Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

2 1. Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer i Banken og således skabe øget interessesammenfald mellem aktionærerne og Medarbejderne, at promovere One SEB og at skabe en loyalitetsfølelse over for SEB. 2. Definitioner I disse Vilkår og Betingelser skal følgende udtryk forstås som anført nedenfor: A-aktier Klasse A-aktier i Banken. Anskaffelsesperiode En periode på ti Hverdage fra offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport som anført i pkt. 3 nedenfor, hvori der erhverves Opsparingsaktier. Administrator En institution, der udpeges af Banken til at varetage administrationen og den daglige styring af Aktieopsparingsordningen. Bank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), reg. nr Hverdag En dag, hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i Sverige. Udvalg Vederlags- og HR-udvalget under Bankens Bestyrelse ( The Remuneration and Human Resources Committee ). Lignende Værdipapirer Ordinære aktier i en enhed, der er et resultat af en fusion, som involverer alle eller næsten alle Bankens og koncernens aktiviteter, og som anbefales af Bankens Bestyrelse, hvilke aktier udgør vederlaget i forbindelse med fusionen eller tilbuddet om køb af mere end 90% af aktierne i Banken. Leveringstidspunkt Den Hverdag, der falder senest ti Hverdage efter Optjeningsperiodens udløb. Såfremt denne periode udløber senere end 30 dage før dagen for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for det forudgående kvartal, bør den dog forlænges, så den udløber dagen efter en sådan offentliggørelse. Medarbejder En person ansat i SEB. Udløbsdato Den dag, der falder tre kalendermåneder efter udløbet af det sidste Leveringstidspunkt, eller såfremt denne dag ikke er en Hverdag, da den førstkommende Hverdag. Bruttoløn Medarbejderens faste månedsløn før eventuelle midlertidige tillæg og før fradrag af skat og andre fradrag eller bidrag afholdt af Medarbejderen og uden nogen form for goder som f.eks. feriepenge, resultatorienteret eller variabel løn, kortsigtet produktivitetsfremmende vederlag ( short term incentive eller STI ), provision osv. Matchingaktier A-aktier eller dele heraf, der leveres uden beregning til Opsparingsaktionærer for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. Nettoløn Medarbejderens Bruttoløn med fradrag af skatter. Moderselskab Et nuværende eller fremtidigt moderselskab som defineret i den svenske aktieselskabslov. Permanent Ansættelsesforhold Et ansættelsesforhold hos SEB, der ikke er tidsmæssigt begrænset af andet end almindelig eller aftalt pensionering, eller som er begrænset til et bestemt tidspunkt, bortset fra timelønnet ansættelse, og som ikke er ophørt. Et Permanent Ansættelsesforhold anses ikke for at være ophørt i tilfælde af sygeorlov, forældreorlov, aftjening af værnepligt eller anden midlertidig orlov, der er godkendt af SEB, før denne påbegyndes. Ordning 2008-Aktieopsparingsordningen samt enhver ændring heraf. Optjeningsperiode En periode på 36 måneder fra det tidspunkt, hvor en Opsparingsaktie erhverves. Optjente Opsparingsaktier Opsparingsaktier, der ejes i løbet af og ved udløbet af en Optjeningsperiode. Opsparing En frivillig opsparing foretaget af en Medarbejder, der deltager i Ordningen. Det beløb, der opspares hver måned i Opsparingsperioden, må ikke overstige 5% af Medarbejderens Bruttoløn pr. 30. juni 2008 eller såfremt Opsparingen ændres i henhold til pkt. 3 af Bruttolønnen pr. 15. januar, henholdsvis pr. 15. maj 2009, og skal mindst udgøre SEK 100 eller EUR 10 eller tilsvarende beløb i lokal valuta. Opsparingskonto En konto hos den lokale arbejdsgiver, hvorpå Opsparingsaktionærernes Opsparing indsættes. Beløb, der indsættes på Opsparingskontoen, forrentes ikke. Opsparingsaktionær En Medarbejder, der deltager i Ordningen. Opsparingsperiode Perioden fra d. 1. november 2008 eller et sådant senere tidspunkt, hvor Medarbejderen indtræder i Ordningen, indtil d. 31. oktober Opsparingsaktier A-aktier eller dele heraf, der erhverves i SEB s navn og på vegne af en Opsparingsaktionær i en Anskaffelsesperiode ved anvendelse af Opsparingen, og som giver Opsparingsaktionæren ret til tildeling af Matchingaktier. Aktiedepot Det depot af Opsparingsaktier, Matchingaktier og A-aktier, der forvaltes af Administratoren. SEB Banken og/eller et Datterselskab, en filial eller anden enhed, der er konsolideret med Banken eller Bankens Moderselskab. Aktieopsparingsaftale Den skriftlige aftale om deltagelse i Aktieopsparingsordningen mellem Banken eller et Datterselskab og en Medarbejder. Datterselskab Et nuværende eller fremtidigt datterselskab til Banken som defineret i den svenske aktieselskabslov. 2

3 Ophørstidspunkt Den sidste dag, hvor en Medarbejder i et Permanent Ansættelsesforhold, er ansat (svensk: anställningens slutdag). Vilkår og Betingelser Disse vilkår og betingelser for 2008-aktieoptionsopsparingsordningen. 3. Opsparing, Anskaffelsesperioder og Aktier omfattet af Ordningen Banken tilbyder Medarbejdere i et Permanent Ansættelsesforhold, at de frivilligt kan opspare op til 5% af deres månedlige Bruttoløn i Opsparingsperioden ved at trække disse beløb i Nettolønnen og overføre dem til Opsparingskontoen. Såfremt Nettolønnen er lavere end den aftalte opsparing hver måned i Opsparingsperioden, f.eks. som følge af sygeorlov, forældreorlov, udbetaling af pensionsforsikring eller lignende, betales en eventuel difference af Medarbejderen i overensstemmelse med Administrators instrukser, og såfremt disse instrukser ikke følges, kan det betyde ophør af Medarbejderens deltagelse i Ordningen. Medarbejdere tilbydes muligheden for at deltage i Ordningen fra Opsparingsperiodens begyndelse. Nye Medarbejdere og Medarbejdere, der ikke deltog ved Opsparingsperiodens start, tilbydes muligheden for at deltage pr. 15. januar 2009 (i hvilket tilfælde opsparingen fratrækkes lønnen fra og med februar 2009) og pr. 15. maj 2009 (opsparingen fratrækkes lønnen fra og med juni 2009). Opsparingsaktionæren kan inden for rammerne af Opsparings-definitionen ændre det oprindeligt aftalte beløb til opsparing hver måned på de ovenstående to tidspunkter. Opsparingsaktionæren er endvidere berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt helt at indstille Opsparingen, idet Opsparingsaktionæren i så fald ikke igen kan påbegynde Opsparing under 2008-Ordningen. Der vil dog blive købt Opsparingsaktier for allerede Opsparede beløb. De Opsparede beløb på Opsparingskontoen anvendes til at erhverve Opsparingsaktier eller evt. dele heraf i følgende Anskaffelsesperioder: (i) (ii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden oktober-december De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden januar-marts (iii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden april-juni (iv) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter det seneste af enten tidspunktet for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for perioden juli-september 2009 eller det tidspunkt, hvor Opsparingen vedrørende løn for oktober 2009 er til rådighed med henblik på erhvervelse af Opsparingsaktier. Opsparingsaktionærerne modtager for hver Opsparingsaktie de besidder i en hel Optjeningsperiode en Matchingaktie uden beregning. Efter tildeling af Matchingaktier anses Opsparingsaktierne for hvilke Matchingaktierne er tildelt ikke længere for Opsparingsaktier i Ordningens forstand. Opsparingsaktionæren kan udøve hans eller hendes aktionærrettigheder i Banken på samme måde som enhver anden aktionær. Delaktier må ikke repræsenteres på den årlige generalforsamling. Administratoren skal orientere Opsparingsaktionæren om, hvorledes man deltager, hvis Opsparingsaktionæren ønsker at deltage på Bankens generalforsamling. Der kan i alt tildeles højest A-aktier som Matchingaktier i henhold til 2008-Aktieopsparingsordningen. Såfremt anvendelsen af disse Vilkår og Betingelser resulterer i en samlet Opsparing svarende til et større antal Opsparingsaktier, end hvad der fremgår af den foregående sætning, justeres det antal Opsparingsaktier, der tildeles den enkelte Opsparingsaktionær, forholdsmæssigt nedad på grundlag af de respektive Opsparingsaktionærers samlede Opsparing, så længe der fortsat er Opsparingsaktier til tildeling. Resterende Opsparede beløb tilbagebetales til Opsparingsaktionæren inden for 15 Hverdage efter Anskaffelsesperiodens udløb. 4. Optjeningsperioder og anskaffelse af Opsparingsaktier Den samlede Opsparing skal bruges til at erhverve Opsparingsaktier i den pågældende Anskaffelsesperiode som anført i det følgende: Antal Opsparingsaktier, som en Opsparingsaktionær modtager Opsparingsaktionærens samlede Opsparing på Opsparingskontoen på Anskaffelsesperiodens første dag (om nødvendigt omregnet til SEK) = Den gennemsnitlige vægtede anskaffelsespris for de Opsparingsaktier, der er erhvervet i Anskaffelsesperioden I forbindelse med ovennævnte beregning afrundes antallet af Opsparingsaktier til to decimaler. Det antal Matchingaktier, som en Opsparingsaktionær kan modtage, afhænger af antallet af Optjente Opsparingsaktier, der ejes ved Optjeningsperiodens udløb, og Tildeling af Matchingaktier og dele heraf kan kun ske for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. For hver Opsparingsaktie, der ejes som anført ovenfor, modtager indehaveren i henhold til disse vilkår og betingelser op til én Matchingaktie uden beregning. 3

4 Kontant udbytte af Opsparingsaktier med fradrag af skat vil automatisk blive anvendt til at erhverve yderligere A-aktier. Disse A-aktier ligger sammen med Opsparingsaktierne i Aktiedepotet, men skal for at udelukke enhver tvivl ikke anses for Opsparingsaktier og berettiger således ikke til tildeling af Matchingaktier. 5. Administration af Programmet a) Fremgangsmåde Ordningen administreres af Udvalget. Udvalget fortsætter med at administrere Ordningen, indtil Bankens Bestyrelse træffer anden beslutning. b) Udvalgets beføjelser Udvalget har i henhold til Ordningens bestemmelser beføjelser til følgende: (i) at administrere Opsparede beløb, erhverve Opspa - r ingsaktier på vegne af hver Opsparingsaktionær og tildele Matchingaktier, (ii) at udpege en Administrator og fastlægge dennes beføjelser, (iii) at foretage de justeringer, der måtte følge af pkt. 9, (iv) at beregne det antal Matchingaktier, der skal tildeles for hver Opsparingsaktie i henhold til pkt. 10, (v) at fortolke vilkårene og betingelserne for Ordningen og disse Vilkår og Betingelser, (vi) at ændre eller ophæve bestemmelser og regler vedrørende Ordningen, og disse Vilkår og Betingelser, og (vii) at træffe sådanne andre foranstaltninger, der måtte anses for nødvendige eller formålstjenlige med henblik på at administrere Ordningen. 6. Ret til at deltage i Ordningen osv. a) Opsparingsaktier kan kun købes af Medarbejdere i et Fast Ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer i Banken eller Bankens Moderselskab/Datterselskaber kan kun deltage i Ordningen, hvis de er Medarbejdere. b) Ingen bestemmelse i vilkårene og betingelserne for Ordningen eller nogen modtagelse af Opsparingsaktier i henhold til Ordningen skal anses for at give en Opsparingsaktionær ret til fortsat ansættelse hos SEB eller på nogen måde afskære en Opsparingsaktionær eller SEB fra at opsige ansættelsesforholdet eller give Opsparingsaktionæren nogen rettigheder til at erhverve Opsparingsaktier fremover. Deltagelse i Ordningen er således ikke omfattet af Medarbejderens ansættelsesaftale, hvilket bl.a. indbærer følgende. Ved ophør af et Permanent Ansættelsesforhold har en Opsparingsaktionær eller anden Medarbejder ikke ret til godtgørelse eller erstatning for nogen eksisterende eller potentiel rettighed eller gode i henhold til Ordningen, som vedkommende ellers ville have haft, uanset årsagen til kravet om godtgørelse. Derudover beregnes eller baseres feriepenge og pensionsgivende løn ikke på grundlag af værdien af en Matchingaktie, der tildeles en Opsparingsaktionær i henhold til Ordningen. 7. Ordningens gyldighedsperiode Disse Vilkår og Betingelser træder i kraft ved Udvalgets godkendelse heraf og gælder indtil andet meddeles, forudsat at Ordningen ikke bringes til ophør førtidigt i overensstemmelse med pkt. 11 nedenfor. Såfremt Ordningen bringes til ophør, fortsætter Vilkårene og Betingelserne i forhold til Opsparingsaktier, der er tildelt før ophørstidspunktet. 8. Diverse a) Aktieopsparingsaftalen skal angive det beløb, som det aftales, at den enkelte Medarbejder opsparer, og skal inkorporere disse vilkår og betingelser for Ordningen. b) Opsparingsaktionæren skal som anført nedenfor betale skat og lignende afgifter, der måtte blive pålagt Medarbejdere, samt andre afgifter, der måtte blive pålagt Opsparingsaktionæren eller SEB på Opsparingsaktionærens vegne, og som skal betales i forbindelse med Opsparingsaktierne eller modtagelsen af Matchingaktier som følge af national lovgivning eller myndighedsbeslutninger. c) Der tildeles kun Matchingaktier, hvis Opsparingsaktionæren udover at overholde Ordningens øvrige betingelser i overensstemmelse med SEB s instrukser har foretaget eller foranlediget betaling til SEB eller til en af SEB udpeget person af eller på anden måde tilvejebragt (på en for SEB tilfredsstillende måde) et beløb til dækning af indkomstskat og/eller sociale bidrag (i det omfang SEB skal betale sådanne beløb), som Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial måtte blive bedt om at tilbageholde eller betale på Opsparingsaktionærens vegne som følge af tildelingen af Matchingaktier. d) Uden at begrænse pkt. 8(c) ovenfor kan Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial tilbageholde ethvert beløb og træffe sådanne foranstaltninger, som anses for nødvendige for at opfylde en sådan enheds forpligtelser eller for at tilbageholde skat eller sociale bidrag i forbindelse med tildelingen af Matchingaktier (eller andre goder, der tildeles i henhold til Ordningen). Disse foranstaltninger kan omfatte salg af A-aktier på Opsparingsaktionærens vegne, medmindre Opsparingsaktionæren selv opfylder forpligtelsen. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold a) Salg eller overdragelse af aktier Opsparingsaktionæren kan når som helst sælge eller overdrage A-aktierne, Opsparingsaktierne og Matchingaktierne ved at sælge dem eller overdrage dem fra Aktiedepotet. Alle gebyrer og afgifter i forbindelse med salget eller overdragelsen afholdes af Opsparingsaktionæren. Såfremt 4

5 Opsparingsaktier sælges eller overdrages, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier for sådanne aktier. Dele af overdragne Opsparingsaktier og Matchingaktier kan ikke sælges eller overdrages og i stedet modtager Opsparingsaktionæren værdien af delaktien kontant fra SEB på grundlag af en A-akties markedsværdi på salgs- eller overdragelsestidspunktet. Der betales ingen godtgørelse for delaktier med en samlet værdi under SEK 50. Alle A-aktier, Opsparingsaktier og Matchingaktier i henhold til 2008-aktieopsparingsordningen der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, overføres i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser til en Opsparingsaktionærs værdipapirkonto eller depot eller sælges på vegne af indehaveren. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge aktier, der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal finde sted senest tre kalendermåneder efter Udløbsdatoen eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. b) Ændringer i Ansættelsesstedet Såfremt Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der også er omfattet af Ordningen, fortsætter deltagelsen i Ordningen og der vil blive fratrukket Opsparing i den nye jurisdiktion fra tidspunktet for ændringen efter anmodning derom. Såfret Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der ikke er omfattet af Ordningen, kan der ikke foretages yderligere Opsparing, men den Opsparing, der allerede er fratrukket på vegne af Opsparingsaktionæren skal anvendes til erhvervelse af Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. Medarbejderen er berettiget til at modtage Matchingaktier baseret på de erhvervede Opsparingsaktier. c) Ophør af det Permanente Ansættelsesforhold Såfremt en Opsparingsaktionærs Permanente Ansættelsesforhold ophører og Ophørstidspunktet falder før Optjeningsperiodens udløb, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af Opsparingsaktierne som ikke er Optjente Matchingaktier, og der kan ikke foretages yderligere Opsparinger. Opsparinger på Opsparingskontoen på Ophørstidspunktet på Opsparingsaktionærens vegne for hvilke der endnu ikke er erhvervet Opsparingsaktier i henhold til pkt. 3 ovenfor, skal tilbagebetales senest 15 Hverdage efter Ophørstidspunktet. Alle Opsparingsakionærens aktier skal i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser sælges eller overføres fra Aktiedepotet til Opsparingsaktionærens værdipapirkonto eller depot. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge de aktier, der ligger i Aktiedepotet, inden for to kalendermåneder efter Ophørstidspunktet, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal ske senest tre kalendermåneder efter Ophørstidspunktet eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. d) Invaliditet, opsigelse pga. personaleindskrænkninger og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) opsigelse pga. personaleindskrænkninger eller (iii) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. e) Såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden før udløbet af en Optjeningsperiode. Efter anmodning fra Opsparingsaktionærens bo, hvilken anmodning skal fremsendes til Administratoren senest seks kalendermåneder efter dødsfaldet, skal Banken tildele Matchingaktier for de Opsparingsaktier, som den afdøde Opsparingsaktionær ejede, som anført nedenfor: (i) (ii) Hvis vedkommende afgår ved døden inden for det første år af en Optjeningsperiode, giver kun en tredjedel af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden bortfalder. Hvis vedkommende afgår ved døden efter ikke mindre end en Optjeningsperiodes første år men inden Optjeningsperiodens andet år, giver kun to tredjedele af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden, bortfalder. (iii) Hvis vedkommende afgår ved døden mellem det andet og det tredje år af en Optjeningsperiode, giver alle de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier. 5

6 f) Fusion eller overtagelse med aktievederlag Uanset bestemmelserne i pkt. 10 gælder følgende, såfremt der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier, og tilbudet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen, eller såfremt Banken indgår i en lovpligtig fusion, forudsat at mere end 90% af Bankens aktier ville blive ombyttet til aktier eller andre værdipapirer i et andet selskab, hvilke værdipapirer udgør Lignende Værdipapirer. Opsparingsaktierne ombyttes med tilsvarende instrumenter i den nye fusionerede enhed, som Banken indgår i. Såfremt Opsparingsaktierne ikke kan ombyttes som anført ovenfor, enten fordi Opsparingsaktierne ikke overtages af det andet selskab eller af andre årsager, gælder pkt. 9 (g) nedenfor. g) Offentligt købstilbud, fusion med kontant vederlag osv. Uanset bestemmelserne i pkt. 10 og i det omfang pkt. 9(f) ikke er anvendt gælder nedennævnte, såfremt følgende begivenheder indtræder før Leveringstidspunktet: a) Der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier med kontant vederlag eller med aktievederlag, som ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer), og tilbuddet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen. b) Der iværksættes tvangsindløsning af Bankens aktier. c) Banken indgår i en lovpligtig fusion, og Bankens aktier overdrages mod kontant betaling og/eller ombyttes til værdipapirer, der ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer). d) Det besluttes at afnotere Bankens aktier. e) Banken godkender et forslag om fuldstændig likvidation eller opløsning. Såfremt en af ovennævnte begivenheder indtræder, skal alle Opsparingsaktionærer være umiddelbart berettiget til tildeling af Matchingaktier for alle Opsparingsaktier de besidder på tidspunktet for de pågældende begivenheder, som om der var sket optjening i hele Optjeningsperioden. h) Afhændelse Såfremt det Permanente Ansættelsesforhold med SEB ophører, fordi en SEB-enhed afhænder sine aktier i et Datterselskab eller en væsentlig aktivitet eller et væsentligt område, hvor Opsparingsaktionæren er ansat, gælder de i pkt. (d) anførte bestemmelser mutatis mutandis. i) Almindelig ret til kontant afregning Såfremt en transaktion som beskrevet i pkt. (f), (g) og (h) ovenfor vanskeliggøres af, at der er Opsparingsaktier i omløb, har Banken ret til betale en rimelig kontant godtgørelse i stedet for at tildele Matchingaktier for Opsparingsaktier. j) Begrænsninger i forhold til insider-viden Opsparingsaktionærer, der anses for insidere (med insiderstatus) i henhold til svensk lovgivning (SFS 2000:1087) for så vidt angår deres forpligtelse til at indberette visse finansielle instrumenter, er ikke berettiget til at erhverve eller sælge A-aktier i en periode på tredive (30) dage forud for offentliggørelsen (inkl. offentliggørelsesdatoen) af kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter. Opsparingsaktionærer, der er anført på Bankens insider-liste eller fortegnelse vedrørende et projekt eller en transaktion, kan ikke erhverve Opsparingsaktier eller sælge A-Aktier, så længe de er anført her. Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at stige væsentligt, kan ikke erhverve Opsparingsaktier, og Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at falde væsentligt, kan ikke sælge A-aktier, før oplysningerne offentliggøres, eller såfremt disse ikke offentliggøres først når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider-viden, der kan påvirke kursen på A-aktierne i op- eller nedadgående retning. Såfremt erhvervelsen af Opsparingsaktier udsættes som anført i pkt. (i) ovenfor, anvendes de i denne periode akkumulerede Opsparingsbeløb til at erhverve Opsparingsaktier i den første Anskaffelsesperiode efter offentliggørelsen af de pågældende insideroplysninger, eller såfremt disse ikke offentliggøres når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider viden, der kan få kursen på A-aktierne til at stige. Såfremt Opsparingsaktier ikke kan erhverves i den sidste Anskaffelsesperiode på grund af udsættelsen, skal Banken tilbagebetale de Opsparede beløb til de pågældende Opsparingsaktionærer inden for 15 Hverdage efter den sidste Anskaffelsesperiode. 10. Ændring af opsparingsvilkårene som følge af kapitalændring, fusion osv. For så vidt angår Opsparingsaktionærernes rettigheder i tilfælde af, at Banken gennemfører en kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, eller der udstedes konvertible obligationer eller obligationer med warrants, eller der sker en udbetaling af ekstraordinært udbytte, eller Banken opløses eller fusioneres med et andet selskab samt i visse andre tilfælde, skal der ske en omberegning, der sikrer Opsparingsaktionæren samme økonomiske rettigheder som før den pågældende begivenhed. Omberegningen skal foretages som anført i bilag A. 11. Ændringer, ophør osv. a) Ændringer og ophør Udvalget kan til enhver tid ændre eller bringe Ordningen til ophør på en sådan måde, som anses for hensigtsmæssig, idet nogle ændringer dog kræver generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. 6

7 b) Ændringer som følge af national lovgivning Udvalget kan ændre Ordningen og vedtage lokale nationale tilpasninger, i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at overholde lokal, national lovgivning i enhver jurisdiktion, hvor SEB har aktiviteter, med henblik på at sikre, at de Matchingaktier, der tildeles Opsparingsaktionærerne i disse lande, kan udnyttes og med henblik på at opfylde formålet med Ordningen. Udvalget kan også indføre lokale ordninger, der skal godkendes formelt af SEB s datterselskaber. c) Ordningen i relation til SEB som et investeringsfirma Disse vilkår og betingelser har forrang over SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for handel med finansielle instrumenter, SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for Depotkonti og SEB s Execution Policy. Til brug for Ordningen vil alle Opsparingsaktionærer blive behandlet som detailkunder. Oplysninger om forskellige kundekategorier, risici med investeringer i finansielle instrumenter og SEB og deres investeringsydelser er tilgængelig på SEB s intranet (A6616eng) og på SEB s eksterne hjemmeside. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, yder SEB ikke investeringsrådgivning i forbindelse med Ordningen. 12. Lovvalg og voldgift Ordningen er underlagt svensk ret. Eventuelle tvister vedrørende fortolkningen og/eller anvendelsen af Ordningen skal afgøres ved voldgift i henhold til den svenske lov om voldgift. Voldgiftsbehandlingen skal finde sted i Stockholm, Sverige. Omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagen afholdes af Banken uanset udfaldet, medmindre Opsparingsaktionærens anmodning om voldgift var klart ubegrundet, i hvilket tilfælde omkostningerne afholdes af Opsparingsaktionæren. Som service er dette dokument oversat til dansk. I tilfælde af modstrid, uoverensstemmelse eller forskel mellem den originale engelsksprogede version og den danske oversættelse, har den originale engelsksprogede version forrang. Bilag A Omberegning af antallet af Matchingaktier, som hver Opsparingsaktie giver ret til Ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer, obligationer med warrants, der giver ret til at tegne nye aktier, eller ethvert lignende instrument, der måtte blive udstedt af Banken til Bankens aktionærer, og som giver indehaveren aktiebaserede rettigheder, skal der ske en omberegning af det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren kan erhverve for én Opsparingsaktie, jf. nedenfor. Tilsvarende omberegninger skal foretages i tilfælde af aktiesplit eller aktiesammenlægning, ekstraordinært udbytte, ved kapitalnedsættelse og andre former for udbud og udlodninger fra Banken, der giver Bankens aktionærer ret til at erhverve værdipapirer eller andre aktiver fra Banken. I forbindelse med anvendelsen af ovennævnte afsnit skal Banken foretage sådanne omberegninger og tilpasninger, som er rimelige med henblik på så vidt muligt at sikre Opsparingsaktionæren samme økonomiske stilling med hensyn til hans/hendes beholdning af Opsparingsaktier, som han/hun havde umiddelbart før den begivenhed, der gav anledning til omberegningen eller tilpasningen. Banken skal i den forbindelse følge svensk praksis for omberegning og tilpasning af optioner med samme løbetid og struktur, der er udstedt i Sverige, dog således at omberegningen kun skal foretages i relation til det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren har ret til at modtage for én Opsparingsaktie, med henblik på at nå frem til et resultat, der er rimeligt for Banken og Opsparingsaktionæren. I forbindelse med ovennævnte omberegning afrundes antallet af aktier eller delaktier til to decimaler. For SEBs medarbejdere i Danmark gælder følgende bestemmelse i stedet for den tilsvarende bestemmelse i Vilkårene og Betingelserne. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold d) Invaliditet, opsigelse, og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) Arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, uden at dette skyldes misligholdelse fra Medarbejderens side, (iii) Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet pga grov misligholdelse fra Arbejdsgiverens side, eller (iv) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. 7

8 ARBEJDSGIVERERKLÆRING I henhold til 3, stk. 1, i lov om brug af køberet eller tegningsret m.v. i ansættelsesforhold ( Aktieoptionsloven ) er du berettiget til at modtage følgende oplysninger om Skandinaviska Enskilda Banken AB s (publ)s ( Banken ) Aktieopsparingsordning for 2008 i en særskilt skriftlig erklæring. Denne erklæring indeholder kun de oplysninger, som skal gives efter Aktieoptionsloven. Betingelserne for Aktieopsparingsordningen er detaljeret beskrevet i Vilkår og Betingelser for 2008-Aktieopsparingsordningen ( Aktieopsparingsordningen ). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne erklæring og Aktie o p- s paringsordningen, har Aktieopsparingsordningen forrang. 1. Tidspunktet for tildeling af retten til at købe aktier Du vil blive tildelt en ret til at deltage i Aktieopsparingsordningen og købe A-aktier i Banken ved særskilt meddelelse fra Banken. Aktieopsparingsordningen løber i 12 måneder fra 1. november 2008 til 31. oktober 2009 ( Opsparingsperioden ). 2. Kriterier og betingelser for tildeling af retten til senere at købe aktier Såfremt du vælger at deltage i Aktieopsparingsordningen vil du have ret til at købe A-aktier i Banken ad fire omgange i ordningens løbetid ( Opsparingsaktier ). Det er en forudsætning for deltagelse i Aktieopsparingsordningen at der hver måned i ordningens løbetid bliver foretaget et fradrag i din løn af en størrelse valgt af dig, dog maksimalt indtil fem procent af din bruttoløn. 3. Udnyttelsesperiode Lønfradraget akkumuleres og investeres hvert kvartal i ordningens løbetid i A-aktier i Banken, som købes til markedskurs. 5. Din retsstilling i forbindelse med fratræden Hvis dit ansættelsesforhold ophører før udløbet af Optjeningsperioden som følge af (i) pensionering, (ii) opsigelse der ikke skyldes din misligholdelse, (iii) din ophævelse af ansættelsesforholdet pga din arbejdsgivers grove misligholdelse, eller (iv) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder) kan du ikke foretage yderligere opsparinger efter ophørstidspunktet, men opsparede beløb, der allerede er fratrukket på dine vegne på ophørstidspunktet skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier efter den næstfølgende kvartalsafslutning. Du beholder også allerede erhvervede Opsparingsaktier. For Opsparingsaktier som er erhvervet på ophørstidspunktet eller erhverves efter den første kvartalsafslutning derefter bevarer du din ret til at modtage Matchingaktier. Hvis dit ansættelsesforhold ophører før udløbet af Optjeningsperioden af nogen anden årsag bevarer du de Opsparingsaktier som måtte være erhvervet på tidspunktet for dit ansættelsesforholds ophør, men du har ikke ret til at mod - tage Matchingaktier for dine Opsparingsaktier. Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på dine vegne på ophørstidspunktet vil ikke blive anvendt til at købe Opsparingsaktier, men vil i stedet blive tilbagebetalt. 6. De økonomiske aspekter af deltagelse i Aktieopsparingsordningen Køb af aktier og Matching indebærer ingen umiddelbare økonomiske forpligtelser for dig, bortset fra opsparingen. Værdien af aktierne indgår ikke i beregningen af feriepenge, pensionsbidrag eller øvrige vederlagsafhængige ydelser. Aktier er et finansielt instrument, og investering i aktier vil altid være forbundet med en risiko. Således afhænger gevinstmuligheden på udnyttelsestidspunktet udover Skandinaviska Enskilda Banken AB s (publ) s økonomiske forhold bl.a. af den generelle udvikling på aktiemarkedet. Såfremt du beholder dine købte A-aktier i Banken (Opsparingsaktier), vil du tre år efter købet uden særskilt vederlag modtage et tilsvarende antal A-aktier i Banken. Dette kaldes Matching og de modtagne aktier kaldes Matchingaktier. Hver tre-års periode udgør en Optjeningsperiode. 4. Udnyttelseskurs Køb af A-aktier i Banken (Opsparingsaktier) for dine opsparede lønfradrag sker til markedskurs, mens din erhvervelse af et tilsvarende A-aktier i Banken efter tre år (Matchingaktier) sker uden særskilt betaling. Denmark R

Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen

Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen Vilkår og Betingelser for 2011 Aktieopsparingsordningen 1. Formålet med 2011-aktieopsparingsordningen Formålet med 2011-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer

Læs mere

Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen

Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen Vilkår og betingelser for 2009 Aktieopsparingsordningen 1. Formålet med 2009-aktieopsparingsordningen Formålet med 2009-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller Tegningsoptioner), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

2. juli 2014 kl. 12.00

2. juli 2014 kl. 12.00 Til aktionærerne i Access Small Cap A/S København, 13. juni 2014 Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Access Small Cap A/S. Den ekstraordinære generalforsamling finder sted

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Companys A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants.

Læs mere

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139

GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØN- NING AF LEDELSEN I HENHOLD TIL SELSKABSLOVEN 139 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 har GN Store Nord

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S

Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Vederlagsretningslinjer for bestyrelsen og direktionen i H. Lundbeck A/S Godkendt på generalforsamlingen den 25. marts 2015 1. Indledning I henhold til selskabslovens 139 Lov nr. 322 af 11. april 2011

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S CVR-nr. 28 10 63 51 Navn og formål 1. 1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S 2. 2.1. Selskabets formål

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2015 1. Indledning I overensstemmelse med selskabslovens 139 har bestyrelsen for ("Chr.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Maj 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S.

i forbindelse med offentliggørelse af, at Nykredit Realkredit A/S gennemfører det anbefalede købstilbud vedrørende aktier i Forstædernes Bank A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer 7. februar 2007 24. oktober 2008 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af realkreditobligationer

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S).

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S). Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 14. marts 2008, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på Version 21112016 STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 1. Identiteten på udsteder eller

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt gult sundhedskort skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (13. december 2006) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 49 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Aktieløn - den nye trend

Aktieløn - den nye trend Aktieløn - den nye trend Lagernummer: 4412050020 Udgivet af Politisk-Økonomisk Sekretariat Januar 2005 Oplag: 5.000 stk. Weidekampsgade 8 P.O.Box 470 0900 København C Telefon: 33 30 43 43 E-mail: hk@hk.dk

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (4. oktober 2007) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 51 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning

GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43) 1. Indledning G E N E R E L L E R E TNINGSLI N J E R F O R I N C I T A M E N T S A F L Ø N - N I N G A F L E D E L S E N I H E N H O L D T I L S E L S K A B S L O V E N 1 3 9 GN Store Nord A/S (CVR-nr. 24 25 78 43)

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 Bilag 1 til indkaldelse til generalforsamling 27. november 2014 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF LEDELSEN I CHR. HANSEN HOLDING A/S November 2014 1. Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1

STRIKESKURS MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 INTERNATIONAL 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDS PUNKT STRIKESKURS 2.9635 2014 MEDARBEJDER SHARESAVE PLAN UDNYTTELSESTIDSPUNKT 1 TILLYKKE.. DE OPTIONER, SOM DU HAR IFØLGE MEDARBEJDER SHARESAVE

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere