forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g

2 forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet til at tilbyde aktieaflønning kan være ønsket om en motivationsfremmende aflønning, hvor medarbejderne og virksomhedens ledelse har en fælles interesse i at fokusere på virksomhedens indtjening. Det kan også være ønsket om at tilbyde medarbejderne en skattegunstig aflønning, hvor skatten kan udskydes eller reduceres. Fra og med 2006 er den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved salg af aktier ændret, og de ændrede regler betyder, at aktieaflønning i visse tilfælde er blevet endnu mere gunstig skattemæssigt set. Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

3 indhold hvad er aktieaflønning?... 3 Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse... 3 generelt om skat ved aktieafståelse... 4 generelle medarbejderaktieordninger... 5 Favøraktier... 5 Gratisaktier... 6 særlige medarbejderaktieordninger ordninger H-ordninger... 8 Eksempel... 9 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Fantomaktier Konvertible obligationer Medarbejderobligationer... 11

4

5 hvad er aktieaflønning? Aktieaflønning kan opdeles i følgende typer: 1. Generelle medarbejderaktieordninger, der skal tilbydes alle medarbejdere. De generelle ordninger kan opdeles i: Favøraktier. Gratisaktier. 2. Særlige medarbejderaktieordninger til udvalgte medarbejdere, hvor der kan være tale om aktier, køberetter (optioner) eller tegningsretter (warrants). De særlige ordninger kan opdeles i: 28-ordninger (fradrag hos arbejdsgiver og beskatning som personlig indkomst hos medarbejder). 7H-ordninger (intet fradrag hos arbejdsgiver og udskudt samt reduceret beskatning hos medarbejder). Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderne kun kan udnytte retterne, hvis de fortsat er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Lovgivningen forhindrer dog i vidt omfang, at arbejdsgivere er i stand til at håndhæve sådanne aftalebestemmelser. Hovedreglen i loven er, at uudnyttede købe- og tegningsretter bortfalder, hvis medarbejdere selv opsiger deres stilling. Hvis det er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejdere, vil medarbejderne som hovedregel bevare allerede tildelte købe- og tegningsretter samt retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- og tegningsretter, som medarbejderne ville være blevet tildelt, hvis de fortsat havde været ansat ved indkomstårets udløb. Efter fratrædelse kan tidligere medarbejdere altså udnytte købe- og tegningsretter i overensstemmelse med den oprindelige aftale med arbejdsgiveren. Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for medarbejdere. 3. Alternative aflønningsformer, hvor der ikke er tale om egentlig aktieaflønning, men noget der ligner. De alternative aflønningsformer kan opdeles i: Aktietegning uden goodwill. Fantomaktier. Konvertible obligationer. Medarbejderobligationer. De generelle og de særlige medarbejderaktieordninger indebærer, at medarbejderne får ret til et egentligt medejerskab i selskabet, medens de alternative aflønningsformer til en vis grad simulerer medejerskab.

6 generelt om skat ved aktieafståelse Bedømmelsen af en medarbejderaktieordning hænger ikke kun sammen med anskaffelsesprisen for aktierne, men også de skattemæssige konsekvenser ved et senere salg af aktierne. De generelle regler for gevinster og tab på aktier realiseret i 2006 kan opsummeres i følgende skema: Gevinst Gevinst beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på unoterede aktier: Tabsfradrag (negativ aktieindkomst med særlig modregningsadgang i anden indkomst). Tab på børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. De første kr. (2006) aktieindkomst beskattes med 28% og den resterende del med 43%. Samlevende ægtefæller råder over en dobbelt bundgrænse.

7 generelle medarbejderaktieordninger Favøraktier Favøraktier er aktier, som medarbejdere kan købe eller nytegne til en pris, der ligger under markedsprisen. Selve favørelementet (rabatten) er skattefrit på købs-/tegningstidspunktet, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Betingelser Aktierne skal båndlægges i 5 år Aktierne må først overdrages eller pantsættes 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aktierne blev erhvervet. Der er fri rådighed over udbytte, der udloddes. Udbytte beskattes løbende efter de almindelige regler. Favørelementet må ikke overstige 10% af årslønnen Favørelementet beregnes ud fra de enkelte medarbejderes normale årsløn på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ordningen. Det er aktiernes kurs på generalforsamlingstidspunktet, der er afgørende. En årsløn opgjort som 12 gange månedslønnen er blevet godkendt. I årslønnen indgår ikke ekstraordinære indtægter fra bonusprogrammer mv. Hvis medarbejdere har frynsegoder i form af eksempelvis fri bil, medregnes værdien af disse frynsegoder i beregningsgrundlaget. Kun til ansatte Ordningen må kun tilbydes medarbejdere, der er i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet, dog bortset fra medarbejdere, som er opsagt til pensionering på grund af alder, samt sæsonarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer kan kun få tildelt medarbejderaktier, hvis de samtidig er ansat i selskabet. Åben for alle medarbejdere Adgangen til at købe eller nytegne aktier skal stå åben for alle medarbejdere, således at ingen medarbejdergruppe bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, såsom at medarbejderne skal have været ansat i selskabet i en vis periode, accepteres. Endvidere accepteres en differentiering ud fra kriterier som anciennitet, heltid/deltid og aflønning. Ikke en særskilt aktieklasse Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse og skal have samme rettigheder som øvrige aktier af samme klasse. Hvis selskabet i forvejen har flere aktieklasser, kan selskabet nøjes med at tilbyde medarbejderaktier i en klasse med f.eks. stemmeretsbegrænsninger, men selskabet kan ikke oprette en ny aktieklasse til formålet. Attestation Selskabets revisor skal attestere, at ordningen opfylder lovgivningens bestemmelser. Konsekvenser Favørdelen (rabatten) på tildelingstidspunktet beskattes først, når aktierne sælges. Den skattemæssige anskaffelsessum svarer til det beløb, som medarbejderne rent faktisk har betalt for aktierne. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte favøraktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder erhverver favøraktier i De tildelte aktier har en markedsværdi på kr., men medarbejderen skal kun betale kr. Medarbejderens årsløn er kr., så betingelserne er opfyldt. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2005 og sælges i 2006 for kr. Medarbejderens skattepligtige fortjeneste udgør kr., nemlig forskellen mellem salgssummen på kr. og anskaffelsessummen på kr.

8 Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som et selskab forærer til sine medarbejdere. Betingelser Modsat favøraktier er det ikke de enkelte medarbejderes årsløn, som bestemmer antallet af gratisaktier, men derimod en lovbestemt årlig grænse på kr. (2006). Grænsen pristalsreguleres årligt. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, skal det overskydende beløb beskattes som yderligere løn. De øvrige betingelser for favøraktier gælder også for gratisaktier på nær bindingsperioden, der ikke er 5 år, men hele 7 år. Konsekvenser Selv om aktierne er gratis for medarbejderne, anses aktierne for at være erhvervet for et beløb, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Det medfører, at gratisaktier giver en reel skattebesparelse. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte aktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder modtager aktier til en værdi á kr. i 1998 (der ses bort fra, at grænsen for gratisaktier var mindre dengang). Bindingsperioden udløber den 31. december 2005, og aktierne sælges for kr. i Af medarbejderens fortjeneste på reelt kr. beskattes kun de kr., fordi aktierne anses for at være erhvervet for kr. Skatten beregnes som nedenfor, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte gratisaktier på kr.

9 Særlige medarbejderaktieordninger Hvis et selskab ønsker at tilbyde udvalgte personer eller persongrupper en aktiebaseret aflønning, kan de generelle medarbejderaktieordninger ikke anvendes. I stedet må man ty til de særlige medarbejderaktieordninger, der ikke indeholder helt så mange betingelser, men til gengæld heller ikke er helt så gunstige. Skattemæssigt kan aktieordninger til udvalgte medarbejdere være omfattet af enten ligningslovens 28 eller ligningslovens 7H. 28-ordninger 28-ordninger omfatter køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) til aktier. Betingelser Som udgangspunkt er den eneste reelle betingelse for 28-ordninger, at modtagerne er ansat i det selskab, der tildeler købe- eller tegningsretter, eller alternativt i et koncernforbundet selskab, men modsat de generelle medarbejderaktieordninger gælder reglerne også for bestyrelsesmedlemmer og konsulenter mv. Konsekvenser Medarbejdere beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor de erhverver aktierne, eller hvor de alternativt differenceafregner og dermed modtager kontanter i stedet for aktier. Selv om det tillades, at der kan ske differenceafregning, skal ordninger indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Selskabet får fradrag for det samme beløb (favørelementet), som medarbejderne beskattes af. Det gælder både købe- og tegningsretter. Eksempel En medarbejder har ret til at tegne 100 aktier til en stykpris á 100 kr. Den 1. august 2006 udnyttes

10 tegningsretten, og på dette tidspunkt er markedsværdien 250 kr. pr. aktie. Medarbejderen beskattes af fordelen på kr. (100 x ( )) i Medarbejderens fordel beskattes som personlig indkomst, og der skal afregnes AM-bidrag og (efter 2007) SP-bidrag. Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum er kr., hvilket svarer til købesummen på kr. plus det skattepligtige beløb på kr. Hvis medarbejderen sælger aktierne for kr. på et senere tidspunkt, skal medarbejderen beskattes af en aktieavance på kr. på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. 7H-ordninger Ud over køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) omfatter 7H-ordninger også tildeling af aktier. Denne type aktieaflønning til udvalgte medarbejdere er umiddelbart mere gunstig for medarbejderne end 28-ordninger, men forudsætter samtidig, at en række betingelser er opfyldt. Betingelser Klar aftale om anvendelse af reglerne Arbejdsgiveren og de enkelte medarbejdere skal skriftligt aftale, at dette regelsæt skal anvendes. I aftalen skal det desuden være entydigt identificeret: om aftalen omfatter aktier eller en købe- eller tegningsret, i hvilket selskab, der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse af aktierne eller den nominelle størrelse af de aktier, som en købeeller tegningsret giver ret til. Hvis der er stillet vilkår for erhvervelse af aktierne mv., herunder givet medarbejderne en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til at udnytte en købe- eller tegningsret, skal disse vilkår også fremgå af aftalen. Attestation og indsendelse af aftale Aftalen skal attesteres af arbejdsgiverens revisor eller advokat, hvor revisor eller advokat erklærer, at aftalen opfylder betingelserne for, at reglerne kan anvendes. Herefter har arbejdsgiveren ansvaret for, at aftalen og attesten indsendes rettidigt til skattemyndighederne. Indsendelsesfristen er som udgangspunkt sammen med arbejdsgiverens regnskab for det år, hvor aftalen er indgået, men hvis arbejdsgiverens regnskabsår udløber i perioden fra den 1. august til den 31. december, er indsendelsesfristen senest den 20. januar i året efter regnskabsårets udløb. Begrænsning i årets fordel Værdien af de aktier og købe- og tegningsretter, der modtages i løbet af et år, må ikke overstige 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Alternativt må medarbejdere modtage aktier for højst 10% af deres årsløn plus købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15% lavere end markedskursen på de tilbudte aktier. Ansættelsesforhold Aktierne eller købe- eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderne er ansat, eller af et koncernforbundet selskab.

11 Ikke en særlig aktieklasse Aktier, der modtages af medarbejdere herunder aktier, som medarbejdere kan erhverve eller tegne i henhold til købe- eller tegningsretter må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Ikke overdragelse Der må ikke ske overdragelse af modtagne købeeller tegningsretter. Det anses ikke for at være en overdragelse, hvis en ret udløber uudnyttet. Mulighed for erhvervelse eller levering af aktier Det tillades, at der kan ske differenceafregning, men ordningen skal indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Konsekvenser Medarbejdere beskattes ikke af en opnået favørkurs, men ved et senere salg af aktierne udgør anskaffelsessummen det betalte beløb. En eventuel fordel beskattes dermed først ved salg af aktierne. Avancen ved salg af aktierne beskattes som aktieindkomst. Arbejdsgivere har ikke fradrag for udgifter til aktier og købe- og tegningsretter, og det må derfor antages, at medarbejderne får tildelt færre aktier end ved en 28-ordning. Eksempel Et selskab er villigt til at give en medarbejder et beløb på kr. før skat. Ved en 28-ordning opnår selskabet en skattebesparelse på 28% af de kr., svarende til kr. Selskabet har altså en nettoudgift på kr. Ved en 7H-ordning har selskabet ikke fradrag for udgiften til medarbejderaktierne, og selskabet vil derfor kun give medarbejderen aktier for kr. 28-ordning 7H-ordning Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Skat 62,3% 28% 28% 43% 28% Brutto kr kr kr kr kr. Skat kr kr kr kr. 0 kr. Netto kr kr kr kr kr. Ved en 28-ordning beskattes medarbejderen på tildelingstidspunktet med ca. 62,3% (inkl. AMbidrag), hvorved medarbejderens nettofordel er kr. Medarbejderens endelige fordel efter skat afhænger naturligvis af aktiernes fremtidige kursudvikling. Hvis aktiernes værdi stiger 20% frem til salgstidspunktet, vil salgsprisen være kr. Det vil medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., som beskattes med 28%, hvilket giver en nettofordel på kr. Fordelen på tildelingstidspunktet på kr. forøges derfor med kr. til kr. Ved en 7H-ordning beskattes medarbejderen ikke på tildelingstidspunktet, men beskatningen indtræder først, når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt. Medarbejderen modtager aktier for kr. Hvis aktiernes værdi stiger med 20% frem til salgstidspunktet, vil det medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., der beskattes med 28% svarende til kr. Nettofordelen vil dermed udgøre kr. I dette eksempel har medarbejderen altså en større fortjeneste efter skat ved en 7H-ordning end ved en 28-ordning, selv om arbejdsgiverens udgift efter skat er nøjagtig den samme.

12 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Det kan være en bekostelig affære at nytegne aktier i et selskab. Medarbejderne skal enten a) betale et højt beløb svarende til markedsværdien, b) beskattes af forskellen mellem markedsværdien og tegningskursen eller c) kun modtage en lille andel svarende til 10% af deres årsløn. Som et alternativ kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at se helt bort fra goodwill ved tildeling af medarbejderaktier. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt en model, hvor nogle medarbejdere skulle tegne aktier til indre værdi uden goodwill. I sagen forelå der en aktionæroverenskomst, der regulerede prisfastsættelsen ved en senere afståelse af aktierne. Ved salg aktionærerne imellem skulle der ikke beregnes goodwill, og ved et samlet salg af selskabet til fremmede havde hovedaktionærerne ret til i forvejen at købe medarbejdernes aktier til indre værdi uden goodwill. Medarbejderne skulle ikke beskattes af den goodwill, der var uopnåelig for dem. Fantomaktier Især i internationale koncerner møder man nogle gange begrebet fantomaktier (phantom shares). Trods betegnelsen er det ikke aktier. Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i selskabets værdi. Selskabet lader som om, medarbejderne har købt nogle aktier, og regner sig frem til, hvad disse aktier ville være steget til. En eventuel værdistigning udbetales til medarbejderne. Udbetalinger fra fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderne har erhvervet endelig ret til beløbet. Som oftest er dette tidspunkt lig med udbetalingstidspunktet, men det behøver ikke at være tilfældet. Selskabet har tilsvarende fradrag for det beregnede beløb. 10

13 Konvertible obligationer En konvertibel obligation er en kombination af: en obligation i form af et lån fra en medarbejder til selskabet, og en tegningsret, som giver medarbejderen en ret (men ikke en pligt) til at ombytte obligationen til aktier til en forud fastsat konverteringskurs. Skattemæssigt behandles konvertible obligationer noget anderledes end medarbejderaktier. Den væsentligste forskel er, at et eventuelt favørelement knyttet til konverteringsretten ( tegningsretten ) beskattes som et lønaccessorium allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderne erhverver endelig ret til obligationerne. Der er til gengæld ingen skattemæssige konsekvenser på det tidspunkt, hvor obligationerne konverteres til aktier. Aktierne anses for at være anskaffet til samme pris, som de konvertible obligationer blev anskaffet til. Det beløb, som medarbejderne eventuelt er blevet beskattet af ved tildelingen af de konvertible obligationer, tillægges anskaffelsessummen. Det er vanskeligt at vurdere medarbejdernes fordel på erhvervelsestidspunktet. Værdien af selve konverteringsretten skal måles på det tidspunkt, hvor den konvertible obligation tildeles. Hvis konverteringskursen eksempelvis fastsættes ud fra aktiernes markedsværdi på tildelingstidspunktet, er værdien af konverteringsretten 0 kr. Eksempel En medarbejder får tilbudt at købe nominelt kr. konvertible obligationer til kurs 100. Obligationerne kan konverteres til aktier i forholdet 1:1 om 48 måneder. På tildelingstidspunktet, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de konvertible obligationer, har aktierne en kursværdi på kr., dvs. kurs 150 i forhold til obligationerne. Fordelen på tildelingstidspunktet er altså kr., som er et lønaccessorium, og som beskattes som personlig indkomst på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for et tilsvarende beløb. Når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt, skal den skattemæssige anskaffelsessum opgøres som det beløb, der blev betalt for de konvertible obligationer ( kr.), plus den skattepligtige værdi af konverteringsretten ( kr.), dvs. i alt kr. Medarbejderobligationer En ofte overset mulighed er medarbejderobligationer, som kan give et særdeles godt afkast efter skat. Medarbejderobligationer kan også tilbydes medarbejdere i personligt drevne virksomheder. Betingelser Betingelserne for medarbejderobligationer er næsten identiske med betingelserne for favøraktier (se side 5): Der skal ske båndlæggelse i 5 år. Værdi af obligationer plus afgift (se nedenfor) må tilsammen højst udgøre 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Må kun tildeles ansatte medarbejdere. Skal være åben for alle medarbejdere (dog tillades objektive begrænsninger). Der skal ske attestation fra virksomhedens revisor. Konsekvenser for medarbejdere Værdien af tildelte medarbejderobligationer er skattefri for medarbejdere. Finansiering af medarbejderobligationer kan ske ved en nedgang i medarbejdernes bruttoløn dvs. lønnen før skat hvis der er tale om en generel lønnedgang. Konsekvenser for arbejdsgivere Arbejdsgivere skal betale en afgift på 45% af værdien af den del af en obligation, som overstiger kr. (2006). Arbejdsgivere har fradrag for både tildelte obligationer og afgiften. Eksempel En arbejdsgiver har givet en medarbejder med en årsløn på kr. valget mellem at modtage 11

14 kr. eller alternativt obligationer, som medfører en samlet udgift for arbejdsgiveren på et tilsvarende beløb. Medarbejderens marginalskat er 62,3% inkl. AM-bidrag. De økonomiske konsekvenser af de to alternativer er som følger: Løn Obligationer Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Værdi før skat og afgift kr kr kr kr. Afgift, 45% af beløb over kr. (2006) 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Subtotal kr kr kr kr. Skat kr kr. 0 kr kr. Netto kr kr kr kr. Medarbejderen kan altså få næsten dobbelt så meget ud af at modtage obligationer i stedet for kontant løn. Hertil kommer forrentningen af obligationerne. Der er kun to ulemper ved medarbejderobligationer: 1) medarbejderen skal vente 5 år, førend pengene kan udbetales, og 2) medarbejderens tilgodehavende kan fortabes i tilfælde af virksomhedens konkurs. 12

15 aktieaflønning A/S Redaktion: Ebbe Melchior (ansv.) og Dorte B. Madsen Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS Fotos: David Trood/BAM/Scanpix, Ole Christiansen/ BAM/Scanpix, Rudy Hemmingsen/Scanpix Produktion: KLS Grafisk Hus A/S Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt.

16 MOORE STEPHENS DANMARK Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade København K Telefon MS REVISION KOLDING Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Banegårdspladsen Kolding Telefon AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Nørre Farimagsgade København K Telefon Torvet Køge Telefon BRANDT & SIGSTEN PEDERSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken Thisted Telefon Bytorvet Hanstholm Telefon REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S Statsautoriserede Revisorer Katrinebjergvej 89F 8200 Århus N Telefon theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Jorcks Passage Opgang A 1019 København K Telefon Møllevænget Hurup Telefon Limfjordsvej Nykøbing Mors Telefon Borups Allé Fjerritslev Telefon Medlem af Moore Stephens International Limited

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 FORORD Et nyt ansigt gør det ikke alene Lad os benytte denne lejlighed til at ønske Frode Sørensen tillykke og velkommen til posten som vores nye skatteminister. Frode Sørensen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere

Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Medarbejderaktier - opsagte medarbejdere Dokumentets dato Myndighed 19. februar 2008 Skatterådet Sagsnummer 08-039044 Dokumenttype Bindende svar Overordnede emner Emneord Resumé Skat Medarbejderaktier,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Aflønning med aktier, optioner og warrants

Aflønning med aktier, optioner og warrants CM (jur.) Hovedopgave Juridisk institut Forfatter: Martin Sørensen Vejleder: Jane Bolander Aflønning med aktier, optioner og warrants Skattemæssige konsekvenser efter vedtagelsen af ligningslovens 7 H

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne

Fleksible lønpakker. - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007. Workshop 3.8. v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker - hvad og hvordan? Ledelsens Dag, den 6. november 2007 Workshop 3.8 v/charlotte Madsen og Niels Sonne Fleksible lønpakker Faste personalegoder/fix benefits - The old way Oprindeligt

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE

AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE 18. november 2005/FH Af Frithiof Hagen Direkte telefon: 33 55 77 19 AKTIEAVANCEBESKATNING: FORENKLING OG SKATTELETTELSE Resumé: Regeringen har indgået en aftale med det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Kapitel IX: Aktieindkomst

Kapitel IX: Aktieindkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel IX: Aktieindkomst Valdemar Nygaard Aktieindkomst:Kapitel IX: Aktieindkomst og anden indkomst: Aktieindkomst omfatter: 1) Løbende udbytter (visse undtagelser) LL 2) Visse

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere