Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

2 1. Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer i Banken og således skabe øget interessesammenfald mellem aktionærerne og Medarbejderne, at promovere One SEB og at skabe en loyalitetsfølelse over for SEB. 2. Definitioner I disse Vilkår og Betingelser skal følgende udtryk forstås som anført nedenfor: A-aktier Klasse A-aktier i Banken. Anskaffelsesperiode En periode på ti Hverdage fra offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport som anført i pkt. 3 nedenfor, hvori der erhverves Opsparingsaktier. Administrator En institution, der udpeges af Banken til at varetage administrationen og den daglige styring af Aktieopsparingsordningen. Bank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), reg. nr Hverdag En dag, hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i Sverige. Udvalg Vederlags- og HR-udvalget under Bankens Bestyrelse ( The Remuneration and Human Resources Committee ). Lignende Værdipapirer Ordinære aktier i en enhed, der er et resultat af en fusion, som involverer alle eller næsten alle Bankens og koncernens aktiviteter, og som anbefales af Bankens Bestyrelse, hvilke aktier udgør vederlaget i forbindelse med fusionen eller tilbuddet om køb af mere end 90% af aktierne i Banken. Leveringstidspunkt Den Hverdag, der falder senest ti Hverdage efter Optjeningsperiodens udløb. Såfremt denne periode udløber senere end 30 dage før dagen for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for det forudgående kvartal, bør den dog forlænges, så den udløber dagen efter en sådan offentliggørelse. Medarbejder En person ansat i SEB. Udløbsdato Den dag, der falder tre kalendermåneder efter udløbet af det sidste Leveringstidspunkt, eller såfremt denne dag ikke er en Hverdag, da den førstkommende Hverdag. Bruttoløn Medarbejderens faste månedsløn før eventuelle midlertidige tillæg og før fradrag af skat og andre fradrag eller bidrag afholdt af Medarbejderen og uden nogen form for goder som f.eks. feriepenge, resultatorienteret eller variabel løn, kortsigtet produktivitetsfremmende vederlag ( short term incentive eller STI ), provision osv. Matchingaktier A-aktier eller dele heraf, der leveres uden beregning til Opsparingsaktionærer for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. Nettoløn Medarbejderens Bruttoløn med fradrag af skatter. Moderselskab Et nuværende eller fremtidigt moderselskab som defineret i den svenske aktieselskabslov. Permanent Ansættelsesforhold Et ansættelsesforhold hos SEB, der ikke er tidsmæssigt begrænset af andet end almindelig eller aftalt pensionering, eller som er begrænset til et bestemt tidspunkt, bortset fra timelønnet ansættelse, og som ikke er ophørt. Et Permanent Ansættelsesforhold anses ikke for at være ophørt i tilfælde af sygeorlov, forældreorlov, aftjening af værnepligt eller anden midlertidig orlov, der er godkendt af SEB, før denne påbegyndes. Ordning 2008-Aktieopsparingsordningen samt enhver ændring heraf. Optjeningsperiode En periode på 36 måneder fra det tidspunkt, hvor en Opsparingsaktie erhverves. Optjente Opsparingsaktier Opsparingsaktier, der ejes i løbet af og ved udløbet af en Optjeningsperiode. Opsparing En frivillig opsparing foretaget af en Medarbejder, der deltager i Ordningen. Det beløb, der opspares hver måned i Opsparingsperioden, må ikke overstige 5% af Medarbejderens Bruttoløn pr. 30. juni 2008 eller såfremt Opsparingen ændres i henhold til pkt. 3 af Bruttolønnen pr. 15. januar, henholdsvis pr. 15. maj 2009, og skal mindst udgøre SEK 100 eller EUR 10 eller tilsvarende beløb i lokal valuta. Opsparingskonto En konto hos den lokale arbejdsgiver, hvorpå Opsparingsaktionærernes Opsparing indsættes. Beløb, der indsættes på Opsparingskontoen, forrentes ikke. Opsparingsaktionær En Medarbejder, der deltager i Ordningen. Opsparingsperiode Perioden fra d. 1. november 2008 eller et sådant senere tidspunkt, hvor Medarbejderen indtræder i Ordningen, indtil d. 31. oktober Opsparingsaktier A-aktier eller dele heraf, der erhverves i SEB s navn og på vegne af en Opsparingsaktionær i en Anskaffelsesperiode ved anvendelse af Opsparingen, og som giver Opsparingsaktionæren ret til tildeling af Matchingaktier. Aktiedepot Det depot af Opsparingsaktier, Matchingaktier og A-aktier, der forvaltes af Administratoren. SEB Banken og/eller et Datterselskab, en filial eller anden enhed, der er konsolideret med Banken eller Bankens Moderselskab. Aktieopsparingsaftale Den skriftlige aftale om deltagelse i Aktieopsparingsordningen mellem Banken eller et Datterselskab og en Medarbejder. Datterselskab Et nuværende eller fremtidigt datterselskab til Banken som defineret i den svenske aktieselskabslov. 2

3 Ophørstidspunkt Den sidste dag, hvor en Medarbejder i et Permanent Ansættelsesforhold, er ansat (svensk: anställningens slutdag). Vilkår og Betingelser Disse vilkår og betingelser for 2008-aktieoptionsopsparingsordningen. 3. Opsparing, Anskaffelsesperioder og Aktier omfattet af Ordningen Banken tilbyder Medarbejdere i et Permanent Ansættelsesforhold, at de frivilligt kan opspare op til 5% af deres månedlige Bruttoløn i Opsparingsperioden ved at trække disse beløb i Nettolønnen og overføre dem til Opsparingskontoen. Såfremt Nettolønnen er lavere end den aftalte opsparing hver måned i Opsparingsperioden, f.eks. som følge af sygeorlov, forældreorlov, udbetaling af pensionsforsikring eller lignende, betales en eventuel difference af Medarbejderen i overensstemmelse med Administrators instrukser, og såfremt disse instrukser ikke følges, kan det betyde ophør af Medarbejderens deltagelse i Ordningen. Medarbejdere tilbydes muligheden for at deltage i Ordningen fra Opsparingsperiodens begyndelse. Nye Medarbejdere og Medarbejdere, der ikke deltog ved Opsparingsperiodens start, tilbydes muligheden for at deltage pr. 15. januar 2009 (i hvilket tilfælde opsparingen fratrækkes lønnen fra og med februar 2009) og pr. 15. maj 2009 (opsparingen fratrækkes lønnen fra og med juni 2009). Opsparingsaktionæren kan inden for rammerne af Opsparings-definitionen ændre det oprindeligt aftalte beløb til opsparing hver måned på de ovenstående to tidspunkter. Opsparingsaktionæren er endvidere berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt helt at indstille Opsparingen, idet Opsparingsaktionæren i så fald ikke igen kan påbegynde Opsparing under 2008-Ordningen. Der vil dog blive købt Opsparingsaktier for allerede Opsparede beløb. De Opsparede beløb på Opsparingskontoen anvendes til at erhverve Opsparingsaktier eller evt. dele heraf i følgende Anskaffelsesperioder: (i) (ii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden oktober-december De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden januar-marts (iii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden april-juni (iv) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter det seneste af enten tidspunktet for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for perioden juli-september 2009 eller det tidspunkt, hvor Opsparingen vedrørende løn for oktober 2009 er til rådighed med henblik på erhvervelse af Opsparingsaktier. Opsparingsaktionærerne modtager for hver Opsparingsaktie de besidder i en hel Optjeningsperiode en Matchingaktie uden beregning. Efter tildeling af Matchingaktier anses Opsparingsaktierne for hvilke Matchingaktierne er tildelt ikke længere for Opsparingsaktier i Ordningens forstand. Opsparingsaktionæren kan udøve hans eller hendes aktionærrettigheder i Banken på samme måde som enhver anden aktionær. Delaktier må ikke repræsenteres på den årlige generalforsamling. Administratoren skal orientere Opsparingsaktionæren om, hvorledes man deltager, hvis Opsparingsaktionæren ønsker at deltage på Bankens generalforsamling. Der kan i alt tildeles højest A-aktier som Matchingaktier i henhold til 2008-Aktieopsparingsordningen. Såfremt anvendelsen af disse Vilkår og Betingelser resulterer i en samlet Opsparing svarende til et større antal Opsparingsaktier, end hvad der fremgår af den foregående sætning, justeres det antal Opsparingsaktier, der tildeles den enkelte Opsparingsaktionær, forholdsmæssigt nedad på grundlag af de respektive Opsparingsaktionærers samlede Opsparing, så længe der fortsat er Opsparingsaktier til tildeling. Resterende Opsparede beløb tilbagebetales til Opsparingsaktionæren inden for 15 Hverdage efter Anskaffelsesperiodens udløb. 4. Optjeningsperioder og anskaffelse af Opsparingsaktier Den samlede Opsparing skal bruges til at erhverve Opsparingsaktier i den pågældende Anskaffelsesperiode som anført i det følgende: Antal Opsparingsaktier, som en Opsparingsaktionær modtager Opsparingsaktionærens samlede Opsparing på Opsparingskontoen på Anskaffelsesperiodens første dag (om nødvendigt omregnet til SEK) = Den gennemsnitlige vægtede anskaffelsespris for de Opsparingsaktier, der er erhvervet i Anskaffelsesperioden I forbindelse med ovennævnte beregning afrundes antallet af Opsparingsaktier til to decimaler. Det antal Matchingaktier, som en Opsparingsaktionær kan modtage, afhænger af antallet af Optjente Opsparingsaktier, der ejes ved Optjeningsperiodens udløb, og Tildeling af Matchingaktier og dele heraf kan kun ske for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. For hver Opsparingsaktie, der ejes som anført ovenfor, modtager indehaveren i henhold til disse vilkår og betingelser op til én Matchingaktie uden beregning. 3

4 Kontant udbytte af Opsparingsaktier med fradrag af skat vil automatisk blive anvendt til at erhverve yderligere A-aktier. Disse A-aktier ligger sammen med Opsparingsaktierne i Aktiedepotet, men skal for at udelukke enhver tvivl ikke anses for Opsparingsaktier og berettiger således ikke til tildeling af Matchingaktier. 5. Administration af Programmet a) Fremgangsmåde Ordningen administreres af Udvalget. Udvalget fortsætter med at administrere Ordningen, indtil Bankens Bestyrelse træffer anden beslutning. b) Udvalgets beføjelser Udvalget har i henhold til Ordningens bestemmelser beføjelser til følgende: (i) at administrere Opsparede beløb, erhverve Opspa - r ingsaktier på vegne af hver Opsparingsaktionær og tildele Matchingaktier, (ii) at udpege en Administrator og fastlægge dennes beføjelser, (iii) at foretage de justeringer, der måtte følge af pkt. 9, (iv) at beregne det antal Matchingaktier, der skal tildeles for hver Opsparingsaktie i henhold til pkt. 10, (v) at fortolke vilkårene og betingelserne for Ordningen og disse Vilkår og Betingelser, (vi) at ændre eller ophæve bestemmelser og regler vedrørende Ordningen, og disse Vilkår og Betingelser, og (vii) at træffe sådanne andre foranstaltninger, der måtte anses for nødvendige eller formålstjenlige med henblik på at administrere Ordningen. 6. Ret til at deltage i Ordningen osv. a) Opsparingsaktier kan kun købes af Medarbejdere i et Fast Ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer i Banken eller Bankens Moderselskab/Datterselskaber kan kun deltage i Ordningen, hvis de er Medarbejdere. b) Ingen bestemmelse i vilkårene og betingelserne for Ordningen eller nogen modtagelse af Opsparingsaktier i henhold til Ordningen skal anses for at give en Opsparingsaktionær ret til fortsat ansættelse hos SEB eller på nogen måde afskære en Opsparingsaktionær eller SEB fra at opsige ansættelsesforholdet eller give Opsparingsaktionæren nogen rettigheder til at erhverve Opsparingsaktier fremover. Deltagelse i Ordningen er således ikke omfattet af Medarbejderens ansættelsesaftale, hvilket bl.a. indbærer følgende. Ved ophør af et Permanent Ansættelsesforhold har en Opsparingsaktionær eller anden Medarbejder ikke ret til godtgørelse eller erstatning for nogen eksisterende eller potentiel rettighed eller gode i henhold til Ordningen, som vedkommende ellers ville have haft, uanset årsagen til kravet om godtgørelse. Derudover beregnes eller baseres feriepenge og pensionsgivende løn ikke på grundlag af værdien af en Matchingaktie, der tildeles en Opsparingsaktionær i henhold til Ordningen. 7. Ordningens gyldighedsperiode Disse Vilkår og Betingelser træder i kraft ved Udvalgets godkendelse heraf og gælder indtil andet meddeles, forudsat at Ordningen ikke bringes til ophør førtidigt i overensstemmelse med pkt. 11 nedenfor. Såfremt Ordningen bringes til ophør, fortsætter Vilkårene og Betingelserne i forhold til Opsparingsaktier, der er tildelt før ophørstidspunktet. 8. Diverse a) Aktieopsparingsaftalen skal angive det beløb, som det aftales, at den enkelte Medarbejder opsparer, og skal inkorporere disse vilkår og betingelser for Ordningen. b) Opsparingsaktionæren skal som anført nedenfor betale skat og lignende afgifter, der måtte blive pålagt Medarbejdere, samt andre afgifter, der måtte blive pålagt Opsparingsaktionæren eller SEB på Opsparingsaktionærens vegne, og som skal betales i forbindelse med Opsparingsaktierne eller modtagelsen af Matchingaktier som følge af national lovgivning eller myndighedsbeslutninger. c) Der tildeles kun Matchingaktier, hvis Opsparingsaktionæren udover at overholde Ordningens øvrige betingelser i overensstemmelse med SEB s instrukser har foretaget eller foranlediget betaling til SEB eller til en af SEB udpeget person af eller på anden måde tilvejebragt (på en for SEB tilfredsstillende måde) et beløb til dækning af indkomstskat og/eller sociale bidrag (i det omfang SEB skal betale sådanne beløb), som Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial måtte blive bedt om at tilbageholde eller betale på Opsparingsaktionærens vegne som følge af tildelingen af Matchingaktier. d) Uden at begrænse pkt. 8(c) ovenfor kan Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial tilbageholde ethvert beløb og træffe sådanne foranstaltninger, som anses for nødvendige for at opfylde en sådan enheds forpligtelser eller for at tilbageholde skat eller sociale bidrag i forbindelse med tildelingen af Matchingaktier (eller andre goder, der tildeles i henhold til Ordningen). Disse foranstaltninger kan omfatte salg af A-aktier på Opsparingsaktionærens vegne, medmindre Opsparingsaktionæren selv opfylder forpligtelsen. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold a) Salg eller overdragelse af aktier Opsparingsaktionæren kan når som helst sælge eller overdrage A-aktierne, Opsparingsaktierne og Matchingaktierne ved at sælge dem eller overdrage dem fra Aktiedepotet. Alle gebyrer og afgifter i forbindelse med salget eller overdragelsen afholdes af Opsparingsaktionæren. Såfremt 4

5 Opsparingsaktier sælges eller overdrages, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier for sådanne aktier. Dele af overdragne Opsparingsaktier og Matchingaktier kan ikke sælges eller overdrages og i stedet modtager Opsparingsaktionæren værdien af delaktien kontant fra SEB på grundlag af en A-akties markedsværdi på salgs- eller overdragelsestidspunktet. Der betales ingen godtgørelse for delaktier med en samlet værdi under SEK 50. Alle A-aktier, Opsparingsaktier og Matchingaktier i henhold til 2008-aktieopsparingsordningen der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, overføres i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser til en Opsparingsaktionærs værdipapirkonto eller depot eller sælges på vegne af indehaveren. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge aktier, der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal finde sted senest tre kalendermåneder efter Udløbsdatoen eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. b) Ændringer i Ansættelsesstedet Såfremt Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der også er omfattet af Ordningen, fortsætter deltagelsen i Ordningen og der vil blive fratrukket Opsparing i den nye jurisdiktion fra tidspunktet for ændringen efter anmodning derom. Såfret Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der ikke er omfattet af Ordningen, kan der ikke foretages yderligere Opsparing, men den Opsparing, der allerede er fratrukket på vegne af Opsparingsaktionæren skal anvendes til erhvervelse af Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. Medarbejderen er berettiget til at modtage Matchingaktier baseret på de erhvervede Opsparingsaktier. c) Ophør af det Permanente Ansættelsesforhold Såfremt en Opsparingsaktionærs Permanente Ansættelsesforhold ophører og Ophørstidspunktet falder før Optjeningsperiodens udløb, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af Opsparingsaktierne som ikke er Optjente Matchingaktier, og der kan ikke foretages yderligere Opsparinger. Opsparinger på Opsparingskontoen på Ophørstidspunktet på Opsparingsaktionærens vegne for hvilke der endnu ikke er erhvervet Opsparingsaktier i henhold til pkt. 3 ovenfor, skal tilbagebetales senest 15 Hverdage efter Ophørstidspunktet. Alle Opsparingsakionærens aktier skal i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser sælges eller overføres fra Aktiedepotet til Opsparingsaktionærens værdipapirkonto eller depot. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge de aktier, der ligger i Aktiedepotet, inden for to kalendermåneder efter Ophørstidspunktet, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal ske senest tre kalendermåneder efter Ophørstidspunktet eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. d) Invaliditet, opsigelse pga. personaleindskrænkninger og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) opsigelse pga. personaleindskrænkninger eller (iii) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. e) Såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden før udløbet af en Optjeningsperiode. Efter anmodning fra Opsparingsaktionærens bo, hvilken anmodning skal fremsendes til Administratoren senest seks kalendermåneder efter dødsfaldet, skal Banken tildele Matchingaktier for de Opsparingsaktier, som den afdøde Opsparingsaktionær ejede, som anført nedenfor: (i) (ii) Hvis vedkommende afgår ved døden inden for det første år af en Optjeningsperiode, giver kun en tredjedel af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden bortfalder. Hvis vedkommende afgår ved døden efter ikke mindre end en Optjeningsperiodes første år men inden Optjeningsperiodens andet år, giver kun to tredjedele af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden, bortfalder. (iii) Hvis vedkommende afgår ved døden mellem det andet og det tredje år af en Optjeningsperiode, giver alle de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier. 5

6 f) Fusion eller overtagelse med aktievederlag Uanset bestemmelserne i pkt. 10 gælder følgende, såfremt der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier, og tilbudet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen, eller såfremt Banken indgår i en lovpligtig fusion, forudsat at mere end 90% af Bankens aktier ville blive ombyttet til aktier eller andre værdipapirer i et andet selskab, hvilke værdipapirer udgør Lignende Værdipapirer. Opsparingsaktierne ombyttes med tilsvarende instrumenter i den nye fusionerede enhed, som Banken indgår i. Såfremt Opsparingsaktierne ikke kan ombyttes som anført ovenfor, enten fordi Opsparingsaktierne ikke overtages af det andet selskab eller af andre årsager, gælder pkt. 9 (g) nedenfor. g) Offentligt købstilbud, fusion med kontant vederlag osv. Uanset bestemmelserne i pkt. 10 og i det omfang pkt. 9(f) ikke er anvendt gælder nedennævnte, såfremt følgende begivenheder indtræder før Leveringstidspunktet: a) Der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier med kontant vederlag eller med aktievederlag, som ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer), og tilbuddet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen. b) Der iværksættes tvangsindløsning af Bankens aktier. c) Banken indgår i en lovpligtig fusion, og Bankens aktier overdrages mod kontant betaling og/eller ombyttes til værdipapirer, der ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer). d) Det besluttes at afnotere Bankens aktier. e) Banken godkender et forslag om fuldstændig likvidation eller opløsning. Såfremt en af ovennævnte begivenheder indtræder, skal alle Opsparingsaktionærer være umiddelbart berettiget til tildeling af Matchingaktier for alle Opsparingsaktier de besidder på tidspunktet for de pågældende begivenheder, som om der var sket optjening i hele Optjeningsperioden. h) Afhændelse Såfremt det Permanente Ansættelsesforhold med SEB ophører, fordi en SEB-enhed afhænder sine aktier i et Datterselskab eller en væsentlig aktivitet eller et væsentligt område, hvor Opsparingsaktionæren er ansat, gælder de i pkt. (d) anførte bestemmelser mutatis mutandis. i) Almindelig ret til kontant afregning Såfremt en transaktion som beskrevet i pkt. (f), (g) og (h) ovenfor vanskeliggøres af, at der er Opsparingsaktier i omløb, har Banken ret til betale en rimelig kontant godtgørelse i stedet for at tildele Matchingaktier for Opsparingsaktier. j) Begrænsninger i forhold til insider-viden Opsparingsaktionærer, der anses for insidere (med insiderstatus) i henhold til svensk lovgivning (SFS 2000:1087) for så vidt angår deres forpligtelse til at indberette visse finansielle instrumenter, er ikke berettiget til at erhverve eller sælge A-aktier i en periode på tredive (30) dage forud for offentliggørelsen (inkl. offentliggørelsesdatoen) af kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter. Opsparingsaktionærer, der er anført på Bankens insider-liste eller fortegnelse vedrørende et projekt eller en transaktion, kan ikke erhverve Opsparingsaktier eller sælge A-Aktier, så længe de er anført her. Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at stige væsentligt, kan ikke erhverve Opsparingsaktier, og Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at falde væsentligt, kan ikke sælge A-aktier, før oplysningerne offentliggøres, eller såfremt disse ikke offentliggøres først når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider-viden, der kan påvirke kursen på A-aktierne i op- eller nedadgående retning. Såfremt erhvervelsen af Opsparingsaktier udsættes som anført i pkt. (i) ovenfor, anvendes de i denne periode akkumulerede Opsparingsbeløb til at erhverve Opsparingsaktier i den første Anskaffelsesperiode efter offentliggørelsen af de pågældende insideroplysninger, eller såfremt disse ikke offentliggøres når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider viden, der kan få kursen på A-aktierne til at stige. Såfremt Opsparingsaktier ikke kan erhverves i den sidste Anskaffelsesperiode på grund af udsættelsen, skal Banken tilbagebetale de Opsparede beløb til de pågældende Opsparingsaktionærer inden for 15 Hverdage efter den sidste Anskaffelsesperiode. 10. Ændring af opsparingsvilkårene som følge af kapitalændring, fusion osv. For så vidt angår Opsparingsaktionærernes rettigheder i tilfælde af, at Banken gennemfører en kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, eller der udstedes konvertible obligationer eller obligationer med warrants, eller der sker en udbetaling af ekstraordinært udbytte, eller Banken opløses eller fusioneres med et andet selskab samt i visse andre tilfælde, skal der ske en omberegning, der sikrer Opsparingsaktionæren samme økonomiske rettigheder som før den pågældende begivenhed. Omberegningen skal foretages som anført i bilag A. 11. Ændringer, ophør osv. a) Ændringer og ophør Udvalget kan til enhver tid ændre eller bringe Ordningen til ophør på en sådan måde, som anses for hensigtsmæssig, idet nogle ændringer dog kræver generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. 6

7 b) Ændringer som følge af national lovgivning Udvalget kan ændre Ordningen og vedtage lokale nationale tilpasninger, i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at overholde lokal, national lovgivning i enhver jurisdiktion, hvor SEB har aktiviteter, med henblik på at sikre, at de Matchingaktier, der tildeles Opsparingsaktionærerne i disse lande, kan udnyttes og med henblik på at opfylde formålet med Ordningen. Udvalget kan også indføre lokale ordninger, der skal godkendes formelt af SEB s datterselskaber. c) Ordningen i relation til SEB som et investeringsfirma Disse vilkår og betingelser har forrang over SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for handel med finansielle instrumenter, SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for Depotkonti og SEB s Execution Policy. Til brug for Ordningen vil alle Opsparingsaktionærer blive behandlet som detailkunder. Oplysninger om forskellige kundekategorier, risici med investeringer i finansielle instrumenter og SEB og deres investeringsydelser er tilgængelig på SEB s intranet (A6616eng) og på SEB s eksterne hjemmeside. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, yder SEB ikke investeringsrådgivning i forbindelse med Ordningen. 12. Lovvalg og voldgift Ordningen er underlagt svensk ret. Eventuelle tvister vedrørende fortolkningen og/eller anvendelsen af Ordningen skal afgøres ved voldgift i henhold til den svenske lov om voldgift. Voldgiftsbehandlingen skal finde sted i Stockholm, Sverige. Omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagen afholdes af Banken uanset udfaldet, medmindre Opsparingsaktionærens anmodning om voldgift var klart ubegrundet, i hvilket tilfælde omkostningerne afholdes af Opsparingsaktionæren. Som service er dette dokument oversat til dansk. I tilfælde af modstrid, uoverensstemmelse eller forskel mellem den originale engelsksprogede version og den danske oversættelse, har den originale engelsksprogede version forrang. Bilag A Omberegning af antallet af Matchingaktier, som hver Opsparingsaktie giver ret til Ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer, obligationer med warrants, der giver ret til at tegne nye aktier, eller ethvert lignende instrument, der måtte blive udstedt af Banken til Bankens aktionærer, og som giver indehaveren aktiebaserede rettigheder, skal der ske en omberegning af det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren kan erhverve for én Opsparingsaktie, jf. nedenfor. Tilsvarende omberegninger skal foretages i tilfælde af aktiesplit eller aktiesammenlægning, ekstraordinært udbytte, ved kapitalnedsættelse og andre former for udbud og udlodninger fra Banken, der giver Bankens aktionærer ret til at erhverve værdipapirer eller andre aktiver fra Banken. I forbindelse med anvendelsen af ovennævnte afsnit skal Banken foretage sådanne omberegninger og tilpasninger, som er rimelige med henblik på så vidt muligt at sikre Opsparingsaktionæren samme økonomiske stilling med hensyn til hans/hendes beholdning af Opsparingsaktier, som han/hun havde umiddelbart før den begivenhed, der gav anledning til omberegningen eller tilpasningen. Banken skal i den forbindelse følge svensk praksis for omberegning og tilpasning af optioner med samme løbetid og struktur, der er udstedt i Sverige, dog således at omberegningen kun skal foretages i relation til det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren har ret til at modtage for én Opsparingsaktie, med henblik på at nå frem til et resultat, der er rimeligt for Banken og Opsparingsaktionæren. I forbindelse med ovennævnte omberegning afrundes antallet af aktier eller delaktier til to decimaler. For SEBs medarbejdere i Danmark gælder følgende bestemmelse i stedet for den tilsvarende bestemmelse i Vilkårene og Betingelserne. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold d) Invaliditet, opsigelse, og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) Arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, uden at dette skyldes misligholdelse fra Medarbejderens side, (iii) Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet pga grov misligholdelse fra Arbejdsgiverens side, eller (iv) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. 7

8 ARBEJDSGIVERERKLÆRING I henhold til 3, stk. 1, i lov om brug af køberet eller tegningsret m.v. i ansættelsesforhold ( Aktieoptionsloven ) er du berettiget til at modtage følgende oplysninger om Skandinaviska Enskilda Banken AB s (publ)s ( Banken ) Aktieopsparingsordning for 2008 i en særskilt skriftlig erklæring. Denne erklæring indeholder kun de oplysninger, som skal gives efter Aktieoptionsloven. Betingelserne for Aktieopsparingsordningen er detaljeret beskrevet i Vilkår og Betingelser for 2008-Aktieopsparingsordningen ( Aktieopsparingsordningen ). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem denne erklæring og Aktie o p- s paringsordningen, har Aktieopsparingsordningen forrang. 1. Tidspunktet for tildeling af retten til at købe aktier Du vil blive tildelt en ret til at deltage i Aktieopsparingsordningen og købe A-aktier i Banken ved særskilt meddelelse fra Banken. Aktieopsparingsordningen løber i 12 måneder fra 1. november 2008 til 31. oktober 2009 ( Opsparingsperioden ). 2. Kriterier og betingelser for tildeling af retten til senere at købe aktier Såfremt du vælger at deltage i Aktieopsparingsordningen vil du have ret til at købe A-aktier i Banken ad fire omgange i ordningens løbetid ( Opsparingsaktier ). Det er en forudsætning for deltagelse i Aktieopsparingsordningen at der hver måned i ordningens løbetid bliver foretaget et fradrag i din løn af en størrelse valgt af dig, dog maksimalt indtil fem procent af din bruttoløn. 3. Udnyttelsesperiode Lønfradraget akkumuleres og investeres hvert kvartal i ordningens løbetid i A-aktier i Banken, som købes til markedskurs. 5. Din retsstilling i forbindelse med fratræden Hvis dit ansættelsesforhold ophører før udløbet af Optjeningsperioden som følge af (i) pensionering, (ii) opsigelse der ikke skyldes din misligholdelse, (iii) din ophævelse af ansættelsesforholdet pga din arbejdsgivers grove misligholdelse, eller (iv) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder) kan du ikke foretage yderligere opsparinger efter ophørstidspunktet, men opsparede beløb, der allerede er fratrukket på dine vegne på ophørstidspunktet skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier efter den næstfølgende kvartalsafslutning. Du beholder også allerede erhvervede Opsparingsaktier. For Opsparingsaktier som er erhvervet på ophørstidspunktet eller erhverves efter den første kvartalsafslutning derefter bevarer du din ret til at modtage Matchingaktier. Hvis dit ansættelsesforhold ophører før udløbet af Optjeningsperioden af nogen anden årsag bevarer du de Opsparingsaktier som måtte være erhvervet på tidspunktet for dit ansættelsesforholds ophør, men du har ikke ret til at mod - tage Matchingaktier for dine Opsparingsaktier. Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på dine vegne på ophørstidspunktet vil ikke blive anvendt til at købe Opsparingsaktier, men vil i stedet blive tilbagebetalt. 6. De økonomiske aspekter af deltagelse i Aktieopsparingsordningen Køb af aktier og Matching indebærer ingen umiddelbare økonomiske forpligtelser for dig, bortset fra opsparingen. Værdien af aktierne indgår ikke i beregningen af feriepenge, pensionsbidrag eller øvrige vederlagsafhængige ydelser. Aktier er et finansielt instrument, og investering i aktier vil altid være forbundet med en risiko. Således afhænger gevinstmuligheden på udnyttelsestidspunktet udover Skandinaviska Enskilda Banken AB s (publ) s økonomiske forhold bl.a. af den generelle udvikling på aktiemarkedet. Såfremt du beholder dine købte A-aktier i Banken (Opsparingsaktier), vil du tre år efter købet uden særskilt vederlag modtage et tilsvarende antal A-aktier i Banken. Dette kaldes Matching og de modtagne aktier kaldes Matchingaktier. Hver tre-års periode udgør en Optjeningsperiode. 4. Udnyttelseskurs Køb af A-aktier i Banken (Opsparingsaktier) for dine opsparede lønfradrag sker til markedskurs, mens din erhvervelse af et tilsvarende A-aktier i Banken efter tre år (Matchingaktier) sker uden særskilt betaling. Denmark R

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Hvor langt kan du komme med din opsparing?

Hvor langt kan du komme med din opsparing? Hvor langt kan du komme med din opsparing? Sharesave Med Sharesave får du mulighed for at lave månedlige opsparinger gennem tre år og at bruge denne opsparing til at købe aktier i Thomas Cook Group plc

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Regelanvendelse. Holdingselskaber

Regelanvendelse. Holdingselskaber UDKAST Bekendtgørelse om landinspektørselskaber I medfør af 4 a, stk. 7 og 8, og 8, stk. 3 og 4, i lov om landinspektørvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. xx af xx xxxx 2012, samt 8, stk. 6, i lovbekendtgørelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

IHD DENMARK V6 10 May 2010

IHD DENMARK V6 10 May 2010 IHD DENMARK V6 10 May 2010 Sharesave 2010 Om ShareSave ShareSave-ordningen kombinerer en enkel og risikofri opsparingsordning med muligheden for at købe aktier i Mecom til en fast kurs (optionskursen).

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7

Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB. Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 Bilag 2 Obligationsejermøde for ejerne af obligationer udstedt af Allokton Properties AB Fuldstændige beslutningsforslag for dagsordenens punkt 4, 5, 6 og 7 I dette fuldstændige beslutningsforslag er anvendt

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S December 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse

IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse Aktiebaseret vederlæggelse IFRS 2 Aktiebaseret vederlæggelse FORMÅL 1 Formålet med denne standard er at specificere en virksomheds regnskabsaflæggelse, når den foretager aktiebaseret vederlæggelse. Standarden

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S

Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S (Udeladt) 17. december 2014 Ref. GOVN J.nr. 560-0078 Tilsynsreaktioner over for Forsikringsselskabet Alm. Brand Liv og Pension A/S Finanstilsynet og virksomheden skal offentliggøre tilsynsreaktionerne

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktieløn 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Indledning INDLEDNING

Læs mere

GENERELLE DEPOTBETINGELSER

GENERELLE DEPOTBETINGELSER De generelle depotbetingelser er gældende i ethvert mellemværende mellem Carnegie Bank A/S (herefter benævnt Banken ) og Bankens kunder vedrørende opbevaring af værdipapirer i depot, medmindre andet udtrykkeligt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2.

6BForsikringens omfang Forsikringens dækningsomfang: 2.1 3 Forsikringens geografiske omfang: 2.2 4 Forsikringens tidsmæssige omfang: 2. 0BKriminalitetsforsikring 4BAlmindelige betingelser KR-00-01 Indholdsfortegnelse 5BDefinitioner Pkt. Side Forsikringstager: 1.1. 1 Virksomheden: 1.2 1 Datterselskaber: 1.3 1 Sikrede: 1.4 1 Ansatte: 1.5

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S

VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S VEDTÆGTER FOR TOPDANMARK A/S NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Navn 1. Selskabets navn er Topdanmark A/S. Hjemsted Selskabets hjemsted er Ballerup Kommune. 2. Formål Selskabets formål er at være holdingselskab

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Vedtægter Århus Vand A/S

Vedtægter Århus Vand A/S Vedtægter Århus Vand A/S Version 26. august 2009 Side 1 af 5 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Århus Vand A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3. Formål 3.1 Selskabets formål er at sikre

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Vedtægter. H. Lundbeck A/S

Vedtægter. H. Lundbeck A/S Vedtægter for H. Lundbeck A/S Ottiliavej 7-9, 2500 Valby CVR-nr. 5675 9913 (tidligere registreret under reg.nr. A/S 22.472) ---oo0oo--- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er H. Lundbeck A/S med binavn Kefalas

Læs mere