Aktieløn blandt topledere i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktieløn blandt topledere i Danmark"

Transkript

1 Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Indledning Udbredelse i Danmark og på internationalt plan Udbredelse blandt direktører Betydning for indkomstforhold Information omkring aflønningen Betydning af de nye aflønningsformer Ønsket om aktieaflønning Aktieaflønning som ledelsesinstrument Bilag 1 Oversigt over supplerende aflønningsformer Bilag 2 Om undersøgelsen

3 1. Sammenfatning Aktieaflønning er blevet et varmt emne de seneste år, og stadig flere ledere og andre nøglemedarbejdere har det som en del af deres løn. De mest almindelige argumenter for at bruge aktieaflønning er, at: Medejerskab øger motivation og engagement Der skabes større loyalitet mellem virksomhed og medarbejder Der skabes sammenhæng mellem arbejdsydelse og personlig indtjening Det er nemmere at fastholde ledere og andre nøglemedarbejdere Det er nemmere at rekruttere nye ledere og andre nøglemedarbejdere Ledernes Hovedorganisations undersøgelse blandt knap 500 danske topledere viser, at aktieløn i de fleste tilfælde virker efter hensigten. Det er især motivation, engagement og loyalitet, der påvirkes i positiv retning, og flere arbejder mere langsigtet, når de får aktieløn. Samtidig konkluderer undersøgelsen, at der er en større effekt, end man umiddelbart kunne have forventning om. En kontrolgruppe, der ikke får aktieløn, bedømmer effekten mindre positivt end dem, der allerede får det. Motivationseffekten er altså større, end man umiddelbart forestiller sig, før man siger ja til aktieaflønning. Halvdelen af lederne med aktieløn mener, at de er blevet mere bundet til virksomheden. Set fra virksomhedens side er det netop et væsentligt formål. For den enkelte leder er det imidlertid vigtigt at gøre sig klart, hvilke bindinger der er, hvis han ønsker at forlade virksomheden. Hvis det er muligt, kan han i stedet for aktieoptioner eller warrants vælge at modtage almindelige aktier som løn, der kan realiseres hurtigt, også selv om han ikke længere er ansat i virksomheden. Undersøgelsen sætter også fokus på den information, lederen får fra virksomheden, når der forhandles kontrakt. Når det gælder fremtidig værdifastsættelse og beskatning af aktierne, vurderer de fleste, at de er rimeligt godt informeret. Værre står det til, når det kommer til information om mulighederne for kompensation, hvis virksomheden overdrages til anden ejer, fusionerer med en anden virksomhed, eller hvis beholdningen af aktier øges. Over halvdelen af lederne i undersøgelsen mener, de får en utilstrækkelig information på de områder. Undersøgelsen er den første kortlægning af udbredelsen af aktieaflønning blandt topledere i danske virksomheder. I 2001 fik 12 procent af danske topledere optionsprogrammer. Det samme gjaldt for tre procent af mellemlederne og godt to procent af 1.linielederne. Samtidig er det en aflønningsform i kraftig fremgang. Bare på det seneste år er der sket en stigning på 35 procent af ledere, der har optionsprogrammer som en del af lønnen, og også aflønning med almindelige aktier er steget markant. Mest udbredt er aktieaflønning i relativt nye virksomheder med høj vækst. De gælder ikke mindst inden for IT-branchen og i medicinalindustrien. I dag vurderer næsten halvdelen af de ledere, der modtager aktieløn, at værdien udgør mindre end fem procent af den samlede løn, og kun godt en fjerdedel vurderer, at deres aktieløn svarer til over 10 procent af den samlede løn. De danske ledere modtager altså stadig en mindre del af deres løn som aktieløn. 3

4 I forhold til det reelle ønske hos lederne er det i underkanten. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen svarer, at aktieløn bør udgøre mellem 10 og 20 procent af den samlede løn. En fjerdedel er villige til at risikere en endnu større del af lønnen, mens den sidste fjerdedel er mere forsigtige. Der er altså ikke en ubegrænset risikovillighed blandt ledere, men det kan konkluderes, at de er mere villige til at løbe risikoen med supplerende aflønningsformer, end det afspejles af udbredelsen af aktielønning på de danske virksomheder i dag. Sammenholdt med de positive effekter, virksomhederne og modtagere af aktieløn opnår, vil der formentlig ske en fortsat stigning de kommende år. Det betyder, at stadig flere ledere og nøglemedarbejdere vil få aktieløn, og at det vil udgøre en stadig større del af den samlede løn. Det understreges af, at kun 18 procent af de ledere, der ikke i dag modtager aktieaflønning, på forhånd vil afvise muligheden. De resterende 82 procent vil være interesserede eller overveje tilbudet. 4

5 2. Indledning De seneste år har der i Danmark været meget debat om aktieaflønning. Da det for mange virksomheder er en helt ukendt måde af aflønne på, har det også hidtil været sparsomt med viden på området. Ledernes Hovedorganisation vil derfor undersøge, dels i hvilket omfang aktieaflønning bruges i det private erhvervsliv, og dels hvilken effekt de supplerende aflønningsformer har på medarbejdere og virksomheder. Aflønning i form af blandt andet aktieoptioner kan være et supplement til den almindelige aflønning, når virksomheden ønsker at tilføje et præstationsbestemt element i lønnen. Hvis modtageren af aktieaflønning er i en position, hvor han aktivt kan påvirke virksomhedens resultat, kan det være en fordel for virksomheden at lade arbejdsydelsen afspejle sig i modtagerens personlige indtjening. Aktieaflønning adskiller sig imidlertid fra almindelige bonusordninger ved at gøre modtageren til medejer af virksomheden. I denne rapport behandles en række forskellige aflønningsformer, der knytter sig til virksomhedens nutidige værdi og fremtidige indtjeningspotentiale og dermed også til kursen på virksomhedens aktier i det omfang, virksomheden er børsnoteret. De aflønningsformer, der behandles, er aktieoptioner, warrants (ofte omtalt som tegningsretter på dansk), konvertible obligationer, medarbejderaktier samt almindelige aktier udleveret til medarbejderen som aflønning. I det efterfølgende er aflønningsformerne samlet under ét som aktieaflønning, med mindre andet er nævnt. Bilag 1 er en nærmere beskrivelse af de forskellige aflønningsformer. Der er mange forskellige forventninger til brugen af aktieaflønning. Eksempelvis kan man forvente, at når lederen indtræder i kredsen af aktionærer, vil han disponere mere langsigtet i virksomhedens interesse og til glæde for de øvrige aktionærer. I modsætning til hvis han har en bonusordning, der er baseret på at opnå et bestemt resultat inden for et enkelt regnskabsår. Lederen vil derfor som aktionær medvirke til en forøgelse af virksomhedens "shareholder value". Det er altså medejerskabet, der er et af de helt afgørende elementer i aktieaflønningsordninger. En anden forventning er, at aktieoptioner skaber et stærkere loyalitetsbånd mellem virksomhed og medarbejder, fordi der indføres et præstationsafhængigt element i medarbejdernes løn. Det vil på den måde være lettere for virksomheden at fastholde vigtige medarbejdere. Tilsvarende kan aktieaflønning betragtes som et konkurrenceparameter for virksomheden. Udsigten til en mulig, stor gevinst kan være med til at tiltrække de mest attraktive og kvalificerede medarbejdere til ledige stillinger. Endelig har især nystartede virksomheder ofte en begrænset likviditet, hvilket kan begrænse deres muligheder for at aflønne de dygtigste medarbejdere med en god løn for at holde på dem. Det kan blive fatalt for virksomheden. Aflønning af ledere og andre nøglemedarbejdere med aktieoptioner kan være en måde at komme igennem virksomhedens opstart, hvor mange virksomheder ofte har svære vilkår og derfor har brug for dygtige medarbejdere. For at motivere, engagere og skabe større loyalitet blandt ledere og medarbejdere har der de seneste år været en kraftig vækst i de supplerende aflønningsformer. Danmark er endnu ikke så langt fremme som andre lande, men der er næppe tvivl om, at der vil ske en kraftig stigning i aflønning med aktier de kommende år. 5

6 Rapporten kortlægger omfanget af aflønning med aktier blandt danske ledere. Desuden giver den svar på, i hvor høj grad aflønningsformen virker motiverende og loyalitetsskabende, samt hvordan den kan bruges som ledelsesinstrument i forhold til andre medarbejdere. 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt plan I USA skønnes det, at omkring 10 millioner lønmodtagere har aktieoptioner. Det svarer til godt syv procent af alle beskæftigede 1. En undersøgelse blandt knap større, amerikanske virksomheder viser, at mellem 20 og 25 procent af virksomhederne tilbyder timelønnede og funktionærer aktieoptioner. For funktionærer på højere niveau får to ud af tre tilbudet, mens stort set alle virksomhederne i undersøgelsen har optionsprogrammer for chefgruppen 2. Der findes ingen samlet opgørelse over, hvor udbredt aktieaflønning er i Danmark, men der er ingen tvivl om, at det er knap så almindeligt som i USA. Omvendt er der nok heller ikke tvivl om, at det er en aflønningsform, der er i hastig fremgang. På baggrund af Lederløn2000, Lederløn2001 og Lederløn2002 er det muligt at se udviklingen i aktieløn og de mere traditionelle bonusordninger for ledere 3. Hovedresultaterne er gengivet i tabellerne Business Week den 25. november National Center for Employee Ownership 3 Lederløn opgøres hvert år i september på baggrund af oplysninger fra omkring danske ledere 6

7 Tabel 1 Andel med præstationsbestemt løn blandt ledere ansat i den private sektor Vækst Almindelig bonus Kontant bonus 27,5% 28,2% 29,2% 6,2% Medarbejderaktier 2,5% 3,2% 3,5% 40,0% I alt 30,7% 32,3% 33,7% 9,9% Optionsprogrammer Aktieoptioner 2,2% 2,5% 2,5% 13,6% Warrants 0,6% 0,8% 0,8% 33,3% Konvertible obligationer 0,2% 0,2% 0,3% 50,0% I alt 2,4% 3,2% 3,6% 51,2% Kilde: Lederløn2000, Lederløn2001 og Lederløn2002 Blandt ledere ansat i den private sektor havde knap 34 procent almindelig bonus i På samme tidspunkt havde 3,6 procent ledere forskellige former for optionsprogrammer. Det skal her bemærkes, at aflønning med almindelige aktier og medarbejderaktier er medregnet under almindelig bonus i tabel 1. Tabellen viser, at bonusaflønning er ved at skifte karakter. På bare to år kan man konstatere store ændringer i sammensætningen af den præstationsafhængige aflønning. Ganske vist er det stadig den almindelige kontante bonus, der udgør den største del, men stigningen i de supplerende aflønningsformer viser, hvilken vej udviklingen går. Som vist i tabel 1 har hver tredje leder i den private sektor en eller anden form for præstationsbestemt løn. Der er imidlertid en stor spredning mellem ledere på forskellige niveauer. Jo højere man befinder sig i ledelseshierarkiet, des mere sandsynligt er det, at man har en eller anden form for præstationsbestemt løn. Således har 47,5 procent af toplederne en almindelig bonus som en del af lønnen, men kun 24 procent af linielederne. Tilsvarende er aktier og optionsprogrammer meget mere almindelige blandt direktører og andre topledere. Tabel 2 Andel med præstationsbestemt løn blandt ledere ansat i den private sektor i 2002 fordelt på ledelsesniveau Topledere Mellemledere Linieledere Almindelig bonus 47,5% 32,0% 24,0% Aktier 5,4% 3,2% 3,1% Optionsprogrammer 11,5% 2,8% 2,2% Kilde: LederLøn2002 Tabel 3 viser udbredelsen af aflønning med aktieoptioner, warrants eller aktier fra 2000 til 2002 fordelt på forskellige brancher. Det er kendetegnende, at det er de brancher, der er ledende i den nye økonomi, der også er flittigst til at bruge aktieaflønning. IT, databehandling og telekommunikation topper listen fulgt af finansierings- og forsikringsbranchen, medicinalbranchen og elektronikindustrien. Netop i de brancher har der været stor efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft, og aktieaflønning kan have været en måde at tiltrække de dygtigste ledere og nøglemedarbejdere til 7

8 virksomheden. Samtidig er især IT-branchen en ny branche uden mange traditioner, hvorfor det også kan være nemmere at ændre kulturen omkring aflønning. Endelig har der været en betydelig vækst i mange af brancherne eller i det mindste en forventning om betydelige indtjeningsmuligheder og det har derfor været nemmere at gøre en del af lønnen mere risikobetonet. Tabel 3 Andel med optionsprogrammer blandt ledere ansat i den private sektor Vækst IT, databehandling 13,4% 17,2% 12,5% -6,9% Finansiering og forsikringsvirksomhed 2,2% 2,9% 8,3% 275,3% Transport og telekommunikation 4,9% 6,8% 7,6% 55,6% Kemisk, plast- og medicinalindustri 3,4% 5,9% 5,9% 72,1% Maskin- og elektronikindustri 3,3% 4,6% 4,6% 40,7% Forretningsvirksomhed/service 3,2% 2,6% 3,5% 8,2% Næringsmidler og drikkevarer 1,2% 3,0% 2,9% 145,1% Hotel- og restaurationsvirksomhed (inkl. kantiner) 1,7% 3,0% 2,7% 57,4% Træ- og møbelindustri 1,3% 1,6% 2,6% 99,4% Engroshandel 2,4% 2,0% 2,4% 0,2% Papir- og grafisk industri (inkl. Aviser og forlag) 1,9% 2,7% 2,3% 23,1% Anden fremstillingsindustri 0,8% 1,4% 2,2% 180,1% Jern- og metalvareindustri 1,6% 1,9% 1,8% 9,5% Anden handel (inkl. Autoværksteder) 1,6% 1,0% 1,7% 3,5% Bygge- og anlægsvirksomhed 0,6% 1,6% 1,5% 151,1% Detailhandel 1,0% 1,2% 1,5% 49,7% Tekstil og beklædning 0,9% 1,1% 1,5% 65,0% Energi- og vandforsyning 0,0% 1,3% 1,3% 0,0% Alle brancher 2,4% 3,2% 3,3% 36,9% Kilde: Lederløn2000, Lederløn2001 og Lederløn Udbredelse blandt direktører Ledernes Hovedorganisation har spurgt 1000 direktører om supplerende aflønningsformer, hvoraf knap 500 svarede på spørgeskemaet. Tabel 4 viser, hvor mange der har fået tilbudt supplerende aflønningsformer i 2000, samt hvor mange der har sagt ja til tilbudet. Resultatet af undersøgelsen stemmer godt overens med opgørelsen fra Lederløn2000, hvor 10 procent af toplederne havde aflønning med aktieoptioner som en del af deres løn, mens syv procent havde modtaget almindelige aktier eller medarbejderaktier (tabel 2). Den gode overensstemmelse mellem Lederløn2000 og denne undersøgelse, hvor 19 procent af direktørerne har fået aktieløn, viser, at der er tale om et repræsentativt udsnit af danske topledere. Tabel 4 viser mere detaljeret hvor stor en andel af toplederne, der modtager de forskellige lønelementer. Aktieoptioner er mest udbredt, og 11 procent af direktørerne fik dem tilbudt i løbet af 2000, mens godt fire procent fik tilbud om warrants. I alt fik godt 21 procent tilbud om aktieoptioner, warrants, konvertible obligationer, medarbejderaktier eller almindelige aktier. Langt de fleste sagde ja til tilbudet, og ved årets udgang havde 19 procent modtaget en del af deres løn i form af en eller flere af de nævnte aflønningsformer. 8

9 En mindre del af toplederne ønskede af forskellige årsager ikke at blive aflønnet med aktier eller eksempelvis warrants. Stort set alle, der har sagt nej tak, har haft en forventning om en meget lille eller ligefrem negativ vækst i virksomheden de næste tre år. De har altså vurderet, at de på længere sigt personligt vil få svært ved at opnå et kontant udbytte, og de har derfor valgt at holde sig til de mere gængse former for løn. Sammenhængen mellem om man har sagt ja til tilbudet om aktieaflønning og forventningerne til virksomhedens indtjening, fremgår af figur 1 og 2. Ikke overraskende er der flest, der har aktieaflønning i de virksomheder, hvor forventningerne til det fremtidige overskud er størst. Tilsvarende er det heller ikke overraskende, at der ikke er ledere, der har accepteret tilbud om aktieaflønning i virksomheder, hvor overskuddet de næste tre forventes at blive negativt. Figur 1 og 2 viser da også, at det især er i vækstvirksomhederne, man bruger aflønning med aktier og lignende. Tabel 4 Andel af direktører med aktieaflønning i 2000 Accepteret tilbud om Tilbud om aktieaflønning aktieaflønning Aktieoptioner 11,0% 10,0% Warrants (tegningsretter) 4,4% 4,0% Konvertible obligationer 1,2% 1,2% Medarbejderaktier 5,2% 4,6% Almindelige aktier 3,3% 2,9% En eller flere former for aktieløn 21,2% 19,1% Figur 1 Andel af direktører, der har accepteret aktieaflønning i 2000 (Fordelt efter virksomhedens vækst de seneste tre år) 40 Procent Negativ 0-2% 2-5% 5-10% Over 10% Virksomhedens årlige vækst de seneste tre år 9

10 Figur 2 Andel af direktører, der har accepteret aktieaflønning i 2000 (Fordelt efter forventning til virksomhedens vækst de næste tre år) Procent Negativ 0-2% 2-5% 5-10% Over 10% Forventning om virksomhedens årlige vækst de næste tre år Der kan peges på flere årsager til, at aktieaflønning er mere udbredt i virksomheder, hvor der er forventninger om vækst. For det første har virksomhederne i væksterhverv som for eksempel IT-branchen og medicinalindustrien ofte udsigt til en betydelig indtjening. Det kan for eksempel være i forbindelse med en forventning om et senere salg eller en situation, hvor virksomheden er ved at opnå patent på et vigtigt produkt. Imidlertid er de brancher også præget af hård konkurrence, betydelige omstillingsprocesser og hyppige opkøb. I de turbulente omgivelser er det vigtigt for virksomhederne at have en dygtig ledelse. For at holde på de dygtigste ledere og nøglemedarbejdere og for at motivere og engagere dem yderligere bruges aktieaflønning til at give lederne del i den fremtidige indtjening. For det andet er der i flere områder med vækst betydelig mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvorfor aktieaflønning, hvor der er chance for store gevinster, anvendes til at rekruttere ledere og andre nøglemedarbejdere, som ellers kan være vanskelige at tiltrække. Endelig kan der i de virksomheder være så stor ekspansion, at al tilgængelig likviditet går til fortsat udbygning af virksomheden. I de tilfælde kan virksomheden øge sin umiddelbare likviditet ved at nedbringe de direkte lønomkostninger og i stedet bruge aktieaflønning. I tabel 5 er andelen af direktører, der har accepteret aktieaflønning, opdelt efter, hvornår virksomheden er etableret, og hvor mange ansatte der er på den pågældende virksomhed. Der er en klar tendens til, at aktieaflønning er mere udbredt i nystartede virksomheder samt i virksomheder med mere end 100 ansatte. Tabel 5 Andel af direktører, der har accepteret aktieaflønning i 2000 (Fordelt efter virksomheden størrelse og etableringsår) 10

11 Etableringsår Med aktieløn Uden aktieløn Før % 83% % 79% % 87% % 58% Antal ansatte Under 25 14% 86% % 88% Over % 75% Det er kendetegnende for de virksomheder, der i særlig høj grad bruger aktieaflønning som en del af lønnen til topledere, at: Deres aktivitet ligger inden for IT/telekommunikation eller medicinalbranchen Det er virksomheder i kraftig vækst Det er større virksomheder med flere end 100 ansatte Det er nye virksomheder 5. Betydning for indkomstforhold I de foregående afsnit har der været fokus på, hvor stor en andel af toplederne i forskellige typer af virksomheder, der har fået en del af deres løn som aktieaflønning. For at få et korrekt billede af omfanget er det imidlertid lige så vigtigt at se på, hvor stor en andel af lønnen aktierne udgør. Ideen med aktieaflønning som supplement til den almindelige aflønning er ofte at: Have nemmere ved at rekruttere nye dygtige medarbejdere og ledere Skabe større loyalitet mellem medarbejdere og virksomhed Gøre medarbejdere mere engagerede i virksomheden Motivere til en ekstra arbejdsindsats Fremme en mere strategisk og langsigtet tankegang hos medarbejderne Det må imidlertid forventes, at aktieelementet i lønnen skal have en vis størrelse for at have en effekt på ledere og medarbejderes adfærd. På den anden side rejser det spørgsmålet om, hvor stor en del af lønnen, de er villige til at få som eksempelvis aktier, der en risikobetonet aflønningsform. Det kan være vanskeligt at opgøre værdien af aktieaflønning. Det gælder ikke mindst i de tilfælde, hvor virksomheden ikke er børsnoteret, og hvor der derfor ikke er en officiel kurs at opgøre værdien efter. Opgørelsestidspunktet spiller ligeledes en afgørende rolle. For eksempel kan en aktieoption i dag være af beskeden værdi, men alligevel repræsentere en stor værdi for den enkelte medarbejder, hvis han har forventninger om betydelige fremtidige stigninger. Med de forbehold er lederne blevet spurgt om, hvor stor en del af deres løn de anslår aktieaflønningen til at udgøre. Svarene er vist i tabel 6. 11

12 Størstedelen af lederne har vurderet deres aktieaflønning til at udgøre mindre end 10 procent af den samlede årsløn. For 48 procents vedkommende udgør den under fem procent, mens den i 23 procent af tilfældene udgør fem til 10 procent. Kun 11 procent af direktørerne har en aktieaflønning, der svarer til mere end 30 procent af deres løn. Der er ingen klar sammenhæng mellem, hvor stor en del af lønnen der udgøres af aktieaflønning og forventninger til virksomhedens vækst, og det kan altså ikke konkluderes på baggrund af undersøgelsen, at virksomheder i vækst bruger aktieaflønning mere intensivt. Det er heller ikke muligt at pege på brancher, hvor aktieaflønning udgør en særlig stor del af lønnen. Tabel 6 Hvor stor en andel vurderes aktieaflønning at udgøre af årslønnen i 2000 (Andelen er vurderet ud fra de nuværende kurser/anslået værdi for ikke-børsnoterede aktier) Anslået andel af løn Under 5% 48% 5-10% 23% 10-20% 13% 20-30% 5% Over 30% 11% I alt 100% Direktørerne er blevet spurgt om, hvorvidt der er en øvre grænse for hvor stor en del af lønnen, der bør udgøres af aktieoptioner eller lignende. Spørgsmålet afspejler, hvor risikovillige toplederne er i afvejningen af almindelig løn i forhold til mere usikre aflønningsformer, hvor der på den anden side er mulighed for en større gevinst på længere sigt. I forhold til den andel af lønnen, som rent faktisk udgøres af aktieaflønning i dag (jævnfør tabel 6), er den øvre grænse ikke nået. Halvdelen af de adspurgte peger på, at aktieaflønningen bør udgøre mellem 10 og 20 procent af den almindelige løn. En fjerdedel mener, at den bør udgøre en mindre del, mens den sidste fjerdedel er villige til at satse mere end 20 procent. Tabel 7 Er der en øvre grænse for hvor meget af lønnen, der bør være aktieoptioner eller lignende Del af løn Under 10% 25% 10-20% 50% 20-30% 12% Over 30% 13% I alt 100% Aktieaflønning bliver i mange tilfælde præsenteret som en helt ekstraordinær ydelse. Imidlertid kan det i praksis betyde, at den almindelige månedsløn decideret bliver sat ned eller stiger mindre end, hvad man ellers kunne forvente sig under de givne omstændigheder. Som det fremgår af tabel 8, har en tredjedel oplevet en mindre lønstigning end ventet, mens 63 procent har haft en forventet lønstigning. Størstedelen af lederne beholder med andre ord deres almindelige lønstigning, selv om de modtager aktieaflønning som et ekstra incitament i lønnen. Det tyder samtidig på, at virksomhederne især bruger aktieaflønning til at motivere, skabe loyalitet samt rekruttere nye medarbejdere og kun i mindre omfang som en måde at løse likvi- 12

13 ditetsproblemer på. Kun hver tredje leder har fået mindre i lønningsposen, end hvad han almindeligvis ville forvente, og størsteparten af virksomhederne har altså umiddelbart haft ekstra lønomkostninger ved at indføre aktieaflønning til topledelsen. Tabel 8 Er den almindelige løn steget mindre end ventet, fordi du har modtaget supplerende aflønning? Ja, den er steget mindre 33% Stigningen har været, som den plejer 63% Ved ikke 6% I alt 100% 6. Information omkring aflønningen I kølvandet på de forskellige former for aktieaflønning og deres fremgang i Danmark er fulgt en lang række juridiske problemer. Ledernes Hovedorganisation har de seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser og sager, der drejer sig om aflønning med aktier og andre bonusordninger. De mest almindelige henvendelser drejer sig om: Værdifastsættelse af aktier i ikke-børsnoterede selskaber Beskatning af aktieløn Mulighederne for kompensation, hvis virksomheden overdrages til en anden ejer Mulighederne for kompensation, hvis virksomheden fusionerer med en anden virksomhed Mulighederne for kompensation, hvis beholdningen af aktier øges Tabel 9 Har du fået rådgivning af en advokat eller revisor i forbindelse med, at du har modtaget aktieaflønning? Ja 26% Nej 74% I alt 100% Som det fremgår af tabel 9, har kun 26 procent af direktørerne fået rådgivning af en advokat eller revisor i forbindelse med, at de har modtaget aktieaflønning. De resterende har ikke modtaget ekstern advokatbistand, men kan selvfølgelig have fået udmærket information af virksomheden. Tabel 10 viser, hvordan direktørerne har oplevet den information, de har fået af virksomheden, på de fem mest almindelige problemområder. 13

14 Tabel 10 Hvordan vil du betegne den information, du fik af virksomheden om: Fyldestgørende Delvis fyldestgørende Dårlig Fastsættelse af værdien af virksomhedens aktier (hvis virksomheden ikke er børsnoteret) 73% 16% 11% Beskatning af aktieløn 57% 26% 17% Mulighederne for kompensation, hvis virksomheden overdrages til anden ejer 43% 26% 31% Mulighederne for kompensation, hvis virksomheden fusionerer med en anden virksomhed 43% 28% 29% Mulighederne for kompensation, hvis beholdningen af aktier øges 50% 21% 29% Fastsættelse af værdien af ikke-børsnoterede virksomheder Hvis virksomheden er børsnoteret, vil aktier kunne realiseres på almindelige markedsvilkår. For ikke-børsnoterede virksomheder kan der imidlertid være problemer i dels at fastsætte værdien af aktierne, og dels at afsætte dem frit på markedet. Majoritetsaktionærerne vil ikke altid være interesserede i, at aktierne sælges til udenforstående. Det vil derfor være en fordel, hvis der på forhånd aftales, på hvilke vilkår modtageren af aktieløn kan sælge dem senere. Deltagerne i undersøgelsen mener, at de er bedst informeret om denne problematik. 73 procent betegner virksomhedens information som fyldestgørende, mens kun 11 procent mener, den har været dårlig. Beskatning af aktieløn Den beskatning, der sker af de forskellige former for aktieaflønning, er naturligvis helt afgørende for nettofortjenesten. De nærmere regler for beskatning af aktier, aktieoptioner, warrants og konvertible obligationer er beskrevet i bilag 1. I forhold til hvor væsentligt det er for fortjenesten, er det bemærkelsesværdigt, at kun 57 procent af virksomhederne har givet fyldestgørende information om dette emne. Det er dog kun 17 procent af direktørerne, der vurderer den rådgivning, de har fået af virksomhederne, som decideret dårlig. Mulighederne for kompensation, hvis virksomheden overdrages til en anden ejer eller fusionerer med en anden virksomhed Hvis virksomheden sælges eller fusionerer med en anden virksomhed, og der er indgået en aftale mellem virksomheden og modtageren af aktierne om ret til at købe aktier på et senere tidspunkt, opstår spørgsmålet, hvad der sker med købsretten til aktierne. Der findes i dag ikke retspraksis, som giver svar på dette spørgsmål. I kraft af Virksomhedsoverdragelsesloven er man som udgangspunkt sikret, at den, der overtager en anden virksomhed, også indtræder i denne virksomheds forpligtelser over for medarbejderne i virksomheden. Det er imidlertid endnu ikke afklaret, om det også gælder aktielønsordninger. Problemet kan løses ved at aftale en ret til at konvertere aktieoptioner til en ret til køb af aktier hos en eventuel ny ejer. Der kan alternativt aftales en ret til på tidspunktet for virksom- 14

15 hedsoverdragelsen at få realiseret værdien af aktielønsordningen uanset, om den aftalte tidsramme for udnyttelse af aktierne er nået eller ej. Kun 43 procent af deltagerne i undersøgelsen mener, at de har fået fyldestgørende information om denne problemstilling. 57 procent vurderer informationsniveauet som kun delvist fyldestgørende eller direkte dårligt. Mulighederne for kompensation, hvis beholdningen af aktier øges En ændring i beholdningen af aktier kan have betydning for værdien af aktieaflønningen, idet kursværdien ofte vil falde. Spørgsmålet er, om aktielønsordningen følger de almindelige principper for ansættelsesret således, at ændringer af ordningen skal varsles med samme varsel som ved opsigelse. Der er endnu ikke taget juridisk stilling til dette spørgsmål, og man kan ikke med sikkerhed vide, om man som indehaver af en warrant eller aktieoption har krav på at få et bestemt varsel, før eksempelvis en fusion eller en udvidelse af aktiekapitalen. Meget taler dog for, at man ikke som indehaver af en warrant kan påberåbe sig bedre rettigheder end de øvrige aktionærer. Denne problematik er den, som modtagerne af aktielønninger føler sig dårligst informeret om. Kun halvdelen af direktørerne har fået fyldestgørende information fra virksomheden på dette område, mens 29 procent har fået direkte dårlig information. De resterende 21 procent betegner virksomhedens information om mulighed for kompensation ved udvidelse af aktiekapitalen som delvist fyldestgørende. På baggrund af svarene må det konkluderes, at virksomhedernes information i forbindelse med aktieaflønning ikke er fyldestgørende. Især mener mange sig dårligt informeret om mulighederne for kompensation, hvis virksomheden skifter ejer, fusionerer med en anden virksomhed, eller hvis beholdningen af aktier øges. 7. Betydning af de nye aflønningsformer Som det allerede er nævnt flere gange, er en af de væsentligste årsager til at bruge aktieaflønning, at der indføres et præstationsafhængigt element, hvor medarbejderen i højere grad aflønnes efter sin indsats. Samtidig kan der skabes stærkere loyalitetsbånd mellem virksomhed og medarbejder, og det kan være lettere for virksomheden at fastholde og rekruttere ledere og nøglemedarbejdere. Modtagerne af aktieaflønning er blevet spurgt om, hvilken betydning det har haft for deres adfærd. Svarene er vist i tabel 11. Svarene viser, at det især er på fire områder, at aktieaflønning påvirker adfærden hos modtagerne. På alle fire områder er det omkring halvdelen af direktørerne i undersøgelsen, der angiver, at de i høj eller nogen grad har ændret adfærd. De peger på, at de er blevet mere engagerede i det daglige arbejde, at de er blevet mere loyale over for virksomheden, at de føler sig mere bundet til virksomheden, og at de arbejder mere langsigtet. Derimod svarer kun en mindre del (18 procent), at de arbejder mere, efter de har fået adgang til aktieaflønning. Det skal naturligvis ses i lyset af, at de fleste topledere i forvejen har en meget lang arbejdsuge, og at det derfor er svært at øge arbejdstiden yderligere. Resultater fra Lederløn2000 viser, at administrerende direktører har en gennemsnitlig arbejdsuge på 50 timer. I nogle tilfælde kunne man forvente, at det større risikoelement i lønnen betyder, at medarbejderne bliver mere forsigtige i strategiske dispositioner for at sikre, at de i hvert fald får en 15

16 vis gevinst i hus. I værste tilfælde kan det betyde, at der træffes konservative beslutninger, der formindsker virksomhedens vækstpotentiale. Imidlertid er det kun syv procent af lederne, der svarer, at de i høj eller nogen grad er blevet mere forsigtige i deres dispositioner. Enkelte svarer, at de tværtimod er blevet mere risikobetonede i deres dispositioner. Tabel 11 Hvad har det betydet for dig at modtage aktieoptioner eller lignende former for aflønning: I høj grad I nogen grad Uden betydning Tværtimod Jeg er blevet mere engageret i mit daglige arbejde 17% 34% 48% 1% Jeg er mere loyal over for virksomheden 20% 26% 53% 1% Jeg arbejder mere, efter jeg har fået aktieoptioner eller lignende former for aflønning 9% 9% 83% 0% Jeg er blevet mere forsigtig i mine dispositioner 2% 5% 89% 3% Jeg føler mig bundet til virksomheden 15% 33% 50% 2% Jeg arbejder mere langsigtet 13% 35% 52% 1% Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt medarbejdernes indsats og tilhørsforholdet til virksomheden knytter sig til den forventede vækst og dermed også til størrelsen af den forventede indtjening. Der er imidlertid ingen klar tendens i svarene, og der kan altså ikke siges at være sammenhæng mellem indsats og den forventede udvikling i virksomheden de næste tre år. Aktieaflønning påvirker altså indsatsen for omkring halvdelen af toplederne, men det er ikke udsigten til en snarlig, større gevinst, der gør udslaget. En del af resultatet kan formentlig forklares med, at 63 procent af deltagerne i undersøgelsen har aktieaflønning udover den almindelige aflønning, og enhver stigning i aktiernes værdi betyder en yderligere gevinst. Samtidig er der for mange også en betydelig motivationseffekt i at blive medejer af virksomheden. Det er netop på det punkt, at aktieaflønning adskiller sig fra almindelige bonusordninger. 8. Ønsket om aktieaflønning Som beskrevet i afsnit 4, er det 19 procent af de adspurgte topledere, der har modtaget aktieaflønning. De resterende 81 procent er blevet spurgt om, hvorvidt de var interesserede i at modtage aktieløn. 45 procent viste interesse, mens yderligere 34 procent måske ville være interesserede. Der er altså en meget stor interesse blandt topledere i at få en del af lønnen som aktieløn. Kun 18 procent er på forhånd uinteresserede. De, der ikke har modtaget aktieløn, er blevet spurgt om, hvilken betydning det ville have for deres indsats i virksomheden at modtage en del af deres løn som aktieløn. Svarene er vist i tabel

17 På de fleste områder vurderer størstedelen af toplederne, der ikke på nuværende tidspunkt modtager aktieaflønning, at det vil være uden betydning for dem at få en del af lønnen udbetalt som eksempelvis aktieoptioner. Dog ville det have nogen betydning i forholdet til virksomheden, da halvdelen af toplederne vurderer, at de ville føle sig bundet til virksomheden, men mange af dem ville også arbejde mere langsigtet. Dermed tegner der sig et mønster, hvor der er betydelige forskelle mellem de adfærdsændringer, der kan ses hos dem, der allerede nu modtager aktieaflønning, og den forventede adfærdsændring hos dem, der ikke modtager aktier som en del af lønnen. Figur 3 viser forskellene mellem de to grupper. De mest iøjnefaldende forskelle er, at dem, der i dag modtager aktieaflønning, er væsentlig mere engagerede i det daglige arbejde og mere loyale over for virksomheden. Tabel 12 Hvad ville det betyde for dig, hvis du fik en del af din løn som aktieoptioner eller lignende I høj grad I nogen grad Uden betydning Tværtimod Jeg ville være mere engageret i mit daglige arbejde 8% 24% 68% 0% Jeg ville være mere loyal over for virksomheden 8% 17% 75% 0% Jeg ville arbejde mere 3% 17% 80% 0% Jeg ville blive mere forsigtig i mine dispositioner 1% 13% 84% 2% Jeg ville føle mig bundet til virksomheden 14% 51% 34% 0% Jeg ville arbejde mere langsigtet 10% 30% 57% 3% Figur 3 Faktisk og forventet effekt af supplerende aflønningsformer (Andel der har svaret i høj grad eller i nogen grad) Mere engageret Mere loyal Arbejde mere Mere forsigtig Mere bundet til virksomheden Arbejde langsigtet Forventet Procent Faktisk Omvendt frygter de ledere, der allerede har aktieoptioner, at blive mere bundet til virksomheden. Mange steder er aktieaflønning blevet omtalt som gyldne håndjern, hvor modtagerne er 17

18 blevet stavnsbundet til virksomhederne. Svarene i undersøgelsen viser dog, at frygten er mere udtalt i den gruppe ledere, der ikke har aktieaflønning. 65 procent ville føle sig mere bundet til virksomheden. Til sammenligning føler 48 procent af dem, der på nuværende tidspunkt modtager aktieaflønning, sig mere bundet til virksomheden. Set fra virksomhedens side vil netop det at kunne fastholde ledere og andre nøglemedarbejdere være et væsentligt formål. For den enkelte er det imidlertid vigtigt at gøre sig klart, hvilke bånd aktieaflønning skaber, hvis han ønsker at forlade virksomheden. Hvis det er muligt, kan han i stedet for aktieoptioner vælge at modtage almindelige aktier som løn, der kan realiseres hurtigt, også selv om han ikke længere er ansat i virksomheden. 9. Aktieaflønning som ledelsesinstrument Hidtil har rapporten koncentreret sig om toplederen som modtager af aktieaflønning. Hvis problemstillingen vendes 180 grader, har lederen også en vigtig rolle som forhandler af løn for underordnede ledere og menige medarbejdere. Af toplederne i undersøgelsen har 87 procent lønforhandlingskompetence. Som det ses af figur 4 bruger ni procent af dem aktieaflønning som en del af lønforhandlingen i forhold til en eller flere af deres underordnede. Det er primært i forhold til andre ledere samt nøglemedarbejdere, at toplederne bruger aktieaflønning som en del af lønnen. Figur 4 Bruger du som leder aflønning med aktieoptioner eller lignende, når du forhandler løn med dine ledere/medarbejdere? 9 91 Nej Ja Alle i undersøgelsen er blevet spurgt om deres holdning til aflønning af forskellige personalegrupper med aktieløn. Svarene er vist i tabel 13. Der er en udbredt tro på, at brug af aktieløn fremmer produktiviteten i virksomheden. Det gælder både, når modtagerne er almindelige medarbejdere, og når det drejer sig om topledelsen. 82 procent af direktørerne har svaret, at produktiviteten i virksomheden stiger, når ledelsen får adgang til aktieløn. Til sammenligning svarer 90 procent, at produktiviteten stiger, når medarbejderne får en del af lønnen som aktier. At en stor del af lederne mener, at der ligger en produktivitetsgevinst ved 18

19 aktieaflønning, falder udmærket i tråd med, at 59 procent mener, at alle medarbejdergrupper bør have muligheden. Resultatet understreger den bevægelse, der allerede er meget tydelig i USA, hvor syv procent af alle lønmodtagere har den form for aflønning. Ledere med lønforhandlingskompetence vil derfor formentlig i stigende grad komme til operere med en mere sammensat og indbydende lønpakke end den, der er mest almindelig i dag. Tabel 13 Toplederes holdning til aktieoptioner I høj grad I nogen grad Uden betydning Tværtimod Produktiviteten i virksomheden stiger, når ledelsen får adgang til aktieoptioner med videre 17% 65% 18% 0% Produktiviteten i virksomheden stiger, når medarbejderne får adgang til aktieoptioner med videre 19% 71% 10% 1% Det er kun ledelsen, der bør have adgang til aktieoptioner med videre 7% 23% 12% 59% 19

20 Bilag 1 Oversigt over supplerende aflønningsformer Aktieoptioner (købsret) En aktieoption er en ret, men ikke en pligt til at købe en allerede eksisterende aktie i virksomheden til en på forhånd aftalt kurs. Der skal være aftalt et tidspunkt eller en periode, hvor optionen kan udnyttes. I mange tilfælde er der ligeledes aftalt andre betingelser, der skal være opfyldt, for at aktieoptionen kan indløses. Det kan for eksempel være et krav om, at medarbejderen fortsat skal være ansat i virksomheden. Hvis værdien af aktien på udnyttelsestidspunktet er højere end den aftalte købskurs vil medarbejderen have tjent på ordningen. Ligger købskursen omvendt under den aftalte kurs, kan det ikke betale sig at udnytte købsretten. I de tilfælde, hvor aktieoptionen har erstattet almindelig løn er der dermed en risiko for at lide et reelt tab. En aktieoption beskattes som indkomst på det tidspunkt, hvor den bliver udnyttet til køb af en aktie. Da beskatningen ligger ved udnyttelsen af retten, kan medarbejderen se sig nødsaget til at sælge en del af aktierne med det samme, for at have råd til at betale skatten. Alternativt kan virksomheden vælge at betale skatten for medarbejderen. Det kan ske kontant eller ved at deponere en del af aktierne i VækstFonden, der herefter har de økonomiske rettigheder over aktien. Medarbejderens fortjeneste på aktien fra udnyttelsestidspunktet til salgstidspunktet beskattes efter de almindelige regler for beskatning af aktieavance. Warrants (tegningsret) En tegningsret er en ret, men ikke en pligt til at købe en nyudstedt aktie i virksomheden. I modsætning til aktieoptioner påvirker tegningsretter altså mængden og dermed også værdien af virksomhedens aktier. Med vedtagelsen af Lov om ændring af ligningsloven, lov om VækstFonden og forskellige andre love den 12. december 2000 bliver warrants skattemæssigt behandlet som aktieoptioner. Konvertible obligationer En konvertibel obligation er sammensat af to dele. For det første er det et rentebærende lån fra medarbejderen til virksomheden. For det andet er det en konverteringsret, der kan veksles til nytegnede aktier på et nærmere fastlagt tidspunkt til en aftalt kurs. Hvis den faktiske kurs er lavere end den aftalte, kan obligationen i stedet indfries kontant. Medarbejderaktier Virksomhederne har mulighed for at tildele alle medarbejdere aktier op til en værdi af kroner under forudsætning af, at alle medarbejdere som udgangspunkt får adgang til aktierne. For at bevare skattefriheden skal aktierne være båndlagt i fem år, før de kan sælges. En eventuel senere kursgevinst beskattes efter de almindelige regler for beskatning af aktieavance. Almindelige aktier Almindelige aktier kan overdrages til favørkurs eller helt gratis. Sker det, skal man på overdragelsestidspunktet betale skat af værdien af det overdragne, som om det var et almindeligt 20

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Nye skatteregler for medarbejderaktier - 1 - Nye skatteregler for medarbejderaktier Som et led i Finanslovsaftalen for 2012 er der fastsat skærpede regler om beskatningen af medarbejderaktier. Stramningen omfatter både de generelle ordninger

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges.

AE kan fuldt ud tilslutte sig, at dette ikke sker ved at udskyde beskatningen hos medarbejderen f.eks. til aktierne sælges. i:\maj-2000\skat-a-fh.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Maj 2000 RESUMÈ BESKATNING VED AFLØNNING MED AKTIER Efter forslaget kan selskaber ved en skriftlig aftale med medarbejderen vælge

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt

Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Teknologisk Institut den 26. juni 2008 Videnintensive virksomheder vil rekruttere mangfoldigt Videnintensive virksomheder i Danmark ønsker at rekruttere bredt. Virksomheder, der målrettet rekrutterer medarbejdere

Læs mere

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder

Fusioner. Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Fusioner Lederes erfaringer med fusioner i offentlige og private virksomheder Ledernes Hovedorganisation August 2004 Indledning Eksemplerne på mislykkede fusioner mellem store virksomheder er mange og

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir).

Dette notat gengiver analysens hovedresultater (for yderligere information henvises til Foss og Lyngsies arbejdspapir). Aflønningen af topchefer har været omdiskuteret både i offentligheden og politisk, bl.a. i lyset af en række enkeltsager. Fokus har i høj grad været på moralske spørgsmål, mens det har været næsten fraværende,

Læs mere

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002

Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Rapport om ledernes deltagelse i AMU-kurser 2002 Ledernes Hovedorganisation August 2003 Indledning Ledernes Hovedorganisation har nu for fjerde gang gennemført en undersøgelse af ledernes deltagelse i

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016

Retningslinjer for incitamentsaflønning. Oktober 2016 Retningslinjer for incitamentsaflønning Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 2 Redegørelse for væsentligste overvejelser for retningslinjerne... 2 Formål, værdiskabelse... 2 Tiltrækning og fastholdelse

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Stay on-bonus. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Stay on-bonus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I praksis ses det ikke sjældent, at en virksomhed etablerer en såkaldt stay on bonus vedrørende nøglemedarbejdere. I forbindelse med DONG-sagen

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB

forord Om dette og meget andet kan De læse i denne publikation. Redaktionen er afsluttet den 27. marts 2006. STATSAU TORISERET REVISIO NSAKTIESELSKAB S TA T S AU TO RIS E RE T RE V I S I O N S A K T IE S E L SK A B a k t i e a f l ø n n i n g forord Begrebet aktieaflønning dækker forskellige former for aktiebaseret aflønning af medarbejdere. Motivet

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig

Vil ledere være selvstændige? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå selvstændig Vil ledere være e? En analyse af danske lederes motiver og ønsker om at gå Ledernes Hovedorganisation September 2007 Indledning I august 2007 lancerede regeringen programmet Mod nye mål Danmark 2015. Det

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Om undersøgelsen fra Match-online.dk

Om undersøgelsen fra Match-online.dk Køberanalyse Introduktion Med en baggrund som HD i regnskabsvæsen og afsætningsøkonomi etableredes CBN Finance & Consult as i 1990. Siden har vi medvirket ved næsten 500 opgaver inden for formidling af

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet

Revisorbranchens Ekspertpanel. Barrierer for vækst og produktivitet Revisorbranchens Ekspertpanel Barrierer for vækst og produktivitet September Revisorbranchens Ekspertpanel 31.8. Indledning Hvordan står det til med væksten og produktiviteten ude i virksomhederne? Hvilke

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning i Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse 1. Generelle principper... 3 2. Omfattede personer... 4 3. Vederlagselementer... 4 4. Bonus...

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Lovudkast om medarbejderaktier

Lovudkast om medarbejderaktier - 1 Lovudkast om medarbejderaktier Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har offentliggjort et udkast til et nyt lovforslag om gunstige skattevilkår for individuelle medarbejderaktieordninger.

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER

1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER i:\jan-feb-2001\skat-1.doc Af Anita Vium, direkte telefon 3355 7724 1. februar 2001 RESUMÈ VENSTRES USANDHEDER OM DANSKERNES SKATTEBETALINGER Vi danskere betaler meget mere i skat, end vi tror, hvis man

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Sundhedsledelse 2011

Sundhedsledelse 2011 Sundhedsledelse 2011 Ledelsens og lederes holdninger og udfordringer November 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 2 Resume... 2 Om undersøgelsen... 2 Hvilke sundhedsordninger

Læs mere

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave

Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven Juni 2006 2. udgave Information om aktieoptionsloven2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning: Aktieaflønning eller aktieoptioner en ny udvikling... 3 2. Hvorfor aktieløn? Virksomhedernes

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING Aktieløn

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

4 ud af 10 på efteruddannelse

4 ud af 10 på efteruddannelse 4 ud af 10 på efteruddannelse Region Syddanmarks borgerpanel om efteruddannelse. Fire ud af ti borgere har deltaget i efteruddannelse i det seneste år. Ikke alle, der har ønsket sig efteruddannelse, har

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Nyt om løn, juni 2015

Nyt om løn, juni 2015 Nyt om løn, juni 21 BASERET PÅ 1. KVARTAL21 LIDT ØGET LØNUDVIKLING I 1. KVARTAL 21 Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 214 steget med 1,8 pct. Dette er,1 pct.-point mere i forhold

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Virksomhederne venter

Virksomhederne venter Organisation for erhvervslivet 29. april 29 Virksomhederne venter NEDgang i andet kvartal Af Økonomisk KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Danske virksomheder vurderer, at nedgangen i dansk økonomi vil

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016

Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 MEDARBEJDERAKTIEORDNING Individuelle medarbejderaktier: En fordel for min virksomhed? Maj 2016 Indholdsfortegnelse Medarbejderskatteordning: En fordel for min virksomhed?... 3 Hvorfor bør selskaber omlægge

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere