Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen"

Transkript

1 Vilkår og betingelser for 2008 Aktieopsparingsordningen

2 1. Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen Formålet med 2008-aktieopsparingsordningen er at give Medarbejderne et incitament til at blive aktionærer i Banken og således skabe øget interessesammenfald mellem aktionærerne og Medarbejderne, at promovere One SEB og at skabe en loyalitetsfølelse over for SEB. 2. Definitioner I disse Vilkår og Betingelser skal følgende udtryk forstås som anført nedenfor: A-aktier Klasse A-aktier i Banken. Anskaffelsesperiode En periode på ti Hverdage fra offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport som anført i pkt. 3 nedenfor, hvori der erhverves Opsparingsaktier. Administrator En institution, der udpeges af Banken til at varetage administrationen og den daglige styring af Aktieopsparingsordningen. Bank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), reg. nr Hverdag En dag, hvor bankerne er åbne for almindelige bankforretninger i Sverige. Udvalg Vederlags- og HR-udvalget under Bankens Bestyrelse ( The Remuneration and Human Resources Committee ). Lignende Værdipapirer Ordinære aktier i en enhed, der er et resultat af en fusion, som involverer alle eller næsten alle Bankens og koncernens aktiviteter, og som anbefales af Bankens Bestyrelse, hvilke aktier udgør vederlaget i forbindelse med fusionen eller tilbuddet om køb af mere end 90% af aktierne i Banken. Leveringstidspunkt Den Hverdag, der falder senest ti Hverdage efter Optjeningsperiodens udløb. Såfremt denne periode udløber senere end 30 dage før dagen for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for det forudgående kvartal, bør den dog forlænges, så den udløber dagen efter en sådan offentliggørelse. Medarbejder En person ansat i SEB. Udløbsdato Den dag, der falder tre kalendermåneder efter udløbet af det sidste Leveringstidspunkt, eller såfremt denne dag ikke er en Hverdag, da den førstkommende Hverdag. Bruttoløn Medarbejderens faste månedsløn før eventuelle midlertidige tillæg og før fradrag af skat og andre fradrag eller bidrag afholdt af Medarbejderen og uden nogen form for goder som f.eks. feriepenge, resultatorienteret eller variabel løn, kortsigtet produktivitetsfremmende vederlag ( short term incentive eller STI ), provision osv. Matchingaktier A-aktier eller dele heraf, der leveres uden beregning til Opsparingsaktionærer for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. Nettoløn Medarbejderens Bruttoløn med fradrag af skatter. Moderselskab Et nuværende eller fremtidigt moderselskab som defineret i den svenske aktieselskabslov. Permanent Ansættelsesforhold Et ansættelsesforhold hos SEB, der ikke er tidsmæssigt begrænset af andet end almindelig eller aftalt pensionering, eller som er begrænset til et bestemt tidspunkt, bortset fra timelønnet ansættelse, og som ikke er ophørt. Et Permanent Ansættelsesforhold anses ikke for at være ophørt i tilfælde af sygeorlov, forældreorlov, aftjening af værnepligt eller anden midlertidig orlov, der er godkendt af SEB, før denne påbegyndes. Ordning 2008-Aktieopsparingsordningen samt enhver ændring heraf. Optjeningsperiode En periode på 36 måneder fra det tidspunkt, hvor en Opsparingsaktie erhverves. Optjente Opsparingsaktier Opsparingsaktier, der ejes i løbet af og ved udløbet af en Optjeningsperiode. Opsparing En frivillig opsparing foretaget af en Medarbejder, der deltager i Ordningen. Det beløb, der opspares hver måned i Opsparingsperioden, må ikke overstige 5% af Medarbejderens Bruttoløn pr. 30. juni 2008 eller såfremt Opsparingen ændres i henhold til pkt. 3 af Bruttolønnen pr. 15. januar, henholdsvis pr. 15. maj 2009, og skal mindst udgøre SEK 100 eller EUR 10 eller tilsvarende beløb i lokal valuta. Opsparingskonto En konto hos den lokale arbejdsgiver, hvorpå Opsparingsaktionærernes Opsparing indsættes. Beløb, der indsættes på Opsparingskontoen, forrentes ikke. Opsparingsaktionær En Medarbejder, der deltager i Ordningen. Opsparingsperiode Perioden fra d. 1. november 2008 eller et sådant senere tidspunkt, hvor Medarbejderen indtræder i Ordningen, indtil d. 31. oktober Opsparingsaktier A-aktier eller dele heraf, der erhverves i SEB s navn og på vegne af en Opsparingsaktionær i en Anskaffelsesperiode ved anvendelse af Opsparingen, og som giver Opsparingsaktionæren ret til tildeling af Matchingaktier. Aktiedepot Det depot af Opsparingsaktier, Matchingaktier og A-aktier, der forvaltes af Administratoren. SEB Banken og/eller et Datterselskab, en filial eller anden enhed, der er konsolideret med Banken eller Bankens Moderselskab. Aktieopsparingsaftale Den skriftlige aftale om deltagelse i Aktieopsparingsordningen mellem Banken eller et Datterselskab og en Medarbejder. Datterselskab Et nuværende eller fremtidigt datterselskab til Banken som defineret i den svenske aktieselskabslov. 2

3 Ophørstidspunkt Den sidste dag, hvor en Medarbejder i et Permanent Ansættelsesforhold, er ansat (svensk: anställningens slutdag). Vilkår og Betingelser Disse vilkår og betingelser for 2008-aktieoptionsopsparingsordningen. 3. Opsparing, Anskaffelsesperioder og Aktier omfattet af Ordningen Banken tilbyder Medarbejdere i et Permanent Ansættelsesforhold, at de frivilligt kan opspare op til 5% af deres månedlige Bruttoløn i Opsparingsperioden ved at trække disse beløb i Nettolønnen og overføre dem til Opsparingskontoen. Såfremt Nettolønnen er lavere end den aftalte opsparing hver måned i Opsparingsperioden, f.eks. som følge af sygeorlov, forældreorlov, udbetaling af pensionsforsikring eller lignende, betales en eventuel difference af Medarbejderen i overensstemmelse med Administrators instrukser, og såfremt disse instrukser ikke følges, kan det betyde ophør af Medarbejderens deltagelse i Ordningen. Medarbejdere tilbydes muligheden for at deltage i Ordningen fra Opsparingsperiodens begyndelse. Nye Medarbejdere og Medarbejdere, der ikke deltog ved Opsparingsperiodens start, tilbydes muligheden for at deltage pr. 15. januar 2009 (i hvilket tilfælde opsparingen fratrækkes lønnen fra og med februar 2009) og pr. 15. maj 2009 (opsparingen fratrækkes lønnen fra og med juni 2009). Opsparingsaktionæren kan inden for rammerne af Opsparings-definitionen ændre det oprindeligt aftalte beløb til opsparing hver måned på de ovenstående to tidspunkter. Opsparingsaktionæren er endvidere berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt helt at indstille Opsparingen, idet Opsparingsaktionæren i så fald ikke igen kan påbegynde Opsparing under 2008-Ordningen. Der vil dog blive købt Opsparingsaktier for allerede Opsparede beløb. De Opsparede beløb på Opsparingskontoen anvendes til at erhverve Opsparingsaktier eller evt. dele heraf i følgende Anskaffelsesperioder: (i) (ii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden oktober-december De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden januar-marts (iii) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter offentliggørelsen af Bankens kvartalsrapport for perioden april-juni (iv) De ti Hverdage, der følger umiddelbart efter det seneste af enten tidspunktet for offentliggørelse af Bankens kvartalsrapport for perioden juli-september 2009 eller det tidspunkt, hvor Opsparingen vedrørende løn for oktober 2009 er til rådighed med henblik på erhvervelse af Opsparingsaktier. Opsparingsaktionærerne modtager for hver Opsparingsaktie de besidder i en hel Optjeningsperiode en Matchingaktie uden beregning. Efter tildeling af Matchingaktier anses Opsparingsaktierne for hvilke Matchingaktierne er tildelt ikke længere for Opsparingsaktier i Ordningens forstand. Opsparingsaktionæren kan udøve hans eller hendes aktionærrettigheder i Banken på samme måde som enhver anden aktionær. Delaktier må ikke repræsenteres på den årlige generalforsamling. Administratoren skal orientere Opsparingsaktionæren om, hvorledes man deltager, hvis Opsparingsaktionæren ønsker at deltage på Bankens generalforsamling. Der kan i alt tildeles højest A-aktier som Matchingaktier i henhold til 2008-Aktieopsparingsordningen. Såfremt anvendelsen af disse Vilkår og Betingelser resulterer i en samlet Opsparing svarende til et større antal Opsparingsaktier, end hvad der fremgår af den foregående sætning, justeres det antal Opsparingsaktier, der tildeles den enkelte Opsparingsaktionær, forholdsmæssigt nedad på grundlag af de respektive Opsparingsaktionærers samlede Opsparing, så længe der fortsat er Opsparingsaktier til tildeling. Resterende Opsparede beløb tilbagebetales til Opsparingsaktionæren inden for 15 Hverdage efter Anskaffelsesperiodens udløb. 4. Optjeningsperioder og anskaffelse af Opsparingsaktier Den samlede Opsparing skal bruges til at erhverve Opsparingsaktier i den pågældende Anskaffelsesperiode som anført i det følgende: Antal Opsparingsaktier, som en Opsparingsaktionær modtager Opsparingsaktionærens samlede Opsparing på Opsparingskontoen på Anskaffelsesperiodens første dag (om nødvendigt omregnet til SEK) = Den gennemsnitlige vægtede anskaffelsespris for de Opsparingsaktier, der er erhvervet i Anskaffelsesperioden I forbindelse med ovennævnte beregning afrundes antallet af Opsparingsaktier til to decimaler. Det antal Matchingaktier, som en Opsparingsaktionær kan modtage, afhænger af antallet af Optjente Opsparingsaktier, der ejes ved Optjeningsperiodens udløb, og Tildeling af Matchingaktier og dele heraf kan kun ske for Opsparingsaktier, der ejes i en hel Optjeningsperiode. For hver Opsparingsaktie, der ejes som anført ovenfor, modtager indehaveren i henhold til disse vilkår og betingelser op til én Matchingaktie uden beregning. 3

4 Kontant udbytte af Opsparingsaktier med fradrag af skat vil automatisk blive anvendt til at erhverve yderligere A-aktier. Disse A-aktier ligger sammen med Opsparingsaktierne i Aktiedepotet, men skal for at udelukke enhver tvivl ikke anses for Opsparingsaktier og berettiger således ikke til tildeling af Matchingaktier. 5. Administration af Programmet a) Fremgangsmåde Ordningen administreres af Udvalget. Udvalget fortsætter med at administrere Ordningen, indtil Bankens Bestyrelse træffer anden beslutning. b) Udvalgets beføjelser Udvalget har i henhold til Ordningens bestemmelser beføjelser til følgende: (i) at administrere Opsparede beløb, erhverve Opspa - r ingsaktier på vegne af hver Opsparingsaktionær og tildele Matchingaktier, (ii) at udpege en Administrator og fastlægge dennes beføjelser, (iii) at foretage de justeringer, der måtte følge af pkt. 9, (iv) at beregne det antal Matchingaktier, der skal tildeles for hver Opsparingsaktie i henhold til pkt. 10, (v) at fortolke vilkårene og betingelserne for Ordningen og disse Vilkår og Betingelser, (vi) at ændre eller ophæve bestemmelser og regler vedrørende Ordningen, og disse Vilkår og Betingelser, og (vii) at træffe sådanne andre foranstaltninger, der måtte anses for nødvendige eller formålstjenlige med henblik på at administrere Ordningen. 6. Ret til at deltage i Ordningen osv. a) Opsparingsaktier kan kun købes af Medarbejdere i et Fast Ansættelsesforhold. Bestyrelsesmedlemmer i Banken eller Bankens Moderselskab/Datterselskaber kan kun deltage i Ordningen, hvis de er Medarbejdere. b) Ingen bestemmelse i vilkårene og betingelserne for Ordningen eller nogen modtagelse af Opsparingsaktier i henhold til Ordningen skal anses for at give en Opsparingsaktionær ret til fortsat ansættelse hos SEB eller på nogen måde afskære en Opsparingsaktionær eller SEB fra at opsige ansættelsesforholdet eller give Opsparingsaktionæren nogen rettigheder til at erhverve Opsparingsaktier fremover. Deltagelse i Ordningen er således ikke omfattet af Medarbejderens ansættelsesaftale, hvilket bl.a. indbærer følgende. Ved ophør af et Permanent Ansættelsesforhold har en Opsparingsaktionær eller anden Medarbejder ikke ret til godtgørelse eller erstatning for nogen eksisterende eller potentiel rettighed eller gode i henhold til Ordningen, som vedkommende ellers ville have haft, uanset årsagen til kravet om godtgørelse. Derudover beregnes eller baseres feriepenge og pensionsgivende løn ikke på grundlag af værdien af en Matchingaktie, der tildeles en Opsparingsaktionær i henhold til Ordningen. 7. Ordningens gyldighedsperiode Disse Vilkår og Betingelser træder i kraft ved Udvalgets godkendelse heraf og gælder indtil andet meddeles, forudsat at Ordningen ikke bringes til ophør førtidigt i overensstemmelse med pkt. 11 nedenfor. Såfremt Ordningen bringes til ophør, fortsætter Vilkårene og Betingelserne i forhold til Opsparingsaktier, der er tildelt før ophørstidspunktet. 8. Diverse a) Aktieopsparingsaftalen skal angive det beløb, som det aftales, at den enkelte Medarbejder opsparer, og skal inkorporere disse vilkår og betingelser for Ordningen. b) Opsparingsaktionæren skal som anført nedenfor betale skat og lignende afgifter, der måtte blive pålagt Medarbejdere, samt andre afgifter, der måtte blive pålagt Opsparingsaktionæren eller SEB på Opsparingsaktionærens vegne, og som skal betales i forbindelse med Opsparingsaktierne eller modtagelsen af Matchingaktier som følge af national lovgivning eller myndighedsbeslutninger. c) Der tildeles kun Matchingaktier, hvis Opsparingsaktionæren udover at overholde Ordningens øvrige betingelser i overensstemmelse med SEB s instrukser har foretaget eller foranlediget betaling til SEB eller til en af SEB udpeget person af eller på anden måde tilvejebragt (på en for SEB tilfredsstillende måde) et beløb til dækning af indkomstskat og/eller sociale bidrag (i det omfang SEB skal betale sådanne beløb), som Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial måtte blive bedt om at tilbageholde eller betale på Opsparingsaktionærens vegne som følge af tildelingen af Matchingaktier. d) Uden at begrænse pkt. 8(c) ovenfor kan Banken eller et andet SEB-selskab eller SEB-filial tilbageholde ethvert beløb og træffe sådanne foranstaltninger, som anses for nødvendige for at opfylde en sådan enheds forpligtelser eller for at tilbageholde skat eller sociale bidrag i forbindelse med tildelingen af Matchingaktier (eller andre goder, der tildeles i henhold til Ordningen). Disse foranstaltninger kan omfatte salg af A-aktier på Opsparingsaktionærens vegne, medmindre Opsparingsaktionæren selv opfylder forpligtelsen. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold a) Salg eller overdragelse af aktier Opsparingsaktionæren kan når som helst sælge eller overdrage A-aktierne, Opsparingsaktierne og Matchingaktierne ved at sælge dem eller overdrage dem fra Aktiedepotet. Alle gebyrer og afgifter i forbindelse med salget eller overdragelsen afholdes af Opsparingsaktionæren. Såfremt 4

5 Opsparingsaktier sælges eller overdrages, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier for sådanne aktier. Dele af overdragne Opsparingsaktier og Matchingaktier kan ikke sælges eller overdrages og i stedet modtager Opsparingsaktionæren værdien af delaktien kontant fra SEB på grundlag af en A-akties markedsværdi på salgs- eller overdragelsestidspunktet. Der betales ingen godtgørelse for delaktier med en samlet værdi under SEK 50. Alle A-aktier, Opsparingsaktier og Matchingaktier i henhold til 2008-aktieopsparingsordningen der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, overføres i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser til en Opsparingsaktionærs værdipapirkonto eller depot eller sælges på vegne af indehaveren. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge aktier, der ligger i Aktiedepotet på Udløbsdatoen, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal finde sted senest tre kalendermåneder efter Udløbsdatoen eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. b) Ændringer i Ansættelsesstedet Såfremt Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der også er omfattet af Ordningen, fortsætter deltagelsen i Ordningen og der vil blive fratrukket Opsparing i den nye jurisdiktion fra tidspunktet for ændringen efter anmodning derom. Såfret Medarbejderen ændrer ansættelsessted til en anden jurisdiktion, der ikke er omfattet af Ordningen, kan der ikke foretages yderligere Opsparing, men den Opsparing, der allerede er fratrukket på vegne af Opsparingsaktionæren skal anvendes til erhvervelse af Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. Medarbejderen er berettiget til at modtage Matchingaktier baseret på de erhvervede Opsparingsaktier. c) Ophør af det Permanente Ansættelsesforhold Såfremt en Opsparingsaktionærs Permanente Ansættelsesforhold ophører og Ophørstidspunktet falder før Optjeningsperiodens udløb, bortfalder retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af Opsparingsaktierne som ikke er Optjente Matchingaktier, og der kan ikke foretages yderligere Opsparinger. Opsparinger på Opsparingskontoen på Ophørstidspunktet på Opsparingsaktionærens vegne for hvilke der endnu ikke er erhvervet Opsparingsaktier i henhold til pkt. 3 ovenfor, skal tilbagebetales senest 15 Hverdage efter Ophørstidspunktet. Alle Opsparingsakionærens aktier skal i overensstemmelse med Opsparingsaktionærens instrukser sælges eller overføres fra Aktiedepotet til Opsparingsaktionærens værdipapirkonto eller depot. Såfremt en Opsparingsaktionær ikke har givet instrukser for overdragelse af eller givet Banken besked på at sælge de aktier, der ligger i Aktiedepotet, inden for to kalendermåneder efter Ophørstidspunktet, kan Banken sælge aktierne på Opsparingsaktionærens vegne og overføre provenuet til Opsparingsaktionæren. Et sådant salg skal ske senest tre kalendermåneder efter Ophørstidspunktet eller senere, hvis Banken finder det nødvendigt at udskyde salget, fordi Opsparingsaktionæren eller Banken er i besiddelse af insider-viden. d) Invaliditet, opsigelse pga. personaleindskrænkninger og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) opsigelse pga. personaleindskrænkninger eller (iii) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. e) Såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionæren afgår ved døden før udløbet af en Optjeningsperiode. Efter anmodning fra Opsparingsaktionærens bo, hvilken anmodning skal fremsendes til Administratoren senest seks kalendermåneder efter dødsfaldet, skal Banken tildele Matchingaktier for de Opsparingsaktier, som den afdøde Opsparingsaktionær ejede, som anført nedenfor: (i) (ii) Hvis vedkommende afgår ved døden inden for det første år af en Optjeningsperiode, giver kun en tredjedel af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden bortfalder. Hvis vedkommende afgår ved døden efter ikke mindre end en Optjeningsperiodes første år men inden Optjeningsperiodens andet år, giver kun to tredjedele af de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier, og retten til at modtage Matchingaktier for de resterende Opsparingsaktier, der knytter sig til Optjeningsperioden, bortfalder. (iii) Hvis vedkommende afgår ved døden mellem det andet og det tredje år af en Optjeningsperiode, giver alle de Opsparingsaktier, der knytter sig til denne Optjeningsperiode, umiddelbart ret til tildeling af Matchingaktier. 5

6 f) Fusion eller overtagelse med aktievederlag Uanset bestemmelserne i pkt. 10 gælder følgende, såfremt der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier, og tilbudet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen, eller såfremt Banken indgår i en lovpligtig fusion, forudsat at mere end 90% af Bankens aktier ville blive ombyttet til aktier eller andre værdipapirer i et andet selskab, hvilke værdipapirer udgør Lignende Værdipapirer. Opsparingsaktierne ombyttes med tilsvarende instrumenter i den nye fusionerede enhed, som Banken indgår i. Såfremt Opsparingsaktierne ikke kan ombyttes som anført ovenfor, enten fordi Opsparingsaktierne ikke overtages af det andet selskab eller af andre årsager, gælder pkt. 9 (g) nedenfor. g) Offentligt købstilbud, fusion med kontant vederlag osv. Uanset bestemmelserne i pkt. 10 og i det omfang pkt. 9(f) ikke er anvendt gælder nedennævnte, såfremt følgende begivenheder indtræder før Leveringstidspunktet: a) Der afgives et offentligt købstilbud vedrørende alle Bankens aktier med kontant vederlag eller med aktievederlag, som ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer), og tilbuddet erklæres ubetinget ved accept af over 90% af aktiekapitalen. b) Der iværksættes tvangsindløsning af Bankens aktier. c) Banken indgår i en lovpligtig fusion, og Bankens aktier overdrages mod kontant betaling og/eller ombyttes til værdipapirer, der ikke er Lignende Værdipapirer (herunder, men ikke begrænset til ombytning af mindre end 90% af Bankens aktier til relevante værdipapirer). d) Det besluttes at afnotere Bankens aktier. e) Banken godkender et forslag om fuldstændig likvidation eller opløsning. Såfremt en af ovennævnte begivenheder indtræder, skal alle Opsparingsaktionærer være umiddelbart berettiget til tildeling af Matchingaktier for alle Opsparingsaktier de besidder på tidspunktet for de pågældende begivenheder, som om der var sket optjening i hele Optjeningsperioden. h) Afhændelse Såfremt det Permanente Ansættelsesforhold med SEB ophører, fordi en SEB-enhed afhænder sine aktier i et Datterselskab eller en væsentlig aktivitet eller et væsentligt område, hvor Opsparingsaktionæren er ansat, gælder de i pkt. (d) anførte bestemmelser mutatis mutandis. i) Almindelig ret til kontant afregning Såfremt en transaktion som beskrevet i pkt. (f), (g) og (h) ovenfor vanskeliggøres af, at der er Opsparingsaktier i omløb, har Banken ret til betale en rimelig kontant godtgørelse i stedet for at tildele Matchingaktier for Opsparingsaktier. j) Begrænsninger i forhold til insider-viden Opsparingsaktionærer, der anses for insidere (med insiderstatus) i henhold til svensk lovgivning (SFS 2000:1087) for så vidt angår deres forpligtelse til at indberette visse finansielle instrumenter, er ikke berettiget til at erhverve eller sælge A-aktier i en periode på tredive (30) dage forud for offentliggørelsen (inkl. offentliggørelsesdatoen) af kvartalsrapporter, halvårsrapporter og årsrapporter. Opsparingsaktionærer, der er anført på Bankens insider-liste eller fortegnelse vedrørende et projekt eller en transaktion, kan ikke erhverve Opsparingsaktier eller sælge A-Aktier, så længe de er anført her. Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at stige væsentligt, kan ikke erhverve Opsparingsaktier, og Opsparingsaktionærer, der får kendskab til andre oplysninger, som kan få kursen på A-aktierne til at falde væsentligt, kan ikke sælge A-aktier, før oplysningerne offentliggøres, eller såfremt disse ikke offentliggøres først når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider-viden, der kan påvirke kursen på A-aktierne i op- eller nedadgående retning. Såfremt erhvervelsen af Opsparingsaktier udsættes som anført i pkt. (i) ovenfor, anvendes de i denne periode akkumulerede Opsparingsbeløb til at erhverve Opsparingsaktier i den første Anskaffelsesperiode efter offentliggørelsen af de pågældende insideroplysninger, eller såfremt disse ikke offentliggøres når oplysningerne efter Bankens opfattelse ikke længere udgør insider viden, der kan få kursen på A-aktierne til at stige. Såfremt Opsparingsaktier ikke kan erhverves i den sidste Anskaffelsesperiode på grund af udsættelsen, skal Banken tilbagebetale de Opsparede beløb til de pågældende Opsparingsaktionærer inden for 15 Hverdage efter den sidste Anskaffelsesperiode. 10. Ændring af opsparingsvilkårene som følge af kapitalændring, fusion osv. For så vidt angår Opsparingsaktionærernes rettigheder i tilfælde af, at Banken gennemfører en kapitalforhøjelse eller -nedsættelse, eller der udstedes konvertible obligationer eller obligationer med warrants, eller der sker en udbetaling af ekstraordinært udbytte, eller Banken opløses eller fusioneres med et andet selskab samt i visse andre tilfælde, skal der ske en omberegning, der sikrer Opsparingsaktionæren samme økonomiske rettigheder som før den pågældende begivenhed. Omberegningen skal foretages som anført i bilag A. 11. Ændringer, ophør osv. a) Ændringer og ophør Udvalget kan til enhver tid ændre eller bringe Ordningen til ophør på en sådan måde, som anses for hensigtsmæssig, idet nogle ændringer dog kræver generalforsamlingens efterfølgende godkendelse. 6

7 b) Ændringer som følge af national lovgivning Udvalget kan ændre Ordningen og vedtage lokale nationale tilpasninger, i det omfang dette er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at overholde lokal, national lovgivning i enhver jurisdiktion, hvor SEB har aktiviteter, med henblik på at sikre, at de Matchingaktier, der tildeles Opsparingsaktionærerne i disse lande, kan udnyttes og med henblik på at opfylde formålet med Ordningen. Udvalget kan også indføre lokale ordninger, der skal godkendes formelt af SEB s datterselskaber. c) Ordningen i relation til SEB som et investeringsfirma Disse vilkår og betingelser har forrang over SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for handel med finansielle instrumenter, SEB s Generelle Vilkår og Betingelser for Depotkonti og SEB s Execution Policy. Til brug for Ordningen vil alle Opsparingsaktionærer blive behandlet som detailkunder. Oplysninger om forskellige kundekategorier, risici med investeringer i finansielle instrumenter og SEB og deres investeringsydelser er tilgængelig på SEB s intranet (A6616eng) og på SEB s eksterne hjemmeside. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, yder SEB ikke investeringsrådgivning i forbindelse med Ordningen. 12. Lovvalg og voldgift Ordningen er underlagt svensk ret. Eventuelle tvister vedrørende fortolkningen og/eller anvendelsen af Ordningen skal afgøres ved voldgift i henhold til den svenske lov om voldgift. Voldgiftsbehandlingen skal finde sted i Stockholm, Sverige. Omkostningerne i forbindelse med voldgiftssagen afholdes af Banken uanset udfaldet, medmindre Opsparingsaktionærens anmodning om voldgift var klart ubegrundet, i hvilket tilfælde omkostningerne afholdes af Opsparingsaktionæren. Som service er dette dokument oversat til dansk. I tilfælde af modstrid, uoverensstemmelse eller forskel mellem den originale engelsksprogede version og den danske oversættelse, har den originale engelsksprogede version forrang. Bilag A Omberegning af antallet af Matchingaktier, som hver Opsparingsaktie giver ret til Ved udstedelse af aktier, konvertible obligationer, obligationer med warrants, der giver ret til at tegne nye aktier, eller ethvert lignende instrument, der måtte blive udstedt af Banken til Bankens aktionærer, og som giver indehaveren aktiebaserede rettigheder, skal der ske en omberegning af det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren kan erhverve for én Opsparingsaktie, jf. nedenfor. Tilsvarende omberegninger skal foretages i tilfælde af aktiesplit eller aktiesammenlægning, ekstraordinært udbytte, ved kapitalnedsættelse og andre former for udbud og udlodninger fra Banken, der giver Bankens aktionærer ret til at erhverve værdipapirer eller andre aktiver fra Banken. I forbindelse med anvendelsen af ovennævnte afsnit skal Banken foretage sådanne omberegninger og tilpasninger, som er rimelige med henblik på så vidt muligt at sikre Opsparingsaktionæren samme økonomiske stilling med hensyn til hans/hendes beholdning af Opsparingsaktier, som han/hun havde umiddelbart før den begivenhed, der gav anledning til omberegningen eller tilpasningen. Banken skal i den forbindelse følge svensk praksis for omberegning og tilpasning af optioner med samme løbetid og struktur, der er udstedt i Sverige, dog således at omberegningen kun skal foretages i relation til det antal Matchingaktier, som Opsparingsaktionæren har ret til at modtage for én Opsparingsaktie, med henblik på at nå frem til et resultat, der er rimeligt for Banken og Opsparingsaktionæren. I forbindelse med ovennævnte omberegning afrundes antallet af aktier eller delaktier til to decimaler. For SEBs medarbejdere i Danmark gælder følgende bestemmelse i stedet for den tilsvarende bestemmelse i Vilkårene og Betingelserne. 9. Salg eller overdragelse af aktier, opsigelse af det Permanente Ansættelsesforhold d) Invaliditet, opsigelse, og pensionering Uanset bestemmelserne i pkt. 9 (c) ovenfor gælder følgende, såfremt Opsparingsaktionærens Permanente Ansættelsesforhold ophører før udløbet af en Optjeningsperiode som følge af (i) pensionering, (ii) Arbejdsgiverens opsigelse af ansættelsesforholdet, uden at dette skyldes misligholdelse fra Medarbejderens side, (iii) Medarbejderens opsigelse af ansættelsesforholdet pga grov misligholdelse fra Arbejdsgiverens side, eller (iv) invaliditet (dvs. manglende evne til at hellige sig faktisk indkomstskabende arbejde som følge af en medicinsk påvist fysisk eller psykisk helbredssvækkelse, der kan forventes at koste vedkommende livet, eller som har varet eller må forventes at vare mindst tolv (12) på hinanden følgende kalendermåneder). I sådanne tilfælde bevares retten til at modtage Matchingaktier på grundlag af de Opsparingsaktier, der allerede er erhvervet, eller som erhverves som anført nedenfor. Der kan ikke foretages yderligere Opsparinger efter Ophørstidspunktet, men Opsparede beløb, der allerede er fratrukket på Opsparingsaktionærens vegne på Ophørstidspunktet som anført i pkt. 3 ovenfor, skal anvendes til at erhverve Opsparingsaktier i den efterfølgende Anskaffelsesperiode. 7

SEB s aktieopsparingsordning 2008

SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008 SEB s aktieopsparingsordning 2008: Alle SEB-medarbejdere kan opspare op til fem procent af deres månedlige bruttoløn før skat til indkøb af SEB-aktier. Opsparingen fratrækkes

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER FOR NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger: InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 17-2013/14 25. august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE

PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE PLIGTMÆSSIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE i ISS A/S (CVR nr. 10 16 16 14) fremsat af PurusCo A/S (CVR nr. 28 50 47 99) 13. maj 2005 Settlement agent: Danske Bank Indholdsfortegnelse Side Det Pligtmæssige

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ)

Én fælles SAS-aktie. Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S. Børsprospekt for SAS AB (publ) Én fælles SAS-aktie Tilbud fra SAS AB (publ) til aktionærer i SAS Danmark A/S Børsprospekt for SAS AB (publ) Ombytningsforhold: For hver aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA og SAS Sverige AB tilbydes

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus

Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus (for medarbejder) 1 1.1 Generelle pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus Pensionsvilkår for PFA Plus pr. 1. januar 2012 (herefter betegnet disse pensionsvilkår

Læs mere

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1)

Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Almindelige betingelser for depot-/kontoaftale hos Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige (2014:1) Nærværende Almindelige betingelser for Depot-/kontoaftale ( de Almindelige betingelser ) finder

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD 3. RÅDGIVNING (side 1 af 6) 1 PENSIONSAFTALEN 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14 Bromma, Sverige, driver kreditinstitutvirksomhed i Danmark

Læs mere

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER...

1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... KUNDENS AFTALEVILKÅR INDHOLD 1 INFORMATION... 1 2 AFTALEN... 1 3 DIN KONTO... 1 4 HANDELSGRUNDLAG... 2 5 VORES GEBYRER... 3 6 DINE PENGE... 5 7 ELEKTRONISKE TJENESTER... 6 8 TELEFONHANDEL... 8 9 HANDEL...

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SAXO LEGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. 1 1. Definitioner - Fortolkning af Vilkår 1.1 I disse Almindelige Forretningsbetingelser (herefter Betingelser ) har følgende begreber,

Læs mere

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD

1.4 INVESTERINGSRISIKO 2.1 IKRAFTTRÆDEN 2.2 FORFALD (side 1 af 7) 1 PENSIONSAFTALEN Om danske skatteretlige fradragsregler, se pkt. 5.1.6. 1.1 GENERELLE BESTEMMELSER Nordnet Bank AB, svensk org.nr. 516406-0021, Gustavslundsvägen 141, Box 14077, SE-167 14

Læs mere

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1)

Forslag. Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Lovforslag nr. L 170 Folketinget 2008-09 Fremsat den 25. marts 2009 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1) Anvendelsesområde

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere