Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser"

Transkript

1 Seneste opdateringer til Enkelte Transaktioner: Tilføjelser Til afsnit 2.1.d.: På s. 37, 2. afsnit, 1. linie, skal anden være tredje. Til afsnit 2.2.a.: På s. 38, 2. afsnit, 2. linie, skal koncipiste ændres til parterne. Til afsnit 3.2.c.: På s. 131, sidste afsnit, skal henvisningen til Nationalbankens officielle diskonto erstattes med en henvisning til den af Nationalbanken fastsatte officielle udlånsrente. Til afsnit 3.2.e.: På s. 137 skal henvisningerne til renteloven tage højde for de ændringer i loven, der senest er sket ved lov nr. 554 af 24. juni Til afsnit 3.3.a.: På s. 144, afsnittet midtfor, 6. linie, skal vil ændres til at. Til afsnit 3.4.a.: På s. 155, afsnittet under midten, skal den første sætning indledes som følger: Grundlaget for lessors deltagelse i en finansiel leasingstransaktion er en antagelse om, at ejendomsretten giver sikkerhed for det beløb Til afsnit 3.6.e.: På s. 179, 1. afsnit, 7. linie, skal kan udgå anden gang på linien. Til afsnit 3.6.g.: S. 181, afsnittet under midten, 3. linie, skal at ville ændres til vil. Til omtalen s. 182 om tinglysning af negative pledges kan nu henvises til tinglysningslovens 43, stk. 2, der lyder som følger: Dokumenter, der tinglyses efter stk. 1 [de almindelige regler om tinglysning i personbogen vedrørende en persons rådighed over løsøre eller en persons formue i almindelighed] kan gå ud på, at en person forpligter sig til ikke at underpantsætte sine aktiver i medfør af 47, 47 b, stk. 2, 47 c, stk.3, nr. 1-7, eller 47 d uden samtykke for den eller de påtaleberettigede. Dokumentet skal angive, hvem der er påtaleberettiget. Til afsnit 4.1.d.: Den Sø- og Handelsretsdom af 29. april 2003, som er omtalt s. 196, er stadfæstet af Højesteret i U H. Højesteret udtaler generelt, at aktietegningsretter og optioner, som tildeles ansatte som en del af deres løn, alene skal indgå ved beregning af feriegodtgørelse, ved fratræden, når tildelingen har fundet sted i det eller de relevante optjeningsår, og alene med deres værdi på tildelingstidspunktet. Spørgsmålet er nu reguleret af lov nr. 309 af 5. maj 2004 om brug af køberet eller tegningsret til aktier mv. i ansættelsesforhold.

2 Med denne lov er der nu kommet en regulering af nogle af de forhold, der omtales i det nævnte afsnit. Ifølge 1 finder loven anvendelse på ordninger eller aftaler, der giver en lønmodtager (dvs. en person i et tjenesteforhold, jf. 2) ret til som led i ansættelsesforholdet at købe aktier eller anparter eller tegne nyudstedte aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Loven, der bygger på den på s. 197 ovennævnte betænkning fra udvalget om aktieoptioner (2003) indebærer dels en forbedring af vilkårene for lønmodtagerne. Samtidig er retsstillingen præciseret på en række områder. Ifølge lovens 5 bevarer en lønmodtager, der opsiges, som hovedregel retten til at udnytte tildelte købe- eller tegningsrettigheder i fuldt omfang. Ligeledes bevarer den opsagte lønmodtager en forholdsmæssig andel af de tildelinger, lønmodtageren ville have haft ret til (i henhold til aftale eller sædvane) såfremt han ikke havde sagt sin stilling op. Siger lønmodtageren selv op, før han har udnyttet tildelte købe- eller tegningsrettigheder, er situationen omvendt, jf. 4. Retten til de pågældende rettigheder bortfalder da, medmindre andet fremgår af ordningen. Endvidere bortfalder retten til tildelinger efter ansættelsesforholdets ophør. Lovens 3 indeholder en række oplysningskrav, som arbejdsgiveren skal iagttage i forbindelse med indførelsen af en aktieaflønningsordning, jf. 3. Blandt andet skal tidspunktet for rettens tildeling og til den senere ret til at tegne eller købe aktier oplyses, ligesom kriterier og betingelser, udnyttelsestidspunkt samt kurs skal være anført. Aftalen skal ligeledes præcisere lønmodtagerens retsstilling i forbindelse med sin fratræden samt de økonomiske aspekter af at deltage i ordningen. De pågældende oplysninger skal gives på dansk. Med indførelsen af 2004-loven er der ligeledes indsat et nyt stk. 2 til funktionærlovens 17a. Denne bestemmelse finder herefter ikke anvendelse på de købe- og tegningsrettigheder, der er omfattet af den nye lov. I konsekvens heraf bestemmer 6 i den nye lov, at de af loven omfattede ordninger ikke indgår i beregningen af feriegodtgørelse eller ferietillæg efter ferielovens regler samt i godtgørelse eller kompensation fastsat ved lov, som helt eller delvis udmåles på grundlag af lønnen (f.eks. den godtgørelse, der kan udmåles i medfør af funktionærlovens 2a og 2b samt 18 og 18a). Loven kan ikke fraviges til ugunst for modtageren, jf. 8, stk. 1, men er ikke til hinder for en videre tildeling af rettigheder for lønmodtageren. Den trådte i kraft den 1. juli 2004 og finder ligeledes anvendelse på ordninger eller aftaler, der var etableret før lovens ikrafttræden, jf. nærmere 9. Til afsnit 4.2.d.: Som anført s. 211, næstsidste afsnit, kan de oplysninger, der skal meddeles i henhold til 2 stk. 1 nr. 5-9 i handelsagentloven, eventuelt meddeles ved en henvisning til den relevante overenskomst. Kravet til denne henvisning belyses ved den dom, Vestre Landsret har afsagt i U V: I en ansættelsesaftale var der henvist til en pjece udarbejdet af arbejdsgiveren og vedlagt ansættelsesaftalen. Pjecen henviste til en landsoverenskomst mellem Kvindeligt Arbejderforbund og Servicebranchens Arbejdsgiverforening, i hvilken der fandtes et afsnit om ferie. Landsretten udtalte, at det i pjecen ikke var præciseret, hvilken betydning overenskomsterne havde for medarbejderens ansættelsesforhold, og at ansættelsesbeviset derfor ikke indeholdt en tilstrækkelig klar angivelse af, hvilke

3 kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerede ansættelsesforholdet. Da overenskomsten endvidere ikke var en del af aftalen mellem medarbejderen (der var uorganiseret) og arbejdsgiveren, ansås ansættelsesbeviset for mangelfuldt. Arbejdsgiveren blev derfor idømt en godtgørelse på kr. Til bemærkningerne s. 212 om godtgørelse ved arbejdsgiverens manglende tilsidesættelse af oplysningspligten i henhold til lov om ansættelsesbeviser kan nu også henvises til Højesterets dom i U H, hvor en medarbejder i en DSBminibar blev tilkendt kr i godtgørelse for manglende udfærdigelse af et ansættelsesbevis. Højesteret udtalte, at ansættelsesbevislovens 1, stk. 1, første pkt., skal forstås således, at loven omfatter alle ansættelsesforhold, hvis varighed ikke ved deres etablering er begrænset til en måned eller derover, og at loven derfor også omfatter den i praksis mest udbredte ansættelsesform, hvor ansættelse sker indtil videre. Pligten ifølge lovens 2, stk. 1, 2. pkt., til at give oplysninger senest en måned efter at ansættelsesforholdet er påbegyndt forudsætter således ikke, at ansættelsesforholdet fortsat består. Til afsnit 4.3.c.: En nyere fremstilling af sportkontraktens problemstilling foreligger med Rasmus Skovsgaard Haugaard & Casper Fisker: Sportskontakter (2004). I tillæg til de allerede nævnte reguleringstemaer kan i øvrigt peges på de bonusordninger, der ofte indgår i sportskontrakter. Heri vil det for eksempel kunne være fastsat, hvilke kampe, placeringer og målscoringer mv. der udløser særlig bonus. Se i øvrigt om trænerkontrakter Rasmus Skovsgaard Haugaard & Casper Fisker (2004), s. 141 ff. Til afsnit 6.3.c.: På s. 361 i afsnittet om kvalitetssikring kan henvises til U H, der anså en bilforhandleraftale for væsentlig misligholdt på grund af forhandlerens salg af usikre køretøjer. Vestre Landsrets dom i U V føjer sig til den praksis, der er nævnt i Enkelte Transaktioner, s En agent, der i årene 1997 til februar 2001 havde distribueret dametøj, havde ifølge parternes aftale krav på godtgørelse ved agenturforholdets ophør. Derimod var det ikke fastsat hvorledes denne godtgørelse skulle opgøres. Retten lagde til grund, at agenten havde oparbejdet en kundekreds gennem henvendelser til potentielle interesserede kunder på halvårlige messer og gennem opsøgende virksomhed. Selvom messeaktiviteterne sjældent umiddelbart førte til kundehenvendelser måtte det lægges til grund, at den eksisterende kundekreds i det væsentlige var oparbejdet af agenten. Agentens samlede provision for de seneste 12 måneder havde udgjort kr. I henhold til handelsagentlovens 26 blev agenten herefter tilkendt kr. i godtgørelse svarende til maksimalbeløbet i henhold til bestemmelsen. Dommen i U H føjer sig til den praksis om forhandleres og eneforhandleres ret til kompensation ved opsigelse af forhandleraftalen. Sagen drejede sig om en bestyrer af et Albani-depot, som i overensstemmelse med aftalens vilkår herom var blevet opsagt med 6 måneders varsel. I forbindelse med opsigelsen blev depotbestyreren stillet i udsigt, at han kunne ansættes som depotbestyrer efter kontraktens udløb, men dette tilsagn blev ikke indfriet. Dette forhold kunne dog ikke føre til, at depotbestyreren kunne rejse noget krav om godtgørelse ved selve opsigelsen. Til afsnit 6.4.e.:

4 På s. 387 indføjes følgende ændring: En særegen form for formidling kendes inden for sportens verden og angår spilleragentur, se hertil Rasmus Skovsgaard Haugaard & Casper Fisker: Sportskontrakter (2004), s. 153 ff. Som her anført er der tale om en "broget" branche, hvis regulering blandt andet er søgt varetaget igennem regler fastsat af det internationale fodboldforbund FIFA og indført i dansk boldspil ved et cirkulære fra DBU. Spilleragenten vil i nogle tilfælde blive antaget af den klub, der ønsker at erhverve en bestemt type spiller eller af spilleren selv. I spilleragentkontrakten vil der typisk være taget stilling til samme reguleringstemaer som i en kontrakt om afsætning, se hertil afsnit 6.1 og generelt denne bogs kapitel 6. Se i øvrigt om spilleagenter indlæggene i Årsskrift for Dansk Idrætsjuridisk Forening: Idrætsjuristen 2003 (DJØF s Forlag 2004) af henholdsvis Niels Christian Jung & Olav Skaaning Andersen (s. 5 ff.), Thomas Jønsson (s. 15 ff.), Flemming Jespersen (s. 41 ff.), Gunnar-Martin Kjenner (s. 49 ff.) og Lars Bjørknæs (s. 69 ff.). Samme sted s. 24 ff. er DBU s regler for spilleagenter aftrykt. Til afsnit 6.5.b.: Til omtalen s. 342 om konkurrenceklausuler indgået i forbindelse med virksomhedsoverdragelser kan også henvises til Torkil Høgs artikel i Revision og Regnskabsvæsen 2003, nr. 8, s. 24 ff. Heri sammenfattes Konkurrenceankenævnet og Konkurrencerådets praksis vedrørende konkurrenceklausuler ved virksomhedsoverdragelser og etablering af joint ventures. Til afsnit 7.2.a.: Henvisningerne i dette afsnit til markedsføringslovens 10 skal i det hele erstattes med henvisninger til 19 i markedsføringsloven af 2005 (lov nr af 21. december 2005). Til afsnit 7.2.d.: På s. 407 i anden og tredjesidste linie skal hemmeligholdelsesaftale ændres til hemmeligholdelsespligt. Til afsnit 7.4.g.: Til bemærkningerne midtfor på s. 444 om varemærkelicenstagerens pligt til at sikre licensgiverens omdømme kan nu henvises til U H, hvor en forhandlerkontrakt med en bilimportør med rette var ophævet, da bilimportørens salg af risikobehæftede biler (problemer med bremserør) ansås for at være en væsentlig misligholdelse. Til afsnit 7.5.c.: I tilknytning til omtalen af den standardkontrakt, UBVA har indgået med Den Danske Forlæggerforening, kan nu også henvises til den modelaftale, UBVA har udsendt i maj 2004 til brug for udgivelse af tidsskriftsartikler. Modelaftalen, der er udfærdiget på engelsk, er modelleret over en aftale udarbejdet af Lunds Universitet til internt brug (se Til afsnit 8.4.b.: I tilknytning til omtalen s. 500 ff. om offentlige-private partnerskaber kan det nu oplyses, at Kommissionen nu har udsendt en grønbog om offentlige-private partnerskaber og fællesskabslovgivningen om offentlige kontrakter og koncessioner (KOM(04) 327 endelig udg., ). Grønbogen har til formål at iværksætte en debat med henblik på at få klargjort, hvordan man bedst sikrer etablering af OPP er på reelle konkurrencevilkår og med klare retlige rammer. Kommissionen sondrer mellem to typer af OPP er: De kontraaktuelle, der udelukkende bygger på et

5 aftaleforhold, og de institutionelle, som omfatter samarbejde inden for rammerne af en særskilt enhed. Det er primært de kontraaktuelle OPP ere, som påkalder sig interesse. I denne gruppe udskilles blandt andet, The Private Finance Initiatives (PFI-partnerskaber), som overlader det til en privat part at finansiere, gennemføre og forvalte en infrastruktur for den offentlige forvaltning mod regelmæssige betalinger. I nærværende bog er disse transaktioner omtalt som BOT-aftaler (se herom afsnit 8.4.c.). Et andet eksempel på en kontraaktuel OPP er koncessionsmodellen, hvor den private partner leverer en tjenesteydelse til offentlige på vegne af og under den offentlige myndigheds kontrol. I Kommissionens grønbog behandles spørgsmålet om indgåelse af OPP ere indgående. Kommissionen fremkommer i den forbindelse med sin fortolkning af EF-domstolens praksis om de offentlige udbudsregler og erkender, at den hidtil gældende regulering muligvis ikke er tilstrækkelig. Derfor lægger den op til, at det kan blive nødvendigt med en detaljeret regulering vedrørende indgåelse af koncessioner i EU, ligesom det kan være nødvendigt at sætte ens regler for offentlige kontrakter og koncessioner. Kommissionen behandler ligeledes spørgsmålet om varigheden af en OPP, idet mange langvarige kontrakter på dette område kan være hæmmende for konkurrencen i det indre marked. Grønbogen indeholder i øvrigt en række spørgsmål, som nu er lagt ud til en almindelig høring. Tilføjelse til litteraturlisten, s. 517 og fremefter: Rasmus Skovsgaard Haugaard & Casper Fisker: Sportskontrakter (2004).

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen

CIRKULÆRE: 012 Krav til ansættelsesaftalen Cirkulære: Cirkulære nr. 012 Udgivet første gang 01-08-2014 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 7.1 Indhold Personkreds

Læs mere

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner

Betænkning. fra. Udvalget om Aktieoptioner Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 2 Kapitel 1. Indledning... 5 1.1. Baggrund for nedsættelse af udvalget...5 1.2. Udvalgets kommissorium... 5 1.3. Udvalgets sammensætning... 6 1.4. Udvalgets varighed...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter

Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven for tillidsrepræsentanter Funktionærloven med kommentarer Teknisk Landsforbund Senest redigeret 30. november 2010 Forfatter/redigeret af: Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler

Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Beskyttelse af goodwill konkurrencebegrænsende aftaler Indledning Hvad er goodwill? Virksomhedsoverdragelse En formuerettighed den pris K er villig til at give for virksomheden. Hvordan beskyttes goodwill?

Læs mere

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse

Håndbog om. Virksomhedsoverdragelse Håndbog om 1 Håndbog om Udgivet af CO-industri November 2009 Oplag: 4000 Tekst: Azad Cakmak Layout: Lise Trampedach Tryk: Kailow Graphic CO-Meddelelsesnr.: 2009/107 ISBN: 9788792141040 2 Forord Denne håndbog

Læs mere

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut

Forfatter Louise Christensen. Cand.merc. jur. Vejleder Martin Gräs Lind. Jobklausuler. Erhvervsjuridisk Institut Cand.merc. jur Forfatter Louise Christensen Vejleder Martin Gräs Lind Jobklausuler Erhvervsjuridisk Institut Handelshøjskolen i Århus 2009 1. Indledning:... 3 1.1 Problemformulering... 3 1.2 Metode...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 192 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling

3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling Indhold 1 Bilsælgers oplysningspligt i relation til produktionstidspunkt 2 Nye retningslinjer for flexleasingordningen 3 Markedsføringslovens oplysningskrav ved kreditkøb - en aktuel problemstilling 1

Læs mere

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk

HR Jura. Maj 2013. www.accura.dk Maj 2013 HR Jura Denne udgave af HRJura indeholder en række spændende artikler om nyere domme fra landsretterne og Højesteret samt Folketingets vedtagelse af den nye vikarlov 30. maj 2013. I dommene tages

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet

Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Spørgsmål og svar i forbindelse med gennemførelsen af markedsmisbrugsdirektivet Finanstilsynet har efter vedtagelsen af lov nr. 1460 af 22. december 2004 modtaget spørgsmål, der angår fortolkningen af

Læs mere

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende:

1.2. Udvalgets kommissorium I kommissoriet af 11. september 2003 for udvalget om konkurrence- og kundeklausuler fremgår følgende: Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning...2 1.1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget...2 1.2. Udvalgets kommissorium...2 1.3. Udvalgets sammensætning...3 1.4. Udvalgets varighed...4 1.5. Materiale

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET JULI 2005 Plesners styrkelse af forretningsområdet og partner Tina Reissmann Plesner har over en periode

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere