Biogen Idec Inc. 225 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A. Prospekt for offentligt udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Biogen Idec Inc. 225 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A. Prospekt for offentligt udbud"

Transkript

1 Biogen Idec Inc. 225 Binney Street Cambridge, Massachusetts 02142, U.S.A. Prospekt for offentligt udbud for op til ordinære aktier i Biogen Idec Inc. pålydende værdi pr. aktie USD 0,0005 ifølge Biogen Idec Inc.s aktiekøbsordning fra 1995 til medarbejderne i det Europæiske Økonomiske Område ("EØS") i datterselskaber af Biogen Idec Inc. 26. marts 2014 International værdipapirkode (ISIN) US09062X1037 Tysk værdipapirkode (Wertpapier-Kenn-Nummer) CUSIP-nr.: 09062X103

2 PROSPEKTRESUMÉ Besked til læseren Resumeer består af oplysningskrav kaldet "Elementer". Disse elementer er nummereret i afsnittene A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der er påkrævet i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder. Da der kan være enkelte Elementer, som ikke skal beskrives, kan der være huller i nummereringen af Elementerne. På trods af, at et bestemt Element er påkrævet i resumeet på grund af typen af værdipapirer og udsteder, kan det forekomme, at der ikke er nogen relevant information at anføre angående pågældende Element. I sådanne tilfælde vil der blive anført en kort beskrivelse af Elementet i resumeet med angivelsen "ikke relevant" samt en kort forklarende tekst. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Indledning og advarsler A.2 Finansielle institutioners anvendelse af prospektet til efterfølgende videresalg eller endelig anbringelse af værdipapirer. Dette resumé bør læses som en indledning til prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne bør træffes af investoren på baggrund af prospektet som helhed. Hvis en sag vedrørende oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, kan sagsøger i henhold til national lovgivning i det pågældende EØS-land være forpligtet til at afholde omkostningerne til oversættelse af prospektet, før retssagen kan anlægges. Personer, som har påtaget sig ansvaret for indholdet at dette resumé eller fremlagt resumeet samt en eventuel oversættelse deraf, kan ifalde civilretligt ansvar, dog kun hvis resumeet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af dette prospekt, eller hvis det ikke tilvejebringer de påkrævede vigtige oplysninger, når det læses i sammenhæng med de øvrige dele af dette prospekt. Ikke relevant. Udsteder har ikke givet tilladelse til anvendelse af prospektet til efterfølgende videresalg eller endelig anbringelse af værdipapirer. Afsnit B Udsteder B.1 Udsteders juridiske og kommercielle navn B.2 Biogen Idecs hjemsted og juridiske form, den lovgivning Udstederen opererer under samt stiftelsesland. Udsteders juridiske og kommercielle navn er Biogen Idec Inc. Henvisninger i dette resumé til "Biogen Idec" eller "Selskabet" skal forstås som Biogen Idec Inc. og dets konsoliderede datterselskaber, medmindre andet fremgår af konteksten. Biogen Idec er et selskab. Biogen Idecs hovedkontor er beliggende på adressen 225 Binney Street, Cambridge, Massachusetts 02142, USA. Selskabet blev stiftet i 1985 som et californisk selskab, men blev i 1997 et selskab underlagt lovgivningen i staten Delaware. I 2003 opkøbte Selskabet Biogen, Inc. og skiftede navn fra IDEC Pharmaceuticals Corporation til Biogen Idec Inc. 2

3 B.3 Beskrivelse af Karakteren af Biogen Idecs nuværende drift, dets primære Aktiviteter samt identifikation af de primære markeder, hvorpå Udstederen konkurrerer. Biogen Idec er et globalt biotekselskab, der fokuserer på undersøgelse, udvikling, fremstilling samt markedsføring af produkter til behandling af dissemineret sklerose ("MS") og andre autoimmune lidelser, neurodegenerative sygdomme og hæmofili. Selskabet indgår desuden i samarbejder vedrørende udvikling og kommercialisering af RITUXAN til behandling af non-hodgkin lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi samt andre lidelser og deler det overskud eller tab, der er på GAZYVA for behandling af kronisk lymfatisk leukæmi. Oplysninger i resumeform vedrørende Selskabets markedsførte produkter er anført i tabellen nedenfor: Produkt Indikationer Udviklings- eller markedsføringspartner AVONEX (1) Dissemineret sklerose Ingen TYSABRI (2) Dissemineret sklerose Chrons sygdom Ingen TECFIDERA (3) Dissemineret sklerose Ingen FAMPYRA (4) Dissemineret sklerose (evne til at gå) Acorda Therapeutics FUMADERM (5) Psoriasis Ingen RITUXAN (6) Non-Hodgkin lymfom Reumatoid artritis Kronisk lymfatisk leukæmi ANCA-associeret vasculitis Genentech (Roche-koncernen) (1) AVONEX (interferon beta-1a) til brug for intramuskulær injektion er indikeret til behandling af patienter med tilbagevendende former for MS for at reducere akkumuleringen af fysiske handicap og mindske frekvensen af klinisk eksacerbation. (2) TYSABRI (natalizumab) til brug for intravenøs infusion er indikeret (1) som monoterapi til behandling af patienter med tilbagevendende former for MS for at forsinke akkumuleringen af fysiske handicap og formindske frekvensen af klinisk eksacerbation og (2) i USA, til at frembringe og fastholde den kliniske virkning og remission i voksne patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom med tegn på inflammation, som har udvist utilstrækkelig respons på eller manglende evne til at tåle behandling med konventionel medicin mod Crohns sygdom og med tumor nekrosis faktor ("TNF")-hæmmere. Selskabet samarbejdede tidligere med Elan Pharma International Ltd. (Elan), et associeret selskab i Elan Corporation, plc-koncernen, om udvikling, fremstilling og kommercialisering af TYSABRI. Den 2. april 2013 erhvervede Selskabet fuldt ejerskab af TYSABRI, herunder strategiske og erhvervsmæssige rettigheder samt beslutningskompetence. Ved transaktionens gennemførelse blev samarbejdsaftalen med Elan opsagt. (3) TECFIDERA (dimethylfumarat) kapsler til oral brug med forsinket frigivelse er indikeret til behandling af patienter med tilbagevendende former for MS. TECFIDERA blev godkendt af USA's sundhedsstyrelse, the Food and Drug Administration ("FDA"), i marts I februar 2014 godkendte EU-kommissionen brugen af TECHFIDERA inden for den Europæiske Union ("EU") som såkaldt første-linje behandling af personer med relapsing-remitterende MS. (4) FAMPYRA (tabletter med forlænget frigivelse af fampridine) er indikeret til forbedring af evnen til at gå hos voksne patienter med MS, der har problemer med at gå. (5) FUMADERM (fumarsyreester) tabletter med forlænget frigivelse er alene godkendt i Tyskland og er indikeret til behandling af voksne patienter med moderat til svær plaque psoriasis, hvor topisk behandling er uvirksom. (6) RITUXAN (rituximab) injektion til intravenøs infusion er indikeret til 3

4 behandling af (1) (a) tilbagefald eller refraktær, mild eller follikulær, CD20-positiv, B- celle Non-Hodgkin's lymfom ("NHL") som monoterapi, (b) tidligere ubehandlet follikulær, CD20-positiv, B-celle NHL i kombination med 1. linje kemoterapi og for patienter, der udviser hel eller delvis respons på RITUXAN i kombination med kemoterapi, som monovedligeholdelsesterapi, (c) ikke-progredierende (herunder stabile sygdomme), mild, CD20-positiv, B-celle NHL som monoterapi, efter 1. linje CVPkemoterapi, og (d) tidligere ubehandlet diffus stor B-celle CD20-positiv NHL i kombination med CHOP eller anden antracyclin-baseret kemoterapibehandling, (2) patienter med CD20-positiv kronisk lymfatisk leukæmi i kombination med fludarabin og cyclofosfamid, (3) moderat til svær aktiv reumatoid artritis i kombination med methotrexat til voksne patienter, som har udvist utilstrækkelig respons på en eller flere TNF-blokkerbehandlinger, og (4) Wegeners granulomatose og mikroskopisk polyangiitis i kombination med glucocorticoider i voksne patienter. Biogen Idec Inc.s væsentligste markeder er USA, Europa, Tyskland og Asien, som repræsenterer henholdsvis ca. 65 %, 21 %, 8 % og 2 % af produktindtægterne i Selskabets andre indtægtskilder består af indtægter fra dets forretningssamarbejde med Genetech, Inc. ("Genentech") (indtægter fra ikke-konsoliderede aktiviteter), royalty-indtægter fra nettosalg af produkter relateret til patenter på licens (royalty-indtægter) og indtægter fra kontraktproduktion, produktlevering og biosimilære arrangementer (indtægter fra samarbejdspartnere). Selskabet afsætter betydelige ressourcer til forsknings- og udviklingsprogrammer og eksterne forretningsmæssige udviklingsmuligheder. Som en del af sit løbende forsknings- og udviklingsarbejde afsætter Biogen Idec betydelige ressourcer til at udføre kliniske undersøgelser til fremme af udviklingen af nye lægemidler og undersøge anvendelsen af eksisterende produkter i behandlingen af lidelser udover de lidelser produkterne allerede er godkendt til. Biogen Idec har som led i sin forretningsstrategi indgået forskellige samarbejdsaftaler, som giver Selskabet ret til at udvikle, producere og markedsføre produkter ved brug af en særlig knowhow, teknologi og patentrettigheder, som opretholdes af dets samarbejdspartnere. Selskabet kan i henhold til vilkårene i de forskellige samarbejdsaftaler være forpligtet til at foretage milepælsbetalinger ved opnåelsen af visse produkters forsknings- og udviklingsmål og til at betale royalties på eventuelt fremtidigt salg af kommercielle produkter, som resulterer af samarbejdet. Patenter er vigtige for udviklingen og beskyttelsen af eneretten til Selskabets lægemidler og lægemiddelkandidater. Lovgivningsmæssig eneret, som kan bestå af regulatorisk beskyttelse af producentens data og markeder, vil også kunne betyde relevant beskyttelse af Selskabets produkter. Selskabet søger regelmæssigt patentbeskyttelse og lovgivningsmæssig beskyttelse i USA og i lande uden for USA. Selskabets aktuelle og påtænkte aktiviteter samt produkter og processer, som er resultater af sådanne aktiviteter, såvel som salg, markedsføring, prisansættelse på produkter som godtgørelse er underlagt væsentlig offentlig regulering. B.4a De seneste tendenser I den nærmeste fremtid vil Selskabets indtægter være afhængige af fortsat salg af Selskabets fire primære produkter, AVONEX, TYSABRI, TECFIDERA og RITUXAN. På lidt længere sigt er Selskabets indtægtsfremgang afhængig af succesfuld klinisk udvikling, regulatorisk godkendelse og markedsføring af nye kommercielle produkter, dets evne til at opnå og fastholde patenter og andre rettigheder forbundet med dets markedsførte produkter samt aktiver, der hidrører fra forsknings- og udviklingsarbejdet samt 4

5 succesfuld udnyttelse af eksterne muligheder for forretningsudvikling. Som en del af sit løbende forsknings- og udviklingsarbejde afsætter Selskabet betydelige ressourcer til at udføre kliniske undersøgelser til fremme af udviklingen af nye lægemidler og undersøge anvendelsen af eksisterende produkter i behandlingen af lidelser udover de lidelser, produkterne allerede er godkendt til. Biogen Idecs forretningsaktiviteter foregår inden for biotek- og lægemiddelindustrien, som er områder præget af intens konkurrence. Mange af Selskabets konkurrenter arbejder på at udvikle eller har kommercialiseret produkter, der ligner de produkter, Selskabet markedsfører eller er ved at udvikle, herunder orale samt andre alternative formuleringer, der kan konkurrere med AVONEX, TYSABRI, TECFIDERA eller andre produkter, som Selskabet er ved at udvikle. Derudover vil kommercialiseringen af visse af Selskabets egne godkendte produkter og mulige produktkandidater måske have en negativ indvirkning på salget af AVONEX, TYSABRI, TECFIDERA eller alle tre. Selskabet kan også stå over for øget konkurrence som følge af brugen af biosimilære lægemidler, generiske versioner af TECFIDERA eller relaterede pro-drug afledte midler. I USA er AVONEX, TYSABRI og RITUXAN godkendt som biologiske produkter i henhold til den amerikanske sundhedslovgivning, the Public Health Service Act ("PHSA"). I marts 2010, blev PHSA ændret i forbindelse med reformen af den amerikanske sundhedslovgivning, således at FDA blev bemyndiget til at godkende biologiske produkter, også kendt som biosimilære lægemidler, der ligner eller er ensbetydende med tidligere godkendte biologiske produkter baseret på eventuelt forkortede datapakker. I USA fokuserer den forbundsmæssige og statslige lovgivning, sundhedsmyndighederne samt tredjepart stadig på at holde udgifterne til sundhedssektoren nede. Lovgivningsmæssige og regulatoriske forslag og forordninger om ændringer i sundhedssektorens forsikringsordninger vil i betydelig grad kunne påvirke den måde, hvorpå Selskabets produkter ordineres og købes. Den amerikanske sundhedsreform, the Patient Protection and Affordable Care Act ("PPACA"), indebar en betydelig udvidelse af Medicaid-programmet samt etableringen af nye markedspladser på delstatsniveau, hvor private og små virksomheder kan købesundhedsforsikringer. Det er muligt at opnå kredit på og tilskud til præmiebetaling og omkostningsdeling på baggrund af éns indkomst. Ordningerne på de nye markedspladser begyndte at indskrive nye medlemmer i oktober 2013 med dækning pr. 1. januar Skønt virkningen af reformen stadig er uklar, vil PPACA kunne resultere i et større antal privatpersoner med en sundhedsforsikring via Medicaid og de nye markedspladser. For producenterne vil virkningen delvist afhænge af de beslutninger, somde forsikringssponsorer og -ordninger, der deltager i programmerne, træffer i forhold til hvilke former for medicin og ydelser, der dækkes. Det er muligt, at privatpersoner, som tidligere ikke var i stand til at opnå forsikringsdækning, nu vil blive dækket og dermed øge dækningen for Selskabets produkter. Denne mulige stigning i forsikringsdækningen kan dog blive udlignet af de ekstra prisnedsættelser, som vil kunne blive nødvendige i disse kanaler, lige som man over tid vil se et skifte i antallet af patienter, der bevæger sig fra erhvervsrelaterede forsikringer til markedspladserne for sundhedsforsikringer. Det er også muligt, at Selskabet vil blive nødt til at tilbyde prisnedsættelser eller rabatter til sådanne ordninger, således at det stadig kan levere godkendt medicin på gunstige vilkår til denne patientgruppe. 5

6 Regeringer i et antal lande, hvori Selskabet har aktiviteter, herunder Tyskland, Frankrig, Italien, Storbritannien, Portugal og Spanien, har iværksat initiativer, der skal nedsætte omkostningerne i sundhedssektoren for at begrænse de samlede statslige udgifter. Disse iværksatte initiativer varierer fra land til land og omfatter bl.a. tvungne rabatter og prisnedsættelser, fremtidige prisnedslag og prisnedslag med mulig tilbagevirkende effekt, og suspension af prisforhøjelser på lægemidler. Selskabet forventer at opleve en fortsat indsats for at opnå yderligere reduktioner i de offentlige udgifter. Derudover er der flere lande, som fastsætter priserne ved reference til priserne i andre lande, hvor Selskabets produkter markedsføres. Dermed kan Selskabets manglende evne til at opnå tilstrækkeligt høje priser i et bestemt land svække dets evne til at opnå acceptable priser i eksisterende og potentielle nye markedet og begrænse markedsvæksten. Den fortsatte implementering af pristiltag i hele Europa kan også føre til et højere niveau af parallelimport. B.5 Organisationsstruktur B.6 Interesser i Biogen Idecs kapital B.7 Regnskabsoplysninger vedrørende Biogen Idec og efterfølgende væsentlige ændringer Ikke relevant, fordi der ikke er krav om, at oplysninger om Biogen Idecs organisationsstruktur skal fremlægges andre steder i prospektet. Ikke relevant, fordi der ikke er krav om, at oplysninger om Biogen Idecs kapitalstruktur skal fremlægges andre steder i prospektet. Nedenstående regnskabstal er taget fra Selskabets reviderede, konsoliderede regnskaber for regnskabsårene, der sluttede 31. december 2013, 31. december 2012 og 31. december 2011, som offentliggjort i Selskabets årsregnskab i formular 10-K for skatteåret, som sluttede 31. december 2013, og som kan ses som beskrevet i afsnittet "Dokumenter til Gennemsyn" (Documents Available for Inspection) i dette prospekt. Selskabets konsoliderede regnskaber er udarbejdet i henhold til de almindelige anerkendte regnskabsprincipper i USA, the accounting principles generally accepted in the United States of America ("U.S. GAAP"). (mio. US$, bortset fra beløb pr. aktie) Regnskabsåret pr. 31. december (1) (3) (5) (6) (3) (4) (1) (2) Driftsresultat Indtægter fra salg af produkter $ 5.542,3. $ 4.166,1 $ 3.836,1 Indtægter fra ikke-konsoliderede aktiviteter 1.126, ,9 996,6 Andre indtægter 263,9 212,5 215,9 Indtægter i alt 6.932, , ,6 Omkostninger og udgifter: Udgifter vedr. salg, ekskl. afskrivning af anskaffede immaterielle aktiver 857,7 545,5 466,8 Forskning og udvikling 1.444, , ,6 Salg, generelt og administrativt 1.712, , ,1 Afskrivning af anskaffede immaterielle aktiver 342,9 202,2 208,6 Overskudsdeling - samarbejdspartnere 85,4 317,9 317,8 6

7 (Gevinst) tab på eftermåling til dagsværdi af betinget købspris (0,5 ) 27,2 36,1 Omstruktureringsomkostninger 2,2 19,0 Erhvervet igangværende forskning og udvikling Omkostninger og udgifter i alt 4.441, , ,9 Overskud på salg af rettigheder 24,9 46,8 Driftsresultat 2.515, , ,7 Andre indtægter (udgifter) netto (34,9 ) (0,7 ) (13,5 ) Indkomst før skat og tab af aktiekapital i investend, efter skat 2.480, , ,2 Indkomstskat 601,0 470,6 444,5 Tab af aktiekapital i investend, efter skat 17,2 4,5 Nettoresultat 1.862, , ,7 Nettoindkomst (tab), som kan henføres til minoritetsinteresser, efter skat 32,3 Nettoindtægt som kan henføres til Biogen Idec Inc. $ 1.862, ,0 $ 1.234,4 Udvandet indtjening pr. aktie Udvandet indtjening pr. aktie som kan henføres til Biogen Idec Inc. $ 7,81 5,76 $ 5,04 Vægtet gennemsnit aktier lagt til grund for beregning af udvandet indtjening pr. aktie som kan henføres til Biogen Idec Inc. 238,3 239,7 245,0 Økonomisk situation Likvide midler og omsættelige værdipapirer $ 1.848, ,4 $ 3.107,4 Aktiver i alt $ , ,1 $ 9.049,6 Nettokreditorer, kreditfaciliteter og andre finansieringsordninger, efter korte tilgodehavender $ 592,4 687,4 $ 1.060,8 Biogen Idec Inc. egenkapital i alt $ 8.620, ,5 $ 6.425,5 (1) Selskabets andel af indtægterne fra ikke-konsoliderede aktiviteter afspejler omkostninger på. USD 50 millioner i 2011 og USD 49,7 millioner i 2013 til betaling af erstatning og renter til Hoechst i forbindelse med Genetechs voldgiftssag med Hoechst vedrørende RITUXAN. (2) Biogen Idecs egenkapital afspejler, at der er sket en reduktion i yderligere indbetalt kapital og minoritetsinteresser på i alt USD 187,3 millioner som følge af Selskabets køb af en minoritetsinteresse i sine joint venture-investeringer i Biogen Dompé SRL og Biogen Dompé Switzerland GmbH. (3) Overskud på salg af rettigheder vedrører salget af alle Selskabets rettigheder, herunder rettighederne til royalty-indtægter vedrørende BENLYSTA. (4) Tab af aktiekapital i investend, efter skat, vedrører Selskabets kapitalandel i Samsung Bioepis med henblik på udvikling, fremstilling og markedsføring af biosimilære lægemidler. (5) Fra og med 2. kvartal 2013 omfatter indtægter fra salg af produkter og indtægter i alt 100 % nettoindtægter fra salg af TYSABRI som følge af Selskabets erhvervelse af rettighederne til TYSABRI fra Elan samt nettoindtægter fra salg 7

8 af TECFIDERA, Selskabets nye orale første-linje behandling til personer med relapserende former for MS, som blev godkendt af FDA og kom i handlen. Derudover blev Selskabets samarbejdsaftale afsluttet ved overtagelsen af rettighederne til TYSABRI, og der rapporteres derfor ikke længere overskudsdeling med samarbejdspartner. (6) Nettoresultatet indeholder en ydelse på USD 38,5 millioner, efter supplerende skatteeffekter på forbunds- og delstatsniveau, for årene 2005 til 2012 som følge af at have modtaget ajourført skatteteknisk vejledning fra de amerikanske skattemyndigheder, the Internal Revenue Service ("IRS") vedrørende Selskabets nuværende og tidligere selvangivelser samt beregning af Selskabets produktionsmæssige fradrag på forbundsstatsniveau og overordnede klassifikation af dets ikke-konsoliderede aktiviteter i skatteøjemed. Den 9. januar 2014, indgik Selskabet i en eksklusiv verdensomspændende samarbejds- og licensaftale med Sangamo BioSciences, Inc. ("Sangamo"), i henhold til hvilken begge selskaber vil udvikle og kommercialisere produktkandidater til behandling af to arvelige hæmoglobinsygdomme: seglcelleanæmi og betathalassæmi. I henhold til aftalevilkårene har Selskabet betalt Sangamo et kontant forskud på USD 20,0 millioner, med yderligere betalinger på op til USD 300,0 millioner når visse udviklings- og regulatoriske milepæle er opnået, samt royalty-indtægter fra salg. B.8 Pro forma regnskabsoplysninger B.9 Prognose vedrørende overskud B.10 Forbehold i Revisorpåtegningen vedrørende de historiske regnskabsoplysninger B.11 Driftskapitalopgørelse Ikke relevant, da der ikke er krav om, at historiske regnskabsoplysninger skal anføres i dette prospekt. Ikke relevant. Dette prospekt indeholder ikke en prognose vedrørende overskud. Ikke relevant. Der er ingen sådanne forbehold i revisorpåtegningen. Biogen Idec mener, at de nuværende likvide midler samt eventuelle likvider fra driften vil være tilstrækkelige til at opretholde Selskabets normale drift i de næste 12 måneder som minimum. Afsnit C Værdipapirer C.1 De udbudte værdipapirers type og klasse, herunder værdipapirkode De værdipapirer, der bliver udbudt under Biogen Idec Inc.s aktiekøbsordning fra 1995, the Employee Stock Purchase Plan ("ESPP"), er Biogen Idecs ordinære aktier med pålydende værdi på USD 0,0005 pr. aktie. Selskabets ordinære aktier er noteret på NASDAQ's Global Select Market ("NASDAQ") og har symbolet "BIIB". Den amerikanske værdipapirkode (CUSIP) for aktierne er 09062X103. CUSIP-koden er den amerikanske udgave af den internationale værdipapirkode (ISIN). C.2 Værdipapirudstedel -sens valuta C.3 Antal udstedte aktier Værdipapirerne udstedes i amerikanske dollars. Udstedte og udestående ordinære aktier: pr. 31. december 2013 hver med en pålydende værdi på USD 0,0005. C.4 Særlige rettigheder Ingen berettigede medarbejdere, som deltager i ESPP har stemmeret, 8

9 forbundet med Værdipapirerne ret til udbytte eller andre rettigheder i forbindelse med udbud under ESPP, indtil aktierne er købt i henhold til ESPP på vegne af deltageren, og deltageren er registreret som indehaver af de erhvervede aktier. Efter købet har den berettigede medarbejder, som deltager i ESPP, de rettigheder, der er tilknyttet aktierne og som yderligere beskrevet nedenfor: Ret til udbytte. Bestyrelsen kan udlodde udbytte på ethvert årligt eller ekstraordinært møde af de midler, der er til rådighed til udbytte. Bestyrelsen fastsætter datoen for registrering og udbetaling af udbytte. Udbytte kan udbetales i kontanter, ejendomme eller aktier. En indehaver af aktier har på registreringsdatoen for udbyttedeklarationen en ufuldstændig ejendomsret til udbyttet pr. registreringsdatoen, men er ikke berettiget til at håndhæve pågældende rettighed før betalingsdatoen. Helt generelt gælder det, at udbytte, der ikke er hævet efter tre år, tilfalder staten Delaware. Biogen Idec har dog aldrig udbetalt kontantudbytte og har for nuværende ingen planer om at gøre det. Der eksisterer ingen udbyttebegrænsninger eller særlige udbytteprocedurer for aktionærer bosiddende i EU og EØS. Stemmeret. Indehavere af ordinære aktier er berettiget til en stemme pr. aktie i alle sager, hvor aktionærerne kan stemme. Enhver handling, der skal eller kan godkendes af Selskabets aktionærer kan afgøres ved et behørigt indkaldt årligt eller ekstraordinært møde for sådanne aktionærer eller kan afgøres ved skriftlig godkendelse fra sådanne aktionærer. Ekstraordinære møder for Selskabets aktionærer kan afholdes efter indkaldelse fra bestyrelsesformanden, den administrerende direktør, af Selskabets bestyrelse eller, i overenstemmelse med Selskabets vedtægter, af indehavere af mindst 25 % af Selskabets ordinære aktier. Ret til at modtage likvidationsprovenu. I tilfælde af likvidation, opløsning eller afvikling af Selskabet er indehaverne af ordinære aktier berettiget til at modtage en pro rata del af alle aktiver, der består efter betaling af eller hensættelse af til betaling af Selskabets forpligtelser, med forbehold for bedre prioriterede rettigheder eller eventuelle på pågældende tidspunkt udestående præferenceaktier. Ingen bestemmelser om fortegning, indløsning eller konvertering. Indehaverne af Selskabets ordinære aktier har ikke fortegningsret til at købe aktier i Selskabet eller værdipapirer, der kan konverteres til aktier i Selskabet. Selskabets ordinære aktier er ikke underlagt indløsningspligt, og der består ingen konverteringsrettigheder. C.5 Omsættelighed Udbuddet af aktier i henhold til ESPP er registreret i USA hos de amerikanske børsmyndigheder, the Securities and Exchange Commission ("SEC") på Form S-8 og de udstedte og udestående ordinære aktier er generelt frit omsættelige. ESPP har til formål at tilvejebringe aktier til investering. Selskabet har dog ikke til hensigt at begrænse eller påvirke nogen medarbejder i varetagelsen af hans eller hendes interesser. Deltagere kan derfor sælge aktier købt i henhold til ESPP på et hvilket som helst tidspunkt efter eget valg, dog under overholdelse af gældende værdipapirlovgivning, retningslinjer om insiderhandel og gældende blackout-perioder. Deltageren påtager sig risikoen for eventuelle udsving i prisen på aktierne. C.6 Optagelse til handel på et reguleret marked Ikke relevant. Selskabets ordinære aktier er noteret på NASDAQ og har symbolet "BIIB". Aktien er noteret på NASDAQ i amerikanske dollars. I Tyskland handles aktierne på det åbne marked (Freiverkehr) 9

10 på børserne i Frankfurt, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf, Hamborg og München samt på Tradegate under symbolet "IDP". C.7 Udbyttepolitik Der er ikke blevet deklareret eller udbetalt kontantudbytte siden Biogen Idec blev grundlagt, og Selskabet har ingen aktuelle intentioner om at deklarere eller udbetale kontant udbytte. Afsnit D Risici Medarbejdere bør nøje overveje de risici, der er beskrevet i detaljer under overskriften "Risikofaktorer", samt de andre oplysninger, der er indeholdt i dette prospekt, og tage disse faktorer i betragtning i deres investeringsbeslutning. Forekomsten af en eller flere af disse risici alene eller i kombination med andre omstændigheder kan have en betydelig negativ virkning på Selskabets forretning og økonomiske situation og betyde, at markedsprisen på Selskabets aktier vil falde. I et sådant tilfælde ville medarbejderne kunne miste en del af eller hele deres investering. Prospektet beskriver alle de risici, som Selskabet anser som værende væsentlige. Beskrivelsen af risici nedenfor kan dog vise sig at være ufuldstændig, og de er således måske ikke de eneste risici, som Selskabet står overfor. Yderligere risici og usikkerhedsmomenter kan have en væsentlig negativ indflydelse på Selskabets forretning og økonomiske situation. Rækkefølgen af risikofaktorerne nedenfor er ikke en indikation af sandsynligheden for, at de vil forekomme, eller for omfanget eller betydningen af den enkelte risiko. D.1 Risici forbundet med Biogen Idec eller dets branche Biogen Idec er i væsentlig grad afhængig af indtjening fra sine fire vigtigste produkter. En negativ udvikling i forhold til et hvilket som helst af disse produkter kan reducere Selskabets indtægter og have en negativ indvirkning på dets driftsresultat. Hvis Biogen Idec ikke har held med sine kommericaliseringstiltag for TECFIDERA, kan dette have en negativ indvirkning på Selskabets fremtidige vækst i indtægter og dets driftsresultat, og aktiekursen vil måske falde. Hvis Selskabet ikke i tilstrækkelig grad kan beskytte og håndhæve sine data, immaterielle rettigheder og øvrige navnebeskyttede rettigheder, vil Selskabets konkurrenter kunne drage fordel af dets udviklingsaktiviteter eller dets erhvervede teknologi. Salgstallene for TYSABRI er usikre på grund af restriktioner på brugen af lægemidlet samt forekomst af sikkerhedsadvarsler. Biogen Idec er måske ude af stand til at opnå succesfuld kommerciel udnyttelse af mulige nye produkter. Selskabet er i væsentlig grad afhængig af godtgørelse fra tredjepart, og et fald i omfanget af godtgørelserne kan reducere Selskabets omsætning og indtjening. Hændelser, der medfører ugunstige sikkerhedsmæssige forhold og involverer Selskabets markedsførte produkter, kan påvirke Biogen Idecs aktiviteter og aktiekurs i negativ retning. Biogen Idecs succes på lang sigt er afhængig af en vellykket udvikling af produktkandidaterne. Selskabets evne til at udvikle nye produkter fra dets forsknings- og udviklingsaktiviteter indebærer en høj grad af risiko på grund af kompleksiteten i de kliniske forsøg, myndighedernes regulering på området og processen med at anmelde produktet og få det godkendt. Hvis Biogen Idec ikke konkurrerer effektivt, vil det skade Selskabets aktiviteter og markedsposition. Ugunstige markedsforhold og økonomiske forhold kan forårsage yderligere forsinkelse i betaling af godtgørelser, en reduktion i 10

11 Selskabets produktsalg og indtjening, yderligere hensættelser eller betydelige tab på debitorer eller betyde, at Selskabet bliver nødsaget til at indregne indtægter i visse lande på kontant basis og dermed forværre de risici, som påvirker Biogen Idecs forretning. Biogen Idec er afhængig af samarbejdspartnere og andre tredjeparter både med hensyn til indtægter fra produkter og royaltyindtægter, den kliniske udvikling af fremtidige produkter samt kommercialiseringen, markedsføringen og produktionen af visse produkter, hvor Selskabet ikke har den fulde kontrol. Produktionsforhold vil kunne betyde en væsentlig stigning i Biogen Idecs omkostninger og begrænse udbuddet af dets produkter. Usikkerhed med hensyn til immaterielle rettigheder inden for biotekbranchen har været en kilde til sagsanlæg og andre tvister, hvilket ifølge sagens natur er dyrt og uforudsigeligt. Hvis Biogen Idec ikke overholder de omfattende lovgivningsmæssige krav og myndighedskrav, som sundhedssektoren er underlagt, kan Selskabet pådrage sig yderligere omkostninger og bøder og risikere at miste forretninger. Biogen Idecs salg og drift er underlagt de risici, der er forbundet med at drive virksomhed på internationalt plan. Biogen Idecs resultater kan blive påvirket negativt, hvis det ikke lykkes for Selskabet at håndtere sin nuværende vækst og gennemføre sine vækstinitiativer med succes. Biogen Idecs investeringer i fast ejendom, herunder Selskabets produktionsanlæg, kan være vanskelige at gøre likvide. Biogen Idecs effektive skatteprocent kan variere, og Selskabet kan pådrage sig forpligtelser i skattejurisdiktioner, der ligger udover allerede påløbne beløb. Væksten i Biogen Idecs virksomhed afhænger af Selskabets evne til at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere og at udvikle og fastholde nøglemedarbejdere. Eksisterende og fremtidige sager om produktansvar kan påvirke Biogen Idecs virksomhed og omdømme negativt. Biogen Idecs driftsresultat kan variere betydeligt på grund af blandt andet omkostninger og tidspunktet for de udgifter, Selskabet bliver påført, samt udsving i valutakurser. Biogen Idecs beholdning af omsættelige værdipapirer er underlagt markeds-, rente- og kreditrisici, som kan formindske værdien. Biogen Idecs aktiviteter medfører miljømæssige risici, herunder omkostninger i forbindelse med overholdelse af lovregler og risikoen for forurening eller skader. Driftforstyrrelser eller brud på Biogen Idecs IT-systemer vil kunne påføre Selskabet erstatningsansvar eller afbrydede driftsmæssige aktiviteter. 11

12 D.3 Væsentlige risici forbundet med Aktierne Omsætteligheden af Biogen Idecs ordinære aktier kan svinge og kan falde under købsprisen for aktier købt under ESPP. Aktiebeholdning, stemmerettigheder og afkastet pr. ordinær aktie kan blive udvandet som resultat af en udstedelse af yderligere aktier i Biogen Idec. Bestemmelser i Biogen Idecs samarbejdsaftale med Genentech kan afholde en tredjepart fra at forsøge at erhverve Selskabet. Biogen Idec kan ikke garantere ansatte, som deltager i ESPP, at Selskabet vil foretage udbytteudbetalinger i fremtiden. Afsnit E Udbud E.1 Nettoprovenu og anslåede samlede omkostninger Pr. datoen for dette prospekt bliver aktierne i henhold til denne ESPP udbudt til ca berettigede medarbejdere verden over. Det gældende maksimum for medarbejderes køb af aktier udgør USD i aktieværdi pr. kalenderår, hvori retten består. Grænsen på USD inkluderer tilskuddet fra Biogen Idecs via rabatten, hvilket betyder, at hver medarbejders årlige maksimale købspris er USD Hvis man forudsætter, at hver af de ca berettigede medarbejdere købte det maksimum tilladte antal aktier i henhold til ESPP i de 12 måneder umiddelbart efter prospektdatoen, dvs. aktier til en samlet værdi af USD for hver medarbejder mod betaling af USD , og efter fratrækning af de anslåede omkostninger ved udbuddet i henhold til ESPP på USD , så ville nettoprovenuet til Biogen Idec i forbindelse med udbuddet i henhold til ESPP under dette prospekt udgøre USD E.2a Baggrunden for udbuddet og anvendelse af provenuet Formålet med ESPP er at fremme Biogen Idecs interesser ved at give berettigede medarbejdere muligheden for at erhverve aktier i Selskabet med rabat i forhold til den gældende markedspris. ESPP resulterer i aktiebesiddelse for en bred kreds af Biogen Idecs medarbejdere. Den aktiebesiddelse, der er et resultat af ESPP, styrker forbindelsen mellem medarbejdere og aktionærer, der ikke er medarbejdere. Selskabet kan anvende provenuet fra udstedelsen og udnyttelsen af Køberetterne (som defineret i Afsnit E.3 nedenfor) i henhold til ESPP til et hvilket som helst forretningsformål. E.3 Beskrivelse af udbudsvilkår og betingelser Planen Selskabet har tre ordninger med aktiebaseret aflønning, hvorunder der aktuelt sker tildelinger: Biogen Idec Inc Non-Employee Directors Equity Plan, Biogen Idec Inc Omnibus Equity Plan, og ESPP. Hensigten med dette prospekt er at udbyde ordinære aktier i Biogen Idec i henhold til ESPP. ESPP tillader, at Selskabet tildeler køberetter ("Køberetter") til berettigede medarbejdere i Selskabet eller dets datterselskaber, som berettiger deltagerne i ESPP til at købe ordinære aktier i Selskabet til en angivet udnyttelsespris. Med undtagelse af ESPP medfører Selskabets aktiebaserede aflønningsordninger ikke krav om udstedelse af prospekt i henhold til det europæiske prospektdirektiv. Dette prospekt omhandler derfor ikke hverken disse tildelinger eller de bagvedliggende aktier. Prospektet redegør ikke for sådanne tildelinger. 12

13 Udbudte aktier De aktier, der bliver udbudt under ESPP, er Selskabets ordinære aktier med pålydende værdi på USD 0,0005 pr. aktie. Det samlede antal aktier, der stilles til rådighed for køb under ESPP er 10,218,182, af hvilke aktier ikke er udstedte pr. 31. december Berettigelse til at deltage Alle medarbejdere i Selskabet er berettiget til at deltage i ESPP ("Berettigede Medarbejdere"), medmindre medarbejderen (i) er ansat på deltid med en fastlagt arbejdstid på 20 timer eller derunder om ugen, (ii) er ansat i eller efter aftale forventes ansat i 5 måneder eller mindre pr. kalenderår (iii) er vikar, underleverandør eller praktikant eller (iv) ejer 5 % eller mere af de samlede stemmeretter eller den samlede værdi af alle aktieklasser i Biogen Idec. Udbudsperiode Selskabet tilbyder, at der kan købes ordinære aktier under ESPP i en række på hinanden følgende udbudsperioder indtil et sådant tidspunkt, hvor (i) det maksimale antal aktier, der er til rådighed for udstedelse under ESPP, er blevet købt eller (ii) ESPP ophører på et tidligere tidspunkt. Hver udbudsperiode fastsættes af bestyrelsens aflønnings- og ledelsesudviklingsudvalg ("Aflønningsudvalget") før startdatoen og må ikke overstige en periode på 24 måneder ("Udbudsperiode"). Udbudsperioder er kvartalsmæssige og starter på den første hverdag i hvert kalenderkvartal og slutter på den sidste hverdag i hvert kalenderkvartal. Udbudsperioderne i løbet af prospektets gyldighedsperiode er 1. januar 2014 til 31. marts 2014, 1. april 2014 til 30. juni 2014, 1. juli 2014 til 30. september 2014, 1. oktober 2014 til 31. december 2014 og 1. januar 2015 til 31. marts, 2015, hvorved den første udbudsperiode begynder inden godkendelsen af dette prospekt og den sidste udbudsperiode slutter efter dette prospekts ophørsdato. Udnyttelse af Køberet Hver Køberet bliver automatisk udnyttet den sidste hverdag i hver kvartalsmæssige Udbudsperiode ("Købsdatoen") og Selskabets ordinære aktier bliver dermed købt på vegne af hver deltagende Berettigede Medarbejder på hver sådan Købsdato. Købsdatoerne i den periode, hvor prospektet er gældende, er 31. marts, 2014, 30. juni, 2014, 30. september 2014 og 31. december Købet bliver gennemført ved løntræk for hver deltagende Berettigede Medarbejder i Udbudsperioden, der slutter på en sådan Købsdato i forhold til købet af Selskabets ordinære aktier, herunder brøkdele af aktier (med forbehold for begrænsningen på det maksimale antal aktier, som hver Berettiget Medarbejder kan købe på en enkelt Købsdato) til den Købspris, der er gældende for den Berettigede Medarbejder på pågældende Købsdato. Købsprisen Køberetter har en udnyttelsespris, der svarer til mindst femogfirs procent (85 %) af den laveste af enten (i) Dagsværdien (dvs. aktieprisen) pr. ordinær aktie i Selskabet på den første hverdag i den nuværende Udbudsperiode eller Dagsværdien pr. ordinær aktie i Selskabet på den dato, hvor den Berettigede Medarbejder påbegyndte Udbudsperioden alt efter hvilken, der er højest, eller (ii) Dagsværdien pr. ordinær aktie i Selskabet på den kvartalsmæssige 13

14 købsdato ("Købsprisen"). Biogen Idec betaler differencen mellem Købsprisen og Dagsværdien på tidspunktet for købet. Betaling af Købsprisen Løntræk Købsprisen betales generelt ved automatisk løntræk i den deltagende Berettigede Medarbejders løn, som bruges til at købe ordinære aktier i Selskabet ved slutningen af hver Udbudsperiode. Den Berettigede Medarbejder bemyndiger Selskabet til at foretage løntræk op til et maksimum på 10 %, i portioner på 1 %, i lønnen efter skat pr. lønningsperiode. Lønnen efter skat inkluderer løn og eventuel overtidsbetaling, provision, bonus eller andre typer kontante incitamentsbetalinger. I visse tilfælde kan medarbejderne foretage betalingen af Købsprisen i form af en engangsbetaling. Udpeget mægler Fidelity Investments ("Fidelity"). Levering Aktier, der skal udstedes til medarbejdere i og uden for USA ved udnyttelse af Køberetter, deponeres i et dertil udpeget depot i Fidelity, som føres på vegne af deltageren med navnet "street name" med henblik på at muliggøre efterfølgende salg af pågældende aktier. Begrænsninger Køberetter tildelt i henhold til ESPP kan ikke overdrages af deltageren bortset fra ved testamente eller i henhold til lovgivningen om arvefald og skifte efter deltagerens død, og i deltagerens levetid kan Køberetten udelukkende udnyttes af deltageren. De efter udnyttelse af en køberet erhvervede aktier er ikke underlagt nogen former for overdragelsesrestriktioner. Administration af ESPP ESPP administreres af Aflønningsudvalget. Aflønningsudvalget har den fulde bemyndigelse til at fortolke og udlægge alle bestemmelser i ESPP og vedtage alle regler og retningslinjer, der er nødvendige, for at ESPP kan administreres behørigt. Aflønningsudvalgets beslutninger er endelige og bindende for alle parter, der har interesse i ESPP.Selskabet har udpeget Fidelity som serviceansvarlig for ESPP. Fidelity hjælper Selskabet med at administrere ESPP. ESPP's ophør Bestyrelsen og Aflønningsudvalget kan ændre ESPP eller bringe den til ophør, hvis det bestemmes at være tilrådeligt. Provision Ved salg af aktier erhvervet efter udnyttelse af en køberet beregnes der provision heraf til Fidelity og SEC. E.4 Beskrivelse af væsentlige interesser i Udbuddet herunder interessekonflikter Ikke relevant. Der er ingen sådanne interesser. 14

15 E.5 Navnet på den Enhed, der tilbyder at sælge Værdipapiret Biogen Idec Inc. E.6 Maksimal udvanding Den bogførte værdi af Selskabets egenkapital (defineret som aktier i alt minus passiver i alt) som afspejlet i de fælles konsoliderede regnskaber udgjorde pr. 31. december 2013 ca. USD Dette svarer til ca. USD 36,48 pr. aktie (beregnet på baggrund af udestående aktier pr. 31. december 2013). Hvis Selskabet havde opnået et nettoprovenu på USD pr. 31. december 2013, så ville den bogførte værdi af Selskabets egenkapital på det tidspunkt have været ca. USD eller USD 37,00 pr. aktie (baseret på det forøgede antal aktier efter købet af aktier under forudsætning af en købspris på USD 293,79, som tager højde for rabatten og udgør 85 % af aktiens slutkurs d. 24. februar 2014). Med de ovenstående forudsætninger ville implementeringen af udbuddet således føre til en direkte forøgelse af den bogførte værdi af egenkapitalen på USD eller USD 0,52 pr. aktie svarende til 1,43 % pr. aktie for de eksisterende aktionærer og en gennemsnitlig udvanding på ca. USD 256,79 pr. aktie for de berettigede medarbejdere, som købte aktierne, og således vil investorer, som køber aktier til købsprisen på USD 293,79, blive udvandet med ca. 87 %. E.7 Anslåede udgifter påført Investoren af Udstederen Ikke relevant. Der er ingen sådanne udgifter. 15

PROSPEKTRESUMÉ. Besked til læseren. Resumeer består af oplysningskrav kaldet "Elementer". Disse elementer er nummereret i afsnittene A E (A.1 E.7).

PROSPEKTRESUMÉ. Besked til læseren. Resumeer består af oplysningskrav kaldet Elementer. Disse elementer er nummereret i afsnittene A E (A.1 E.7). PROSPEKTRESUMÉ Besked til læseren Resumeer består af oplysningskrav kaldet "Elementer". Disse elementer er nummereret i afsnittene A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der er påkrævet

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S Ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MED FULDSTÆNDIGE FORSLAG Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Forward Pharma A/S ( Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010.

Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Bilag til dagsordenens pkt. 4.B - Harboes Bryggeri A/S' ordinære generalforsamling den 24. august 2010. Nedenfor er ordlyden af de eksisterende vedtægtsbestemmelser gengivet i venstre kolonne, mens højre

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL

EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL EKSTERNT REGNSKAB 8 EGENKAPITAL DEFINITIONER: EGENKAPITAL er den residualinteresse i virksomhedens aktiver, der er tilbage når dens gæld er fratrukket. Egenkapital er udtryk for ejernes interesse i virksomheden.

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S

Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S Forslag til vedtægtsændringer A.P. Møller - Mærsk A/S GÆLDENDE TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er A.P. Møller - Mærsk A/S. NY TEKST I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabet driver tillige

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S

NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S NETWORK CAPITAL GROUP HOLDING A/S VEDTÆGTER for Network Capital Group Holding A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Network Capital Group Holding A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering

Skatteministeriet J. nr Bekendtgørelse om land for land-rapportering Skatteministeriet J. nr. 15-1342223 Bekendtgørelse om land for land-rapportering I medfør af 3 B, stk. 16, i skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013, som ændret ved lov nr.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s

VEDTÆGTER. for. Deltaq a/s 32144 jkj/ja VEDTÆGTER for Deltaq a/s 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Deltaq a/s. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er: (i) at investere i mindre og

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 24. april 2001, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne

Selskabets opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne Notat Omhandlende: Udarbejdet af: Fortsættelse eller opløsning i henhold til punkt 15 i vedtægterne for Access Small Cap A/S (herefter Selskabet ). Bestyrelsen for Selskabet. Selskabets opløsning i henhold

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Genmab offentliggør resultat for første kvartal Kontakt: Genmab A/S Michael Wolff Jensen Chief Financial Officer T: +45 70 20 27 28 Bea Evangelista Middleberg Euro T: +1-212-699-2503 bea@middleberg.com Genmab offentliggør resultat for første kvartal

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere