Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelse. Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge"

Transkript

1 Godkendelse Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn, Sandvej 3A, 4600 Køge Natur og Miljø 12. juni 2014

2 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Havn Att.: Niels Erik Sunesen Baltic Kaj Køge Teknisk Forvaltning Dato Sagsnummer Dokumentnummer Miljøgodkendelse af Miljøplads på Køge Havn Miljøgodkendelsen omfatter drift af en miljøplads til oplagring og håndtering af affald heri blandt skibsaffald og fejeaffald samt drift af en vaskeplads. Godkendelsen gives efter 33, stk. 1 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ Listebetegnelse: K 212 Virksomhedens beliggenhed: Sandvej 3A, 4600 Køge Natur og Miljø Køge Rådhus Torvet Køge Tlf Fax Kontakt: Jurjen de Boer Direkte tlf Mail: KS: KAC Matr.nr.: Matr. nr. 313c Køge Bygrunde (delvis) CVR-nr./ P-nr.: / Virksomhedens ejerforhold: Grundejer: Køge Havn ejes af Køge Kommune. Matriklen ejes af Køge Kommune. Venlig hilsen Bjarne Bringedal Svendsen Natur- og Miljøchef Jurjen de Boer miljøsagsbehandler

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Ikke teknisk resumé af ansøgning VILKÅR FOR GODKENDELSEN Vilkår Vilkår om uheld og unormal drift Vilkår om foranstaltninger ved ophør af driften Øvrige lovgivning UDTALELSER Virksomhedens bemærkninger MILJØTEKNISK BESKRIVELSE MILJØTEKNISK VURDERING Listepunkt og standardvilkår for visse listevirksomheder Placering Indretning og drift Bedste tilgængelige teknik Luftforurening Lugt Spildevand Støj Affald Tanke, jord og grundvand Til- og frakørsel Uheld og unormal drift Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Bilag 1. Klagevejledning angående miljøgodkendelsen Bilag 2. Underretning om afgørelsen Bilag 3. Kommuneplanområder omkring virksomheden Bilag 4. Situationsplan over virksomheden Bilag 5. Ansøgning Bilag 6. Opdateret notat om affaldshåndtering Bilag 7. Opdaterede affaldstyper Bilag 8. Tegning over virksomheden Alle, der kan, skal fra 1. november 2014 modtage post fra det offentlige i en digital postkasse. Er du klar? Ellers få mere at vide hos Borgerservice, biblioteket eller på Side 3 / 29

4 INDLEDNING Køge Havn har den 30. august 2006 ansøgt om miljøgodkendelse af en miljøplads på Køge havn. På det tidspunkt var Roskilde Amt myndighed. Virksomheden modtog aldrig en miljøgodkendelse fra amtet. På Køge Kommunes anmodning har Køge Havn igen ansøgt om miljøgodkendelse af en miljøplads på Køge havn, Sandvej 3A, 4600 Køge, matr.nr. 313c Køge Bygrunde (delvis), den 7. april Køge Kommune er både godkendelses- og tilsynsmyndighed for virksomheden. Denne miljøgodkendelse er en samlet miljøgodkendelse for virksomheden. Virksomheden er optaget på bilag 2 til godkendelsesbekendtgørelsen 1 under listepunkt: K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211. Ikke teknisk resumé af ansøgning På Miljøpladsen foregår følgende aktiviteter: 1. Opsamling, afdræning og oplagring af fejeaffald fra havneområdet fra generel renholdelse af kajer og veje, forinden bortskaffelse til kontrolleret depot. 2. Opbevaring forud for bortskaffelse af det faste og flydende affald, som Køge Havn er pligtig at modtage fra skibe i henhold til konventioner. 3. Plads for sortering og opbevaring af diverse typer driftsaffald fra både skibe og havnens egen produktion. 4. Vaskeplads for maskiner og materiel tilhørende Køge Havn og private aktører på havnen. 1 Bekendtgørelse nr af 20/12/2012 om godkendelse af listevirksomhed Side 4/29

5 Følgende aspekter af virksomhedens drift er miljømæssigt mest betydende: Væsentligste Kilder til forurening eller gene miljøforhold Luftforurening Diffuse udslip af farlige stoffer fra spild og lækager. Aerosoler indeholdende olie og kemikalier fra rengøring/vask af emballager, tanke, køretøjer udendørsarealer m.v. Håndtering af støvende farligt affald og spild heraf. Spredning med vinden fra oplag af støvende farligt affald samt fra udendørs arealer, der ikke er rengjort. Spildevand Overfladevand forurenet med farligt affald, herunder vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Farligt affald, som ikke tilbageholdes i sump eller lign. af afspærringsventil. Spildevand frasepareret olieaffald. Overfyldte olieudskillere. Støj Omlastning og omemballering af affald. Håndtering af emballager med og uden farligt affald. Kørsel til og fra samt internt på virksomheden. Spuling af emballager, køretøjer m.v. Risiko for forurening af jord, grund- håndterings- og opbevaringsarealer, sumpe, brønde eller lig- Udsivning fra lækager i emballager, rør, mobile tanke samt fra vand eller overfladevand Spild i forbindelse med omlastning eller omemballering af flynende opsamlingsbassiner. dende farligt affald. Overløb fra befæstede arealer af flydende farligt affald fra spild eller lækager eller af forurenet overfladevand eller slukningsvand. Utætte olieudskillere. Vand fra rengøring af emballager, køretøjer m.m. Side 5/29

6 VILKÅR FOR GODKENDELSEN Køge Kommune godkender hermed miljøpladsen på Køge havn, Sandvej 3A, 4600 Køge, matr.nr. 313c Køge Bygrunde, på nedenstående vilkår i henhold til 33, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives på baggrund af virksomhedens ansøgningsmateriale, og vilkårene for godkendelsen stilles på baggrund af Miljøstyrelsens standardvilkår 2 (til listepunkt K 212) samt kommunens vurdering. Vilkårene kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet, jf. klagevejledning i Bilag 1. Vilkårene for godkendelsen er angivet i det følgende. Vilkårene i godkendelsen kan ændres af Køge Kommune efter 8 års retsbeskyttelse. Køge Kommune kan dog revidere vilkårene inden den 8-årige retsbeskyttelsesperiode udløber, hvis det sker for at forbedre virksomhedens kontrol med egen forurening, for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn, jf. miljøbeskyttelseslovens 72, eller hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt, jf. miljøbeskyttelseslovens 41 a. Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder med hensyn til affaldsfrembringelse på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af godkendelsesmyndigheden. Godkendelsesmyndigheden afgør på baggrund af virksomhedens oplysninger, om ændringen giver øget forurening ud over det godkendte, og derfor kræver ny godkendelse. Miljøgodkendelsen fritager ikke virksomheden for at indhente eventuelle fornødne godkendelser efter planlovgivningen, byggelovgivningen eller andre love. Vilkår Generelt 1. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen befæstet areal menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen»tæt belægning«menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet. 2 Bekendtgørelse nr. 486 af 25/05/2012 om godkendelse af listevirksomhed Side 6/29

7 Indretning og drift 2. Der skal på pladsen foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. 3. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsarter/-fraktioner i de angivne mængder: Tabel 1 Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Affaldsart/affald EAKkode(r) Maksimalt oplag for Farligt / ikke-farligt sfraktion væsentlige affaldsarter eller - fraktioner Fejeaffald m 3 Farligt (~30 tons) Slopvand m 3 Farligt (6 tons) Spildolie m 3 Farligt (~1 ton) Blyakkumulatorer ,5 m 3 Farligt (~1 ton) Oliefiltre kg Farligt Affald af kg Farligt elektrisk og elektronisk udstyr Malingrester kg Farligt Metaller m3 Ikke-farligt (~3 ton) Pap m 3 Ikke-farligt (~1 tons) Papir ,5 m 3 Ikke-farligt (~1,2 tons) Dæk m 3 Ikke-farligt (~5 tons) Paller-affald m 3 Ikke-farligt (~5 tons) Kabysaffald m 3 Ikke-farligt (~4 tons) Driftsaffald m 3 Ikke-farligt (~20 tons) Senest den 15. september 2014 skal virksomheden sende en tegning til kommunen, som viser placeringen af affaldscontainerne. 4. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere. 5. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplags- Side 7/29

8 område. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet. 6. Papir, pap, plast og andre lette materialer skal håndteres og opbevares på en sådan måde, at det ikke giver anledning til papirflugt eller andre gener for omgivelserne. Luftforurening 7. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, såfremt der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes, eller at der etableres afskærmning eller befugtning af knusnings-, presnings- eller neddelingsaktiviteter. 8. Bygningsaffald med cementbundne asbestfibre skal håndteres forsigtigt, så det ikke beskadiges og kan afgive asbeststøv. Såfremt der alligevel under håndteringen sker beskadigelser, skal affaldet straks placeres i en lukket eller overdækket container og befugtes. Det må ikke omlastes før borttransport. Affald 9. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. 10. Alt opsamlet spild indeholdende olie eller kemikalier, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand 11. Jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker modtages, oplagres og afsendes i tætte, overdækkede containere eller beholdere. Disse containere eller beholdere kan stå uafdækket indendørs. 12. Jern- og metalskrot, der kan afgive metalstøv, skal håndteres og opbevares enten udendørs på et befæstet areal, indendørs på fast gulv eller i en container. Ved et befæstet areal forstås et område med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. 13. Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne. 14. Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra inert affald, må kun opbevares og håndteres på befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør. 15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret. 16. Vaskepladser for materiel mv. skal indrettes på et befæstet areal med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning af afløbsvandet. Side 8/29

9 17. Spildolie og andet farligt affald skal opbevares i tætte, lukkede beholdere, der er markeret, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Beholderne skal være placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Oplagspladsen skal have en tæt belægning og være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder. Spild af farligt affald skal opsamles straks. Støj 18. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i db(a) må ikke overstige de nedenfor anførte værdier: Område Målt i erhvervsområderne rund omkring virksomheden (område 3E03 3 og 3E01 3 ) Målt i centerområderne sydvest for virksomheden (område 3C13 3, 3C15 3 og 3C16 3 ) Mandagfredag kl lørdag kl Mandag-fredag kl lørdag kl søn- og helligdage kl Alle dage kl db(a) 70 db(a) 70 db(a) - Maksimalværdien af støjniveauet må om natten (fra kl til 07.00) ikke overstige 55 db(a) 45 db(a) 40 db(a) 55 db(a) Egenkontrol 19. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af alle befæstede arealer (inklusiv tætte belægninger) samt gulve og sumpe. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i journal. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst 1 gang hvert 3. år. 20. Køge Kommune kan, dog højst en gang årligt, kræve dokumenteret, at de i vilkår 18 angivne støjgrænser er overholdt, når virksomheden er i fuld, normal drift. Dokumentationen kan tillige kræves såfremt at vilkår 18 er overskredet. Denne dokumentation skal ske i form af resultater af beregninger udført efter den nordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, jf. Miljøstyrelsens vej-ledning nr. 5/93. Andre beregningsmodeller kan eventuelt anvendes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Dokumentationen skal indeholde de oplysninger om forudsætningerne for beregningerne, som er nødvendige for vurdering af rigtigheden af beregningsresultaterne. Specielt skal støjkilderne beskrives og deres kildestyrke angives. Som alternativ til de nævnte beregninger kan dokumentationen ske ved måling af den støj, virksomheden påfører omgivelserne. Målingerne skal i så fald 3 Angivelser i parentes refererer til kommuneplanrammen, jf. Køge Kommuneplan , se bilag 3. Side 9/29

10 udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 og nr. 6/1984. Beregningerne/målingerne skal udføres af et laboratorium, som er akkrediteret af DANAK (eller et af de tilsvarende akkrediteringsorganer) eller godkendt af Miljøstyrelsen til "Miljømålinger - ekstern støj", eller på anden måde på forhånd godkendt af Køge Kommune. Et eksemplar af rapporten med dokumentation af beregnings- /måleresultaterne, samt oplysninger om virksomhedens aktuelle driftsforhold under måleperioden, indsendes til Køge Kommune senest 2 måneder efter udførelsen. Der henvises desuden til forpligtelserne i den til enhver tid gældende akkrediteringsbekendtgørelse (Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer m.v.). Driftsjournal 21. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer, gulve eller gruber. Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om maksimalt oplag, jf. vilkår 3. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Vilkår om uheld og unormal drift 22. I tilfælde af uheld eller unormal drift, der kan medføre forurening af kloaksystemet, jord og grundvand eller luften, eller ved overskridelser af vilkår skal virksomheden straks forsøge at afværge situationen: Forsøg at standse forureningen og/eller dens spredning. Ved større eller ikke kontrollerbare uheld, skal virksomheden straks kontakte alarmcentralen på telefon 112. Ved spild til kloak skal virksomheden straks kontakte Køge Egnens Renseanlægs vagt på telefon Efterfølgende orienteres tilsynsmyndigheden på telefon og virksomhedens rapport om afvigelser, korrektion og forebyggende handlinger fremsendes i kopi til orientering. Vilkår om foranstaltninger ved ophør af driften 23. Ved ophør af drift skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Senest 3 måneder før driften ophører, skal virksomheden derfor indsende en plan for nedlukning til Køge Kommune. Planen skal beskrive tømning og rensning Side 10/29

11 af tanke, bortskaffelse af råvarer, affald og kemikalier, tømning af olieudskillere samt evt. andre nødvendige foranstaltninger der skal sikre mod fremtidig forurening. Planen skal godkendes af kommunen. Øvrige lovgivning Modtagebekendtgørelsen Ifølge 1 i Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner (Modtagebekendtgørelsen, BEK nr af 13/12/2006) skal der i alle danske havne etableres modtagefaciliteter for driftsaffald og lastrester, der stammer fra de skibe, der normalt anløber havnen. Ifølge 11 i bekendtgørelsen har skibsføreren på et skib, der anløber en havn, pligt til at sørge for, at alt driftsaffald og alle lastrester afleveres til havnens modtagefacilitet. Oplysninger om modtagefaciliteterne findes på Køge Havns hjemmeside, Modtageordning for drifts- og lastaffald fra skibe i Køge Havn. Her står der blandt andet: Havnens personale afhenter affaldet ved gangvejen, således at der ikke stilles affald på kajen, men at dette straks køres til havnens affaldscontainere. VVM-bekendtgørelsen og Risikobekendtgørelsen Kommunen vurderer, at miljøpladsen ikke er omfattet af Risikobekendtgørelsen (BEK nr af 14. december 2006). Da der er tale om en eksisterende virksomhed skal virksomheden ikke screenes ifølge VVM-reglerne i bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (BEK nr af 15. december 2010). Virksomheden er selv ansvarlig for at indhente de øvrige fornødne godkendelser og tilladelser, fx i henhold til beredskabsloven og lov om arbejdsmiljø. Affaldsbekendtgørelsen Miljøpladsen skal overholde kravene til indberetning til Miljøstyrelsen af indsamling af affald ifølge 69 og 70 i Affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 224 af den 7. marts 2011). Elektronikaffaldsbekendtgørelsen Håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr er omfattet af Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, (BEK nr. 362 af 6. april 2010, Elektronikaffaldsbekendtgørelsen). Miljøbeskyttelsesloven I 4 stk. 4 i Miljøbeskyttelsesloven står: Den, der har forårsaget forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller skabt risiko for, at en sådan forurening kan opstå, skal foretage de nødvendige foranstaltninger til at søge følgerne af foru- Side 11/29

12 reningen effektivt forebygget eller afværget. Derudover skal den hidtidige tilstand søges genoprettet. Jordforureningsloven I 38 a og c i Jordforureningsloven står: En miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade forstås i overensstemmelse med 7-11 i miljøskadeloven. og Den ansvarlige for en overhængende fare for en miljøskade skal straks iværksætte de nødvendige forebyggende foranstaltninger, der kan afværge den overhængende fare for en miljøskade. Den ansvarlige for miljøskaden skal straks iværksætte ethvert praktisk gennemførligt tiltag, der kan begrænse skadens omfang og forhindre yderligere skade. Lov om erstatning for miljøskader På miljøpladsen foregår der oplagring af affald i flere end 4 containere og modtagelse af olieaffald. Miljøpladsen er derfor omfattet af lov om erstatning for miljøskader 4 da aktiviteten er omfattet af punkt K2 i bilaget i loven. I bilaget står: K. Affald. Oplagring, deponering, behandling, destruktion, genbrug m.v. 2. Anlæg for behandling eller oparbejdning af affald samt nedknusning af affald. Anlæg for oplagring eller deponering af affald, herunder containerpladser med flere end 4 containere, fyldpladser, lossepladser og specialdepoter samt modtagestationer eller modtagepladser for olie- eller kemikalieaffald. Køge Kommune henleder opmærksomheden på, at virksomheden i henhold til lov om erstatning for miljøskader har objektivt ansvar for eventuelle opståede skader på miljøet. 4 Lov nr. 225 af 6. april 1994 om erstatning for miljøskader. Side 12/29

13 UDTALELSER Virksomhedens bemærkninger Virksomheden og kommunen blev enige om indholdet af miljøgodkendelsen. Der henvises til korrespondancen i sagen. Side 13/29

14 MILJØTEKNISK BESKRIVELSE Følgende materiale og oplysninger har ligget til grund for tillægget til miljøgodkendelsen og omfatter den miljøtekniske beskrivelse: - Ansøgningen om miljøgodkendelse af den 7. april 2011 (se bilag 5 og 8), - Affaldsplan Køge Havn modtaget den 13. januar 2014 (se bilag 6 og 7), - løbende dialog og tilsyn på virksomheden. Side 14/29

15 MILJØTEKNISK VURDERING Dette afsnit indeholder Køge Kommunes vurdering af oplysningerne i virksomhedens ansøgningsmateriale samt begrundelser for de fastsatte vilkår. Listepunkt og standardvilkår for visse listevirksomheder På miljøpladsen modtages både farligt affald og ikke farligt affald. I Bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomhed (BEK nr 486 af 25/05/2012) findes standardvilkår for modtagelse af farligt affald (K 203) og modtagelse af ikke farligt affald (K 212). Kommunen vurderer, at standardvilkårene ifølge K 212 dækker aktiviteterne på miljøpladsen, da disse standardvilkår også stiller krav til opbevaring af farligt affald, og da der ikke foregår omlastning af farligt affald. Listebetegnelse K 203 omfatter: Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg. Derfor vurderer kommunen, uanset, at der foregår opbevaring af farligt affald på miljøpladsen, at aktiviteterne er omfattet af listepunkt K 212 og ikke K 203. Kommunen anvender derfor kun standardvilkårene til K 212. Placering Miljøpladsen er etableret på matrikel 313c Køge Bygrunde (se bilag 4, Situationsplan over virksomheden). Matriklen er omfattet af Lokalplan 3-44 Køge Havn, delområde II. Området er udpeget til havne- og erhvervsområde med service og fællesanlæg. Ifølge BBR-registret er den forureningsfølsomme ejendom, som ligger tættest på miljøpladsen, Havnen 37. Havnen 37 benyttes som beboelses- og forretningsejendom og ligger mindst 320 meter fra miljøpladsen. Der er registreret et habitatområde (Natura2000 område Ølsemagle revle ) nord for virksomheden, og et habitatområde (Natura2000 område Køge å ) vest for virksomheden. Da Natura2000 område Ølsemagle revle ligger mere end 2 km væk og da Natura2000 område Køge å ligger mere end 1 km væk, vurderer kommunen, at de ikke vil blive påvirket af virksomheden. Side 15/29

16 Indretning og drift Ansøgningen beskriver indretning og drift. Til sikring af at affald oplagres og bortskaffes ifølge reglerne, stiller kommunen vilkår om: - udarbejdelse af driftsinstrukser, - håndtering af affald, der ikke er omfattet af miljøpladsens liste af, hvilke typer affald miljøpladsen må modtage. Vilkår 9 indeholder en liste over hvilke typer affald miljøpladsen må modtage. Vilkårene stiller skrappere krav for opbevaring af affald, som ikke er på listen. Bedste tilgængelige teknik Miljøstyrelsens standardvilkår tager højde for bedste tilgængelige teknik. Kommunen vurderer, at virksomheden kan overholde standardvilkårene. Luftforurening Emissioner af luftforurenede stoffer ved opbevaring af (farligt) affald og aktiviteterne på miljøpladsen er begrænsede, og kommunen vurderer derfor, at immissionskravene for luftforurening ved skel overholdes. Der er desuden en stor afstand til forureningsfølsomme områder. Lugt Kommunen har ikke modtaget klager om lugt på grund af aktiviteter på miljøpladsen. Kommunen vurderer desuden, at det er usandsynligt, at der vil opstå lugtgener på grund af aktiviteter på miljøpladsen i fremtiden. Spildevand Kommunen vil på et senere tidspunkt stille krav til tilslutning af spildevand og overfladevand til spildevands- og regnvandskloak. Støj Ifølge BBR-registret er den støjforureningsfølsomme ejendom, som ligger tættest på miljøpladsen, Havnen 37. Havnen 37 benyttes som beboelses- og forretningsejendom og ligger mindst 320 meter fra miljøpladsen. På grund af den store afstand vurderer kommunen, at miljøpladsen kan overholde vilkårene om støj i denne miljøgodkendelse. Side 16/29

17 Affald Vilkårene stiller krav til opbevaring og håndtering af affald på ejendommen. Følgende typer findes på virksomheden. Kolonne 1 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Affaldsart/affald EAKkode(r) Maksimalt oplag for Farligt / ikke-farligt sfraktion væsentlige affaldsarter eller - fraktioner Fejeaffald m 3 Farligt (~30 tons) Slopvand m 3 Farligt (6 tons) Spildolie m 3 Farligt (~1 ton) Blyakkumulatorer ,5 m 3 Farligt (~1 ton) Oliefiltre kg Farligt Affald af kg Farligt elektrisk og elektronisk udstyr Malingrester kg Farligt Metaller m3 Ikke-farligt (~3 ton) Pap m 3 Ikke-farligt (~1 tons) Papir ,5 m 3 Ikke-farligt (~1,2 tons) Dæk m 3 Ikke-farligt (~5 tons) Paller-affald m 3 Ikke-farligt (~5 tons) Kabysaffald m 3 Ikke-farligt (~4 tons) Driftsaffald m 3 Ikke-farligt (~20 tons) Ved et tilsyn blev aftalt, at virksomheden etablerer spildbakke til oplag af olie, kemikalier og farligt affald snarest og senest indenfor tre måneder, og at virksomheden indenfor tre måneder sender en tegning til kommunen af containernes placering. Tanke, jord og grundvand Kommunen vurderer, at standardvilkårene tager tilstrækkelig højde for beskyttelse af jord og grundvand. Området har ingen drikkevandsinteresser. Side 17/29

18 Til- og frakørsel Kommunen har ikke modtaget klager på grund af til- og frakørsel. Kommunen vurderer, at der fortsat ikke vil opstå støjgener på grund af til- og frakørsel. Uheld og unormal drift Kommunen stiller krav om at virksomheden har forsyninger (spildbakke, tætte arealer, m.m.) og procedurer for at undgå og afværge miljøskade ved uheld og unormal drift. Foranstaltninger i forbindelse med virksomhedens ophør Kommunen kræver i vilkårene, at virksomheden skal sikre ved ophør af driften, at alle materialer, herunder råvarer og affald, der kan give anledning til forurening af jord, luft eller grundvand, afhændes eller bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Side 18/29

19 Bilag 1. Klagevejledning angående miljøgodkendelsen Køge Kommunes afgørelse kan påklages skriftligt til Natur og Miljøklagenævnet af virksomheden og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 5 98, 99 og 100. Klagen skal sendes til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge, så vidt muligt elektronisk på Køge Kommune skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Sammen med klagen medsendes den påklagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og vores bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter. Når vi videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet, sender vi samtidig en kopi af vores udtalelse til de i klagesagen involverede parter med en frist for at afgive bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen af kopien. Klagefristen er fire uger fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. Godkendelsen vil blive bekendtgjort på Køge Kommunes hjemmeside samt i Køge Onsdag og Midtsjællands avis onsdag den 18. juni 2014 og i lørdagsavisen lørdag den 21. juni Klagen skal være modtaget hos Køge Kommune senest ved klagefristens udløb, 21. juli 2014, kl Yderligere oplysninger om klagevejledning og klagegebyr kan læses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside: En klage har ikke opsættende virkning for afgørelsen ifølge 33 i miljøbeskyttelsesloven medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Afgørelsen med de fastsatte vilkår er med andre ord gældende indtil klagemyndigheden eventuelt fastsætter andet. Virksomheden vil blive underrettet af Køge Kommune, hvis der indgives klage fra anden side. Søgsmål Kommunens afgørelse kan indbringes for domstolene indtil seks måneder efter den offentlige bekendtgørelse, jævnfør miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Hvis der klages over afgørelsen, er fristen seks måneder fra endelig afgørelse. Reglerne om klage og søgsmål fremgår af miljøbeskyttelseslovens kapitel Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26/ med senere ændringer. Side 19/29

20 Bilag 2. Underretning om afgørelsen Køge Kommune har, ud over virksomheden selv, underrettet følgende organisationer og myndigheder om afgørelsen: Køge Kommune, Flemming Pedersen, Embedslægeinstitutionen Sjælland (sundhedsstyrelsen), Danmarks Naturfredningsforening, Køge Kyst, Lisbet Østrup, Redningsberedskabet i Køge, [ved sager hvor det skønnes at være relevant fx nye samlede godkendelser] Natur- og Miljøklagenævnets post skal fremsendes pr. . I de tilfælde, hvor Natur-og Miljøklagenævnets journalnummer er kendt, bedes dette påført (gerne i emnefeltet). Officiel post sendes til Side 20/29

21 Bilag 3. Kommuneplanområder omkring virksomheden Side 21/29

22 Bilag 4. Situationsplan over virksomheden Side 22/29

23 Bilag 5. Ansøgning Side 23/29

24 Bilag 6. Opdateret notat om affaldshåndtering Side 24/29

25 Side 25/29

26 Bilag 7. Opdaterede affaldstyper Side 26/29

27 Side 27/29

28 Side 28/29

29 Bilag 8. Tegning over virksomheden Side 29/29

Glostrup Vestergårds interne containerplads

Glostrup Vestergårds interne containerplads Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 til Glostrup Vestergårds interne containerplads Meddelt den 6. juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund

Miljøgodkendelse. TG Renovation. Naverland 17, 2600 Glostrup. April 2016. Miljø & Teknik. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund April 2016 Miljø & Teknik Miljøgodkendelse TG Renovation Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68 Naverland 17, 2600 Glostrup SIDE 2 Indhold 1. Indledning...4

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Med afleveringsattest Stena Jern & Metal A/S Rugmarken 10 3520 Farum Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41b om ændring af vilkår samt godkendelse efter 33 til miljøbehandling af biler. Stena Jern & Metal

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben

Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Tillæg til miljøgodkendelse af Roskilde Genbrugsplads om døgnåben Roskilde Genbrugsplads December, 2015 By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn

AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til RDF-affald på Sydhavnsvej 21, Thyborøn Sydhavn Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. januar 2016 J.nr.: NMK-10-00901 KlageID: 60893 Ref.: CHPAA-NMKN AFGØRELSE i sag om miljøgodkendelse af oplagsplads til

Læs mere

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006.

Center for Miljøbeskyttelse skal hermed meddele Diyar Auto vilkårsændring af vilkår 10, 29 og 37 i miljøgodkendelse af 15. maj 2006. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse DIYAR AUTO V/H DIYAR ABDUL-WAHAB Speditørvej 1 A,-2 2450 KØBENHAVN SV Vilkårsændring: Ændret sikkerhedsstillelse, affaldsmængde og fordeling

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33

ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ANSØGNING I henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 Aktivitet for indsamling, sortering og opbevaring af ikke-farligt affald samt elektrisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse på ejendommen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik

Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014. GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup. 8. marts 2016. Miljø & Teknik 8. marts 2016 Miljø & Teknik Tillæg til Miljøgodkendelse af 13. maj 2014 GP Metal A/S, Naverland 36, 2600 Glostrup Albertslund Kommune Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund mt@albertslund.dk T 43 68 68 68

Læs mere

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig

Miljøgodkendelse. Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Miljøgodkendelse Rishøj Mørtelværk ApS Ribe Landevej 42A, Fugdal, 7250 Hejnsvig Dato: 24. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/20703 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern KS: DTP Direkte

Læs mere

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14.

MFC A/S Karupvej 30, 7470 Karup. Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj. Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14. TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse - ændring af vilkår for drift af knuseanlæg og støj Karupvej 30, 7470 Karup Sagsnr.: 09.00.00-P19-30-14 Dato: Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk

Kenneth Bjarnason Driftleder Tlf. 40 64 68 22 Mail: Kenneth.Bjarnason@rgs90.dk RGS 90 A/S Finervej 7 4621 Gadstrup By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 10 til miljøgodkendelsen af november 2006 - Modtagelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse

Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup. Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Hundtofte Autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup Miljøgodkendelse (revurdering), påbud af nye vilkår, samt nedsivningstilladelse Sammendrag Heundtofte autoophug Pilegårdsvej 38 5771 Stenstrup CVR nr.

Læs mere

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AUDEBO DEPONI - TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE 14. januar 2014 Sags nr. 13/33545 Udarbejdet med rådgivning fra NIRAS A/S Sagsbehandler: Marie Jul Ougaard Tlf. 72 36 41 30 Vilkårsændring af drifts- og åbningstiden

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted

Miljøgodkendelse. Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Brians Renovation ApS Industrivej 2 7200 Grindsted Dato: 9. september 2014 Afdeling: Natur og Miljø Sagsnr.: 14/10987 Sagsbehandler: Gitte Skovlund Intern ks: DTP Direkte nr.: 7972 7092

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS. Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TILBYGNING PÅ 677 M 2 TIL PRODUKTIONSHAL HOS Haarup Maskinfabrik A/S Hårupvej 9 8600 Silkeborg Tilbygning Hårupvej 9 Hårupvej 20 For: Haarup Maskinfabrik A/S, Hårupvej 9, 8600

Læs mere

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol

SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals. Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol SIMON MOOS A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændrede vilkår for egenkontrol Sønderborg Kommune har den 8. november 2015 modtaget en ansøgning om ændring af egenkontrolvilkår for Simon Moos A/S Entrepriser.

Læs mere

Marius Pedersen A/S Sandagervej 40, 7400 Herning

Marius Pedersen A/S Sandagervej 40, 7400 Herning Revision af miljøgodkendelser og miljøgodkendelse af nye affaldsfraktioner Sandagervej 40, 7400 Herning Sagsnummer: 09.02.00-P19-44-13 Dato 17. december 2014 1. Stamdata for virksomheden... 2 2. Indledning...

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF AFFALDSSORTERINGSPLADS BELIGGENDE PÅ AUDEBO AFFALDSDEPONI, HAGESHOLMVEJ 7, 4532 GISLINGE Godkendelse af tillæg til miljøgodkendelse efter 33, stk. 1 i miljøbeskyttelseslovens

Læs mere

Miljøgodkendelse af omlastning af deponiaffald samt neddeling af træafflad på Affaldscenter Rom

Miljøgodkendelse af omlastning af deponiaffald samt neddeling af træafflad på Affaldscenter Rom Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro Miljøgodkendelse af omlastning af deponiaffald samt neddeling af træafflad på Affaldscenter Rom Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Hassellunden 10, 2765 Smørum Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Smørum Autoland ApS Hassellunden 10, 2765 Smørum september 2013

Læs mere

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst

MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT. DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT DLG Amba, Havkærvej 83, 8381 Tilst 9. januar 2014 1 Sagsnr.: MIL-001049 Journalnr.: 13/026297 Sagsbeh.: JTA K.S.: BSC Miljøgodkendelse af listevirksomhed

Læs mere

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77

Genbrugsplads. Miljøgodkendelse til. Energivej. Udkast November 2014. CVR-nummer: 32 65 41 77 Miljøgodkendelse til Genbrugsplads Energivej Udkast November 2014 Virksomhedens navn: Forsyning Helsingør, Affald A/S CVR-nummer: 32 65 41 77 P-nummer: Ikke tildelt endnu Listepunkt: K211 Matr. nr.: 4dr

Læs mere

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald

Miljøgodkendelse til oplag af RDF-affald Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Stena Recycling A/S Nordre Kaj 47 9900 Frederikshavn (fremsendt på steen.hansen@stenarecycling.com) Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse. Nederkærgård Genbrugs- og Affaldsplads Mørupvej 32, 7400 Herning

Miljøgodkendelse. Nederkærgård Genbrugs- og Affaldsplads Mørupvej 32, 7400 Herning TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse Revurdering og sammenskrivning af miljøgodkendelser Tilladelse til nedgravet opsamlingstank for perkolat Nederkærgård Genbrugs- og Affaldsplads Mørupvej 32, 7400 Herning

Læs mere

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb

HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N. Tilladelse til at afholde velgørenhedsløb HANS CHRISTIAN ANDERSEN AIRPORT Lufthavnvej 131 5270 Odense N Teknik, Erhverv og Kultur 30.juni 2015 Sagsnummer 480-2015-80089 Dokument nr. 480-2015-185134 Cpr.-/CVR-nr/Ejd.nr. 6377 Nordfyns Kommune Østergade

Læs mere

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane

Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane Miljøgodkendelse for Fårup Motocrossbane 1. Amtets afgørelse Viborg Amt meddeler herved på vilkår godkendelse af Fårup Motocrossbane på matr. nr. 2 l Fårup By, Vindum på adressen Bjerrevej 92 B, 8850 Bjerringbro.

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge

Godkendelse. Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Godkendelse Tillæg til KARA/NOVERENs Miljøgodkendelse Tilladelse til døgnåbent på Køge Genbrugsplads Tangmosevej 104B, 4600 Køge Miljøafdelingen 10. november 2016 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1,

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4

Tilslutningstilladelse til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 til vaskeplads hos HOFOR A/S, Smedeholm 1 og 4 1 Stamdata for HOFOR A/S Smedeholm 1 og 4 Virksomhedens navn og adresse HOFOR A/S Smedeholm 1+4 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 10073022 P-nr.

Læs mere

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald.

Pladsen godkendes hermed til modtagelse, oplagring og udskibning af RGA, forurenet jord, slagger samt bygge- og anlægsaffald. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse RGS 90 A/S Vindmøllevej Vindmøllevej 45 2300 København S Vilkårsændring for RGS 90, Vindmøllevej 45 vedrørende modtagelse af

Læs mere

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse Blanding af gips og jordbrugskalk. Faxe Kalk. Baunekulevej 4b, 4640 Faxe Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej 2 4690 - Rønnede Direkte: 56203043 Mail: mahvb@faxekommune.dk

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier

farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier farligt affald forskrift for opbevaring og håndtering af farligt affald og kemikalier 1 1. Forskriftens område 1.1 Forskriften er gældende for alle virksomheder og landbrug i Guldborgsund Kommune, der

Læs mere

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2

Tilslutningstilladelse til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 til vask af biler hos TDC A/S, Snehvidevej 2 1 Stamdata for TDC Virksomhedens navn og adresse TDC A/S Herlev Central Snehvidevej 2 2730 Herlev Kommune CVR nr. og p nr. CVR nr. 14773908 P-nr. 1013874960

Læs mere

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Entreprenør Teknik Køges materielgård, Høgevej 9, 4600 Køge

Godkendelse. Miljøgodkendelse af Entreprenør Teknik Køges materielgård, Høgevej 9, 4600 Køge Godkendelse Miljøgodkendelse af Entreprenør Teknik Køges materielgård, Høgevej 9, 4600 Køge Natur og Miljø 2. april 2014 Returadresse: Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Entreprenør Teknik Køge Att.: Tim

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

Ejendomsoplysninger. Byggesag

Ejendomsoplysninger. Byggesag Martin Kjelgaard Rosengreen Slotsgården 14,st 3630 Jægerspris Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 09.08.26-P19-3-16 BY OG LANDSKAB Meransletten 27, 3630 Jægerspris - Jordvarme Frederikssund Kommune meddeler tilladelse

Læs mere

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår:

Tilladelsen gives efter 19 i miljøbeskyttelsesloven, på følgende vilkår: Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Køge Kyst P/S Havnen 39 4600 Køge Att.: Fleming Lynge (fly@kogekyst.dk) Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Miljø Tilladelse til midlertidigt oplag

Læs mere

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk]

BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad. Att: Brian Thomsen [info@btmaskinteknik.dk] Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn BT Maskinfabrik v. Brian Thomsen Riskærvej 12 9352 Dybvad Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Att:

Læs mere

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014

Nivå Havn Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2014 Navn og adresse: Nivå Havn, Havnekontoret, Nivå Strandpark 25, 2990 Nivå Tlf.: 7256 5305 Fax: 7256 5307 E-mail: nivaahavn@fredensborg.dk Ansvarlig for udarbejdelsen: Forretningsudvalget for Nivå Havn Ansvarlig

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg

MILJØGODKENDELSE. For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Silkeborg Genbrug Og Affald A/S Tietgensvej 3 8600 Silkeborg Att: Erich Bech [EHUB@Silkeborgforsyning.dk] 06-11-2014 MILJØGODKENDELSE For: Affaldscenter Tandskov, Tandskovvej 17C, 8600 Silkeborg Matrikel

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør

MILJØGODKENDELSE. Godkendelsen omfatter tilladelse til autoophugning. Louise Bjerregaard Madsen Civilingeniør MILJØGODKENDELSE 14-12-2015 For: Uniscrap A/S Matrikel nr.: 1565dd Silkeborg Markjorder CVR-nummer: 53385613 P-nummer: 1004193323 Listepunkt nr.: Ejendommens ejer: K209: Autoophug Uniscrap A/S Godkendelsen

Læs mere

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge

Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Miljøgodkendelse til GJ Produkthandel ApS Enghaven 21, 4281 Gørlev Matrikel nr. 10a, Vinde Helsinge By, Kirke Helsinge Gældende fra 9. juli 2013 Indhold Indledning... 4 Landzonetilladelse... 5 VVM-screening...

Læs mere

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals

Hou Lystbådehavn Hou Mole 9, Hou, 9370 Hals Ansvarlig for udarbejdelsen: Ansvarlig for gennemførelsen: Relevant lovgivning: Ole Hammerholt Havnens bestyrelse Lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013 om beskyttelse af havmiljøet Bekendtgørelse om

Læs mere

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør

Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Miljøgodkendelse af Entreprenørservice, Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk 9. juli 2015 Stamoplysninger Virksomhedens

Læs mere

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010)

Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven (Lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010) Miljøgodkendelse af IT Skrotten ApS på matrikel nr. 1a, Klavsholm Hdg., Hellevad beliggende Hellumvej 10, 9320 Hjallerup Godkendelsesdato: 14. august 2015 Godkendelse af virksomhed i henhold til kapitel

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding

Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140, 7280 Sønder Felding TEKNIK OG MILJØ Miljøgodkendelse af knuseanlæg til plast med tilhørende siloer Vardevej 140, 7280 Sønder Felding Sagsnr.:09.02.00-P19-5-15 28. maj 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn Virksomhedens

Læs mere

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012

Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande. 1. november 2012 Henning Weismann Susanne Weismann Vejlevej 102 7330 Brande 1. november 2012 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra oplags- og behandlingsplads Brande Metalkøb, Vejlevej 102, Brande Preben Poulsen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$

! ##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ !"#! "##!$ % & '& & ( (()* (+& ', & +$ -&..! '' ++! ///'' '' "-,+! *0##01 2,+! *+#+1/+# -&..! (.''*#/03 4! 56 & +*("-+#0*7 2,+***#1##0 5&.! 8& & Side 1/11 $% 1. Tillæg til miljøgodkendelse, vilkår om anvendelse

Læs mere

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø

Forbud mod fortsat drift af etaperne 1-3 og påbud vedr. nedlukning og efterbehandling af Tunø Fyldplads, matrikel 14f Tunø By, Tunø ODDER KOMMUNE Teknisk Afdeling, Natur og Miljø Rådhusgade 3, 8300 Odder Telefon Selvvalg Giro E-mail Sikker E-mail Hjemmeside 8780 3333 8780 4057 3 04 87 80 peter.erichsen@odder.dk signatur@odder.dk Renosyd

Læs mere

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge

Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge Nicolaj Benjamin Thyssen Stevns Landevej 50 4660 Store Heddinge 17. DECEMBER 2015 JOURNALNUMMER 09.08.26-K08-2939-15 TILLADELSE TIL JORDVARME Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og

Læs mere

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet.

STATOIL FUEL & RETAIL A/S har via Tri-Consult A/S ansøgt om tilslutning af spildevand fra ovennævnte aktivitet. Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing STATOIL FUEL & RETAIL A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Tilslutningstilladelse selvbetjeningsanlæg

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04. november 2015 Journal nr. 13/029001 CVR-nummer 49292716 Virksomhed Adresse e-mail Den Lille Maskinstation

Læs mere

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008

Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 Ændring af vilkår 40 om sikkerhedsstillelse i miljøgodkendelse af 25. marts 2008 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer Virksomhedens navn og adresse: Telefon

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1270-00022 Ref. amj/ulsee Dato: 28-08-2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse H.J. Hansen Hadsund A/S Hobrovej 103, 9560

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. I/S Aars Varmeværk Dybvad Mølle Vej 1 9600 Aars Virksomheder J.nr. MST-1270-01424 Ref. clben/cllch Den 12. januar 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for modtagelse og forbrænding af importeret RDF-affald

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør

Miljøgodkendelse. Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Miljøgodkendelse Skælskør Haveaffaldsplads Industrivej 55, 4230 Skælskør Stamoplysninger Virksomhedens navn: Skælskør Haveaffaldsplads Virksomhedens placering: Industrivej 55 4230 Skælskør Matrikel nr.

Læs mere

REVURDERING AF OG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF OG TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Horsens Kommune Affald & Trafik Rådhustorvet 4 8700 Horsens Att.: Niels Bo Poulsen, nbp@horsens.dk Teknik og Miljø Byg og Erhverv Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 75601013 teknikogmiljo@horsens.dk

Læs mere

Miljøgodkendelse af. Sydgårdsvej, Brøndby 20. marts 2013 Sagsnummer: 153-2013-877

Miljøgodkendelse af. Sydgårdsvej, Brøndby 20. marts 2013 Sagsnummer: 153-2013-877 Miljøgodkendelse af Brøndby Kommunes Genbrugsstation Sydgårdsvej, Brøndby 20. marts 2013 Sagsnummer: 153-2013-877 Oplysninger om virksomheden Virksomhedens navn Brøndby Kommunes Genbrugsstation Sydgårdsvej

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader.

Miljøgodkendelse af H.J. Hansen s nedknusningsanlæg til neddeling af betontagplader. H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Havnegade 100 D 5000 Odense C CVR 25485270 By- og Udviklingsforvaltningen Industri Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 79 79 Miljøgodkendelse - ændring af vilkår på

Læs mere

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton.

Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438. Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Vamdrup Special Transport A/S Industrivej 10 6580 Vamdrup CVR-nr.: 13609438 Miljøgodkendelse om oplag og nedknusning af tegl og beton. Til Vamdrup Special Transport A/S Krumtappen 2 6580 Vamdrup Matrikelnr.:

Læs mere

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12

VVM-screening af forbehandlingsanlæg for lyskilder på Baggeskærvej 15 og oplag af transportemballager med farligt affald på Baggeskærvej 12 TEKNIK OG MILJØ Marius Pedersen A/S Division Special Affald Baggeskærvej 15 7400 Herning [dsa@mariuspedersen.dk], [al@mariuspedersen.dk] CVR-nr.: 49 97 95 17 P-nr.: 10 18 87 67 83 VVM-screening af forbehandlingsanlæg

Læs mere

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk. 5. december 2014. Natur og Udvikling

Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation, Havnesvinget 10, 3300 Frederiksværk. 5. december 2014. Natur og Udvikling Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation,, 5. december 2014 Natur og Udvikling DATABLAD Miljøgodkendelse af Frederiksværk Genbrugsstation,, 3300 Frederiksværk Godkendt af Halsnæs Kommune 5. december

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys og spritoplag Bavarian Nordic Bøgeskovvej 9 3490 Kvistgård Roskilde J.nr. MST-1272-00747 Ref. suand/hahli Dato 25. maj 2011 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for opstilling af tre container til brug for køl, frys

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Nedknusningsanlæg ved Birkelse Beton Thisted Landevej 200 9440 Aabybro

Miljøgodkendelse. Nedknusningsanlæg ved Birkelse Beton Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljøgodkendelse Nedknusningsanlæg ved Birkelse Beton Thisted Landevej 200 9440 Aabybro November 2013 1 Godkendelse af anlæg for oplag og knusning af beton og asfalt Miljøgodkendelsen af virksomhed i henhold

Læs mere

Godkendelse. Stena Recycling A/S Køge Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse

Godkendelse. Stena Recycling A/S Køge Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse Godkendelse Stena Recycling A/S Køge Tillæg nr. 4 til Miljøgodkendelse Miljøafdelingen Januar 2015 Returadresse: Miljøafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Stena Recycling A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Att.:

Læs mere

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag.

Det formodes, at denne prøveproduktion på sigt vil blive flyttet til udlandet, hvor også produktionen foregår i dag. Teknik & Miljø Byggeri og Miljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 GRUNDFOS A/S Poul Due Jensens Vej 7 8850 Bjerringbro byggeriogmiljoe@viborg.dk Sendt til: rfrederiksen@grundfos.com Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013

Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive. Den 10. januar 2013 Espersen Jern og Metal A/S Jegstrupvej 6H 7800 Skive Den 10. januar 2013 VVM-screening håndtering af akkumulatorer på Espersen Jern og Metal A/S, Jegstrupvej 6H, 7800 Skive Indledning Espersen Jern og

Læs mere

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG

DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG DRIFT- OG SIKKERHEDSINSTRUKS FOR ANLÆG TIL KOMPOSTERING, SORTERING OG OPLAG Gældende udgave, revisionsnummer: 1 Dato: 23.03.2016 Indhold 1.0 Åbningstider... 2 1.1 Aktiviteter på pladsen... 2 1.2 Indvejning

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier

Læs mere

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200.

VVM-screening af anlæg til permanent oplagring og regelmæssig knusning af beton og asfalt på pladsen ved Birkelse Beton, Thisted Landevej 200. Tolles Godstransport / Birkelse Beton v. Thorkil Vestermark Thisted Landevej 200 9440 Aabybro Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Inger

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Recyclingcenter Horsens indrettes med kontorfaciliteter, sorteringshal, befæstet areal for modtagelse, sortering, oplagspladser samt brovægt.

Recyclingcenter Horsens indrettes med kontorfaciliteter, sorteringshal, befæstet areal for modtagelse, sortering, oplagspladser samt brovægt. NKR DEMOLITION GROUP A/S Vejlevej 25 8700 Horsens Teknik og Miljø Miljøafdelingen Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292740 teknikogmiljo@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr.: 2008-004589

Læs mere

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby

Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby Tilladelse til hundepension, hundedagpleje og hundetræningscenter på Fabriksvej 31, 5485 Skamby 18. september 2012 Beskrivelse Nordfyns Kommune har modtaget din ansøgning vedrørende etablering af hundepension,

Læs mere

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk. Miljøtilsyn med Auto Teknik A/S i henhold til miljøbeskyttelsesloven Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Auto Teknik A/S autoteknik@boschcarservice.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 19. november 2015

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Stena Miljø A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Stena Miljø A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Stena Miljø A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby 21. november 2006 TEKNISK FORVALTNING Natur- og miljøafdelingen Stena Miljø A/S Banemarksvej 40 2605 Brøndby Stationsparken 27 2600

Læs mere

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider

Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider B Y G O G M I L J Ø Udkast til revurdering af miljøgodkendelse samt miljøgodkendelse til ændring af driftstider For Rougsø Cross Klub, Ørsted Kærvej 12 H, 8950 Ørsted Miljøgodkendelsen omfatter: Motocrossbane

Læs mere

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk

VVM-afgørelse. Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev. Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Torben Clausen A/S Oksbølvej 14 6100 Haderslev Att: Helge Godtfeldt hg@torbenclausen.dk Haderslev Kommune Teknik- og Miljøservice Miljø og Industri Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum.

Vaskepladsen anvendes til brug for rengøring af Pindstrup Mosebrugs rengøring af maskiner i tilknytning til produktionen af spagnum. Pindstrup Mosebrug A/S Fabriksvej 2, Pindstrup 8550 Ryomgård Afdeling: Erhverv og miljø Dato: 28.04.2016 Reference: Flemming H. Nielsen Tlf.: 89 59 40 02 E-mail: fhn@norddjurs.dk Journalnr.: 16/4501 Tilladelse

Læs mere

RGS 90 A/S Sanderødgård

RGS 90 A/S Sanderødgård Miljøgodkendelse til RGS 90 A/S Sanderødgård Hornbækvej 657a 25. januar 2016 Virksomhedens navn: RGS 90 A/S CVR-nummer: 15 08 47 90 P-nummer: 1 002 966 276 Listepunkt: K206 Matr. nr.: 1 og 4f Bistrup By,

Læs mere