U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND"

Transkript

1 U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere ændringer. Hjemsted: Vertigo Building Polaris, 2-4, Rue Eugène Ruppert L-243 Luxembourg, Luxembourg R.C.S. Luxembourg B Forenklet prospekt dateret januar 2012 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/6/EF med senere ændringer Dette Forenklede prospekt indeholder oplysninger om U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, der er en Afdeling i William Blair SICAV ( Investeringsinstituttet ). Der henvises til Investeringsinstituttets fuldstændige prospekt, der er dateret januar 2012, for yderligere oplysninger. Termer, som er skrevet med stort begyndelsesbogstav, og som ikke er defineret i dette dokument, er defineret i det Fuldstændige prospekt. Investeringsinstituttet har udnævnt RBS (Luxembourg) S.A. et société anonyme, der er stiftet i henhold til lovgivningen i Luxembourg og med hjemsted på adressen 33, rue de Gasperich, L-826 Hesperange, som Investeringsinstituttets Forvaltningsselskab. Investeringsmål og -politik Investeringsmål: U.S. Small-Mid Cap Growth Fund søger at opnå langsigtet kapitalvækst udtrykt i USD. Primær investeringsstrategi: Ved normale markedsforhold investerer U.S. Small-Mid Cap Growth Fund mindst 80 % af de samlede nettoaktiver (plus eventuelle lånebeløb til investeringsformål) i en diversificeret portefølje af ordinære aktier i virksomheder med mindre markedsværdi ( small-cap ) eller mellemstor markedsværdi ( mid-cap ) i USA ( USA ). U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investerer primært i en diversificeret portefølje af egenkapitalinstrumenter, inklusive ordinære aktier og andre former for egenkapitalinvesteringer (f.eks. værdipapirer, der kan omsættes til ordinære aktier) i small-cap og mid-cap, nationale vækstvirksomheder, der forventes at opleve solid vækst i indtjeningen. Hvad angår U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, betragter Investeringsforvalteren aktuelt en virksomhed for at være small-cap eller mid-cap, hvis den har en markedsværdi, der ikke overstiger virksomhedens med højst markedsværdi i Russell Midcap -indekset på det tidspunkt, hvor U.S. Small-Mid Cap Growth Fund investerer. Værdipapirer i virksomheder, hvor markedsværdien ikke længere opfylder denne definition efter købet, kan fortsat indgå i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund. Desuden kan U.S. Small-Mid Cap Growth Fund i begrænset omfang købe aktier i virksomheder med forretningsmæssige træk og vækstudsigter, der svarer til dem i small-cap og mid-cap virksomheder, men som har en markedsværdi, der ligger over markedsværdien af den største aktør på Russell Midcap -indekset. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund kan investere i nyligt oprettede etablerede virksomheder gennem børsintroduktioner ( IPO er ) samt gennem private placeringer. Russell Midcap -indekset måler resultaterne for de 800 virksomheder med den laveste markedsværdi I Russell indekset. Virksomhedernes størrelse i Russell Midcap -indekset kan ændre sig efter markedsforholdene. Desuden kan ændringer i sammensætningen af Russell Midcap -indekset ændre virksomheden med den største markedsværdi, der er inkluderet i indekset. Pr. 1. april 2010 omfattede Russell Midcap -indekset værdipapirer, der er udstedt af virksomheder i størrelsesordenen USD 220 mio. til USD 18 mia

2 U.S. Small-Mid Cap Growth Fund måles i forhold til Russell 200 TM Growth-indekset som det primære indeks og Russell Midcap Growth-indekset som det sekundære indeks. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund må udelukkende anvende teknikker og instrumenter (se Bilag B under overskriften Særlige teknikker og instrumenter i det Fuldstændige prospekt) til afdækningsformål (f.eks. kurssikring mod risikoen for ugunstige bevægelser på aktiemarkedet, renteudsving, valutaudsving), forudsat at U.S. Small-Mid Cap Growth Fund sikrer, at der er sammenhæng mellem teknikkerne og instrumenterne i forhold til de værdipapirer eller valutaer, der afdækkes. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund duplikerer ikke sammensætningen af et indeks og/eller indgår afledte OTC-transaktioner, som dette er beskrevet i Bilag A under overskriften Investeringsbeføjelser og -begrænsninger i det Fuldstændige prospekt. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund kan i begrænset omfang investere i warrants og konvertible værdipapirer, der er beskrevet i det Fuldstændige prospekts Bilag B. Investeringsproces: Ved valget af investeringer evaluerer Investeringsforvalteren i hvor stort omfang, en virksomhed opfylder de nedenfor anførte kriterier. Den vægt, der lægges på et bestemt investeringskriterium, afhænger af forholdene, og visse beholdninger opfylder eventuelt ikke alle af følgende kriterier: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Virksomheden bør være eller bør have forventningen om at blive en betydelig leverandør inden for de primære markeder, virksomheden betjener. Virksomheden bør have et karakteristisk attribut, der ikke er let at duplikere for aktuelle eller potentielle konkurrenter (det kan f.eks. være beskyttede produkter eller processer, et unikt distributionssystem, et rodfæstet varemærkenavn eller en særligt stærk økonomisk position i forhold til konkurrenterne). Virksomhedens produkter eller tjenesteydelser bør anses for at være af overlegen kvalitet, hvilket bør sætte virksomheden i stand til at opkræve en højere pris og opnå større kundeloyalitet. Virksomheden bør have en karakteristisk færdighed inden for salg, service eller distribution i forhold til konkurrenterne. Prisen for virksomhedens produkter eller tjenesteydelser bør være baseret på deres værdi for kunden frem for produktionsomkostningerne. Virksomheden bør indgå i en branche, hvor der forventes hastig vækst grundet økonomiske faktorer eller teknologisk udvikling. Desuden bør virksomheden have en ledelse med dokumenteret erfaring. Risikoprofil Der er ingen garanti for, at U.S. Small-Mid Cap Growth Fund opfylder sit investeringsmål. Den primære risiko er, at værdien af værdipapirerne kan falde som reaktion på aktiviteterne i en individuel virksomhed eller som reaktion på generelle økonomiske og markedsforhold, og investorerne får måske ikke det investerede beløb tilbage. Da Afdelingen investerer de fleste af aktiverne i amerikanske, ordinære aktier, er den primære risiko, at værdien af de aktier, afdelingen ejer, kan falde som reaktion på aktiviteterne i en individuel virksomhed heller som reaktion på de generelle økonomiske forhold eller markedsforholdene. Derfor vil afkastet af U.S. Small-Mid Cap Growth Fund variere, og investorer kan tabe penge ved at investere i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund. Værdipapirerne i small-cap og mid-cap virksomheder - 2 -

3 er mere volatile og mindre likvide end værdipapirer i større virksomheder. Desuden kan small-cap og mid-cap virksomheder handles i mere begrænset omfang. Det kan øge volatiliteten af og risikoen for, at U.S. Small-Mid Cap Growth Fund ikke med kort frist kan sælge værdipapiret til en rimelig pris. U.S. Small-Mid Cap Growth Funds investeringer i IPO er er underlagt høj volatilitet og begrænset tilgængelighed. Værdipapirer, der erhverves ved private placeringer kan klassificeres som illikvide og vanskelige at værdiansætte. Selvom de underliggende værdipapirer handels på anerkendte børser, kan der være andre risici forbundet med sådanne instrumenter, hvilke risici bør overvejes, f.eks. kan aktierne være underlagt politiske, tilsynsmæssige, inflationære, valutakursmæssige eller depotbankmæssige risici. Afdelingens tidligere resultater Grafen oven for illustrerer tidligere resultater i USD. Tidligere resultater er ingen garanti for de fremtidige resultater. Beregningerne er indre værdi til indre værdi og med fradrag af gebyrer. Resultaterne vises fra driftens påbegyndelse den til 31. december Typisk investorprofil U.S. Small-Mid Cap Growth Fund er udelukkende forbeholdt institutionelle investorer. Grundet U.S. Small-Mid Cap Growth Funds investeringsstrategi kan den være egnet for investorer, der: søger langsigtet kapitalvækst og ikke ønsker en løbende indkomst fra deres investeringer og er villige til at acceptere de større risici, som følger med investering i udenlandske værdipapirer og kan modstå volatiliteten i værdien af deres Aktier. U.S. SMALL-MID CAP GROWTH FUND INDEBÆRER ET HØJERE RISIKONIVEAU OG ER EVT. IKKE EGNET FOR ALLE

4 Investorer bør kun overveje U.S. Small-Mid Cap Growth Fund for den mere aggressive del af deres portefølje. Der er naturligvis risiko for, at en strategi, som Investeringsforvalteren anvender, ikke producerer det forventede resultat. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund er beregnet til langsigtede investorer. Indtægtsbehandling Indtægter og kapitalgevinst fra U.S. Small-Mid Cap Growth Fund geninvesteres. Aktiernes værdi afspejler kapitaliseringen af indtægt og kapitalgevinst, og der foretages ingen indtægtsudlodning gennem udbytteerklæringen. Provisioner og udgifter Gebyrer, der pålægges investor for: Institutionelle/klasse "A"-, D og "Z" Udstedelsesprovision: Indløsningsprovision: Op til 3 % af den Indre værdi pr. aktie Intet Driftsudgifter, som opkræves direkte hos U.S. Small-Mid Cap Growth Fund og afspejles i den Indre værdi: Institutionelle / Klasse A Forvaltningsgebyr Op til 1,0 % af Investeringsinstituttets nettoaktiver Institutionelle / Klasse D Forvaltningsgebyr Op til 1,90 % af Investeringsinstituttets nettoaktiver Institutionelle / Klasse Z Forvaltningsgebyr Intet Individuelle investorer i klasse Z opkræves et Forvaltningsgebyr og andre servicegebyrer i overensstemmelse med en særskilt aftale, der skal forhandles og indgås mellem den individuelle investor og Investeringsforvalteren. Der påløber andre udgifter for U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, hvilke udgifter omfatter, men ikke er begrænset til gebyrer til Forvaltningsselskab, Depotbank, Noteringsagent, Central administration, Aktiebogfører og Overførselsagent samt juridiske gebyrer og gebyrer i forbindelse med revisions, trykning, marketing, offentliggørelse af den indre værdi samt andre omkostninger, der kan betales af aktiverne, som dette fremgår af Prospektet og Investeringsinstituttets stiftelsesoverenskomst. Samlet omkostningsgrad: - 4 -

5 Institutionelle / Klasse A Institutionelle / Klasse D Institutionelle / Klasse Z Med en øvre grænse på 1,8 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Med en øvre grænse på 2,2 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Med en øvre grænse på 0,3 % p.a. af de gennemsnitlige, daglige nettoaktiver i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Beskatning Ifølge den nuværende lovgivning og praksis svarer Investeringsinstituttet ikke indkomstskat i Luxembourg, og udbytte, der betales af Investeringsinstituttet, er desuden heller ikke underlagt udbytteskat i Luxembourg. Dog skal Investeringsinstituttet betale årlig skat i Luxembourg, hvor denne beregnes til 0,01 procent af nettoaktiverne i klasse A-, D- og Z-aktier i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund. Denne skat betales kvartalsvist på grundlag af nettoaktiverne i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund, der beregnes ved udgangen af det kvartal, som skatten hidrører. Der betales ingen stempelafgift eller anden form for afgift i Luxembourg i forbindelse med aktieudstedelse. Ifølge den nuværende lovgivning og praksis betales der ikke kapitalindkomstskat på den realiserede kapitalvækst af Investeringsinstituttets aktiver. Kommende investorer skal holde sig orienteret og i relevant omfang rådføre sig om gældende love og bestemmelser (f.eks. vedrørende beskatning og valutakontrol), som gælder tegning, køb, besiddelse og indløsning af Aktier i det land, hvor de er statsborgere, har bopæl eller opholdssted. Offentliggørelse af dagskurs U.S. Small-Mid Cap Growth Fund værdiansættes dagligt, og den Indre værdi pr. aktie beregnes på hver Værdiansættelsesdag. Den Indre værdi pr. aktie for U.S. Small-Mid Cap Growth Fund fastsættes på grundlag af de senest tilgængelige kurser på Værdiansættelsesdagen i Luxembourg. Den Indre værdi pr. aktie og den Indre værdi pr. afdeling offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemsted. Investeringsinstituttet kan arrangere, at oplysningerne offentliggøres i førende finansielle aviser i U.S. Small-Mid Cap Growth Funds Referencevaluta og/eller i den pågældende Klasses Handelsvaluta, alt efter hvad der er relevant, samt i enhver anden valuta, som Bestyrelsen måtte bestemme. Udstedelses og indløsningskurserne offentliggøres på Investeringsinstituttets hjemmeside: på engelsk, på tysk. Medmindre andet fremgår af lovgivningen, forordninger og/eller administrativ praksis i den relevante jurisdiktion, sker sådan offentliggørelse udelukkende på Investeringsinstituttets hjemmeside. Investeringsinstituttet accepterer ikke ansvaret for fejl i eller forsinkelse ved offentliggørelse eller for manglende offentliggørelse af kurser. Transaktioner Investeringsinstituttet forbeholder sig retten til at afvise anmodninger eller til kun at acceptere anmodninger delvist. Investeringsinstituttets Bestyrelse forbeholder sig retten til på enhver tid og uden varsel at indstille udstedelsen og salget af Aktier i enhver Klasse i U.S. Small-Mid Cap Growth Fund. - -

6 Sådan købes Aktier Initiale anmodninger om Aktier skal stiles til den Centrale administration i Luxembourg eller til udlodningsagent, der fremgår af tegningsanmodningen. Tegninger af Aktier, der modtages af den Centrale Administration før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag. Alle anmodninger, som den Centrale administration modtager efter Tegningsfristen, ekspederes på den følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Handelsdag. Betalinger skal modtages af Depotbanken i Referencevalutaen for U.S. Small-Mid Cap Growth Fund senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag. På den relevante Værdiansættelsesdag arrangerer den Centrale administration eventuelle nødvendige valutatransaktioner for at konvertere tegningsbeløbene fra Tegningsvalutaen til Handelsvalutaen for den relevante Klasse. Sådan valutatransaktion ekspederes for aktietegnerens omkostning og risiko. Valutatransaktioner kan dog forsinke udstedelsen af Aktier, da den Centrale administration efter eget skøn kan vælge at forsinke ekspeditionen af enhver valutatransaktion, indtil den har modtaget clearede midler. Mindste første og efterfølgende investering (USD) Institutionelle/klasse "A"- og "D" Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 1 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Ingen Institutionelle / Klasse Z Mindste første investering: Mindste efterfølgende investering: USD 20 mio. eller tilsvarende beløb for den pågældende Klasse, hvor beløbet konverteres til hver Klasses Handelsvaluta til den valutakurs, der gælder på den relevante Handelsdag. Ingen Det kræves, at investorer tilvejebringer de identitetsbeviser, der kræves i henhold til gældende lovgivning og forordninger i relation til forhindring af hvidvask af penge. Tegninger ekspederes ikke, før sådanne oplysninger er modtaget. Sådan sælges Aktier Anmodninger om indløsning af enten alle eller nogle Aktier skal omfatte (i) det pengemæssige beløb, som investoren ønsker at indløse efter fradrag af den relevante Indløsningsprovision, eller (ii) det antal Aktier, som investoren ønsker at indløse, samt investorens personlige oplysninger og investorens kontonummer. Tilvejebringes disse oplysninger ikke, kan det medføre, at anmodningen bliver forsinket, mens man forsøger at indhente bekræftelse fra investoren. Betaling for indløste Aktier effektueres senest tre (3) Bankdage i Luxembourg efter den relevante Værdiansættelsesdag. Indløsningsanmodninger, som den Centrale administration modtager før kl (i Luxembourg) på enhver Bankdag i Luxembourg, der svarer til Værdiansættelsesdagen, ekspederes på den pågældende Handelsdag til den Indre værdi pr. aktie som fastsat for den relevante Handelsdag. Alle anmodninger, - 6 -

7 som den Centrale administration modtager efter Indløsningsfristen, behandles på den næste følgende Handelsdag på grundlag af den Indre værdi pr. aktie, der er fastsat på den Værdiansættelsesdag. Generelt Anmodninger om efterfølgende tegninger og indløsninger skal ske pr. fax eller pr. brev til den Centrale administration eller til en (eventuel) udlodningsagent. Der sendes bekræftelse til ansøgeren pr. almindelig post så snart, som det med rimelighed er praktisk efter Værdiansættelsesdagen, med alle oplysninger om transaktionen. Yderligere vigtige oplysninger Investorer kan anmode om at modtage kopi af Investeringsinstituttets Fuldstændige prospekt, kopi af den seneste Årsrapport med de reviderede regnskaber og af Halvårsrapporten (hvis en sådan rapport er offentliggjort efter den seneste Årsrapport). Kopier er også tilgængelige på Investeringsinstituttets hjemsted. U.S. Small-Mid Cap Growth Fund er stiftet i en ubegrænset periode. Investeringsinstituttets lanceringsdato: 2. februar 2004 Juridisk struktur: Promoter: Lanceringsdato: Tilsynsmyndighed: (www.cssf.lu). Forvaltningsselskab: Afdeling i William Blair SICAV William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA 17. marts 2004 (første tegningsdag) Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxembourg RBS (Luxembourg) S.A., 33, rue de Gasperich, L-826 Hesperange, Luxembourg Depotbank, Noteringsagent, Central administration og Aktiebogfører og Overførselsagent: Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A, Vertigo Building Polaris, 2-4, rue Eugène Ruppert, L- 243 Luxembourg, Luxembourg Investeringsforvalter og Global udlodningsagent: Revisor: Referencevaluta: William Blair & Company L.L.C., 222 West Adams Street, Chicago, IL 60606, USA Ernst&Young SA, 7, Parc d'activité Syrdall, L-369 Münsbach USD Yderligere oplysninger - 7 -

8 Hvis De ønsker yderligere oplysninger, bedes De kontakte Forvaltningsselskabet eller Investeringsinstituttets Centrale administration i Luxembourg eller Deres lokale repræsentant

U.S. ALL CAP GROWTH FUND

U.S. ALL CAP GROWTH FUND U.S. ALL CAP GROWTH FUND en Afdeling i William Blair SICAV, et société d investissement à capital variable med bemyndigelse i henhold til Del I af Luxembourgs Lov af 17. december 2010 med eventuelle senere

Læs mere

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009

(investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Schroder Alternative Solutions Prospekt (investeringsselskab domicileret i Luxembourg) december 2009 Danmark Dette prospekt er ikke gyldigt, medmindre der vedlægges et tillæg, der er dateret februar 2011.

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED.

DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. DETTE DOKUMENT ER VIGTIGT OG KRÆVER DERES ØJEBLIKKELIGE OPMÆRKSOMHED. Hvis De er i tvivl om, hvad De bør gøre, bør De kontakte Deres børsmægler, bankrådgiver, advokat, revisor eller anden professionel

Læs mere

PARVEST BOND USA HIGH YIELD

PARVEST BOND USA HIGH YIELD Afdeling i SICAV-selskabet PARVEST, et investeringsselskab med variabel kapital Forenklet prospekt September 200 Dette forenklede prospekt indeholder generelle oplysninger om PARVEST (SICAV-selskabet)

Læs mere

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen )

JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) JPMorgan Investment Funds - Japan Select Equity Fund ( afdelingen ) Forenklet prospekt april 2010 En underafdeling af JPMorgan Investment Funds ( selskabet ), der er et investeringsselskab med variabel

Læs mere

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet.

3. maj 2012. Udtryk skrevet med stort begyndelsesbogstav skal have den samme betydning som i Prospektet. MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS P.L.C. en paraplyfond med ansvarsadskillelse mellem de underliggende fonde Forenklet Prospekt for The Global Real Estate Securities Fund 3. maj 2012 Dette Forenklede Prospekt

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier ekskl. udbytte for 2014 Prospektet er offentliggjort den 14. januar 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010

FORENKLET PROSPEKT. Marts 2010 Investeringsselskab i henhold til luxembourgsk lov med variabel kapital og flere investeringsafdelinger FORENKLET PROSPEKT Marts 2010 Nærværende forenklede prospekt indeholder en sammenfatning af de vigtigste

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Prospektet er offentliggjort den 26.august 2013. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Danske Aktier Ansvar Ansvar for prospektet

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL MODERATE FUND A-USD 31 JULI 2015 Tilgang og stil Fonden forvaltes ud fra en teammetode med hensigten at skabe konsekvente afkast med fokus på at beskytte kapital på volatile markeder. Fonden benytter ikke et sammenligningsindeks, som

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Uafhængig vurdering. Aktieklasses risk/reward-profil

Uafhængig vurdering. Aktieklasses risk/reward-profil Tilgang og stil Dhananjay anvender en grundlæggende bottomupaktieudvælgelse og fokuserer på at identificere højkvalitetsselskaber med bæredygtige vækstudsigter, der handles til attraktive værdiansættelser.

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Nielsen Global Value

Nielsen Global Value 1/20 Prospekt for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Indbydelse til tegning af foreningsandele i Investeringsforeningen Nielsen Global Value, afdeling Nielsen Global Value. Ansvar for prospektet

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

Brugeraftale for PayPal-tjeneste

Brugeraftale for PayPal-tjeneste PayPal Page 1 of 25 >> Vis alle juridiske aftaler Brugeraftale for PayPal-tjeneste Sidste opdatering: 1. juli 2015 Udskriv Download PDF Aftalen består af seksten afsnit (inklusive et bilag). Du kan gå

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere