bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bladet! SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste"

Transkript

1 nummer 1 februar bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK-kongressen sagde JA - FKKF nu en del af SK side 4-6 Faglig sag: Oplagt sag om magtfordrejning side 10 Fremtiden? - uvisheden det værste side Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

2 FAGBLAD for konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening & Flyvevåbnets Konstabel- og Korporal Forening Mose Alle Rødovre Telefon: Fax: Ib Skoubo formand og ansvarshavende redaktør Tlf.: Indhold 3 Leder 4 SK-kongres sagde JA 5 SKs nyvalgte bestyrelse 10 Faglige sager og noter Forside. Lynx lastes i Karup til 'Iver Huitfeldt', Seychellerne. Foto: Mark Ellekilde Jan Lyngsøe redaktør og næstformand Tlf.: Redigering og layout Hanne Hansen, CO-Søfart Tryk Specialtrykkeriet Viborg Oplag Hanne Hansen kommunikationskonsulent Tlf.: Næste nummer Udkommer 10. juni og er samtidig tilgængeligt på SK's og FKKF's del af hjemmesiden på Deadline Læserbreve og artikler til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 17. maj eller efter aftale. Indlæg, forslag m.v. sendes til SKs og FKKF's adresse eller som e-post til: Efter forsvarsforliget - uvished 19 Kommentar: SK er hele kontingentet værd Artikler, læserbreve, kommentarer m.v., der trykkes i Bladet!, er ikke nødvendigvis udtryk for SKs og FKKFs officielle holdninger, bortset fra lederen. Det er tilladt at gengive og kopiere tekster, artikler og billeder med kildeangivelse. Det er ikke tilladt at kopiere artikler og billeder til kommercielt brug uden skriftlig tilladelse. Bladet! sendes til medlemmer af Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Er Bladet! forsinket, eller er der andre problemer med leveringen, så henvend dig til sekretariatet på telefon: FKKF Husk at melde adresseændring til SK / FKKF ISSN trykt udgave ISSN online udgave

3 Ib Skoubo, formand for SK og Jan Lyngsøe, formand for FKKF og nyvalgt næstformand i SK. Leder»Vi står bedre rustet ved at tale med én stemme og samle vores indsats til gavn for alle medlemmerne.«behov for at stå sammen af Ib Skoubo og Jan Lyngsøe Den 8. februar fik vi oplysning fra vores hovedorganisation OAO om, at der nu var indgået forlig på vores - Statens - område. Vi vidste godt, at parterne var nået rigtig langt og at der kun var enkelte hurdler i processen, så vi havde forventet et resultat på dette tidspunkt. Hvad fik vi så? Set med hele fagbevægelsens øjne, så synes det vigtigste resultat at være, at vi fastholdt reguleringsordningen, sådan at vore lønninger også i fremtiden følger udviklingen på det private arbejdsmarked. Særligt for vores gruppe, der jo ikke kan tage det sædvanlige konfliktvåben strejke i hånden, er det vigtigt, at vi ikke skal ud og slås hver gang, for at opnå en rimelig lønregulering, som står mål med den resten af samfundet har opnået. Omvendt har reguleringsordningen betydet, at vi var kommet foran det private, og vi derfor reelt skyldte penge til arbejdsgiveren (vi er nok mange, der ikke mener at have oplevet det). Det lykkedes os denne gang at opnå en lønstigning, der både dækkede gælden, og samtidigt udmøntede sig i en lønstigning på 1,1 pct. i 2014, hvilket tiderne taget i betragtning, må betragtes som en sejr. Desværre måtte vi også betale og det på et punkt, som vi godt kunne være foruden. Medlemmer, som er tjenestemænd og født januar 1963 eller senere, har nu fået en særlig tilføjelse i overenskomsten, som medfører en pligtig afgangsalder 5 år før folkepensionsalderen. Dette er jo en rigtig træls bestemmelse, idet det jo minimum forringer medlemmernes ret med et år og måske mange flere. Forsvarsforliget Vi kan naturligvis ikke gennemgå forliget her i lederen, og der vil komme mere i de kommende numre af Bladet!, men der skal nu alligevel tilknyttes et par kommentarer. De forringelser af vore forhold, som der lægges op til af FSU (omtalt under faglige sager), finder foreningen stærkt bekymrende og et udtryk for en deroute af personalepolitikken. Medlemmerne og kollegaerne er allerede stærkt pressede, og den lange ventetid - med rygter om snart det ene og snart de andet - har slidt på os alle. Vi ved godt, at der skal spares penge igen, men den usikkerhed man fra politisk hold har holdt os i, er simpelthen utilstedelig. Når man så i øvrigt takker os, ved at skære ned i vores helt basale vilkår, så mener vi, at vi som ansatte i Forsvaret skal sige stop. Foreningen skal også beklage, at sparekniven skærer dybt i FPT. Vi er sjældent enige med FPT, men vi føler, at de har leveret et professionelt stykke arbejde. Man kan desværre frygte for, at vilkårligheden i afgørelser truffet ude på de enkelte tjenestesteder nu vil være en reel risiko. Sammen står vi styrket - Søværnet og Flyvevåbnet De nye tider kræver desværre endnu mere juristeri og politisk arbejde, og dagene hvor man kunne løse sagerne i fordragelighed på tjenestederne er forbi. I lyset af dette, er vi - formænd og vore bestyrelser i Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening - blevet enige om, at vi står bedre rustet, hvis vi i fremtiden taler med én stemme og samler vores indsats til gavn for alle medlemmerne. Så der skal lyde en opfordring fra os til, at I alle ønsker hinanden velkommen i klubben. Med Kongressens vedtagelse af SKs foreslåede vedtægtsændringer 7. februar er FKKF nu en del af SK som selvstændig gruppe. 3

4 Marineforeningens lokaler på Holmen dannede også denne gang ramme om kongressen i Søværnets Konstabelforening. SK havde inviteret tre deltagere fra Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening med som tilhørere. SK-kongres sagde JA - SK udvider og optager FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening er efter SKs kongres først i februar optaget som selvstændig gruppe i Søværnets Konstabelforening. To FKKF-repræsentanter blev valgt ind i bestyrelsen. SKs øverste forsamling, kongressen, vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fredag 7. februar. Dermed er formalia på plads for udvidelsen af SK med optagelse af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening, FKKF, som selvstændig gruppe i SK. FKKFs administration er allerede pr. 1. januar overgået til SK på baggrund af en tidligere beslutning i FKKFs bestyrelse. -Det falder naturligt at fuldbyrde det samarbejde, som vi har haft de to foreninger imellem gennem længere tid, sagde formand for SK, Ib Skoubo, blandt andet om baggrunden for SKs optagelse af FKKF. -Sammen bliver vi stærkere udadtil. Og internt har medlemmerne af de to foreninger som ansatte i Forsvaret langt hen ad vejen de samme arbejdsrelaterede udfordringer og problemer. Samtidig giver det god mening at spare omkostninger ved at slå administrationen sammen, argumenterede Ib Skoubo videre i sin mundtlige beretning. Kongres fremrykket De foreslåede vedtægtsændringer, var først til behandling senere på dagsordenen, men da udvidelsen af SK, samarbejdet med FKKF og vedtægtsændringerne samtidig indgår i bestyrelsens beretning for perioden siden seneste kongres, benyttede formanden muligheden for at uddybe argumenterne under aflæggelsen af den mundtlige beretning. Vedtægtsændringerne var samtidig den direkte baggrund for bestyrelsens beslutning om at afholde kongressen så tidligt på året. Ifølge vedtægterne skal kongressen afholdes i 2. kvartal. -I givet fald skulle vi have indkaldt til en ekstraordinær kongres for at få behandlet vedtægtsændringerne. Det vurderede vi ville være spild af medlemmernes penge og de delegeredes tid, forklarede Ib Skoubo. Kongressen har været annonceret i SKnyt i november 2012 og alle delegerede fik indkaldelse med dagsorden og foreslåede vedtægtsændringer først i december. -Vi har i bestyrelsen ikke modtaget indsigelser mod tidspunktet for afholdelsen fra nogen af de delegerede, supplerede 4

5 Bestyrelsen i Søværnets Konstabelforening Med vedtagelse af vedtægtsændringerne, skal bestyrelsen bestå af i alt syv medlemmer, heraf skal mindst to medlemmer være valgt blandt medlemmerne af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening. Fra SK ønskede næstformand Karsten Nielsen at fratræde som næstformand, men stillede op til valg som menigt bestyrelsesmedlem - og opnåede valg. Ib Skoubo, SK genvalgt som formand Tjenestested: OPLOG FREDERIKSHAVN Jan Lyngsøe formand for FKKF nyvalgt næstformand i SK Tjenestested: CSW, KARUP Karsten Nielsen, SK fhv. næstformand nu bestyrelsesmedl. Fællestalsmand: 1. ESKADRE Michael Moeskær, SK genvalgt til bestyrelsen Tjenestested: COMCEN, OPLOG KORSØR Jens Peter Janum, SK genvalgt til bestyrelsen Tjenestested: Mette Miljø, 1. ESKADRE Malte D. Henningsen, SK nyvalgt bestyrelsesmedl. Tjenestested: SØVÆRNETS TAMBURKORPS Jonas H. Oldenburg næstform. i FKKF nyvalgt bestyrelsesmedl. Tjenestested: EKADRILLE 722, KARUP Suppleanter: Michael Madsen, SK, Gunnar Seidenfaden, 1. ESKADRE (nyvalgt) Henrik Vester, bestyrelsesmedlem FKKF, HELICOPTER WING, KARUP (nyvalgt) Ib Skoubo, da dirigent Jens Ole Nielsen under kongressens indledning undersøgte, om formalia var i orden og om kongressen blev afholdt i overensstemmelse med vedtægterne. Ingen af de tilstedeværende, heller ikke de tre delegerede, der deltog, protesterede mod fremrykningen af kongressens afholdelse. tekst & foto Hanne Hansen Formanden kommenterede også i sin mundtlige beretning baggrunden for bestyrelsens beslutning om at stoppe samarbejdet med forretningsfører Søren Frederiksen, der fratrådte i december. -Som beskrevet i den skriftlige del af beretningen er baggrunden ene og alene økonomisk. Vi har ikke været gode nok til at hverve nye medlemmer. Samtidig er sekretariatet i CO-Søfart, som vi jo er en del af, fuldt kvalificeret til at håndtere de sager, der er i gang. Jeg er indtil videre konstitueret som forretningsfører, sagde Ib Skoubo og tilføjede: -På sigt er det absolut målet, at vi igen får en fast mand - måske ikke på fuld tid, men i det omfang, som behovet er. fortsætter næste side 5

6 fortsat fra side 5 Formanden kommenterede også forholdene i Søværnet pt., forsvarsforliget med udlicitering af blandt havmiljøopgaven og overenskomstforhandlingerne, som under kongressen endnu ikke var afsluttet. Kongres-deltagerne var både aktive og interesserede under beretningen, hvilket udmøntede sig i impulsive spørgsmål og bemærkninger. Med et smil på læben kaldte dirigent Jens Ole Nielsen flere gange til orden og henstillede til, at spørgerne væbnede sig med tålmodighed og afventede at formanden fik afsluttet beretningen. Flere beklagede forholdene i Forsvaret, hvor ansættelsen i tilsyneladende flere og flere sager risikerer at blive bragt til ophør med baggrund i sygdom eller arbejdsskader. Fra Søværnets Tamburkorps beklagede Malte D. Henningsen bestyrelsens beslutning om at opsige forretningsfører Søren Frederiksen. -Han fortjener meget stor ros for de resultater, vi har nået på det arbejdsmiljømæssige område i tamburkorpset. Havde jeg ikke haft ham som støtte, så havde jeg haft meget, meget svært ved at løfte opgaven som tillidsmand, sagde Malte D. Henningsen. Læs mere På SKs hjemmeside Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning, der blev vedtaget på kongressen Nye vedtægter SKs nye vedtægter efter ændringerne, vedtaget på kongressen Kontaktinfo til SKs bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant Ib Skoubo understregede, at fokus fremadrettet er at hverve flere medlemmer. Alle forudsætninger er til stede i form af billigt kontingent, juridisk hjælp i faglige sager og absolut konkurrencedygtige tilbud på forsikringer. -Vi skal bare selv blive meget bedre til at fortælle vores kolleger om det, sagde Ib Skoubo og tilføjede: -Med flere medlemmer vil vi kunne bibeholde det lave kontingent og ansætte en fast forretningsfører. Beretningen blev enstemmigt godkendt af kongressen. Regnskab og valg Fremrykningen af kongressens afholdelse havde betydet, at foreningens reviderede regnskab fra revisionsselskabet var så nyt, at kongresdeltagerne ikke som varslet havde nået at få det forud for kongressen. Dette blev løst ved at holde en pause forud for gennemgangen af regnskabet og dermed fik alle mulighed for at nærlæse tallene. Regnskabet, der udviser et resultat på kr. blev enstemmigt godkendt. Kongressen gav genvalg til Ib Skoubo som formand. Nyvalgt næstformand er Jan Lyngsøe fra FKKF, idet Karsten Nielsen, hidtidige næstformand, efter eget ønske på grund af snarlig pensionering kun ønskede valg som menigt bestyrelsesmedlem. Hans Philipsen ønskede ikke genvalg med henvisning til pensionering, men indtræder som revisorsuppleant. Bladet! afløser SK-nyt og FKKF-nyt SK og FKKF vedtog allerede sidste efterår at udnytte både ressourcer og penge bedre ved at slå de to foreningers medlemsblad sammen til ét. SK-nyt udkom i 15 årgange i alt, mens FKKF-nyt nåede fem årgange. Med et nyt blad skulle der også opfindes et nyt navn. Efter flere forslag med forskellige kombinationer af forkortelser kom det indlysende forslag. Hvorfor ikke bare kalde medlemsbladet det, som det bliver kaldt - nemlig bladet. Sådan blev det. Dog med tilføjelsen af udråbstegnet for at undgå karambolage og navne-sammenfald med andre eksisterende "blade". Bladet! udkommer fire gange om året fordelt med to gange på hvert halvår. hanh 6

7 Faglighed og arbejdsglæde prioriteret i OK-forhandlinger Bladet! februar årgang nummer 1 Af Ole Rosschou sekretær, forhandlingssekretariatet Dansk Metal Forlig om ny 2-årig overenskomst i staten giver en mindre lønstigning og sikrer, at kvaliteten på arbejdspladserne, faglighed og arbejdsglæde bliver opprioriteret. Reguleringsordningen bliver fastholdt. Fredag morgen 8. februar blev der indgået forlig om ny 2-årig overenskomst for de statsansatte. Med forliget bliver der sat fokus på trivsel, faglig udvikling, kvalitet og godt psykisk arbejdsmiljø. Formålet er at få Læs mere her: gladere medarbejdere og samtidig skabe grundlag for større kvalitet på arbejdspladserne med henblik på at skabe bedre resultater i opgaveløsningen. -Vi ved, at jo mere medarbejdere bliver mødt med tillid og mulighed for at udfolde sin faglighed, jo større bliver ens arbejdsglæde også og det styrker også kvaliteten af det arbejde, som man udfører. Derfor er vi glade for den ekstra fokus, som kommer på det område. Samtidig glæder vi os over, at det fælles arbejde med kompetenceudvikling bliver styrket, siger forbundssekretær i Dansk Metal Keld Bækkelund Hansen. Enighed-om-statslige-overenskomster Lønmodtagernes organisationer har fra begyndelsen af forhandlingerne været klar over, at der ikke var udsigt til større lønstigninger. Derfor har det også været en høj prioritet for Dansk Metal, at der blev givet mest muligt til generelle lønstigninger. -Vi gik jo ind til forhandlingerne med en gæld til arbejdsgiverne. Den bliver udlignet her i 2013, og i 2014 bliver der så plads til en lønforhøjelse på 1,1 procent. Og derudover er der stadig plads til at give noget ved lokale lønforhandlinger, siger Keld Bækkelund Hansen. For Dansk Metal var det vigtigt, at overenskomsten blev 2-årig, og at reguleringsordningen blev fastholdt, så de offentligt ansattes løn ikke sakker bagud i forhold til de privatansatte. Derudover fik Metal fastholdt månedsnormen på arbejdstiden. BLIV MEDLEM SØVÆRNETS KONSTABELFORENING ELLER FLYVEVÅBNETS KONSTABEL OG KORPORALFORENING Mange veje til medlemskab Ring -Kontakt sekretariatet og få indmeldelsespapirer mv. tilsendt - direkte tlf Kontingentsatser for medlemskab af SK/FKKF oplyst pr. md. kan trækkes fra i Skat Mail -Send en kort mail til med oplysning om navn og telefonnummer. Så hører du fra os. Web -Udfyld formularen på vores hjemmeside på Smartphone -Scan koden, der sender dig direkte til formularen på vores hjemmeside. Udfyld formularen og tap send. Marineelever (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til marinekonstabel 150 kr. Flyverkonstabelelev (de første fire måneder) 0 kr. Indtil udnævnelse til flyverkonstabel 150 kr. Efter udnævnelse til marinekonstabel 375 kr. Efter udnævnelse til flyverkonstabel 375 kr. Seniorordning* 200 kr. * for medlemmer af SK efter afgang fra jobbet på grund af alder eller helbred. Seniormedlemskab kan fortsættes indtil udgangen af det 69. leveår. Søværnets Konstabelforening FKKF Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening 7

8 Som medlem af SøværnetS KonStabelforening byder vi dig velkommen! Tjenestemændenes Forsikring har Danmarks mest tilfredse kunder. Kom med på holdet! Du behøver ikke engang at være tjenestemand. Dit medlemsskab af Søværnets Konstabelforening er dit adgangskort. Bestil et tilbud allerede i dag på , scan QR-koden eller gå ind på tjm-forsikring.dk og læs mere. 8 Sammenhold betaler sig tjm-forsikring.dk

9 Nyt om navne Runde dage april - juni 2013 SK 30 år 18/5 Rasmus Hansen 20/5 Bent Holmø Thomsen 19/6 Henrik J. Strøbæk 40 år 14/4 Allan Berg 28/5 Clinton Krogsgaard Jørgensen 6/6 Michael Djurhuus Jørgensen 50 år 8/4 Finn Jørgensen 18/4 Flemming R. Arentoft 20/4 Kenneth Larsen 17/5 Achim Jensen 17/5 Michael Poulsen 8/6 Michael Martinussen 29/6 John Alex Christensen 60 år 10/4 Jens Holm Hejlsø 21/5 Karsten Nielsen Jubilæum 25 år i Søværnet 3. januar Marinespecialist Bengt-Ole Neumann-Nielsen Korsør 12. januar Marinespecialist Fine Ove Laursen Skælskør 16. januar Marinespecialist Per Jan Holstein Frederiksværk 1. februar Marinespecialist Johnny Grevy Pedersen Silkeborg 1. februar Marinespecialist Søren Martin Albertsen Nyborg 11. februar Marinespecialist Preben Damsgaard Slagelse 15. februar Marinespecialist Jan Arne Nolsøe Stenberg Torshavn 15. april Marinespecialist Jan Cordes Frørup 16. april Marinespecialist Carsten Arno Majlund Frederikshavn 22. marts Marinespecialist Michael Platz Næstved FKKF 30 år 8/4 Thomas Hansen 16/4 Kent Yeoman Kristensen 26/6 Jacob Nygaard Jensen 40 år 24/4 Ulrik Nyholm 27/4 Lars Braae Ring eller skriv Vil du være sikker på at få din mærkedag nævnt i spalterne, så ring eller skriv til redaktionen - gerne i god tid. Redaktionen modtager også gerne billeder fra diverse begivenheder. Kontakt Hanne Hansen kommunikationskonsulent i SK tlf / Kongelig hofleverendør Danske og udenlandske Ordensbaand Miniatureordner medaljer sløjfer. rosetter Peder Skrams gade København K Tel. & fax:

10 Faglige sager & noter fra sekretariatet i SK / CO-Søfart Pension som tjenestemand eller civil Et par af medlemmerne har oplevet effektiviteten af centraliseringen af administrationen i FPT. Ved at sammenkøre registre, blev det opdaget, at de lokale tjenestesteder ikke var helt opmærksomme på ansættelsesforholdene, dengang man indførte ansættelse på tjenestemandslignede vilkår i overenskomsten. Medlemmerne havde derfor fået indbetalt deres pensioner til finansministeriet, og ikke til CS-Fonde. FPT gav herefter medlemmerne valget, om de ville have indbetalingerne overført til civilpension med renter, eller om de ville fortsætte med tjenestemandspension. Svært valg FPT indbød alle til et møde, hvor CS-Fonde og FPT gjorde et stort arbejde med at beregne, hvad der under givne forudsætninger var det bedste valg for medlemmerne. Foreningen deltog i mødet, og gennemgik derefter også beregningerne med de medlemmer, der måtte ønske det. Det var et vanskeligt valg for flere ikke mindst på grund af de varslede nedskæringer i forliget, som udgjorde en trussel mod fortsat ansættelse og dermed også mod oppebæring af pensionsalder s præmien for en tjenestemand. Foreningen skylder stor ros til både FPT og CS-Fonde for et godt arbejde, og kan kun beklage de nedskæringer forliget medfører i FPT. Oplagt sag om magtfordrejning SK oplever i stigende grad, at medlemmer bliver frakendt den blå bog - midlertidigt eller varigt, med det resultat, at Eskadren, efter vores mening, benytter sig af lejligheden til at skyde folk af via FPT. Argumentet er altid det samme, nemlig at det at kunne udføre tjeneste til søs er en forudsætning for Søværnets ansættelse af medlemmet, og at medlemmets manglende evne til dette, derfor må føre til en opsigelse. At det så er sparetider, og man gerne vil af med folk, ligger naturligvis ikke bag. For et medlem kører vi p.t. en sag, hvor en læge har erklæret medlemmet midlertidigt uegnet i et halvt år. Fra midlertidigt til varigt uegnet efter en telefonopringning Den lægefaglige vurdering bygger på en telefonsamtale med en anden læge, da den første læge ikke selv har undersøgt medlemmet. En time senere, og efter at have drøftet sagen med CHST, bliver der Øvelse langt fra hjemmet Et medlem oplevede, at man lagde en øvelse mere end 115 kilometer fra hjemmet. Øvelsens første dag sluttede kl og startede igen kl , men medlemmet fik alligevel afslag på øvelsestillæg, med begrundelsen, at der for medlemmets deltagelse gjaldt, at der var tale om egentlig militærtjeneste der honoreredes pr. time, og at medlemmet jo havde fri i ni timer. Foreningen har påklaget afgørelsen, så lavet en ny vurdering af samme medlem. Nu er medlemmet pludseligt varigt uegnet. Foreningen tillader sig, at stille sig tvivlende overfor stabschefens evner udi det lægefaglige, og kan derfor kun konstatere, at der er tale om en oplagt sag om magtfordrejning. Sagen er ført videre og vil blive omtalt, når den har fundet sin løsning. Helt generelt er det foreningens holdning, hvad vi også gang på gang meddeler FPT, at man ikke reelt undersøger, om der findes landbaserede tjenesteder, idet vi endnu ikke har oplevet dette i nogle af sagerne. FPT kan selvfølgelig undskylde sig med, at der lige nu også foretages nedskæringer i landorganisationen, men vi må dertil konstatere, at det også forud for forliget har virket som om, at denne mulighed kun blev undersøgt på skrømt. da det er foreningens opfattelse, at medlemmet fysisk var forhindret i at tage hjem og sove, idet køretiden mellem øvelse og hjemmet udgjorde to gange 95 minutter. Det skal også tilføjes, at medlemmet faktisk blev nægtet at køre hjem, og at han derfor overnattede på tjenestestedet. Vi bringer mere, når sagen har fundet sin afgørelse. 10

11 Forsvarsforliget - to hurtige svar Indholdet i forsvarsforliget har været direkte årsag til flere spørgsmål til SK. Et af dem er vedrørende overgang til SU på uddannelserne. Det er foreningens opfattelse, at der ikke sker overgang til honorering med Statens Uddannelsesstøtte (SU) under de grundlæggende officersuddannelser. Sundhedstriaden Et andet spørgsmål er opstået i forbindelse med nedskæringerne på infirmerierne, hvorfor FKO har måttet suspendere og redefinere Sunhedstriaden. Den umiddelbare - og forhåbentlig rent midlertidige løsning - er, at sundhedsydelser af lægelig og tandlægelig art, som kan erhverves via den offentlige sygesikring, ikke fremover bliver tilbudt af infirmerierne. Det er foreningens opfattelse, at dette må forstås således, at det drejer sig om gratis ydelser, men vi er klar over, at dette vil blive en kamp, og afventer derfor blot den første sag, hvor et medlem har måttet betale for en ydelse, som denne tidligere har modtaget gratis som en del af ansættelsen. INTOPS-tillæg til lærlinge Fra et medlem fik vi et spørgsmål omkring manglende INTOPS-tillæg, når man sejlede i international mission på Afrika. Skibet havde været i tvivl, og medlemmet spurgte derfor foreningen om råd. Foreningen meddelte, at da lærlingen var en del af skibsbesætningen, kunne man ikke undslå sig for at betale, og at vi naturligvis ville tage sagen, såfremt skibet fik besked på det modsatte. Skibet havde imidlertid fået samme besked. SK tilbudet gælder medlemmer af både SK og FKKF Nyt tilbud fra 1. januar i år HELBREDSSIKRING til kun 108,25 kr. pr. md. SK kan nu via sit medlemsskab af CO-Søfart tilbyde medlemmerne af både Søværnets Konstabelforening og af Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening at sikre sig med en PFA helbredssikring. Med en PFA Helbredssikring får du en sundhedsforsikring, som sikrer dig hurtig behandling på privathospitaler, -klinikker eller hos en speciallæge. Din helbredssikring kan hjælpe dig med alt fra kiropraktor til psykolog, fra operation til genoptræning. Dine børn mellem 1 og 18 år er automatisk dækket af din helbredssikring. De har altså de samme gode muligheder for undersøgelse og behandling, som du selv har. Pris for PFA Helbredssikring Prisen for helbredssikringen er kun kr. årligt i 2012*. Din ægtefælle eller samlever kan også få PFA Helbredssikring til en meget fordelagtig pris. For kun kr. om året er din ægtefælle eller samlever sikret samme gode vilkår. *en justering af beløbet sker pr. 1. september Tilmelding via SK Hvis du ønsker at tegne en PFA Helbredssikring, skal du kontakte SK, der vil stå for tilmeldingen til PFA. Efterfølgende vil du modtage et girokort fra PFA, som du selv skal indbetale. Vil du vide mere? PFA SundhedsCenter på , hvis du har spørgsmål til PFA Helbredssikring. Du kan også læse mere på pfa.dk. Du skal udfylde en formular for at tilmelde dig PFA helbredssikring. Bestil formularen eller print den ud fra hjemmesiden: Ring til SK/FKKF og få den tilsendt - tlf Bestil den via til Print den ud fra SK's hjemmeside på fra menupunktet: Forsikringer 11

12 EFTER FORSVARSFORLIGET Bladet! har kigget indenfor på to tjenestesteder, der som mange andre, er direkte berørte af indholdet i forsvarsforliget. Det er ikke mange ord, forligsteksten indeholder om hverken Flyvevåbnets støtteenhed, Combat Support Wing i Karup, eller Maritimt Overvågningscenter Nord i Frederikshavn. Men effekten af ordene - eller rettere alt det, der ikke står - er stor. af Hanne Hansen Opgaverne løses - men snakken går Umiddelbart ligner alt sig selv en tidlig morgen i januar hos APS, Aerial Port Service. APS er en del af Flyvevåbnets støtteenhed Combat Support Wing i Karup. Men tre linjer i forsvarsforliget er centrum for mange spekulationer og snak i pauserne. "Der er enighed om, at det i løbet af 2013 skal analyseres, hvordan man mest hensigtsmæssigt, på baggrund af de nuværende føringsstøttekapaciteter i flyvevåbnet og hæren, kan skabe en værnsfælles føringsstøttekapacitet." Således lyder ordene i forsvarsforliget, der har sat spekulationerne i gang hos de 400 ansatte i Combat Support Wing, CSW. Et informationsmøde har ikke bragt større klarhed over tingene. Analysearbejdet er sat i gang og reaktionerne i Karup spænder vidt. 12 EFTER FORSVARSFORLIGET

13 - UVISHEDEN reportage fra to tjenestesteder n Combat Support Wing Karup n Maritimt Overvågningscenter Nord Frederikshavn Bladet! februar årgang nummer 1 Lynx helikopteren på sin indledende rejse mod Seychellerne og piratjagt om bord på fregatten 'Iver Huitfeldt'. Et andet transportfly blev samtidig lastet med gods til fregatten, der sidst i januar skiftede både besætning og helikopter. Foto: Mark Ellekilde, CSW Nogle er af den opfattelse, at der mellem linjerne i forligsteksten står, at CSW skal lukke og slukke. Andre kigger på de muligheder, som de mener ligger i teksten. For hvis analysearbejdet skal føre frem til etableringen af en værnsfælles støttekapacitet, så må det jo alt andet være lig med at bringe det bedste fra hhv. Flyvevåbnet og Hæren videre i en ny fælles sammenhæng. Sådan lyder nogle af overvejelserne. Om det nu er det ene eller det andet - eller noget helt tredje eller fjerde for den sags skyld, ja det er emnet for mange spekulationer og snak. -Vi ved ingen ting. Intet. Hvad vi skal? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, lyder meldingen fra flere fra det APS-team, der har morgenvagten denne mandag morgen, hvor undertegnede fra Bladet! er på besøg. Omkring 30 hjemmeværnssoldater fra det østjyske er i gang med check-in. De er som hold 11 på vej til Kosovo som del af det danske bidrag til bevogtningsstyrken og skal flyve senere på morgenstunden. APS-teamet tager sig af check-in og bagagehåndtering som i enhver anden lufthavn. Rammerne er dog anderledes, ligesom kaffe og rundstykke indtages fra engangsservice. Et andet sted på flyvestationen er andre fra APS i gang med at laste to fly, der begge senere på dagen skal lette mod Seychellerne. Den endelige destination for godset i flyene er fregatten 'Iver Huitfeldt', der for tiden deltager i NATOs antipirat indsats ud for Afrikas Horn, Operation Ocean Shield. Lasten i det ene fly er ikke sådan lige at få om bord. Det er en Lynx helikopter, der skal afløse den, der sejlede med fregatten sydover i oktober sidste år. Men de har prøvet det utallige gange før i teamet, og med erfaring, omhu og tæt samarbejde lykkes det - som så mange gange før. De mange forskelligartede opgaver betyder, at to dage aldrig er ens for folkene i Aereal Port Service. fortsætter næste side - UVISHEDEN 13

14 Uvisheden Næstkommanderende Martin Jensen ved check-in skranken. tekst & foto Hanne Hansen fortsat fra side 13 Næstkommandererende på APS-teamet denne morgen er sergent Martin Jensen, der sidder ved check-in skranken. -Opgaverne er alsidige, og det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved det, fortæller han og fortsætter: -Når vi for eksempel som her sender folk af sted, så koncentrerer vi os om, at de bliver serviceret og at alt håndteres professionelt. Det sætter vi en stor ære i. Afsendelse af soldater til internationale missioner er en kontrastfyldt opgave. Foruden soldaterne er ofte op til dobbelt så mange pårørende til stede. -Ved afsendelsen er der en trykket stemning. Det er helt i modsætning til den glæde, vi er tilskuere til, når for eksempel 70 soldater kommer hjem efter et halvt år i Afghanistan og møder de 200 pårørende der står og venter. For mig er det en god følelse at være med til at det hele fungerer, og jeg oplever, at vi her i APS gør en forskel, fortæller Martin Jensen. Eftertragtet støtteenhed -Lige nu er det så en meget speciel situation. Vi ved ingenting, men vi hører en masse rygter. Personligt oplever jeg, at vi på en eller anden måde også motiveres af usikkerheden. Vi ved, at vi lige nu bliver "målt og vejet", og hver især så gør man bare alt, hvad man kan, for at præstere det bedste. Vi ved, at det betyder meget, hvordan folk oplever os og vores service, siger Martin Jensen. Og han påpeger, at CSW har udviklet sig til at være både en velrenommeret og eftertragtet støtteenhed. -Efter etableringen var det et sted, man kom hen, hvis man ikke kunne være andre steder. Sådan er det bare ikke mere. Vi er efterspurgte også når det gælder bidrag til internationale missioner, og det er en meget stor tilfredshed at have været en del af den udvikling, fortæller Martin Jensen og tilføjer: -Udviklingen skyldes i høj grad, tror jeg, at der er uddelegeret et meget stort ansvar til den enkelte. Omvendt skal man kunne noget. Vi går ikke og træner til noget, der måske ikke bliver brug for. Vores kompetencer er der brug for, hver eneste dag. I APS-teamet, der har tørnen denne morgen, er holdningen generelt, at det principielt er fint med en analyse. Det er sundt at få kigget tingene efter i sømmene og klarlagt, hvad det reelt er, de ansatte gør for Forsvaret. Men uvisheden om, hvordan det hele i fremtiden skal se ud, den optager både underbevidstheden og sindene. Derfor er der god brug for den åbenhed kollegerne har med hinanden. -Jeg synes, at vi er gode til at snakke om det. Og det er godt, bemærker Martin Jensen. I omfang fylder omtalen af Maritimt Overvågningscenter Nord, MOCN, ikke meget i forsvarsforliget. To linjer i det hele. "Marineovervågningscenter Nord i Frederikshavn nedlægges og afhændes fuldstændigt med fortsat opretholdelse af flåderadioens modtagerstation." Hvad den kortfattede formulering fylder i omfang i forsvarsforliget står i stærk kontrast til hvor meget, de få ord fylder mentalt hos de knapt 50 medarbejdere på tjenestestedet, som det handler om. Som på øvrige tjenestesteder i Forsvaret, hvor forsvarsforliget varsler forandringer, nedlæggelser og omstruktureringer, er 14 EFTER FORSVARSFORLIGET

15 Peter Emborg, SKs fællestillidsmand på MOCN. det største problem Maritimt Overvågningscenter Nord i Frederikshavn skal lukke. Det ligger klart efter forsvarsforliget. Men uvisheden om, hvornår, hvordan og af hvem åbner for en lang række af ubesvarede spørgsmål og de fylder temmelig meget i bevidstheden hos de knapt 50 ansatte. Og det grundlæggende spørgsmål, som bekymrer i O-rummet er: Hvad så med farvandssikkerheden? uvisheden afsættet for mange tanker, spekulationer og snak. Samtidig fortsætter arbejdet som om intet var hændt. Opgaverne bliver løst professionelt og til krævede standarder - og nye projekter fortsætter uanfægtet. For medarbejderne er tilværelsen groft sagt delt i to. Den personlige med alle spekulationerne og den professionelle med arbejde. Tankerne går ring -Uvisheden er det allerstørste problem, fastslår Peter Emborg, SKs fællestillidsmand på MOCN. -Skal vi selv nedlægge det? Hvornår er det? Er det om et halvt år? Er det om to år? Og hvad sker der i mellemtiden, når folk rejser og stillingerne ikke bliver genbesat, eksemplificerer han de mange ubesvarede spørgsmål, der gør, at samtalerne mand og mand imellem ofte ender med at gå i kredsløb om sig selv. -Ind imellem, når tankerne og snakken går i ring, så er det svært ikke at få en fornemmelse af, at det man laver, kan være helt lige meget, forklarer Peter Emborg og tilføjer: -Men vi er jo professionelle og vi formår at holde tingene adskilt. Vi løser vores job, så godt vi kan - ligeså godt, som vi altid har gjort og opretholder den rigtige standard. Teknisk vedligeholder vi materiellet, som om intet er hændt og uanset, om det måske bliver lagt ned om to år. Spekulationerne og uvisheden spiller ikke ind på det. fortsætter næste side Uddrag af Forsvarsforliget Maritimt overvågningscenter Den hjemlige landbaserede overvågningsstruktur optimeres, og de Maritime Overvågningscentre i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm nedlægges, hvilket dog skal ses i sammenhæng med analysen vedrørende en mulig sammenlægning af de operative kommandoer i en samlet værnsfælles operativ kommando. Marineovervågningscenter Nord i Frederikshavn nedlægges og afhændes fuldstændigt med fortsat opretholdelse af flåderadioens modtagerstation. De tilbageblivende årsværk og funktioner ved Marineovervågningscenter Syd på Bornholm vurderes at kunne indplaceres på for eksempel Almegårds kaserne, hvorved Marineovervågningscenter Syds faciliteter inden for en overskuelig fremtid tilsvarende vil kunne nedlægges og afhændes fuldstændigt. Dette skal dog analyseres yderligere. - UVISHEDEN 15

16 Hvad sker der med farvandssikkerheden, når vi lukker, spørger de civile og militært ansatte konsoloperatører i O-rummet på Maritimt Overvågningscenter Nord i Frederikshavn. fortsat fra side 15 -Personligt er min største bekymring den tid, der løber frem til den endelige lukning - hvornår det så er. Vores næstkommanderende er rejst til andet tjenestested og stillingen genbesættes ikke. En proces med langsom nedskæring bliver meget træls, påpeger han. Ømme punkter -En helt anden problemstilling, der også påvirker arbejdsmiljøet er, at det kan være svært at sige højt, at man faktisk synes, det er en god ide at samle hele farvandsovervågningen ét sted. Det synspunkt rammer jo ret ned i det, som er ømtåleligt for alle éns kolleger, siger han. Dermed får Peter Emborg også antydet, at han som udgangspunkt mener, at overvågningen vil blive optimeret ved en centralisering. -Som person - helt privat - kan jeg så slet ikke forstå, at det ikke er her, den skal samles. Vi har på MOCN uden sammenligning de nyeste faciliteter og her er plads til at samle det hele. Men det er bare min helt personlige betragtning, understreger han. I bunkeren dybt inde i Pikerbakken uden for Frederikshavn er den gamle oprindelige bunker udvidet og renoveret. De nyeste bygningsfaciliteter er fra Og som redundant center for SOK står al udstyret klar til en centralisering. Skulle operationscenteret hos SOK i Aarhus bryde ned, kan det hele i løbet af et øjeblik være oppe at køre i Frederikshavn. En afgørende sikkerhed at have for vitale systemer. Men med den politiske beslutning om, at MOCN og MOCS i henholdsvis Frederikshavn og på Bornholm skal lukke, er det jo så godt som sikkert, at hverken Frederikshavn eller Bornholm bliver hjemsted for det centrale overvågningscenter. Hvor? - godt spørgsmål Hvor det så bliver? Ja, det er der imidlertid ingen afklaring på. Ikke officielt - og det er endnu et arnested for spekulationer. For parallelt med forsvarsforliget undersøges mulighederne for at samle de tre kommandoer i en værnsfælles kommando. Hvor den skal placeres er uafklaret - officielt. Og er det planen, at overvågningen skal centraliseres samme sted - hvor det så end bliver? Hvis det bliver? Ude fra set er alle elementer for et internt spil om geografisk placering og fordeling af funktioner de tre eksisterende kommandoer imellem til stede. Og dermed kan centraliseringen af farvandsovervågningen være en brik i et tredimensionelt scenarie med flere ukendte faktorer. Værdifuld erfaring I O-rummet på MOCN sider civile og militære konsoloperatører side om side ved skærmovervågningen. Skibstrafikken følges nøje og med erfaring. Her bygges overvågningsbillederne af den nordlige del af de danske farvande op til operationscenteret i Aarhus. Flere af de civile konsoloperatører har mange års erfaring. Og ifølge de yngre operatører er erfaring et afgørende element. Enhver kan i løbet af kort tid lære at betjene udstyret og enhver - næsten - kan holde øje med bevægelserne på en skærm. Men det kræver både indsigt og erfaring at hæfte sig ved de rigtige detaljer. På et skærmbillede med i hundredevis af informationer er erfaring afgørende for, at opmærksomheden fanger den enkelte information, der kan betyde liv eller død - eller forhindre en miljøforurening. -Hvad sker der med sikkerheden, når vi lukker? Hvad sker der med havmiljøet, er de spørgsmål som de stiller sig selv i O-rummet. For de militært ansatte vil lukningen betyde skift af tjenestested. Det er en del af virkeligheden, som ansat i Forsvaret. At det så også påvirker privatlivet, hvor 16 EFTER FORSVARSFORLIGET - UVISHEDEN

17 ægtefælle og børn har udsigt til igen at skulle rykkes op med rode og flytte giver dårlig samvittighed. Og spørgsmålet, som nogle ansatte stiller sig selv for tiden er, om det er det hele værd. For de civilt ansatte er det dog langt værre. Her er udsigten til arbejdsløshed i en region, hvor arbejdsløsheden er stor, intet mindre end frustrerende. Som tekniker på MOCN er SK's fællestillidsmand Peter Emborg blandt andet involveret i installeringen af et nyt radiosystem. Projektet kører videre uanfægtet af beslutningen om lukning. -Så kunne man jo spørge: gider vi det, spørger Peter Emborg og giver selv svaret: -Ja, det gider vi godt. Det er her, den professionelle del af vores tilgang til det kommer ind, slår Peter Emborg fast. Men uanset den professionelle indstilling hos medarbejderne, er der ingen tvivl om, at klare svar på tre spørgsmål er meget efterlyst. Med afklaring af "hvornår", "hvordan" og "hvad skal vi så", vil tankerne kunne spores ind på fremtiden i stedet for at gå i ring. Ny fælles Facebook-side Det nye fællesskab mellem SK og FKKF har sin egen nyoprettede Facebook-side. Her lægger vi fra sekretariatet nyheder og information ud. Facebook-siden er også stedet, hvor der kan debatteres og kommenteres. Få løbende nyheder via Facebook-siden ved at klikke "synes godt om" øverst på siden under coverbilledet. På SK's hjemmeside på finder du et direkte link til siden, der kan ses af alle - også af de, der ikke har en Facebook-profil. Du kan evt. også finde siden ved at taste: Konstabler og korporaler i Søværnet og Flyvevåbnet - i søgefeltet på enten Facebook eller Google. hanh Kontor- og web-fællesskab Søværnets Konstabelforening deler foruden adresse også hjemmeside med CO-Søfart. Søværnets Konstabelforening, SK, har siden 2009 været medlem af Centralorganisationen Søfart, CO-Søfart, der er et stærkt kartel på det maritime område med i alt fire medlemmer: Søværnets Konstabelforening Dansk Metals Maritime Afdeling FOA Søfart Dansk El-Forbund CO-Søfart Danmarks største maritime faglige organisation Kontorfællesskabet med CO-Søfart betyder, at SK har minimale udgifter til husleje og administration, samt har adgang til husets faglige og administrative kompetencer, f.eks. inden for sagsbehandling og jura. Se under SKs faneblad på Søværnets Konstabelforening Mose Alle Rødovre Telefon

18 LEJ FERIEBOLIG I BLÅVAND ELLER PRAG SK og FKKF-medlemmer, der også har forsikringer hos Tjenestemændenes Forsikring, kan leje sommerhus i Blåvand eller ferielejlighed i Prag. Sommerhus tæt på Blåvand Fyr og med 6 sovepladser. Pris pr. uge kr. Centralt placeret og stilfuld lejlighed med 6 sovepladser i Prag. Pris pr. uge kr. Ved booking skal SK bekræfte dit medlemsskab. For yderligere information og booking Godt kursus for pensionister Af Hans Philipsen nu fhv. bestyrelsesmedlem i SK og nyslået pensionist Når man nærmer sig de 60 år og skal hjemsendes, får man tilbudt seniorkursus tre år før og et år før fra CS Fonde. Disse kurser er mest om pension og A-kasse mdr. før hjemsendelse kan man søge på FPT 663 seminar for kommende pensionister. Man finder kurset på FPT s hjemmeside, hvor man også kan tilmelde sig. FPT 663 er et to-dages seminar, som afholdes otte gange om året på Kursuscenter Høveltegård og er for alt personel i Forsvaret samt hustru eller samlever. Kurset indeholder foredrag om seniorliv, seniormotion, sunde madvaner, pension, tjenestemandspension, efterløn, jura, arv og testamente. Socialt samvær Efter at jeg nu selv har deltaget, må jeg konstatere, at det nok er det bedste seniorkursus, som tilbydes. Dog siger kursusleder Klaus Nannestad: "Kurset er så godt, som deltagerne selv gør det til. Alt i alt er det min opfattelser, at det er et godt kursus med gode foredragsholdere, som gør det spændende og levende. Man er sammen med en masse forskellige mennesker fra Forsvaret, som er i samme situation som en selv, og så finder man hurtigt nogle at snakke med. Og det sociale samvær på den første aften med rødt kød og rødvin gør sit til, at stemningen er høj og snakken går lystigt. Så står du foran at skulle pensioneres, kan jeg kun opfordre til at søge på FPT 663 og få en oplevelse, som du kan bruge resten af livet. 18

19 Kommentar Kontingentet til SK kan trækkes fra i Skat. Det kan regningen for en tur i byen ikke, påpeger Malte D. Henningsen i sin kommentar, som han havde skrevet og sendt til redaktionen, inden SK-kongressen 7. februar, hvor han blev indvalgt i SKs bestyrelse. SK er hele kontingentet værd Af Malte D. Henningsen SK-talsmand i Søværnets Tamburkorps og nyvalgt bestyrelsesmedlem i SK Hvad har fagforeningen nogensinde gjort for jer? sådan lyder det i en reklame fra Dansk Metal. Svaret i reklamen lyder: Løn, seks ugers ferie, gode uddannelser, frokostpauser, barselsorlov, ret til efteruddannelse, pension og overarbejdsbetaling. Faglige organisationer har i årevis gjort så utrolig meget for lønmodtagerne, men hvad kan en fagforening gøre for jer I DAG? I dag er beløbene, der kan forhandles som tillæg til din løn så små, at det næppe kan være et argument for at skulle melde sig ind i en fagforening. Så op i r. med den forhandlingsret, SK ikke har. Lad os hellere se på noget langt vigtigere: Arbejdsmiljø! Mange steder i Forsvaret halter det med arbejdsmiljøet, og man har opstillet procedurer og systemer så komplicerede, at du når at gå på pension (hvis ikke du bliver nedslidt forinden), før der bliver taget hånd om problemet. Arbejdsmiljø betyder at ha det godt på arbejdspladsen - det være sig både fysisk og psykisk. Og her kan SK hjælpe dig med råd og vejledning eller ultimativt føre en sag mod arbejdsgiver. Skader noget af det arbejde, du udfører, din krop eller funktionsevne, er det vidne om et mindre sundt fysisk arbejdsmiljø. Dårlig ryg, ømme knæ og svækket hørelse er ikke ting der forsvinder, og naturligvis skal du ikke vente til skaden er sket, og så anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Nej vi skal da være præventive og forebygge og sikre at medarbejderne kommer ud i samme stand, som den dag de fik udleveret deres uniform bare en smule ældre. Gode intentioner forgæves Mobning, chikane og diskrimination er krænkende adfærd og må ikke finde sted i Forsvaret, men uanset de gode intentioner, der står nedfældet i Forsvarets personelpolitik og mangfoldighedspolitik, så finder dette stadig sted, og det er da naturligvis ikke i orden! Nu tænker du måske, at det er lidt halvdyrt at betale kontingent til en fagforening, og at du hellere vil bruge pengene på en god restaurant eller en våd bytur. Men meget af kontingentet kan trækkes fra i skat og det kan en middag på Jensens Bøfhus eller en aften på den lokale bodega desværre ikke! Så sov tømmermændene ud søndag eftermiddag med vished om, at du skal tilbage til et godt arbejdsmiljø mandag morgen. Mine kollegaer og jeg har flittigt benyttet os af SK som faglig sparringspartner, hvilket har vist sig at være en kolossal støtte. Opbakningen har uden tvivl været uvurderlig i forhold til omlægning af arbejdsmiljøet. 19

20 Skat har i år ændret proceduren for skatteopgørelse for Tidlig indberetning er nu afskaffet. I stedet er årsopgørelsen klar i skattemappen 4. marts, hvorefter du frem til 15. marts kan indtaste ændringer og evt. fradrag. Skat Hjælp til beregning af fradrag Som ansat i Forsvaret har du under nogle forudsætninger mulighed for skattemæssige fradrag. Generelt og principielt vejleder SK og FKKF ikke i skattemæssige spørgsmål, men angiver her i kort form nogle retningslinjer for fradrag for merudgifter under rejser, sejlads, skoleophold, øvelser mv. Dog skal det påpeges, at for at få fradrag for merudgifter er det et krav, at du på grund af afstanden mellem arbejde og bopæl og arbejdstidens længde, ikke er i stand til at overnatte på bopælen. Dette er et konkret skøn, der foretages i hvert enkelt tilfælde. Vil du være helt sikker på, hvordan reglerne forvaltes, bør du kontakte sin skatteforvaltning og få deres fortolkning af reglerne. Dermed undgår du ubehagelige overraskelser. Rejser, sejlads mv. Skattelovene giver mulighed for, at arbejdsgiveren - her Forsvaret - skattefrit kan udbetale kr. 455,- pr. døgn til forplejning, når du som følge af arbejde på et midlertidigt arbejdssted må overnatte borte fra hjemmet. Da Forsvaret aldrig udbetaler kr. 455,- til forplejning, når konstabler overnatter uden for hjemmet, kan der i mange tilfælde foretages fradrag. Hvis du får fri kost under rejse, sejlads m.v. kan du ikke få fradrag. I nedenstående skema kan du se hvilke fradrag, der kan foretages i de forskellige situationer. Kurser, skoleophold mv. Hvis du har været under uddannelse, på kursus eller på skoleophold, kan du fradrage i skat, hvis du har modtaget mindre end kr. 455,- pr. døgn. Det er dog en forudsætning, at du har overnattet borte fra hjemmet og ikke har haft mulighed for at overnatte hjemme. Der kan dog ikke foretages fradrag under grund- eller videreuddannelse. Fradragsmulighederne under uddannelse, kurser og skoleophold fremgår også af skemaet. Dokumentation Du skal være klar til at kunne dokumentere dine fradrag, hvis SKAT udbeder sig dokumentation. Ved tjenesterejser, sejlads, skoleophold m.v. har tjenestestedet pligt til skriftligt at oplyse de perioder, hvor du har fået udbetalt ydelser til forplejning. Befordringsfradrag Har du krav på befordringsfradrag efter skattereglerne, skal du være opmærksom på at få feltet udfyldt på selvangivelsen. Skat kan på forhånd have udfyldt feltet - tjek i givet fald, at tallet er korrekt. Skats automatiske beregning kan være forkert. Er du i tvivl om reglerne for fradrag? - kontakt SKAT og undgå ubehagelige overraskelser Takster til beregning af fradrag på selvangivelse for 2012 alle beløb i kr. Der kan skattefrit udbetales Søværnet udbetaler Fradrag pr. dag Fradrag pr. time Tjenesterejse under 28 dage 455,00 390,00 65,00 2,71 Udstationering efter 28 dage 455,00 292,50 162,50 6,77 Sejlads når besætningsmedlemmer er på selvforplejning 455,00 123, ,00 215,00 8,96 Skoleophold hvor der ikke ydes T+D 455,00 123, ,00 215,00 8,96 Sejlads og øvelse, hvor der ydes fri kost 113,75 117,00 0,00 0,00 20

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober

bladet! Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler nummer 3 oktober nummer 3 oktober bladet! 2013 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Sidste klargøring på 'Esbern Snare' før afgang side 12-14 P-Kval giver kvaler side side 5 14-18 Søværnets Konstabelforening

Læs mere

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! nummer 1 februar Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 1 februar bladet! 2015 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening FAGBLAD for konstabler og korporaler

Læs mere

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

bladet! SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår nummer 3+4 december Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening nummer 3+4 december bladet! 2014 for konstabler og korporaler i FAGBLAD Søværnet og Flyvevåbnet SK & FKKF ønsker god jul og godt nytår Søværnets Konstabelforening og Flyvevåbnets Konstabel- og Korporalforening

Læs mere

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad

nyt Arbejdsmiljø TEMA 2012 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nummer 3 juni 2012 Marinekonstabelgruppens fagblad nyt TEMA 2012 Arbejdsmiljø side 10-11 Fleksjob betyder alt side 14 Enmandshær bag veterankortet side 16 Indhold Marinekonstabelgruppens fagblad Søværnets

Læs mere

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr.

nyt historien om faglige sager og noter i dette nummer: side 7 og 8 ...og meget mere Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 5 - oktober 2011 nyt i dette nummer: Besøg ved Noret alt om lønmodtagerfradrag faglige sager og noter historien om faglige sager og noter side 7 og 8 SK-stafetten

Læs mere

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18

nyt fotoserie vi tør det vi gør det ombygning af søløven skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 Marinekonstabelgruppens fagblad 14. årgang nr. 1 - februar 2011 nyt fotoserie ombygning af søløven 16 skagen skipperskole 4 faglige sager og noter 6 jubilarer 13 det maritime folkekøkken 18 fusion i co-søfart

Læs mere

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr.

travlt Mere 4,5 % i lønstigning 28 end nogensinde 8 5 TEMA Forsikringer Ny uddannelse Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. NR. 1 FORÅR 2015 Daniel holdt på sin ret Fik hjælp og 24.066 kr. tilbage Ny uddannelse 14 22 16 Værnsfælles militærpoliti 5 TEMA Forsikringer Overblik og råd om forsikringer Mere travlt end nogensinde

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Leder: Anerkendelse af civile søfarende

Leder: Anerkendelse af civile søfarende nummer 4 august 2014 Fagbladet CO-Søfart Leder: Anerkendelse af civile søfarende > 3 Esvagt: Ubefarne skibsassistenter en vigtig del af strategien > 8-9 Nyansat ubefaren: -Det er lige mig det her... >

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Fængselsfunktionæren 6

Fængselsfunktionæren 6 Fængselsfunktionæren 6 Dansk Fængselsforbund Juni 2007 Nr. 6-2007 Fængselsfunktionæren Forsidebillede: Kriminalforsorgens nye etatsmærke og Afdelingformand Connie Thonsgaard (ØstJylland) 13 Leder 14 Ny

Læs mere

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm.

Forsikring. Tema. Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16. Mød Søren Boe Mortensen, topchef for Alm. Nr. 3 - Maj 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Psykisk arbejdsmiljø Mobning kan føre til alvorlige psykiske problemer Tema side 4-16 Mød Søren Boe Mortensen, topchef

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4

Side 4. Indhold. Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand. Brancheafdelingens generalforsamling. side 4 Brancheafdelingens fagblad nr. 8 November 2004 52. år gang Brancheafdelingens generalforsamling Side 4 side 4 Indhold Side 13 22 SID/FOA mæglingsmand LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 26 HJERNEVRIDEREN

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14

ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 09 31. maj 2012 ELSKER JOBBET I FORSVARET AKUTTEAM TIL KRISERAMTE HEDENSTED TILBYDER HJÆLP 24/7 16 AMIR I 25 ÅR FRA ASBESTLOFTER TIL PSYKISK ARBEJDSMILJØ 14 FREMTIDENS KOLLEGER NY FORSKNING OM STUDE- RENDES

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Hovedbestyrelsen på valg. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Hovedbestyrelsen på valg Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 16. årgang juni 2006 Indhold Medlemmerne i fokus 4 Hvordan påvirkes medlemmerne af at arbejde på en moderne arbejdsplads

Læs mere

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14

Redderen. Nr. 9 November 2014 37. årgang. RAV i Honduras s.14 Redderen Nr. 9 November 2014 37. årgang RAV i Honduras s.14 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128

Læs mere