Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. Afgjort den 30. januar 2014. Finansministeriet. København, den 3. december 2013."

Transkript

1 Aktstykke nr. 37 Folketinget Afgjort den 30. januar Finansministeriet. København, den 3. december a. Finansministeriet anmoder, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse i DONG Energy A/S mv., om Finansudvalgets tilslutning til: At Finansministeriet kan stemme for forslag fra bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling om en kapitaludvidelse i DONG Energy A/S (DONG Energy), der indebærer, at selskabet tilføres ny kapital for op til ca. 13,6 mia. kr., heraf 11,0 mia. kr. fra New Energy Investment S. à. r.l. (New Energy Investment), som er et investeringsselskab administreret og kontrolleret af Goldman Sachs Group, Inc., enten direkte eller igennem et koncernforbundet selskab, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og PFA Pension, Forsikringsaktieselskab (PFA) samt op til ca. 2,6 mia. kr. fra eksisterende mindretalsaktionærer. At Finansministeriet som grundlag for kapitaludvidelsen indgår en investeringsaftale, der fastlægger vilkårene for kapitalkapitaludvidelsen, herunder tegningskursen, en række markedskonforme garantier stillet af staten og DONG Energy, en særskilt garanti fra DONG Energy vedrørende en verserende konkurrencesag og en skadesløsholdelse af investorerne i tilfælde af en negativ udvikling som følge af Siri-platformens fysiske tilstand i forhold til det af selskabet forudsatte. At Finansministeriet som grundlag for kapitaludvidelsen kan indgå en aktionæroverenskomst med investorerne, som bl.a. giver de nye investorer en ret til at sælge aktier til staten på nærmere fastlagte vilkår samt fastlægger en række rettigheder og pligter i forhold til ledelsen af DONG Energy. At Finansministeriet som led i aktionæroverenskomsten kan indgå aftale om indførelsen af aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere i DONG Energy, herunder på en kommende generalforsamling stemme for forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af nye aktier med en samlet værdi på op til 450 mio. kr. til brug for etableringen af programmet. Finansministeriet anmoder samtidigt om tilslutning til: At Finansministeriet med de af de eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy, der måtte ønske det, kan indgå en ny aktionæroverenskomst, som forlænger løbetiden af de nuværende aftaler, så den modsvarer løbetiden i aktionæroverenskomsten for de nye aktier, men ellers i det væsentligste viderefører parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den eksisterende aktionæroverenskomst og lock-up aftale. Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. AE001997

2 2 b. 1. Baggrund Nærværende aktstykke har til formål at skabe grundlag for en kapitaludvidelse i DONG Energy på op til ca. 13,6 mia. kr., indførelsen af aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere i DONG Energy, der kan give anledning til en yderligere kapitaludvidelse på op til 450 mio. kr., samt indgåelse af en ny aftale med de af de eksisterende mindretalsaktionærer, der måtte ønske det. DONG Energy annoncerede i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2012 den 27. februar 2013 en finansiel handlingsplan. Den finansielle handlingsplan skal genetablere et solidt økonomisk fundament for den fortsatte vækst og strategiske omstilling af DONG Energy, herunder bl.a. den fortsatte udbygning af havvindaktiviteterne. Planen for 2013 og 2014 indeholder fem punkter: Frasalg af ikke-kerneaktiviteter for 10 mia. kr. Reduktion af ejerandele i kerneaktiviteter Reduktion af omkostninger med effekt på 1,2 mia. kr. i 2013 Restrukturering af den tabsgivende gasforretning Tilførsel af yderligere egenkapital på minimum 6-8 mia. kr. Implementeringen af handlingsplanens fire første punkter forløber planmæssigt, mens den transaktion, der anmodes om tilslutning til med dette aktstykke, vil føre til opfyldelsen af handlingsplanens femte punkt. 2. Generelt om kapitaludvidelsen Efter DONG Energys udmelding den 27. februar 2013 blev der iværksat en struktureret proces med henblik på at afdække mulighederne for at gennemføre kapitaludvidelsen helt eller delvist med kapital fra private investorer. Denne proces har ført til, at der den 29. november 2013 blev indgået en betinget investeringsaftale og en betinget aktionæroverenskomst med New Energy Investment, ATP og PFA. Aftalerne er bl.a. betingede af Finansudvalgets tilslutning og godkendelse af transaktionen ved de relevante EU-konkurrencemyndigheder i henhold til reglerne om fusionskontrol. New Energy Investment, der er hjemmehørende i Luxembourg, er administreret og kontrolleret af Goldman Sachs Group, Inc., enten direkte eller igennem et koncernforbundet selskab. New Energy Investments tegning af aktier i DONG Energy er finansieret dels ved egenkapitalindskud fra en række Goldman Sachs Group, Inc. fonde og investorfonde administreret af Goldman Sachs Group, Inc., dels ved lånefinansiering. Omkring 2/3 af New Energy Investment vil direkte eller indirekte være ejet af Goldman Sachs Infrastructure Partners II, GS Energy Partners og Goldman Sachs Employee, mens det resterende ejerskab vil være spredt mellem et antal co-investorer. Ved kapitaludvidelsen er de eksisterende mindretalsaktionærer blevet tilbudt at tegne nye aktier på samme vilkår som de nye aktionærer, så deres ejerandele i DONG Energy kan fastholdes. Såfremt en eller flere af de eksisterende mindretalsaktionærer vælger at udnytte retten helt eller delvist, vil de skulle tiltræde både investeringsaftalen og aktionæroverenskomsten. I hvilket omfang de eksisterende mindretalsaktionærer vil udnytte retten til at tegne nye aktier, vides endnu ikke. Afhængigt af de eksisterende mindretalsaktionærers tegning af nye aktier vil DONG Energy blive tilført ny kapital for op til ca. 13,6 mia. kr., der fordeler sig, som følger: New Energy Investment: 8,0 mia. kr. ATP: 2,2 mia. kr. PFA: 0,8 mia. kr. Eksisterende mindretalsaktionærer: Op til ca. 2,6 mia. kr.

3 3 Endvidere forventes der indført aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere, der indebærer, at ledelsen og medarbejderne kan købe aktier i DONG Energy, hvilket vil betyde en yderligere efterfølgende udstedelse af nye aktier og kapitaltilførsel til selskabet på op til 450 mio. kr. Baseret på vilkårene for tegning af nye aktier, vil en tegning i henhold til ovenstående reducere statens ejerandel fra de nuværende 81,0 pct. til 56,1-60,0 pct., afhængigt af hvor mange aktier de eksisterende mindretalsaktionærer og selskabets ledelse og medarbejdere beslutter at tegne. 3. Investeringsaftale Den betingede investeringsaftale, der fastlægger vilkårene for tegningen af nye aktier, er indgået mellem de nye investorer, DONG Energy og den danske stat ved Finansministeriet. Den betingede investeringsaftale fastsætter for det første kursen for aktierne til 107, kr. pr. aktie, svarende til en værdiansættelse af DONG Energy på 31,5 mia. kr. før kapitaludvidelsen. Der udstedes nye aktier, og det samlede antal aktier vil herefter udgøre (eksklusiv den eventuelle deltagelse fra eksisterende mindretalsaktionærer og de aktiebaserede incitamentsprogrammer) med en nominel værdi på 10 kr. pr. styk. Danske Bank Corporate Finance, der har rådgivet Finansministeriet i forbindelse med transaktionen, har på grundlag af de betingede aftaler afgivet en fairness opinion over for ministeriet i forhold til de samlede aftaler, herunder bl.a. tegningskursen af de nye aktier og den salgsret (put option), hvorefter investorerne på nærmere aftalte vilkår kan sælge deres aktier til staten, jf. nedenfor. Den betingede investeringsaftale indeholder for det andet en række forpligtelser og garantier. Staten forpligter sig til ikke at sælge aktier i DONG Energy eller at stemme for ændringer af selskabets vedtægter indtil transaktionen er gennemført og garanterer, at staten i sin kapacitet af aktionær i DONG Energy ikke har og ikke frem til transaktionens gennemførelse vil indgå aftaler med selskabet eller andre aktionærer, ud over den gældende aktionæroverenskomst og lock-up aftale og ændringer til disse, jf. nedenfor. DONG Energy stiller bl.a. garantier i forhold til følgende forhold, der skal være opfyldt ved underskrivelsen af aftalerne og for visse af dem også på tidspunktet for transaktionens gennemførelse: Årsregnskabet for 2012 og delårsrapporten for 1. halvår 2013 er retvisende og fyldestgørende i forhold til regnskabslovgivningen. Relevant lovgivning, herunder vedrørende korruption og hvidvaskning, er overholdt. Alle skatter vedrørende perioden frem til og med den 30. juni 2013 er betalt eller i tilfælde af ikke-forfaldne skatter hensat i regnskabet pr. 30. juni Der er ingen miljømæssige forpligtelser opstået uden for den ordinære drift frem til og med 30. juni 2013, hvor der ikke er foretaget hensættelser mv. i årsregnskabet for 2012 eller i delårsrapporten for 1. halvår Selskabet er ikke bekendt med søgsmål, der væsentligt kan skade koncernen finansielt. Selskabet er ikke bekendt med, at væsentlige aktiver er blevet defekte siden 30. juni 2013 på en måde, der væsentligt kan skade koncernen finansielt. Der er ikke afgivet væsentlige garantier eller andre økonomiske forpligtelser, der ikke har været oplyst over for investorerne. Det totale beløb, der er eller skal betales i forhold til de såkaldte Elsam-sager, der bl.a. vedrører et gruppesøgsmål mod DONG Energy for misbrug af dominerende stilling overvejende i perioden før energifusionen i 2006, vil ikke overstige 448 mio. kr. Transaktionen er gyldigt indgået og strider ikke mod gældende lov. For nogle af garantierne gælder, at de ikke omfatter forhold, som DONG Energy forud for aftalernes indgåelse har oplyst investorerne om.

4 4 Investorerne har ret til erstatning, såfremt det samlede tab under garantierne, som de er præcist formuleret i de endelige aftaler mellem parterne, overstiger 1,25 mia. kr. for DONG Energy som helhed, hvori der dog ikke medregnes tab under de enkelte garantier på under 150 mio. kr. for DONG Energy som helhed. Erstatningen vil, hvis beløbet på de 1,25 mia. kr. overskrides, udgøre det fulde beløb, men kan maksimalt udgøre 20 pct. af de enkelte investorers investering. Der gælder dog, at investorerne er berettiget til erstatning på op til 100 pct. af deres investering, såfremt transaktionen viser sig ulovlig eller er i modstrid med selskabets vedtægter, eller hvis de udstedte aktier viser sig at være ugyldige. Tilsvarende skal investorerne kompenseres, hvis DONG Energy i perioden fra 30. juni 2013 frem til kapitaludvidelsens gennemførelse har eller vil udlodde fx udbytter til de eksisterende aktionærer. Investorernes krav på erstatning udløber den 30. juni 2015, dog undtaget garantierne vedrørende Elsam-sagen, skat og transaktionens gyldighed, som tidligst udløber ved en børsnotering og ellers ved udløb af de underliggende krav plus tre måneder. I den betingede investeringsaftale indgår desuden en skadesløsholdelse af de nye investorer, såfremt Siri-platformens fysiske tilstand fører til en lavere værdi af Siri-feltet og tilknyttede satellitfelter end forudsat i den af DONG Energy udarbejdede fremskrivning, der ligger til grund for investorernes investering. Baggrunden for denne skadesløsholdelse er, at Siri-platformen er beskadiget og under reparation, og at det for investorerne har været vanskeligt at værdiansætte uforudsete forhold, der skyldes platformens fysiske tilstand. Skadesløsholdelsen kan først blive aktuel, hvis reduktionen i værdien overstiger 500 mio. kr., og de nye investorer vil alene blive kompenseret på baggrund af en eventuel negativ nettoeffekt, dvs. at positive afvigelser fra forretningsplanen også medregnes, mens negative afvigelser, der alene er markedsrelaterede, ikke er omfattet af skadesløsholdelsen. Hvis Sirifeltet omvendt udvikler sig bedre end forudsat, kan det give anledning til, at investorerne skal kompensere selskabet. Størrelsen af en eventuel skadesløsholdelse eller kompensation fastsættes af uafhængige eksperter på det tidspunkt, hvor en eller flere investorer afhænder deres aktier helt eller delvist, eller senest når Siri-platformen er udtjent og bortfjernet. Eventuelle erstatninger under garantierne og skadesløsholdelsen i forhold til Siri-platformen kan af DONG Energy enten afregnes kontant eller ved udstedelse af nye aktier, idet afregning med aktier forudsætter, at staten til stadighed har aktiemajoriteten i DONG Energy. Udmålingen af eventuelle erstatninger vil ske på en sådan måde, at investorerne ikke via deres kommende ejerandele i DONG Energy indirekte selv betaler for en del af erstatningerne. Endelig indgår i den betingede investeringsaftale, at staten og investorer, der tegner nye aktier ved kapitaludvidelsen og har en ejerandel på mindst 1,0 pct., får mulighed for at modtage månedlige og kvartalsvise informationspakker, der indeholder oplysninger om udviklingen i virksomheden. 4. Aktionæroverenskomst Den betingede aktionæroverenskomst er indgået mellem de nye aktionærer og den danske stat ved Finansministeriet. Den betingede aktionæroverenskomst regulerer en række forhold mellem parterne efter kapitaludvidelsens gennemførelse, herunder parternes rettigheder og forpligtelser. Ud over de rettigheder og forpligtelser, der gælder for alle investorerne, får New Energy Investment og ATP en række særlige rettigheder i forhold til selskabets virksomhed og en kommende børsnotering. Disse særlige rettigheder bortfalder, hvis New Energy Investments eller ATP gennem et salg af aktier reducerer deres respektive ejerandele til under 10 pct. henholdsvis 2,5 pct. For så vidt angår New Energy Investments rettigheder i forhold til bestyrelsesrepræsentation, kan disse dog overgå et en samarbejdende gruppe af investorer, der kan omfatte New Energy Investment, hvis denne gruppes samlede ejerandel overstiger den nævnte grænse på 10 pct.

5 5 Bestyrelsessammensætning Bestyrelsen vil fortsat bestå af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer og fire medarbejdervalgte medlemmer. I overensstemmelse med aktionæroverenskomsten med de eksisterende mindretalsaktionærer har SEAS-NVE ret til én plads i bestyrelsen, jf. nedenfor. New Energy Investment får ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem samt to observatører, der kan deltage i bestyrelsens drøftelser, men ikke har stemmeret. ATP får ret til at indstille ét medlem, som vælges af staten. Såfremt staten ikke følger ATP s indstilling, har ATP ret til én observatør. I tilfælde af stemmelighed ved beslutninger i bestyrelsen har formanden den afgørende stemme, således at staten fortsat kontrollerer flertallet i bestyrelsen. New Energy Investment vil derudover få ret til repræsentation ved enten et medlem eller en observatør i komitéer nedsat af bestyrelsen. Dvs. aktuelt Vederlagskomitéen samt Revisions- og Risikokomitéen. Mindretalsbeskyttelse I henhold til den betingede aktionæroverenskomst får New Energy Investment en udvidet mindretalsbeskyttelse på visse områder. New Energy Investment skal således give deres samtykke til ændringer i vedtægterne, uanset at deres ejerandel er mindre end den 1/3, der i henhold til selskabsloven skal til for at blokere for vedtægtsændringer. Endvidere vil en række bestyrelsesbeslutninger forudsætte New Energy Investments samtykke. Det drejer bl.a. om følgende: Væsentlige afvigelser fra den forretningsplan, der ligger til grund for aktionæroverenskomsten, herunder opstart af virksomhed inden for nye forretningsområder og/eller i lande, hvor DONG Energy i dag ikke er til stede. Større opkøb og frasalg, som ikke indgår i forretningsplanen Større investeringer, som ikke indgår i forretningsplanen Væsentlige udstedelser af ny kapital og hybridkapital Fusion, spaltning og likvidation af DONG Energy og væsentlige datterselskaber Udskiftning i direktionen (administrerende direktør og finansdirektør) Væsentlige ændringer i DONG Energys risikopolitik og mandater under denne Væsentlige transaktioner eller andre aftaler med selskabets aktionærer, med mindre disse indgås på armslængdevilkår Udlodninger, inklusiv aktietilbagekøb, udover den aftalte udbyttepolitik Kravet om samtykke fra New Energy Investment gælder dog ikke i forhold til beslutninger vedrørende den del af naturgasinfrastrukturen, som DONG Energy ejer, så længe staten i medfør af lov eller politisk aftale er forpligtet til at bevare kontrollen over naturgasinfrastrukturen som den er defineret i selskabets vedtægter. Udbyttepolitik Den eksisterende udbyttepolitik er fastlagt i aktionæroverenskomsten med de eksisterende mindretalsaktionærer. Årets foreslåede udbytte fastlægges som et fast beløb på 8,00 kr. pr. aktie (i 2012), der øges med 0,25 kr. pr. år, hvis aktionærernes andel af årets resultat efter skat ligger indenfor intervallet pct. Der er enighed med de nye investorer om, at den eksisterende udnyttepolitik kan videreføres. Der ønskes dog indført en pause i udbyttebetalingerne i 2014 og 2015, hvor DONG Energys finansielle nøgletal fortsat vil være pressede. Finansministeriet har derfor forpligtet sig til at søge de eksisterende mindretalsaktionærers accept heraf.

6 6 Børsnotering Det fremgår af den betingede aktionæroverenskomst, at parterne er enige om at arbejde for en børsnotering inden Som grundlag herfor er det tillige aftalt, at der i samarbejde med New Energy Investment og ATP i slutningen af 2014 eller i starten af 2015 skal udarbejdes en plan for DONG Energys udvikling frem mod en børsnotering på grundlag af en gennemgang af selskabets forretningsområder. Der er endvidere aftalt, at der nedsættes en børsnoteringskomité bestående af fem medlemmer. New Energy Investment, ATP, SEAS-NVE og staten udpeger hver én repræsentant, mens bestyrelsesformanden udgør det femte medlem. Børsnoteringskomiteen vil træffe beslutninger med relation til gennemførelsen af en børsnotering. I forhold til parternes beslutningskompetence i forbindelse med en børsnotering sondres der mellem to perioder. Den første periode (Periode 1) løber frem til og med den 45. dag efter offentliggørelsen af årsregnskabet for 2017, mens den anden periode (Periode 2) efterfølgende løber frem til og med 31. december I Periode 1 skal der være enighed mellem New Energy Investment og staten om gennemførelsen af en børsnotering. Endvidere skal ATP give deres samtykke, såfremt den forventede værdi af DONG Energy ligger under et givent niveau, der er fastlagt som værdien af DONG Energy straks efter kapitaludvidelsen på 42,5 mia. kr., før de eksisterende mindretalsaktionærers eventuelle tegning af nye aktier, og reguleret op ved efterfølgende kapitaludvidelser og ned ved efterfølgende udbyttebetalinger mv. I Periode 2 kan staten ensidigt beslutte at gennemføre en børsnotering. I både Periode 1 og 2 er investorerne forpligtet til at sælge samme andel aktier som staten ved en børsnotering. Salgsret I henhold til den betingede aktionæroverenskomst har investorerne en salgsret (put option), der giver dem ret til at sælge deres aktier til staten på nærmere fastsatte vilkår. Salgsretten omfatter foruden de aktier, som investorerne erhverver ved kapitaludvidelsen, også de aktier i DONG Energy, som investorerne modtager som eventuel kompensation under ovennævnte garantier og skadesløsholdelsen i forhold til Siri-platformen, og eventuelle andre aktiver, bortset fra kontanter, som investorerne måtte modtage som følge af deres investering i selskabet. Hvis ikke DONG Energy børsnoteres i Periode 1, får investorerne som udgangspunkt ret til at udnytte salgsretten i Periode 2. Købesummen for de aktier, der sælges til staten, fastsættes som den højeste af enten fair markedsværdi eller en kombineret købesum. Ved den kombinerede købesum værdiansættes 40 pct. af aktierne til fair markedsværdi, mens de resterende 60 pct. af aktierne værdiansættes svarende til anskaffelseskursen forrentet med en fast rente tillagt 2,25 pct. p.a. fratrukket udbyttebetalinger samt eventuelle kontante betalinger under ovennævnte garantier og skadesløsholdelsen i forhold til Siri-platformen. Den faste rente er baseret på den aktuelle fremadrettede rentekurve for den årlige CITA-rente og er derfor stigende over tid. Fair markedsværdi fastlægges på baggrund af selskabets regnskab for det senest afsluttede kvartal og vil blive bestemt som gennemsnittet af vurderingen fra to uafhængige investeringsbanker. Er der mere end 10 pct. afvigelse mellem vurderingerne, vil der blive udarbejdet en tredje vurdering. Ligger den tredje vurdering mellem de to forrige, fastsættes fair markedsværdi på baggrund af den tredje vurdering. Ligger den tredje vurdering ikke imellem de to tidligere vurderinger, vil fair markedsværdi blive fastlagt som gennemsnittet af den tredje vurdering og den af de to tidligere vurderinger, der ligger tættest herpå. Såfremt der i perioden fra det senest afsluttede kvartal til gennemførelse af salgsretten sker udbyttebetalinger eller foretages erstatningsudbetalinger til investorerne, vil investorerne skulle overdrage disse til staten, hvad enten betalingen sker kontant eller i aktier, med mindre udbetalingerne var forudsat og indgik som en reduktion ved fastlæggelsen af fair markedsværdi.

7 7 Udgangspunktet er således, at investorerne ikke kan udnytte deres salgsret i Periode 1, ligesom den som udgangspunkt heller ikke kan udnyttes i Periode 2 i nærmere afgrænsede perioder, hvor staten har igangsat gennemførelsen af en børsnotering. Såfremt investorerne på trods heraf ønsker at udnytte deres salgsret i disse situationer, vil de alene modtage en købesum svarende til anskaffelseskursen for 60 pct. af deres aktier forrentet med en fast rente tillagt 2,25 pct. p.a. fratrukket udbyttebetalinger samt eventuelle kontante betalinger under ovennævnte garantier og skadesløsholdelsen i forhold til Siri-platformen. Dvs. staten får uden betaling overdraget de 40 pct. af aktierne, der i normalsituationen skal værdiansættes til fair markedsværdi, ligesom ethvert kontantbeløb eller aktier, der relaterer sig til de overdragne aktier, udbetalt som udbytte eller som erstatning skal overdrages til staten uden beregning. Overdragelsesbegrænsninger mv. De nye investorer kan som udgangspunkt frem til gennemførelsen af en børsnotering og ellers i aftalernes løbetid alene overdrage deres aktier i DONG Energy til (i) tilknyttede selskaber, dvs. selskaber, der enten kontrollerer eller er kontrolleret af det selskab, der umiddelbart erhverver aktierne i DONG Energy, og (ii) andre aktionærer, herunder staten ved en udnyttelse af salgsretten. Investorerne kan dog anvende deres aktier i DONG Energy som sikkerhed over for fx banker, der som konsekvens heraf kan overtage aktierne, hvis de er berettiget hertil i henhold til de aftaler, de har indgået med de enkelte investorer. For New Energy Investment, der direkte vil eje aktier i DONG Energy, gælder endvidere, at der kan ske overdragelse af indirekte ejerandele i DONG Energy, så længe New Energy Investment forbliver kontrolleret af Goldman Sachs Group, Inc., og mindst 50 pct. af aktierne i New Energy Investment direkte eller indirekte er ejet af Goldman Sachs Group, Inc. eller selskaber tilknyttet Goldman Sachs Group, Inc. Staten forpligter sig til ikke uden New Energy Investments accept at sælge aktier i DONG Energy i Periode 1 eller frem til gennemførelsen af en børsnotering. I Periode 2 kan staten frit sælge sine aktier, men skal, hvis statens ejerandel reduceres til under 50 pct., og en tredjepart opnår kontrol med DONG Energy, sikre, at investorerne kan sælge deres aktier på samme vilkår og betingelser til den pågældende tredjepart, ligesom staten kan kræve, at investorerne medsælger deres aktier til den pågældende tredjepart, hvis vilkårene og betingelserne herfor mindst svarer til de vilkår og betingelser, der gælder for statens aktiesalg. Investorerne vil dog som alternativ kunne udnytte den ovenfor beskrevne salgsret til staten, der i dette tilfælde også vil gælde deres eventuelle beholdning af aktier i DONG Energy, der måtte være erhvervet ved senere kapitaludvidelser. Ansvarsbegrænsning Der er mellem investorerne og staten aftalt en gensidig ansvarsbegrænsning. Således gælder, at statens samlede krav mod en investor og den samme investors samlede krav mod staten som følge af misligholdelse af såvel investeringsaftalen som aktionæroverenskomsten maksimalt kan udgøre 10 pct. af den pågældende investors initiale investering, idet denne begrænsning ikke omfatter statens eventuelle misligholdelse af sine forpligtelser under investorens salgsret, idet investorerne i sagens natur har krav for den fulde betaling for deres aktier mv. under deres salgsret. DONG Energy er ikke part i aktionæroverenskomsten, og ansvarsbegrænsningen i denne har ingen betydning for investorernes forpligtelser og ansvar overfor DONG Energy eller omvendt. Medarbejderaktier og ledelsesincitamentsprogram Den betingede aktionæroverenskomst indeholder overordnede rammer for aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere henholdsvis selskabets øvrige medarbejdere.

8 8 Formålet med programmerne er at ensrette medarbejdernes og i særdeleshed ledelsens incitamenter med aktionærernes. Herved kan det understøtte værdiskabelse i DONG Energy. Samtidigt kan det bidrage til at fastholde eksisterende medarbejdere. Under programmerne får både ledelsen og udvalgte nøglemedarbejdere henholdsvis øvrige medarbejdere et engangstilbud om at købe aktier i DONG Energy. Omkring 250 ledende medarbejdere og udvalgte nøglemedarbejdere får mulighed for at købe aktier i DONG Energy, svarende til op til pct. af deres årsløn afhængigt af ledelsesniveau, og skal betale samme kurs som de nye investorer. Øvrige medarbejdere får mulighed for at investere i aktier til en værdi af op til kr., men tilbydes en rabat på 25 pct. i forhold til den kurs, de nye investorer betaler. Før indregning af rabatten til de øvrige medarbejdere vil ledelsen og medarbejdernes køb af aktier kunne udgøre op til 450 mio. kr., hvis alle beslutter at udnytte muligheden for at købe aktier fuldt ud. Af de 450 mio. kr. vil ca. halvdelen af aktierne kunne henføres til programmet for ledelsen og nøglemedarbejdere, mens den anden halvdel kan henføres til programmet for de øvrige medarbejdere. Enten ved en børsnotering eller senest i 2018 tildeles medarbejderne i begge programmer et antal gratisaktier, der afhænger af, dels hvor mange aktier medarbejderne initialt købte, dels DONG Energys økonomiske udvikling i forhold til en gruppe af sammenlignelige europæiske energiselskaber. Forholdet mellem antallet af gratisaktier og det antal aktier, der initialt bliver købt, er ens for alle medarbejdere og kan maksimalt udgøre 125 pct. Såfremt en børsnotering ikke er gennemført, kan medarbejderne sælge deres aktier, inklusiv eventuelle gratisaktier, tilbage til selskabet til fair markedsværdi. 5. Ny aktionæroverenskomst med eksisterende mindretalsaktionærer De eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy består af Galten Elværk A.m.b.a., Insero Horsens, Nyfors Enterprise A/S, SYD ENERGI Net A/S og SEAS-NVE Holding A/S. Den oprindelige aktionæroverenskomst med mindretalsaktionærerne blev sammen med en lock-up aftale indgået i 2006 på baggrund af en forventning om, at DONG Energy ville blive børsnoteret i Da børsnoteringen ikke er gennemført, er aftalerne siden blevet forlænget ad flere omgange, senest ved Akt 75 af 1/ De nuværende aftaler løber til og med 15. juli Som konsekvens af den kommende transaktion, herunder indgåelse af den betingede aktionæroverenskomst med de nye investorer, er det fundet hensigtsmæssig at tilbyde mindretalsaktionærerne et nyt aftalegrundlag i form af en aktionæroverenskomst, der afløser de eksisterende aftaler. Den nye aktionæroverenskomst vil navnlig tilpasse løbetiden til den løbetid, der indgår i aftalerne med de nye investorer, men vil ellers i det væsentligste videreføre de rettigheder og pligter, der indgår i det gældende aftalegrundlag. Den nye aktionæroverenskomst med de eksisterende mindretalsaktionærer vil alene omfatte deres eksisterende aktier i DONG Energy. Skulle nogle af mindretalsaktionærerne vælge at tegne nye aktier i forbindelse med kapitaludvidelsen, vil de nye aktier være omfattet af aktionæroverenskomsten for de nye investorer. Bestyrelsesrepræsentation SEAS-NVE vil fortsat have ret til én plads i bestyrelsen, mens den ret til bestyrelsesrepræsentation, som de tidligere Elsam-aktionærer har haft, er bortfaldet som følge af, at en række af de tidligere Elsam-aktionærer helt eller delvist har valgt at udnytte deres ret til at sælge aktier til staten. Udbyttepolitik Den nuværende udbyttepolitik er reguleret i aktionæroverenskomsten med de eksisterende mindretalsaktionærer. DONG Energys finansielle nøgletal vil fortsat være pressede i 2014 og 2015, hvorfor

9 9 der i den nye aktionæroverenskomst ønskes indført en pause i udbyttebetalingerne i 2014 og 2015, jf. i øvrigt ovenfor. Salgsret I den nuværende aktionæroverenskomst har mindretalsaktionærerne en salgsret, hvorefter de kan sælge deres aktier til staten i maj 2014, hvor købesummen fastsættes ud fra et fast grundvederlag pr. aktie, der forrentes med en rente svarende til CIBOR (tre måneder) med tillæg af 1,0 pct. p.a. og fratrukket modtagne udbytter, og i maj 2015, hvor købesummen fastsættes som aktiernes indre værdi (dvs. den del af egenkapitalen, der i henhold til DONG Energys seneste koncernårsregnskab tilhører aktionærerne i DONG Energy, delt med antallet af aktier i DONG Energy) fratrukket modtaget udbytte pr. aktie i perioden fra afslutningen af seneste regnskabsår til tidspunkt for udnyttelsen. På baggrund af den indgåede betingede aktionæroverenskomst med de nye investorer har de eksisterende mindretalsaktionærer fået tilbudt følgende ændringer til deres put option. Løbetiden forlænges for det første, så de eksisterende mindretalsaktionærer har ret til at sælge deres aktier til staten på ethvert tidspunkt fra 1. maj 2014 til 31. december 2020 bortset fra de perioder, hvor en børsnotering måtte være under forberedelse, ligesom eksisterende mindretalsaktionærer, der beslutter at tegne nye aktier i væsentligt omfang, som udgangspunkt først kan udnytte deres salgsret fra og med 1. januar For det andet gøres put optionen mere fleksibel, idet salgsretten ikke længere skal udnyttes i en given måned, men kan udnyttes løbende. For det tredje opgøres købesummen for aktier solgt under salgsretten i Periode 2, som defineret ovenfor, som enten værdien baseret på anskaffelseskursen eller værdien baseret på aktiernes indre værdi i henhold til DONG Energys årsrapporter, hvor der efter den gældende aftale på et givet tidspunkt kun er mulighed for den ene eller anden opgørelse af købesummen. For det fjerde ændres den hidtidige CIBOR-baserede rentetilskrivning til en rentetilskrivning baseret på CITA, idet det hidtidige rentetillæg på 1,0 pct. p.a. tilpasses den aktuelle forskel i niveauet for den relevante CIBOR henholdsvis CITA-rente. Hermed fastholdes det eksisterende niveau for forrentningen af put optionen. Endvidere har de eksisterende mindretalsaktionærer fået tilbudt at gå over på en fast rente baseret på den aktuelle forwardkurve for CITA-renten, svarende til den model, der vil være gældende for de nye investorers salgsret. Salg af aktier ved børsintroduktion De eksisterende mindretalsaktionærer vil fremadrettet være forpligtet til at stille samme pro rata andel aktier som staten til rådighed for en børsnotering, dog maksimalt 10 pct. af deres eksisterende aktier. Dog vil eksisterende mindretalsaktionærer, der allerede har solgt 10 pct. eller mere af deres oprindelige aktier til staten via deres salgsret, ikke være forpligtet til at sælge aktier ved en børsnotering. Det følger således af de eksisterende aftaler, at staten overtager de eksisterende mindretalsaktionærers pligt til at stille aktier til rådighed for en børsnotering som følge af deres udnyttelse af den eksisterende salgsret. Som følge heraf vil Insero Horsens og SYD ENERGI Net ikke være forpligtede til at stille aktier til rådighed for en børsnotering. Ovenstående forslag til ændring i aftalegrundlaget har været præsenteret for og drøftet med de eksisterende mindretalsaktionærer. Da de eksisterende mindretalsaktionærers stillingtagen til aftalegrundlaget har afventet færdiggørelsen af aftalegrundlaget med de nye investorer, vides ikke aktuelt, om alle de eksisterende mindretalsaktionærer ønsker at indgå aftale på dette grundlag. Såfremt en eller flere af de eksisterende mindretalsaktionærer ikke skulle ønske at indgå en ny aktionæroverenskomst på det her beskrevne grundlag, vil de være omfattet af reguleringen i den eksisterende aktionæroverenskomst og lock-up aftale, indtil de udløber medio 2015, og staten og de øvrige eksisteren-

10 10 de mindretalsaktionærer vil frem til da skulle respektere de forhold, der er reguleret i de gældende aftaler, herunder bl.a. den aftalte udbyttepolitik. c. Sagen forelægges Finansudvalget nu, således at kapitaludvidelsen kan gennemføres snarest muligt i 2014, idet den ekstraordinære generalforsamling, hvorpå endelig beslutning om kapitaludvidelsen skal træffes, ønskes afholdt senest i første halvdel af februar 2014, forudsat at der forinden foreligger en godkendelse af transaktionen fra EU s konkurrencemyndigheder. d e. Med henvisning til ovenstående anmoder Finansministeriet, med henblik på at der kan gennemføres en kapitaludvidelse i DONG Energy A/S, om Finansudvalgets tilslutning til: At Finansministeriet kan stemme for forslag fra bestyrelsen på en ekstraordinær generalforsamling om en kapitaludvidelse i DONG Energy A/S, der indebærer, at selskabet tilføres ny kapital for op til ca. 13,6 mia. kr., heraf 11,0 mia. kr. fra New Energy Investment S. à. r.l., som er et investeringsselskab administreret og kontrolleret af Goldman Sachs Group, Inc., enten direkte eller igennem et koncernforbundet selskab, Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) og PFA Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) samt op til ca. 2,6 mia. kr. fra eksisterende mindretalsaktionærer. At Finansministeriet som grundlag for kapitaludvidelsen indgår en investeringsaftale, der fastlægger vilkårene for kapitalkapitaludvidelsen, herunder tegningskursen, en række markedskonforme garantier stillet af staten og DONG Energy, en særskilt garanti fra DONG Energy vedrørende en verserende konkurrencesag og en skadesløsholdelse af investorerne i tilfælde af en negativ udvikling som følge af Siri-platformens fysiske tilstand i forhold til det af selskabet forudsatte. At Finansministeriet som grundlag for kapitaludvidelsen kan indgå en aktionæroverenskomst med investorerne, som bl.a. giver de nye investorer en ret til at sælge aktier til staten på nærmere fastlagte vilkår samt fastlægger en række rettigheder og pligter i forhold til ledelsen af DONG Energy. At Finansministeriet som led i aktionæroverenskomsten kan indgå aftale om indførelsen af aktiebaserede incitamentsprogrammer for ledelse og medarbejdere i DONG Energy, herunder på en kommende generalforsamling stemme for forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til udstedelse af nye aktier med en samlet værdi på op til 450 mio. kr. til brug for etableringen af programmet. Finansministeriet anmoder samtidigt om tilslutning til: At Finansministeriet med de af de eksisterende mindretalsaktionærer i DONG Energy, der måtte ønske det, kan indgå en ny aktionæroverenskomst, som forlænger løbetiden af de nuværende aftaler, så den modsvarer løbetiden i aktionæroverenskomsten for de nye aktier, men ellers i det væsentligste viderefører parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til den eksisterende aktionæroverenskomst og lock-up aftale.

11 11 Forslaget medfører ikke udgifter i finansåret. København, den 3. december 2013 BJARNE CORYDON / Peter Brixen Til Finansudvalget. Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den (udvalget med undtagelse af Dansk Folkepartis og Enhedslistens medlemmer, der stemte imod aktstykket). Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget finder, at den aftale, finansministeren har indgået om salg af 19 pct. af DONG, og som er udtrykt i aktstykke 37, ikke er den bedste for Danmark. DF har fra oktober, da vi blev bekendt med hovedelementerne i indholdet, udtrykt vores skepsis mod elementer i regeringens ønske til en aftale. Bl.a. er det problematisk, at New Energy Investment (Goldman Sachs) får en udvidet mindretalsbeskyttelse - herunder vetoret omkring ansættelsesforholdet af den administrerende direktør og finansdirektøren. Og de nye oplysninger om, at New Energy Investment (Goldman Sachs) omgår danske skatteregler ved at købe aktier i DONG via et datterselskab i Luxembourg til ikke tidligere oplyst skattely på Cayman Islands og den amerikanske stat Delaware, lå bestemt ikke i det grundlag for en aftale med DONG, som DF regnede med tidligere i processen i forhold til kapitaltilførslen og den senere børsnotering af DONG. DF finder det således kritisabelt, at en række vigtige omstændigheder omkring kapitaltilførslen først er kommet til kendskab meget sent i processen, og at flertallet ikke har givet tid ved behandlingen til, at alle oplysninger har kunnet komme frem. Endeligt skal DF understrege, at vi finder, at finansministeren, med den indgåede aftale, ikke har sikret, at staten har den styring med selskabet, som forligspartierne tidligere har givet udtryk for skal være til stede. DF anser derfor forliget som brudt af regeringen. At regeringen og flertallet alligevel har valgt at gennemføre salget til Goldman Sachs må tages som udtryk for, at regeringen har smidt Dansk Folkeparti ud af DONG-forligskredsen. Enhedslistens medlemmer af udvalget har stemt imod salget af aktier til bl.a. Goldman Sachs. Principielt er Enhedslisten imod privatisering af DONG og dette aktiesalg. Det er Enhedslistens opfattelse, at DONG skal være et 100 pct. offentligt ejet selskab, der drives ud fra, hvad der er bedst for forbrugerne, samfundet og klimaet. Men når et flertal nu har besluttet sig for at sælge aktier, er det nærmest provokerende, at regeringen har valgt Goldman Sachs med deres rolle og ansvar for finanskrisen, med deres spekulation i bl.a. råvarer, med deres hæmningsløse grådighed til fordel for bankens ejere. Selskabet har placeret sig i ikke mindre end tre skattely. Ikke alene sælger man aktier til et firma, der kun tænker på maksimal profit, man giver også selskabet en række vetorettigheder i forhold til DONGs udvikling og ledelse. Det er en katastrofal udvikling, som Enhedslisten har bekæmpet. Enhedslisten vil nøje følge den videre udvikling i DONG. Debatten om salget af aktier i DONG blev meget bred, og dag for dag kom der nye afsløringer af konsekvenserne. Det var en vigtig debat, der udfoldede sig, og der var tid til at udskyde beslutningen og give plads til at alle spørgsmål blev afklaret, men flertallet i Folketinget stoppede debatten ved at gennemtrumfe den endelige beslutning, og uden alle stillede spørgsmål var besvaret.

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere

Teknisk briefing. Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy. Marts 2016

Teknisk briefing. Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy. Marts 2016 Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 72 7 Bilag 1 Offentligt Teknisk briefing Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy Marts 2016 DAGSORDEN 1 Baggrund for børsnoteringen af DONG Energy 2 Det

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016.

14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. 14. marts 2016. Finansministeriet. København, den 14. marts 2016. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til: at Finansministeriet i forbindelse med en børsnotering af DONG Energy

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12. Afgjort den 22. marts 2012. Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2011-12 Afgjort den 22. marts 2012 60 Finansministeriet. København, den 21. februar 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse

Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse - 1 Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) - mindretalsbeskyttelse af aktionærer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. **

* * AKTIONÆROVERENSKOMST. I Samsø Havvind A/S CVR-nr. ** AKTIONÆROVERENSKOMST I Samsø Havvind A/S CVR-nr. INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SELSKABETS FORMÅL 2 2.0 SELSKABETS LEDELSE 2 3.0 PARTERNES ARBEJDE FOR SELSKABET 2 4.0 NYE AKTIONÆRER 3 5.0 STEMMERET 3 6.0 SALG

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K

Bilag 1 til aktstykke H. Finansudvalget Folketinget 1240 København K Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 244 Offentligt Bilag 1 til aktstykke H Finansudvalget Folketinget 1240 København K a. Erhvervs- og vækstministeren anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 for CVR-nr. 37800406 GRØNTTORVET KØBENHAVN HOLDING A/S SAGSNR. 148277 KAD/KAD DOK. NR. 45410232-36 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017.

Aktstykke nr. 114 Folketinget Afgjort den 29. juni Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. Aktstykke nr. 114 Folketinget 2016-17 Afgjort den 29. juni 2017 114 Finansministeriet. København, den 13. juni 2017. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning Matas A/S, CVR. nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Indledning 1.1 Bestyrelsen i Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 ( Matas eller Selskabet ) har vedtaget disse overordnede

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46

Vedtægter. for. Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 Vedtægter for Aarhus Lufthavn A/S CVR-nr. 25 44 97 46 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Aarhus Lufthavn A/S ( Selskabet ). 1.2 Selskabets binavn er Aarhus Airport Ltd. A/S (Aarhus

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Generalforsamlingen godkender retningslinjerne. De nuværende retningslinjer blev godkendt på generalforsamlingen 6. april 2016. OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF KONCERNLEDELSEN I

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 206 29. april 2015 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S ("Selskabet").

Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab under navnet Roskilde Grøn Energi A/S (Selskabet). Følgende Stiftelsesdokument er udfærdiget af: Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 4000 Roskilde ("Stifter") 1. Stiftelse af aktieselskab Undertegnede Stifter har besluttet at stifte et aktieselskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

1 181 Trafikministeriet. København, den 21. maj 2002. a. Trafikministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at ændre beløbsgrænsen for DSB s investeringer, jf. 12, stk. 1, i lov om den

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S.

VEDTÆGTER. for VESTFORSYNING VIND A/S. 1. Navn. 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. VEDTÆGTER for VESTFORSYNING VIND A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Vestforsyning Vind A/S. 1.2 Selskabets binavn er Gedmose II Vind A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Holstebro Kommune. 3. Formål

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere