Aktieløn - muligheder efter 1. januar Erik Banner-Voigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012. Erik Banner-Voigt"

Transkript

1 Aktieløn - muligheder efter 1. januar 2012 Erik Banner-Voigt

2 Agenda Del 1 Hvad og hvordan? Hvad er aktieløn? Hvordan? Del 2 Skatteretlige overvejelser Ligningslovens 28 Ligningslovens 7 H Udvalgte skattemæssige overvejelser Del 3 Arbejdsret Ansættelsesretten og den skattemæssige retserhvervelse

3 Aktieløn Del 1 Hvad og hvordan? Del 2 Beskatning Del 3 Arbejdsret 3 Footer 2012 Deloitte

4 Del 1 - Hvad er aktieløn? Aktieløn er løn/vederlag, hvor størrelsen af aflønningen afhænger af aktiernes kursudvikling Hvilke instrumenter/ordninger? Optioner Warrants (tegningsretter eller tegningsoptioner) Aktier (individuelle tildelinger) Konvertible obligationer Fantomaktier Medarbejderaktier ESPP (employee stock purchase plan) RSU (restricted stock units) RCU (restricted cash units) SAR (stock appreciation rights) Matching shares

5 Del 1 hvordan? Inspiration fra C-20 selskaberne Hovedparten traditionel ordning Løbende tildeling Optjening over 3-4 år Udnyttelse fra 3-8 år Udnyttelseskurs svarer til eller er lidt over aktiekurs på tildelingstidspunktet Tildeling til topledelsen og nøglemedarbejdere Tildeling sker pr. automatik efter stillingsbetegnelse Trenden i Danmark Tildeling eller udnyttelse er betinget af opfyldelse af mål: EBITDA Aktiekurs Krav til vækst i EPS Krav til aktionærers samlede afkast %-målopfyldelse bestemmer %-erhvervelse Krav om at medarbejder betaler for aktieløn hånden på kogepladen Betingede akieordninger i stedet for optionsordninger (eller en kombination)

6 Aktieløn Del 1 Hvad og Hvordan? Del 2 Beskatning Del 3 Arbejdsret 6 Footer 2012 Deloitte

7 Medarbejderaktier LL 7 A og H - ophævet Ophævelse af skattefrie generelle medarbejderaktier LL 7 A, stk. 1, nr. 1 tegning eller køb til favørkurs LL 7 A, stk. 1, nr. 2 udlodning af aktier Båndlæggelse 5/7 år og max 10% af årsløn / kr. Arbejdsgiver har fradrag Overgangsregler 2011: OK. Også i 2012, hvis indgået aftale om tildeling af medarbejderaktier senest den 20. november 2011 (typisk bruttolønsfinansieret) Individuelle ordninger omfattet af LL 7 H Aktier, optioner og warranter - max 10 % af årsløn Først beskatning når aktier ansat sælges (aktieavance: 27 % og 42 %) Igen fradrag for arbejdsgiver Overgangsregler Ophæves for aftaler, der indgås den 21. november 2011 eller senere Aftaletidspunktet er det tidspunkt, hvor arbejdsgiver og medarbejder har indgået en endelig og bindende aftale om tildeling Deloitte

8 Muligheder fremadrettet Deloitte

9 Aktielønsordninger Hvilke muligheder eksisterer? Løn eller investering Løn Optioner eller warranter omfattet af ligningslovens 28 Tildeling af betingede aktier omfattet af ligningslovens 16 Investering Køb (betaling af optionspræmie) af optioner og warranter Oprettelse af særlige (billig) aktieklasse 9

10 Løn - Optioner og warranter LL 28 Model Arbejdsgiver eller et holdingselskab tildeler optioner eller warranter til medarbejderne Optionerne kan udnyttes efter en årrække og er evt. betinget af opfyldelse af mål Forudsætning for omfattet af 28 Optioner eller warranter Modtaget som vederlag (vurderes på retserhvervelsestidspunktet) I ansættelsesforhold eller for personligt arbejde samt bestyrelsesarbejde Modtaget af arbejdsgiver eller i koncernforhold Ikke krav om faktisk levering af aktier (men skal indeholde ret til at levere eller erhverve aktier) Bredt anvendelsesområde 10

11 Løn - Optioner og warranter LL 28 Beskatning af medarbejderen LL 28 Ved udnyttelse/salg af option og warrant Forskel mellem aktiernes markedskurs og udnyttelseskurs eller salgssum Personlig indkomstskat inkl. AM-bidrag (marg. ca. 56%) Aktiernes anskaffelsessum udnyttelseskurs + det beskattede beløb Det vil sige aktiernes markedskurs på udnyttelsestidspunktet Ved udløb uden udnyttelse Ingen beskatning Beskatning af arbejdsgiverselskabet Har fradrag for forskel mellem aktiernes markedskurs og udnyttelseskursen på udnyttelsestidspunktet, jf. SL 6 sammenholdt med 28, stk. 3 Dvs. kun arbejdsgiver har fradrag Eller er der fradrag, se særskilt afsnit? 11

12 Løn - optioner og warranter LL 28 Markedsværdi Kursudvikling Aktieavance Udnyttelses -kurs Personlig indkomst Anskaffelsessum Tildeling Retserhvervelse Udnyttelse (salg) Salg aktier Tid 12

13 Løn - betingede aktier ligningslovens 16 Model Medarbejderen får aktier tildelt i fremtiden Tildelingen sker på betingelse af opfyldelse af mål Kræver at selskabet eller en aktionær kan levere aktier Beskatning af medarbejderen På retserhvervelsestidspunktet beskattes værdien af aktierne som personlig indkomst, jf. ligningslovens 16 Aktierne er anskaffet til markedsværdien af aktierne på retserhvervelsestidspunktet Retserhvervelsestidspunktet er behandlet senere Beskatning af selskabet Fradrag for værdi af aktier på retserhvervelsestidspunktet Hvis der er fradrag, se særskilt afsnit 13

14 Investering køb af optioner/warranter Model Medarbejderen køber optioner/warranter Skal betale værdien på retserhvervelsestidspunktet Ved udnyttelse betales yderligere for aktierne Tildeles optioner må disse kun kunne opfyldes ved levering af aktier Beskatning af medarbejderen Ingen lønbeskatning Beskatning af gevinst som aktieavance (27% eller 42%) Beskatning af selskabet Arbejdsgiver har ikke fradrag 14

15 Investering køb af særlig aktieklasse Model Medarbejderen tegner en særlige aktieklasse Aktieklassen står tilbage for de øvrige ejere op til et vist beløb Herefter deltager aktierne på lige fod med andre aktier (eksempelvis) Optionen indbygges således i vedtægterne Fordel Kan være nemmere at håndtere end optioner/warranter Aktierne er billige at tegne Beskatning af medarbejderen Ingen lønbeskatning Beskatning af gevinst som aktieavance (27% eller 42%) Beskatning af selskabet Arbejdsgiver har ikke fradrag 15

16 16 Fradrag?

17 Fradrag for bonus nægtet Hvem afholdes bonus på vegne af? Afholdes den i aktionærernes interesse er der ej fradrag SKM HR Nægtet fradrag for bonus til direktører. Ejerkredsen bag et selskab overvejede at sælge dette. Som led i salget blev der indgået en aftale med selskabets to direktører, hvorefter de, hvis selskabet blev solgt, ville få en bonus opgjort efter salgsprisen for selskabet. Højesteret fandt bonus var betinget af, at der skete et endeligt salg af selskaberne størrelsen af bonussen alene afhang af salgsprisen for selskaberne. at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for at udføre arbejde i forbindelse med salgsbestræbelserne bonus ikke den tilknytning til selskabernes drift, der må kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning omfattet af SL 6, stk. 1, litra a. Se også 17 SKM SR og SKM SR

18 Fradrag for bonus nægtet Hvem afholdes bonus på vegne af? Modsat i TfS 2010,459 (SKM LSR) arbejdsgiverselskabet havde fradrag for udgifterne til en fantomaktieordning Fordi fantomaktieordningen skulle belønne medarbejdernes løbende arbejdsindsats. Dette blev understøttet af: at bonusaftalerne ikke indgås i forbindelse med bestræbelser på salg af selskabet, at bestemmelsen om bonusudbetaling ved salg må anses for at skulle udligne den vilkårlighed, der ligger i, at den løbende bonusudbetaling skal være knyttet til udbytteudlodningen og at en tilsvarende bonusudbetaling skal ske ved medarbejderens fratræden. 18

19 Aktieløn Del 1 Hvad og Hvordan? Del 2 Beskatning Del 3 Arbejdsret 19 Footer 2012 Deloitte

20 Tildeling, retserhvervelse og udnyttelse Tildeling Tidspunktet hvor aktielønnen tildeles (aftaletidspunktet) Eller det tidspunkt hvor det aftales at der sker tildeling Retserhvervelsestidspunktet Tidspunktet hvor medarbejderen erhverver endelig ret til aktielønnen Beskatningen sker som udgangspunkt på retserhvervelsestidspunktet. Beskatningstidspunktet for aktieløn er dog ofte særligt reguleret. For aktieløn har det blandt andet betydning for: Vederlagsvurdering Beskatningstidspunkt hvis ikke omfattet af ligningslovens 28 Overgangsregler Ind- og udstationering 20

21 Retserhvervelsen Retserhvervelsen I lønmodtagerforhold vil de fleste betingelser være tilstrækkelige til at udskyde retserhvervelsen Alle økonomiske mål udskyder retserhvervelsen Krav om at være i live udskyder retserhvervelsen Se eksempelvis TfS LSR (fratrædelsesgodtgørelse i 12 måneder som bortfald ved død) Ansættelsesretlige krav skal vurderes i forhold til ansættelsesretten Modgående køberetter Har arbejdsgiver ret til at købe tilbage, udskyder dette ikke retserhvevelsen Men kan man købe tilbage, se senere planche 21

22 Retserhvervelsen Aktieoptionsloven FUL 17 a ikke for optioner, warranter og betingede aktier tildelt fra den 1. juli 2004 Anvendelsesområdet Omfatter ikke direktører uden over-/underordnelsesforhold Tidsmæssig forskydning mellem aftale og erhvervelse af aktier Good and bad leaver : Medarbejder har ret til allerede tildelt aktieløn og forholdsmæssig andel af fremtidig tildelinger, hvis: Medarbejder bliver fyret Medarbejder opsiger pga. arbejdsgivers grove misligholdelse Medarbejder opsiger pga. alder Gælder dog ikke, hvis Fyring skyldes medarbejderens misligholdelse Ophør skyldes medarbejderens død Medarbejder mister allerede tildelt aktieløn, hvis aftalt og Medarbejder opsiger, og det ikke skyldes arbejdsgivers grove misligholdelse Andet Arbejdsgiver har oplysningspligt over for medarbejderne på tildelingstidspunktet Optioner og warranter berettiger ikke til feriepenge, pension mv. 22

23 Retserhvervelsen - skatteretligt Omfattet af aktieoptionsloven Styresignal fra SKAT (ændrer/præciserer praksis?), SKM Er ansættelsesbetingelsen kortere end 3 år udskydes retserhvervelsen ikke. Er ansættelsesbetingelsen længere end 3 år udskydes retserhvervelsen Forudsat at der ikke er andre betingelser end ansættelse og boet beholder retten til aktielønnen ved død Praksis før styresignal (og formentlig den korrekte praksis) Aktieløn der tildeles på aftaletidspunktet, retserhverves på aftaletidspunktet Aftaler medarbejder og arbejdsgiver, at aktieløn tildeles på et fremtidig tidspunkt, erhverver medarbejderen ret til aktielønnen løbende i optjeningsperioden. Forudsat at der ikke er andre betingelser end ansættelse og boet beholder retten til aktielønnen ved død 23

24 Retserhvervelsen hvis uden for aktieoptionsloven Funktionærlovens 17 a Såfremt en funktionær, der ifølge aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelse, fratræder sin stilling i løbende regnskabsår, tilkommer der ham en i forhold til hans ansættelsestid i regnskabsåret afpasset andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved regnskabsårets afslutning eller på det tidspunkt, ydelserne i øvrigt udbetales. Intel-sagen (UfR H) og Novo-dommen (UfR H) løbende tildeling ret til hele tildeling 24

25 Retserhvervelsen aftalelovens 36 Generalklausulen, aftalelovens 36 Aftale kan ændres eller tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den gældende Exiqon-dommen tilbagekøb af aktier til kostpris + 10% blev tilsidesat Er kun sjældent anvendt Direktører kan også påberåbe sig bestemmelsen 25

26 Højesterets dom om tilbagekøb af aktier Mach afgørelsen tilbagekøb af aktier (sag 317/2009) Baggrund Den ansatte havde køb aktier i WP Roaming (medarbejderholding) Den ansatte var ansat i MACH-koncernen (MACH ApS) Ved ophør skulle aktierne sælges tilbage (I visse tilfælde til en lavere værdi end markedsværdien Den ansatte blev opsagt og aktierne blev tilbagekøbt Højesterets afgørelse (3/2 afgørelse) Ikke omfattet af FUL eller aktieoptionsloven Kan tilsidesættes efter aftalelovens 36, hvis urimeligt aftalevilkår Højesteret vurderede det var urimeligt fordi: Aktier købt som led i ansættelse og begrundet i fastholdelse Medarbejderen blev opsagt uden det skyldes misligholdelse Der henvises til principperne i aktieoptionsloven mht. misligholdelse Tilbagesalgspligt blev tilsidesat, uanset at aktierne blev solgt tilbage til markedsværdi 26

27 Højesterets dom om bonus Energinet afgørelse fastholdelsesbonus (sag 243/2009) Baggrund Indgåelse af bonusaftale Fastholdelsesaftalen havde kun det ene formål at fastholde medarbejderne i øst frem til, at sammenlægningen af kontrolcentrene var endelig udbetaling af fastholdelsesbonus til ikke afskedigede medarbejdere forudsatte, at medarbejderen var ansat på fuld tid på bestemte tidspunkter Den ansatte sagde sin stilling op Højesterets afgørelse (4/1 afgørelse) Omfatte af FUL? var uafhængig af medarbejdernes arbejde og af resultat af indsats Det var af afgørende betydning for Energinet, at kontrolrummet frem til nedlæggelsen forblev bemandet Bonus var alene var en præmiering af medarbejderen for at forblive i sin stilling ikke for udførelse af arbejde Derfor ikke omfattet af FUL 27

28 Erik Banner-Voigt Partner, Tax Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade Copenhagen S Tel Mob Member of Deloitte Touche Tohmatsu Om Deloitte Consulting Fra idé til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idéstadie til implementering. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. januar 2012 Sag 243/2009 (2. afdeling) Energinet.dk (advokat Christian Kjær Clasen) mod Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for A (advokat Finn Lænkholm) I tidligere

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7

Ændringer til virksomhedsskatteordningen 2. Pensionsmuligheder for selvstændige erhvervsdrivende 5. Kort om biler og selvstændige erhvervsdrivende 7 4-2014 6 Siden den 14. august 2012 har der været alvorlige skattemæssige konsekvenser ved, at selskaber yder lån til hovedaktionærer eller stiller sikkerhed for disses forpligtelser. Artiklen giver svar

Læs mere

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat

Ægtefællebidrag ved separation og skilsmisse. Midlertidig udlejning af ejerlejligheder. Vennetjenester og skat 3-2013 6 2 Når et ægteskab går i stykker, og parterne flytter hver for sig, melder der sig en lang række spørgsmål, som skal afklares. Et af disse spørgsmål er, hvorvidt der skal betales ægtefællebidrag

Læs mere

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006

Vejledning om Fleksible Lønpakker Oktober 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Vejledning om Fleksible Lønpakker

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Copyright 2012 - Multidata A/S

Copyright 2012 - Multidata A/S PERSONALEGODERAPPORTEN Maj 2012 Copyright 2012 - Multidata A/S Alle rettigheder skal respekteres. Enhver form for hel eller delvis distribution (f.eks. udlån, kopiering og videregivelse) uanset form og

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET SIDE 2 3 4 REVISIONSAKTIESELSKAB Revisorposten_3_05_ANDRE 30/08/05 14:15 Side 80 S T AT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR POSTEN 3 2005 SIDE 2 Selskabsskat og sambeskatning SIDE 3 Revisors erhvervsjuridiske ydelser STATSAUTORISERET

Læs mere

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning,

Vejledning. til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, Vejledning KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af selskabsloven,

Læs mere

Beskatning af forfattere m.fl.

Beskatning af forfattere m.fl. Beskatning af forfattere m.fl. Denne publikation beskriver på overordnet ni veau de forskellige regelsæt, som forfattere og oversættere m.fl. kan beskattes efter, når akti viteten udøves i personligt regi.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Skat 2014. It-beskatning.

Skat 2014. It-beskatning. Skat 2014 It-beskatning. 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Finansielle kontrakter i teori og praksis

Finansielle kontrakter i teori og praksis i teori og praksis - kontrakterne, regnskabsreglerne, skattereglerne og skattekontrollen Landsdelsmøde i Skatterevisorforeningen December 2006 Dagens program Kl. 09.15-09.30 Kl. 09.30-09.50 Kl. 09.50-11.30

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere