Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil."

Transkript

1 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. KRONPRINSESSEGADE KØBENHAVN K TLF FAX DATO: J.NR.: REF.: spi/kfe Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Ved mail af 9. november 2005 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Udkastet til aktieavancebeskatningslov har været forelagt for Advokatrådets Skatteudvalg, hvorefter bemærkes, at udkastet giver Advokatrådet anledning til følgende bemærkninger: Advokatrådet finder det positivt, at aktieavancebeskatningsloven forenkles, særligt således at det for private aktionærer bliver mere overskueligt at investere i aktier. Uanset at der med forslaget vil være tale om en forenkling, fører de meget omfattende og tidsubegrænsede overgangsregler ikke til en mere overskuelig lov. Den omfattende udlægning af gældende ret, der er anført i bemærkningerne, er Advokatrådet ikke uden videre enig i på alle punkter. Udkast til ny aktieavancebeskatningslov Ad 1, stk. 3 Det bør fremgå direkte af lovens ordlyd, at loven for så vidt angår konvertible obligationer alene finder anvendelse i de tilfælde, der er anført i bemærkningerne til 1, stk. 3. Ad 2, stk. 3, nr. 1 Skatteministeren har ved L56 (forslag til lov om ændring af ligningsloven m.m.) fremsat forslag om at ligningslovens 16B, stk. 1, 2. pkt. udvides til også at omfatte aktier omfattet af ligningslovens 7H, aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- Homepage:

2 eller tegningsret omfattet af ligningslovens 7H, og aktier erhvervet ved udnyttelse af en købe- eller tegningsret omfattet af ligningslovens 28. Forslagets 2, stk. 3, nr. 1, bør derfor bringes i overensstemmelse med L56. Det er efter bestemmelsen en betingelse, at udstedelsen af aktierne er betinget af, at aktierne ved afståelse eller ved medarbejderens død tilbagesælges til det udstedende selskab, der i så fald er forpligtet til at erhverve disse. Det er uklart om betingelsen om, at aktierne ved "afståelse" skal tilbagesælges, kan anses for opfyldt i tilfælde hvor medarbejdere tildeles aktier betinget af, at medarbejderne afstår aktierne til selskabet ved ansættelsesforholdets ophør, eller om bestemmelsen alene kan anses for opfyldt, når medarbejderne selv kan bestemme, hvornår aktierne skal tilbagesælges til det udstedende selskab. Det bemærkes i den forbindelse, at den af skatteministeren ved L56 foreslåede tilføjelse til ligningslovens 7A, stk. 2, 6. pkt. hvorefter der ved afgørelsen af, om aktierne har samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse ses bort fra en eventuel pligt til at afstå aktierne til det udstedende selskab ikke indeholder samme krav om, at der skal ske tilbagesalg netop ved afståelse eller medarbejderens død. Ad 3 Det anføres i bemærkningerne, at aktier, der er OTC-noterede, ikke anses for børsnoterede. Da der ikke findes entydig definition af, hvad der præcist skal forstås for OTC-noterede aktier, bør det tydeliggøres, hvad der hermed sigtes til. Ad 16 Det anføres i lovforslagets bemærkninger, at bestemmelse alene gælder i forhold til tegningsretter, der er tegningsretter til aktier. Udvalget går ud fra, at dette ikke betyder, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på tegningsretter til eksempelvis anparter og ministeriet opfordres til at præcisere bemærkninger, så den nærmere betydning af udsagnet klargøres. Ad 17, stk. 2 I bemærkningerne er det anført, at det er skattemyndighedernes klare opfattelse, at begrænsningen af fradraget for tab med skattefrit udbytte gælder, uanset hvilket opgørelsesprincip tabet er opgjort efter. Det bør tilføjes, at dette er udtryk for skattemyndighedernes opfattelse og ikke foreligger afgjort i praksis. Homepage: 2

3 Ad 19, stk. 2, nr. 2 Efter bestemmelsen sidestilles med tilbagekøb, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende selv eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel. Det bør i lovforslaget bekræftes, at dette ikke omfatter tilfælde, hvor en tredjemand over for enkelte selskabsdeltagere tilkendegiver at ville købe sådanne enkelte selskabsdeltageres andele i selskabet. Ad 19, stk. 4 Skatteministeren har oplyst, at der ved 2.-behandlingen af lovforslaget vil blive fremsat et ændringsforslag til lovforslagets 19, stk. 4. Det bør i den forbindelse sikres, at ændringen ikke får skattemæssige konsekvenser for investeringer foretaget forud for ændringsforslagets fremsættelse. Ad 23 Ifølge ordlyden af 23, stk. 1, skal gevinst og tab på aktier medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, hvori gevinsten eller tabet realiseres. Ordlyden fastlægger ikke afståelsestidspunktet. Derimod er der i bemærkningerne til 23, stk. 1, forslag om en ændring af erhvervelsestidspunktet for nogle aktier og tegningsretter m.v. i forhold til gældende ret. Efter Advokatrådets opfattelse er der tale om lovgivning i bemærkningerne, hvilket ikke er i overensstemmelse med god lovgivningsskik. De nye regler for tegningsretter bør således fremgå direkte af lovens ordlyd og ikke alene i bemærkningerne. Af forenklingsgrunde forekommer det mindre hensigtsmæssigt at operere med forskellige anskaffelsestidspunkter. Det forekommer uoverskueligt, og under alle omstændigheder bør det fremgå af loven, hvilket anskaffelsestidspunkt der skal være gældende for samtlige de rettigheder, der er nævnt i bemærkningerne. Ad 24, stk. 1 og 2 Efter ordlyden skal gevinst og tab opgøres efter gennemsnitsmetoden. I bemærkningerne er det anført, at i de tilfælde, hvor kursværdien på et givent tidspunkt, som ikke er erhvervelses- eller afståelsestidspunktet, er relevant, f.eks. ved anvendelse af indgangsværdier i medfør af overgangsregler, tillægges omkostningerne ved erhvervelsen ikke kursværdien af aktierne. Der synes ikke at være noget retligt grundlag for en sådan antagelse, når det i øvrigt generelt anerkendes, at omkostninger kan tillægges anskaffelsessummen. Synspunktet ved overgangsregler er vel netop at friholde kurs- Homepage: 3

4 stigninger indtil et givent tidspunkt, uafhængig af faktiske omkostninger ved erhvervelsen. Ad 25, stk. 2 Det fremgår af bestemmelsen, at anskaffelsessummen for tegningsretter til børsnoterede aktier, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af aktionær i selskabet, er 0 kr. Det fremgår imidlertid tillige af lovforslagets almindelige bemærkninger (afsnit 3.2.6) samt lovforslagets 26, stk. 4, at tildelte tegningsretter til unoterede aktier anses for erhvervet til tegningsbeløbet, og skatteministeren bedes derfor bekræfte, at retsstilling efter lovforslagets vedtagelse vil være den, at anskaffelsessummen for tegningsretter til børsnoterede aktier, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af aktionær i selskabet, er 0 kr., medens anskaffelsessummen for tegningsretter til ikke-børsnoterede aktier, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af aktionær i selskabet, er tegningsbeløbet. Ad 30 Det synes at fremgå af bemærkningerne til lovforslagets 30, at manglende udnyttelse af en tegningsret anses for afståelse ( bortfald ). Det bør i lovforslaget bekræftes, at manglende udnyttelse af en tegningsret anses for en afståelse. I givet fald bør det afklares, om lovforslagets 16, stk. 1, finder anvendelse i tilfælde, hvor en aktionær vælger ikke at udnytte en tegningsret, der er tildelt den pågældende i dennes egenskab af aktionær i selskabet. Det anføres endvidere i bemærkningerne til lovforslagets 30, at visse former for betingede salg eller bortgivelser ikke kan anses for afståelse. Som eksempel angives blandt andet tilfælde, hvor overdrageren har forbeholdt sig stemmeretten samtidig med, at der er pålagt modtageren indskrænkninger i dennes ret til at disponere over aktierne. Det bør tydeliggøres, i hvilket omfang sådanne dispositioner udløser andre skattemæssige konsekvenser. Ad 36 Der er flere steder i bestemmelsen nævnt Told- og Skatteforvaltningen. Navnet bør vel ændres? Ad 38, stk. 2 Homepage: 4

5 Det fremgår af bemærkningerne, at såfremt medarbejderen på fraflytningstidspunktet endnu ikke har erhvervet endelig ret til en tegningsret, skal medarbejderen på dette tidspunkt efter praksis beskattes af den skattepligtige gevinst som eventualretten til tegningsretten repræsenterer. Efter Advokatrådets opfattelse eksisterer der ikke en praksis, hvorefter medarbejdere, der ikke har erhvervet endelig ret til tegningsretter, beskattes, og der ses heller ikke i skattelovgivningen i øvrigt at være hjemmel til at beskatte eventualretter. Ad overgangsreglerne Som også påpeget i andre høringssvar finder Advokatrådet overgangsreglerne voldsomt komplekse og meget svært tilgængelige. Advokatrådet erkender behovet for overgangsreglerne, men finder det helt nødvendigt, at overgangsreglerne omformuleres og ombrydes, evt. i flere bestemmelser med angivelse af vejledende kursivoverskrifter. Følgeforslaget Advokatrådet eftersender sine eventuelle bemærkninger vedrørende følgeforslaget. Med venlig hilsen Steffen Pihlblad Homepage: 5

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2007-511-0002 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til ændring af sondringen mellem børsnoterede

Læs mere

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven

Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 18 1402 København K SkatErhverv: pskerh@skm.dk Høringssvar til lovforslag om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0045 Dato: 24. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love Skatteministeriet J. nr. 2011-511-0070 Den 22. november 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4)

Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Skatteministeriet J. nr. 14-2611052 Udkast (4) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven, ligningsloven, lov om et indkomstregister og lov om inddrivelse af gæld til det offentlige (Udvidelse

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Konventionelle konvertible instrumenter (II)

Konventionelle konvertible instrumenter (II) Konventionelle konvertible instrumenter (II) Af Jakob Bundgaard, Ph.D., CORIT Advisory P/S, adjungeret professor, Aarhus Universitet Indhold Del I (bragt i SR-Skat 4-2012) 1. Indledning 2. Finansiel og

Læs mere

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge.

Forslaget om ændring af kursgevinstloven kom ret sent på bane, hvorfor forslaget alene har været på en ekspreshøring med en frist på en uge. Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 119 Offentligt Notat 20. marts 2007 J.nr. 2006-170-1042 Høringsnotat vedr. forslag til lov om ændring af kursgevinstloven (Bidrag til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven (Udvidelse af indberetningspligterne

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING

AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING Dato Sekr. Advokat Dir. tlf. E-mail 13. maj 2013 Ulla S. Kristensen Bent Ramskov 88 91 92 55 usk@dahllaw.dk AKTIONÆRLÅN OG BESKATNING 1 FORMÅL OG BAGGRUND 1.1 Skattereformaftalen Den 22. juni 2012 indgik

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Faglige sammenslutninger 2010

Faglige sammenslutninger 2010 Faglige sammenslutninger 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 2 HVAD ER EN FUSION?...2 3 JURIDISKE FORHOLD...3 3.1 Formalia i forbindelse med gennemførelse af en fusion...3 3.2 Underskrivelse af

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber

Høring vedrørende lovforslag L 187 om fraflytterbeskatning af aktier og fradrag for tab på varekreditter til udenlandske koncernselskaber 30. juli 2008 KKo 2008-311-00035 Deres sagsnr.: 2008-511-0030 Skatteministeriet Att.: Margrethe Kiil og Camilla Christensen Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskerh@skm.dk Høring vedrørende

Læs mere