forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB"

Transkript

1 S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g

2 forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet til at tilbyde aktieaflønning kan være ønsket om en motivationsfremmende aflønning, hvor medarbejderne og virksomhedens ledelse har en fælles interesse i at fokusere på virksomhedens indtjening. Det kan også være ønsket om at tilbyde medarbejderne en skattegunstig aflønning, hvor skatten kan udskydes eller reduceres. Fra og med 2006 er den skattemæssige behandling af fortjeneste og tab ved salg af aktier ændret, og de ændrede regler betyder, at aktieaflønning i visse tilfælde er blevet endnu mere gunstig skattemæssigt set. Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

3 indhold hvad er aktieaflønning?... 3 Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse... 3 generelt om skat ved aktieafståelse... 4 generelle medarbejderaktieordninger... 5 Favøraktier... 5 Gratisaktier... 6 særlige medarbejderaktieordninger ordninger H-ordninger... 8 Eksempel... 9 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Fantomaktier Konvertible obligationer Medarbejderobligationer... 11

4

5 hvad er aktieaflønning? Aktieaflønning kan opdeles i følgende typer: 1. Generelle medarbejderaktieordninger, der skal tilbydes alle medarbejdere. De generelle ordninger kan opdeles i: Favøraktier. Gratisaktier. 2. Særlige medarbejderaktieordninger til udvalgte medarbejdere, hvor der kan være tale om aktier, køberetter (optioner) eller tegningsretter (warrants). De særlige ordninger kan opdeles i: 28-ordninger (fradrag hos arbejdsgiver og beskatning som personlig indkomst hos medarbejder). 7H-ordninger (intet fradrag hos arbejdsgiver og udskudt samt reduceret beskatning hos medarbejder). Købe- og tegningsretter ved opsigelse eller fratrædelse Aftaler om købe- eller tegningsretter til aktier indeholder ofte en bestemmelse om, at medarbejderne kun kan udnytte retterne, hvis de fortsat er ansat i selskabet på udnyttelsestidspunktet. Lovgivningen forhindrer dog i vidt omfang, at arbejdsgivere er i stand til at håndhæve sådanne aftalebestemmelser. Hovedreglen i loven er, at uudnyttede købe- og tegningsretter bortfalder, hvis medarbejdere selv opsiger deres stilling. Hvis det er arbejdsgiveren, der opsiger medarbejdere, vil medarbejderne som hovedregel bevare allerede tildelte købe- og tegningsretter samt retten til at få tildelt en forholdsmæssig andel af de købe- og tegningsretter, som medarbejderne ville være blevet tildelt, hvis de fortsat havde været ansat ved indkomstårets udløb. Efter fratrædelse kan tidligere medarbejdere altså udnytte købe- og tegningsretter i overensstemmelse med den oprindelige aftale med arbejdsgiveren. Lovens regler kan ikke fraviges til ugunst for medarbejdere. 3. Alternative aflønningsformer, hvor der ikke er tale om egentlig aktieaflønning, men noget der ligner. De alternative aflønningsformer kan opdeles i: Aktietegning uden goodwill. Fantomaktier. Konvertible obligationer. Medarbejderobligationer. De generelle og de særlige medarbejderaktieordninger indebærer, at medarbejderne får ret til et egentligt medejerskab i selskabet, medens de alternative aflønningsformer til en vis grad simulerer medejerskab.

6 generelt om skat ved aktieafståelse Bedømmelsen af en medarbejderaktieordning hænger ikke kun sammen med anskaffelsesprisen for aktierne, men også de skattemæssige konsekvenser ved et senere salg af aktierne. De generelle regler for gevinster og tab på aktier realiseret i 2006 kan opsummeres i følgende skema: Gevinst Gevinst beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på unoterede aktier: Tabsfradrag (negativ aktieindkomst med særlig modregningsadgang i anden indkomst). Tab på børsnoterede aktier: Tab kan modregnes i udbytter og gevinster fra børsnoterede aktier. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. De første kr. (2006) aktieindkomst beskattes med 28% og den resterende del med 43%. Samlevende ægtefæller råder over en dobbelt bundgrænse.

7 generelle medarbejderaktieordninger Favøraktier Favøraktier er aktier, som medarbejdere kan købe eller nytegne til en pris, der ligger under markedsprisen. Selve favørelementet (rabatten) er skattefrit på købs-/tegningstidspunktet, hvis betingelserne nedenfor er opfyldt. Betingelser Aktierne skal båndlægges i 5 år Aktierne må først overdrages eller pantsættes 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aktierne blev erhvervet. Der er fri rådighed over udbytte, der udloddes. Udbytte beskattes løbende efter de almindelige regler. Favørelementet må ikke overstige 10% af årslønnen Favørelementet beregnes ud fra de enkelte medarbejderes normale årsløn på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om ordningen. Det er aktiernes kurs på generalforsamlingstidspunktet, der er afgørende. En årsløn opgjort som 12 gange månedslønnen er blevet godkendt. I årslønnen indgår ikke ekstraordinære indtægter fra bonusprogrammer mv. Hvis medarbejdere har frynsegoder i form af eksempelvis fri bil, medregnes værdien af disse frynsegoder i beregningsgrundlaget. Kun til ansatte Ordningen må kun tilbydes medarbejdere, der er i uopsagt stilling på erhvervelsestidspunktet, dog bortset fra medarbejdere, som er opsagt til pensionering på grund af alder, samt sæsonarbejdere. Bestyrelsesmedlemmer kan kun få tildelt medarbejderaktier, hvis de samtidig er ansat i selskabet. Åben for alle medarbejdere Adgangen til at købe eller nytegne aktier skal stå åben for alle medarbejdere, således at ingen medarbejdergruppe bliver særligt favoriseret. Begrænsninger, der er fastsat efter almene kriterier, såsom at medarbejderne skal have været ansat i selskabet i en vis periode, accepteres. Endvidere accepteres en differentiering ud fra kriterier som anciennitet, heltid/deltid og aflønning. Ikke en særskilt aktieklasse Medarbejderaktierne må ikke udgøre en særskilt aktieklasse og skal have samme rettigheder som øvrige aktier af samme klasse. Hvis selskabet i forvejen har flere aktieklasser, kan selskabet nøjes med at tilbyde medarbejderaktier i en klasse med f.eks. stemmeretsbegrænsninger, men selskabet kan ikke oprette en ny aktieklasse til formålet. Attestation Selskabets revisor skal attestere, at ordningen opfylder lovgivningens bestemmelser. Konsekvenser Favørdelen (rabatten) på tildelingstidspunktet beskattes først, når aktierne sælges. Den skattemæssige anskaffelsessum svarer til det beløb, som medarbejderne rent faktisk har betalt for aktierne. Arbejdsgivere har fradrag for værdien af de tildelte favøraktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder erhverver favøraktier i De tildelte aktier har en markedsværdi på kr., men medarbejderen skal kun betale kr. Medarbejderens årsløn er kr., så betingelserne er opfyldt. Aktierne er båndlagt til den 31. december 2005 og sælges i 2006 for kr. Medarbejderens skattepligtige fortjeneste udgør kr., nemlig forskellen mellem salgssummen på kr. og anskaffelsessummen på kr.

8 Skatten beregnes som følger, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst: Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. Gratisaktier Gratisaktier er aktier, som et selskab forærer til sine medarbejdere. Betingelser Modsat favøraktier er det ikke de enkelte medarbejderes årsløn, som bestemmer antallet af gratisaktier, men derimod en lovbestemt årlig grænse på kr. (2006). Grænsen pristalsreguleres årligt. Hvis aktiernes værdi overstiger denne beløbsgrænse, skal det overskydende beløb beskattes som yderligere løn. De øvrige betingelser for favøraktier gælder også for gratisaktier på nær bindingsperioden, der ikke er 5 år, men hele 7 år. Konsekvenser Selv om aktierne er gratis for medarbejderne, anses aktierne for at være erhvervet for et beløb, der svarer til værdien på tildelingstidspunktet. Det medfører, at gratisaktier giver en reel skattebesparelse. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte aktier på tildelingstidspunktet. Eksempel En medarbejder modtager aktier til en værdi á kr. i 1998 (der ses bort fra, at grænsen for gratisaktier var mindre dengang). Bindingsperioden udløber den 31. december 2005, og aktierne sælges for kr. i Af medarbejderens fortjeneste på reelt kr. beskattes kun de kr., fordi aktierne anses for at være erhvervet for kr. Skatten beregnes som nedenfor, hvis medarbejderen er gift, og ægteparret ikke har anden aktieindkomst. Skat af de første kr. (2 x kr.), 28% = kr. Skat af kr. ( kr kr.), 43% = kr. I alt kr. Nettofortjeneste efter skat ( kr kr.) kr. Arbejdsgiveren har fradrag for værdien af de tildelte gratisaktier på kr.

9 Særlige medarbejderaktieordninger Hvis et selskab ønsker at tilbyde udvalgte personer eller persongrupper en aktiebaseret aflønning, kan de generelle medarbejderaktieordninger ikke anvendes. I stedet må man ty til de særlige medarbejderaktieordninger, der ikke indeholder helt så mange betingelser, men til gengæld heller ikke er helt så gunstige. Skattemæssigt kan aktieordninger til udvalgte medarbejdere være omfattet af enten ligningslovens 28 eller ligningslovens 7H. 28-ordninger 28-ordninger omfatter køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) til aktier. Betingelser Som udgangspunkt er den eneste reelle betingelse for 28-ordninger, at modtagerne er ansat i det selskab, der tildeler købe- eller tegningsretter, eller alternativt i et koncernforbundet selskab, men modsat de generelle medarbejderaktieordninger gælder reglerne også for bestyrelsesmedlemmer og konsulenter mv. Konsekvenser Medarbejdere beskattes af fordelen på det tidspunkt, hvor de erhverver aktierne, eller hvor de alternativt differenceafregner og dermed modtager kontanter i stedet for aktier. Selv om det tillades, at der kan ske differenceafregning, skal ordninger indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Selskabet får fradrag for det samme beløb (favørelementet), som medarbejderne beskattes af. Det gælder både købe- og tegningsretter. Eksempel En medarbejder har ret til at tegne 100 aktier til en stykpris á 100 kr. Den 1. august 2006 udnyttes

10 tegningsretten, og på dette tidspunkt er markedsværdien 250 kr. pr. aktie. Medarbejderen beskattes af fordelen på kr. (100 x ( )) i Medarbejderens fordel beskattes som personlig indkomst, og der skal afregnes AM-bidrag og (efter 2007) SP-bidrag. Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum er kr., hvilket svarer til købesummen på kr. plus det skattepligtige beløb på kr. Hvis medarbejderen sælger aktierne for kr. på et senere tidspunkt, skal medarbejderen beskattes af en aktieavance på kr. på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for favørelementet på kr. 7H-ordninger Ud over køberetter (optioner) og tegningsretter (warrants) omfatter 7H-ordninger også tildeling af aktier. Denne type aktieaflønning til udvalgte medarbejdere er umiddelbart mere gunstig for medarbejderne end 28-ordninger, men forudsætter samtidig, at en række betingelser er opfyldt. Betingelser Klar aftale om anvendelse af reglerne Arbejdsgiveren og de enkelte medarbejdere skal skriftligt aftale, at dette regelsæt skal anvendes. I aftalen skal det desuden være entydigt identificeret: om aftalen omfatter aktier eller en købe- eller tegningsret, i hvilket selskab, der er erhvervet eller kan erhverves aktier, og den nominelle størrelse af aktierne eller den nominelle størrelse af de aktier, som en købeeller tegningsret giver ret til. Hvis der er stillet vilkår for erhvervelse af aktierne mv., herunder givet medarbejderne en valgmulighed inden for et nærmere fastsat tidsrum til at udnytte en købe- eller tegningsret, skal disse vilkår også fremgå af aftalen. Attestation og indsendelse af aftale Aftalen skal attesteres af arbejdsgiverens revisor eller advokat, hvor revisor eller advokat erklærer, at aftalen opfylder betingelserne for, at reglerne kan anvendes. Herefter har arbejdsgiveren ansvaret for, at aftalen og attesten indsendes rettidigt til skattemyndighederne. Indsendelsesfristen er som udgangspunkt sammen med arbejdsgiverens regnskab for det år, hvor aftalen er indgået, men hvis arbejdsgiverens regnskabsår udløber i perioden fra den 1. august til den 31. december, er indsendelsesfristen senest den 20. januar i året efter regnskabsårets udløb. Begrænsning i årets fordel Værdien af de aktier og købe- og tegningsretter, der modtages i løbet af et år, må ikke overstige 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Alternativt må medarbejdere modtage aktier for højst 10% af deres årsløn plus købe- eller tegningsretter, hvor udnyttelseskursen maksimalt er 15% lavere end markedskursen på de tilbudte aktier. Ansættelsesforhold Aktierne eller købe- eller tegningsretterne skal ydes af det selskab, hvor medarbejderne er ansat, eller af et koncernforbundet selskab.

11 Ikke en særlig aktieklasse Aktier, der modtages af medarbejdere herunder aktier, som medarbejdere kan erhverve eller tegne i henhold til købe- eller tegningsretter må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Ikke overdragelse Der må ikke ske overdragelse af modtagne købeeller tegningsretter. Det anses ikke for at være en overdragelse, hvis en ret udløber uudnyttet. Mulighed for erhvervelse eller levering af aktier Det tillades, at der kan ske differenceafregning, men ordningen skal indeholde en bestemmelse om, at mindst én af parterne kan kræve levering af aktier. Konsekvenser Medarbejdere beskattes ikke af en opnået favørkurs, men ved et senere salg af aktierne udgør anskaffelsessummen det betalte beløb. En eventuel fordel beskattes dermed først ved salg af aktierne. Avancen ved salg af aktierne beskattes som aktieindkomst. Arbejdsgivere har ikke fradrag for udgifter til aktier og købe- og tegningsretter, og det må derfor antages, at medarbejderne får tildelt færre aktier end ved en 28-ordning. Eksempel Et selskab er villigt til at give en medarbejder et beløb på kr. før skat. Ved en 28-ordning opnår selskabet en skattebesparelse på 28% af de kr., svarende til kr. Selskabet har altså en nettoudgift på kr. Ved en 7H-ordning har selskabet ikke fradrag for udgiften til medarbejderaktierne, og selskabet vil derfor kun give medarbejderen aktier for kr. 28-ordning 7H-ordning Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Skat 62,3% 28% 28% 43% 28% Brutto kr kr kr kr kr. Skat kr kr kr kr. 0 kr. Netto kr kr kr kr kr. Ved en 28-ordning beskattes medarbejderen på tildelingstidspunktet med ca. 62,3% (inkl. AMbidrag), hvorved medarbejderens nettofordel er kr. Medarbejderens endelige fordel efter skat afhænger naturligvis af aktiernes fremtidige kursudvikling. Hvis aktiernes værdi stiger 20% frem til salgstidspunktet, vil salgsprisen være kr. Det vil medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., som beskattes med 28%, hvilket giver en nettofordel på kr. Fordelen på tildelingstidspunktet på kr. forøges derfor med kr. til kr. Ved en 7H-ordning beskattes medarbejderen ikke på tildelingstidspunktet, men beskatningen indtræder først, når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt. Medarbejderen modtager aktier for kr. Hvis aktiernes værdi stiger med 20% frem til salgstidspunktet, vil det medføre en skattepligtig fortjeneste på kr., der beskattes med 28% svarende til kr. Nettofordelen vil dermed udgøre kr. I dette eksempel har medarbejderen altså en større fortjeneste efter skat ved en 7H-ordning end ved en 28-ordning, selv om arbejdsgiverens udgift efter skat er nøjagtig den samme.

12 alternative aflønningsformer Aktietegning uden goodwill Det kan være en bekostelig affære at nytegne aktier i et selskab. Medarbejderne skal enten a) betale et højt beløb svarende til markedsværdien, b) beskattes af forskellen mellem markedsværdien og tegningskursen eller c) kun modtage en lille andel svarende til 10% af deres årsløn. Som et alternativ kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at se helt bort fra goodwill ved tildeling af medarbejderaktier. Ligningsrådet har i en bindende forhåndsbesked godkendt en model, hvor nogle medarbejdere skulle tegne aktier til indre værdi uden goodwill. I sagen forelå der en aktionæroverenskomst, der regulerede prisfastsættelsen ved en senere afståelse af aktierne. Ved salg aktionærerne imellem skulle der ikke beregnes goodwill, og ved et samlet salg af selskabet til fremmede havde hovedaktionærerne ret til i forvejen at købe medarbejdernes aktier til indre værdi uden goodwill. Medarbejderne skulle ikke beskattes af den goodwill, der var uopnåelig for dem. Fantomaktier Især i internationale koncerner møder man nogle gange begrebet fantomaktier (phantom shares). Trods betegnelsen er det ikke aktier. Fantomaktier er i realiteten en bonus, som baserer sig på udviklingen i selskabets værdi. Selskabet lader som om, medarbejderne har købt nogle aktier, og regner sig frem til, hvad disse aktier ville være steget til. En eventuel værdistigning udbetales til medarbejderne. Udbetalinger fra fantomaktier beskattes som løn på det tidspunkt, hvor medarbejderne har erhvervet endelig ret til beløbet. Som oftest er dette tidspunkt lig med udbetalingstidspunktet, men det behøver ikke at være tilfældet. Selskabet har tilsvarende fradrag for det beregnede beløb. 10

13 Konvertible obligationer En konvertibel obligation er en kombination af: en obligation i form af et lån fra en medarbejder til selskabet, og en tegningsret, som giver medarbejderen en ret (men ikke en pligt) til at ombytte obligationen til aktier til en forud fastsat konverteringskurs. Skattemæssigt behandles konvertible obligationer noget anderledes end medarbejderaktier. Den væsentligste forskel er, at et eventuelt favørelement knyttet til konverteringsretten ( tegningsretten ) beskattes som et lønaccessorium allerede på det tidspunkt, hvor medarbejderne erhverver endelig ret til obligationerne. Der er til gengæld ingen skattemæssige konsekvenser på det tidspunkt, hvor obligationerne konverteres til aktier. Aktierne anses for at være anskaffet til samme pris, som de konvertible obligationer blev anskaffet til. Det beløb, som medarbejderne eventuelt er blevet beskattet af ved tildelingen af de konvertible obligationer, tillægges anskaffelsessummen. Det er vanskeligt at vurdere medarbejdernes fordel på erhvervelsestidspunktet. Værdien af selve konverteringsretten skal måles på det tidspunkt, hvor den konvertible obligation tildeles. Hvis konverteringskursen eksempelvis fastsættes ud fra aktiernes markedsværdi på tildelingstidspunktet, er værdien af konverteringsretten 0 kr. Eksempel En medarbejder får tilbudt at købe nominelt kr. konvertible obligationer til kurs 100. Obligationerne kan konverteres til aktier i forholdet 1:1 om 48 måneder. På tildelingstidspunktet, hvor medarbejderen erhverver endelig ret til de konvertible obligationer, har aktierne en kursværdi på kr., dvs. kurs 150 i forhold til obligationerne. Fordelen på tildelingstidspunktet er altså kr., som er et lønaccessorium, og som beskattes som personlig indkomst på dette tidspunkt. Arbejdsgiveren har fradrag for et tilsvarende beløb. Når medarbejderen sælger aktierne på et senere tidspunkt, skal den skattemæssige anskaffelsessum opgøres som det beløb, der blev betalt for de konvertible obligationer ( kr.), plus den skattepligtige værdi af konverteringsretten ( kr.), dvs. i alt kr. Medarbejderobligationer En ofte overset mulighed er medarbejderobligationer, som kan give et særdeles godt afkast efter skat. Medarbejderobligationer kan også tilbydes medarbejdere i personligt drevne virksomheder. Betingelser Betingelserne for medarbejderobligationer er næsten identiske med betingelserne for favøraktier (se side 5): Der skal ske båndlæggelse i 5 år. Værdi af obligationer plus afgift (se nedenfor) må tilsammen højst udgøre 10% af de enkelte medarbejderes årsløn. Må kun tildeles ansatte medarbejdere. Skal være åben for alle medarbejdere (dog tillades objektive begrænsninger). Der skal ske attestation fra virksomhedens revisor. Konsekvenser for medarbejdere Værdien af tildelte medarbejderobligationer er skattefri for medarbejdere. Finansiering af medarbejderobligationer kan ske ved en nedgang i medarbejdernes bruttoløn dvs. lønnen før skat hvis der er tale om en generel lønnedgang. Konsekvenser for arbejdsgivere Arbejdsgivere skal betale en afgift på 45% af værdien af den del af en obligation, som overstiger kr. (2006). Arbejdsgivere har fradrag for både tildelte obligationer og afgiften. Eksempel En arbejdsgiver har givet en medarbejder med en årsløn på kr. valget mellem at modtage 11

14 kr. eller alternativt obligationer, som medfører en samlet udgift for arbejdsgiveren på et tilsvarende beløb. Medarbejderens marginalskat er 62,3% inkl. AM-bidrag. De økonomiske konsekvenser af de to alternativer er som følger: Løn Obligationer Medarbejder Arbejdsgiver Medarbejder Arbejdsgiver Værdi før skat og afgift kr kr kr kr. Afgift, 45% af beløb over kr. (2006) 0 kr. 0 kr. 0 kr kr. Subtotal kr kr kr kr. Skat kr kr. 0 kr kr. Netto kr kr kr kr. Medarbejderen kan altså få næsten dobbelt så meget ud af at modtage obligationer i stedet for kontant løn. Hertil kommer forrentningen af obligationerne. Der er kun to ulemper ved medarbejderobligationer: 1) medarbejderen skal vente 5 år, førend pengene kan udbetales, og 2) medarbejderens tilgodehavende kan fortabes i tilfælde af virksomhedens konkurs. 12

15 aktieaflønning A/S Redaktion: Ebbe Melchior (ansv.) og Dorte B. Madsen Grafisk tilrettelæggelse: Moquist Copenhagen ApS Fotos: David Trood/BAM/Scanpix, Ole Christiansen/ BAM/Scanpix, Rudy Hemmingsen/Scanpix Produktion: KLS Grafisk Hus A/S Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning m.m., og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse er tilladt.

16 MOORE STEPHENS DANMARK Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade København K Telefon MS REVISION KOLDING Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Banegårdspladsen Kolding Telefon AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Nørre Farimagsgade København K Telefon Torvet Køge Telefon BRANDT & SIGSTEN PEDERSEN Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Thyparken Thisted Telefon Bytorvet Hanstholm Telefon REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S Statsautoriserede Revisorer Katrinebjergvej 89F 8200 Århus N Telefon theill Andersen Statsautoriseret RevisionsPartnerselskab Jorcks Passage Opgang A 1019 København K Telefon Møllevænget Hurup Telefon Limfjordsvej Nykøbing Mors Telefon Borups Allé Fjerritslev Telefon Medlem af Moore Stephens International Limited

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt

Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 99 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 15-3136801 Udkast 2. februar 2016 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

Høringssvar 29. februar 2016

Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar 29. februar 2016 Høringssvar i relation til forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven (Skattebegunstigelse af individuelle

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007

240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Cand.merc.Aud Skatteret 24-05-2007 240173-**** Erling Kyed Side 1 af 5 sider Opgave 1 Opgave 1.1 I henhold til momslovens 4 skal der betales afgift(moms) af varer og ydelser der leveres mod vederlag her i landet. Dette gælder også medarbejdernes

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Skattereform - fremsatte lovforslag. Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Skatteministeren har onsdag

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Management Incentive Programs. Skatteret og ansættelsesret.

Management Incentive Programs. Skatteret og ansættelsesret. Management Incentive Programs Skatteret og ansættelsesret. 2 Forskellige varianter Management Incentive Programs skal (selvfølgelig) virke incentiverende. Er derfor naturlig at knytte til forhold, som

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot

Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Selvejer eller medejer Realdanias Landbrugsforum Debatmøde på Hindsgavl Slot Frants Dalgaard-Knudsen 26. september 2013 Selvejer eller medejer Oversigt over dette indlæg 1 Hvorfor 2 Gamle begrænsninger

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Hvem er omfattet af tilbuddet? Tilbuddet omfatter alle som pr. 1. oktober 2016 er fast ansat i Veidekke ASA eller Veidekkes datterselskaber.

Hvem er omfattet af tilbuddet? Tilbuddet omfatter alle som pr. 1. oktober 2016 er fast ansat i Veidekke ASA eller Veidekkes datterselskaber. Vilkår Veidekke ASA ønsker at tilbyde ansatte at købe aktier i Veidekke. Aktietilbuddet er et led i selskabets mål om at knytte medarbejderne endnu stærkere til sig som ejere. Beskrivelsen neden for gælder

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI-

SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- December 2006 af Lars Andersen, direkte tlf. 33557717 Frithiof Hagen, direkte tlf.: 33557719 Lars Andersen 3355 7717 Resumé SKATTEMÆSSIGE ASPEKTER AF AKTIEOPTIONER OG KAPI- TALFONDSOVERTAGELSER Skattereglerne

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001

KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 KUNDEINFORMATION JANUAR 2001 FORORD Et nyt ansigt gør det ikke alene Lad os benytte denne lejlighed til at ønske Frode Sørensen tillykke og velkommen til posten som vores nye skatteminister. Frode Sørensen

Læs mere

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31

Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere 31 Af David Munch, Advokat Incitamentsordninger genindførelse af fordelagtige skatteregler for medarbejdere Folketinget har den 12. maj 2015 vedtaget lovforslag (L 149 B) 1. Lovforslaget indeholder bl.a.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark

Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Aktier 2017 Prospekt til ansatte i Danmark Vilkår Veidekke ASA ønsker at tilbyde ansatte at købe aktier i Veidekke. Aktietilbuddet er et led i selskabets mål om at knytte medarbejderne endnu stærkere til

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og skattekontrolloven Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte forslag med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskper@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere