Svar fra Borgmesteren til Bjarne Overmark, Beboerlisten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar fra Borgmesteren til Bjarne Overmark, Beboerlisten"

Transkript

1 Vedrørende: Svar på henvendelse fra Bjarne Overmark vedr. fremtidig alkoholbehandling i RK Sagsnavn: Spørgsmål og beslutningsforslag fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. fremtidig alkoholbehandling i Randers Kommune (Møde 17. november 2014) Sagsnummer: G Skrevet af: Anne Stine Jørck Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: Sendes til: Byrådet Svar fra Borgmesteren til Bjarne Overmark, Beboerlisten Indledning: Bjarne Overmark fra Beboerlisten rejser en række spørgsmål og overvejelser i forhold til alkoholbehandlingen i Randers Kommune. Inputtene kan indgå i de fremadrettede overvejelser om indsats på rusmiddelområdet. Alkoholbehandling har en høj prioritet i Randers Kommune, hvilket bl.a. kommer til udtryk i den nye rusmiddelplan, der er godkendt i socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere den 3. september 2014, og i Rusmiddelcenterets behandlingstiltag, som bygger på veldokumenterede behandlingsformer, tidlig opsporing af alkoholafhængige borgere, oplysningsarbejde mv. Rusmiddelcenteret arbejder i høj grad tværfagligt med alkoholbehandling, da problemstillingen involverer både sundhedsfaglige og sociale problemstillinger. Et af hovedproblemerne indenfor området er, at alkoholmisbrug og afhængighed ofte ikke påtales, da problemet er tabubelagt både for den enkelte og for de pårørende, som kunne gribe ind. På landsplan vurderes det, at kun % af dem, der er alkoholafhængige, er i behandling. Dette gør sig også gældende for Randers Kommune. Tal fra Sundhedsstyrelsen estimerer, at der er storforbrugere af alkohol (drikker mere end 21 genstande om ugen for mænd og 14 genstande om ugen for kvinder) i Randers Kommune. Ud af disse vurderes 2500 at være afhængige af alkohol. Konsekvenserne af et langvarigt misbrug er ofte, udover en lang række af alkoholrelaterede sygdomme, også social deroute i form af brudte familier, mistede jobs, økonomiske problemer mv. I en dansk kontekst er det ydermere vigtigt at bemærke, at alkohol er en væsentlig og temmelig almindelig del af vores kultur i forhold til sociale sammenkomster og samvær i familien. Alkohol er desuden let tilgængeligt og billigt, hvilket understøtter den kulturelle tendens. For at imødegå de her komplekse problemstillinger er der i Randers Kommune igangsat en lang række tiltag, herunder tidlig opsporing af alkoholafhængige borgere. Her undervises medarbejdere på jobcentret, familieafdelingen m.fl. i, hvordan man kan spørge til alkoholvaner, og hvordan man hjælper borgere videre til Rusmiddelcentret. Hensigten er flersidig, dels at få flere borgere i behandling og dels at nedbringe antallet af år med et overforbrug, inden behandling opsøges. 1

2 På Rusmiddelcenteret er der ansat en tværfaglig stab af medarbejdere, som består af sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer. Herudover er der tilknyttet en psykiater, som kan lave udredninger, når der er mistanke om depression, angst, ADHD, bipolare lidelser mv. Rusmiddelcentret arbejder naturligvis på baggrund af de behandlingsmetoder, som er bedst dokumenteret i disse år, og her er den kognitive terapi den førende metode. Forskningsmæssigt er der også belæg for at sige, at langvarig behandling ikke nødvendigvis er bedre behandling. Til trods for de komplekse problemstillinger, som kendetegner alkoholmisbrug, så er der generelt sket en meget positiv udvikling på alkoholbehandlingsområdet i Danmark, og med sin nye rusmiddelplan og den styrkede tværfaglige behandlingsindsats på Rusmiddelcenteret, er Randers Kommune godt rustet til at møde de udfordringer, som alkoholproblemer i vores kommune medfører. Nedenfor besvares Bjarne Overmarks 12 spørgsmål. Spørgsmål og svar: Spørgsmål 1: I Din Avis Randers kunne man den 17. september 2014 læse, at Socialudvalget har vedtaget en ny rusmiddelplan, som bl.a. omfatter en mobilenhed og et akut afrusningstilbud til lettere tilfælde. Hvad er omkostningerne i forbindelse med de nye tiltag pr. år? Svar: Der er ikke tilført nye midler til Rusmiddelcenter Randers til implementeringen af rusmiddelplanen. Rusmiddelcenter Randers har fået midler fra innovationspuljen i Randers Kommune til i en to-årig periode at tilbyde afrusning af borgere, der ikke nødvendigvis er i behandling i Rusmiddelcentret. Perioden løber fra den 1. august 2014 til udgangen af juli Midlerne til at etablere et mobilteam er bragt til veje ved en omlægning af Rusmiddelcentrets døgnbudget og koster pr. år kr. til et team bestående af to medarbejdere. Spørgsmål 2: Hvilke resultater forventer man at opnå med de nye tiltag? Giver det besparelser på andre områder? Hvilke? Svar: I forhold til resultaterne af det nye mobilteam, så forventer Rusmiddelcenter Randers, at mobilteamet vil kunne tilvejebringe en bedre, mere fleksibel og sammenhængende indsats til borgere med svære misbrugsproblemer, som ikke er i stand til at møde op i Rusmiddelcentret. Målgruppen for mobilteamet vil ofte også have psykiatriske problemer. Mobilteamet vil kunne påbegynde behandlingen i eget hjem, på forsorgshjem og på sygehus, eller hvor borgerne måtte befinde sig. Disse borgere vil endvidere få en bedre indsats i forbindelse med projektkoordinerede indsatsplaner, hvor Regionspsykiatrien i Randers og Rusmiddelcenteret er forpligtet til at lave en koordineret indsatsplan for denne målgruppe, så ingen dobbeltdiagnosticerede borgere falder mellem to stole. Derudover iværksætter Rusmiddelcenteret disse tiltag i løbet af 2015 med henblik på en forbedret borgerrettet effekt: Etablering af et gruppetilbud til dobbeltdiagnosticerede inspireret af konceptet På vej mod et bedre liv Systematisk screening af borgere med dobbeltbelastning ud fra KL s screeningsredskab Forventningen til resultaterne af et akut afrusningstilbud er: 2

3 Reducere og/eller fjerne fysiske abstinenssymptomer Afholdenhed i en kortere eller længere periode Opnå erfaring med at være ædru Øget afklarethed omkring målsætning For nyindskrevne, at motivere til alkoholbehandling Evt. mulighed for opfølgning med anden medicinsk behandling På sigt færre længerevarende indlæggelser Der er ikke indregnet besparelser på de øvrige behandlingsområder, som følge af de nye tiltag. Spørgsmål 3: Hvor henvises de sværere tilfælde til, som Rusmiddel Center Randers ikke kan tilbyde akut afrusning? Svar: Randers Kommune henviser borgere med svære abstinenser (abstinensgrad 2-3) til afrusning under indlæggelse på forsorgshjem som Svenstrupgård, Vibohøj eller omsorgstilbuddet Blå Kors Arden og Hobro. Derudover har Rusmiddelcentret et tæt samarbejde med borgerens egen læge omkring indlæggelse på Regionshospitalet. I forhold til dobbeltbelastede/diagnosticerede borgere visiterer Rusmiddelcenter Randers også til døgnbehandlingstilbuddet Ringgården, som er specialiseret i at håndtere denne dobbeltproblematik. Spørgsmål 4: Er der nogen dokumentation for virkningen af behandlingen på Rusmiddelcenter Randers eller andre tilsvarende behandlingscentre i Danmark? a) På landsplan kommer 10-15% af dem med alkoholproblemer i behandling. Hvor mange af dem, som kommer i behandling på Rusmiddel Center Randers gennemfører behandlingen? Svar: I 2014 angav borgere ved indskrivning, at 30,6 % af dem var betydeligt eller meget besværet fysisk, men ved udskrivning var kun 18,4 % betydeligt eller meget besværet. I forhold til hvor besværet borgerne var af alkohol, rapporterede 75,7 %, at de var betydeligt til meget besværet ved indskrivning, men kun 4,1 % rapporterede om det samme ved udskrivning. b) Hvor mange af dem, som gennemfører behandlingen, er stoffri/ædru efter hhv. 3, 6, 9 og 12 måneder? Svar: Rusmiddelcenter Randers har, som de fleste andre misbrugscentre, ikke fulgt systematisk op på borgerens mål og behandlingsplan efter endt behandling. Imidlertid bliver der ultimo 2014 etableret baselinemålinger for hvor mange, der opnår målet om reduktion eller afholdenhed efter afsluttet behandling. Det er besluttet at følge op på disse effektmål to gange årligt, henholdsvis den 1. marts og den 1. september På stofområdet følger Rusmiddelcentret den beskrevne praksis, jf. kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i Serviceloven, at der fra 2015 skal følges op på borgerens behandlingsplan en og seks måneder efter borgeren har afsluttet et behandlingsforløb. c) Hvor mange procent er blevet selvforsørgende og vendt tilbage til arbejdsmarkedet efter behandling? Svar: I Danmark foretages der ikke samkøring af personregistreringer på rusmiddelsområdet og arbejdsmarkedsområdet. Rusmiddelcentret har derfor ingen data i forhold til spørgsmålet. 3

4 Spørgsmål 5: Når en borger kommer i behandling på RC, bliver der så rutinemæssigt gennemført en grundig lægeundersøgelse for at konstatere, om borgeren viser symptomer på demens, B-vitamin mangel, underernæring eller fejlernæring, nervebetændelse eller andre lidelser, fx manglende koncentrationsevne som følge af et langvarigt alkoholmisbrug? Svar: Når der er behov for det, medvirker Rusmiddelcenter Randers til, at borgeren kommer til egen læge og bliver undersøgt for disse symptomer. På Rusmiddelcenter Randers kan borgeren henvises til den tilknyttede psykiater med henblik på udredning af psykiatriske problemstillinger såsom angst, bipolar affektiv sindslidelse, depression, ADHD med mere. Det testes også, når det findes relevant, for personlighedsforstyrrelser ved brug af spørgeskemaet MCMI-3. I forbindelse med den akutte abstinensbehandling får borgeren B-vitaminer med til brug til de 7-10 dage, som abstinensbehandlingen varer. Rusmiddelcentret har to sygeplejersker ansat, som bidrager med et bredt og velkvalificeret sundhedsfagligt fokus. Spørgsmål 6: Hvor mange borgere er der på plejecentrene i Randers Kommune, som er anbragt pga.: Plejecentrene i Randers Kommune varetages af Sundhed og Ældreforvaltningen. Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen har derfor indhentet svarene vedrørende disse herfra. a) Alkoholdemens eller forringelse af hukommelsen og de intellektuelle og kognitive evner, såsom besvær med at løse problemer og lære (Korsakoff syndrom) eller andre hjerneskader? Svar: Rusmiddelcentret har ingen data i forhold til spørgsmålet. b) Skader på det centrale og pedifere nervesystem (Wernickes encefalopati)? Svar: Wernickes encefalopati er et meget sjældent syndrom, og det er langt fra givet at der overhovedet findes en borger i Randers Kommune med dette syndrom. c) Amputationer som følge af nervebetændelse og andre alkoholrelaterede fysiske skader? Svar: Rusmiddelcentret har ingen data i forhold til spørgsmålet. d) Hvad koster en plejehjemsplads i gennemsnit i Randers Kommune? Svar: Taksten for en plejebolig i Randers er og kr. for en demensbolig. Derudover går en procentsats af disse penge til fællesudgifter og til specialistfunktioner såsom sår, uddannelse, ernæringsspecialister etc. Spørgsmål 7: På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man læse, at 38 borgere døde af en alkoholrelateret lidelse eller ulykke i Randers Kommune i Hvordan ser statistikken ud for årene 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013 i Randers Kommune? Svar: Rapporten fra Sundhedsstyrelsen bliver opdateret i starten af Derefter vil det være muligt at fremsøge nyere data med hensyn til, hvor mange Randers-borgere der er døde af alkoholrelateret skrumpelever, som er den statistik, som spørgsmålet refererer til. Spørgsmål 8: Citat fra Alkohol og Samfunds alkoholpolitiske appel november 2012: Langt de fleste praktiserende læger har 1-5 henvendelser om ugen, hvor alkohol er årsagen, men størstedelen af lægerne har problemer med at henvise patienterne videre. De finder, at tilbuddene er for få og for dårlige - både kommunens, regionens og de private tilbud. 4

5 Hvad siger lægerne i Randers Kommune? Er de tilfredse med tilbuddene? Svar: Som det fremgår af Rusmiddelplanen skal der arbejdes på tværs i kommunen for at have et stadigt fokus på alkoholproblemer. De praktiserende læger er vigtige samarbejdspartnere, Rusmiddelcenteret har for en uge siden haft besøg af læger fra 11 lægepraksisser i kommunen og flere er interesserede. Der er ved at blive udarbejdet information om centerets tilbud på som er der, hvor lægerne søger information. Der er kontakt med sygehuset med henblik på en mere sammenhængende indsats, når borgere er indlagt til afrusning. Der arbejdes på en mere koordineret indsats med psykiatrien, hvad angår borgere med dobbeltdiagnoser (psykisk sygdom og samtidigt misbrug). I forbindelse med Kommunalreformen i 2007 tog mange kommuner misbrugsbehandlingen hjem, og i den forbindelse opstod der en del kritik bl.a. fra Lægeforeningen, med hensyn til, at behandlingen i Danmark var for uensartet, og at kvaliteten nogle steder i landet var for dårlig. Der er sket rigtig meget på feltet, og bl.a. i Randers Kommune er der de seneste par år sket store og markante kvalitetsforbedringer af behandlingsindsatsen. Spørgsmål 9: I vores nordiske venskabsbyer har man langt mere vidtrækkende behandlingstilbud, fordi man i de øvrige nordiske lande betragter stof- og alkoholafhængighed som en sygdom, der kan behandles. Svar: I alle vores venskabsbyer har borgeren ret til gratis ambulant behandling, som vi kender det i Danmark, men borgerne har også ret til gratis dagbehandling og døgnbehandling. Desuden kan borgere blive indlagt til afrusning på et hospital eller en afrusningsenhed, hvor borgeren får omfattende pleje og rådgivning om behandlingsmulighederne. I Norge er der mulighed for at tvangsindlægge borgere, som åbenbart skader sig selv både fysisk og psykisk med deres misbrug. Rusmiddelcenter Randers har nogenlunde samme behandlingsmuligheder, som skitseret i Ålesund i Norge, undtagen tvangsbehandling. Derudover henviser vi også til døgnbehandling. Norge er et tyndt befolket land i nogle områder, hvilket er en af grundene til, at man har samlet misbrugsbehandlingen i større centre, da hver lille bygd ikke kan have et særskilt tilbud. Det betyder også, at nogle må rejse langt for at komme i behandling. Ringsted Rådgivningscenter A-konsulent kursus, som Bjarne Overmark refererer til, bygger på principper fra den kognitive og systemiske metode samt få elementer fra 12-trinsmodellen. Forløbet består af tre grupper: Gruppe 1, som er et 6-9 ugers motivations/afklaring af ambivalens forløb, derefter overgår man til gruppe 2, som er et 12-ugers forløb, hvor man forinden har forpligtet sig til en målsætning om stoffrihed eller afholdenhed. Til sidst overgår borgerne til efterbehandlingsgruppen, som varer et halvt år, hvorefter man kan fortsætte i efterbehandlingsgruppen på frivillig basis. Tilbuddet har eksisteret i knap et år. Spørgsmål 10: Finansiering af nyt dagbehandlingstilbud Citat fra Alkohol og Samfunds alkoholpolitiske appel november 2012: 5

6 Kommunernes udgifter til alkoholbehandling, udgjorde i 2010 på landsplan 283,5 mio. kr. Beløbet udgør kun en brøkdel af samfundets omkostninger uanset hvordan disse opgøres. Da samfundet som nævnt har effektive metoder til rådighed i misbrugsbehandlingen er her med andre ord et betydeligt potentiale for besparelser. Som illustration kan nævnes, at man i Viborg Kommune regner med at kunne finansiere hele sin familiebehandlingsindsats, hvis den fører til bare én tvangsanbringelse mindre pr. år. Det er afgørende, at der skabes økonomisk råderum for en udbygning af indsats over de kommende år. Udbygningen kan ske over en årrække på f.eks. otte år, hvor man først i år tre når den fulde behandlingskapacitet, som så aftrappes efterhånden som antallet af alkoholafhængige mv. falder. Det må samtidig overvejes, om udbygningen kan finansieres på en måde, der hjælper aktørerne til at tænke tværgående og langsigtet. Risikoen for kassetænkning er til stede fordi udgiften til behandling afholdes af kommunen inden for etårige budgetter, mens de besparelser og nye indtægter, der vil være resultatet af en effektiv behandling først sker senere og i høj grad tilfalder regionerne, staten og private, bl.a. livsforsikringsselskaber og pensionskasser. Det kan tale for at etablere en fælles pulje, der finansierer behandling i kommunalt, regionalt eller privat regi. Kommunernes bidrag til finansieringen kan ske som et beløb pr. borger, evt. med udgangspunkt i de ca. 60 kr. pr. borger, som kommunerne bruger på sagen i dag. Den øvrige finansiering kan evt. findes i den regionale meraktivitetspulje, som et udtryk for en opprioritering af alkoholbehandlingen i de kommende års aktivitetsforøgelse i sundhedsvæsenet. Andre muligheder er at øremærke nye statslige bevillinger til formålet eller at pålægge f.eks., sundheds- og livsforsikringer en midlertidig afgift, der svarer til de gevinster, selskaberne kan se frem til, hvis kunderne dør senere og fortsætter længere på arbejdsmarkedet end i dag som følge af en effektiv alkoholpolitik. Svar: I forhold til overskriften på spørgsmål 10 om finansiering af et nyt dagtilbud/omprioritering mellem forvaltningsområder, så skal det anføres, at indsatserne beskrevet i rusmiddelplanen udføres indenfor eksisterende budgetramme. En udvidelse af aktiviteter kræver derfor at Rusmiddel Center Randers tilføres yderligere midler. Dette vil i givet fald skulle indgå i næste års budgetforhandlinger på baggrund af et konkret budgetforslag. Spørgsmål 11: Et simpelt regnestykke over udgifter og besparelser Kan det betale sig at tilbyde borgere med alkoholmisbrug et alternativ til behandlingen på Rusmiddelcenteret? Vi ved, at: 1) Ca. 140 nye borgere kommer i behandling i Rusmiddelcenteret om året 2) Der er 975 borgere, der er registrerede med et alkoholmisbrug i NAB (Det Nationale Alkoholbehandlingsregister) 3) Statistisk set er 4,8% af den danske befolkning alkoholafhængige 4) Statistisk set er der borgere over 20 år med alkoholafhængighed i Randers kommune 5) Kun 140 er i dag i behandling i Rusmiddelcenteret. Det svarer til: 6) 14,4% af de registrerede 975 alkoholmisbrugere i kommunen eller 7) 4% ud af statistisk beregnede antal alkoholmisbrugere 6

7 Her er et meget forsimplet regnestykke på, hvad kommunen kan spare på længere sigt, hvis de alkoholafhængige fik et gratis behandlingstilbud, hvor kursusudgiften fx blev betalt i henhold til Sundhedslovens 140 eller Servicelovens 86. Svar: Med rusmiddelplanen og en ny behandlingstilgang, hvor der er fokus på tidsafgrænsning og alkohol- og stofmålsætning, er rammerne skabt for at arbejde henimod de langsigtede 2020-mål og 6-bysamarbejdsmålene om, at flere borgere opnår målsætningen om reduktion og afholdenhed og at flere kommer i behandling. Med disse tiltag og et øget fokus på kvalitet og effekt af behandlingen vil Rusmiddelcenteret kunne adressere de alkoholproblemer, som nogle af Randers Kommunes borgere står overfor. Spørgsmål 12: Vil byrådet overveje et forslag om, at kommunen etablerer et fem-årigt pilotprojekt jf. ovenstående model, der er afprøvet i Sverige og Island i en årrække. Her viser interne og eksterne opfølgninger i flere omgange følgende resultater: 48% af de patienter, som gennemførte hele primær- og efterbehandlingen fik en stabil ædruelighed og etablerede kontakt med en selvhjælpsgruppe. Denne gruppe af patienter fungerede godt på arbejdspladsen og havde et mere vitalt familieliv end tidligere. 27 % af patienterne, som gennemførte primær- og efterbehandlingen, havde sporadisk eller ingen kontakt med en selvhjælpsgruppe. I denne gruppe var der to kategorier af patienter. Dels en gruppe med stabil ædruelighed og dels dem, som opnåede længere perioder med ædruelighed med enkelte tilbagefald. De fleste i denne gruppe havde dog genvundet sin tidligere arbejdskapacitet. 21% af patienterne havde gennemført hele primærbehandlingen men afbrød efterbehandlingen. I denne gruppe fandt man patienter med de største vanskeligheder med at opnå ædruelighed eller stabilitet i livet i øvrigt. En gruppe havde opsagt ansættelsesforholdet med sin arbejdsgiver. En anden gruppen gennemgik en ny rehabilitering eller var sygemeldte. Få i denne kategori havde kontakt med en selvhjælpsgruppe. 4% af patienterne havde afbrudt primærbehandlingen. Det dominerende træk i denne gruppe var, at de havde opsagt deres ansættelsesforhold og/eller var (langtids-) sygemeldte. To opfølgninger har vist, at 75% af patienterne får en bedre livskvalitet og vender tilbage til normal arbejdskapacitet efter afsluttet behandling. Hvis man etablerer et pilotprojekt, skal alle borgere følges, indtil projektet slutter. Der skal føres statistik over succesraten i forhold til tilbagefald, men ikke mindst skal det synliggøres Når pilotprojektet slutter, kan man herefter lave en fordelingsnøgle over hvor stor en andel af behandlingen, som hhv. kommune, region og stat skal betale af behandlingen. Svar: Forvaltningen takker for forslaget, som vil kunne indgå i det videre arbejde med alkoholbehandlingen i socialudvalget inkl. de ikke arbejdsmarkedsparate borgere. Som i svaret på spørgsmål 10, skal det også her anføres, at indsatserne beskrevet i rusmiddelplanen udføres indenfor eksisterende budgetramme. En udvidelse/omprioritering mellem forvaltningsområder vedr. aktiviteter på Rusmiddel Center Randers kræver derfor, at der tilføres yderligere midler til området. Dette vil i givet fald skulle indgå i næste års budgetforhandlinger. 7

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere

Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Kvalitetsstandard for social og lægelig behandling af stofmisbrugere Lovgrundlag Lov om Social Service 101: 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk.

Læs mere

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk

St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk 1 St. Dannesbo, Bryllevej 20, 5250 Odense SV www.dannesbo.dk St. Dannesbo er forankret i Social- & Arbejdsmarkedsforvaltningen i Odense Kommunes Socialcenter under omsorgsområdet Vi er et midlertidigt

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011

Årsrapport. RusmiddelRådgivning 2011 Årsrapport RusmiddelRådgivning 2011 Indhold Indledning... 3 Organisering... 3 Beliggenhed... 4 Lovgrundlag... 4 Målgruppe og formål... 5 Budget... 6 RusmiddelRådgivnings opgaver... 6 Rusmiddelbehandlingen...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov

KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening. Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov KRAM screeninger med fokus på Alkoholscreening Jf. anbefalingerne i Den Danske Kvalitets Model(DDKM) skal patienters behov for: Forebyggelse og sundhedsfremme (Standard 2.16.2) vurderes i jf: Patienters

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring.

I det følgende gives seks anbefalinger til politikerne, som vil medvirke til at forebygge og reducere forekomsten af underernæring. Forum for Underernærings anbefalinger til reduktion af underernæring: Underernæring 1 blandt ældre og patienter 2 er et betydeligt problem for den enkelte og koster samfundet mia. af kr. årligt. En indsats

Læs mere

Kolding Misbrugscenter

Kolding Misbrugscenter 1 Årsrapport for tilsyn 2012 Voksenområdet Kolding Misbrugscenter Oplysninger om tilbuddet Tilbudets navn: Kolding Misbrugscenter Tilbudstype: SEL. 101. Misbrugscentret yder dagbehandling til alkohol-og

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje

2 af 90. Indtast kontaktoplysninger og kommunenummer Ét svar i hver linje 0% 0% 100% 1 af 90. Skabelon for Voksenområdet (hvor ikke andet er nævnt, refererer -henvisninger til Lov om social service, jf. lovbek. nr. 979 af 1. oktober 2008): På mange af spørgsmålene er der supplerende

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 35 Kvalitetsstandard For Social behandling af alkoholmisbrug Sundhedslovens 141 2016 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Ansøgningsskema for satspuljeprojekt Satspuljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

Læs mere

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner

Samarbejdsaftale på alkoholområdet. Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Samarbejdsaftale på alkoholområdet Til politikere og ledende embedsmænd i kommuner og regioner Indholdsfortegnelse 1. Vision, mission og kernekompetencer... 3 2. Behandlingstilbud... 4 Døgnbehandling Dagbehandling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om familieorienteret alkoholbehandling 2008/1 BSF 146 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Özlem Sara Cekic

Læs mere

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter

Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter Årsrapport for Rusmiddelcentrets aktiviteter 213 Indhold Indhold... 1 Rusmiddelcentret... 2 Lægekonsulenten og medicinsk rusmiddelbehandling... 3 Familieorienteret alkoholbehandling... 3 Alkoholbehandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013

Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Økonomi og Indenrigsministeriet Slotholmsgade 10 12 1216 København K København, den 8. april 2013 Vedr.: Høringssvar om rapport fra udvalget om evaluering af kommunalreformen Alzheimerforeningen takker

Læs mere

Virksomhedsplan 2015-2016. Randers Kommune. Rusmiddelcenter Randers. Virksomhedsplan for Rusmiddelcenter Randers 2015-2017

Virksomhedsplan 2015-2016. Randers Kommune. Rusmiddelcenter Randers. Virksomhedsplan for Rusmiddelcenter Randers 2015-2017 Rusmiddelcenter Randers 2015-2017 Randers Kommune Virksomhedsplan Rusmiddelcenter Randers 2015-2016 Side 1 af 24 R u s m i d d e l c e n t e r R a n d e r s, T o l d b o d g a d e 3, 8 9 0 0 R a n d e

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016

Nyhedsbrev Nr. 1 januar 2016 Tilbud i Sundhedshuset Vægttabstilbud Vi tilbyder vejledning, når du gerne vil: - gøre noget ved din vægt - stoppe med at ryge - i gang med motion - spise sundere - eller ønsker en samtale om hvordan du

Læs mere

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri

Udviklingsnotat Center for Misbrug og Socialpsykiatri Område: Det sociale område Afdeling: Konsulent og rådgivning Journal nr.: 10/7739 Dato: 2. maj 2011 Udarbejdet af: Peter Schøning E mail: peter schoening@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631006 Forslag til:

Læs mere

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om

Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om Oversigt over aktiviteter i henhold til rammepapir og Frederiksberg kommunes overvejelser om yderligere tiltag Forebyggelse og sundhed - voksne Skal/kan indsatser i henhold til rammepapir Kommunen skal

Læs mere

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg.

Nærværende er en kort status for projektet og udkast til oplæg til de elementer det kan være relevant at lade indgå i et sådant forsøg. NOTAT Statusnotat/udkast til projektoplæg: Integreret psykiatri i Region Sjælland (Trieste-projekt) Region Sjælland har i Budget 2014 afsat 2 mio.kr. til forberedelse af et forsøg med etablering af integreret

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund Frederikssund Kommune ønsker at udgiften til misbrugsbehandling

Læs mere

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer

Alkoholbehandlingens. tilbud. - til alle der er berørt af alkoholproblemer Alkohols tilbud - til alle der er berørt af alkoholproblemer INDHOLDSFORTEGNELSE Alkohol i Holstebro Lemvig Struer....... 3 Tilbuddene er gratis................................. 3 Kontakt............................................3

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014

Alkoholbehandling Sundhedslovens 141. Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 Alkoholbehandling Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse Socialområdet 2014 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...3 Indledning...4 Kvalitetsstandard for alkoholbehandling...5

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien

En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien En moderne, åben og inddragende ramme for sundhedsfremmende indsatser i socialpsykiatrien Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Lene S. Olesen, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark

Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark Procesnotat: Udarbejdelse af samarbejdsaftale for dobbeltdiagnosticerede i Region Syddanmark 1. Proces for udarbejdelse aftalen Det Administrative Kontaktforum besluttede den 25. september 2013, at der

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Furesø Kommune Center for Social og Sundhed Voksen Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne efter 101 i lov om social service. 2011-12 Kvalitetsstandard for social behandling

Læs mere

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Revideret: Udmøntning af puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen blev der med finansloven 2014 afsat

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen

metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen 1 Model for døgnbehandling af gravide kvinder med rusmiddelproblemer som grundlag for metode- og kompetenceudvikling og forankring af indsatsen Følgende modelbeskrivelse er primært baseret på materiale

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019

1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Samlet oversigt over driftstemaer for Social- og Sundhedsudvalget: SKP til unge sindslidende 500 500 500 500 Mødrerådgivningen Tandpleje til særligt udsatte 173 173 173 173 borgere 750 750 750 750 Weekend

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område

Socialt indeks. Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Socialt indeks Generelle anbefalinger indenfor det specialiserede, sociale område Kommunen bør sikre, at borgerne altid får det specialiserede tilbud, der bedst matcher den enkelte borgers udfordring.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. September 2017 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling September 2017 Udarbejdet af: Susanne Buch Dato: September 2017 Sagsid.: Version nr.: 1 Side 2 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag

Læs mere

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1

Præsentation. Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1. Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Præsentation Hanne Holm: afdelingssygeplejerske i Q1 Ida Dam: sygeplejerske i Q1 Ressourcerne Tre senge Case manager (læge) KISS-team med 6 medarbejdere (sygeplejersker, sosu-ass og ergoterapeuter) Psykoterapeuter

Læs mere

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling...

Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune. Indhold Formål... 2. Lovgivning i forbindelse med alkoholbehandling... Notat Sagsnr.: 2015/0008301 Dato: 8. marts 2016 Titel: Analyse af den ambulante alkoholbehandling i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Katrine Skovboel og Signe Dalsgaard Thomsen Vækst og Udvikling Indhold

Læs mere

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen

Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen Illness Management & Recovery i misbrugsbehandlingen - Integreret behandlingstilbud til mennesker med dobbeltdiagnoser Psykiatrisk Center Ballerup og Gladsaxe Kommunes Rusmiddelcenter Autisme 2% Mental

Læs mere

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D.

Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner. Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Forventninger og udfordringer i den lokale arbejdstilrettelæggelse med koordinerende indsatsplaner Jan Mainz Professor, Vicedirektør, Ph.D. Misbrug og dobbeltdiagnoser Hvad er problemet? Alkohol Det er

Læs mere

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte

Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte 5. januar 2016 Fra bo- og døgntilbud til den rette faglige indsats med udgangspunkt i egen bolig med 85 bostøtte Beskæftigelse & Sundhed vil med dette notat sandsynliggøre, at budgettet for 107 tilbud

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen

Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen Pkt.nr. 7 Orientering vedrørende opgaveoverdragelsen i forbindelse med kommunalreformen 522979 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltning indstiller til socialudvalget 1. at orientering vedrørende opgaveoverdragelsen

Læs mere

Nye tendenser i psykiatrien

Nye tendenser i psykiatrien Nye tendenser i psykiatrien - fra en kommunal vinkel Jens Peter Hegelund Jensen Direktør Silkeborg Kommune 1 Indhold Udfordringer og tendenser Lokale udfordringer Særligt i forhold til samarbejdet i Psykiatriens

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Kommunalreform fremtidig organisering af genoptræning 524283 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forord. Indsættes senere

Forord. Indsættes senere Veteranstrategi 2 Indhold Forord... 3 Målgruppe og baggrund for strategien... 4 Tilbud til veteraner i Greve Kommune... 5 Job eller uddannelse... 5 Familien... 6 Bolig... 6 Akuttilbud... 7 Hjælpemidler

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. alkoholbehandling for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Forberedelse forud for tilsynsbesøget Forud for besøg: Når besøget varsles, skal embedsinstitutionen kontakte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling. December 2015 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling December 2015 Udarbejdet af: Tone Dato: Nov. 2015 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven

Læs mere

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring

Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Børn i alkoholfamilier også politikernes ansvar Politisk og økonomisk forankring Karin Gaardsted Viceborgmester og Formand for Børne- og Ungdomsudvalget Viborg Kommune, Danmark Disposition Udfordringen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk

August 2014. Tilbud og ydelser. blaakors.dk August 2014 Tilbud og ydelser blaakors.dk Se og læs mere på blaakors.dk Blå Kors og godt Denne lille oversigt og præsentation af Blå Kors Danmarks aktiviteter giver dig et hurtigt overblik over vores mange

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik

Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 191478 Brevid. 1129124 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Oplæg til drøftelse af ny misbrugspolitik 29. oktober 2010 Dette notat

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 66681 Brevid. 1113881 Ref. STPE Dir. tlf. 46 31 77 14 Steentp@roskilde.dk Notat om medfinansiering og økonomiske incitamenter på sundhedsområdet

Læs mere

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1

TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 TEGLPORTEN - RUSMIDDELCENTER 10.2015 1 Teglporten - Rusmiddelcenter Åben for alle Teglporten - Rusmiddelcenter er et gratis tilbud til borgere over 18 år, som søger behandling for at ændre på brugen af

Læs mere

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010

Voksen-Ældreområdet. Ringsted Kommune. Januar 2010 Voksen-Ældreområdet i Ringsted Kommune Januar 2010 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Nøgletal for Voksenområdet...4 2. Nøgletal for Ældreområdet...4 3. Organisationen...4 3. 1. Myndighedsenheden...5 3. 2.

Læs mere

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET

SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET SOCIALUDVALGET 2014 SOCIAL OG UDSATTE OMRÅDET 1 Udfordringen Regeringens 2020 mål på udsatte området Regeringens udspil til sociale 2020 mål for de mest udsatte voksne: 1. Antallet af hjemløse i Danmark

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord

Ydelseskatalog. Misbrugscenter Mariagerfjord / Ydelseskatalog Misbrugscenter Mariagerfjord Indholdsfortegnelse Præsentation af Misbrugscenter Mariagerfjord.................................................... 3 Misbrugscentrets baggrund....................................................................................

Læs mere

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København

Vingsted 2010. Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Vingsted 2010 Finn Zierau Center for Alkoholbehandling København Alkohol og Psykiatrisk comorbiditet Bruger man alkohol på grund af psykisk sygdom? Får man psykiske symptomer på grund af alkohol? Eller:

Læs mere

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE

TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE TIL DIG DER BRUGER RUSMIDLER OG MÅSKE HAR EN PSYKISK LIDELSE Aarhus Universitetshospital, Risskov HVAD ER EN DOBBELTDIAGNOSE? Dobbeltdiagnose er betegnelsen for kombinationen af en afhængighedslidelse

Læs mere

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen.

Følgende er forvaltningens redegørelse for ansvarsfordelingen. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til Socialudvalget Orientering om ansvarsfordeling for psykiatri, alkohol- og misbrugsbehandling mellem kommuner og regioner På socialudvalgsmødet d. 18. maj 2016 blev Socialforvaltningen

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Ninna Thomsen, MB 28.09.17 Sagsnr. 2017-0318352 Dokumentnr. 2017-0318352-5 Kære Ninna Thomsen Tak for din henvendelse af 18. september 2017, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-401 x Styrkelse af behandlingstilbud tæt på borgeren Politikområde 401 Ældre et omhandler en styrkelse af de interne ressourcer til behandlingstilbud tæt på borgerne i Favrskov Kommune. Det forslås,

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere