Forsikringsselskabet VEJLE BRAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsselskabet VEJLE BRAND"

Transkript

1 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR VEJLE BRAND BILFORSIKRING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. Forsikringsbetingelserne indeholder nogle fagudtryk og ord, i hvilke der ligger en særlig betydning. Vejle Brand har derfor udarbejdet en ordforklaring, som er en del af forsikringsbetingelserne, hvori der er gjort rede for betydning af de med *mærkede ord. FORSIKRINGEN OMFATTER, NÅR POLICEN ER PÅTEGNET HEROM: MOTORANSVAR, INKL. EVENTUEL TRÆKKROG MOTORANSVAR/KASKO/FRISKADE FØRERULYKKESFORSIKRING BILAFSAVNSFORSIKRING STILSTANDSFORSIKRING FÆLLESBETINGELSER 1 HVEM ER SIKRET 2 GEOGRAFISK OMRÅDE 3 KRIG, JORDSKÆLV M.M. 4 MOTORLØB 5 INDEKS- OG PRISEREGULERING 6 IKRAFTTRÆDELSE 7 BETALING 8 ÅRLIGT KILOMETERFORBRUG 9 REGULERING AF TRIN OG PRIS 10 SELVRISIKO 11 MOMS 12 FLYTNING OG RISIKOÆNDRING 13 AFMELDING AF BILEN 14 AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF BILEN 15 TILBAGEBETALING VED OPHØR 16 VARIGHED, OPSIGELSE OG ÆNDRING 17 HVIS SKADEN SKER 18 ANKENÆVN 20 REGRES ANSVARSFORSIKRING 21 HVILKET ANSVAR ER DÆKKET 22 HVILKET ANSVAR ER IKKE DÆKKET KASKOFORSIKRING 23 HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN 24 HVAD OMFATTER FORSIKRINGEN IKKE 25 HVILKE SKADER ER DÆKKET 26 HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET? 27 HVORDAN ERSTATTES SKADERNE? 28 SKADE I UDLANDET 29 RETSHJÆLP TILLÆGSFORSIKRINGER 30 FØRERULYKKESFORSIKRING 31 BILAFSAVNSFORSIKRING 32 STILSTANDSFORSIKRING ORDFORKLARING FORTRYDELSESRET 19 LOVGIVNING FORSIKRINGSBETINGELSER 40/1 FORSIKRINGSSELSKABET VEJLE BRAND af 1841 g/s GORMSGADE VEJLE TEL CVR-NR

2 FÆLLESBETINGELSER 1 HVEM ER SIKRET A. Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig tilladelse benytter bilen, lader den benytte eller er fører af den. B. På samme måde dækker forsikringen virksomheder, der har fået bilen overladt til reparation, service, transport, salg eller lignende; dog ikke for skader påført bilen under arbejdet på denne. Kørselsskader er kun dækket, når kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. 2 GEOGRAFISK OMRÅDE Ansvarsforsikringen dækker i Danmark med de summer, der er fastsat i færdselsloven. I det øvrige Europa, samt i de lande udenfor, der er tilsluttet *grønt kort ordningen, dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande; dog mindst med de summer, der er fastsat i den danske færdselslov. For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker udenfor Danmark, bortset fra personligt rejsegods tilhørende andre end forsikringstager eller fører. Gods, som en fragtfører er ansvarlig for efter reglerne i lov om fragtaftaler ved international vejtransport, falder uden for forsikringens dækningsområde. Kaskoforsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet *grønt kort ordningen. 3 KRIG, JORDSKÆLV M.M. Forsikringen dækker ikke skade, som direkte eller indirekte er en følge af: a. Krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. Forsikringen dækker dog under sådanne forhold, når forsikrede er på rejse uden for Danmark i indtil en måned fra konfliktens udbrud. Det er en forudsætning, at: 1. der ikke foretages rejse til et land, der befinder sig i en af de anførte situationer, 2. forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. b. Jordskælv eller andre naturforstyrrelser i Danmark, herunder Færøerne og Grønland. c. Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. d. Terror. Ved terrorisme forstås person- eller tingskade forvoldt forsætligt af en eller flere personer, der handler for eller i forbindelse med en organisation, hvis virksomhed har som formål at tilføje et lands politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade. 4 MOTORLØB Kørsel under orienterings-, præcisions- og økonomiløb samt øvelseskørsel er dækket under forudsætning af, at a. den foregår her i landet, b. der ikke er tale om terrænkørsel, c. justitsministeriets tilladelse til det enkelte løb foreligger, hvis en sådan kræves, d. de foreskrevne regler for løbet overholdes, e. kørslen ikke sker som led i et internationalt løb, f.eks rally. 5 INDEKS- OG PRISREGULERING Priser, forsikringssummer, selvrisikobeløb og andre beløb, der er nævnt i police eller betingelser, bliver indeksreguleret en gang om året til hovedforfald, hvis ikke der umiddelbart efter beløbet står, at det ikke bliver indeksreguleret. Indeksreguleringen følger udviklingen i lønindekset for den private sektor fra Danmarks Statistik. Ophører dette indeks, kan Vejle Brand bruge et andet indeks fra Danmarks Statistik. 6 IKRAFTTRÆDELSE Forsikringen dækker fra det tidspunkt Vejle Brand har modtaget en begæring om forsikring, medmindre du selv ønsker en senere begyndelsesdato. Hvis Vejle Brand ikke ønsker forsikringen, sender vi besked inden 8 dage efter, at Vejle Brand har modtaget din begæring. Dækningen ophører da 8 dage efter meddelelsen er afsendt. 7 BETALING FOR FORSIKRINGEN Priser og afgifter: Prisen bliver fastsat efter Vejle Brands gældende tarif. Sammen med beløbet opkræver vi afgifter til det offentlige i henhold til gældende lovgivning. Betaling af forsikringen kan ske gennem Pengeinstitutternes BetalingsService (PBS). Betalingsadresse: Påkrav om betaling bliver sendt til den opgivne betalingsadresse. Hvis betalingsadressen bliver ændret, skal Vejle Brand have besked hurtigst muligt. Rettidig betalingsdag: Den første indbetaling for forsikringen dækker fra den dag, forsikringen træder i kraft. Beløbet bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. For sen betaling: 1. Bliver beløbet ikke betalt rettidigt, sender Vejle Brand et rykkerbrev. Hvis beløbet ikke bliver betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, mister forsikringstageren retten til erstatning. 2. Hvis beløbet trods anden rykkerbrev ikke bliver betalt, sletter vi forsikringen. Samtidig giver vi besked til eventuel panthaver og myndighederne om, at forsikringen er ophørt. Dette medfører inddragelse af nummerpladerne. Den manglende betaling bliver også indberettet til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregistret. 3. For hvert rykkerbrev Vejle Brand sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af vores hjemmeside Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Vejle Brand. Vi har ret til at opkræve renter af det forfaldne beløb i henhold til renteloven og ret til at overdrage beløbet til retslig inkasso. 4. Hvis forsikringen er slettet på grund af manglende betaling, kan den ikke blive genoptaget. 8. ÅRLIGT KILOMETERFORBRUG Prisen er fastsat ud fra forsikringstagerens oplysning om det årlige kilometerforbrug. Ved tegning af forsikringen skal Vejle Brand have besked om bilens kilometerstand og det forventede årlige kilometerforbrug. Disse oplysninger vil fremgå af policen. Det årlige kilometerforbrug bliver brugt til hvert år at beregne, hvor meget kilometerstanden højst kan være. Ved ændring i kilometerforbruget: Vejle Brand skal have besked, hvis der sker ændring i det årlige kilometerforbrug. Ny kilometerstand skal oplyses samtidig. Ændring af kilometerforbruget sker først med virkning fra den dag, Vejle Brand får besked om ændringen. 2

3 Ved skade: Bilens kilometertæller skal aflæses, hvis der sker en skade. Hvis det årlige kilometerforbrug har været højere end det, der fremgår af policen, og den beregnede tilladte kilometerstand derfor er overskredet, bliver skaden på bilen erstattet forholdsmæssigt. Det vil sige, at erstatningen svarer til forholdet mellem den betalte pris og den pris, der skulle have været betalt for forsikringen. Hvis der sker en ansvarsskade, har Vejle Brand på samme måde ret til at kræve udbetalte beløb tilbagebetalt. Det maksimale fradrag kan højst være kr. (basis 2013) pr. skade. Ret til at indhente oplysninger om kilometerstand: Vejle Brand har til enhver tid ret til at få oplyst bilens kilometerstand. Vejle Brand har endvidere ret til at indhente oplysning om bilens kilometerstand fra værksted, synsmyndighed mv. 9 REGULERING AF TRIN OG PRIS Forsikringen har 12 pristrin. Trin 1 er det dyreste og trin 12 er det billigste. A. Prisregulering: 1. For hvert fulde skadefri forsikringsår rykkes til nærmeste billigere pristrin, indtil billigste pristrin er nået (trin 12). Overgangen til andet pristrin finder sted ved førstkommende *hovedforfaldsdato. 2. Skader medfører 1 år ekstra på det pristrin, der er gældende på skadetidspunktet. Det ekstra år regnes fra førstkommende *hovedforfaldsdato efter skadetidspunktet. B. Friskade Ved skade forstås en forsikringsbegivenhed, der medfører udgifter for Vejle Brand, direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav. En friskade medfører ikke 1 år ekstra på samme pristrin. Var du berettiget til at rykke til et billigere pristrin ved *hovedforfald, før skaden, vil dette fortsat ske. Følgende skader er friskader: 1. Skade, der påføres bilen af en kendt skadeforvolder, hvis erstatningspligt bortfalder i medfør af bestemmelserne i Lov om Erstatningsansvar. 2. Skade, der sker efter, at bilen er overdraget til en ny ejer. 3. Skade, der sker, medens bilen er overladt til værksted, servicestation eller anden virksomhed, der er dækket af forsikringen. 4. Skade, der er dækket af retshjælpsforsikring. 5. Skade, der alene dækkes af redningsforsikringen i udlandet. 6. Skade, hvor Vejle Brand skal betale erstatning til føreren af et andet motordrevet køretøj for personskade efter Færdselslovens paragraf 103, stk. 1 til trods for, at den ansvarlige for det her forsikrede køretøj er uden skyld i skaden efter reglen i Færdselslovens paragraf 103, stk Skade sket ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og nedstyrtning af genstande på bilen SELVRISIKO Tyveriskader, der sker, når bilen er uaflåst, og/eller nøglen findes i vognen, betragtes dog IKKE som friskade. 8. Skade alene på den forsikrede bils *glas. Den aftalte *selvrisiko fremgår af policen. Vejle Brand lægger selvrisikobeløbet ud over for reparatør eller andre og opkræver det hos forsikringstageren i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Ved kontant erstatning fratrækkes selvrisikobeløbet erstatningsudbetalingen i det omfang, kravet ikke kan gennemføres over for en skadevolder. Sker der ved samme skadetilfælde både en ansvars- og en kaskoskade, skal forsikringstageren kun betale én selvrisiko. Ved *glasskade gælder særlig selvrisiko. Ved skade under retshjælpsforsikringen gælder særlig *selvrisiko, jf pkt MOMS Den momsregistrerede virksomhed betaler moms. 1. Betaling af moms følger gældende lovgivning. 2. Tilhører bilen en registreret virksomhed, skal virksomheden betale moms i det omfang, denne kan trække beløbet fra i sit momsregnskab med SKAT. 3. Ved udbetaling af kontanterstatning trækker Vejle Brand momsen fra den beregnede erstatning. 4. Ved reparationer lægger Vejle Brand momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. 12 FLYTNING OG RISIKOÆNDRING Af hensyn til prisen og de betingelser, der gælder for forsikringen, skal Vejle Brand have besked, hvis 1. det årlige kilometerforbrug ændres i forhold til det, der er oplyst på policen, 2. forsikringstageren eller den faste bruger skifter bopæl, 3. bilen får en anden fast bruger*, flere brugere eller flere ejere, 4. bilen bliver afhændet, udskiftet eller får ny ejer, 5. bilen skifter anvendelse, 6. bilen skal anvendes til udlejning, 7. værdien af bilen og/eller tilbehør bliver forøget, 8. motorstørrelsen bliver ændret eller der i øvrigt bliver foretaget ændringer, der påvirker motoreffekten, fx chiptuning; 9. der bliver udført konstruktive ændringer eller andre ændringer, der medfører, at bilen er forskellig fra den bil, der er angivet på policen. Når Vejle Brand har fået besked om ændringen, bliver der taget stilling til, om og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. Ændringen gælder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget besked, medmindre ændringen har betydning for risikofastsættelsen for hele forsikringsåret. Hvis Vejle Brand ikke har modtaget besked om ændringen, risikerer sikrede at miste retten til erstatning helt eller delvist. Vi har til enhver tid ret til at besigtige bilen. 13 AFMELDING AF BILEN Afmeldes bilen, ophører forsikringen fra afmeldingsdatoen, medmindre forsikringstageren har begæret stilstandsforsikring.

4 14 AFHÆNDELSE ELLER UDSKIFTNING AF BILEN 1. Afhændes bilen, ophører forsikringen. 2. Bliver bilen skiftet ud, ophører forsikringen, og forsikringstageren er fritstillet med hensyn til forsikring for sin nye bil. 3. Ved udskiftning af bilen kan optjent skadefri kørsel videreføres, hvis den nye bil bliver forsikret i Vejle Brand. 4. Pris og betingelser for den nye bil bliver i øvrigt fastsat efter Vejle Brands gældende regler. 15 TILBAGEBETALING VED OPHØR I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales det overskyende beløb svarende til den resterende forsikringsperiode. 16 VARIGHED, OPSIGELSE OG ÆNDRING A. Hvor længe gælder forsikringen 1. Forsikringen gælder for et år ad gangen (forsikringstiden). 2. Forsikringen fortsætter, hvis ikke forsikringstageren eller Vejle Brand opsiger den skriftligt med mindst 1 måneds varsel til forsikringstidens udløb (hovedforfald). 3. For private forbrugerforsikringer gælder, at forsikringstageren har en særlig mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til den første i en måned mod at betale et gebyr. Gebyret fremgår af Vejle Brands hjemmeside Beløbet kan også blive oplyst ved henvendelse til Vejle Brand. B. Opsigelse ved skade 1. Fra den dag Vejle Brand har modtaget en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter Vejle Brand har betalt erstatning eller afvist at dække skaden, kan både forsikringstageren og Vejle Brand opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel. 2. I stedet for at opsige forsikringen kan Vejle Brand - også med mindst 14 dages varsel - ændre forsikringens betingelser fx ved at begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko, kræve bedre sikring eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt, hvor ændringen skal træde i kraft. Vejle Brand skal have skriftlig besked inden dette tidspunkt. C. Ændring af betingelser og pris 1. Vejle Brand kan ændre betingelser og pris med virkning fra enhver *hovedforfaldsdag. Ændringen skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 2. Ændrer Vejle Brand betingelser eller prisen, har forsikringstageren ret til at opsige forsikringen til hovedforfald. 3. Reglen om skriftlig information med mindst 1 måneds varsel og forsikringstagerens ret til at opsige forsikringen gælder ikke, når der udelukkende er tale om indeksregulering. D. Indberetning til Fællesregistret Hvis Vejle Brand på grund af forsikringens forløb, fx ved manglende betaling eller efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister. Samtidig med en sådan registrering får forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang mv. Registreringen i nævnte fællesregister (DFIM, Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, telefon ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række betingelser. 17 HVIS SKADEN SKER A. En skade skal anmeldes hurtigt 1. Sker der en skade, skal Vejle Brand have besked hurtigst muligt. 2. Tyveri og røveri skal også anmeldes til politiet hurtigst muligt. B. Hvordan kan en skade anmeldes? 1. En skade kan anmeldes til Vejle Brand enten telefonisk eller via 2. En skade, som sker i udlandet, skal anmeldes til Det Røde Korts alarmcentral. Se Fuldstændige betingelser for redningsforsikringen i udlandet er trykt i det røde SOS-servicekort, som altid bør medbringes ved kørsel i udlandet, og som til enhver tid kan fås hos VEJLE BRAND, hvis kaskoforsikring er tegnet. Det røde SOS service kort findes også som en App. 3. En skade, der er omfattet af Autohjælp, skal anmeldes til SOS / Dansk Autohjælp alarmcentral, se betingelserne for Autohjælp. C. Udbedring af skade skal ske efter aftale med Vejle Brand 1. Alle aftaler om erstatningskrav eller reparationer må kun ske efter aftale med Vejle Brand. Forsikringstageren kan på egen hånd få udført mindre reparationer, hvis det er ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med bilen, og kørslen ikke kan udsættes. 2. Vejle Brand har ret til at anvise reparatør. 3. Når bilen bliver afleveret på værkstedet, vil værkstedet kontakte taksator. 18 ANKENÆVN Er du ikke tilfreds med vores behandling af din forsikringssag, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, København V Tlf.: (mellem kl ) Du kan her rekvirere et særligt klageskema. Ankenævnet kan dog kun behandle din klage, hvis: 1. du forgæves har forsøgt at få en tilfredsstillende ordning med Vejle Brand, 2. du ikke inden 3 uger har modtaget en skriftlig henvendelse fra Vejle Brand, 3. du til Ankenævnet betaler et gebyr, som er fastsat af Ankenævnet. Gebyret betales tilbage, hvis du helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. 19 LOVGIVNING Dansk lovgivning, blandt andet Lov om Forsikringsaftaler og Lov om Finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 20 REGRES Regres betyder, at Vejle Brand har ret til at få udbetalte beløb tilbagebetalt. 1. Vejle Brand har *regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Vejle Brand kun *regres, hvis uagtsomheden kan 4

5 betegnes som grov hensynsløshed, jf færdselslovens paragraf 108, stk Hvis Vejle Brand har erstattet en skade, som ikke er dækket af forsikringen, har Vejle Brand regres for erstatningsbeløbet. 3. Hvis Vejle Brand har erstattet en skade, som er indtruffet efter bilen er solgt, har Vejle Brand regres for erstatningsbeløbet. ANSVARSFORSIKRINGEN 21 HVILKET ANSVAR ER DÆKKET? Forsikringen dækker 1. Erstatningsansvar for skade, der er forvoldt, mens bilen bliver brugt som køretøj. Den dækker med de summer, der er fastsat i færdselsloven. Se også punkt 2: Hvor dækker forsikringen. 2. Erstatningsansvar for skade forvoldt med påhængskøretøj, hvis bilen er synet og registreret med trækkrog, og det står nævnt i policen. 3. Ansvar for skade på forsikringstagerens person, når han ikke er fører af bilen. 4. Ved salg af bilen er den nye ejer dækket af ansvarsforsikringen i 3 uger efter ejerskiftet, medmindre der er tegnet anden forsikring. 22 HVILKET ANSVAR ER IKKE DÆKKET? Forsikringen dækker ikke ansvar for skade a. På den person, der er fører af bilen b. På ting eller ejendom der tilhører den person, der er fører af bilen, den faste bruger* af bilen, forsikringstageren, deres ægtefæller/samlevere eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem. c. På et køretøj, som er koblet til bilen. d. På dyr eller ting, der bliver transporteret i eller på et køretøj, der er koblet til bilen eller med varevogn. e. På transporteret gods, når det sker uden for Danmarks grænser, bortset fra personligt rejsegods, der tilhører andre end den person, der er fører af bilen, den faste bruger* af bilen, forsikringstageren, deres ægtefæller/samlevere eller virksomheder, der er helt eller delvist ejet af dem. f. Hvis bilen udlejes. KASKOFORSIKRING Gælder kun hvis det fremgår af policen. 23 HVAD OMFATTER KASKOFORSIKRINGEN? A. Forsikringen omfatter 1. Bilen. 2. Fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr til bilen. a. Fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr som er standard for bilmodellen er dækket uden begrænsning. b. Fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr som ikke er standard for bilmodellen eller fabriksmonteret er dækket med højest kr. c. Ved tilbehør og ekstraudstyr forståes : Bilradio, cd-afspiller, tv, video, højttaler samt antenner hertil. GPS, dvd inkl. tv skærme, biltelefax, og andet kommunikationsudstyr, navigationsudstyr samt antenner hertil. Dekorationslakering. Op til 10 cd/dvd. 3. Værktøj, når det alene bruges til bilen. 4. Tyveri af udstyr, som ikke er fastmonteret på bilen, er omfattet, hvis udstyret opbevares i en aflåst bygning, og der kan konstateres voldeligt opbrud. B. Indboforsikring for autocampere. Kaskoforsikringen indeholder en indboforsikring på kr. (basisår 2013) for autocampere. En enkelt genstand er højst forsikret for kr. (basis år 2013) 1. Hvilke genstande er dækket? Privat* indbo, der opbevares i eller anvendes i og ved autocamperen. Såfremt en skade, der er omfattet af indboforsikring for autocampere, også er dækket af en anden forsikring, ydes der forholdsmæssig erstatning. 2. Hvilke typer af skader er dækket? a. Brand, eksplosion og vandskade. b. Røveri. c. Tyveri fra aflåst autocamper og aflåst fortelt samt røveri. d. Tyveri af havemøbler og grill fra uaflåst fortelt. e. Oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud. Dækningen er begrænset til genstande i selve autocamperen. f. Færdselsuheld, når der samtidig sker en skade på autocamperen, der er omfattet af kaskoforsikringen. g. Stormskade på genstande i selve autocamperen, når der samtidig sker en skade på autocamperen, der er dækket af kaskoforsikringen. 3. Indboforsikringen for autocampere dækker ikke. a. Penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, guld- og sølvgenstande, smykker, mønt- og frimærkesamlinger. b. Cykler, motordrevne køretøjer/redskaber samt luftog søfartøjer af enhver art. Det samme gør sig gældende for dele og tilbehør hertil. c. Indbo medtaget fra forsikredes faste bopæl. d. Genstande, der benyttes erhvervsmæssigt. 4. Hvordan erstattes skaden? Vejle Brand kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: a. Genlevering. Vejle Brand kan vælge at betale for en ny eller en renoveret genstand, så længe genstanden er i samme eller bedre stand og i al væsentlighed er identisk med eller svarer til den beskadigede genstand. Modsætter sikrede sig genlevering af genstanden, udbetaler Vejle Brand kontanterstatning, svarende til den pris, Vejle Brand skal betale for genstanden hos den leverandør, Vejle Brand har anvist. b. Nyværdierstatning. Erstatning for genstande, der er købt som nye inden for de sidste to år før skaden, og i forvejen er ubeskadigede på skadetidspunktet, erstattes med genanskaffelsesprisen på opgørelsestidspunktet for tilsvarende nye genstande. c. Dagsværdierstatning. For genstande, der er mere end to år gamle, købt som brugte eller i forvejen er beskadiget, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med fradrag for værdiforringelse på grund af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 5

6 24 HVAD OMFATTER KASKOFORSIKRINGEN IKKE? Forsikringen omfatter ikke 1. mobilt audio- og teleudstyr, dvs. udstyr, der ikke kun kan bruges til/i bilen. 25 HVILKE SKADER ER DÆKKET? Forsikringen dækker med de undtagelser, der er nævnt i punkt 26 - enhver skade på det forsikrede køretøj samt tab af dette ved tyveri og røveri. 26 HVILKE SKADER ER IKKE DÆKKET? A Forsikringen dækker ikke Generelle undtagelser. 1. Fabrikations- og konstruktionsfejl. 2. Skade, der alene opstår i og er begrænset til bilens mekaniske, elektriske og / eller elektroniske dele. Skaden er dog dækket, hvis den er opstået ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af et andet transportmiddel. 3. Skade som følge af kørsel uden vand eller olie. 4. Frostsprængning. 5. *Bortkomst. 6. Skade sket efter ejerskifte. Ved salg af bilen er den nye ejer dækket af kaskoforsikringen i 3 uger efter ejerskiftet, medmindre der er tegnet anden forsikring. 7. Skade på bilen, der opstår som følge af slitage og vejrligets påvirkning, f.eks ridser eller stenslag i lak, ridser i ruder forårsaget af vinduesviskere og rusttæring. 8. Skade, der påføres bilen eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, med mindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af ulæsset køretøj fra lift. 9. Hvis bilen udlejes. Forsæt, spiritus, manglende kørekort mv. 10. Skade forårsaget under selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens paragraf 20 og reglerne om spirituskørsel i Færdselslovens paragraf 53, stk. 1 eller Skade, der er indtrådt mens bilen blev ført af en person, der på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse, mangel på søvn, medicin- og medikamentmisbrug, indtagelse af euforiserende stoffer eller lignende årsager befandt sig i en sådan tilstand, at føreren var ude af stand til at føre motorkøretøj på betryggende måde. 12. Skade, der er indtrådt mens bilen blev ført af en person, der ikke havde lovbefalet førerbevis. Undtagelsen gælder ikke, såfremt skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 13. Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf Forsikringsaftalelovens paragraf 18. Er skaden sket som nævnt under pkt. 26 A 10, 11, 12 eller 13, er forsikringstageren dækket, hvis ikke denne, den faste bruger, ægtefælle/samlever eller et medlem af husstanden var fører af bilen eller vidste, hvad der foregik. Denne uvidenhed må ikke skyldes grov uagtsomhed. B Regres 1. Har selskabet måttet betale en skade i tilfælde, hvor sikrede ikke har krav på dækning, har selskabet regresret for de afholdte udgifter. 27 HVORDAN ERSTATTES SKADERNE? Ved en skade, der er dækket af forsikringen, kan Vejle Brand vælge: - at lade bilen reparere eller - at udbetale kontant erstatning A. Reparation 1. Bilen skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Forbedring som følge af udskiftning af slidte eller tærede dele, betales af forsikringstager. 2. Eventuel forringelse af bilens handelsværdi bliver ikke erstattet. 3. Forøgede udgifter ved reparation foretaget uden for normal arbejdstid bliver ikke erstattet. 4. Hvis skaden sker, mens bilen er overladt eller solgt til reparatør eller forhandler, som beskrevet i pkt. 1 B, erstatter Vejle Brand efter følgende regler: a. de reparationer, som reparatøren eller forhandleren kan udføre på eget værksted bliver erstattet til nettopriser. Det samme gælder reparationer, der kan udføres på andre værksteder under samme koncern. Ved værksteder under samme koncern forstås firmaer, hvor det er den samme personkreds, som har den bestemmende indflydelse. b. de reparationer, som reparatøren normalt får udført på andre værksteder, bliver erstattet med det beløb, som reparatøren normalt betaler for reparationen. B. Kontanterstatning 1. Vejle Brand betaler kontanterstatning, hvis a. en reparation efter Vejle Brands skøn ikke kan betale sig, eller b. bilen (udstyret) ikke bliver fundet inden 4 uger efter, at Vejle Brand og politiet har modtaget en anmeldelse om tyveri. Erstatningen bliver fastsat til det beløb, en tilsvarende bil (udstyr) af samme alder og stand vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Den skaderamte bil (udstyr) tilfalder selskabet. C. Nyværdierstatning Reglerne om nyværdierstatning gælder ikke, hvis bilen er leaset. 1. Fabriksny bil. Vejle Brand betaler en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, hvis a. den skaderamte bil var fabriksny, da forsikringen trådte i kraft, b. bilen er registreret til privat personkørsel, c. skaden er sket inden for det første år efter bilens første registrering, og d. reparationsomkostningerne vil overstige 50 % af en tilsvarende bils nyværdi på det tidspunkt, hvor skaden skete. e. I nyværdien indgår leveringsomkostninger, fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr, som nævnt i punkt 23 A Demobil mv. Vejle Brand betaler en erstatning, der svarer til prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat, type og årgang som den skaderamte, dog max den dokumenterede købspris for den skadede bil, hvis a. bilen ikke har kørt mere end km. da forsikringen trådte i kraft, b. bilen er registreret til privat personkørsel, 6

7 c. skaden er sket inden for det første år efter bilens første registrering, og d. reparationsomkostningerne vil overstige 50 % af en tilsvarende bils nyværdi på det tidspunkt, hvor skaden skete. e. I nyværdien indgår leveringsomkostninger, fastmonteret tilbehør og audio- og teleudstyr, som nævnt i punkt 23.A.2 og 23. A.3 Ved modelskifte er nyværdierstatningen den seneste kendte pris for en model svarende til den forsikrede bil. D. Transportomkostninger i Danmark 1. Vejle Brand betaler omkostninger til a. Transport af bilen til nærmeste reparatør. b. Afhentning af bilen efter tyveri. Det er en betingelse, at skaden er dækket af forsikringen, og at skadens omfang gør transporten nødvendig. 2. Vejle Brand betaler ikke transportomkostninger, hvis udgiften er dækket af en anden forsikring, et abonnement, en forening eller lignende. 3. Uden for Danmark gælder betingelserne i Det Røde Kort*, jf. punkt SKADE I UDLANDET Hvis der er tegnet kaskoforsikring for den pågældende bil, omfatter forsikringen tillige redningsforsikring i udlandet for person- og varevogne til privat kørsel med tilladt totalvægt ikke over 3,5 t. Forsikringen dækker dog ikke, hvis rejsens formål er godstransport. Forsikringsbetingelserne fremgår af det af SOS- International A/S udfærdigede *røde servicekort. Kortet kan fås hos Vejle Brand eller på Det røde SOS service kort findes også som en App. Hvis du har tegnet anden forsikring, der dækker kørsel i udlandet, dækker forsikringen kun, hvis den anden forsikring ikke dækker. 29 RETSHJÆLP Hvis du har tegnet kaskoforsikring for bilen, er du også retshjælpsforsikret. De særlige betingelser for retshjælp findes på eller kan fås ved henvendelse til selskabet. Selskabets dækning er begrænset til kr inkl. moms for én forsikringsbegivenhed, og forsikredes selvrisiko er 10% af de samlede omkostninger, dog mindst kr (ovenstående beløb indeksreguleres ikke). TILLÆGS- OG TILVALGSFORSIKRINGER Gælder kun hvis det fremgår af policen 30 FØRERULYKKE Tillæg til ansvarsforsikringen gælder kun hvis det fremgår af policen. Førerulykke er en ulykkesforsikring, der sikrer føreren, hvis der ikke er mulighed for at få erstatning fra en: ansvarlig skadevolder ansvarsforsikring lovpligtig arbejdsskadeforsikring Førerulykkesforsikringen betaler differencen, hvis erstatningen fra de nævnte er mindre, end erstatningen beregnet efter reglerne i Førerulykkesforsikringen. Forsikringen er et tillæg til bilforsikringen. Forsikringsbetingelserne for denne forsikring gælder, hvis de kan finde anvendelse og ikke udtrykkeligt er fraveget her. Hvis bilen er i varetægt hos værksted, hotel e.l., er den til virksomheden knyttede personkreds dog ikke dækket. Skifter bilen ejer, ophører førerulykkesforsikringen straks ved ejerskiftet. A. Omfang 1. Ved blivende følger af ulykkestilfælde indtruffet med det i policen nævnte køretøj er føreren sikret nedenanførte erstatninger. Vejle Brand betaler, hvor erstatning for sådanne følger ikke opnås fra en ansvarlig skadevolder, en ansvarsforsikring eller en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Hvis erstatning fra anden side for tab af forsørger (inkl. overgangsbeløb ved dødsfald) eller varigt mén ikke når op på de sikrede beløb, betaler Veje Brand differencen. 2. Sikrede har således pligt til at fremsætte krav om erstatning over for en eventuel skadevolder, eller hvis uheldet er sket under erhvervsudøvelse - den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. 3. Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor, der er tilsluttet *grønt kort-ordningen. B. Hvad dækker forsikringen? Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. C. Hvad dækker forsikringen ikke? 1. Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. 2. Sygdom m.m. 3. Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse). 4. Forværring af et ulykkestilfældets følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom. 5. Skader på kroppen sket som følge af nedslidning. 6. Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig. 7. Ulykkestilfælde, der skyldes smitte, f.eks. fra bakterier, virus, andre mikroorganismer eller lignende. 8. Forgiftning som følge af medicin, mad, drikke og nydelsesmidler. 9. Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at méngraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det seneste beskadigede organ. 10. Senfølger. 11. Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 12. Psykisk mén. 13. Dog dækkes psykiske mén, hvis den fysiske invaliditet alene kan udløse erstatning. Ved fastsættelse af den samlede medicinske invaliditet den fysiske og 7

8 den psykiske invaliditet kan invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke overstige 8 %. 14. Invaliditet i form af psykiske følger alene, er ikke dækket af forsikringen. 15. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde fremkaldt af den forsikrede eller den sikrede ved: a. forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige følger af handlinger, foretaget af skadelidte, b. grov uagtsomhed, c. selvforskyldt beruselse, d. selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer, e. deltagelse i slagsmål eller ulovligheder, f. selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet. 16. Hvis føreren ikke var i besiddelse af lovbefalet kørekort, medmindre hun/han kan godtgøre, at skaden ikke skyldes manglende kørefærdighed. 17. Skade på briller eller kontaktlinser. 18. Udgifter til behandling. 19. Skade på tænder og tandproteser opstået ved tygning. 20. Reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, som er repareret i forbindelse med tidligere uheld. D. Dækningssummer Forsikringen dækker med følgende summer: 1. Ved dødsfald, hvis afdøde efterlader sig ægtefælle, registreret partner eller samlever. Til ægtefællen, registreret partner eller samlever betales kr.(beløbet indeksreguleres ikke) Var afdøde fyldt 68 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Var afdøde 68 år: 90 % Var afdøde 69 år: 80 % Var afdøde 70 år: 70 % Var afdøde 71 år: 60 % Var afdøde fyldt 72 år: 50 % 2. Ved fuldstændig invaliditet betales kr. (Beløbet indeksreguleres ikke) Vi betaler erstatning, hvis skaden har medført et varigt mén på mindst 10 %. Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes erhverv eller andre individuelle forhold. Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadestidspunktet. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske méngrad på baggrund af den fysiske funktionshæmning. Erstatningen skal fastsættes, så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Det vil sige, når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden. Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan medføre nogen bedring af tilstanden. Méngraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. 8 E F G H For personer, der er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: Tilskadekomne på 68 år: 90 % Tilskadekomne på 69 år: 80 % Tilskadekomne på 70 år: 70 % Tilskadekomne på 71 år: 60 % Tilskadekomne på 72 år eller derover: 50 % Ved ménprocenter på 30 og derover betales dobbelterstatning til personer, som er under 65 år på ulykkestidspunktet. Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb. Tandskade. 1. Forsikringen dækker også skade på tænder, herunder skade på tandproteser, der ved et ulykkestilfælde bliver beskadiget, mens protesen sidder i munden. 2. Der betales rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, hvis udgiften ikke erstattes fra anden side, fx af arbejdsskadesikringen, sygesikringen eller en sygeforsikring. 3. Erstatningen kan nedsættes eller bortfalde, hvis tandens eller tændernes tilstand inden ulykkestilfældet var forringet som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, slid, paradentose eller andre sygdomme. 4. Hvis en beskadiget tand er et led i en bro, eller nabotænder mangler eller er forringet, kan erstatningen ikke overstige, hvad der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning både for invaliditet og død. Et ulykkestilfælde berettiger ikke til erstatning både for invaliditet og død. Derfor fradrages det beløb, som eventuelt er betalt som invaliditetserstatning i dødserstatningen. Hvis skaden sker 1. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vejle Brand. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt. 2. Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Vejle Brand oplyses om dette inden 48 timer. Vejle Brand er berettiget til at kræve obduktion. 3. Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for lang tid efter det er sket, kan retten til erstatning bortfalde, jf. lovgivningsmæssige forældelsesregler. 4. Den tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter. 5. Vejle Brand betaler udgifterne til de lægeattester, undersøgelser m.m., vi forlanger. Uenighed om méngradens størrelse. Eventuel uenighed om selskabets afgørelse af méngraden kan af forsikringstager/tilskadekomne indbringes for Arbejdsskadestyrelsen, hvis udtalelse er bindende for begge parter. Ændres afgørelsen til fordel for den tilskadekomne, betales de omkostninger der er forbundet med at forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen af selskabet. I modsat fald betales omkostningerne af forsikringstageren.

9 31 BILAFSAVNSFORSIKRING Det fremgår af policen, om denne tilvalgsdækning er valgt. Bilafsavnsforsikringen kan alene tegnes sammen med kaskoforsikring. Dækningen betaler erstatning for afsavn af bilen, hvis skaden er omfattet af kaskodækningen, med et fast beløb pr dag. Det faste beløb pr. dag fremgår af policen: Første dag er altid karensperiode, hvor der ikke udbetales erstatning. A. Ved reparation, udbetales afsavnserstatning med et fast beløb for hver dag, som medgår til reparation af bilen iflg. taksators opgørelse. Erstatningen gives for max 14 dage. Der ydes kun erstatning, hvis bilen repareres i Danmark. 32 STILSTANDSFORSIKRING Hvis bilen er uindregistreret eller bliver nummerpladerne til en forsikret bil afmonteret, kan Vejle Brand tilbyde en stilstandsforsikring. Det er en betingelse, at nummerpladerne opbevares hos 1. forsikringstageren i et aflåst rum 2. eller hos Vejle Brand Stilstandsforsikringen dækker ikke skade sket under kørsel. Der optjenes ikke anciennitet i stilstandsperioden. Vejle Brand opkræver et gebyr ved oprettelse af stilstandsforsikring. B. Ved tyveri af bilen udbetales afsavnserstatning med et fast beløb pr. dag, fra det tidspunkt tyveriet anmeldes til politiet eller selskabet, dog max for 4 uger i alt. Hvis bilen kommer til veje inden 4 uger, udbetales tillige afsavnserstatning for det antal dage, som medgår til reparation af bilen iflg. taksators opgørelse dog max for 14 dage. Der ydes kun afsavnserstatning for tyveri af bil i Danmark. C. Ved Totalskade udbetales erstatningen med et beløb svarende til 5 dage uden fradrag af karensperiode. ORDFORKLARING Forklarer de ord i betingelserne, der er markeret med en * BORTKOMST Når bilen forsvinder under forhold, hvor tyveri ikke foreligger eller sandsynliggøres, fx når en mulig køber får overladt bilen til en prøvekørsel og ikke leverer den tilbage. BRUGER Den faste bruger er den person, der primært benytter køretøjet og selv kan råde over det. Er den faste bruger forskellig fra den registrerede ejer, skal den pågældende registreres som bruger af bilen i henhold til loven. FORSIKRINGSÅRET Går fra hovedforfaldsdag. For eksempel fra 1. januar til 31. december, begge dage inkl. GLAS Ved glas forstår vi skader på ruder, lygteglas og spejlglas. Andre glas, herunder soltage, glastage, kabineadskillelse m.m. er ikke omfattet som friskade. Det betyder, at skader på soltage, glastage, kabineadskillelse m.m. er dækket på samme betingelser som andre skader, der er omfattet af kaskoforsikringen. GRØNT KORT Internationalt forsikringskort for motorkøretøjer. Det grønne kort er dokumentation for, at der foreligger lovpligtig ansvarsforsikring for ejer/bruger under kørsel i udlandet. Ordningen omfatter samtlige lande, der fremgår af det grønne kort. Kortet kan rekvireres hos Vejle Brand. HOVEDFORFALDSDAG Hovedforfaldsdagen står på policens forside. PRIVAT INDBO Ved privat indbo forstås alle løse genstande, der hører til en autocampers normale udstyr som fx service, puder, hynder, radio mv. REGRES Et forsikringsselskab kan gøre regres gældende mod den ansvarlige skadevolder. Dette betyder, at hvis et forsikringsselskab har udbetalt erstatning til skadelidte, kan Vejle Brand efterfølgende gøre erstatningskrav gældende helt eller delvist mod skadevolderen og få afholdt udgift tilbagebetalt. Hvis fx en bilejer forårsager totalskade på sin bil i spirituspåvirket tilstand. Forsikringsselskabet udbetaler erstatning til panthaver, og retter efterfølgende regreskrav mod den ansvarlige bilejer, idet forsikringen ikke dækker skade, der er sket i spirituspåvirket tilstand. RØDT KORT Kortet er dokumentation for dækning af Redningsforsikringen under kørsel i de lande, der er nævnt i kortet. Kortet kan rekvireres hos Vejle Brand. SELVRISIKO Er den del af en skade, du selv skal betale. 9

10 FORTRYDELSE Fortrydelsesret Efter Forsikringsaftalelovens 34i kan en indgået forsikringsaftale fortrydes. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage ved aftaler om livsforsikring og individuel pensionsordning dog 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor forsikringstageren på skrift (f.eks på papir eller som ) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis man f.eks har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med mandag den 15. Hvis oplysningerne først er givet senere, f.eks onsdag den 3., er fortrydelsesfristen onsdag den 17. Ved aftale om livsforsikring og individuel pensionsordning, hvor fortrydelsesfristen er 30 dage, og der f.eks er givet underretning om aftalens indgåelse mandag den 1., og der også er givet oplysning om fortrydelsesretten, er fristen til og med onsdag den 31. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan man vente til efterfølgende hverdag. Hvordan fortryder man? Inden fortrydelsesfristens udløb skal forsikringstageren skriftligt per brev eller elektronisk post underrette forsikringsselskabet om, at man har fortrudt aftalen. Meddelelsen skal sendes inden fristens udløb. Hvis man vil sikre sig bevis for, at fortrydelsen er sket rettidigt, kan brevet sendes anbefalet og postkvitteringen opbevares. Meddelelse om fortrydelse af forsikringsaftalen skal gives til Vejle Brand. FORTRYDELSESBLANKET Hermed fortryder jeg aftalen om tegning af Autoforsikring af: Dag Måned År / / Der henvises til policenummer: Forsikringstager: Navn: Adresse: Postnr.: By: Underskrift: Dato/år: / - 10

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab

Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-3 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser for MC standard. Indhold Forsikringsbetingelser for MC standard Indhold Fællesbestemmelser for Lloyds v/ First A/S motorcykelforsikring... 2 Definitioner... 2 Det er en forudsætning, at... 2 Generelt... 2 1. Hvem er dækket?...

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser PE - 03 Gældende fra 20. juni 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud

Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud Betingelser nr. 11-21 Bilforsikring med overskud 2 Bilforsikring med overskud Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen

Læs mere

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-32 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Indhold Grundlaget

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring M10-122015. For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdt af den aftale, der gælder

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Ansvarsdækning. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Bilforsikring. Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016. DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Bilforsikring Betingelser nr. DM 11-22 maj 2016 DM Forsikring i samarbejde med GF Forsikring DM Forsikring Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf. 38 15 66 00 dmforsikring@dm.dk www.dm.dk/forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002

Lastbil. Forsikringsbetingelser 1108002 Lastbil Forsikringsbetingelser 1108002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-24 Side 8 4. Branddækning

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser 1132001 Bilforsikring Forsikringsbetingelser 1132001 Gælder fra marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 17-19 Side 7 3. Kaskodækning afsnit 20-25 Side 8

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. PE-05 Gældende fra 29. april 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105004 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105004 Gælder fra februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser - Afsnit 1 16 Side 3 2. Kasko- & Brand - Afsnit 17 22 Side 7 3. Indbodækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003

Camping-/teltvogn forsikring. Forsikringsbetingelser 1105003 Camping-/teltvogn forsikring Forsikringsbetingelser 1105003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-17 Side 3 2. Kaskodækning afsnit 18-23 Side 6 3, Branddækning afsnit 24-28

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp

Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Fakta om Tryg Vejhjælp og Udvidet Tryg Vejhjælp Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Prisen afhænger af risikoen Basisdækning Aftalegrundlag Prisen på

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Personbiler Bil elite

Personbiler Bil elite Vilkår for Personbiler Bil elite DF20095-2 Juli 2008 DF20095-2_07.08.indd 1 28/07/08 11:26:28 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde,

Læs mere

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002

Uindregistreret traktor. Forsikringsbetingelser R276002 Uindregistreret traktor Forsikringsbetingelser R276002 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Uindregistreret traktor afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-17 Side 7 3. Kørselskaskodækning

Læs mere

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk

www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Topdanmark Forsikring A/S CVR-nr. 78416114 Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 Internet E-mail www.topdanmark.dk topdanmark@topdanmark.dk Formula A/S 02.10 Vilkår for Personbiler Bil elite Formula

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn

Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser for Stationær Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 3924 Gælder fra 01.08.1992 TJM 90395-2 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere