forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g

2 forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet til at tilbyde aktieaflønning kan være ønsket om en motivationsfremmende aflønning, hvor medarbejderne og virksomhedens ledelse har en fælles interesse i at fokusere på virksomhedens indtjening. Det kan også være ønsket om at tilbyde medarbejderne en skattegunstig aflønning, hvor skatten kan udskydes eller reduceres. Fra og med 2006 er den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved salg af aktier ændret, og de ændrede regler betyder, at aktieaflønning i visse tilfælde er blevet endnu mere gunstig skattemæssigt set. Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

3 indhold hvad er aktieaflønning?... 3 Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse... 3 generelt om skat ved aktieafståelse... 4 generelle medarbejderaktieordninger... 5 Favøraktier... 5 Gratisaktier... 6 særlige medarbejderaktieordninger ordninger H-ordninger... 8 Eksempel... 9 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Fantomaktier Konvertible obligationer Medarbejderobligationer... 11

4

5 hvad er aktieaflønning? Aktieaflønning kan opdeles i følgende typer: 1. Generelle medarbejderaktieordninger, der skal tilbydes alle medarbejdere. De generelle ordninger kan opdeles i: Favøraktier. Gratisaktier. 2. Særlige medarbejderaktieordninger til udvalgte medarbejdere, hvor der kan være tale om aktier, køberetter (optioner) eller tegningsretter (warrants). De særlige ordninger kan opdeles i: 28-ordninger (fradrag hos arbejdsgiver og beskatning som personlig indkomst hos medarbejder). 7H-ordninger (intet fradrag hos arbejdsgiver og udskudt samt reduceret beskatning hos medarbejder). Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderne kun kan udnytte retterne, hvis de fortsat er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Lovgivningen forhindrer dog i vidt omfang, at arbejdsgivere er i stand til at håndhæve sådanne aftalebestemmelser. Hovedreglen i loven er, at uudnyttede købe- og tegningsretter bortfalder, hvis medarbejdere selv opsiger deres stilling. Hvis det er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejdere, vil medarbejderne som hovedregel bevare allerede tildelte købe- og tegningsretter samt retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- og tegningsretter, som medarbejderne ville være blevet tildelt, hvis de fortsat havde været ansat ved indkomstårets udløb. Efter fratrædelse kan tidligere medarbejdere altså udnytte købe- og tegningsretter i overensstemmelse med den oprindelige aftale med arbejdsgiveren. Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for medarbejdere. 3. Alternative aflønningsformer, hvor der ikke er tale om egentlig aktieaflønning, men noget der ligner. De alternative aflønningsformer kan opdeles i: Aktietegning uden goodwill. Fantomaktier. Konvertible obligationer. Medarbejderobligationer. De generelle og de særlige medarbejderaktieordninger indebærer, at medarbejderne får ret til et egentligt medejerskab i selskabet, medens de alternative aflønningsformer til en vis grad simulerer medejerskab.

6 generelt om skat ved aktieafståelse Bedømmelsen af en medarbejderaktieordning hænger ikke kun sammen med anskaffelsesprisen for aktierne, men også de skattemæssige konsekvenser ved et senere salg af aktierne. De generelle regler for gevinster og tab på aktier realiseret i 2006 kan opsummeres i følgende skema: Gevinst Gevinst beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på unoterede aktier: Tabsfradrag (negativ aktieindkomst med særlig modregningsadgang i anden indkomst). Tab på børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. De første kr. (2006) aktieindkomst beskattes med 28% og den resterende del med 43%. Samlevende ægtefæller råder over en dobbelt bundgrænse.

7 generelle medarbejderaktieordninger Favøraktier Favøraktier er aktier, som medarbejdere kan købe eller nytegne til en pris, der ligger under markedsprisen. Selve favørelementet (rabatten) er skattefrit på købs-/tegningstidspunktet, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Betingelser Aktierne skal båndlægges i 5 år Aktierne må først overdrages eller pantsættes 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aktierne blev erhvervet. Der er fri rådighed over udbytte, der udloddes. Udbytte beskattes løbende efter de almindelige regler. Favørelementet må ikke overstige 10% af årslønnen Favørelementet beregnes ud fra de enkelte medarbejderes normale årsløn på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ordningen. Det er aktiernes kurs på generalforsamlingstidspunktet, der er afgørende. En årsløn opgjort som 12 gange månedslønnen er blevet godkendt. I årslønnen indgår ikke ekstraordinære indtægter fra bonusprogrammer mv. Hvis medarbejdere har frynsegoder i form af eksempelvis fri bil, medregnes værdien af disse frynsegoder i beregningsgrundlaget. Kun til ansatte Ordningen må kun tilbydes medarbejdere, der er i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet, dog bortset fra medarbejdere, som er opsagt til pensionering på grund af alder, samt sæsonarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer kan kun få tildelt medarbejderaktier, hvis de samtidig er ansat i selskabet. Åben for alle medarbejdere Adgangen til at købe eller nytegne aktier skal stå åben for alle medarbejdere, således at ingen medarbejdergruppe bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, såsom at medarbejderne skal have været ansat i selskabet i en vis periode, accepteres. Endvidere accepteres en differentiering ud fra kriterier som anciennitet, heltid/deltid og aflønning. Ikke en særskilt aktieklasse Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse og skal have samme rettigheder som øvrige aktier af samme klasse. Hvis selskabet i forvejen har flere aktieklasser, kan selskabet nøjes med at tilbyde medarbejderaktier i en klasse med f.eks. stemmeretsbegrænsninger, men selskabet kan ikke oprette en ny aktieklasse til formålet. Attestation Selskabets revisor skal attestere, at ordningen opfylder lovgivningens bestemmelser. Konsekvenser Favørdelen (rabatten) på tildelingstidspunktet beskattes først, når aktierne sælges. Den skattemæssige anskaffelsessum svarer til det beløb, som medarbejderne rent faktisk har betalt for aktierne. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte favøraktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder erhverver favøraktier i De tildelte aktier har en markedsværdi på kr., men medarbejderen skal kun betale kr. Medarbejderens årsløn er kr., så betingelserne er opfyldt. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2005 og sælges i 2006 for kr. Medarbejderens skattepligtige fortjeneste udgør kr., nemlig forskellen mellem salgssummen på kr. og anskaffelsessummen på kr.

8 Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som et selskab forærer til sine medarbejdere. Betingelser Modsat favøraktier er det ikke de enkelte medarbejderes årsløn, som bestemmer antallet af gratisaktier, men derimod en lovbestemt årlig grænse på kr. (2006). Grænsen pristalsreguleres årligt. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, skal det overskydende beløb beskattes som yderligere løn. De øvrige betingelser for favøraktier gælder også for gratisaktier på nær bindingsperioden, der ikke er 5 år, men hele 7 år. Konsekvenser Selv om aktierne er gratis for medarbejderne, anses aktierne for at være erhvervet for et beløb, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Det medfører, at gratisaktier giver en reel skattebesparelse. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte aktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder modtager aktier til en værdi á kr. i 1998 (der ses bort fra, at grænsen for gratisaktier var mindre dengang). Bindingsperioden udløber den 31. december 2005, og aktierne sælges for kr. i Af medarbejderens fortjeneste på reelt kr. beskattes kun de kr., fordi aktierne anses for at være erhvervet for kr. Skatten beregnes som nedenfor, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte gratisaktier på kr.

9 Særlige medarbejderaktieordninger Hvis et selskab ønsker at tilbyde udvalgte personer eller persongrupper en aktiebaseret aflønning, kan de generelle medarbejderaktieordninger ikke anvendes. I stedet må man ty til de særlige medarbejderaktieordninger, der ikke indeholder helt så mange betingelser, men til gengæld heller ikke er helt så gunstige. Skattemæssigt kan aktieordninger til udvalgte medarbejdere være omfattet af enten ligningslovens 28 eller ligningslovens 7H. 28-ordninger 28-ordninger omfatter køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) til aktier. Betingelser Som udgangspunkt er den eneste reelle betingelse for 28-ordninger, at modtagerne er ansat i det selskab, der tildeler købe- eller tegningsretter, eller alternativt i et koncernforbundet selskab, men modsat de generelle medarbejderaktieordninger gælder reglerne også for bestyrelsesmedlemmer og konsulenter mv. Konsekvenser Medarbejdere beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor de erhverver aktierne, eller hvor de alternativt differenceafregner og dermed modtager kontanter i stedet for aktier. Selv om det tillades, at der kan ske differenceafregning, skal ordninger indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Selskabet får fradrag for det samme beløb (favørelementet), som medarbejderne beskattes af. Det gælder både købe- og tegningsretter. Eksempel En medarbejder har ret til at tegne 100 aktier til en stykpris á 100 kr. Den 1. august 2006 udnyttes

10 tegningsretten, og på dette tidspunkt er markedsværdien 250 kr. pr. aktie. Medarbejderen beskattes af fordelen på kr. (100 x ( )) i Medarbejderens fordel beskattes som personlig indkomst, og der skal afregnes AM-bidrag og (efter 2007) SP-bidrag. Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum er kr., hvilket svarer til købesummen på kr. plus det skattepligtige beløb på kr. Hvis medarbejderen sælger aktierne for kr. på et senere tidspunkt, skal medarbejderen beskattes af en aktieavance på kr. på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. 7H-ordninger Ud over køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) omfatter 7H-ordninger også tildeling af aktier. Denne type aktieaflønning til udvalgte medarbejdere er umiddelbart mere gunstig for medarbejderne end 28-ordninger, men forudsætter samtidig, at en række betingelser er opfyldt. Betingelser Klar aftale om anvendelse af reglerne Arbejdsgiveren og de enkelte medarbejdere skal skriftligt aftale, at dette regelsæt skal anvendes. I aftalen skal det desuden være entydigt identificeret: om aftalen omfatter aktier eller en købe- eller tegningsret, i hvilket selskab, der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse af aktierne eller den nominelle størrelse af de aktier, som en købeeller tegningsret giver ret til. Hvis der er stillet vilkår for erhvervelse af aktierne mv., herunder givet medarbejderne en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til at udnytte en købe- eller tegningsret, skal disse vilkår også fremgå af aftalen. Attestation og indsendelse af aftale Aftalen skal attesteres af arbejdsgiverens revisor eller advokat, hvor revisor eller advokat erklærer, at aftalen opfylder betingelserne for, at reglerne kan anvendes. Herefter har arbejdsgiveren ansvaret for, at aftalen og attesten indsendes rettidigt til skattemyndighederne. Indsendelsesfristen er som udgangspunkt sammen med arbejdsgiverens regnskab for det år, hvor aftalen er indgået, men hvis arbejdsgiverens regnskabsår udløber i perioden fra den 1. august til den 31. december, er indsendelsesfristen senest den 20. januar i året efter regnskabsårets udløb. Begrænsning i årets fordel Værdien af de aktier og købe- og tegningsretter, der modtages i løbet af et år, må ikke overstige 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Alternativt må medarbejdere modtage aktier for højst 10% af deres årsløn plus købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15% lavere end markedskursen på de tilbudte aktier. Ansættelsesforhold Aktierne eller købe- eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderne er ansat, eller af et koncernforbundet selskab.

11 Ikke en særlig aktieklasse Aktier, der modtages af medarbejdere herunder aktier, som medarbejdere kan erhverve eller tegne i henhold til købe- eller tegningsretter må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Ikke overdragelse Der må ikke ske overdragelse af modtagne købeeller tegningsretter. Det anses ikke for at være en overdragelse, hvis en ret udløber uudnyttet. Mulighed for erhvervelse eller levering af aktier Det tillades, at der kan ske differenceafregning, men ordningen skal indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Konsekvenser Medarbejdere beskattes ikke af en opnået favørkurs, men ved et senere salg af aktierne udgør anskaffelsessummen det betalte beløb. En eventuel fordel beskattes dermed først ved salg af aktierne. Avancen ved salg af aktierne beskattes som aktieindkomst. Arbejdsgivere har ikke fradrag for udgifter til aktier og købe- og tegningsretter, og det må derfor antages, at medarbejderne får tildelt færre aktier end ved en 28-ordning. Eksempel Et selskab er villigt til at give en medarbejder et beløb på kr. før skat. Ved en 28-ordning opnår selskabet en skattebesparelse på 28% af de kr., svarende til kr. Selskabet har altså en nettoudgift på kr. Ved en 7H-ordning har selskabet ikke fradrag for udgiften til medarbejderaktierne, og selskabet vil derfor kun give medarbejderen aktier for kr. 28-ordning 7H-ordning Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Skat 62,3% 28% 28% 43% 28% Brutto kr kr kr kr kr. Skat kr kr kr kr. 0 kr. Netto kr kr kr kr kr. Ved en 28-ordning beskattes medarbejderen på tildelingstidspunktet med ca. 62,3% (inkl. AMbidrag), hvorved medarbejderens nettofordel er kr. Medarbejderens endelige fordel efter skat afhænger naturligvis af aktiernes fremtidige kursudvikling. Hvis aktiernes værdi stiger 20% frem til salgstidspunktet, vil salgsprisen være kr. Det vil medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., som beskattes med 28%, hvilket giver en nettofordel på kr. Fordelen på tildelingstidspunktet på kr. forøges derfor med kr. til kr. Ved en 7H-ordning beskattes medarbejderen ikke på tildelingstidspunktet, men beskatningen indtræder først, når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt. Medarbejderen modtager aktier for kr. Hvis aktiernes værdi stiger med 20% frem til salgstidspunktet, vil det medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., der beskattes med 28% svarende til kr. Nettofordelen vil dermed udgøre kr. I dette eksempel har medarbejderen altså en større fortjeneste efter skat ved en 7H-ordning end ved en 28-ordning, selv om arbejdsgiverens udgift efter skat er nøjagtig den samme.

12 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Det kan være en bekostelig affære at nytegne aktier i et selskab. Medarbejderne skal enten a) betale et højt beløb svarende til markedsværdien, b) beskattes af forskellen mellem markedsværdien og tegningskursen eller c) kun modtage en lille andel svarende til 10% af deres årsløn. Som et alternativ kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at se helt bort fra goodwill ved tildeling af medarbejderaktier. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt en model, hvor nogle medarbejdere skulle tegne aktier til indre værdi uden goodwill. I sagen forelå der en aktionæroverenskomst, der regulerede prisfastsættelsen ved en senere afståelse af aktierne. Ved salg aktionærerne imellem skulle der ikke beregnes goodwill, og ved et samlet salg af selskabet til fremmede havde hovedaktionærerne ret til i forvejen at købe medarbejdernes aktier til indre værdi uden goodwill. Medarbejderne skulle ikke beskattes af den goodwill, der var uopnåelig for dem. Fantomaktier Især i internationale koncerner møder man nogle gange begrebet fantomaktier (phantom shares). Trods betegnelsen er det ikke aktier. Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i selskabets værdi. Selskabet lader som om, medarbejderne har købt nogle aktier, og regner sig frem til, hvad disse aktier ville være steget til. En eventuel værdistigning udbetales til medarbejderne. Udbetalinger fra fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderne har erhvervet endelig ret til beløbet. Som oftest er dette tidspunkt lig med udbetalingstidspunktet, men det behøver ikke at være tilfældet. Selskabet har tilsvarende fradrag for det beregnede beløb. 10

13 Konvertible obligationer En konvertibel obligation er en kombination af: en obligation i form af et lån fra en medarbejder til selskabet, og en tegningsret, som giver medarbejderen en ret (men ikke en pligt) til at ombytte obligationen til aktier til en forud fastsat konverteringskurs. Skattemæssigt behandles konvertible obligationer noget anderledes end medarbejderaktier. Den væsentligste forskel er, at et eventuelt favørelement knyttet til konverteringsretten ( tegningsretten ) beskattes som et lønaccessorium allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderne erhverver endelig ret til obligationerne. Der er til gengæld ingen skattemæssige konsekvenser på det tidspunkt, hvor obligationerne konverteres til aktier. Aktierne anses for at være anskaffet til samme pris, som de konvertible obligationer blev anskaffet til. Det beløb, som medarbejderne eventuelt er blevet beskattet af ved tildelingen af de konvertible obligationer, tillægges anskaffelsessummen. Det er vanskeligt at vurdere medarbejdernes fordel på erhvervelsestidspunktet. Værdien af selve konverteringsretten skal måles på det tidspunkt, hvor den konvertible obligation tildeles. Hvis konverteringskursen eksempelvis fastsættes ud fra aktiernes markedsværdi på tildelingstidspunktet, er værdien af konverteringsretten 0 kr. Eksempel En medarbejder får tilbudt at købe nominelt kr. konvertible obligationer til kurs 100. Obligationerne kan konverteres til aktier i forholdet 1:1 om 48 måneder. På tildelingstidspunktet, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de konvertible obligationer, har aktierne en kursværdi på kr., dvs. kurs 150 i forhold til obligationerne. Fordelen på tildelingstidspunktet er altså kr., som er et lønaccessorium, og som beskattes som personlig indkomst på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for et tilsvarende beløb. Når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt, skal den skattemæssige anskaffelsessum opgøres som det beløb, der blev betalt for de konvertible obligationer ( kr.), plus den skattepligtige værdi af konverteringsretten ( kr.), dvs. i alt kr. Medarbejderobligationer En ofte overset mulighed er medarbejderobligationer, som kan give et særdeles godt afkast efter skat. Medarbejderobligationer kan også tilbydes medarbejdere i personligt drevne virksomheder. Betingelser Betingelserne for medarbejderobligationer er næsten identiske med betingelserne for favøraktier (se side 5): Der skal ske båndlæggelse i 5 år. Værdi af obligationer plus afgift (se nedenfor) må tilsammen højst udgøre 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Må kun tildeles ansatte medarbejdere. Skal være åben for alle medarbejdere (dog tillades objektive begrænsninger). Der skal ske attestation fra virksomhedens revisor. Konsekvenser for medarbejdere Værdien af tildelte medarbejderobligationer er skattefri for medarbejdere. Finansiering af medarbejderobligationer kan ske ved en nedgang i medarbejdernes bruttoløn dvs. lønnen før skat hvis der er tale om en generel lønnedgang. Konsekvenser for arbejdsgivere Arbejdsgivere skal betale en afgift på 45% af værdien af den del af en obligation, som overstiger kr. (2006). Arbejdsgivere har fradrag for både tildelte obligationer og afgiften. Eksempel En arbejdsgiver har givet en medarbejder med en årsløn på kr. valget mellem at modtage 11

14 kr. eller alternativt obligationer, som medfører en samlet udgift for arbejdsgiveren på et tilsvarende beløb. Medarbejderens marginalskat er 62,3% inkl. AM-bidrag. De økonomiske konsekvenser af de to alternativer er som følger: Løn Obligationer Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Værdi før skat og afgift kr kr kr kr. Afgift, 45% af beløb over kr. (2006) 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Subtotal kr kr kr kr. Skat kr kr. 0 kr kr. Netto kr kr kr kr. Medarbejderen kan altså få næsten dobbelt så meget ud af at modtage obligationer i stedet for kontant løn. Hertil kommer forrentningen af obligationerne. Der er kun to ulemper ved medarbejderobligationer: 1) medarbejderen skal vente 5 år, førend pengene kan udbetales, og 2) medarbejderens tilgodehavende kan fortabes i tilfælde af virksomhedens konkurs. 12

15 aktieaflønning A/S Redaktion: Ebbe Melchior (ansv.) og Dorte B. Madsen Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS Fotos: David Trood/BAM/Scanpix, Ole Christiansen/ BAM/Scanpix, Rudy Hemmingsen/Scanpix Produktion: KLS Grafisk Hus A/S Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt.

16 MOORE STEPHENS DANMARK Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade København K Telefon MS REVISION KOLDING Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Banegårdspladsen Kolding Telefon AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Nørre Farimagsgade København K Telefon Torvet Køge Telefon BRANDT & SIGSTEN PEDERSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken Thisted Telefon Bytorvet Hanstholm Telefon REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S Statsautoriserede Revisorer Katrinebjergvej 89F 8200 Århus N Telefon theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Jorcks Passage Opgang A 1019 København K Telefon Møllevænget Hurup Telefon Limfjordsvej Nykøbing Mors Telefon Borups Allé Fjerritslev Telefon Medlem af Moore Stephens International Limited

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Skatteinformation august 2007. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Skatteinformation august 2007 Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Foto: Piotr & Co / Fritz Hansen A/S s va n e n. d e s i g n : a r n e j a c o b s e n 1 9 5 8 Forord Når man

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Page Title Indledning Så er tredje udgave af vores bog om Løngode - beskatning af personalegoder færdig, og aldrig har den været mere relevant end nu. Med den faldende

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEinformation august 2006 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere