Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl."

Transkript

1 Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: Dok.: Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning EU-Domstolen har den 12. marts 2014 afsagt dom i to sager om adgangen til familiesammenføring for unionsborgere og deres tredjelandsfamiliemedlemmer i en situation, hvor unionsborgeren påberåber sig EU-retten over for sin egen medlemsstat. Sagerne udspringer af to anmodninger fra den nederlandske domstol, Raad van State, om EU-Domstolens stillingtagen til en række præjudicielle spørgsmål om anvendelsen af Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) og om den analoge anvendelse af direktiv 2004/38 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område (opholdsdirektivet) med hensyn til betingelserne for familiesammenføring i situationer, hvor unionsborgeren vender tilbage til sin medlemsstat efter at have benyttet retten til fri bevægelighed (den såkaldte sekundære bevægelighed). 2. Sagernes faktiske omstændigheder 2.1. Faktiske omstændigheder vedrørende O og B i sag C-456/12 Sag C-456/12 vedrører afslag på ansøgning om familiesammenføring efter EU-retten i en situation, hvor en unionsborger vender tilbage til medlemsstaten efter at have benyttet sin ret til fri bevægelighed ved at tage på weekend/ferie i en anden medlemsstat. Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 I 2006 indgik hr. O, der er nigeriansk statsborger, ægteskab med en nederlandsk statsborger, og fra 2007 til april 2010 boede han i Spanien. I den periode boede hr. O s ægtefælle sammen med ham i 2 måneder i Spanien, og herudover var hun regelmæssigt på ferie hos ham i Spanien. Til sagen blev der fremlagt dokumentation for, at parret havde været registreret på samme adresse i Spanien siden den 7. august Hr. O fremlagde endvidere et opholdsdokument, hvoraf det fremgik, at han havde opholdt sig i Spanien som familiemedlem til en unionsborger. Hr. O havde siden 1. juli 2010 været registreret som boende på samme adresse som sin ægtefælle i Nederlandene. De nederlandske myndigheder meddelte hr. O afslag på familiesammenføring efter EU-retten under henvisning til, at det ikke kunne antages, at parret reelt og effektivt havde udøvet deres ret til fri bevægelighed i Spanien, idet de ikke havde dokumenteret deres ophold i Spanien i fornødent omfang. Hr. B, der er marokkansk statsborger, boede fra december 2002 i nogle år i Nederlandene sammen med sin partner, der er nederlandsk statsborger. I oktober 2005 blev hr. B erklæret for uønsket i Nederlandene efter at være idømt en fængselsstraf på to måneder. Hr. B flyttede herefter til Belgien i en lejlighed, som hans partner havde lejet. Hver weekend besøgte hr. B s partner ham i Belgien, indtil han i april 2007 rejste tilbage til Marokko, idet han var blevet nægtet ophold i Belgien. I juli 2007 blev parret gift. Erklæringen om, at hr. B var uønsket, blev ophævet ved afgørelse af 16. marts 2009, hvorefter hr. B søgte om visum med henblik på indrejse i Nederlandene. Han indrejste i Nederlandene i juni 2009 for dér at bo sammen med sin ægtefælle, men blev meddelt afslag på familiesammenføring efter EU-retten under henvisning til, at ægtefællen ikke effektivt havde gjort brug af retten til fri bevægelighed i Belgien. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at ægtefællen ikke boede fast i Belgien hos hr. B, men kun i weekenderne. Endvidere blev der lagt vægt på, at forbindelsen mellem familiemedlemmet og benyttelsen af retten til fri bevægelighed blev afbrudt, idet hr. B, før han sluttede sig til sin ægtefælle i Nederlandene, rejste til Marokko, hvor han opholdt sig i ca. to år. EU-Domstolen blev af den nederlandske domstol anmodet om at svare på, om opholdsdirektivet således som det var tilfældet i Singh-dommen (C- 370/90) og Eind-dommen (C-291/05) skal anvendes analogt også i situationer, hvor unionsborgeren har benyttet retten til fri bevægelighed på grundlag af unionsborgerskabet (TEUF artikel 21) og som modtager af tjenesteydelser (TEUF artikel 56). 2

3 EU-Domstolen blev endvidere anmodet om at svare på, om det er et krav, at unionsborgerens ophold i en anden medlemsstat har haft en vis mindstevarighed, for at unionsborgerens tredjelandsægtefælle har ret til ophold i unionsborgerens medlemsstat ved unionsborgerens tilbagevenden til sin medlemsstat. I bekræftende fald blev desuden spurgt, om det er et krav, at der er tale om uafbrudt ophold, eller om ophold af en vis hyppighed såsom ugentlige ophold i weekenden eller regelmæssige besøg er tilstrækkeligt. Endelig blev EU-Domstolen anmodet om at svare på, om den eventuelle ret til ophold på grundlag af EU-retten for en tredjelandsægtefælle fortabes som følge af den tid, der er gået fra unionsborgerens tilbagevenden til sin medlemsstat til det tidspunkt, hvor tredjelandsægtefællen slutter sig til unionsborgeren i dennes medlemsstat. 2.2 Faktiske omstændigheder vedrørende S og G i sag C-457/12 Sag C-457/12 vedrører ligesom sag C-456/12 afslag på ansøgning om familiesammenføring efter EU-retten. Her er der imidlertid ikke tale om, at unionsborgeren har taget ophold med sit familiemedlem i en anden medlemsstat end sin egen, men om en situation, hvor de pågældende nederlandske statsborgere har benyttet arbejdskraftens frie bevægelighed henholdsvis ved at tage på forretningsrejser og ved at arbejde i en anden medlemsstat end sin bopælsstat. Fru S er ukrainsk statsborger og svigermor til en nederlandsk statsborger, som er ansat af en nederlandsk arbejdsgiver som salgschef vedrørende Benelux-landene, og som ugentligt anvender 30 % af sin tid på at forberede og gennemføre forretningsrejser til Belgien. Mindst en gang om ugen rejser svigersønnen til Belgien, ligesom han besøger kunder og kongresser i Frankrig, Tyskland og Storbritannien. Fru S oplyste under sagen, at hun tager sig af sit barnebarn. De nederlandske myndigheders afgørelse om afslag på familiesammenføring efter EU-retten blev stadfæstet af den nederlandske ret, Rechtbank, med den begrundelse, at unionsborgeren ikke var omfattet af opholdsdirektivet og derfor ikke kunne udlede nogen ret til familiesammenføring med fru S i Nederlandene. I den forbindelse lagde Rechtbank bl.a. vægt på, at udlændingen aldrig havde opholdt sig sammen med unionsborgeren i en anden medlemsstat. Ifølge Rechtbank var situationen heller ikke sammenlignelig med de omstændigheder, der gjorde sig gældende i den sag, der førte til Carpenter-dommen, sag C-60/00. Rechtbanks afgørelse blev efterfølgende indbragt for Raad van State. 3

4 Fru G er peruviansk statsborger og ægtefælle til en nederlandsk statsborger, der er bosat i Nederlandene, og som siden 2003 har arbejdet som lønmodtager for en arbejdsgiver i Belgien. Han rejser hver dag til Belgien i forbindelse med sit arbejde. Parret, der blev gift i Peru i 2009, har en datter, ligesom fru G s søn er optaget i familien. De nederlandske myndigheder meddelte i henholdsvis 2009 og 2010 fru G afslag på familiesammenføring efter EU-retten. Sagen blev herefter indbragt for den nederlandske ret, Rechtbank, der i 2011 traf afgørelse om, at de nederlandske myndigheder skulle træffe en fornyet afgørelse, idet Rechtbank bl.a. fastslog, at fru G s ægtefælle i kraft af sit arbejde i Belgien var omfattet af opholdsdirektivets regler om familiesammenføring i Nederlandene. Denne afgørelse blev af de nederlandske myndigheder indbragt for Raad van State. Raad van State anmodede EU-Domstolen om at svare på, om en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, som bor i sin egen medlemsstat, men arbejder i en anden medlemsstat for en dér hjemmehørende arbejdsgiver, under omstændigheder som de i sagen foreliggende kan udlede en ret til ophold på grundlag af EU-retten. EU-Domstolen blev endvidere anmodet om at svare på, om en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, som bor i sin egen medlemsstat, men som i forbindelse med sit arbejde for en i samme medlemsstat hjemmehørende arbejdsgiver rejser frem og tilbage til en anden medlemsstat, under omstændigheder som de i sagen foreliggende kan udlede en ret til ophold på grundlag af EU-retten. 3. EU-Domstolens bemærkninger i sag C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl Sag C-456/12, O. m.fl. Det første spørgsmål, som EU-Domstolen forholder sig til i dommen, er, om bestemmelserne i opholdsdirektivet og i TEUF artikel 21 (unionsborgerskabet) er til hinder for, at en medlemsstat nægter en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til en unionsborger, der er statsborger i den nævnte medlemsstat, opholdsret ved unionsborgerens tilbagevenden til den samme medlemsstat, når unionsborgeren har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved udelukkende i sin egenskab af unionsborger at opholde sig i en anden medlemsstat sammen med det pågældende familiemedlem, og i givet fald, på hvilke betingelser en sådan opholdsret skal indrømmes, jf. præmis 33. 4

5 Domstolen bemærker indledningsvis, at TEUF artikel 21 og bestemmelserne i opholdsdirektivet ikke giver tredjelandsstatsborgere nogen selvstændig ret. Eventuelle rettigheder, der tildeles tredjelandsstatsborgere som følge af EU-rettens bestemmelser om unionsborgerskab, vil således være afledt af en unionsborgers udøvelse af retten til fri bevægelighed, jf. præmis 36. I medfør af bestemmelserne i opholdsdirektivet er der alene en afledt opholdsret for tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til en unionsborger, når unionsborgeren udøver sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger, jf. præmis I præmis 44 konstaterer EU- Domstolen, at eftersom tredjelandsstatsborgere, der befinder sig i situationer som de foreliggende, ikke kan indrømmes en afledt opholdsret efter bestemmelserne i opholdsdirektivet, skal det undersøges, om TEUF artikel 21, stk. 1, kan danne grundlag for en afledt opholdsret. EU-Domstolen henviser i den forbindelse til formålet med og begrundelsen for en sådan afledt opholdsret nemlig, at en unionsborger ikke afskrækkes fra at forlade sin medlemsstat og udøve sine rettigheder med hensyn til indrejse og ophold i en værtsmedlemsstat som bl.a. er fastslået med Singh-dommen og Eind-dommen, hvorfor det må undersøges om denne praksis kan finde generel anvendelse på familiemedlemmer til unionsborgere, som har udøvet deres ret til fri bevægelighed ved i deres egenskab af unionsborgere at have opholdt sig i en anden medlemsstat, før de er vendt tilbage til den medlemsstat, hvor de er statsborgere, jf. præmis Dette konkluderer EU-Domstolen i præmis 49 er tilfældet. At der indrømmes en unionsborgers familiemedlem en afledt opholdsret i en situation, hvor unionsborgeren vender tilbage til sin medlemsstat efter i sin egenskab af unionsborger at have opholdt sig med sit familiemedlem i værtsmedlemsstaten på grundlag af og under overholdelse af EU-retten, har således til formål at fjerne samme type hindring for udrejse som den, der er beskrevet i Singh-dommen og Eind-dommen. Dernæst fastslår EU-Domstolen, at betingelserne for, at der ved en unionsborgers tilbagevenden til sin medlemsstat indrømmes en tredjelandsstatsborger, som er familiemedlem til unionsborgeren, en afledt opholdsret på grundlag af TEUF artikel 21, stk. 1, i en situation, hvor unionsborgeren har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved udelukkende i sin egenskab af uni- 5

6 onsborger at opholde sig i en anden medlemsstat sammen med det pågældende familiemedlem, ikke må være strengere end dem, som følger af opholdsdirektivet for at indrømme en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende er statsborger, en sådan opholdsret. Selv om opholdsdirektivet ikke dækker et sådant tilfælde af tilbagevenden, skal det således anvendes analogt med hensyn til betingelserne for en unionsborgers ophold i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende er statsborger, eftersom det i begge tilfælde er unionsborgeren, der er referenceperson for tildelingen af den afledte opholdsret til tredjelandsstatsborgerfamiliemedlemmet, jf. præmis 50. EU-Domstolen udtaler, at en hindring for at rejse ud af sin medlemsstat kun opstår, når opholdet i værtsmedlemsstaten reelt har kunnet sætte den pågældende i stand til at opbygge eller konsolidere et familieliv i denne medlemsstat, og at TEUF artikel 21, stk. 1, derfor ikke kræver, at ethvert tilfælde, hvor en unionsborger sammen med et familiemedlem, der er tredjelandsstatsborger, opholder sig i en værtsmedlemsstat, nødvendigvis indebærer, at familiemedlemmet indrømmes en afledt opholdsret ved tilbagevenden til unionsborgerens medlemsstat, jf. præmis 51. EU-Domstolen bemærker videre, at en unionsborger, som udøver sin rettigheder i henhold til opholdsdirektivets artikel 6, stk. 1 (dvs. ophold under 3 måneder), ikke har til hensigt at slå sig ned i værtsmedlemsstaten på en sådan måde, at det er gunstigt for at opbygge eller konsolidere et familieliv, jf. præmis 51 og 52. Noget andet er tilfældet, når en unionsborger har til hensigt at udøve sine rettigheder i henhold til opholdsdirektivets artikel 7, stk. 1 (dvs. ophold i mere end 3 måneder), da et sådant ophold principielt vidner om, at unionsborgeren flytter til og dermed reelt tager ophold i værtsmedlemsstaten, og at opholdet har en sådan karakter, at det egner sig til at opbygge eller konsolidere et familieliv, jf. præmis 53. Hvis et familieliv er blevet opbygget eller konsolideret i værtsmedlemsstaten i forbindelse med en unionsborgers reelle ophold i denne stat under overholdelse af betingelserne i opholdsdirektivets artikel 7, stk. 1 og 2, kræver den effektive virkning i unionsborgerens rettigheder efter TEUF artikel 21, stk. 1, at unionsborgerens familieliv kan fortsættes, når unionsborgeren vender tilbage til den medlemsstat, hvor han er statsborger, jf. præmis 54. Det samme gør sig så meget desto mere gældende, når unions- 6

7 borgeren og det berørte familiemedlem, som er tredjelandsstatsborger, i værtsmedlemsstaten har opnået en tidsubegrænset opholdsret i medfør af opholdsdirektivets artikel 16, stk. 1 og 2 (dvs. ophold i mere end 5 år), jf. præmis 55. EU-Domstolen konkluderer i præmis 56, at det er det forhold, at unionsborgeren og tredjelandsstatsborgeren reelt har haft ophold i værtsmedlemsstaten i henhold til og under overholdelse af betingelserne i henholdsvis opholdsdirektivets artikel 7, stk. 1 og stk. 2, eller artikel 16, stk. 1 og stk. 2, som ved unionsborgerens tilbagevenden giver tredjelandsstatsborgeren, med hvem unionsborgeren har haft et familieliv i værtsmedlemsstaten, en afledt opholdsret på grundlag af TEUF artikel 21, stk. 1. Flere kortvarige ophold, såsom weekender eller ferier, i værtsmedlemsstaten hører under anvendelsesområdet for opholdsdirektivets artikel 6 og opfylder derfor ikke betingelserne for ophold, der vil kunne danne grundlag for en afledt opholdsret, jf. præmis 59. EU-Domstolen erindrer med henvisning til Eind-dommen om, at EU-retten ikke pålægger myndighederne i unionsborgerens medlemsstat at indrømme tredjelandsstatsborgeren en afledt opholdsret alene af den grund, at den pågældende er indehaver af et opholdskort udstedt i henhold til opholdsdirektivets artikel 10 som familiemedlem til en unionsborger, da et sådant kort alene er af konstaterende og ikke retsstiftende karakter, jf. præmis 60. EU-Domstolen konkluderer i præmis 61, at TEUF artikel 21, stk. 1, skal fortolkes således, at opholdsdirektivets bestemmelser finder analog anvendelse i en situation, hvor en unionsborger vender tilbage til sin medlemsstat efter i en værtsmedlemsstat at have opbygget og konsolideret et familieliv med en tredjelandsstatsborger under et reelt ophold i henhold til og under overholdelse af betingelserne i henholdsvis opholdsdirektivets artikel 7, stk. 1 og stk. 2, eller artikel 16, stk. 1 og stk. 2. I den konkrete sag overlades det til den forelæggende ret at afgøre, om de pågældende unionsborgere er flyttet til og dermed reelt har taget ophold i værtsmedlemsstaten, og om deres familiemedlemmer på grund af det familieliv, som de har haft under reelle ophold, har opnået en afledt opholdsret i værtsmedlemsstaten i henhold til og under overholdelse af betingelserne i henholdsvis opholdsdirektivets artikel 7, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, jf. præmis 57. I den forbindelse bemærker EU-Domstolen i præmis 58, at EU-retlige regler ikke finder anvendelse i misbrugstilfælde, og at bevis for 7

8 misbrug kræver dels et sammenfald af objektive omstændigheder, dels et subjektivt element, der består i en hensigt til at drage fordel af EUlovgivningen ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel. EU-Domstolen bemærker sluttelig, hvad angår den forelæggende rets spørgsmål, om den eventuelle ret til ophold på grundlag af EU-retten for en tredjelandsægtefælle fortabes som følge af den tid, der er gået fra unionsborgerens tilbagevenden til sin medlemsstat til det tidspunkt, hvor tredjelandsægtefællen slutter sig til unionsborgeren i dennes medlemsstat, at hr. B først opnåede status som familiemedlem som omfattet af artikel 2, nr. 2, i opholdsdirektivet efter ægtefællens ophold i værtsmedlemsstaten. Da tredjelandsstatsborgeren derfor ikke i det mindste under en del af sit ophold i værtsmedlemsstaten har haft status som familiemedlem, har den pågældende ikke kunnet opnå en afledt opholdsret i henhold til artikel 7, stk. 2, eller artikel 16, stk. 2, eller på grundlag af TEUF artikel 21, stk. 1, hvorfor der ikke er anledning til at besvare spørgsmålet, jf. præmis Sag C-457/12, S. m.fl. EU-Domstolen indleder i dommens præmis 32 med at fastslå, at det, der nærmere skal tages stilling til, er, om bestemmelserne i opholdsdirektivet og TEUF artikel 20 og artikel 21, stk. 1, samt artikel 45 skal fortolkes således, at de er til hinder for, at en medlemsstat giver afslag på opholdsret til en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger som omhandlet i opholdsdirektivets artikel 2, nr. 2, når unionsborgeren er statsborger i den nævnte medlemsstat og har bopæl i samme stat, men regelmæssigt rejser til en anden medlemsstat som led i sin erhvervsmæssige beskæftigelse. I forhold til anvendelsen af opholdsdirektivet anfører EU-Domstolen bl.a., at bestemmelserne i dette direktiv kun giver en selvstændig opholdsret til unionsborgeren og en afledt opholdsret for dennes familiemedlemmer, når unionsborgeren udøver sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor den pågældende er statsborger. Direktivet er derfor ikke til hinder for, at en medlemsstat under de omstændigheder, der forelå i de forelagte sager afslår at anerkende en afledt opholdsret for en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, som har bopæl i den medlemsstat, hvor denne er statsborger, jf. præmis

9 EU-Domstolen vurderer herefter, om en tredjelandsstatsborger, der befinder sig i en situation som den, der forelå i de forelagte sager, kan påberåbe sig en opholdsret på grundlag af TEUF artikel 45, jf. præmis 36. EU-Domstolen bemærker i præmis 37, at det i Carpenter-sagens præmis 46 blev fastslået, at TEUF artikel 56, når denne bestemmelse ses i lyset af den grundlæggende ret til respekt for familieliv, er til hinder for, at oprindelsesmedlemsstaten i en situation som den, der forelå i Carpenter-sagen, for en tjenesteyder, der er etableret i denne stat, og som leverer tjenesteydelser til modtagere, der er etableret i andre medlemsstater, nægter en opholdsret på sit område for denne tjenesteyders ægtefælle, der er statsborger i et tredjeland. Spørgsmålet er, om denne fortolkning af TEUF artikel 56 kan overføres til TEUF artikel 45. I præmis 39 anfører EU-Domstolen, at unionsborgere, der befinder sig i samme situation som S s svigersøn og G s ægtefælle, er omfattet af TEUF artikel 45. Enhver unionsborger, der inden for rammerne af en arbejdskontrakt udøver erhvervsmæssig beskæftigelse i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende har bopæl, er således omfattet af anvendelsesområdet for TEUF artikel 45. Det fremgår af præmis 40, at fortolkningen af TEUF artikel 56, som blev anlagt i Carpenter-dommen, kan overføres til situationer omfattet af TEUF artikel 45. EU-Domstolen begrunder dette med, at den effektive virkning af retten til fri bevægelighed for arbejdstagere kan kræve, at en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en arbejdstager, som er unionsborger, indrømmes en afledt opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger. EU-Domstolen bemærker i præmis 41, at formålet med og begrundelsen for en sådan afledt opholdsret er baseret på en konstatering af, at et afslag på at anerkende en sådan ret kan gribe ind i udøvelsen af de grundlæggende friheder, der er sikret ved TEUF. I forhold til de konkrete sager, der ligger til grund for den præjudicielle anmodning, tilkommer det den forelæggende ret at vurdere, om indrømmelse af en afledt opholdsret til de pågældende tredjelandsstatsborgere, der er familiemedlemmer til unionsborgere, er nødvendig for at sikre, at uni- 9

10 onsborgeren faktisk kan udøve den grundlæggende frihed, som er sikret ved TEUF artikel 45, jf. præmis 42. I præmis 43 anerkender EU-Domstolen med henvisning til Carpenterdommen, at det forhold, at tredjelandsstatsborgeren tager sig af unionsborgerens barn, kan udgøre et relevant forhold i forhold til vurderingen af, om en medlemsstats afslag på en afledt opholdsret til tredjelandsstatsborgeren kan afskrække den pågældende unionsborger fra faktisk at udøve sine rettigheder i henhold til TEUF artikel 45. EU-Domstolen bemærker dog videre i præmis 43, at selv om det i Carpenter-dommen blev anset for en afgørende omstændighed, at tredjelandsstatsborgeren, som var familiemedlem til unionsborgeren, påtog sig ansvaret for det omhandlede barn, var det i den sag unionsborgerens ægtefælle, der varetog pasningen af barnet. Domstolen anfører herefter, at den omstændighed, at det måtte forekomme ønskværdigt, at en sådan pasning varetages af tredjelandstatsborgeren, der er slægtning i opstigende linje til unionsborgerens ægtefælle, derfor ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at et afslag på at indrømme en afledt opholdsret vil have en afskrækkende virkning. EU-Domstolen konkluderer på den baggrund i præmis 44, at TEUF artikel 45 skal fortolkes således, at bestemmelsen giver en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, en afledt opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger og har bopæl, når unionsborgeren regelmæssigt rejser til en anden medlemsstat som arbejdstager i nævnte bestemmelses forstand, hvis et afslag på at indrømme en sådan opholdsret afskrækker den pågældende unionsborger fra faktisk at udøve sine rettigheder i henhold TEUF artikel Dansk praksis 4.1. Sag C-456/12, O. m.fl. Dansk praksis om adgangen efter EU-reglerne til familiesammenføring i situationer, hvor unionsborgeren vender tilbage til sin medlemsstat efter at have benyttet retten til fri bevægelighed, er baseret på en fortolkning af EU-Domstolens retspraksis (den sekundære bevægelighed). Det er efter dansk praksis bl.a. en forudsætning for familiesammenføring efter EU-reglerne, at den danske statsborger har opholdt sig i et andet EU- 10

11 land som arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende, udstationeret, studerende, person med tilstrækkelige midler (selvforsørgende) eller som pensioneret arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Endvidere er Metock-dommens bosættelseskrav udmøntet i dansk praksis således, at der stilles krav om, at den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, som betingelse for at have ret til familiesammenføring efter EU-reglerne. EU-Domstolen udtalte i Metockdommen, at det ikke er alle tredjelandsstatsborgere, men kun dem, som er familiemedlemmer til en unionsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger, som efter EU-reglerne har ret til indrejse og ophold i den anden medlemsstat. Som følge heraf kræves der efter dansk praksis i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt en dansk statsborger har etableret et reelt og faktisk ophold i en anden medlemsstat, dokumentation for, at betingelsen er opfyldt. Flytningen skal være udtryk for en realitet. I de tilfælde, hvor den danske statsborger har opholdt sig i et andet EUland som ikke-økonomisk aktiv, er det efter dansk praksis endvidere en forudsætning for familiesammenføring efter EU-reglerne, at den pågældende dokumenterer at råde over tilstrækkelige midler til sig selv og sine familiemedlemmer, herunder kernefamiliemedlemmer. Hvis der er tale om kernefamiliemedlemmer til en studerende, kan den danske statsborger dog nøjes med at underskrive en erklæring om forsørgelse. Denne praksis er baseret på Eind-dommen (hvor EU-Domstolen anvendte den dagældende forordning 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed analogt ved en familiesammenføring i en situation, hvor en statsborger, der havde arbejdet i en anden medlemsstat, vendte tilbage til sin egen medlemsstat og ikke udførte noget reelt og faktisk arbejde dér). Forsørgelseskravet stilles også i den situation, hvor den danske statsborger ved sin tilbagevenden skifter status fra ikke-økonomisk aktiv til økonomisk aktiv som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende Sag C-457/12, S. m.fl. Efter den hidtil gældende praksis har de danske udlændingemyndigheder meddelt afslag på opholdsret efter EU-reglerne til tredjelandsstatsborgere, der har befundet sig i situationer identiske med dem, der forelå i sag C- 457/12, S. m.fl. Sager af denne karakter har ikke været anset for omfattet af EU-rettens anvendelsesområde (hverken den primære eller sekundære 11

12 bevægelighed), og sagerne er i stedet blevet behandlet efter reglerne i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 25. juni 2013 med senere ændringer. 5. Vurdering af, om der er behov for ændring af praksis som følge af sag C-456/12, O. m.fl., og sag C-457/12, S. m.fl Sag C-456/12, O. m.fl. Det er Justitsministeriets opfattelse, at det danske bosættelseskrav er i overensstemmelse med dommens konklusioner, og at der derfor ikke er behov for justeringer eller ændringer heraf. EU-Domstolen fastslår således, at det er det forhold, at unionsborgeren og tredjelandsstatsborgeren reelt har haft ophold i værtsmedlemsstaten i henhold til og under overholdelse af betingelserne i henholdsvis opholdsdirektivets artikel 7, stk. 1 og stk. 2, eller artikel 16, stk. 1 og stk. 2, som ved unionsborgerens tilbagevenden giver tredjelandsstatsborgeren, med hvem unionsborgeren har haft et familieliv i værtsmedlemsstaten, en afledt opholdsret på grundlag af TEUF artikel 21, stk. 1. Kravet om reelt ophold vurderes at være identisk med det bosættelseskrav, som følger af Metock-dommen, og som er udmøntet i dansk praksis. I dommen anvender EU-Domstolen udtrykket opbygge eller konsolidere et familieliv om karakteren af det ophold, som kræves for, at TEUF artikel 21, stk. 1, kan indrømme en afledt opholdsret. Det bemærkes, at udtrykket efter Justitsministeriets opfattelse er medvirkende til at beskrive, hvornår der er tale om et reelt ophold, og således ikke skal tillægges selvstændig eller anderledes betydning. EU-Domstolen fastslår endvidere i dommens præmis 50, at ved unionsborgerens tilbagevenden til sin medlemsstat må betingelserne for familiesammenføring på grundlag af TEUF artikel 21, stk. 1, i en situation, hvor unionsborgeren har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved udelukkende i sin egenskab af unionsborger at opholde sig i en anden medlemsstat sammen med det pågældende familiemedlem, ikke være strengere end dem, som følger af opholdsdirektivet for at indrømme en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, som har udøvet sin ret til fri bevægelighed ved at bosætte sig i en anden medlemsstat end den, hvor den pågældende er statsborger, en sådan opholdsret. Selv om opholdsdirektivet ikke dækker et sådant tilfælde af tilbagevenden, skal det således anvendes analogt med hensyn til betingelserne for en unionsborgers ophold i en an- 12

13 den medlemsstat end den, hvor den pågældende er statsborger, eftersom det i begge tilfælde er unionsborgeren, der er referenceperson for tildelingen af den afledte opholdsret til tredjelandsstatsborgerfamiliemedlemmet. Der kan efter opholdsdirektivet ikke stilles forsørgelseskrav i forhold til kernefamiliemedlemmerne til en arbejdstager i Danmark, som er statsborger i en anden medlemsstat. Der vurderes derfor at være behov for en justering af den praksis, som gælder med hensyn til krav om forsørgelse i de situationer, hvor den danske statsborger har opholdt sig i et andet EU-land som ikke-økonomisk aktiv, og hvor den pågældende ved sin tilbagevenden skifter status fra ikkeøkonomisk aktiv til økonomisk aktiv som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Justeringen betyder, at der ikke længere vil blive stillet krav om forsørgelse af kernefamiliemedlemmer i en sådan situation på samme måde, som når en EU-borger har status som arbejdstager i Danmark. Forsørgelseskravet kan fortsat stilles i de tilfælde, hvor den danske statsborger ved sin tilbagevenden ikke har ændret status fra ikke-økonomisk aktiv til økonomisk aktiv. Det bemærkes, at EU-Domstolens bemærkninger om bevis for misbrug af EU-reglerne i præmis 58, herunder om hensigten til at drage fordel af dem ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel, fortolkes som værende i overensstemmelse med gældende dansk praksis. Efter gældende praksis betragtes det ikke som misbrug, at formålet med, at de pågældende har bosat sig i et andet EU-land, er at kunne vende tilbage til oprindelseslandet og opnå familiesammenføring efter EU-rettens regler dér. Misbrug vil derimod kunne foreligge ved proformaægteskaber eller proformaflytning til et andet EU-land, eller ved svig, herunder brug af forfalskede dokumenter, falsk identitet mv. Denne forståelse understøttes af, at EU-Domstolen i præmis 58 henviser til C-110/99, Emsland-Stärke, hvor den fastslog, at et sådant subjektivt element, der består i ønsket om at drage fordel af EU-retlige regler ved kunstigt at skabe de betingelser, der kræves for at opnå denne fordel, bl.a. kan godtgøres ved bevis for en hemmelig aftale mellem en eksportør og en importør af varer (præmis 53). 13

14 Der er på den baggrund ikke grundlag for at antage, at EU-Domstolen har tilsigtet en ændring af hidtidig retspraksis på dette punkt Sag C-457/12, S. m.fl. EU-Domstolen har med dommen fastslået, at TEUF artikel 45 skal fortolkes således, at bestemmelsen giver en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger, en afledt opholdsret i den medlemsstat, hvor unionsborgeren er statsborger og har bopæl, når unionsborgeren regelmæssigt rejser til en anden medlemsstat som arbejdstager i nævnte bestemmelses forstand, hvis et afslag på at indrømme en sådan opholdsret afskrækker den pågældende unionsborger fra faktisk at udøve sine rettigheder i henhold til TEUF artikel 45. Denne fortolkning af TEUF artikel 45 betyder, at den nuværende praksis skal ændres. Omfattet af den nye praksis vil for det første være (familiemedlemmer til) danske statsborgere, der bor i Danmark, men er arbejdstagere i en anden medlemsstat og som følge heraf regelmæssigt rejser dertil (grænsegængere). Det er en betingelse for at være omfattet, at den pågældende udøver beskæftigelse i en anden medlemsstat i et omfang, som opfylder kravene til at have status som arbejdstager i TEUF artikel 45 s forstand. Denne vurdering svarer til den vurdering, der foretages ved afgørelsen af, om en dansk arbejdstager forinden tilbagevenden til Danmark har haft ophold som arbejdstager i en anden medlemsstat. Omfattet af den nye praksis vil for det andet være (familiemedlemmer til) danske statsborgere, der bor i Danmark og er ansat ved en i Danmark hjemmehørende arbejdsgiver, men som inden for rammerne af deres arbejdskontrakt udøver erhvervsmæssig beskæftigelse i en anden medlemsstat. Dommen er på dette punkt (præmis 39) udtryk for en udvidelse af anvendelsesområdet for TEUF artikel 45 i forhold til hidtidig retspraksis, og der kan derfor ikke hentes nærmere fortolkningsbidrag til afgrænsningen heraf andetsteds. 14

15 Det må dog antages, at der skal være tale om, at ansættelsen forudsætter, at en vis del af arbejdet skal udføres i en anden medlemsstat, og at der således ikke blot er tale om en (tilfældig) forbigående koncentration af forretningsrejser i en kortere periode, jf. herved også referencen til, at unionsborgeren i sagen S som led i sin erhvervsmæssige beskæftigelse regelmæssigt [rejser] til en anden medlemsstat (præmis 38). Det bemærkes, at unionsborgeren i sagen S ugentligt brugte 30 % af sin tid på at forberede og gennemføre forretningsrejser til Belgien og rejste dertil mindst én gang om ugen, og at han ansås for omfattet af anvendelsesområdet for TEUF artikel 45. Det vil dog altid afhænge af en konkret vurdering, om en person har status som arbejdstager i TEUF artikel 45 s forstand. For begge persongruppers vedkommende kan familiesammenføring betinges af, at familiesammenføringen er nødvendig for at sikre, at unionsborgeren faktisk kan udøve den grundlæggende frihed, som er sikret ved TEUF artikel 45. Det fremgår af dommens præmis 43, at den omstændighed, at den pågældende tredjelandsstatsborger tager sig af unionsborgerens barn, kan udgøre et relevant forhold ved denne vurdering. EU-Domstolen bemærker dog samtidig, at det i Carpenter-dommen var unionsborgerens ægtefælle, der som tredjelandsstatsborgerfamiliemedlem påtog sig ansvaret for det omhandlede barn, og at den omstændighed, at det måtte forekomme ønskværdigt, at en sådan pasning i den foreliggende sag varetages af S, der er mor til unionsborgerens ægtefælle, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der kan fastslås en afskrækkende virkning. Der vil således skulle mere til, før familiesammenføring med andre end nære familiemedlemmer kan anses for nødvendig. Enkelte, bestemte omstændigheder kan ikke på forhånd udpeges som afgørende og dermed udslagsgivende for vurderingen af, om en tredjelandsstatsborger, der er familiemedlem til en unionsborger omfattet af TEUF artikel 45, kan indrømmes en afledt opholdsret efter denne bestemmelse. Dommen giver ikke yderligere vejledning med hensyn til, hvilke forhold der vil være relevante ved den konkrete vurdering. Det vil under alle omstændigheder som ved den gældende praksis vedrørende Carpenter-situationen kunne kræves, at tredjelandsstatsborgeren er 15

16 indrejst lovligt i Danmark, og at unionsborgeren og tredjelandsborgeren etablerer et reelt samliv i Danmark. 6. Tidsmæssig udstrækning af dommenes retsvirkninger og mulighed for genoptagelse af afgjorte sager Dommene i sag C-456/12, O. m.fl., og sag C-457/12, S. m.fl., er afgørelser i præjudicielle sager, og der er derfor tale om konstaterende og ikke retsstiftende domme. Dette betyder, at dommene har retsvirkning fra ikrafttrædelsen af de fortolkede regler I sag C-456/12, O m.fl., har EU-Domstolen foretaget en direkte fortolkning af TEUF artikel 21, stk. 1, og i sag C-457/12, S. m.fl., en direkte fortolkning af TEUF artikel 45. Fortolkningen af TEUF artikel 45 skal derfor anvendes med virkning fra ikrafttrædelsen af Rom-traktaten, dvs. den 1. januar 1958, og fortolkningen af TEUF artikel 21 med virkning fra ikrafttrædelsen af Maastricht-traktaten, dvs. den 1. november Hvis en ansøger/klager finder, at den pågældendes familiesammenføringssag efter omstændighederne er omfattet af praksisændringerne som følge af dommene, kan den pågældende rette henvendelse til den myndighed, hvor sagen verserer, eller som senest har behandlet sagen og anmode om, at sagen genoptages. Sagen vil herefter eventuelt kunne genoptages med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at træffe en ændret afgørelse. Det er Justitsministeriets vurdering, at udlændingemyndighederne ikke af egen drift er forpligtet til at undersøge, om sager afgjort før dommene skal genoptages. Ministeriet har herved lagt vægt på, at det ikke vil være muligt ud fra generelle kriterier at udskille de tidligere afgjorte sager, hvor dommene vil have betydning, da de konkrete sager ikke registreres på en sådan måde, at de umiddelbart vil kunne udfindes. Ministeriet har endvidere lagt vægt på, at den underkendte praksis i sag C-457/12, S. m.fl., ikke er udtryk for en underkendelse af en klar EU-retsstridig praksis, men derimod er et resultat af en ny (formåls)fortolkning af TEUF artikel

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Ministeren. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 1. juni 2016 Orientering om behandlingen af konkrete sager om familiesammenføring til børn efter EU-Domstolens

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan

Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan Lovafdelingen Dato: 17. september 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2013-6140-0442 Dok.: 1247301 Notat om EU-Domstolens dom i sagen C-138/13, Dogan 1. Indledning EU-Domstolen

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2010-11 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 253 Offentligt NOTAT Dato: 7. april 2011 Kontor: Kontrol- og Analysekontoret J.nr.: 10/33028 Fortolkning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE?

TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? OPLÆG TRE SKRIDT FREM OG TO TILBAGE? EU-Domstolens seneste praksis om familiesammenføring og betydningen for dansk ret BAGGRUND Dansk retsforbehold (Protokol Nr. 22, Del I (art. 1-4)) Tredjelandsborgeres

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no.

Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark (appl.no. NOTAT Dato: 8. juli 2011 Kontor: Familiesammenføringskontoret J.nr.: 11/52072 Sagsbeh.: RIN Notat om fortolkningen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols dom af 14. juni 2011 i sagen Osman mod Danmark

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

Sekundær EU-opholdsret

Sekundær EU-opholdsret Bassah Khalaf Sekundær EU-opholdsret En retsdogmatisk analyse af familiemedlemmers afledte opholdsret i unionsborgerens hjemland Ph.d.-afhandling Juridisk Institut Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn) Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0024 Dok.: 1134183 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Mulighed for genoptagelse af visse sager om familiesammenføring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark

Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Valby d. 28. marts 2012 Tolkning af Zambrano og Singh i Danmark Vores medlem Bilal Isa har fået tilsendt det vedhæftede brev fra den juridiske rådgivningstjeneste The AIRE Centre (Advice on Individual

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 4 Offentligt Lovafdelingen Dato: 7. oktober 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2015-3051/01-0032 Dok.: 1754939 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 215 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Orientering om behandlingen

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0735 Bilag 1 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 22. december 2011 Kontor: Udl.afd., Int. Ktr. Dok.: 11/106479 G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende Kommissionens

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Forord 5 Forkortelser 11 Kapitel 1: Generelt om fri bevægelighed 13 1. Introduktion 13 2. Det indre marked 16 3. Vægtning af relevante retskilder 18

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 561 Offentligt 12. september 2013 Redegørelse om konsekvenserne af EU-domme om ret til SU til uddannelser i udlandet 1. Resumé Der er over det seneste halvandet

Læs mere

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk

Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk NOTAT Dato: 25. oktober 2010 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 09/04981 Sagsbeh.: MUR Vejledende notat om selvforsørgelseskravet på ægtefællesammenføringsområdet til www.nyidanmark.dk 1. Selvforsørgelseskravet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA 13.9.2011 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 13.9.2011 ARBEJDSDOKUMENT om Rapport om unionsborgerskab 2010 Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder Udvalget for Andragender

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om

Læs mere

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse

Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse Visum til herboende konventionsflygtnings forlovede med henblik på ægteskabs indgåelse I anledning af nægtelse af visum til herboende konventionsflygtnings forlovede udtalt, at konventionsflygtninge her

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark udlaendingeafdeling@uibm.dk og skj@uibm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Opholdstilladelse til gæstearbejders barn Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.3.2003 KOM(2003) 101 endelig ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN MINISTERIET FOR FLYGTNINGE Dato: 1. december 2005 INDVANDRERE OG INTEGRATION & UDLÆNDINGESTYRELSEN Notat om anvendelsen af tilknytningskravet ved ægtefællesammenføring, jf. udlændingelovens 9, stk. 7 1.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 2/15 26. november 2015 Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om ophold i Danmark

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer

Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 457 Offentligt N O T A T Notat til Folketingets Europaudvalg og Beskæftigelsesudvalg om afgivelse af indlæg i sag C-56/14, De Beuckeleer 13-05-2014 Sagsnr. 2014-2461

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Manglende offentliggørelse af praksisændring

Manglende offentliggørelse af praksisændring Manglende offentliggørelse af praksisændring Af en avisartikel fremgik at Udlændingeservice ikke havde offentliggjort sin praksisændring i sager om familiesammenføring. Ændringen betød at pensionister

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K

Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Udvalget for Landdistrikter og Øer 2013-14 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 10 Offentligt Folketinget Udvalget for Landdistrikter og Øer Christiansborg 1240 København K Dato: 18. november 2013 Kontor:

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed

Læs mere om udgivelsen på  Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET Fri bevægelighed Ulla Neergaard & Ruth Nielsen EU-RET. Fri bevægelighed 2. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3762-9 Omslag:

Læs mere

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse

Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Spørgsmål om svigagtig opnåelse af opholdstilladelse samt manglende begrundelse Udtalt over for Justitsministeriet, at der i en sag om meddelelse af opholds- og arbejdstilladelse ikke havde været grundlag

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere