Indhold: 1. Indledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: 1. Indledning"

Transkript

1 Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet Sagsnummer: G Skrevet af: Troels Rasmussen Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat Dato: Sendes til: Direktionen Indhold: 1. Indledning 2. Kommunens opgaver og ansvar i forbindelse med indvandrere og flygtninge 3. Integrationsområdets økonomi 4. Personalesituationen 5. Forvaltningens vurdering 1. Indledning Flere flygtninge kommer til Danmark i øjeblikket. Randers Kommune oplever derfor også en øget tilgang af flygtninge. Alene i 2014 forventes det, at Randers Kommune modtager op mod 150 integrationsflygtninge, dvs. ca. dobbelt så mange som den oprindeligt udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen på 76 flygtninge. På den baggrund forventes også et stigende antal familiesammenføringer. Randers Kommune får hvert år tildelt en kvote af flygtninge, som har fået asyl i Danmark og som derfor skal tilbydes et 3årigt integrationsprogram i kommunen. Randers Kommunes kvote stiger, i takt med antallet af flygtninge der kommer til Danmark og får asyl. Udlændingestyrelsen har pr. 4. december 2014 meddelt, at de forventer at give opholdstilladelse til flygtninge i Det svarer til en mulig tredobling af de de først havde meldt ud. Tabellen nedenfor viser udviklingen i antallet af flygtninge, der skal integreres i Randers Kommune.

2 Kvoter for modtagelse af integrationsflygtninge (andel af integrationsflygtninge på landsplan) Område ** (pr ) (pr ) 2015 Hele landet Randers Kommune 63 (2,2 %) 57 (1,9 %) 69 (2,3 %) 125 (2,4 %) 314 (2,2 %) 240* (2,0 %) *Forventet antal: Der er ikke udmeldt individuelle kommunekvoter for 2015, på baggrund af det nye landstal. De 240 er beregnet som en simpel tredobling af den kvote på 80 personer, der blev udmeldt i forlængelse af et landstal på personer. **Tallene for 2014 er fra en opgørelse pr. 12. november 2014, offentliggjort af Udlændingestyrelsen, og indeholder altså de faktiske tal for 2014 indtil nu, og ikke kvotetal, som i de andre kolonner. De faktiske tal er valgt da kvoterne for 2014 allerede er overskredet på nuværende tidspunkt. Tallet for 2014 er ikke nået det endelige niveau endnu, og forventes at ende på omkring 150 personer. Kvoten for 2015 er et foreløbigt estimat, da Udlændingestyrelsen ikke har offentliggjort de nye kommunekvoter endnu. Antallet af integrationsflygtninge, der årligt skal modtages og integreres i Randers Kommune, er næsten tredoblet siden 2012, og forventes at stige yderligere i De ca. 150 integrationsflygtninge Randers Kommune modtager i år, og forventningen om at modtage væsentlig flere næste år, stiller kommunen overfor en række udfordringer som skal håndteres. Der er derfor behov for at opprioritere integrationsindsatsen, hvis der skal gøres den fornødne indsats for de enkelte flygtninge og skabes balance i økonomien på området. Der er et aktuelt behov for flere personaleressourcer, til at håndtere den voksende opgave forbundet med modtagelsen af flere flygtninge til integration. Det er vurderingen, at manglende ressourcer vil have konsekvenser, i form af dårligt integrerede borgere, der bl.a. vil være længere tid på offentlig forsørgelse. Nedenfor beskrives den kommunale opgave, samt de udfordringer og udgifter, der er forbundet med at modtage flere integrationsflygtninge for Randers Kommune. 2. Kommunens opgaver og ansvar i forbindelse med indvandrere og flygtninge Der er stor forskel på de krav der stilles til en kommune ved modtagelse af hhv. indvandrere og integrationsflygtninge. Hvor der i forbindelse med modtagelse af integrationsflygtninge stilles en række krav, er det ganske få i forbindelse med indvandrere. Introduktionsforløb for indvandrere: Indvandrere kommer typisk hertil i forbindelse med arbejde eller uddannelse, og de har normalt ikke ret til forsørgelse i form af kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

3 Kommunen har pligt til at tilbyde indvandrere et introduktionsforløb, med henblik på god integration af udlændinge i Danmark. Introduktionsforløbet skal tilpasses den enkelte udlændings forudsætninger og formålet med den pågældendes ophold. Introduktionsforløbet planlægges og gennemføres så hurtigt som muligt, og har en varighed på højst 3 år. Forløbets helt centrale formål er danskuddannelse. Derudover er der et kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Alt efter formålet med den enkeltes ophold kan introduktionsforløbet også indeholde tilbud rettet mod beskæftigelse. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter til introduktionsforløb, op til et rådighedsbeløb på kr. pr. helårsperson. Modtagelse af flygtninge: Randers Kommune modtager årligt en andel af de flygtninge der har fået asyl i Danmark. Kommunen har et større ansvar, og en større opgave, overfor den gruppe. De har ret til forsørgelsesydelser, og de har ret til en bolig. Dette skal være klar ved ankomst til kommunen. Kommunen har ingen indflydelse på antallet, sammensætningen af flygtningegruppen eller deres ankomsttidspunkt. Dette fastlægges af Udlændingestyrelsen. Integrationsflygtninge har ydermere ret til familiesammenføring, når visse betingelser er opfyldt. Personer der familiesammenføres til flygtninge har også flygtningestatus, hvorfor de har ret til forsørgelsesydelser og bolig. Familiesammenføring sker i sagens natur med en vis forsinkelse, hvilket giver en ekstra opgave på et senere tidspunkt, ikke mindst i forhold til boligplaceringen, da der så er tale om at finde flere boliger af forskellig størrelse i løbet af den 3årige integrationsperiode. Boligplacering: Kommunen er forpligtiget til at indkvartere flygtninge i egnede boliger. Her er kommunen bl.a. bundet af lovgivning der fraholder boliger i de såkaldte ghettoer fra anvisning til flygtninge. Da det ofte er svært at finde egnede boliger i det ønskede omfang, skal kommunen sørge for midlertidig indkvartering, f.eks. på Vandrehjemmet. Ved midlertidig indkvartering betaler kommunen størstedelen af regningen. Der er derfor mulighed for besparelser, hvis der afsættes ressourcer til en mere målrettet indsats, til at finde flere permanente boliger forud for flygtningenes ankomst. Staten dækker 100 % af kommunens løbende udgifter til boliger reserveret til permanent bolig for flygtninge, fra de står klar til udlejning og indtil boligen er udlejet. Opgaven med at finde egnede boliger, modtagelse af flygtninge, erhvervelse af indbo og anden etableringshjælp samt at administrere økonomien forbundet hermed, kræver i øjeblikket mange personaleressourcer. Integration i det danske samfund: For flygtninge skal kommunens sagsbehandler, i dialog med den enkelte flygtning, udarbejde en integrationsplan. Integrationsplanen består af en udredningsdel og en indsatsdel. Udredningsdelen skal beskrive den enkelte flygtnings forudsætninger, ressourcer og udfordringer i forhold til at blive

4 integreret i det danske samfund. I forbindelse med udredningen skal flygtninge, og personer der er familiesammenført til en flygtning, tilbydes en helbredsmæssig vurdering, med henblik på at afdække evt. fysiske eller psykiske helbredsproblemer. Indsatsdelen skal opstille mål og delmål for den enkelte flygtnings integration, samt en plan for hvilke indsatser der skal sikre at målene nås. Der skal følges op på planen ved løbende samtaler med den enkelte flygtning. Med udgangspunkt i den enkelte flygtnings forudsætninger skal sagsbehandleren tilbyde et integrationsprogram, med henblik på at integrere de nye borgere og hjælpe dem til beskæftigelse eller uddannelse. Integrationsprogrammet skal påbegyndes senest 1 måned efter at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, og kan have en varighed på op til 3 år. Omfanget og indholdet af tilbuddene i integrationsprogrammet fastlægges i en integrationskontrakt, som skal indgås med hver enkel flygtning. Finansiering: I den 3årige integrationsperiode udløser personer i integrationsprogrammet et fast månedligt grundtilskud. Grundtilskuddet er i 2014 på kr. pr. måned, pr. person. Grundtilskuddet gives uanset om personerne bliver selvforsørgende eller ej. Derudover refunderer staten 50 % af udgifterne til tilbud i forbindelse med integrationsprogrammet, op til et rådighedsbeløb på kr. pr. helårsperson. Størstedelen af kommunernes resterende udgifter til integrationsprogrammer, introduktionsforløb og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammer finansieres via budgetgaranti og bloktilskud. Her betragtes kommunernes udgifter samlet under ét, hvorfor stigende udgifter til forsørgelsesydelser m.m. kan vise sig at være underfinansieret, hvis integrationsindsatsen ikke er på niveau med andre kommuners indsats, hvad angår undervisning, uddannelse og at bringe flygtninge i beskæftigelse. På børne og skoleområdet må det stigende antal flygtninge forventes, at medføre flere børn der skal have plads i dagtilbud og folkeskoler. Det er primært på folkeskoleområdet, at flere børn af flygtninge vil betyde øgede udgifter. Den største merudgift er til basisundervisning i dansk som andet sprog, hvor der vil være en gennemsnitspris pr. elev pr. år på ca kr. I skoleåret , er budgetrammen for basisundervisning i dansk som andetsprog på nuværende tidspunkt overskredet med ca. 2 mio. kr. Udgifterne til dette område må forventes at stige, i takt med det stigende antal integrationsflygtninge. Disse merudgifter finansieres overvejende via reguleringen af bloktilskuddet. Det store antal integrationsflygtninge sætter kommunerne i en ekstraordinær situation. Der kan derfor være nogle finansieringsmæssige udfordringer som reguleringen af bloktilskuddet ikke tager fuldt ud højde for, f.eks. de hastigt voksende udgifter til midlertidig indkvartering af flygtninge. Randers Kommune har en række incitamenter til at opprioritere integrationsindsatsen. Indsatsen er vigtig for den enkelte borger, men også central i bestræbelsen på at opnå bedst mulig balance mellem indtægter og udgifter ved modtagelsen af flygtninge.

5 Når en udlænding omfattet af integrationsprogrammet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder en studie eller erhvervskompetencegivende uddannelse, er der udover den mindre udgift til forsørgelse også en indtægt i form af et resultattilskud ( kr. i 2014). Der kan også hjemtages resultattilskud for bestået danskprøve ( kr. i 2014). Resultattilskuddene er engangsbeløb, og udbetales kun for forløb påbegyndt i integrationsperioden, dvs. de første 3 år efter kommunen har overtaget ansvaret for den pågældende persons integration. På nuværende tidspunkt forventes Randers Kommune i 2014 at hjemtage følgende resultattilskud: Resultat Forventet antal tilskud Tilskudsbeløb i alt Beskæftigelse kr. Uddannelse kr. Danskprøve kr. Total kr. Med det store, og stadig stigende, antal flygtninge, skal der indhentes væsentlig flere resultattilskud, hvis der skal skabes balance mellem indtægter og udgifter ved modtagelsen af flygtninge. Der er ikke i øjeblikket ressourcer til at sikre den efterstræbte integrationsindsats. Det er derfor nødvendigt at tilføre området flere personaleressourcer, for at indhente så mange resultattilskud som muligt. 3. Integrationsområdets økonomi Nedenfor gives et overblik over økonomien på området, herunder potentialet i at tilføre området ressourcer. Budgetsituationen på integrationsområdet pr. 30/9 2014: Nettoudgifter i 1000 kr. Modtagelse, boligplacering og administrationsudgifter Husleje** Løn Kørsel Varekøb Håndværkerydelser Andre tjenesteydelser Budget 2014 Korr. Budget 2014 Forventet 2014 Budget 2015 Forventet 2015*** 1.593* * 2.900*

6 Integrationsprogram Danskuddannelse Indsatser Grundtilskud Resultattilskud Statsrefusion Introduktionsforløb Danskuddannelse Indsatser Statsrefusion Kontanthjælp og etableringshjælp, integrationsprogram I alt *Budget og Forventet 2015 er ikke opdelt på de enkelte poster **Der er ikke budgetteret med udgifter her, da det tidligere ikke var et stort problem at finde permanente boliger til flygtninge. ***Det forventede regnskab for 2015 er behæftet med stor usikkerhed. Fremskrivningen af udgifterne til ydelser bygger på henholdsvis en stabilisering på det nuværende niveau (ca. 14 mio. i 2015) og en fortsættelse af stigningen fra 2014 (ca. 21 mio. kr. i 2015). Det forventede regnskab for 2014 viser et merforbrug på ca. 6,7 mio. kr. på området, i forhold til Budget I forhold til det korrigerede budget for 2014 er der et merforbrug på ca. 2,6 mio. kr. Merforbruget skyldes i overvejende grad den stigende udgift til kontanthjælp. Budgettet for 2015 er beregnet før sommerferien, og er baseret på KL s skøn over udviklingen på området. Udviklingen i antallet af flygtninge er siden da steget væsentligt, og forudsætningerne meldt ud fra statslig side er ikke længere realistiske. Det større antal flygtninge vil betyde flere udgifter til forsørgelse, og det vil kræve en større integrationsindsats. Det forventede regnskab for 2015 er meget usikkert, da det afhænger af mange ukendte faktorer. Randers Kommunes flygtningekvote for 2015 er udmeldt til 80 personer, men Udlændingestyrelsen forventer at opjustere den. På baggrund af den tidligere nævnte forventede tredobling af landstallet for 2015, fra 4000 til , kan Randers Kommune forvente at modtage omkring 240 flygtninge næste år. Dertil kommer, at en evt. familiesammenføring kommer i løbet af 618 måneder efter modtagelsen af en kvoteflygtning, hvilket yderligere underbygger forventningen om en større udgift til ydelser og indsats i 2015 end der er budgetteret med, pga. den høje flygtningekvote i Det må forventes, at udgifterne i 2015 vil overstige udgifterne i 2014, men det er vanskeligt at forudsige hvor stor stigningen bliver. Hvis udgifterne til ydelser skal styres på en hensigtsmæssig måde, er det nødvendigt at investere i integrationsindsatsen. Fortsætter tilgangen af flygtninge på samme niveau som i sensommeren og efteråret 2014, og investeres der ikke i integrationsindsatsen, er der risiko for en fordobling af udgifterne til ydelser i 2015, i forhold til 2014niveauet.

7 Udgifterne til boligplacering kan nedbringes ved at finde billigere alternativer til den nuværende midlertidige indkvartering, f.eks. ved brug af private udlejere. Derudover kan de nedbringes ved at finde flere permanente boliger på forhånd, da staten refunderer kommunens løbende udgifter til permanente boliger til flygtninge. Begge muligheder kræver flere personaleressourcer til det tidskrævende, opsøgende arbejde. Fremadrettet betyder det, at der vil være behov for flere personaleressourcer til indsatsområdet, for på sigt både at kunne nedbringe forsørgelsesudgifter og boligudgifter, samt få integreret flygtningene bedst muligt. Udgifterne til uddannelses og kontanthjælp, samt indtægter fra resultattilskud, er to centrale elementer i integrationsområdets økonomi. De to elementer hænger sammen. Når en flygtning kommer i uddannelse eller i job, så har det to virkninger på budgettet, der forstærker hinanden: Udgiften til kontanthjælp mindskes, samtidig med at det udløser et resultattilskud. Balancen i økonomien afhænger af antallet af flygtninge kommunens integrationsindsats hjælper i uddannelse og arbejde. En hurtig og målrettet indsats er vigtig, både i forhold til udgifterne til ydelser, og den 3 års grænse der er for resultattilskuddet. Overordnet forventes det, at der kan opnås balance mellem indtægter og udgifter, hvis en stor del af flygtningene kommer i arbejde eller uddannelse. Ender de derimod på overførselsindkomst, er økonomien i modtagelsen af flygtninge mindre god. Samtidig vil det forstærke Randers Kommunes problemer med mange borgere på overførselsindkomster, hvor kommunen på nuværende tidspunkt er over landsgennemsnittet. 4. Personalesituationen Opgavebyrden på integrationsområdet er blevet markant større i løbet af 2014, pga. af den større tilgang af flygtninge til integration. Det medfører et behov for at tilføre personaleressourcer til området, der er bemandet efter niveauet for integrationsflygtninge i , på 5070 personer årligt. Med det nuværende niveau på integrationsflygtninge årligt er det nødvendigt med mere personale, til den større opgave som integrationsindsatsen er nu, og fortsat vil være de kommende år. Det aktuelle antal sager ser ud som vist i tabellen nedenfor: Sager pr. 9/ Type Antal sager Flygtninge + familiesammenførte med ydelse 159 (heraf er 14 vurderet jobparate) Flygtninge + familiesammenførte uden ydelse 106 Flygtninge + familiesammenførte total 265 EUborgere 185 Danskuddannelsessager 90 Total 540

8 Mængden af igangværende integrationssager, især vedr. flygtninge og familiesammenførte, vurderes at komme til at stige resten af 2014 og i 2015 med det høje antal asylansøgere i øjeblikket. Det forventes, at der i 2015 vil komme ca. 240 nye integrationssager + evt. familiesammenføringer. Aktuel bemanding og vurdering af behov: For nuværende løftes opgaverne med modtagelse, sagsbehandling, indsats og administration af: 2 sagsbehandlere på fuldtid 1 sagsbehandler på deltid 1 jobkonsulent på fuldtid 1 økonomimedarbejder på deltid I øjeblikket optages ca. halvdelen af sagsbehandlernes tid (omkring 200 timer pr. måned), af opgaver relateret til modtagelsen af flygtninge, dvs. boligsøgning og etablering af bolig, afhentning og indkvartering af flygtninge, første samtale inkl. integrationskontrakt, arrangering af møde med ydelseskontoret og bestilling af tilbud. Når omkring halvdelen af personaleressourcerne er optaget til den gruppe flygtninge der kommer den givne måned, så er der relativt få personaleressourcer til fordeling på de over 500 resterende sager der skal følges op på, med samtaler, nye tilbud osv. Dertil kommer, at administrationen af økonomien på området bliver stadig mere omfattende, men i øjeblikket varetages af en økonomimedarbejder der har mange andre opgaver ved siden af integrationsområdet. Der er en uoverensstemmelse mellem de personaleressourcer der er på området i øjeblikket, og det aktuelle behov. Derudover må det som tidligere nævnt forventes, at det samlede antal sager vil fortsætte med at vokse, pga. af de ca. 240 integrationsflygtninge Randers Kommune forventes at modtage næste år. 5. Forvaltningens vurdering Personalebehovet er stærkt afhængigt af antallet af integrationsflygtninge der skal gøres en indsats for at integrere. Derfor er det forvaltningens vurdering, at det grundtilskud på kr. pr. person, pr. måned (2014sats), som Randers Kommune modtager fra staten til integration af flygtninge og familiesammenførte bør reserveres til at dække indsatsen. Det vil skabe større overensstemmelse mellem personaleressourcer og behov, hvis det knyttes til grundtilskuddet, da grundtilskuddet reguleres med aktiviteten på området. Det anbefales, at det særskilte kontoområde, som allerede eksisterer (5.60.), kun bruges til personale, administration og indsats på integrationsområdet.

9 Regeringen har på finansloven for 2015 afsat en pulje på 250 mio. kr., til modtagelse og integration i kommunerne. Regeringen og KL er pr nået til en fælles forståelse omkring de overordnede principper for udmøntningen af denne pulje. Derudover har regeringen lovet KL, at gå til Folketinget med et forslag om at afsætte yderligere 200 mio. kr. til integration af flygtninge i kommunerne. Af de potentielt 450 mio. kr. der tilføres integrationsområdet forventes det, at de 125 mio. kr. vil gå til at understøtte nye tiltag, i forbindelse med regeringens kommende integrationsudspil. De resterende 325 mio. kr. vil gå direkte til kommunernes budgetter på integrationsområdet. I første omgang vil 125 mio. kr. blive udmøntet på baggrund af antallet af integrationsflygtninge kommunerne hver især skal modtage i Kommunerne har fået indtil 1. april til at aftale imellem sig, hvor mange flygtninge hver kommune ønsker at modtage. Når man ikke til enighed inden 1. april, vil flygtningene blive fordelt efter den normale fordelingsmodel. I april forventes det, at der kommer klarhed over hvor stor en andel af de 125 mio. kr. der tilfalder Randers Kommune. Hvis regeringen får Folketingets tilslutning, vil der senere i 2015 komme en ekstra pulje på 200 mio. kr. til integrationsområdet. Det er forvaltningens vurdering, at de tilførte midler kan medvirke til at finansiere løsningen på den aktuelle ubalance mellem personaleressourcer og indsats, og den store opgave der skal løses. Indhentes der et tilstrækkeligt antal resultattilskud er det muligt at selv ydelserne i integrationsindsatsen er selvfinansierende. Tidligere har det været et område der gav overskud samlet set, og man har derfor brugt overskuddet til at dække ubalancer andre steder. Med det stærkt stigende antal flygtninge der skal integreres i Randers Kommune, anbefales det at integrationsmidlerne fremadrettet bruges på integrationsområdet. Det er nødvendigt, hvis Randers Kommune på sigt skal reducere antallet af flygtninge og familiesammenførte på offentlig forsørgelse, og sikre at de nye borgere bliver godt integreret i kommunen. Det er forvaltningens vurdering, at udgifter til forsørgelse (kontanthjælp) af flygtninge og familiesammenførte kan dækkes af dem samlede ramme for udgifter til indkomstoverførsler. Ovenstående kan betyde, at det overskud der tidligere blev anvendt andre steder, fremadrettet vil mangle der, afhængig af udviklingen på de områder. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj er der en forventning om, at antallet af integrationsflygtninge for 2015 kendes, og at der er kommet en udmelding om Randers Kommunes andel af den første statslige pulje til modtagelse og integration af flygtninge. Dermed kan der laves nogle skøn over, hvor mange penge, der vil være til integrationsindsatsen. Samtidig kan der, inden for denne ramme til integrationsindsatsen, opgøres hvor mange penge, der skal anvendes til personale, administration og indsats på området, samt hvor stor en andel, der vedrører administrativt personale, og dermed skal flyttes til konto 6.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge.

Notat. For Skanderborg Kommune betyder dette, at den udmeldte kvote for 2015 stiger fra de oprindeligt udmeldte 77 flygtninge til 231 flygtninge. Notat Notat til sagen: Integration - nye flygtninge Beskæftigelse og Sundhed Udlændingestyrelsen orienterer i brev af 4. december 2014: Den 30. marts 2014 meldte Udlændingestyrelsen ud, at styrelsen forventede,

Læs mere

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015

Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P00-1-15 Dato: 30.1.2015 Orientering om visitering af kvoteflygtninge til Horsens Kommune i 2015 På grund af det ekstraordinære

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet

16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16 Øget sagsbehandling i Integrationsteamet 16.1 - Bilag: Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote DokumentID: 4078135 18. februar 2015 Økonomiske konsekvenser ved øget flygtningekvote Opsummering

Læs mere

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet

5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 5. Forslag til optimering af den beskæftigelsesrettede indsats på integrationsområdet 15-006528 Sagsfremstilling Administrationen fremlægger

Læs mere

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1

Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser. Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Flygtninge i Køge Kommune modtagelse og indsatser Temamøde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget mandag den 26.1 Dagens program Kl. 13-15: Forvaltningen orienterer Den politiske ramme Fakta om flygtningene

Læs mere

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge.

Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Bilag 8 NOTAT Flygtninge Allerød Kommune har ligesom resten af landet oplevet en kraftig vækst i modtagelsen af flygtninge. Skemaet nedenfor angiver flygtningekvoterne i 2015 og 2016 i forhold til det

Læs mere

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune

Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 30. oktober 2015 Titel: Kapacitetsvurdering på integrationsområdet i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Når strategi for

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven).

Lovgivningen i relation til flygtninge og familiesammenførte er beskrevet i Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven). SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat Beskæftigelsesafdelingen Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 bskps@herning.dk www.herning.dk Flygtninge status for Herning Kommune januar 2016 Kontaktperson:

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016

Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0004938 Dato: 13. august 2015 Titel: Strategi for integration af flygtninge i Halsnæs Kommune 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent I Halsnæs Kommune

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Udkast af 1. september 2006 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Reform

Læs mere

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL

En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL En styrket integrationsindsats oplæg til drøftelser med KL Danmark modtager i disse år historisk mange flygtninge. Kommunerne forventes alene i år at modtage op mod 17.000 flygtninge, ligesom der også

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder

Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Den aktuelle flygtningesituation - udfordringer og muligheder Årsmøde i socialrådgivernes integrationsfaggruppe 12. marts 2015 Chefkonsulent Birger Mortensen, KL bir@kl.dk 27-04-2015 1 Optakt: 2. halvdel

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Beskæftigelsesforvaltningen. rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Notat Side 1 af 6 Til Byrådets medlemmer Til Orientering Kopi til Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra den konservative bytil Aarhus Kommune rådsgruppe om flygtninge Spørgsmål 1. Hvor mange kvoteflygtninge

Læs mere

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje

Netto 2018. Netto 2016. I mio. kr. - = reduktion. Netto 2017. Netto 2019. Arbejdsmarkedsudvalget. Projektpulje I mio. kr. - = reduktion Netto 2016 Netto 2017 Netto 2018 Netto 2019 Arbejdsmarkedsudvalget Projektpulje 1. projektpulje 0,50 0,50 0,50 0,50 2. mindreforbrug på beskæftigelsesrettede indsatser -0,50-0,50-0,50-0,50

Læs mere

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29.

Notat. Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Bilag 6. Den 29. Notat Den 29. november 2010 Bilag 6 Redegørelse til budgetforligspartierne - Udmøntning af budgetforlig for 2011 på integrationsområdet. Af budgetforliget for 2011 vedrørende integrationsindsatsen fremgår

Læs mere

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune

Notat. 1. Indledning. 2. Modtagelse af flygtninge i Randers Kommune Notat Vedrørende: Integrationsstrategi 2016 Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Laila Jerming Jespersen og Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol

Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol Arbejdsmarkedsudvalget Beslutningsprotokol 18-02-2015 Afbud fra: Silkeborg Kommune Søvej 1, 8600 Silkeborg Tif: 8970 1000 wwwsilkeborgkommunedk Indholdsfortegnelse 1 (Offentlig) Godkendelse af dagsorden3

Læs mere

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser

Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Notat 19. april 1 Den øgede flygtningetilstrømning lægger pres på de offentlige finanser Antallet af asylansøgere er steget markant siden sommeren 1. I 1 blev der givet ca. 19. opholdstilladelser til asylansøgere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet.

Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Generelt omkring finansieringen af integrationsområdet. Finansiering efter integrationsloven: Finansieringen af kommunens integrationsindsats består af: - Grund- og resultattilskud - Refusionsordninger

Læs mere

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014

Sag 12-5236. Dok.nr. 142923-14 Udviklingskonsulent for Integration og Sundhed Pia Maria Kirkgaard Nielsen 30-10-2014 Notat vedr. kommunekvoter for flygtninge Baggrund Udlændingestyrelsen udmelder hvert år landstal for flygtninge. Landstallene er et skøn over det antal flygtninge, som vil få opholdstilladelse i Danmark

Læs mere

Status vedrørende flygtninge

Status vedrørende flygtninge Punkt 3. Status vedrørende flygtninge 2014-20536 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Magistratens orientering status vedrørende flygtninge. Direktørgruppen har drøftet sagen i mødet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 28. Oktober 2015 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

Afrapportering på integrationsområdet

Afrapportering på integrationsområdet Afrapportering på integrationsområdet November 2017 Indhold 1. Baggrund og opsamling...1 2. Udvikling i antal flygtninge og familiesammenførte...2 3. Samlet økonomi vedr. flygtninge og familiesammenførte...4

Læs mere

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016

Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet Februar 2016 Social- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Eftersyn af kommunernes økonomi på flygtninge- og integrationsområdet

Læs mere

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud.

N OTAT. Vejledning om finansiering på integration s- området. Overblik over hovedelementer i finansieringsreglerne. Grundtilskud. N OTAT Vejledning om finansiering på integration s- området Notatet omhandler finansieringsordninger for 1) flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere og danskere, der er omfattet af

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 20. Januar 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv. Finansieringen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015

NOTAT. Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Modtagelse af flygtninge på social- og sundhedsområdet 2015 Kommunerne står over for at skulle modtage markant flere flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DAGSORDEN ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 17.12.2013 kl. 08:00 Hjerting Badehotel Strandpromenaden 1 6710 Esbjerg V SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Revision af resultatmål i Beskæftigelsesplan

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune

Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune Punkt 10. Opfølgning på handlingsplan for boligplacering af flygtninge i Aalborg Kommune 2014-002592 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, i samarbejde med Familie- og Socialforvaltningen, at byrådet

Læs mere

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune.

Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. Punkt 15. Modtagelse af nye flygtninge i Aalborg Kommune. 2014-33610. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune selv varetager opgaven, til trods for

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret

Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT Økonomiske konsekvenser af ændret lovgivning for efterspørgselsstyret indsats i 2012 Folketinget har i foråret 2012 vedtaget en samlet

Læs mere

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4.

Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder. Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. Integrationsindsatsen - Pejlemærker, strategi og prioriteringer indenfor udvalgte temaområder Beskæftigelsesudvalgsmødet Den 4. maj 2016 Flygtninge i Herning Kommune Disposition: 1. Status og viden 1.

Læs mere

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune

Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune Strategi for modtagelse og integration af flygtninge i Allerød Kommune - Opfølgningsnotat 1. kvartal 2017 Allerød Kommunes strategi for modtagelse og integration af flygtninge er under implementering og

Læs mere

Udkast til. Forslag. til

Udkast til. Forslag. til Udkast 5. april 2016 Udkast til Forslag til Lov om ændring af integrationsloven, danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge,

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt

Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Integrationsprogramg p g Integrationskontrakt Inden en måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for en udlænding, tilbydes et integrationsprogram og udarbejdes en integrationskontrakt Mål: sikre

Læs mere

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER

TOPARTS OG TREPARTSAFTALER TOPARTS OG TREPARTSAFTALER - FOKUS PÅ JOB OG DANSKUDDANNELSE Uddannelsesforbundets høring på Christiansborg den 21. april 2016 Oplæg ved chefkonsulent Birger Mortensen, KL Markant stigning i antal flygtninge

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet

NOTAT. Allerød Kommune. Beløb i hele kr. + = udgifter/merudgift - = indtægter/mindreudgift Budget. Forventet NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Merudgifter flygtningeområdet På flygtningekvoten for 2014 modtog Allerød

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016

Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden. AMK-Øst 15. februar 2016 Nøgletal for Integrationsindsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 15. februar 2016 Februar 2016 Asylansøgere og flygtninge En asylansøger er en udlænding, der søger om ret til at opholde sig som flygtning i et

Læs mere

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Social- og Arbejdsmarked Notat vedr. muligheder for permanente og midlertidige boliger til flygtninge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Generelt vedr. situationen omkring boligplacering af flygtninge i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Integration Hvad og hvorfor. November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers

Integration Hvad og hvorfor. November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers Integration Hvad og hvorfor November 2015 Oplæg for Venligboerne i Randers Rammer for arbejdet i Integration 1. Værdier i arbejdet med integrationsborgere 2. Formål 3. Mål 4. Opgaver 5. Lovgivning og arbejdsgange

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde

Modtagelse af flygtninge. Borgermøde Modtagelse af flygtninge Borgermøde FAKTA OM FLYGTNINGE Side 2 02.07.2015 Antal visiterede flygtninge og udmeldt kvote 120 100 80 60 40 Antal Visiterede Udmeldt kvote 20 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Læs mere

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015

2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2 Godkendelse af antal modtagne flygtninge i 2015 2.1 - Bilag: Borgmesterbrev - Procedure for fordeling af flygtninge i 2015 DokumentID: 4076745 Til borgmesteren Procedure for fordeling af flygtninge i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget

Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Sektorredegørelse for Trygheds- og Integrationsudvalget Kapitel 1 Beskrivelse af området Udvalget beskæftiger sig med en række overordnede politiske og strategiske opgaver i relation til integration og

Læs mere

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark

N o t a t. Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark N o t a t Arbejdsmarkedskontor Øst 18. februar 2016 Flygtninges vej fra grænsen til et job i Danmark Dette notat giver et overblik over de mange forskellige instanser og indsatser, den enkelte flygtning

Læs mere

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge

Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Hjørring Kommune Notat Økonomistaben, Økonomisk Forvaltning 3.juni 2016 Side 1. Notat vedr. økonomien i projekterne vedr. midlertidige boliger til flygtninge Nærværende notat vil gennemgå beregninger af

Læs mere

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger

Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger Til: Økonomiudvalget Fra: Forvaltningen Status på flygtningeområdet merudgifter til boligplacering m.v. og fremtidige handlinger 13. november 2014 Furesø Kommune modtager 31 flygtninge i 2014. Oprindelig

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration

BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BI_3b2: F1a - Flygtninge 2018: Job, uddannelse og integration i samfundet BUDGETNOTAT Baggrund Med refusionsreformen

Læs mere

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF

DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Integration af flygtninge DA's forslag til en ny integrationsindsats 3. december 2015 BTF Dok ID: 71561 Kort fortalt DA har 67 markante anbefalinger til ændring af integrationsindsatsen, som regeringen

Læs mere

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015

Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 Tabel 2: Oversigt over tilgang af flyg 2012 2013 2014 Opr. BO I 2015 budget Integration BOF I 2015, Antal 2015 Ny tilgang flygtninge*) 10 15 31 23 73 Fuldtidspersoner, som modtager kontanthjælp til flygtninge.

Læs mere

6. Normering på integrationsområdet

6. Normering på integrationsområdet Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 18. maj 2015 6. Normering på integrationsområdet 15-006526 Sagsfremstilling Tilstrømningen af nye flygtninge til Ringkøbing-Skjern Kommune, har været kraftigt

Læs mere

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Status på integrationsindsatsen i Assens kommune I indeværende notat gives en status på integrationsindsatsen i Assens kommune

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FOR NYE BORGERE I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE 1 Generel information for dig som er ankommet til Lyngby-Taarbæk Kommune som flygtning eller familiesammenført til en flygtning. Denne folder samler de vigtigste

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet - Version 1-1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: Drøftet. 1500

Læs mere

Jobcenteret - Aktivteam

Jobcenteret - Aktivteam Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner,

Læs mere

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud.

Såfremt Helsingør Kommune har udgifter som gennemsnitskommunen i 2016, bliver udgifterne på det budgetgaranterede område dækket fuldt ud. Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 09.11.2015 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Indledning I dette notat

Læs mere

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion

NOTAT. Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Integrationsområdet: Strategi og behov for budgetkorrektion Byrådet Dato: 26. marts 2015 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon / Lotte Vandel / Charlotte B. Olsen

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016

Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Øget beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen Februar 2016 Integration på arbejdsmarkedet er en helt central del af integrationen i det danske samfund. En forstærket indsats for flygtninge og familiesammenførte

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-16 Dato: 08-08-2016 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2017-2020 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers

Område (kvote) 2016 (kvote) Landstal Randers Notat Vedrørende: Integration 2016 indsats og økonomi Sagsnavn: En samlet integrationsindsats Sagsnummer: 15.00.00-G01-30-15 Skrevet af: Mette Holst-Langberg Forvaltning: Social og Arbejdsmarked sekretariat

Læs mere

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494

Køb af pladser* 2.820 1.884 1.276 666 Salg af pladser 2.828 2.828 2.828 2.828 Teknisk korrektion - Netto 5.648 4.713 4.104 3.494 BAGGRUNDSNOTAT Teknisk budget 2016-2019 Køb/salg af plejeboligpladser Gennemgang af de tekniske budgetter for køb- og salg af plejeboliger 2016-2019 har vist, at de nuværende budgetter ikke kan realiseres

Læs mere

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.

På denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014. Notat om indsatsen for aktivitetsparate Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-2-14 Dato:10.3.2014 Notat om indsatsen for aktivitetsparate Udfordring Det er et mål for beskæftigelsesområdet at hjælpe

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.

Det bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet. Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer

Oversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 September 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2003 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN Regeringens finanslovforslag for 2003 viser, at der er afsat væsentligt færre statslige

Læs mere

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1

i mio. kr Merudgifter i alt 6,7 8,3 Merindtægter i alt -3,2-3,2 Nettomerudgifter i alt 3,5 5,1 NOTAT Flygtningeanalyse 2016-2017 3. udkast Dato: 18. august 2016 1. Resultat af analysen Analysen har til formål at afdække kommunens nettomerudgifter som følge af den aktuelle flygtningesituation. Som

Læs mere

Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune

Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune Analyse af integrationsområdet i Frederikssund Kommune 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 4 2.1 Proces for arbejdet med integrationsstrategien... 5 3. Flygtningene i Frederikssund... 5 3.1. Flygtningekvoten

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Referat Åben dagsorden Økonomiudvalget 20142017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 12:15 Mødet afsluttet: kl. 12:35 Mødested: Ekstraordinært Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere