12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union"

Transkript

1 Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union

2 Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Kommunikation Publikationer B-1049 Bruxelles Redaktionen afsluttet i oktober 2006 Illustrationer (omslag og hovedfoto til hvert kapitel): Reporters Bibliografiske data findes bagest i brochuren. Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 2007 ISBN De Europæiske Fællesskaber, 2007 Eftertryk tilladt Printed in Belgium TRYKT PÅ HVIDT KLORFRIT PAPIR

3 Europa i 12 lektioner Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine tidligere assistent for Jean Monnet og professor ved Institut d Études Politiques, Paris 1

4

5 Indhold 1. Hvorfor EU? 4 2. Ti historiske skridt 8 3. Udvidelsen og naboskabspolitikken Hvordan fungerer EU? Hvad laver EU? Det indre marked 28 Europa i 12 lektioner 7. ØMU en og euroen Mod et videnbaseret samfund Borgernes Europa Frihed, sikkerhed og retfærdighed EU og verden Europa i fremtiden? 54 Kronologisk oversigt over EU s udvikling 58 3

6 1. Hvorfor EU?

7 EU s mål i det 21. århundrede er: at skabe fred, velstand og stabilitet for borgerne i EU at bevare Europas genforening efter den tidligere deling i øst og vest at sikre, at EU s borgere kan leve i sikkerhed at fremme en afbalanceret økonomisk og social udvikling at møde globaliseringens udfordringer og bevare mangfoldigheden i Europa Europa i 12 lektioner at værne om de værdier, europæerne har til fælles, f.eks. bæredygtig udvikling og et sundt miljø, respekt for menneskerettighederne og social markedsøkonomi. I. Fred og stabilitet Tanken om et forenet Europa var en drøm for filosoffer og idealister, længe inden det blev et konkret politisk mål.. Victor Hugo forestillede sig f.eks. et»europas Forenede Stater«, der byggede på fred og humanistiske idealer. Drømmen brast med de to verdenskrige, der ødelagde det europæiske kontinent i første halvdel af det 20. århundrede. Men oven på ruinerne af Anden Verdenskrig opstod et nyt håb. Folk, der under krigen havde deltaget i modstandskampen mod de totalitære regimer, var opsat på at overvinde landenes indbyrdes fjendskab i Europa og skabe betingelserne for en varig fred. En række modige statsmænd bl.a. Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi og Winston Churchill gik mellem 1945 og 1950 i gang med at overtale folk i deres lande til at tage fat på en ny epoke. Der skulle opbygges nye strukturer i Vesteuropa, som byggede på fælles interesser og på traktater, som garanterede retssikkerhed og lighed mellem alle lande. Robert Schuman (fransk udenrigsminister) arbejdede videre på en idé, der oprindeligt blev lanceret af Jean Monnet, og foreslog den 9. maj 1950 at oprette Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). I lande, der før havde bekæmpet hinanden, ville produktionen af kul og stål blive samlet under en fælles myndighed»den Høje Myndighed«. Krigens råmaterialer blev således på en praktisk, men også meget symbolsk måde forvandlet til redskaber til forsoning og fred. II. Genforening af det europæiske kontinent EU støttede Tysklands forening efter Berlinmurens fald i Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 besluttede de tidligere kommunistiske lande i Central- og Østeuropa efter årtier under Warszawa-pagtens autoritære åg at deres fremtid ligger inden for familien af demokratiske europæiske nationer. Udvidelsesprocessen fortsætter den dag i dag. I oktober 2005 blev der indledt optagelsesforhandlinger med Tyrkiet og Kroatien, og flere Balkan-lande har påbegyndt den proces, der en dag kan ende med EUmedlemskab. III. Sikkerhed Men Europa i det 21. århundrede står stadig over for trusler mod sikkerheden. EU er nødt til at gøre noget aktivt for effektivt at ga- 5

8 rantere EU-landenes sikkerhed. EU er nødt til at arbejde konstruktivt sammen med regionerne uden for EU s ydre grænser: Balkan-landene, Nordafrika, Kaukasus og Mellemøsten. EU er desuden nødt til at beskytte sine militære og strategiske interesser ved at samarbejde med sine allierede især inden for NATO og udvikle en egentlig europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik. Indre og ydre sikkerhed er to sider af samme sag. Kampen mod terrorisme og organiseret kriminalitet indebærer, at politistyrkerne i alle EU-lande skal arbejde tæt sammen. Målet om at gøre EU til»et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed«, hvor alle borgere har lige adgang til domstolene og ret til lige beskyttelse i henhold til loven, er en ny udfordring, som kræver et tæt samarbejde mellem regeringerne i EU. Organer som Europol (Den Europæiske Politienhed) og Eurojust, som fremmer samarbejdet mellem anklagere, dommere og politifolk i de forskellige EU-lande, skal også spille en mere aktiv og effektiv rolle. IV. Økonomisk og social solidaritet EU er oprettet for at nå det politiske mål om fred, men dets dynamik og succes udspringer af, at det også har en økonomisk dimension. EU-landene har en stadig mindre procentdel af verdens befolkning. De skal derfor fortsætte med at trække på samme hammel, hvis de skal skabe økonomisk vækst og være i stand til at konkurrere på verdensplan med andre store økonomier. Intet enkelt EU-land er stærkt nok til at gå enegang i verdenshandelen. EU s indre marked giver virksomhederne en vigtig platform til at konkurrere effektivt på verdensmarkedet. Den frie konkurrence i Europa modsvares af en lige så omfattende solidaritet. EU s indsats har åbenlyse konkrete fordele for borgerne i EU: Hvis de bliver offer for oversvømmelser og andre naturkatastrofer, modtager de hjælp fra EU-budgettet. Strukturfondene, som forvaltes af Europa-Kommissionen, hjælper og understøtter de nationale og regionale myndigheder i deres bestræbelser på at mindske ulighederne forskellige steder i Europa. Der bruges både penge fra EU-budgettet og lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til at forbedre den europæiske transportinfrastruktur (f.eks. motorveje og højhastighedstog) for at give bedre adgang til fjerntliggende regioner og sætte skub i samhandelen på tværs af Europa. EU s økonomiske succes vil bl.a. blive målt på, om det indre marked med sine 500 millioner forbrugere gavner så mange borgere og virksomheder som muligt. V. Identitet og forskellighed i en globaliseret verden De europæiske postindustrielle samfund bliver mere og mere komplekse. Levestandarden er steget støt, men der er stadig store forskelle mellem rig og fattig. Forskellene er blevet større efter udvidelserne med lande, hvor levestandarden er lavere end EU-gennemsnittet. Det er vigtigt, at EU-landene arbejder sammen for at mindske forskellene. Disse bestræbelser er dog ikke sket på bekostning af de enkelte EU-landes kulturelle eller sproglige kendetegn. Tværtimod mange EU-aktiviteter bidrager til at skabe ny økonomisk vækst på grundlag af regionale særpræg og de meget forskelligartede traditioner og kulturer. Et halvt århundrede med europæisk integration har vist, at EU som helhed er større end summen af de enkelte dele: EU har langt større slagkraft både økonomisk, socialt, teknologisk, kommercielt og politisk, end hvis landene stod alene. Det giver merværdi at optræde samlet og tale med én stemme som EU. Hvorfor? Fordi EU er verdens førende handelsmagt og derfor har en vigtig rolle i internationale forhandlinger, f.eks. i Verdenshandelsorganisationen (WTO) med dens 149 medlemmer og i arbejdet med at gennemføre Kyoto-protokollen om luftforurening og klimaændringer. 6

9 Sylvain Grandadam/Van Parys Media Europa i 12 lektioner Forenet i mangfoldighed et gadeskilt på to sprog i Malta. Fordi EU tager stilling til følsomme spørgsmål, der optager borgerne, f.eks. miljøbeskyttelse, vedvarende energikilder, det såkaldte forsigtighedsprincip inden for fødevaresikkerhed, de etiske aspekter ved bioteknologien og beskyttelsen af truede dyrearter. Fordi EU iværksatte vigtige initiativer for bæredygtig udvikling på hele kloden i forbindelse med verdensmiljøtopmødet i Johannesburg i Det gamle ord, der siger, at»enhed gør stærk«, er i dag lige så aktuelt som nogensinde for europæerne. Men den europæiske integrationsproces har ikke udraderet forskellene i folks måde at leve på og de forskellige traditioner og kulturer i EU. Forskelligheden er tværtimod en af EU s kerneværdier. EU står derfor for humanistiske værdier og en samfundsmodel, som det store flertal af EU-borgerne bakker op om. Menneskerettigheder, social solidaritet, det frie initiativ, en retfærdig fordeling af frugterne af den økonomiske vækst, retten til et beskyttet miljø, respekt for kulturelle, sproglige og religiøse forskelligheder samt en harmonisk forening af tradition og fremskridt udgør en væsentlig værdiarv for europæerne. EU s charter om grundlæggende rettigheder, der blev proklameret i Nice i december 2000, opstiller alle de rettigheder, der i dag anerkendes af EU-landene og EU-borgerne. Disse værdier er med til at skabe en følelse af samhørighed mellem EU-borgerne. Som eksempel kan nævnes, at alle EU-landene har afskaffet dødsstraffen. VI. Værdier EU arbejder på at fremme humanistiske og fremadrettede værdier og at sikre, at mennesker nyder godt af og ikke er offer for de store globale ændringer, der finder sted. Det moderne menneskes behov kan ikke opfyldes af markedskræfterne alene eller af ensidig indsats i de enkelte lande. 7

10 2. Ten historic steps 2. Ti historiske skridt 8

11 1951: De 6 oprindelige medlemsstater opretter Det Europæiske Kulog Stålfællesskab. 1957: Rom-traktaten opretter et fælles marked. 1973: Fællesskabet udvides til 9 medlemsstater og udvikler sine fælles politikker. 1979: De første direkte valg til Europa-Parlamentet. 1981: Den første udvidelse i Middelhavsområdet. Europa i 12 lektioner 1993: Det indre marked gennemføres. 1993: Med Maastricht-traktaten etableres Den Europæiske Union (EU). 1995: EU udvides og tæller nu 15 EU-lande. 2002: Eurosedler og -mønter kommer i omløb. 2004: 10 nye lande tiltræder EU. 1. Den 9. maj 1950 blev det i Schumanerklæringen foreslået at oprette Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF). Det blev til virkelighed med EKSF-traktaten af 18. april Dermed blev der etableret et fælles marked for kul og stål mellem de 6 oprindelige medlemsstater (Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene). Målet var i lyset af Anden Verdenskrig at sikre freden mellem de sejrende og de besejrede nationer i Europa og at bringe dem sammen på lige vilkår inden for fælles institutioner. EC Den 9. maj 1950 fremførte den franske udenrigsminister Robert Schuman for første gang offentligt de idéer, der førte til oprettelsen af EU. Den 9. maj fejres derfor som EU s fødselsdag. 9

12 2. De seks medlemsstater besluttede derpå med Rom-traktaten af 25. marts 1957 at oprette Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF), som var et mere omfattende fælles marked for en lang række varer og tjenesteydelser. Toldafgifterne mellem de 6 lande blev helt afskaffet den 1. juli 1968, ligesom landene i løbet af 1960 erne aftalte fælles politikker, især inden for handel og landbrug. 3. Dette forehavende gik så godt, at Danmark, Det Forenede Kongerige og Irland besluttede at tiltræde Fællesskabet, der også var kendt som EF. Samtidig med denne første udvidelse fra 6 til 9 medlemsstater i 1973 blev der vedtaget nye aktiviteter på social-, arbejdsmarkeds- og miljøområdet, og i 1975 blev Den Europæiske Fond for Regionaludvikling oprettet. 4. Juni 1979 betød et afgørende skridt for EF med det første almindelige direkte valg til Europa-Parlamentet. Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert femte år. 5. I 1981 blev Grækenland medlem af EF efterfulgt af Spanien og Portugal i Dermed blev EF s tilstedeværelse i Sydeuropa styrket, hvilket gjorde det endnu mere påkrævet at udvide EF s programmer for regionalstøtte. 6. Den globale økonomiske afmatning først i 1980 erne gav næring til en bølge af Europa-skepsis, som dog blev afløst af et fornyet håb i 1985, da Europa-Kommissionen under Jacques Delors udsendte en hvidbog med en køreplan for gennemførelsen af det europæiske indre marked inden den 1. januar Dette ambitiøse mål blev fastsat i den europæiske fælles akt, som blev undertegnet i februar 1986 og trådte i kraft den 1. juli Reuters Berlin-muren faldt i 1989, og den gamle opdeling af det europæiske kontinent er gradvist forsvundet. 10

13 7. Europas politiske landskab blev fuldstændigt forandret af Berlin-murens fald i Denne begivenhed førte til, at Tyskland blev genforenet i oktober 1990, og at de central- og østeuropæiske lande blev demokratier, efterhånden som de brød med den sovjetiske kontrol. Sovjetunionen selv blev opløst i december Samtidig forhandlede medlemsstaterne om en ny traktat, som blev vedtaget af. stats- og regeringscheferne på topmødet i Maastricht i december Denne traktat om Den Europæiske Union trådte i kraft den 1. november Den føjede nye områder med mellemstatsligt samarbejde til det eksisterende fællesskabssystem og skabte dermed Den Europæiske Union, EU. 8. Denne nye dynamik i Europa og de ændrede geopolitiske forhold på kontinentet fik 3 nye lande Finland, Sverige og Østrig til at tilslutte sig EU den 1. januar På dette tidspunkt var EU på vej mod et af sine hidtil mest omfattende projekter indførelsen af en fælles valuta. Euroen blev indført som elektronisk betalingsmiddel for finansielle (ikke-kontante) transaktioner i 1999, og eurosedler og -mønter blev sat i omløb tre år senere i 12 EU-lande (også kaldet»euroområdet«). Euroen er i dag en vigtig global valuta for betalinger og reserver på linje med den amerikanske dollar. Samtidig er EU-landenes økonomier under pres på grund af arbejdsløsheden og de stigende pensionsudgifter, hvilket gør det så meget desto mere nødvendigt med reformer. Vælgerne kræver i stigende grad, at regeringerne finder praktiske løsninger på disse problemer. 10. Knap var EU vokset til 15 medlemsstater, før der blev taget fat på forberedelserne til en ny udvidelse af helt enestående omfang. Midt i 1990 erne blev der banket på EU s dør af en række tidligere lande fra Sovjetblokken (Bulgarien, Polen, Rumænien, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn), de 3 baltiske stater, der tidligere havde været en del af Sovjetunionen (Estland, Letland og Litauen), 1 af republikkerne fra det tidligere Jugoslavien (Slovenien) og 2 Middelhavslande (Cypern og Malta). EU hilste dette velkomment som en mulighed for at bidrage til at stabilisere det europæiske kontinent og lade disse unge demokratier få del i fordelene ved det europæiske projekt. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i december Den 1. maj 2004 tiltrådte 10 af de 12 kandidatlande EU, som dermed talte 25 medlemsstater. Bulgarien og Rumænien fulgte trop den 1. januar Europa i 12 lektioner EU-borgerne står over for globaliseringen. Ny teknologi og stigende brug af internettet ændrer økonomierne og fører også sociale, arbejdsmarkedsmæssige og kulturelle udfordringer med sig. I marts 2000 vedtog EU den såkaldte Lissabon-strategi for at modernisere EU s økonomi og gøre den konkurrencedygtig på verdensmarkedet i forhold til andre store aktører som USA og de nye industrilande. Formålet med Lissabon-strategien er at tilskynde til innovation og erhvervsinvesteringer og at tilpasse uddannelsessystemerne, så de svarer til behovene i informationssamfundet. 11

14 12 3. Udvidelsen og naboskabspolitikken

15 EU er åbent for alle europæiske lande, der opfylder de nødvendige demokratiske, politiske og økonomiske kriterier for at blive medlem. Efter flere udvidelser er EU vokset fra 6s til 27 medlemsstater. Flere andre lande er kandidater til at blive medlem af EU. Enhver traktat om tiltrædelse af nye medlemsstater skal godkendes enstemmigt af samtlige EU-lande. Forud for enhver ny udvidelse vil EU desuden vurdere sin kapacitet til at optage nye medlemsstater, og om EU-institutionerne fortsat vil være i stand til at fungere ordentligt. Europa i 12 lektioner De forskellige udvidelser har styrket demokratiet, gjort Europa mere sikkert og øget EU s potentiale for handel og økonomisk vækst. I. Samling af et kontinent a. Et EU med 25 lande På topmødet i København i december 2002 tog Det Europæiske Råd et af de mest afgørende skridt i den europæiske samlings historie. Da EU bød 10 nye lande inden for i EU den 1. maj 2004, forøgede det ikke blot sit geografiske areal og befolkningstal. Det bragte delingen af det europæiske kontinent til ophør en kløft, der fra 1945 og fremefter havde adskilt den frie verden fra den kommunistiske verden. Denne femte udvidelse af EU havde en politisk og moralsk dimension. Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn er lande, der er lige så europæiske som de andre EU-lande, ikke blot geografisk, men også hvad angår kultur, historie og forhåbninger til fremtiden. De tilsluttede sig familien af europæiske demokratier som ligestillede partnere i det vidtrækkende projekt, der blev udtænkt af EU s grundlæggere. b. Fortsat udvidelse Bulgarien og Rumænien fik status som kandidatlande i For disse 2 lande tog processen længere tid end for de 10 andre lande, men den 1. januar 2007 blev de medlemmer, så EU nu har 27 medlemsstater. c. Kandidatlande Tyrkiet, der er medlem af NATO, og som længe har haft en associeringsaftale med EU, søgte om optagelse i Landets geografiske beliggenhed og politiske historie fik i lang tid EU til at tøve med at besvare ansøgningen positivt. Men i oktober 2005 indledte Det Europæiske Råd tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet. Der blev samtidig åbnet forhandlinger med Kroatien, som også er kandidatland. Der er endnu ikke fastsat nogen dato for, hvornår en fremtidig tiltrædelsestraktat for de 2 lande kan træde i kraft, når tiltrædelsesforhandlingerne er afsluttet. d. Vestbalkan Mange af landene på Vestbalkan var tidligere en del af Jugoslavien og retter nu blikket mod EU for at sætte skub i den økonomiske genopbygning, at forbedre deres gensidige forbindelser, der har lidt skår under de etniske og religiøse krige, og at befæste deres demokratiske institutioner. I november 2005 gav EU Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) status som kandidatland. Andre mulige kandidatlande er Albanien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien. 13

16 II. Betingelser for medlemskab a. Retlige krav Den europæiske integration har fra starten været en politisk og økonomisk proces, der er åben for alle europæiske lande, som vil skrive under på traktaterne og overtage EUretten i sin helhed. Rom-traktatens artikel 237 bestemmer, at»enhver europæisk stat kan blive medlem af Fællesskabet«. Maastricht-traktatens artikel F tilføjer, at medlemsstaterne skal have»styreformer, der bygger på demokratiske principper«. b. Københavnskriterierne Efter anmodninger fra de tidligere kommunistiske lande om at blive medlemmer af EU blev der på EU-topmødet i København i 1993 fastsat tre kriterier, der skal være opfyldt, for at et land kan blive medlem. Inden tiltrædelsen skal nye medlemmer: I de år, forhandlingerne står på, modtager kandidatlandene økonomisk bistand fra EU for at hjælpe dem med at indhente de gamle medlemsstater. I forbindelse med udvidelsen med 10 nye lande i 2004 blev der ydet godt 41 mia., primært til finansiering af strukturprojekter, for at sikre, at de nye medlemsstater kunne opfylde forpligtelserne ved medlemskabet. III. Hvor stort kan EU blive? a. Geografiske grænser De debatter, der foregik i de fleste medlemsstater, da EU s forfatningstraktat skulle ratificeres, viste, at mange EU-borgere har forbehold med hensyn til, hvor EU s grænser skal gå, og med hensyn til EU s identitet. Der er ingen nemme svar på disse spørgsmål, især ikke da ethvert land betragter sine geopolitiske og økonomiske interesser forskelligt. De have stabile institutioner, som garanterer demokrati, retsstaten, menneskerettighederne samt respekt for og beskyttelse af mindretal have en velfungerende markedsøkonomi, som kan modstå konkurrencepresset og markedskræfterne i EU være i stand til at påtage sig forpligtelserne ved medlemskab og tilslutte sig EU s mål. De skal have en offentlig administration, der er i stand til at gennemføre og forvalte EU-lovgivningen i praksis. c. Tiltrædelsesprocessen Tiltrædelsesforhandlinger føres mellem det enkelte kandidatland og Europa-Kommissionen, som repræsenterer EU. Når forhandlingerne er afsluttet, skal beslutningen om at lade et nyt land blive medlem af EU træffes enstemmigt af de eksisterende medlemsstater forsamlet i Rådet. Europa-Parlamentet skal afgive samstemmende udtalelse med absolut flertal blandt sine medlemmer. Alle tiltrædelsestraktater skal derefter ratificeres af medlemsstaterne og kandidatlandene efter det enkelte lands egne forfatningsmæssige procedurer. Adriaterhavets perle Dubrovnik i Kroatien. baltiske lande og Polen går ind for, at Ukraine bliver medlem af EU. Udsigten til Tyrkiets optagelse rejser spørgsmålet om, hvorvidt ikke også visse lande i Kaukasus f.eks. Georgien og Armenien kan blive medlem. Inger Hogstrom/Van Parys Media 14

17 Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein opfylder betingelserne for medlemskab, men de er ikke medlemmer af EU, fordi den offentlige opinion i de pågældende lande indtil videre er imod medlemskab. Den politiske situation i Belarus og Moldovas strategiske beliggenhed giver stadig problemer. Næsten alle mener, at det ville skabe en uacceptabel uligevægt i EU, både politisk og geografisk, hvis Rusland blev medlem af EU. b. Administrative begrænsninger Desuden fastlægger de nuværende regler om medlemskab i Nice-traktaten fra 2003 den institutionelle ramme for et EU med højst 27 medlemmer. Skal EU have flere medlemmer, skal der indgås en ny aftale om forholdet mellem medlemsstaterne i institutionerne. IV. Kandidatlande og lande, som ikke er kandidatlande EU har to parallelle politiske initiativer til at varetage forbindelserne med nabolandene, alt efter om de har status som potentielt kandidatland eller ej. Stabiliserings- og associeringsaftaler giver et land udsigt til at opnå status som kandidat til EU-medlemskab, efter en forhandlingsproces.. De første aftaler af denne art blev indgået med Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (FYROM) efterfulgt af Albanien. Andre potentielle kandidatlande i denne forbindelse er Bosnien-Hercegovina, Montenegro og Serbien. Europa i 12 lektioner Med over 30 medlemmer vil EU få sværere ved at fungere i tråd med traktaternes grundlæggende principper (se kapitel 4:»Hvordan fungerer EU?«). Beslutningsprocedurerne ville nøje skulle gennemgås for at undgå lammelse og sikre, at EU bevarer sin handlekraft. Der er også spørgsmål, som er følsomme, f.eks. brugen af de officielle sprog. Med Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse er antallet af officielle sprog nu oppe på 23. EU s udvidelse må ikke føre til, at borgerne får en følelse af, at deres nationale eller regionale identitet udvandes i et standardiseret EU. Som led i sin naboskabspolitik har EU handels- og samarbejdsaftaler med andre lande i det sydlige Middelhavsområde og det sydlige Kaukasus og med en række østeuropæiske lande, hvis fremtidige forhold til EU fortsat er uvist. 15

18 .4. How does the EU work? 4. Hvordan fungerer EU? 16

19 Ministerrådet repræsenterer medlemsstaterne og er EU s vigtigste beslutningsorgan. Når det mødes på stats- og regeringschefplan, er der tale om Det Europæiske Råd, der har rollen som den politiske drivkraft i forbindelse med væsentlige spørgsmål i EU. Europa-Parlamentet repræsenterer borgerne og deler lovgivnings- og budgetbeføjelser med Rådet. Europa-Kommissionen varetager EU s fælles interesser og er det vigtigste udøvende organ. Kommissionen har initiativret til at fremsætte lovforslag og skal sikre, at EU s politiske initiativer gennemføres i praksis. Europa i 12 lektioner I. Beslutningstrekanten EU er mere end blot en sammenslutning af stater, men ikke en forbundsstat. Der er tale om en ny form for struktur, som ikke falder ind under nogen traditionel retlig kategori. EU s politiske system er historisk unikt og har været under konstant udvikling i over 50 år. Traktaterne kaldes»primær«ret og danner grundlag for vedtagelsen af en omfattende»sekundær«ret, som har direkte virkning for EU-borgernes dagligdag. Sekundærretten består hovedsageligt af forordninger, direktiver og henstillinger, som vedtages af EUinstitutionerne. Disse love og EU s politik generelt er resultatet af beslutninger truffet i en institutionel trekant bestående af de vigtigste institutioner: Rådet (repræsenterer medlemsstaterne), Europa-Parlamentet (repræsenterer borgerne) og Europa-Kommissionen (et politisk uafhængigt organ, som skal varetage EU s fælles interesser). a. Rådet for Den Europæiske Union og Det Europæiske Råd Rådet for Den Europæiske Union (også kaldet Ministerrådet eller kort Rådet) er EU s vigtigste beslutningsorgan. Formandskabet for Rådet går på skift mellem medlemsstaterne hvert halve år. I hvert møde i Rådet deltager en minister fra hver medlemsstat. Hvilken minister der er tale om, afhænger af, hvilke spørgsmål der er på dagsordenen: eksterne forbindelser, landbrug, industri, transport, miljø osv. EC Rådet og Europa-Parlamentet deler lovgivningsbeføjelser efter den fælles beslutningsprocedure. Rådet og Parlamentet har som budgetmyndighed også ansvar for i fællesskab at vedtage EU s budget. Rådet indgår desuden internationale aftaler, som forhandles af Kommissionen på EU s vegne. Europa-Parlamentet dit talerør. 17

20 Antal stemmer for hvert land i Rådet Det Forenede Kongerige, Frankrig, Italien og Tyskland 29 Polen og Spanien 27 Rumænien 14 Nederlandene 13 Belgien, Grækenland, Portugal, Tjekkiet og Ungarn 12 Bulgarien, Sverige og Østrig 10 Danmark, Finland, Irland, Litauen og Slovakiet 7 Cypern, Estland, Letland, Luxembourg og Slovenien 4 Malta 3 I alt: 345 Der skal mindst 255 af de 345 stemmer (73,9 %) til kvalificeret flertal. Derudover: skal et flertal af medlemsstaterne (i nogle tilfælde to tredjedeles flertal) stemme for, og enhver medlemsstat kan anmode om bekræftelse på, at de stemmer, der er afgivet for et forslag, repræsenterer mindst 62 % af EU s samlede befolkning. Ifølge traktaterne træffer Rådet afgørelse med simpelt flertal,»kvalificeret flertal«eller med enstemmighed alt efter sagsområde. I forbindelse med væsentlige spørgsmål f.eks. traktatændringer, iværksættelse af en ny fælles politik eller en ny stats medlemskab af EU træffer Rådet afgørelse med enstemmighed. I de fleste andre tilfælde kræves der kvalificeret flertal, dvs. der skal opnås et nærmere fastsat mindsteantal af stemmer, hvis der skal vedtages en rådsafgørelse. Det antal stemmer, som hvert EU-land råder over, afspejler omtrent dets indbyggertal. Det Europæiske Råd beskæftiger sig også med aktuelle internationale problemer inden for rammerne af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, som skal sikre, at EU taler med én stemme i diplomatiske spørgsmål. b. Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet er det folkevalgte organ, der repræsenterer EU s borgere. Det fører politisk kontrol med EU s virksomhed og deltager i lovgivningsprocessen. Siden 1979 er medlemmerne af Europa-Parlamentet blevet valgt ved almindelige direkte valg hvert femte år. Det Europæiske Råd er EU s topmøder, der normalt finder sted fire gange årligt. Formandskabet varetages af stats- eller regeringschefen for det land, der har formandskabet for Rådet.. Europa-Kommissionens formand deltager som født medlem. Med Maastricht-traktaten fik Det Europæiske Råd officielt tildelt rollen som drivkraften i forbindelse med væsentlige politiske initiativer i EU og som det organ, der afgør stridspunkter, som ministrene i Rådet ikke har kunnet opnå enighed om. 18

21 Antal medlemmer af Europa- Parlamentet pr. land, Belgien 24 Bulgarien 18 Cypern 6 Danmark 14 Det Forenede Kongerige 78 Estland 6 Finland 14 Frankrig 78 Grækenland 24 Ungarn 24 Irland 13 Italien 78 Letland 9 Litauen 13 Luxembourg 6 Malta 5 Nederlandene 27 Polen 54 Portugal 24 Rumænien 35 Slovakiet 14 Slovenien 7 Spanien 54 Sverige 19 Tjekkiet 24 Tyskland 99 Østrig 18 I alt 785 Europa-Parlamentet holder normalt sine plenarmøder i Strasbourg og supplerende møder i Bruxelles. De 20 udvalg, der forbereder plenarmøderne, og de politiske grupper holder i reglen møder i Bruxelles. Generalsekretariatet ligger i Luxembourg og Bruxelles. Parlamentet deltager i EU s lovgivningsarbejde efter tre procedurer: Efter samarbejdsproceduren, der blev indført ved den europæiske fælles akt i 1987, afgiver Europa-Parlamentet udtalelse om forslag til direktiver og forordninger, som forelægges af Europa-Kommissionen, der kan ændre sit forslag for at tage hensyn til Parlamentets udtalelse. I 1987 blev der også indført proceduren med samstemmende udtalelse, som indebærer, at Europa-Parlamentet skal godkende internationale aftaler, som er forhandlet af Kommissionen, og udvidelser af EU. I 1992 indførtes ved Maastricht-traktaten den fælles beslutningsprocedure, som er baseret på ligeværdighed mellem Parlamentet og Rådet som medlovgivere. Under denne procedure deler de to institutioner de lovgivningsmæssige beføjelser på en lang række vigtige områder: arbejdskraftens frie bevægelighed, det indre marked, uddannelse, forskning, miljø, transeuropæiske net, sundhed, kultur, forbrugerbeskyttelse mv. Euro- Europa i 12 lektioner De politiske grupper i Europa-Parlamentet I alt : 785 Pr. oktober

22 pa-parlamentet kan forkaste lovforslag på disse områder, hvis et absolut flertal af dets medlemmer stemmer imod Rådets såkaldte fælles holdning. Sker det, kan spørgsmålet behandles i et forligsudvalg, der prøver at opnå enighed mellem institutionerne. Europa-Parlamentet og Rådet har som budgetmyndighed også i fællesskab ansvar for at vedtage EU s budget. Parlamentet kan forkaste budgetforslaget, hvilket allerede er sket flere gange. I så fald begynder hele budgetproceduren forfra. Europa-Kommissionen udarbejder et budgetforslag, som derpå behandles af Parlamentet og Rådet. Parlamentet har i høj grad udnyttet sine budgetbeføjelser til at øve indflydelse på EU s politik. Sidst, men ikke mindst, er Europa-Parlamentet EU s demokratiske kontrolorgan. Det kan ved et mistillidsvotum med to tredjedeles flertal tvinge Kommissionen til at gå af. Det kontrollerer også den daglige forvaltning af EU s forskellige politikker og har i den forbindelse mulighed for at stille mundtlige og skriftlige spørgsmål til Kommissionen og Rådet. Det Europæiske Råds formand informerer parlamentet om, hvilke beslutninger topmøderne har truffet. c. Europa-Kommissionen Kommissionen er den tredje institution i den beslutningstrekant, der forvalter og driver EU. Kommissionens medlemmer udnævnes for fem år efter fælles overenskomst mellem medlemsstaterne og skal godkendes af Europa-Parlamentet. Kommissionen er ansvarlig over for Parlamentet og skal træde tilbage samlet, hvis Parlamentet afgiver et mistillidsvotum til den. Siden 2004 har Kommissionen bestået af én kommissær fra hvert EU-land. Kommissionen nyder en stor grad af uafhængighed. Den skal varetage EU s fælles interesser, dvs. at den ikke må modtage instruktioner fra nogen national regering. Som»traktaternes vogter«skal Kommissionen sikre, at de forordninger og direktiver, der vedtages af Rådet og Parlamentet, gennemføres i EU-landene. Sker det ikke, kan Kommissionen indbringe sagen for EF-Domstolen for at få det pågældende land til at overholde EU-lovgivningen. Som EU s udøvende organ gennemfører Kommissionen Rådets beslutninger f.eks. i forbindelse med den fælles landbrugspolitik. Kommissionen er i vidt omfang ansvarlig for forvaltningen af EU s fælles politikker inden for f.eks. forskning og teknologi, udviklingsbistand og regionaludvikling. Den forvalter også budgettet i forbindelse med disse politikker. Kommissionen råder over en administration, der består af 36 generaldirektorater og tjenestegrene. De arbejder primært i Bruxelles og Luxembourg. II. Andre institutioner og organer a. EF-Domstolen De Europæiske Fællesskabers Domstol, som har hjemsted i Luxembourg, består af én dommer fra hvert EU-land, der bistås af otte generaladvokater. De udnævnes for seks år efter fælles overenskomst af medlemsstaternes regeringer og kan genudnævnes. De skal være fuldstændigt uafhængige. Det er EF-Domstolens opgave at sikre, at EU-lovgivningen overholdes, og at traktaterne fortolkes og anvendes korrekt. b. Den Europæiske Revisionsret Revisionsretten med sæde i Luxembourg blev oprettet i Den har ét medlem fra hvert EU-land, som udnævnes for seks år efter fælles overenskomst mellem medlemsstaterne og efter høring af Europa-Parlamentet. Revisionsretten kontrollerer lovligheden og den formelle rigtighed af alle EU s indtægter og udgifter og undersøger, om EU s budget er blevet forvaltet forsvarligt. c. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg Rådet og Kommissionen skal høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), før de træffer beslutninger på en lang række politikområder. Udvalgets medlemmer repræsenterer det»organiserede civilsamfund«, som er fagforeninger, arbejdsgivere, forbrugere og 20

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig?

EU i hverdagen. Hvad gør EU for mig? EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? EU-formandskabet varetages på skift af EU s lande. Fra januar til juli 2012 er det Danmark, der som formandsland skal tilrettelægge og lede arbejdet i EU s Ministerråd.

Læs mere

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK

Det indre marked. Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Fra krise til muligheder borgere og virksomheder på vej mod velstand Det indre marked»et bedre fungerende indre marked er afgørende for europæisk vækst.«michel Barnier, kommissær for

Læs mere

Hvad sker der med EU?

Hvad sker der med EU? Hvad sker der med EU? Interviews med David Munis Zepernick, Jørgen Estrup og Ditte Staun Udgivet af Radikalt EU-kritisk Netværk Indhold side EU's hidtidige udvikling af Sven Skovmand 4 En føderal stat

Læs mere

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om...

Hvad gør EU for mig? EU s nye borgerinitiativ. Ligestilling i EU. Læs også om... EU i hverdagen!_avis:layout 1 05/03/10 10.46 Page 1 EU i hverdagen Hvad gør EU for mig? Med Lissabon-traktaten får du som EU-borger mulighed for mere direkte indflydelse. Retningslinjerne i EU s nye borgerinitiativ

Læs mere

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN

Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER EUROPA EFTER UDVIDELSEN Ingen har fred længere, end hans nabo vil EU s nye naboer mod øst LARS P. POULSEN-HANSEN I forbindelse med udvidelsen af EU pr. 1.

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK

Migration og asyl. Et åbent og sikkert Europa INDBLIK I EU POLITIK INDBLIK I EU POLITIK Migration og asyl Et åbent og sikkert Europa Indvandring til Europa er ikke nogen ny foreteelse. For at benytte mulighederne og møde udfordringerne ved denne internationale mobilitet

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU

Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Kapitel 3: Danmarks Medlemskab af EU Indhold Danmarks medlemskab af EU Folkeafstemninger Den danske EU-beslutningsprocedure De fire danske forbehold Konklusion Danmarks medlemskab af EU har været omdiskuteret

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi

DA 2014. Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DA 2014 nr. 15 Særberetning Fonden for De Ydre Grænser har fremmet finansiel solidaritet, men der er behov for bedre resultatmåling og yderligere EU merværdi DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere