REFERAT Den 18. februar 1995

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT Den 18. februar 1995"

Transkript

1 KOMMUNERNES LANDSFORENING AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE REFERAT Den 18. februar 1995 Tid Den 18. februar 1995 Sted Københavns Rådhus Emne Overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 1995 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) og repræsentanter for Kommunernes Landsforening (KL), Amtsrådsforeningen i Danmark (ARF), Københavns Kommune (KBH) og Frederiksberg Kommune (FRB). PROTOKOLLAT Der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgiverparter om, at aftaler og overenskomster inden for det (amts)kommunale område fornys for perioden 1. april marts 1997 på nedennævnte vilkår: Procentvise lønforhøjelser gives i deres helhed som lønforøgelser i forhold til lønniveauet pr. 31. marts Generelle lønforhøjelser Med virkning fra 1. april 1995 ydes en generel lønforhøjelse på 0,66 procent. Med virkning fra 1. april 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent. Med virkning fra 1. oktober 1996 ydes en generel lønforhøjelse på 0,78 procent Lønsummen for de lønuafhængige tillæg (arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte) forhøjes med 1,9 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,6 procent pr. 1. april De arbejdstidsbestemte tillæg forhøjes med 0,66 procent pr. 1. oktober 1995 og 1,56 procent pr. 1. april Anvendelsen af resten af den afsatte del af lønsummen aftales mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere. K:\O.95\FORHANDL\170295\KTO\FORLIG.DOC

2 Anvendelse af forhøjelsen af lønsummen for de arbejdsbestemte tillæg aftales ved specialforhandlingerne. Det forudsættes af parterne, at der foretages fornøden koordinering, så forhøjelsen af tillæg, der i dag er af samme størrelse, sker med samme procent, medmindre der særligt er grund til at fravige sammenhængen i tillægsstrukturen. 2. Reguleringsordning../. Pr. 1. april 1995 og 1. april 1996 foretages en ekstraordinær regulering af den aktuelle løn i overensstemmelse med bilag Decentrale løninstrumenter Der indgås mellem KTO og hver enkelt af de kommunale./. arbejdsgiverparter - i overensstemmelse med de som bilag 2 vedlagte protokollater af 8. februar et protokollat om decentrale løninstrumenter Som ét af de decentrale løninstrumenter indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en aftale om decentral lønordning for det (amts)kommunale område. Aftalen udfor-./. mes i overensstemmelse med den skitse, der er vedlagt som bilag 3. I Amtsrådsforeningens område etableres en tilsvarende ordning for stillinger aflønnet svarende til lønramme 36 eller højere lønramme Den decentrale lønordning tilføres pr. 1. april ,36 procent af lønsummen og pr. 1. april ,12 procent af lønsummen. En forholdsmæssig del (svarende til ovennævnte procentdele af lønsummen for det personale, der er undtaget fra den decentrale lønordning), overføres i Kommunernes Landsforenings område til cheflønpuljen og i Amtsrådsforeningens område til den i pkt nævnte ordning Der indgås aftale mellem KTO og Kommunernes Landsforening om den særlige mellemlederpulje for KL's område. Af-./. talen udformes i overensstemmelse med bilag I overensstemmelse med skitse til decentral lønordning på det (amts)kommunale område (bilag 3) pkt. 15 afvikles lokallønordningen Provenuet af genanvendelige midler på 0,4 procent af lønsummen (inkl. lønuafhængige særydelser) anvendes pr. 1. april 1995 til nedenstående formål: Side 2

3 a) 0,33 procent af lønsummen anvendes til procentvise lønstigninger (udmøntes via procentreguleringen). b) Der afsættes hovedorganisationspuljer på 0,07 procent af lønsummen. Heraf overføres 49,8 mio. kr. til LO-området og 31,2 mio. kr. til FTF-området medens AC-området afgiver 5,8 mio. kr. Til øvrige resterer 0,5 mio. kr. 4. Ekstraordinært ansatte/projektydelse. Projektydelsen i individuel jobtræning udgør med virkning fra 1. april 1995 det til enhver tid gældende dagpengemaksimum efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. forhøjet med arbejdsmarkedsbidraget. Ydelsessatsen pr. time udgør 1/37 af det ugentlige dagpengemaksimum. Projektydelsen træder i stedet for samtlige overenskomstfastsatte betalinger, uanset disses benævnelse. Den mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere indgåede aftale om projektløn bortfalder pr. 1. juli Puljer Der afsættes til specielle forhandlinger en pulje på 0,88 procent af lønsummen uden lønuafhængige særydelser fordelt således på hovedorganisationsområder: LO mio. kr., FTF mio. kr., AC mio. kr., øvrige - 3 mio. kr../. Puljen afsættes med virkning fra 1. oktober 1995 og fordeles i overensstemmelse med bilag Pension mv Pensionsordningerne for de grupper, der er omfattet af pkt i protokollatet om aftale- og overenskomstfornyelse pr. 1. april 1989, udbygges. Pr. 1. oktober 1995 forhøjes pensionsbidragene med 2,4 procent dog således, at pensionsbidragene maksimalt kan udgøre 12 procent (4 + 8 procent). Grupper, der har valgt at tilkøbe sig bedre karensbetingelser end forudsat i 1989-forliget, tilføres midler svarende til det, de ville have fået, hvis de havde været med på den generelle ordning Nedenstående bestemmelser optages i de enkelte overenskomster, der har pensionsordninger omfattet af pkt 6.1. Med virkning fra 1. april 1995 indbetales der ikke pensionsbidrag for Side 3

4 medarbejdere, som efter dette tidspunkt i indtil 6 måneder ansættes på timeløn med henblik på varetagelse af midlertidig beskæftigelse som vikarer, ekstrahjælp mv. Ved optagelse i en pensionsordning efter 1. april 1995 kan timelønnet beskæftigelse som vikar, ekstrahjælp mv. i indtil 6 måneder ikke medregnes i karensperioden på 4 år. Provenuet udgør 1,5 mio. kr., der anvendes efter aftale mellem de kommunale arbejdsgiverparter og Det Kommunale Kartel Parterne er enige om at kodificere følgende vedrørende pension til ekstraordinært ansatte: 1) Ordinær jobtræning: Der optjenes karens, og der oprettes pensionsordning under jobtræningsforløbet, hvis betingelserne efter vedkommende overenskomst er opfyldt. Eget- og arbejdsgiverbidrag indbetales til pensionsordningen beregnet på grundlag af den overenskomstmæssige løn. 2) Perioder med aktiveringsydelse medregnes ikke i karensperioden hverken efter den tidligere eller den nye lovgivning, da ydelsen er baseret på kontanthjælp. Der indbetales ikke pensionsbidrag. 3) Perioder med projektydelse medregnes i karensperioden, da projektydelsen er lønlignende. Der indbetales ikke pensionsbidrag i projektydelsesperioden. 4) Perioder med oplæringsløn frem til juli 1995 og oplæringsydelse/aktiveringsydelse for kontanthjælpsmodtagere ved individuel jobtræning plus beskæftigelsestillæg på 15 kr. i timen efter 1. juli 1995: Der optjenes ikke karens og indbetales ikke pensionsbidrag Karenstiden i Den Fælleskommunale Gruppelivsordning forhøjes for midlertidigt beskæftigede til 9 måneder med virkning fra 1. januar Provenuet anvendes til andre formål inden for gruppelivsordningen Udtræden af Den Fælleskommunale Gruppelivsordning for personale omfattet af ikke fuldt udbyggede pensionsordninger sker med virkning fra 1. januar Bidragsforhøjelsen og den forhøjede dækning for de tilbageblivende i ordningen træder i kraft på samme tidspunkt De kommunale arbejdsgivere erklærer sig enige i, at der ved den tekniske udformning af overgangsreglerne for beregning af tjenestemandspensioner i forbindelse med pensionsrefor- Side 4

5 men pr. 1. januar 1994 tilstræbes en principiel retsenhed mellem det kommunale og det statslige område. Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte og Kommunernes Landsforening underskriver den som bilag 6./. vedlagte aftale om fradrag i pensionen ved frivillig pensionering af tjenestemænd mellem 60 og 67 år. Regelsættene for de øvrige områder fornys med tilsvarende indhold Stigningsloftet på kr. for tjenestemandspensionerne aftrappes med virkning fra 1. januar 1997 over en 6-årig periode Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO en rammeaftale, der muliggør etablering af supplerende pensionsordninger også for tjenestemænd. Aftalen udformes./. i overensstemmelse med bilag De kommunale arbejdsgiverparter er indstillede på at udarbejde en vejledning til amter, kommuner og institutioner, hvori man gør opmærksom på, at der kan opstå problemer for den enkelte medarbejder, der ikke får indbetalt pensionsbidrag i forhold til den faktiske beskæftigelse ved længerevarende merarbejde, hvis ansættelseskvoten ikke ændres ATP-forhøjelse I tilfælde af, at forhandlingerne på det private arbejdsmarked måtte resultere i enighed om, at LO og DA i ATP's bestyrelse får gennemført en forhøjelse af ATP-bidraget, foretages modregning i reguleringsordningens provenu i 2. overenskomstår. Modregningen fastsættes beregningsmæssigt til værdien af stigningen i arbejdsgiverbidraget til ATP, beregnet for hele KTO-området. For gruppen, der i 1987 fravalgte ATP-forhøjelsen, anvendes et beløb, svarende til modregningen, til pensionsformål. 7. Efteruddannelse og omstilling Omstilling og udvikling Den centrale pulje til omstillings og udviklingsformål i kommuner og amtskommuner, herunder forsøgsvirksomhed inden for området tilføres 0,005 procent af lønsummen. Midlerne i omstillingspuljen fordeles således pr. overenskomstår: Total i kr. i % af beløbet (0,018 % af lønsummen) KL 10,379 mio. 53 Side 5

6 ARF 6,070 mio. 31 KBH 2,707 mio. 13 FRB 0,314 mio. 1 I alt 19,470 mio Parterne er enige om, at koordineringen på det personalepolitiske område etableres i overensstemmelse med den som./. bilag 8 vedlagte skitse. 8. Medarbejderindflydelse Der indgås mellem de kommunale arbejdsgiverparter og KTO et protokollat om medarbejderindflydelse i overens-./. stemmelse med bilag AKUT-bidraget pr. ATP-pligtig arbejdstime reguleres pr. 1. april 1995 fra 16,1 øre til 16,4 øre og fra 1. april 1996 fra 16,4 øre til 16,7 øre. Herudover forhøjes bidraget med 2 øre pr. 1. april Ordningerne for København og Frederiksberg forhøjes tilsvarende. 8.3 Ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter. Parterne er enige om, at AKUT-midler, jf. 2 i vedtægter for "Amtskommunernes og Kommunernes fond for Uddannelse af Tillidsrepræsentanter mfl.", kan anvendes til dækning af udgifter ved tegning af en ulykkesforsikring, der dækker personskader, der opstår i forbindelse med tillidsrepræsentanternes deltagelse i aktiviteter, der er omfattet af 9 i TR- 91/aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner tilsluttet Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening. Parterne er enige om, at der på tilsvarende vis tegnes en ulykkesforsikring for tillidsrepræsentanter i Københavns og Frederiksberg Kommuner. Udgiften afholdes inden for de midler, som organisationerne modtager til tillidsrepræsentantuddannelse. Parterne er endvidere enige om, at forsikringen skal have samme dækningsområde som Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade med en forsikringssum i tilfælde af ulykke eller død på kr Side 6

7 9. Barsel og omsorg../. Barselaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag 10. Til delvis finansiering medgår provenuet fra ophævelsen af rammeaftalerne om fratrædelsesordninger. Der er hermed gjort endelig op med dette provenu. 10. Ferie../ Ferieaftalen justeres i overensstemmelse med det vedlagte bilag I den efterfølgende redaktionsfase kan der ske en tilpasning af aftalen såvel redaktionelt som på områder, hvor der er enighed mellem KTO og de kommunale arbejdsgivere om, at den foreliggende aftales intentioner bedre opfyldes af nye bestemmelser/ en anden formulering Aftalen forudsættes godkendt af direktøren for Arbejdstilsynet i henhold til ferielovens Ansættelsesbreve. Det præciseres i 5, stk. 1, i aftalen om ansættelsesbreve, at en måned i denne sammenhæng er lig 30 dage. 12. Rammeaftale om seniorpolitik. Senioraftalerne og fratrædelsesaftalerne sammenskrives og juste-./. res i overensstemmelse med principperne i den som bilag 12 vedlagte skitse. 13. Åremålsansættelse Aftalerne om åremålsansættelse justeres på følgende punkter. 1) Der indføres en forhandlingsadgang for de parter, der har indgået aftalen, med henblik på at aftale vilkår for den åremålsansattes eventuelle fratræden efter 1 år, men forud for åremålets udløb. 2) Formuleringen "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår indtil i alt 3 år"erstattes af "Ved åremålets udløb kan åremålsansættelsen forlænges på uændrede vilkår således, at den samlede ansættelse på åremål maksimalt kan udgøre 9 år". Side 7

8 3) Formuleringen "Beslutter kommunalbestyrelsen/amtsrådet, at en stilling, der hidtil har været besat på åremålsvilkår, skal besættes varigt, kan ansættelse kun ske efter opslag." erstattes af "Efter åremålsperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet uden opslag overføre den åremålsansatte til varig ansættelse i samme stilling." 4) Ændringerne i pkt. 1) og 3) har virkning for åremålskontrakter, der indgås efter aftalens udsendelse, dog tidligst den 1. april Det drøftes i overenskomstperioden mellem parterne, om åremålspensionstillægget til tjenestemænd på 2,7% pr. åremålsår hensigtsmæssigt kan erstattes af en anden form for forbedrede pensionsvilkår. 14. Konstitution. Der indføjes følgende ændringer i aftalerne om midlertidig tjeneste i højere stilling og vejledningerne hertil. 1) Delvis konstitution Hvis en tjenestemand i forbindelse med, at en højere klassificeret stilling i en periode står ledig (fx pga. vakance, sygdom eller orlov), samtidig med at varetage sin egen tjenestestilling overtager mindst halvdelen af de arbejdsopgaver, der er henlagt til den ledige stilling, kan kommunalbestyrelsen/amtsrådet/magistraten tildele tjenestemanden et hertil svarende forholdsmæssigt vederlag. Hvis varetagelsen af arbejdsopgaverne i den højere klassificerede stilling deles mellem to personer, kan de pågældende tjenestemænd tildeles et i forhold til deres opgavevaretagelse svarende forholdsmæssigt vederlag. Betingelserne for at oppebære et sådant vederlag er de samme som betingelserne for at oppebære vederlag for midlertidig tjeneste i højere stilling. 2) Konstitution på længerevarende vilkår Kan det på forhånd forudses, at en chef- eller lederstilling vil være ledig mindst 3 måneder, kan kommunalbestyrelsen/ amtsrådet/magistraten vælge at konstituere tjenestemanden på længerevarende vilkår. Ved konstitution på længerevarende vilkår oppebærer tjenestemanden konstitutionsvederlag under sygdom og ferie i hele konstitutionsperioden, ligesom konstitutionen ikke afbrydes på grund af sygdom eller ferie. I øvrigt er vilkårene under sådan konstitution og betin- Side 8

9 gelserne for sådan konstitution de samme som ved midlertidig tjeneste i højere stilling. 3) Formuleringen "overtager alle de væsentlige arbejdsopgaver, der er henlagt til den højere stilling" optages i aftalen. 15. Omlægning af løndannelsen. Der nedsættes pr. 1. januar 1996 en fælles arbejdsgruppe med deltagelse af repræsentanter for KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Arbejdet forudsættes tilendebragt så betids, at resultatet kan indgå i forhandlingerne om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april Arbejdsgruppen får til opgave på baggrund af den samfundsmæssige udvikling og udviklingen inden for den offentlige sektor at vurdere, hvorvidt den gældende løndannelse, herunder samspillet mellem central og decentral løn, er i overensstemmelse med de krav, der fremover vil blive stillet til den offentlige sektor og de offentligt ansatte, samt om lønsystemet inden for den offentlige sektor, herunder lønsystemets elementer, må anses for tidssvarende og hensigtsmæssige. Arbejdsgruppen skal på baggrund af arbejdet fremkomme med analyser af og forslag til ændringer i løndannelsen, lønsystemet samt pensionssystemet, herunder hvilke løndele, der bør være pensionsgivende. Eventuelle forslag til nye lønsystemer, der ikke indebærer mulighed for direkte overgang fra de nuværende til de kommende lønsystemer, må endvidere indeholde forslag til overgangsregler. 16. Implementering af EU-direktiver Implementering af arbejdstidsdirektivet. KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver en./. aftale svarende til bilag KTO og de kommunale arbejdsgiverparter underskriver et protokollat af følgende indhold: Det kommunale og amtskommunale arbejdsmarkeds parter i Danmark er enige om, at EU-direktiver, der fastsætter regler om arbejdsretlig regulering, løbende skal søges implementeret på det (amts)kommunale arbejdsmarked ved kollektive aftaler og overenskomster. Parterne er endvidere enige om gensidigt at arbejde for, at parterne på det (amts)kommunale område opnår en passende repræsentation i et eventuelt udvalg, der skal rådgive ar- Side 9

10 bejdsministeren i implementeringsprocessen dages reglen. Forkortet varsel efter 120 dages sygdom kan ikke anvendes, når en arbejdstager, der har genoptaget arbejdet efter en arbejdssskade, bliver opsagt pga sygdom, og de 120 dages sygdom udelukkende er forårsaget af den oprindelige arbejdsskade. Forkortet varsel kan dog anvendes, hvis opsigelsen er afgivet mere end 2 år efter den oprindelige arbejdsskade, eller ansættelsesforholdet i mellemtiden har været afbrudt. (Amts)kommunen kan afkræve pågældende fornøden lægelig dokumentation for forholdet. 18. Forhandlingerne på de enkelte aftale- og overenskomstområder. Parterne er enige om, at følgende spørgsmål henskydes til de specielle forhandlinger: Etablering af supplerende pensionsordninger, jf. pkt Nedsættelse af den pligtige afgangsalder for visse tjenestemandsgrupper, fx brandfolk. Ændring af karensbestemmelserne for visse pensionsordninger. Indbetaling af pensionsbidrag til nyansatte medarbejdere, der allerede har fået oprettet pensionsordning på det private arbejdsmarked. Forhandlingsforpligtelse ved merarbejde af en vis størrelse (overført til AC-forhandlingerne). Ændring af ansættelsesvilkårene for deltidsbeskæftigede. 19. Lønfrigivelse. Lønfrigivelse finder sted i overensstemmelse med det som bilag 14./. vedlagte udkast til protokollat, der underskrives af KTO og de kommunale arbejdsgiverparter. Side 10

11 20. Omkostningsberegning../. Dette protokollats omkostninger er angivet i bilag 15. Der tages forbehold for endelig godkendelse i de respektive forsamlinger af forhandlingsresultatet. København, den 18. februar 1995 For KOMMUNERNES LANDSFORENING: Søren Andersen/Herluf Ibsen For KOMMUNALE TJENESTEMÆND og OVERENSKOMSTANSATTE: Poul Winckler/Jens Kragh For AMTSRÅDSFORENINGEN I DANMARK: K. Ebbensgaard/Benny C. Hansen For KØBENHAVNS KOMMUNE: Jens Kramer Mikkelsen/Hans Simmelkjær For FREDERIKSBERG KOMMUNE: John Winther/Lars Due Østerbye Side 11

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

Overenskomst for dagplejere

Overenskomst for dagplejere Overenskomst for dagplejere Kommunernes Landsforening Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Forbundet af Offentligt Ansatte 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1. Overenskomstens område...

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE

SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AC FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OG HENHOLDSVIS KOMMUNALE

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale

33.01 O.15 22/2015 Side 1. Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale Side 1 Overenskomst for beredskabs- og ambulancepersonale KL FOA Fag og Arbejde Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 33.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1

Overenskomst for tandlæger. 53.01 O.15 33/2015 Side 1 Overenskomst for tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Tandlægeforeningen 53.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet og hvem har forhandlings-

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1

Overenskomst for lærere i ungdomsskolen. 50.62 A O.08 46/2009 Side 1 Overenskomst for lærere i ungdomsskolen KL Lærernes Centralorganisation 50.62 A Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.62 A Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 2. Personafgrænsning

Læs mere

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening

Overenskomst mellem. Dansk Journalistforbund og. Kommunernes Landsforening Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Kommunernes Landsforening 2008-2011 Overenskomst for journalister KL Dansk Journalistforbund 34.01 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 34.01 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Overenskomst for lærere ved sprogcentre

Overenskomst for lærere ved sprogcentre Overenskomst for lærere ved sprogcentre KL Lærernes Centralorganisation 50.72 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 50.72 Side 2 1. Personafgrænsning ø.. øøøøøøøøøøø øøø e ø ee 4 øø øø 44 øøøø 4 ø 44 Kapitel

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere