Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier"

Transkript

1 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt at udskyde beskatningen indtil medarbejderen sælger aktierne. Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier m.v. I dag er hovedreglerne, at der sker indkomstbeskatning, når man erhverver eller udnytter en købe- eller tegningsret til aktier, mens selskabet har fradragsret. Efter forslaget kan selskabet selv bestemme hvilke medarbejdere, det vil tildele aktier m.v. De gældende medarbejderaktieordninger, der skal omfatte alle ansatte, ændres ikke. Både beskatningstidspunktet og beskatningssatserne i forslaget vil typisk favorisere de højtlønnede og velstillede. At beskatningen først sker ved salg af aktierne indebærer, at den - velstillede - der har råd til at beholde aktierne - kan udskyde skatten vilkårligt. For børsnoterede aktier gælder, at for en beholdning på under kr. (2001-niveau) vil aktieavancen være skattefri, hvis aktierne er ejet i mere end tre år. Overføres dette på aflønning med aktier, vil en medarbejder således f.eks. kunne modtage kr. i aktier skattefrit, hvis vedkommende beholder dem i mere end tre år. Samtidig slipper medarbejderen for at betale ca kr. i indkomstskat, hvis aflønningen var sket som almindelig lønindkomst. De likviditetsproblemer for medarbejderen som forslaget tilsigter at løse, er allerede løst med Vækst-Fondsordningen, som forslaget i øvrigt vil ophæve. Provenutabet skønnes til 85 mill.kr. i Forslaget øger behovet for en reform af aktieavancebeskatningen. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2002\skat-10a fh.doc

2 2 SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Forbedring af vilkårene for medarbejderaktieordninger). Lovforslaget er fremsat med henblik på genfremsættelse i næste samling. Som det fremgår af lovforslagets titel, drejer det sig om at forbedre vilkårene for aflønning med aktier. Det er dog ikke de bestående medarbejderaktieordninger, der forbedres, men derimod en generel skattemæssig favorisering ved aflønning med aktier. Derimod er de likviditetsmæssige problemer for lønmodtageren og eventuelt for virksomheden, som lovforslaget tilsigter at løse, allerede løst med Vækst-Fondsordningen, som blev gennemført under den forrige regering. Gældende regler Hovedreglerne: Hovedreglen er, at tildelinger af aktier, køberet eller tegningsret til aktier beskattes som løn, inklusive arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing. Beskatningen sker på retserhvevelsestidspunktet. Købe- og tegningsretten til aktier vil dog typisk være omfattet af ligningslovens 28, hvorefter beskatningen sker på udnyttelsestidspunktet. Beskatningen hos lønmodtageren modsvares af, at selskabet har fradragsret for værdien af tildelte aktier m.v. En tegningsret (warrent) er en ret til at tegne nyudstedte aktier på et fremtidigt tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat fremtidig periode. Enten til en fastsat pris eller ved at der aftales principper for, hvordan prisen skal opgøres. En køberet (aktieoption) er en ret til at erhverve en aktie på et fremtidigt tidspunkt eller inden for en nærmere fastsat fremtidig periode til en på forhånd fastsat kurs.

3 3 Medarbejderaktieordninger: I ligningslovens 7A findes regler om medarbejderaktieordninger. Reglerne omfatter aktier m.v., der tildeles et selskabs ansatte, idet ansatte i det pågældende selskabs datter- og datterdatterselskaber i denne forbindelse anses for ansatte i det tildelende selskab. Ved tildeling af køberetter og tegningsretter (favørkursaktieordninger) indtræder beskatningen på det tidspunkt, hvor den ansatte sælger de aktier, der er erhvervet på grundlag af de tildelte retter. Beskatningen sker som aktieavance. Ved tildeling af aktier (gratis aktieordninger) er der tale om en egentlig skattefritagelse. Ved et senere salg af aktierne sker avanceopgørelsen således ud fra en anskaffelsessum svarende til aktiernes kursværdi på tildelingstidspunktet, uagtet at aktierne er modtaget uden betaling. Selskabet har fradragsret for værdien af de tildelte aktier, køberetter og tegningsretter. Anvendelsen af reglerne er betinget af, at adgangen til at erhverve aktier står åben for alle selskabets ansatte, idet begrænsninger fastsat efter almene kriterier dog kan anerkendes. F.eks. accepteres krav om en vis ansættelsestid, opdeling efter arbejdstid (heltid-deltid) og opdeling efter anciennitet. Derudover er det et krav, at aktierne har samme rettigheder som selskabets øvrige aktier af samme klasse. For købe- og tegningsretter er det en yderligere betingelse, at værdien af den tildelte ret, dvs. favørelementet ikke overstiger 10 pct. af den ansattes årsløn, og at de aktier, der erhverves på grundlag af de tildelte retter, er båndlagt i 5 år. For gratisaktierne er det en yderligere betingelse, at handelsværdien af de udloddede aktier højst udgør kr.pr.år pr. ansat, at aktierne er båndlagt i 7 år, og at aktierne har mindst samme stemmeværdi, som de aktier i selskabet, der har størst stemmeværdi. Reglerne i ligningslovens 7A udgør en undtagelse fra hovedreglen,om at tildeling af aktier m.v. beskattes som løn. Samtidig er der som anført en række restriktioner med hensyn til anvendelsen af reglerne i 7A såsom beløbsgrænser, bindingsperiode, og ikke mindst, at ordningen skal være åben for alle selskabets ansatte. De grundlæggende regler i 7A ændres ikke med det fremlagte lovforslag.

4 4 Vækst-Fondsordningen: Hovedreglerne, om at beskatningen ved tildeling af aktier, købe- eller tegningsret til aktier sker ved erhvervelsen eller udnyttelsen, kan indebære, at medarbejderen ikke har kontante midler til at betale skatten. For at løse dette likviditetsproblem blev der under den forrige regering indført den såkaldte Vækst-Fondsordning. Efter disse regler kan selskabet og den ansatte aftale, at selskabet betaler den ansattes skat af modtagne aktier, køberetter og tegningsretter. Skatten betales i form af en afgift på 40 pct., og betalingen kan ske kontant eller ved aflevering eller deponering af aktier i Vækst-Fonden. Selskabet bestemmer selv, hvilke ansatte m.m., der skal have mulighed for at indgå i ordningen. Der er med ordningen tale om en særlig måde at betale skatten på. Da afgiftssatsen træder i stedet for skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing, er der tale om en mindre skattelettelse for de ansatte, der ellers betaler topskat. Satsen på 40 procent skal være lidt højere, hvis den fuldt ud skal modsvare en marginal-skat på ca. 63 procent. Selskabet har ikke fradragsret for værdien af tildelte aktier m.v. At betalingen af afgiften kan ske ved aflevering eller deponering af aktier indebærer, at man herved også løser eventuelle likviditetsproblemer hos virksomheden. Det vil typisk kunne være tilfældet hos nystartede virksomheder eller virksomheder med stort vækstpotentiale. Vækst-Fondsordningen løser således både likviditetsproblemer hos medarbejderen og hos selskabet uden at udskyde beskatningen. Lovforslaget vil ophæve Vækst-Fondsordningen. Lovforslags indhold Hovedindholdet i lovforslaget er, at det generelt bliver muligt, at vælge at tildeling af aktier, købe- og tegningsretter til aktier først beskattes, når den ansatte sælger aktierne. Beskatning sker efter reglerne om aktieavancebeskatning. Disse regler er fortsat meget komplicerede.

5 5 Aktierne anses for anskaffet for det beløb, som den ansatte rent faktisk har betalt for aktierne. Det vil sige, at i det omfang afståelsen er skattepligtig, vil der blive tale om beskatning som kapitalindkomst eller aktieindkomst afhængig af, hvor længe den ansatte har ejet aktierne på afståelsestidspunktet. Når der er tildelt aktier m.v. som vederlag, og den ansatte ikke umiddelbart beskattes af det modtagne, er der ikke adgang for selskabet til at fradrage den modsvarende udgift, dvs. værdien af de tildelte aktier m.v. Skattefriheden for den ansatte og den manglende fradragsret for den modsvarende udgift er afhængig af, at en række nærmere opregnede betingelser er opfyldt. Det er for det første en betingelse, at selskabet og den ansatte har indgået en aftale om, at reglerne efter den foreslåede ordning skal finde anvendelse på de tildelte aktier, køberetter eller tegningsretter. Der er for det andet fastsat en grænse for, hvor meget den ansatte må modtage pr.år. Udgangspunktet er, at den ansatte maksimalt må modtage aktier, køberetter og tegningsretter til en værdi svarende til 10 pct. af årslønnen. Da køberetter og tegningsretter imidlertid kan være svære at værdiansætte, og det uomtvisteligt er nødvendigt at tage stilling til, om 10 pct. s kravet er opfyldt, er der fastsat et alternativ. Efter den alternative grænse kan den ansatte modtage køberetter og tegningsretter uden begrænsning, hvis udnyttelseskursen maksimalt er 15 pct. lavere end aktiernes markedskurs. Hvis der modtages købe- og tegningsretter under den alternative grænse, kan der ved siden af samtidig modtages aktier til en værdi svarende til maksimalt 10 pct. af årslønnen. Endelig er det for det tredje en betingelse, at aktierne m.v. er ydet af arbejdsgiver-selskabet eller et hermed koncernforbundet selskab, og at der er tale om aktier i enten arbejdsgiverselskabet eller et hermed koncernforbundet selskab. Der må ikke oprettes en særlig aktieklasse for medarbejderaktier.

6 6 Forslaget favoriserer de højtlønnede Tildelingen af aktier m.v. kan ske individuelt - i modsætning til de gældende regler i ligningslovens 7A om medarbejderaktier, der skal omfatte alle ansatte. Selskabet kan således selv bestemme hvilke medarbejdere, det vil tildele aktier m.v. Grænserne for, hvor meget der kan tildeles, bliver i praksis også meget rummelige, idet der udover bestemmelsen om max. 10 procent af årslønnen er den alternative grænse, hvorefter den ansatte kan modtage købe- og tegningsretten uden begrænsning, hvis udnyttelseskursen maksimalt er 15 procent lavere end aktiernes markedskurs. Både beskatningstidspunktet og beskatningssatserne i forslaget vil typisk favorisere de højtlønnede og velstillede personer. At beskatningen først sker ved salg af aktierne indebærer, at den - velstillede - der har råd til at beholde aktierne - kan udskyde skatten vilkårligt. Beholder den ansatte aktierne til sin død, kommer vedkommende aldrig til at betale skat af de modtagne aktier m.v. I stedet bliver det arvingerne, der eventuelt i forbindelse med bobeskatning kommer til at udrede skatten. I øvrigt kan det være svært at give et kvalificeret bud på, hvad skattereglerne vil være om f.eks. 30 eller 50 år. At beskatningen ikke skal ske som løn, men efter reglerne om aktieavancebeskatning, vil være til størst fordel for de højtlønnede. Indkomstskatten er progressiv efter, hvor meget man tjener med bund-, mellem- og topskat. Dette gælder ikke på samme måde for aktieavancebeskatningen. For aktier ejet i mindre end tre år, sker beskatningen som kapitalindkomst. Her kan den ansatte komme til at betale forholdsvis meget i skat, når det sammenholdes med, at selskabet ikke har fradragsret.

7 7 Der vil derfor være en stærk tilskyndelse til at beholde aktierne i mere end tre år. I så tilfælde sker beskatningen som aktieindkomst: Under kr. med 28 procent og over kr. med 43 procent (2001-satser). For børsnoterede aktier er en beholdning på under kr. (2001-sats) skattefri. Denne beskatning sker uafhængigt af den ansattes indkomst i øvrigt. Fordelen er herved større for en topskatteyder med en marginalskat på ca. 63 procent end for personen, der kun betaler mellem- eller bundskat. At satserne for aktieindkomst generelt er lavere end indkomstskattesatserne skal sammenholdes med, at selskabet ikke har fradragsret, men favoriseringen ligger herudover i, at skatten - i modsætning til indkomstskatten - først skal betales, når aktierne sælges. Herved får skatteyderne reelt et rentefrit lån af skattemyndighederne. For samfundet indebærer det et tilsvarende skattetab, hvortil kommer risikoen for, om pengene nogensinde bliver betalt. Bl.a. gælder, at aktieavancer ikke er omfattet af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og kan ikke beskattes i Danmark for personer bosiddende i udlandet. Sammenfattende gælder, at forslaget meget let kan blive forvandlet fra en skatteudskydelse til et direkte skatteafkast. Den nye ordning skal have virkning for aktier, køberetter og tegningsretter, der tildeles den 1. januar 2003 eller senere, idet der indføres adgang til at vælge en anvendelse af de nye regler for aktier m.v., der er tildelt før den 1. januar Eksempler på forslagets virkninger Efter gældende regler skal en topskatteyder, der f.eks. modtager for kr. aktier m.v. betale ca. 63 procent i skat, altså ca kr.

8 8 Modsvarende har selskabet fradragsret, som med den gældende selskabssats udgør 30 procent eller kr. Nettobeskatningen andrager således kr. Efter forslaget vil beskatningen især afhænge af, hvor længe den ansatte beholder aktierne samt af hvilke typer aktier, det drejer sig om. For børsnoterede aktier gælder, at for en beholdning på under kr. (2001-niveau) vil aktieavancen være skattefri, hvis aktierne er ejet i mere end tre år. Overføres dette på aflønning med aktier, vil en medarbejder således f.eks. kunne modtage kr. i aktier skattefrit, hvis vedkommende beholder dem i mere end tre år. Samtidig slipper medarbejderen for at betale ca kr. i indkomstskat, hvis aflønningen var sket som almindelig lønindkomst. Da grænsen på de kr. gælder for hver ægtefælle, vil et ægtepar således tilsammen kunne modtage næsten 1/4 mill.kr. skattefrit. Da selskabet ikke har fradragsret, bliver det skattemæssige nettotab godt kr. pr. person eller i alt kr. i ovennævnte eksempel, hvis den skattefri grænse på kr. udnyttes fuldt ud. For unoterede aktier og for børsnoterede aktier, hvor beholdningen overstiger den skattefri grænse på kr. (2001-satsniveau), vil skattefordelen stige jo længere tid den ansatte beholder aktierne. Ud over de lavere satser udskydes skattebetalingen rentefrit indtil aktierne sælges. Dette kan f.eks. være 10, 20 eller 50 år ud i fremtiden. Rentefordelen ved et rentefrit 50-årigt lån, som dette svarer til, er ganske betragtelig. Tager man f.eks. udgangspunkt i en aktieavancebeskatning på 43 procent, vil den med en tildeling på kr. skulle betale kr. i skat. Udskydes denne i 50 år, vil man med en rente efter skat på f.eks. 5 procent have en årlig besparelse på kr. i de næste 50 år. For samfundet indebærer det et tilsvarende skattetab. Provenutab Der er i bemærkningerne til lovforslaget skønnet over provenutabet.

9 9 Der er ved provenuskønnene lagt til grund, at forslaget vil forøge incitamentet til anvendelse af aktieaflønning, men effekten er vanskelig at forudsige. Rent skønsmæssigt er det lagt til grund, at den lønsum, som aktieaflønningen erstatter, vil øges til i størrelsesordenen 1/4 mia.kr. årligt, svarende til godt og vel en fordobling af det hidtidige niveau. Hertil kommer, at ordninger omfattet af Vækst-Fondsreglerne må forventes at overgå til forslagets regler. Det må antages, at bortfaldet af virksomhedernes fradragsret vil medføre, at virksomhederne vælger at kompensere herfor ved at reducere aktieaflønningen m.v. med skatteværdien af fradraget, således at virksomhedernes lønudgift efter skat er uændret. Den samlede aktieindkomst omfattet af forslaget anslås til i størrrelsesordenen ca. 200 mill.kr. årligt. I provenuskønnet er det yderligere lagt til grund, at skatteprocenten for lønelementet i aktieindkomsten i gennemsnit udgør ca. 33 procent ved afståelsen, og at beskatningstidspunktet gennemsnitligt udskydes otte år. Samlet skønnes provenutabet i indkomståret 2002 til ca. 35 mill.kr. Fra 2003 skønnes provenutabet at udgøre ca. 85 mill.kr. årligt svarende til den umiddelbare virkning af bortfaldet af lønbeskatningen og selskabets fradragsret. På sigt vil det årlige provenutab reduceres i takt med, at de erhvervede aktier afstås og beskattes. Forslaget skønnes at medføre et årligt varigt provenutab på ca. 15 mill.kr. som følge af de ændrede regler og satser. Hertil kommer et rentetab på ca. 15 mill.kr. årligt som følge af udskydelsen af beskatningstidspunktet, således at forslagets årlige varige provenutab skønnes til i alt ca. 30 mill.kr. (Rentevirkningen er beregnet med en realrente på 2,9 procent p.a.)

10 10 Såfremt ordningen får markant større udbredelse og/eller beskatningstidspunktet gennemsnitligt forskydes længere ud i fremtiden end otte år. vil provenutabet øges.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier).

Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven. af sondring mellem børsnoterede og unoterede aktier). Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 190 Offentligt Notat 4. juli 2007 J.nr. 2007-511-0002 Sammenfatning forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove (Ændring af sondring

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2003-04 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. februar 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto, ligningsloven, virksomhedsskatteloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 i:\september-99\samlet-generationsskifteudv.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 30. september 1999 RESUMÈ BETÆNKNING FRA GENERATIONSSKIFTEUDVALGET RUMMER INGEN ANBEFALINGER Generationsskifteudvalget

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

F O R Å R S PA K K E 2. 0

F O R Å R S PA K K E 2. 0 FORÅRSPAKKE 2.0 Forord Så kom Skattekommissionens rapport med titlen Lavere skat på arbejde. Der er grund til at rose kommissionen og dens formand, Carsten Koch, for et gennemarbejdet, velargumenteret

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 1. halvår 2009 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder:

Herefter en kort gennemgang af Skattekommissionens reformforslag, delt op på følgende områder: Februar 2009 Så er Skattekommissionens forslag offentliggjort, og ikke overraskende skal en stor del af finansieringen hentes via en begrænsning af boligejernes rentefradrag, og erhvervslivet må lægge

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

INCITAMENTS ORDNINGER

INCITAMENTS ORDNINGER INCITAMENTS ORDNINGER December 2012 INDHOLD Incitamentsordninger hvilke og hvorfor 1 Aktietegningsoptioner 7 Aktiekøbsoptioner 13 Aktiekøbsordninger, herunder favørkursaktier 19 Gratisaktier 23 Konvertible

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.

Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Danish Venture Capital and Private Equity Association Børsen Slotsholmsgade DK-1217 København K Telefon: 72 25 55 02 E-mail: dvca@dvca.dk Homepage:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af virksomhedsskatteloven Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. juni 2014 af skatteministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven. Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 194 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af skatteministeren (Peter Christensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og

Læs mere

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup.

Revision, rådgivning og skat. AjourSpots. April 2009. Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup. Revision, rådgivning og skat AjourSpots April 2009 Læs bl.a. om: Skattereformen 2009 Ændring af energiafgiftslovene Climate Cup AjourSpots 1 Leder Den af regeringen nedsatte skatte kommission barslede

Læs mere