og fratrædelsesaftalerne sammenskrives og juste-./. res i overensstemmelse med principperne i den som bilag 12 vedlagte skitse. 13. Åremålsansættelse Aftalerne om åremålsansættelse justeres på følgende punkter. 1) Der indføres en forhandlingsadgang for de parter, der har indgået aftalen, med henblik på at aftale vilkår for den åremålsansattes eventuelle fratræden efter 1 år, men forud for åremålets udløb. 2) Formuleringen "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår indtil i alt 3 år"erstattes af "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår således, at den samlede ansættelse på åremål maksimalt kan udgøre 9 år". Side 7

8 3) Formuleringen "Beslutter kommunalbestyrelsen/amtsrådet, at en stilling, der hidtil har været besat på åremålsvilkår, skal besættes varigt, kan ansættelse kun ske efter opslag." erstattes af "Efter åremålsperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet uden opslag overføre den åremålsansatte til varig ansættelse i samme stilling." 4) Ændringerne i pkt. 1) og 3) har virkning for åremålskontrakter, der indgås efter aftalens udsendelse, dog tidligst den 1. april Det drøftes i overenskomstperioden mellem parterne, om åremålspensionstillægget til tjenestemænd på 2,7% pr. åremålsår hensigtsmæssigt kan erstattes af en anden form for forbedrede pensionsvilkår. 14. Konstitution. Der indføjes følgende ændringer i aftalerne om midlertidig tjeneste i højere stilling og vejledningerne hertil. 1) Delvis konstitution Hvis en tjenestemand i forbindelse med, at en højere klassificeret stilling i en periode står ledig (fx pga. vakance, sygdom eller orlov), samtidig med at varetage sin egen tjenestestilling overtager mindst halvdelen af de arbejdsopgaver, der er henlagt til den ledige stilling, kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet/magistraten tildele tjenestemanden et hertil svarende forholdsmæssigt vederlag. Hvis varetagelsen af arbejdsopgaverne i den højere klassificerede stilling deles mellem to personer, kan de pågældende tjenestemænd tildeles et i forhold til deres opgavevaretagelse svarende forholdsmæssigt vederlag. Betingelserne for at oppebære et sådant vederlag er de samme som betingelserne for at oppebære vederlag for midlertidig tjeneste i højere stilling. 2) Konstitution på længerevarende vilkår Kan det på forhånd forudses, at en chef- eller lederstilling vil være ledig mindst 3 måneder, kan kommunalbestyrelsen/ amtsrådet/magistraten vælge at konstituere tjenestemanden på længerevarende vilkår. Ved konstitution på længerevarende vilkår oppebærer tjenestemanden konstitutionsvederlag under sygdom og ferie i hele konstitutionsperioden, ligesom konstitutionen ikke afbrydes på grund af sygdom eller ferie. I øvrigt er vilkårene under sådan konstitution og betin- Side 8

9 gelserne for sådan konstitution de samme som ved midlertidig tjeneste i højere stilling. 3) Formuleringen "overtager alle de væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling" optages i aftalen. 15. Omlægning af løndannelsen. Der nedsættes pr. 1. januar 1996 en fælles arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Arbejdet forudsættes tilendebragt så betids, at resultatet kan indgå i forhandlingerne om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april Arbejdsgruppen får til opgave på baggrund af den samfundsmæssige udvikling og udviklingen inden for den offentlige sektor at vurdere, hvorvidt den gældende løndannelse, herunder samspillet mellem central og decentral løn, er i overensstemmelse med de krav, der fremover vil blive stillet til den offentlige sektor og de offentligt ansatte, samt om lønsystemet inden for den offentlige sektor, herunder lønsystemets elementer, må anses for tidssvarende og hensigtsmæssige. Arbejdsgruppen skal på baggrund af arbejdet fremkomme med analyser af og forslag til ændringer i løndannelsen, lønsystemet samt pensionssystemet, herunder hvilke løndele, der bør være pensionsgivende. Eventuelle forslag til nye lønsystemer, der ikke indebærer mulighed for direkte overgang fra de nuværende til de kommende lønsystemer, må endvidere indeholde forslag til overgangsregler. 16. Implementering af EU-direktiver Implementering af arbejdstidsdirektivet. KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver en./. aftale svarende til bilag KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver et protokollat af følgende indhold: Det kommunale og amtskommunale arbejdsmarkeds parter i Danmark er enige om, at EU-direktiver, der fastsætter regler om arbejdsretlig regulering, løbende skal søges implementeret på det (amts)kommunale arbejdsmarked ved kollektive aftaler og overenskomster. Parterne er endvidere enige om gensidigt at arbejde for, at parterne på det (amts)kommunale område opnår en passende repræsentation i et eventuelt udvalg, der skal rådgive ar- Side 9

10 bejdsministeren i implementeringsprocessen dages reglen. Forkortet varsel efter 120 dages sygdom kan ikke anvendes, når en arbejdstager, der har genoptaget arbejdet efter en arbejdssskade, bliver opsagt pga sygdom, og de 120 dages sygdom udelukkende er forårsaget af den oprindelige arbejdsskade. Forkortet varsel kan dog anvendes, hvis opsigelsen er afgivet mere end 2 år efter den oprindelige arbejdsskade, eller ansættelsesforholdet i mellemtiden har været afbrudt. (Amts)kommunen kan afkræve pågældende fornøden lægelig dokumentation for forholdet. 18. Forhandlingerne på de enkelte aftale- og overenskomstområder. Parterne er enige om, at følgende spørgsmål henskydes til de specielle forhandlinger: Etablering af supplerende pensionsordninger, jf. pkt Nedsættelse af den pligtige afgangsalder for visse tjenestemandsgrupper, fx brandfolk. Ændring af karensbestemmelserne for visse pensionsordninger. Indbetaling af pensionsbidrag til nyansatte medarbejdere, der allerede har fået oprettet pensionsordning på det private arbejdsmarked. Forhandlingsforpligtelse ved merarbejde af en vis størrelse (overført til AC-forhandlingerne). Ændring af ansættelsesvilkårene for deltidsbeskæftigede. 19. Lønfrigivelse. Lønfrigivelse finder sted i overensstemmelse med det som bilag 14./. vedlagte udkast til protokollat, der underskrives af KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Side 10

11 20. Omkostningsberegning../. Dette protokollats omkostninger er angivet i bilag 15. Der tages forbehold for endelig godkendelse i de respektive forsamlinger af forhandlingsresultatet. København, den 18. februar 1995 For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Søren Andersen/Herluf Ibsen For KOMMUNALE TJENESTEMÆND og OVERENSKOMSTANSATTE: Poul Winckler/Jens Kragh For AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK: K. Ebbensgaard/Benny C. Hansen For KØBENHAVNS KOMMUNE: Jens Kramer Mikkelsen/Hans Simmelkjær For FREDERIKSBERG KOMMUNE: John Winther/Lars Due Østerbye Side 11

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse

og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse Københavns Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om åremålsansættelse 2002 Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår...3 1. Rammeaftalens område...3 2. Åremålsstillingen...3

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler

Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO. 1. Lønaftaler Oversigt over aftaler mv. indgået mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og Aftalenr. Titel Parter 1. Lønaftaler 1_1_1 Aftale om lønninger for kommunalt ansatte pr. 1. april 2002 KL og 1_1_2 Aftale om

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1

Rammeaftale om åremålsansættelse. 07.50 O.13 19/2014 Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1 Indholdet i åremålsansættelse... 3 2 åremålsstillingen...

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Rammeaftale om åremålsansættelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.60 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Åremålsansættelse på tjenestemandsvilkår... 3 1. Rammeaftalens

Læs mere

Overenskomst for hjemmedagplejere

Overenskomst for hjemmedagplejere Overenskomst for hjemmedagplejere Kommunernes Landsforening Forbundet af Offentligt Ansatte 66.11 Side 1 Side 2 Kapitel 1... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Månedslønnede... 3 2. Personafgrænsning... 3 3.

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE

O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) O V E R E N S K O M S T FOR HJEMMEDAGPLEJERE ANSAT VED FREDERIKSBERG KOMMUNE 1. Område... 3 2. Ansættelsesbrev... 3 3. Løn... 3 4. Løndannelsen...

Læs mere

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager

Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger. afskedigelsessager Vejledning om kommunernes bemyndigelse til at indgå fratrædelsesordninger i vanskelige afskedigelsessager Maj 2011 1. Indledning... 3 2. Hvad er en vanskelig afskedigelsessag?... 3 3. Den økonomiske ramme

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordningen)

Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordningen) Side 1 Aftale om Pensionsordning for visse ansatte i kommuner og amter (opsamlingsordningen) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005

Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 KTO Sekretariatet 19. februar 2004 Hovedelementerne i KTO-forliget 2005 Den 19. februar 2005 er der opnået enighed mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO om de generelle vilkår for fornyelse af

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1

Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte O.13 32/2013 Side 1 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for kommunalt ansatte KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 04.30 O.13 32/2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Aftalens område... 3 1. Hvem er

Læs mere

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere.

OMTRYKT. RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser og kombinerede ansættelser for overenskomstansatte akademikere. Side 1 KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE AMTSRÅDSFORENINGEN KOMMUNERNES LANDS- FORENING FORENINGEN AF KOMMUNER I KØBENHAVNS AMT AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OMTRYKT RAMMEAFTALE om kombinationsbeskæftigelser

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale i basis- og mesterstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1.

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT**

Læs mere

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling

Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling Side 1 Aftale om midlertidig tjeneste i højere stilling KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Betalingen...3 3. Kommunaldirektørregel...4 4.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Side 1 Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

23.10 O.15 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Formål... 3 1... 3 Kapitel 2. Aftaler om supplerende pensionsordning...

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale

33.02 O.15 51/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. AFTALENS OMRÅDE... 3 2. BETALINGEN... 3 3. MIDLERTIDIG

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Til KTO's medlemsorganisationer J.nr.: 7.01.03-02 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0621 17. november 2011 Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005 Ved den første forhandling

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSSKABET Rammeaftale om åremålsansættelse **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende rammeaftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr

Cirkulære om. Åremålsansættelse. Cirkulære af 19. april Modst. nr J.nr Cirkulære om Åremålsansættelse 2016 Cirkulære af 19. april 2016 Modst. nr. 022-16 J.nr. 2016-1718-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer ved OK15... 5 2. Lovgrundlag...

Læs mere

Aftale om aflønning af chefer

Aftale om aflønning af chefer Aftale om aflønning af chefer KL Arkitektforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund eningen af Kommunale Chefer HK/KOMMUNAL Ingeniørforeningen i Danmark Lærernes Centralorganisation 30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd

NOTAT. Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd NOTAT 24. AUGUST 2016 JOURNALNUMMER SKREVET AF HANS CHRISTIAN ANDERSEN Ansættelse af og vilkår for kommunale tjenestemænd Kommunalbestyrelsen godkendte den 31.03.2016 ny investeringsstrategi for de indbetalte

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde

Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte pædagoger ved kommunale daginstitutioner, skolefritidsordninger eller klubber inden for BUPL s forhandlingsområde KL BUPL - Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelle lønforhøjelser og forhøjelse af den. pensionsgivende løn

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelle lønforhøjelser og forhøjelse af den. pensionsgivende løn Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle lønforhøjelser og forhøjelse af den

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

Rådighedsløn. Side 1 af 6

Rådighedsløn. Side 1 af 6 Rådighedsløn Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af rådighedsløn i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer rådighedsløn på PKAT 327.

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet 08.21 47/2011 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.21 47/2011 Side 2 Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde...

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen

Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen KL Teknisk Landsforbund Konstruktørforeningen OPUS sagsnr. 220733 Tid: Den 24. februar 2011 kl. 19.20 Sted: Emne: Deltagere: KL Forlig om fornyelse af Overenskomst for bygningskonstruktører inden for Teknisk

Læs mere

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension

26.02 23/2007 Side 1. Administrationsgrundlag for pension Side 1 Administrationsgrundlag for pension KL Side 2 Indholdsfortegnelse Side I. Indledende bemærkninger... 3 II. Pensionsbestemmelser... 3 1) Opsamlingsordning:...3 a) Månedslønnet personale:... 3 b)

Læs mere

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte

Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte Aftale pr. 1. april 2002 om lønninger for kommunalt ansatte (bortset fra Københavns og Frederiksberg kommuner) KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 03.01 Side 1 1. Løn... 3 2. Særlige tillæg...

Læs mere

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste

Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 5.3.3 1993 Cirkulære om Organisationsaftale for landmålingsteknikere i statens tjeneste 2 5.3.3 Indhold Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...1 ORGANISATIONSAFTALE

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Side 1 Aftale om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale

Læs mere

Oktober 1999 Aftalenr. 1347

Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Økonomiforvaltningen J.nr. 233.1STPÆ-1/99 Oktober 1999 Aftalenr. 1347 Københavns Kommune og Forbundet af Offentligt Ansatte har aftalt fornyelse pr. 1. april 1999 af overenskomst for støttepædagoger der

Læs mere

Cirkulære om åremålsansættelse

Cirkulære om åremålsansættelse Namminersornerullutik Oqartussat Nuuk, ulloq 30. marts 2004 Grønlands Hjemmestyre Personaleadministrationen Aqutsinermut Pisortaqarfik J.nr. 16.11.02 Administrationsdirektoratet lida Cirkulære om åremålsansættelse

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1

Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune. 5.30.01 O.13 49/2013 Side 1 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune KL Akademikerne HK/KOMMUNAL 5.30.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Administrerende direktører...

Læs mere

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledning...4

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE

VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNING/LØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 April 1987 J.nr. 1112.00-0187 VEDRØRENDE AFTALE OM LØNBEREGNINGLØNFRADRAG FOR MÅNEDSLØNNET PERSONALE Vedlagt følger aftale af den 3.

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Aftale om konvertering af ulempetillæg

Aftale om konvertering af ulempetillæg Aftale om konvertering af ulempetillæg Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 1. Aftalens område... 3

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner

O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere