SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE A A R G A N G N U M M E R 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5."

Transkript

1 RIBEGADE SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L E D V E J 19. K 0 B E N H A V N N

2 STAALKONTORET v. R. E. BRINCKER MALMØGADE 7 K«*RFNMAVN ø A /S N. PETERSENS TRÆ LASTFORRETNING FREDERIKSBROENS KALKVÆRK A /S (3 >. ^ u f i r - S f e e n r i k s e n Direktør ODENSE Hvorfor støtter De ikke Soraner-Bladet / m ed en annonce? futøh G ' Q M U s e \ f ø k ttik gtåtibi Ring til NORA eller NORA 7366 Luksusøl i eksportklasse og 20 øre sparet HARBOES BRYGCERI niiiiiniiiiniiiuuuiniiiiiiiiiiiiuiiiiih

3 SOn»N n-blad ET MAJ A A R G A N G N U M M E R 5 Om Soransk Samfunds årsfest af læge Kjartan Effersøe. E f t e r g e n e r a l f o r s a m l i n g e n f o r n y l i g i n d l e d t e b e s t y r e l s e n e n d i s k u s s i o n o m å r s f e s t e n, f o r d i d e n n e e f t e r h å n d e n h a r f å e t s å r i n g e t i l s l u t n i n g, a t m a n h a r i n d s e t n ø d v e n d i g h e d e n a f a t f o r e t a g e v i s s e r e f o r m e r f o r a t p u s t e n y t l i v i d e n n e S a m f u n d e t s f o r n e m s t e s a m m e n k o m s t. B e k l a g e l i g v i s s y n t e s b e s t y r e l s e n i k k e a t h a v e a n d r e f o r s l a g t i l b e d r i n g a f f o r h o l d e n e e n d a t i n v i t e r e d a m e r m e d t i l f e s t e n, o g a n d r e f o r s l a g a f b e t y d n i n g f r e m k o m i k k e f r a f o r s a m l i n g e n. D e r s y n e s d e r f o r a t v æ r e g o d g r u n d t i l a t d r ø f t e s p ø r g s m å l e t p å b r e d e r e b a s i s, e f t e r s o m d e t i k k e a l e n e e r å r s f e s t e n, d e t e r g a l t m e d, o g s å S o r ø t u r e n o g g e n e r a l f o r s a m l i n g e n f å r f o r l i d t t i l s l u t n i n g. D e r i m o d s y n e s u n g d o m s f e s t e n o g t o r s d a g s f r o k o s t e n a t k l a r e s i g t i l f r e d s s t i l l e n d e. D a s i d s t n æ v n t e i m i d l e r t i d k u n k a n b l i v e t i l g æ n g e l i g f o r p e n s i o n i s t e r, t i l f æ l d i g t f e r i e r e n d e o g n o g l e f å p r i v i l e g e r e d e ( d i r e k t ø r e r, g r o s s e r e r e o g l i g n e n d e ), m e n s d e a r b e j d e n d e m e d l e m m e r e r f o r h i n d r e d e, m å v i h e l l e r e h o l d e o s a l e n e t i l å r s f e s t e n, s o m n u e r b l e v e t a k t u e l. N å r m a n h a r v æ r e t m e d l e m a f S o r a n s k S a m f u n d i 5 0 å r o g o p l e v e t d e s t æ r k e s v i n g n i n g e r i m ø d e d e l t a g e l s e n f r a t i d t i l a n d e n, k a n m a n i k k e f ø l e s æ r l i g b e t æ n k e l i g h e d, f o r d i v i f o r t i d e n b e f i n d e r o s i e n b ø l g e d a l m e d h e n s y n t i l S a m f u n d e t s t r i v s e l. D a i m i d l e r t i d t i l b a g e g a n g e n f o r å r s f e s t e n s v e d k o m m e n d e m å s k e e r m e r e a l v o r l i g, e r d e r a l m u l i g g r u n d t i l a t o v e r v e j e r e f o r m e r, s æ r l i g t f o r a t v æ k k e d e y n g r e t i l d e l t a g e l s e. A t i n d f ø r e d a m e r t i l f e s t e n v i l d o g v æ r e e n u n y t t i g f o r a n s t a l t n i n g, s å f r e m t d e t i k k e o g s å b l i v e r h e l t u n g e d a m e r. D e t t e s t ø d e r i m i d l e r t i d s o m d e t b l e v a n f ø r t i d i s k u s s i o n e n p å ø k o n o m i s k e v a n s k e l i g h e d e r, i d e t h v e r k e n d e u n g e s o r a n e r e e l l e r S a m f u n d e t h a r r å d t i l a t i n v i t e r e d e u n g e p i g e r. T i l b a g e b l i v e r s å k u n d e i k k e s å u n g e d a m e r t i l a t r e d d e s i t u a t i o n e n. D a n u h v e r k e n f y s i o l o g i s k e e l l e r p s y k o l o g i s k e e r f a r i n g e r t a l e r f o r, a t d a m e r a f d e n n e k a t e g o r i s k u l d e v i r k e s æ r l i g t d r a g e n d e p å u n g e m æ n d, m å i d é e n m e d d a m e r n e v i s t b e t r a g t e s s o m u m u l i g. D e r i m o d e r d e r g r u n d t i l a t r e t t e b l i k k e t m o d d e t s t i v e c e r e m o n i e l, s o m v i r k e r d r æ b e n d e p å a l f e s t l i g h e d. M a n k a n i k k e f å e n k a l y p s o t i d s m e n n e s k e r t i l a t b e f i n d e s i g v e l i o m g i v e l s e r, d e r m i n d e r o m R a h b e k s o g T o d e s t i d. V i m å o f r e p u n c h e b o l l e r n e o g v i s e r n e f r a D r e j e r s k l u b. D e t v i r k e d e l i d t f o r s t e m m e n d e, a t m e d l e m m e r a f b e s t y r e l s e n t o g f o r b e h o l d m e d h e n s y n t i l r e f o r m e r : J a, m e n k a n t a t e n k a n v i d a i k k e s t r y g e, r u s t a l e n k a n d o g i k k e u n d v æ r e s, o g l i g n e n d e. SORANER-BLADET 39

4 J e g s p ø r g e r : M o n i k k e? O g h v o r f o r i k k e? J e g h a r n e t o p f å e t o p l y s t a f f o r m a n d e n f o r H e r l o v i a n e r s a m f u n d e t, a t m a n i d e n n e f o r e n i n g h a r s t r ø g e t k a n t a t e n, f o r d i d e n v a r k e d e l i g. D e s u d e n h a r m a n i n d f ø r t e n g a n s k e k o r t v e l k o m s t t a l e ( i k k e e g e n t l i g r u s t a l e ) o g d e r u d o v e r k u n e t p a r k o r t e t a l e r a f e n j u b i l a r o g e n r u s a l t s a m m e n v e d s e l v e b o r d e t o g v e l a t m æ r k e u d e n d a m e r. D i s s e b e s k e d n e r e f o r m e r h a r m e d f ø r t s t æ r k t s t i g e n d e t i l s l u t n i n g t i l r u s g i l d e t i d e s i d s t e å r, o g n a v n l i g a f y n g r e m e d l e m m e r. H v i s d e r i k k e b e h ø v e s e t s t ø r r e m å l a f f o r d o m s f r i h e d o g o p f i n d s o m h e d f o r a t b e d r e f o r h o l d e n e, s k u l l e d e t h e l e s y n e s o v e r k o m m e l i g t. M e n, l a d d e u n g e f å d e n s t ø r s t m u l i g e i n d f l y d e l s e p å d e b e s t e m m e l s e r, d e r b l i v e r t a g e t. D e t v i l g i v e d e t b e d s t e r e s u l t a t f o r f r e m t i d e n. H v a d d e r v a r g o d t f o r v o r t i d, d u e r i k k e i d a g. Generalforsamlingen D E N 25. A P R IL 1958 D e t v a r m i t s t i l l e h å b, a t d e t r e f e r a t - p r e n t e n d e b e s t y r e l s e s m e d l e m v e d æ r e s b o r d e t h a v d e g i v e t s i n e b e m æ r k n i n g e r e t s å d a n t o m f a n g, a t d e k u n n e h a v e v æ r e t e n v i r k e l i g h j æ l p, s å j e g b l o t h a v d e b e h ø v e t a t t i l f ø j e e n k e l t e s u p p l e r e n d e b e m æ r k n i n g e r. M e n d a m a n s o m b e k e n d t i k k e f o r s k å n e s f o r n o g e t i d e n n e v e r d e n, m o d t o g j e g e n s k r i v e l s e a f 3. m a j, h v o r i r e f e r e n t e n m e g e t å b e n h j e r t i g t u d t a l t e : D e t l a d e r i k k e m e g e t t i l, a t j e g f å r s t u n d e r t i l a t b r y g g e e t r i g t i g u d f ø r l i g t r e f e r a t s a m m e n t i l n æ s t e n u m m e r, o g j e g f l y e r d i g h o s l a g t e u d k a s t, s o m d u s i k k e r t s e l v m e g e t b e d r e k a n b r o d e r e v i d e r e p å m e d e g e t s t o f. O m j e g k a n b r o d e r e v i d e r e, d e r o m b l i v e r d e r i n g e n d i s k u s s i o n ; h v i s g e n e r a l f o r s a m l i n g e n o v e r h o v e d e t s k a l r e f e r e r e s, e r j e g f o r b a n d e t n ø d t t i l a t b r o d e r e v i d e r e. U d k a s t e t o m f a t t e d e e n r æ k k e m e g e t l a k o n i s k e y t r i n g e r, i a l t u d g ø r e n d e 3 0 l i n i e r, e t m e g e t s p i n k e l t s k e l e t - n æ r m e s t a f e n s k o t s k s p i n k e l h e d. M e n j e g b e g y n d e r a t b r o d e r e. M a n k a n i k k e s i g e, a t f o r s a m l i n g e n g a v n o g e t e k l a t a n t i n d t r y k a f, a t S o r a n s k S a m f u n d h a r m e d l e m m e r k u n h a v d e g i v e t m ø d e, o g d o g b y d e s d e r p å h y g g e l i g t k a m m e r a t s k a b o g g r a t i s s m ø r r e b r ø d d e t s i d s t e m å t t e k u n n e t r æ k k e f l e r e m e d s i g! F o r m a n d e n u d b r a g t e e f t e r a t h a v e b u d t f o r s a m l i n g e n v e l k o m m e n d e t o b l i g a t e l e v e f o r s k o l e n ; l a n d s r e t s s a g f ø r e r E r i k P o n t o p p i d a n, h v e m m a n h a v d e f å e t t i l a t b e s t r i d e d i r i g e n t h v e r v e t, a f v i k l e d e d e n n e o p g a v e l o g i s k k o n s e k v e n t o g m e d v e l g ø r e n d e h u m o r. F o r m a n d e n s b e r e t n i n g i n d e h o l d t i n g e n m o m e n t e r a f o v e r r a s k e n d e a r t ; h a n m i n d e d e s d e i å r e t s l ø b b o r t g a n g n e k a m m e r a t e r, r e d e g j o r d e f o r f e s t e r o g s a m m e n k o m s t e r ( a l l e o m t a l t e i S o r. - B l. ), g a v m e d d e l e l s e o m d e n f r e m t i d i g e o p r e t h o l d e l s e o g v e d l i g e h o l d e l s e a f H e r m a n B a n g s g r a v s t e d s o m h i s t o r i s k g r a v ( s e S o r. - B l., s. 3 4 ) o g g j o r d e d e t i l s t e d e v æ r e n d e b e k e n d t m e d, a t f o r s t k a n d i d a t G u s t a v H o f f - H a n s e n ( s. 9 0 ) h a v d e i n d s t i f t e t e t l e g a t f o r s e l v e S a m f u n d e t e l l e r e n æ l d r e s o r a n e r f o r e l ø b i g s k u l l e l e g a t e t s r e n t e r d o g u d b e t a l e s t i l f r u H o f f - H a n s e n s i N o r g e l e v e n d e s ø s t e r. B e r e t n i n g e n g o d k e n d t e s u d e n s t ø r r e m e n i n g s u d v e k s l i n g. U n d e r p u n k t 2 f r e m l a g d e B r i n c k e r S o r a n s k S a m f u n d s r e g n s k a b ; h a n t i l b ø d æ d e l m o d i g t a t o p l æ s e d e f o r s k e l l i g e p o s t e r, h v a d m a n i n d i g n e r e t f r a b a d s i g. P å b u d g e t t e t f o r f i g u r e r e d e e n n y p o s t : A r k i v e t, k r , ; d e r b e t a l e s k r. i l e j e, r e s t e n f o r r e n g ø r i n g d i s s e p e n g e f å s i n d v e d b e s p a r e l s e r v e d å r s s k r i f t e t s u d s e n d e l s e ; v e d k u n a t s e n d e å r s s k r i f t e t t i l d e m e d l e m m e r, d e r h a r r e k v i r e r e t d e t, s p a r e r m a n c a k r., a l t s å m e r e, e n d h v a d a r k i v e t k o s t e r. A l t g o d k e n d t e s. P u n k t 3, d e a f S v e n d C l a u s e n a d m i n i s t r e r e d e f o n d s o g l e g a t e r, v i r k e d e h e l l e r i k k e s i n d s o p r i v e n d e ; S v e n d C l a u s e n m o t i v e r e d e n æ r m e r e, a t u n d e r s t ø t t e l s e s f o n d e n s k y l d t e h a m k r , ; d e r e r b e v i l g e t f o r m a n g e l å n, o g d a t i l b a g e b e t a l i n g e n a f g a m l e l å n k a n f o r e g å r a t e v i s o v e r e t s t ø r r e t i d s r u m, h a r m a n i k k e a l t i d h a f t l i k v i d e m i d l e r ; d e t g i k d e r f o r m o d s a t a f, s o m d e t h e d d e r h o s B j ø r n s o n : H a n f i k e j l o v t i l a t l æ g g e u d t v æ r t i m o d, S v e n d f i k l o v t i l a t l æ g g e u d ; d e n n e u s e l v i s k e g e s t u s b i d r o g s i k k e r t m e g e t t i l, a t s a m t l i g e r e g n s k a b e r g o d k e n d t e s. D e t f j e r d e p u n k t, D e d e t h u s k e r v e l d e r a s k e, g a m l e s o r a n e r e s s t i p e n d i u m, f r e m l a g - d e s u d e n v e d k o m m e n d e a d m i n i s t r a t o r s t i l s t e d e v æ r e l s e, m e n d a d e t h e l e k u n s k u l l e f o r e l æ g g e s, i k k e g o d k e n d e s, i l e d e m a n v i d e r e t i l p u n k t 5, S o r a n e r - B l a d e t o g B l a d f o n d e n, s o m m a n h e l l e r i k k e h a v d e n o g e t a t b e m æ r k e t i l. S j e t t e a f d e l i n g : V a l g a f b e s t y r e l s e s m e d l e m m e r, f i k t i l r e s u l t a t, a t C l a u s e n, B r i n c k e r, L o v m a n d H v i d o g S u h r - H e n r i k s e n g e n v a l g t e s, S t u b b e T e g l b j æ r g, d e r i k k e ø n s k e d e g e n v a l g, e r s t a t t e d e s a f T o r b e n M a d s e n. O l e D u e, d e r s k a l a r b e j d e, r e m p l a c e r e d e s a f D a n I b æ k. U n d e r t å r e r t a k k e d e f o r m a n d e n S t u b b e f o r h a n s 1 0 å r s u d m æ r k e d e 4 0 SORANER-BLADET

5 a r b e j d e i S o r a n s k S a m f u n d o g l o d h a m l e v e t r e g a n g e. P u n k t 7 : G n i d n i n g s l ø s t g e n v a l g a f r e v i s o r R e i s l e v, h v i s a r b e j d e f o r S a m f u n d e t e r s t o r t, m e n s h a n s h o n o r a r t i l g e n g æ l d n æ r m e s t e r n o m i n e l t e l l e r s y m b o l s k ; o g s å h a m f ø l t e f o r m a n d e n t r a n g t i l a t t a k k e v a r m t. E t n y t p u n k t v a r n r. 8 : F o r s l a g f r a b e s t y r e l s e n o m v i s s e æ n d r i n g e r i v e d t æ g t e r n e f o r S o r a n s k S a m f u n d. F o r m a n d e n b e m æ r k e d e i n d l e d n i n g s v i s o r i e n t e r e n d e, å t æ n d r i n g e r n e d e l s v a r a f s p r o g l i g a r t, d e l s p å e n k e l t e p u n k t e r t i l f o r, a t d e n a f h o l d t e s u n d e r b i l l i g e r e f o r m e r o g m e d d e l t a g e l s e a f d a m e r. F r i i s, E f f e r s ø e o g C l a u s e n f r e m k o m m e d i n d l æ g p r o e t c o n t r a, o g d e t s t i l l e d e s i u d s i g t, a t d e b a t t e n k u n n e f o r t s æ t t e s i S o r. - B l. F o r a t t a l e o m n o g e t a n d e t, b e r e t t e d e l a n d s r e t s s a g f ø r e r P o n t o p p i d a n o m e n r e j s e t i l M a u l b r o n n, h v i s k l o s t e r a n l æ g i f o r b a v s e n d e g r a d l i g n e d e S o r ø s. D e t t e b u r d e s t u d e r e s n æ r m e r e a f r e d a k t ø r e n. E f t e r h å n d e n f i k m a n t a l t u d, d e t b l e v t i l o p b r u d, o g e n h y g g e l i g s o r a n e r a f t e n v a r t i l e n d e. P o u l S c h j æ r f f. l i g e a f r e e l k a r a k t e r. D e r u d s p a n d t s i g e n l æ n g e r e d i s k u s s i o n ; h e r i d e l t o g b l a n d t a n d e t L y n g - b e c k, C l a u s e n, B r i n c k e r, E b b e F r i i s, H ø r b y, H e c k s c h e r, r e d a k t ø r e n o g i s æ r M a c k e p r a n g, d e r l o d t i l a t h a v e t æ n k t d y b t o v e r d i s s e f u n d a m e n t a l e s p ø r g s m å l. B l a n d t æ n d r i n g e r n e b e m æ r k e s s æ r l i g f ø l g e n d e : 2, s t k. 4 : B e s t y r e l s e n k a n d e r i m o d, n å r o m s t æ n d i g h e d e r n e t a l e r d e r f o r, s l e t t e m e d l e m m e r, d e r e r i k o n t i n g e n t r e s t a n c e f o r m e r e e n d 1 å r. 4 : D e t l i v s v a r i g e k o n t i n g e n t e r s a t o p f r a k r , t i l k r , ( o v e r e n s s t e m m e n d e m e d t i d e r n e s d y r h e d o g p e n g e n e s d e v a l u e r i n g ). 5 : I n d k a l d e l s e t i l g e n e r a l f o r s a m l i n g b e k e n d t g ø r e s n u k u n i S a m f u n d e t s m e d l e m s b l a d ( f ø r o g s å i B e r l i n g s k e T i d e n d e ). N å r f o r s l a g s k a l v æ r e i n d l e v e r e t i n d e n 1. m a r t s, e r d e t, f o r d i d e s å f o r i n d e n g e n e r a l f o r s a m l i n g e n k a n k u n d - g ø r e s i S o r a n e r - B l a d e t. 6 : D e r i n d f ø j e s s o m n y t s t y k k e e f t e r c ) ; d ) e v e n t u e l l e i n d k o m n e f o r s l a g f r a m e d l e m m e r, h v o r e f t e r d ) o g e ) b l i v e r h e n h o l d s v i s e ) o g f ). 7, n æ s t s i d s t e l i n i e : 2 m å n e d e r ; f ø r : S n a r e s t m u l i g. 9, s t k. 1, l i n i e 2 : M i n d s t u d g å r. 1 5, s t k. 2 : R e g n s k a b e r n e o f f e n t l i g g ø r e s i m e d l e m s b l a d e t s m a r t s n u m m e r e r e n n y b e s t e m m e l s e, d e r d o g h a r v æ r e t p r a k t i s e r e t i d e s e n e r e å r. U n d e r e v e n t u e l t t a k k e d e H ø r b y r e d a k t ø r e n, f o r d i h a n b e r e d v i l l i g t g a v p l a d s f o r c r i c k e t k l u b b e n S o r a n e r n e s m e d d e l e l s e r. S c h j æ r f f m o t i v e r e d e b l i d t, h v o r f o r h a n o p t o g s p o r t s s i d e n : 1 ) h a n h a v d e a l t i d v æ r e t s p o r t s i n t e r e s s e r e t, 2 ) e n s i d e i S o r. - B l. f y l d t e s. E f t e r s k y l d i g t a k s i g e l s e f r a f o r m a n d e n t i l d i r i g e n t e n f o r d e n n e s m y n d i g e, k y n d i g e ( b e m æ r k r i m e t ) o g h u m ø r f y l d t e l e d e l s e h æ v e d e s g e n e r a l f o r s a m l i n g e n. V e d d e t t r a d i t i o n e l l e s m ø r r e b r ø d s b o r d s a t t e f o r m a n d e n f o r m e n f o r å r s f e s t e n u n d e r d e b a t. Å r s f e s t e n v a r m e g e t k o s t b a r o g f a n d t s o m r e g e l k u n r i n g e t i l s l u t n i n g. F o r m a n d e n f o r e s l o g d e r Palme-søndag konfirmationen i Sorø. E f t e r f r e m s a t ø n s k e f r a s o r a n e r - b r ø d r e n e h a v d e P h ø n i x - K æ d e n a r r a n g e r e t f æ l l e s t u r t i l S o r ø m e d d a m e r p a lm e s ø n d a g d e n 3 0. m a r t s f o r a t o v e r v æ r e k o n f i r m a t i o n e n i d e n s m u k k e, g a m l e k l o s t e r k i r k e. V e d v e l v i l l i g m e d v i r k e n a f p a s t o r A l s i n g e r o g k o r d e g n P o u l N ie ls e n v a r d e r r e s e r v e r e t p l a d s e r i k i r k e n, o g d e f y l d t e s v e d t i d e n a f K æ d e n s b r ø d r e o g d e r e s d a m e r. F o r u d e n K æ d e n s b e s t y r e l s e s å s o g s å m e d l e m a f P h ø n i x F o n d e n s l e d e l s e, S o r a n s k S a m f u n d s f o r m a n d, l a n d s d o m m e r B o e g. P h ø n i x - K æ d e n o g F o n d e n h a v d e t i l k o n f i r m a t i o n e n t i l d e l t 1 0 m i n d r e b e m i d l e d e s o r a n e r - k o n f i r m a n d e r e n h j æ l p p å h v e r k r. t i l a n s k a f f e l s e a f e n s o r a n e r - u n i f o r m. D e r v a r i a l t 5 0 s o r a n e r e p å k i r k e g u l v e t. E f t e r e n t a n k e v æ k k e n d e p r æ d i k e n a f p a s t o r A l s in g e r, h o l d t m e d h a n s m a l m f u l d e r ø s t, t o n e d e s å v o r g a m l e, s m u k k e I n g e m a n n B a y s k e k a n t a t e o p u n d e r d e g a m l e h v æ l v i n g e r, s a n g l i g t m e g e t s m u k t f r e m f ø r t a f d e t a f o r g a n i s t R e i f f n y d a n n e d e d r e n g e k o r, s o m m a n v e n t e r s i g m e g e t a f. S o l o p a r t i e t v a r d e n n e g a n g t i l l a g t e n S o r ø - d a m e : F r u K i r s t e n A n d e r s e n. H u n s a n g n y d e l i g t, m e n m å s k e l i d t s v a g t. D e r s k a l j o n o g e t t i l a t f y l d e d e n s t o r e k l o s t e r k i r k e. E f t e r k o n f i r m a t i o n e n n e d l a g d e s o m v a n l i g t P h ø - n i x - K æ d e n s b r ø d r e l e d s a g e t a f d e r e s d a m e r k r a n s e m e d s i g n e r e d e b å n d i d e s o r a n s k e f a r v e r f ø r s t v e d m i n d e t a v l e n p å S t e n g a n g e n o v e r f a l d n e s o r a n e r e. K æ d e n s f o r m a n d, d i r e k t ø r A. C h. L o u w, g j o r d e d e t b l a n d t a n d e t m e d f ø l g e n d e o r d : V i l æ g g e r d i s s e b l o m s t e r v e d v o r e f a l d n e k a m m e r a t e r s m i n d e i s t o l t h e d o v e r d e r e s i n d s a t s f o r b e f r i e l s e n a f v o r t l a n d, i k æ r l i g h e d o g m e d f ø l e l s e m e d d e r e s l i d e l s e r o g d ø d. E n s o m v a r d e n, t h i d e t b r u s t n e b l i k i n g e n k æ r l i g h å n d h a r l u k k e t, i n g e n v e n j e r t h å n d t r y k f i k i n g e n h ø r t e a f s k e d s s u k k e t. M e n f o r D a n m a r k s u k k e t l ø d, f o r d e t s f r e m t i d, f o r d e t s l y k k e. H v o r d a d a n s k e h j e r t e r s l å, o g h v o r d a n s k e t o n e r k l i n g e, s k a l m e d s t o l t h e d s t o r e, s m å, f æ d r e l a n d e t s t a k j e r b r i n g e. V i s l u t t e r o s t i l d i s s e H. P. H o l s t s o r d o g b r i n g e r o g s å h e r m e d v o r b e s k e d n e t a k. D e r e f t e r b l e v l i g e l e d e s b l o m s t e r n e d l a g t p å m i n d e s m æ r k e t i A k a d e m i h a v e n f o r d e f a l d n e s o r a n e r e i d e s l e s v i g s k e k r i g e. (fortsættes side 46) SORANER-BLADET * 4 1

6 VOR VEN SOCIOLOGEN E r d e t d i g, d e r l a v e r s p ø r g e s k e m a e r? E r d e t d i g, d e r k a l d e r l i v e t a d f æ r d o g t r o r p å s t a t i s t i k? S i g m i g : H a r d u a l d r i g s e l v v æ r e t f o r e l s k e t? H a r d u a l d r i g v æ r e t u n g? K a n d u h u s k e d e n d y b e, y d m y g e f o r t v i v l e l s e, d a d u s å d e n e l s k e d e f ø r s t e g a n g? H e r v a r s l e t i n g e n t i n g a t s t i l l e o p h u n v a r s o m f r a e n a n d e n v e r d e n. D u v a r f o r g r o v o g k e j t e t, u m u l i g i e n h v e r h e n s e e n d e. K a n d u h u s k e d i n l e d e v e d d i g s e l v - o g s å m i r a k l e t : A t d e t s k u l l e v æ r e d i g a l l i g e v e l... d i n f u l d k o m m e n s n u r r e n d e g l æ d e, d i n t a k n e m m e l i g h e d, d i n t r y g h e d e t n y t l y d u k u n n e h a v e h e n t e t h i m l e n n e d f o r a t p r æ s e n t e r e d e n f o r d i n k æ r e s t e! D u v r æ n g e r n a t u r l i g v i s o g v r ø v l e r o m n u t i d o g n ø g t e r n h e d. D u h u s k e r k u n d u n k e l t... o g d e t k v a l i t a t i v e k a n h e l l e r i k k e i n t e r e s s e r e d e n e x a k t e f o r s k n i n g s å m e g e t s o m d e t, d e r k a n m å l e s o g v e j e s... a l t s å h v o r m a n g e, h v o r m e g e t o g h v o r t i t, i k k e s a n d t? F o r s t å r d u d a i k k e, a t d e t e r s e l v e k e r n e n, d u k a s t e r b o r t f o r a v n e r n e? O g d e t g i v e r d u u d f o r v i d e n s k a b? H v a d s i g e r d u? A t d u i k k e i n t e r e s s e r e r d i g f o r s v æ r m e r i e r o g n e d e r l a g? A t d e t,- d u ø n s k e r a t r e g i s t r e r e, e r f u l d b y r d e d e... j a t a k E w a l d i h a n s u o r d e n e r v æ m m e t v e d v r i m l e n s f r æ k k e f o r t r o l i g h e d o g h v a d s o m h e l s t a f h v e m s o m h e l s t e r e e t f e d t i d i t u m æ l e n d e k o l l e k t i v. J e g k a n f o r s i k r e d i g, a t a l t h v a d v i t r o r v i k a n l æ g g e h å n d p å o g k a l d e s e j r e o g n e d e r l a g, h ø r e r k u n G u d o g d e n e l s k e d e t i l ; d e a l e n e v e d, h v a d d e t v a r. J a, d u b l i v e r f l o v ; d u l æ s e r h v e r k e n d i g t e e l l e r b e r b ø n n e r, o g t r o e n v e d d o g e n h v e r e r e n p r i v a t s a g. M e n j e g k a n f o r s i k r e d i g, d e r e r m e r e v i d e n s k a b i e n t å r e o g e t k y s e n d i h e l e d i t h u l k o r t a r k i v. 4 2 SORANER-BLADET

7 N u b l i v e r d u k r æ n k e t, i k k e s a n d t? J e g s a m m e n b l a n d e r j o v i d e n s k a b o g k u n s t. J a m e n, d e t e r d i n e e g n e f o r s ø g s b e t i n g e l s e r, d e t e r g a l t m e d : D e n g o l d e v i l f ø d e, d e n b l i n d e t a l e o m f a r v e r n e ; r e g n e b o g e n v i l f o r k l a r e k æ r l i g h e d e n. F a t t e r d u d o g i k k e, a t d u e r u d e n s p r o g... h i m m e l h o c h j a u c h z e n d, z u m T o d e b e t r i i b t. S p a r d i n f l i d o g d i t s k r i v e r i. H v a d s k a l d e t s i g e : S å d a n g ø r d e f l e s t e! S k a l d e t v æ r e a n v e n d t v i d e n s k a b? H r. M i d d e l m a n d t r o r d e t o g s m a s k e r s a l i g t b e d ø v e t : S å g ø r j e g d e t s g u o s s e! B e s i n d d i g. D u e r k o m p r o m i t t e r e t. G å i d i g s e l v... o g s l u k e l e k t r o n h j e r n e n. O g k a n d u i k k e u n d v æ r e d i t l e g e t ø j, s å s ø g p l a d s v e d e t a v l s b r u g. M e n h u s k, a t s e l v h e r e r d e r s k j u l t e l o v e, d u i k k e m å s y n d e i m o d f o r a t f e d t e d i g t i l e t e k s t r a p u n d s m ø r. O g l a d s å o s a n d r e i f r e d. V i v i l g å m e d p i g e n i s k o v e n. A r t h u r A r n h o l t z. D e r v a r p å t æ n k t e n u n d e r s ø g e l s e a f d e s t u d e r e n d e s s e k s u e l l e v a n e r. H e r a f e r o v e n s t å e n d e f r e m k a l d t. D e t h a r f ø r s t s t å e t i A a r h u u s S t i f t s t i d e n d e ( 8 / ), m e n e r a f f o r f a t t e r e n v e n l i g s t s t i l l e t t i l d i s p o s i t i o n f o r S o r a n e r - B l a d e t. DØDSFALD T r o d s a l u m a g e k a n d e t i k k e u n d g å s, a t d ø d s f a l d b l a n d t s o r a n e r e f ø r s t s e n e r e k o m m e r t i l r e d a k t i o n e n s k u n d s k a b. V i o m t a l e r h e r t r e s o r a n e r k a m m e r a t e r, d e r e r g å e t b o r t i l ø b e t a f f e b r u a r o g m a r t s. C h e f e n f o r f i r m a e t O le P e t e r s e n, g r o s s e r e r O tto W e r n e r L a u r it z e n, d ø d e d e n 6. f e b r u a r a f e t h j e r t e s l a g. O tto L a u r i t z e n v a r f r a S l a g e l s e, f ø d t d e n 2 7. f e b r u a r , s ø n a f k ø b m a n d J. J. L a u r i t z e n o g h u s t r u, B e r t h a, f ø d t W e r n e r. H a n b e s ø g t e S o r ø f r a o g t o g s t u d e n t e r e k s a m e n ; h a n s b r o d e r e r d e n k e n d t e a r k i t e k t V ilh e lm L a u r it z e n ( s. 1 2 ). O t t o L a u r i t z e n v a r m e g e t d y g t i g i s i t v i r k e o g s æ r d e l e s a f h o l d t i n d e n f o r f i r m a e t. D e n 1 7. f e b r u a r d ø d e l ø j t n a n t A n t o n F r e d e r i k L e m v ig h. H a n b l e v f ø d t d e n 2 0. a u g u s t p å S t o r e F r e d e r i k s l u n d s o m s ø n a f s k o v r i d e r O. L e m v i g h o g h u s t r u A n n a, f ø d t H a n s e n. H a n k o m p å S o r ø, u d g i k m e d p r æ l i m i n æ r e k s a m e n o g u d d a n n e d e s v e d m i l i t æ r e t ( e k s a m e n f r a o f f i c e r s s k o l e n s y n g s t e k l a s s e, k a p t a j n s k u r s u s, i n d t i l l ø j t n a n t i r e s e r v e n ). S e n e r e v a r h a n b o g h o l d e r i K ø b e n h a v n. E n a f d a n s k e r h v e r v s l i v s k e n d t e s k i k k e l s e r, i n d e h a v e r e n a f K o r s ø r S t e n f o r r e t n i n g, c i v i l i n g e n i ø r G u s ta v K ü h le r, e r d e n 8. m a r t s a f g å e t v e d d ø d e n e f t e r l æ n g e r e t i d s s y g d o m, 6 8 å r g a m m e l. C i v i l i n g e n i ø r G u s t a v K a h l e r s t i f t e d e i s i n t i d s a m m e n m e d e n t r e p r e n ø r H e n r i k s e n f i r m a e t H e n r i k s e n & K a h l e r o g K o r s ø r S t e n f o r r e t n i n g, s o m e f t e r h å n d e n u d v i k l e d e s i g t i l e t l a n d s o m f a t t e n d e f o r e t a g e n d e. E f t e r d i r e k t ø r H e n r i k s e n s d ø d v a r c i v i l i n g e n i ø r K a h l e r e n e i n d e h a v e r. F i r m a e t v a r l a n d e t s s t ø r s t e p å s i t o m r å d e, o g d e t o m f a t t e r b l a n d t a n d e t d e k e n d t e b o r n h o l m s k e s t e n b r u d o g H a s l e K l i n k e r, N y m ø l l e S k æ r v e f a b r i k, M o g e n s t r u p S t e n b r u d, f o r s k e l l i g e s t e n b r u d i J y l l a n d, o g e t a f d a t t e r s e l s k a b e r n e e r A / S R o c k w o o l. C i v i l i n g e n i ø r K a h l e r b e v a r e d e, s k ø n t h å r d t p l a g e t a f s y g d o m, s t a d i g d e n n ø j e s t e k o n t a k t m e d s i n e v i r k s o m h e d e r, o g h a n v a r e n l e d e r s k i k k e l s e a f f o r m a t. S e lv v a r h a n e n b e s k e d e n m a n d, s o m i k k e o f t e t r å d t e f r e m f o r o f f e n t l i g h e d e n, m e n h a n s f a g l i g e o g SORANER-BLADET * 4 3

8 f o r r e t n i n g s m æ s s i g e d y g t i g h e d v a r a l m i n d e l i g a n e r k e n d t. H a n s t o r e h o b b y, j a g t e n, v a r f a k t i s k d e t e n e s t e, h a n o f r e d e p e n g e p å, n å r d e t g j a l d t h a m s e l v, o g h a n v a r e j e r a f s t o r e j a g t o m r å d e r o g f o r p a g t e r a f a n d r e. H a n e f t e r l a d e r s i g f o r u d e n h u s t r u e n f e m s ø n n e r o g e n d a t t e r. G u s ta v E r i k A d o l f K å h l e r b l e v f ø d t i K o r s ø r d e n 1. j a n u a r ; h a n s f o r æ l d r e v a r f a b r i k a n t V a l d e m a r J o a c h i m K å h l e r o g h u s t r u C o r d e l i a G u n d e r s e n, f ø d t R a s m u s e n g i k h a n p å S o r ø, t o g p r æ l i m i n æ r e k s a m e n o g u d g i k å r e t e f t e r b l e v h a n c a n d. p o l y t. o g l e d e d e d e r e f t e r d e n o m f a t t e n d e r æ k k e v i r k s o m h e d e r, s o m e r o m t a l t o v e n f o r. * D a n s k f o r s t v æ s e n h a r m i s t e t e n m a r k a n t s k i k k e l s e v e d f h v. s t a t s s k o v d i r e k t ø r F r e d e r i k K r a r u p s d ø d. H a n b l e v f ø d t d e n 2 5. j a n u a r o g d ø d e d e n 2 9. a p r i l H a n v a r e n e m i n e n t d y g t i g h e d o g e n m e g e t s e l v s t æ n d i g n a t u r. H a n i n d t o g h ø j e p o s t e r i n d e n f o r s i t f e l t. S k ø n t h a n i k k e v a r s o r a n e r, v i l v i d o g g e r n e m i n d e s h a m h e r, d a h a n v a r o v e r i n s p e k t ø r f o r S o r ø A k a d e m i s s k o v e. 200 gamle soraneres Stipendium. D e r a s k e g a m l e S o r a n e r e s S t i p e n d i u m h a r f o r n y l i g u d d e l t e n r æ k k e s t i p e n d i e r. D e r i n d k o m 1 8 a n s ø g n i n g e r, m e n d e r v a r k u n m i d l e r t i l a t b e v i l g e 5 a n s ø g e r e h j æ l p. L e g a t p o r t i o n e r n e, d e r h v e r v a r p å k r., t i l f a l d t f ø l g e n d e s t u d e r e n d e s o r a n e r e : S t u d. m a g. K l a u s O l o f A n d e r s s o n, s t u d. p o l y t. J a n P e t e r D y c k, s t u d. o d o n t. N i e l s S t e e n J e n s e n o g s t u d. p o l y t. J e n s - O l e D i n e s L a r s e n, a l l e d i m i t t e r e d e , s a m t e n d v i d e r e u n d t a g e l s e s v i s : S t u d. m a g. J ø r g e n O l e s e n f r a S o m m a n s e r, s a v n e r s t i p e n d i e t i h ø j g r a d m i d l e r t i l a t e f t e r k o m m e d e m a n g e, i h ø j g r a d v e l b e g r u n d e d e a n s ø g n i n g e r f r a u n g e s o r a n e r e o m h j æ l p u n d e r d e r e s s t u d e r i n g e r. D e r f o r s k a l d e t a t t e r l y d e t i l d e r e s g a m l e k a m m e r a t e r : T e g n d i g s o m k o n s o l i d a n t f o r s t i p e n d i e t. D e t k a n g ø r e s v e d a t k ø b e e n 5 % o b l i g a t i o n p å k r. T æ n k p å, a t h a v d e d u d e t s v æ r t u n d e r d i n s t u d i e t i d, s å h a r d i n e u n g e k a m m e r a t e r d e t o f t e s t r e n g e r e n u. L e x. Sorø Akademis skole skal ikke være regulæ r statsskole D a p l a n e r n e o m n y o r d n i n g e n f o r S o r ø A k a d e m i s s k o l e f o r n o g e t o v e r e t å r s i d e n v a r v e d a t t a g e e n d e l i g f o r m, u d t a l t e d a v æ r e n d e u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r B o m h o l t, a t S o r ø A k a d e m i s s k o l e h e r e f t e r v i l l e g å i n d i r æ k k e n a f s t a t s s k o l e r p å s t a t s b u d g e t t e t. I d e t e n d e l i g e f o r s l a g, s o m h a r v æ r e t t i l b e h a n d l i n g i f i n a n s m i n i s t e r i e t i d e s i d s t e s e k s u g e r, e r f o r s l a g e t f r a u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t s s i d e i m i d l e r t i d u d f o r m e t s å l e d e s, a t s k o l e n b e v a r e r s i n s æ r s t i l l i n g a f ø k o n o m i s k e å r s a g e r, m e n o g s å a f h e n s y n t i l, a t m a n i k k e h a r v i l l e t b r y d e d e g a m l e t r a d i t i o n e r. D e t v i l s i g e, a t h v i s s t i f t e l s e n i g e n s k u l l e f å s å s t o r t e t o v e r s k u d, a t d e t k a n d æ k k e u n d e r s k u d d e t v e d s k o l e n s d r i f t, s k a l s k o l e n t i l b a g e f ø r e s t i l s t i f t e l s e n. D e t e r d o g n o k e n r e t t e o r e t i s k m u l i g h e d, m e n a f d e n æ v n t e å r s a g e r h a r m i n i s t e r i e t a l t s å v i l l e t f a s t h o l d e d e n n e u d f o r m n i n g. I p r a k s i s k o m m e r d e t i k k e t i l a t b e t y d e n o g e n æ n d r i n g f r a d e n h i d t i d i g e p l a n, i d e t s t a t e n f r e m d e l e s s k a l d æ k k e u n d e r s k u d d e t v e d d r i f t e n, s å l e d e s s o m d e t h e l e t i d e n h a r v æ r e t p l a n l a g t. S k o l e n s k a l o g s å f r e m d e l e s h a v e d e m u l i g h e d e r f o r a t b l i v e l i g e s t i l l e t m e d s t a t s s k o l e r n e m e d h e n s y n t i l m o d e r n e u n d e r v i s n i n g s m a t e r i e l, s o m d e n h i d t i l i n o g e n m å d e h a r s a v n e t. S a l g a f d e n j y s k e e j e n d o m t i l f o r d e l f o r n y t a l u m n a t. F i n a n s m i n i s t e r i e t h a r u n d e r k a s t e t h e l e s a g e n e n m e g e t g r u n d i g b e h a n d l i n g o g h e r u n d e r o g s å b e s k æ f t i g e t s i g m e d s p ø r g s m å l e t o m d e n n y e a l u m n a t s b y g n i n g o g f i n a n s i e r i n g e n a f d e n s o p f ø r e l s e. I d e n f o r b i n d e l s e h a r m i n i s t e r i e t g j o r t o p m æ r k s o m p å d e f o r e l i g g e n d e b e s t e m m e l s e r o m s a m m e n l æ g n i n g a f i n s t i t u t i o n e r s j o r d t i l l i g - g e n d e o g h a r h e r n a v n l i g h a f t o p m æ r k s o m h e d e n h e n l e d t p å m u l i g h e d e n a f a t s æ l g e A k a d e m i e t s e j e n d o m i J y l l a n d : T u l s t e d v e d S k ø r p i n g. M e d d e g æ l d e n d e p r i s e r p å s t ø r r e l a n d b r u g s e j e n d o m m e s k u l l e d e r v æ r e g o d e m u l i g h e d e r f o r, a t e t s å d a n t s a l g k u n n e f i n a n s i e r e o p f ø r e l s e n a f a l u m n a t s b y g n i n g e n. F i n a n s m i n i s t e r i e t h a r n u a f s l u t t e t d e n f i n a n s - t e k n i s k e g e n n e m g a n g a f f o r s l a g e t o g e r g å e t i n d f o r d e t t e i d e n f o r e l i g g e n d e f o r m. D e r e f t e r e r d e t g å e t r e t u r t i l u n d e r v i s n i n g s m i n i s t e r i e t, m e n t i l b a g e s t å r d e n a f g ø r e n d e b e h a n d l i n g i f i n a n s u d v a l g e t. F o r e l ø b i g h o l d e s d e r i k k e m ø d e r i f i n a n s u d v a l g e t, f o r d i C h r i s t i a n s b o r g h e l t e r o v e r t a g e t a f N A T O - k o n f e r e n c e n ; m e n d e r t i l k o m m e r, a t d e t e r h ø j s t s a n d s y n l i g t, a t f i n a n s u d v a l g e t v i l u n d e r s ø g e f o r h o l d e n e v e d e t b e s ø g p å A k a d e m i e t. A r k i t e k t e r n e s t å r u m i d d e l b a r t f o r a n a f s l u t n i n g e n a f u d a r b e j d e l s e n a f b y g g e p r o j e k t e t, s o m d e r p å s t r a k s s k a l t i l s t i l l e s f i n a n s u d v a l g e t. D e t e r d e r f o r r i m e l i g t a t a n t a g e, a t u d v a l g e t v i l k æ d e s i n b e h a n d l i n g a f n y o r d n i n g e n o g n y b y g g e r i e t s a m m e n. ( S o r ø F o l k e t i d e n d e, 1. m a j ). 4 4 * SORANER-BLADET

9 U at De efiecset D u e# U a ^ lcetta ^ ec? B O G T R Y K K E R I E T s e U n 6 i a A K T IE SE L SK A B Bestil Deres tryksager hos os, og De er sikker på at få kvalitetsarbejde til rimelige priser og ekspres levering. * Brevpapir * Brochurer * Cirkulæ rer * Fakturaer * Følgesedler * Konvolutter * Paksedler * Reklamer * Slutsedler * Visitkort FÆLLEDVEJ 19. KØBENHAVN N. TELEFON NORA

10 GULDSEGL WIDESCREEN TV 1802»A l l e k a n se! S tø rs te o g k la r e s te billede«. Kr inftutr 0?0~Kl GULDSEGL Hovedkontor: VESTER V O L D G A D E 107. K Ø B E N H A V N V. Telefon Central 6666 GULDHORN OG LYKKEHJUL AF ASGER JORN H A R A L D Q V IS T Landsretssagfører. Gregers Tage Nielsen s eftf. KroDprinsessegade 32 C Palæ 7710 M enneskets kår i kult o g kunst K endt m aler skriver kundskabsrig bog og sætter G uldhornenes gådefulde billedskrift i en større kunstfilosofisk sammenhæng. K r SELANDIA. FÆLLEDVEJ 19. K Ø B E N H A V N N v <j u s t V J U S T A N O E R S E N Til (Hl il c w AMAGERTORV 4

11 SORANER-CRICKET M A J SILLY SLIP e r i k k e e t k o l l e k t i v t ø g e n a v n t i l e n s æ r l i g g r u p p e m a r k s p i l l e r e p å e t a f k l u b b e n s h o l d, m e n n a v n e t p å e n l i l l e, i n t e r n f i d u s o r g a n i s a t i o n t i l g e n s i d i g g l æ d e o g æ r g r e l s e. D e n s i n s i g n i u m e r e t l i l l e m i n i - j u n i o r b a t, d e r e r f o r a r b e j d e t a f m e t a l, s m u k t m a l e t i F r. d. I I s f a r v e r o g f o r s y n e t m e d e n e f t e r l a n d e t s m ø n t s y s t e m a f p a s s e t s p r æ k k e i d e n e n e l a n g s i d e. H e r i g e n n e m a f r e g n e s s ø n d a g e f t e r s ø n d a g s æ s o n e n s t r i u m f e r o g f a d æ s e r i k l i n g e n d e m ø n t e f t e r n ø j e f a s t l a g t e s a t s e r, d e r h i d t i l k u n h a r r u i n e r e t g a n s k e f å, s æ r l i g t u h e l d i g e d u m m e p e t e r e. M e n s p ø g e n m e d a t h ø r e m ø n t e r n e i b a t t e t k l i n g e e r p å i n g e n m å d e f o r b e h o l d t e n s n æ v r e r e i n d e r k r e d s a f a k t i v e s p i l l e r e t v æ r t i m o d k l i n g e r b a t t e t g a n s k e s æ r l i g l i f l i g t, n å r e n p a s s i v s o r a n e r e l l e r a n d r e s y m p a t i s ø r e r b e t æ n k e r S i l l y S l i p m e d e n s k æ r v. N å r b a t t e t e r m e d i k a m p e n s l a r m, e r d e t b e t r o e t d e n f o r d a g e n u d v a l g t e m r. s.s.s. ( s p e c i a l s i l l y s l i p ), m e n s d e t t i l d a g l i g t h æ n g e r p å s i n k n a g i o m k l æ d n i n g s r u m m e t s p æ n d t v e n t e n d e p å, l i v o r m a n g e g a n g e d e t i s æ s o n e n s l ø b s k a l b l i v e t ø m t a f k a s s e r e r e n. F o r m å l e t? s k a l v i s i g e, a t i n d h o l d e t u b e s k å r e t f i n d e r a n v e n d e l s e t i l s æ r l i g t k v a l i f i c e r e d e s o r a n e r - c r i c k e t - f o r m å l. Om at beherske sig! C r i c k e t s p i l l e t s m o r a l k o d e k s h a r v i s t n o k b e d s t f u n d e t u d t r y k i M.C.C. s m o t t o : K e e p y o u r t e m p e r, k e e p y o u r p r o m i s e a n d k e e p y o u r w i c k e t u p! E n h v e r, d e r k e n d e r l i d t t i l c r i c k e t o g t i l d e n m e n n e s k e l i g e n a t u r, v i l f i n d e d e t k o r r e k t, a t k r a v e t o m s e l v b e h e r s k e l s e e r s a t s o m d e t p r i m æ r e. H v o r s v æ r t d e t k a n v æ r e u n d e r a l l e f o r h o l d a t le v e o p t i l d e n n e r e g e l o g m e d h v i l k e n e l e g a n c e, d e n k a n b r y d e s, n å r d e n y d e r s t e g r æ n s e n å s, i l l u s t r e r e s g a n s k e g o d t a f d e n k l a s s i s k e a n e k d o t e o m e n f r e m r a g e n d e e n g e l s k k a s t e r s k o n t r o v e r s e r m e d e n m i n d r e f r e m r a g e n d e d o m m e r. R e t h u r t i g t i k a m p e n h ø r t e o g s å a l l e p å o g u d e n f o r b a n e n d o m m e r e n a l e n e u n d t a g e t a t g æ r d e s p i l l e r e n s n i t t e d e e n b o l d, d e r b l e v g r e b e t i s l i p, o g a l l e f ø l t e m e d k a s t e r e n, d a d o m m e r e n b e s v a r e d e h a n s o g h o l d e t s a p p e l m e d d e n e d s l å e n d e o r d : N o t o u t! E n s n e s o v e r e l æ n g e r e f r e m m e i s p i l l e t f i k s a m m e k a s t e r k u n e n h o v e d r y s t e n t i l s v a r p å e n a p p e l t i l d o m m e r e n o m a t d ø m m e s a m m e g æ r d e s p i l l e r u d p å e n o p l a g t b e n f o r. H i d t i l v a r d e t l y k k e d e s f o r v o r v e n k a s t e r e n g a n s k e a t s k j u l e, h v a d d e r f o r e g i k i h a n s i n d r e, m e n d a h a n e t ø j e b l i k e f t e r s p l i t t e d e g æ r d e s p i l l e r e n s g æ r d e s å e f t e r t r y k k e l i g t, a t m i d t e r p i n d e n k n æ k k e d e, o g d e t o s t u m p e r f l ø j m b a g u d, v a r d e t a l t s å, a t h a n i k k e k u n n e n æ r e s i g f o r a t s i g e t i l d o m m e r e n : D a v a r j e g a l l i g e v e l l i g e v e d a t f å h a m, s i r! Så er der over! U s æ d v a n l i g m a n g e g a m l e s o r a n e r e h a r i å r u d t a l t l y s t t i l a t k o m m e l i d t i g a n g i g e n. N o g l e v i l b a r e u d i b å s e n o g r ø r e s i g l i d t a n d r e e r l i g e f r e m i n d s t i l l e t p å a t f å e n e n k e l t k a m p e l l e r t o m e d p a s s e n d e m o d s t a n d e r e. I n t e t v i l l e v æ r e k l u b b e n k æ r e r e e n d a t f å e n r i g t i g o l d - b o y s - a f d e l i n g, o g a l t s k a l b l i v e g j o r t f o r a t i m ø d e k o m m e ø n s k e r i d e n n e r e t n i n g. D e r f o r : K o m o g t a g e n k a m m e r a t m e d d e r e r p l a d s o g d e r e r m a t e r i e l n o k! S i d e n S o r a n e r n e l a g d e u d i , h a r k l u b b e n s h o l d s p i l l e t i a l t 6 8 k a m p e, h v o r a f 4 3 b l e v v u n d e t o g 2 2 t a b t, m e d e n s 3 i k k e b l e v a f g j o r t ; v o r e h o l d s c o r e d e p. f o r t a b e t a f g æ r d e r ( g e n n e m s n i t : ) m o d p. f o r g æ r d e r ( g e n n e m s n i t : ). D e r e r a n v e n d t 5 3 f o r s k e l l i g e s p i l l e r e m e d N ø r g a a r d, D a m k ie r, K a j E. J ø r g e n s e n o g S. O. P e t e r s e n s o m d e f l i t t i g s t e m e d h h v. 4 3, 4 2, 4 2 o g 3 9 k a m p e. F ø l g e n d e k a s t e r e h a r t a g e t o v e r g æ r d e r : D a m k i e r 1 5 5, S. O. P e t e r s e n o g A r n s b j e r g K u n e e n s p i l l e r h a r s c o r e t o v e r p., n e m l i g A r n s b j e r g m e d p. i 3 4 i n n i n g s ; d e r n æ s t k o m m e r J o h n J ø r g e n s e n m e d p. o g S. O. P e t e r s e n m e d p. i h h v. 3 3 o g 4 5 i n n i n g s. R e g n s k a b s b ø g e r n e v i s e r, a t d e r i d e 6 8 k a m p e e r h o l d t g r i b e c h a n c e r k u n S i l l y S l i p s r e g n s k a b s i g e r l i d t o m, h v o r m a n g e c h a n c e r d e r b l e v d r o p p e t! S o r a n e r n e s p i l l e d e d e n f ø r s t e t r æ n i n g s k a m p d e n 2 7. a p r i l p å S t o r e P l a d s m o d s k o l e h o l d e t. S y n d a t d e n n e s i k k e r t s i d s t e k a m p p å d e n h i s t o r i s k e p l a d s s k u l l e d r u k n e a l d e l e s i r e g n, d e r h o l d t a l l e t i l s k u e r e b o r t e o g g j o r d e k a m p e n t i l e n b l a n d e t f o r n ø j e l s e f o r d e s t a k k e l s a k t ø r e r. D e n, d e r f i k m e s t u d a f d e t, v a r d e n u n g e P e r N ø r g a a r d ( 3. m e l l e m e r o g b r o r t i l S i d n e y ), d e r f o r t j e n t f i k t i l d e l t h o l d e t s p r æ m i e b a t m e d s ø l v p l a d e. S t a d i o n f o r v a l t e r e n - M a l l e - f y l d t e 5 0 d e n 1 3. m a j o g b l e v h y l d e t o g s å a f S o r a n e r n e, d e r s t a d i g s o m s a l i g J e p p e m å k n i b e s i g i a r m e n o g u n d r e s i g p å, o m d e s o v e r e l l e r e r v å g n e s å d e j l i g t e r d e r p å G e n t o f t e S t a d i o n. S i d s t e o v e r r a s k e l s e t i l k l u b b e n : D e n d e j l i g s t e s l i p m a s k i n e, h v i s m a n v e d, h v a d d e t e r f o r n o g e t... Soranercricket på Gentofte Stadion. L ø r d a g d e n 7. j u n i : I I h o l d m o d S v a n h o l m. S ø n d a g d e n 8. j u n i : I h o l d m o d K o r s ø r. S ø n d a g d e n 2 2. j u n i : I h o l d m o d N y k ø b i n g F. S ø n d a g d e n 6. j u l i : I I h o l d m o d H i l l e r ø d. S ø n d a g d e n 2 7. j u l i : I h o l d m o d B L ø r d a g d e n 9. a u g u s t : I I h o l d m o d S v a n h o l m. S ø n d a g d e n 1 0. a u g u s t : I h o l d m o d S o r ø C r i c k e t k l u b. S ø n d a g d e n 7. s e p t e m b e r : I & I I h o l d m o d s k o l e h o l d e t. E n d v i d e r e s p i l l e r S o r a n e r n e n o g l e a f t e n e r i u g e n m e l l e m d e n 7. o g 1 2. j u l i e n v e n s k a b s m a t c h m o d d e t e n g e l s k e h o l d D o r s e t R a n g e r s. M e n s k r i v n u k a m p e n e o g o g g l e m i k k e a t k o m m e! SORANER-BLADET 4 5

12 (fortsat fra side 41) E f t e r p å v a r d e r f r o k o s t p å P o s t g å r d e n i d e n y - r e s t a u r e r e d e l o k a l e r, s o m v a k t e m e g e n a n e r k e n d e l s e s e l v o m m å s k e e n o g a n d e n a f d e g a m l e s o r a n e r e m i n d e d e s P o s t g å r d e n s h y g g e l i g e s t u e r i f o r d u m s t i d e r. M a n s a n g H. G. O l r i k s s k ø n n e s a n g t i l v o r g a m l e s k o l e : D u s k o le, s o m h a r v æ r n e t o s... " o g A a g e L i n d s m u n t r e s o r a n e r v i s e : V o r b a r n d o m s le j r p la d s f o d f o r f o d... O g s å s p r e d t e s v i a t t e r i d e t k o l d e m e g e t k o l d e f o r å r m e d l a n d s k a b e t s v i n t e r b r u n e b a k k e r. L e x. ^ Gamle Soranere og soranske Noter K o n t o r c h e f G. N. B u g g e ( r. 0 9 ), v i c e p r æ s i d e n t i D a n s k R ø d e K o r s, R. a f D b g., h a r u n d e r 2 9. a p r i l f å e t t i l l a d e l s e t i l a t a n l æ g g e o g b æ r e : D e t g r æ s k e R ø d e K o r s h æ d e r s t e g n i g u l d. F r a t e r n it a s S o r a n a m e d d e l e r : P å g r u n d a f s v i g t e n d e t i l s l u t n i n g m å d e t t i l m a j p å t æ n k t e s t æ v n e d e s v æ r r e a f l y s e s. N æ s t e s t æ v n e f o r v e n t e s a f h o l d t i S o r ø i d a g e n e s e p t e m b e r R e d a k t ø r T a g e C h r i s t i a n s e n h a r l o v e t a t t a l e. R e s e r v é r s å v i d t m u l i g t d e n æ v n t e d a g e. M e d h j e r t e l i g h i l s e n : P a u l N e d e r g a a r d. J e n s J u u l S ø r e n s e n. O l a f K r o g - M e y e r. S o r a n s k S a m f u n d l y k ø n s k e r f ø l g e n d e k a m m e r a t e r, d e r h a r f ø d s e l s d a g i j u n i : 1. F r u K a r e n S e v e l ( f ), S u n e s v e j 1, S o r ø. 7. T a n d l æ g e S v e n d O d d e r ( f ), Å l b o r g. 8. R e p r æ s e n t a n t M a r i u s H a n s e n H u m le ( f ), B a r s e h ø j 1 9, G e n t o f t e. 8. T o l d k o n t r o l l ø r C a r l E r i k H o ls t F r e d e r i k s e n ( f ), r. lo. O m k r i O d e n s e. N u? 8. A s s u r a n d ø r U l r i k J o h a n M o t z f e ld t ( f ), M o n t r e a l, C a n a d a P l a n t a g e e j e r H e n r i k D a lg a s ( f ), I l s k o v p r. H e r n i n g S k o v f o g e d K a r l G e le f f ( f ), S ø n d e r s k o v p r. S ø n d e r b o r g M i c h. S e g e lc k e ( f ). R e j s t e t i l S y d a m e r i k a o g e r v i s t b e s k æ f t i g e t v e d m i n e d r i f t H ø j s k o l e f o r s t a n d e r F r e d e B o r d i n g ( f ), D a l g a s B o u l e v a r d 4 8, K ø b e n h a v n F E k s p e d i e n t J e n s B a s tu e J a c o b s e n ( f ), M i t c h e l l s g a d e 1 1, K ø b e n h a v n V I n g e n i ø r A l f r e d C a r l C h r. F u g l S v e n d s e n ( f ), Å r h u s E r i k H a u g ( f ) H i l m e r N u t o f t P e d e r s e n ( f ). U d g. 2 4 a f 3. m l E k s p e d i t i o n s s e k r e t æ r P e t e r H o f f m a n n P e r m i n ( f ), B e r g t h o r a s g a d e 9, K ø b e n h a v n S L æ g e C h r. A n k e r W i n t h e r ( f ), C h r. M ø l s t e d s g a d e 7, D r a g ø r. E f t e r J u s t i t s m i n i s t e r i e t s i n d s t i l l i n g e r v e d k o n g e l i g r e s o l u t i o n a f 2 8. m a r t s r e g n s k a b s c h e f i O v e r f o r m y n d e r i e t C a r l J o h a n W e t c h e S c h m id t ( s. 0 6 ), e f t e r a n s ø g n i n g p å g r u n d a f a l d e r a f s k e d i g e t i n å d e o g m e d p e n s i o n f r a u d g a n g e n a f s e p t e m b e r m å n e d a t r e g n e. H a n s M a j e s t æ t K o n g e n h a r v e d r e s k r i p t a f 9. a p r i l b e n å d e t g e n e r a l m a j o r i h æ r e n C h r i s t i a n A l f r e d F r i i s ( s. 1 5 ), g e n e r a l i n s p e k t ø r f o r p a n s e r t r o p p e r n e, K. a f D. o g D M, m e d k o m m a n d ø r k o r s e t a f 1. g r a d a f D a n n e b r o g s o r d e n e n, f r a d e n 1 8. a p r i l a t r e g n e. V e d k o n g e l i g r e s o l u t i o n a f 2 3. a p r i l e r d e r m e d d e l t s o g n e p r æ s t f o r J u n g e t o g T o r u m m e n i g h e d e r i V i b o r g S t i f t H e n r y A l h a r d C a r ls e n ( s. 2 0 ), e f t e r a n s ø g n i n g a f s k e d i n å d e o g m e d p e n s i o n f r a d e n 3 1. m a j a t r e g n e. F o r s t å e lig t f r a b e g g e s id e r! K a d e t s k o l e n, f o r t æ l l e r k o m m a n d ø r F r i t s H a m m e r K j ø l s e n i M i t L i v s L o g b o g , s. 3 4, r å d e d e g e n n e m g å e n d e o v e r h ø j t k v a l i f i c e r e d e l æ r e r k r æ f t e r, h v o r a f s æ r l i g t m å n æ v n e s p r o f e s s o r, d r. p h i l. V ilh e lm A n d e r s e n, h v i s t i m e r i d a n s k l i t t e r a t u r v a r e n f e s t a t o v e r v æ r e ; t i l g e n g æ l d k a p p e d e s h a n m e d k a d e t t e r n e o m l æ n g s t m u l i g t a t u n d g å d e d a n s k e s t i l e, s o m h a n å b e n b a r t i k k e y n d e d e a t r e t t e, o g k a d e t t e r n e i k k e a t s k r i v e. S å d a n a r b e j d e r j e g,, h e d d e r e n s e r i e i B e r l. T i d. D e n 2 2. a p r i l b e r e t t e r p r o f. C h r is t ia n E l l i n g. D a d e n i n d e h o l d e r k l o g e o g m o r s o m m e m o m e n t e r, g e n g i v e s d e n i n e x t e n s o : J e g k a n l æ s e h v o r s o m h e l s t o g n å r s o m h e l s t. M e n j e g k a n k u n s k r i v e u n d e r v i s s e b e t i n g e l s e r a f y d r e a r t. O m s o m m e r e n b ø r d e t s k e i H o r n b æ k, r e s t e n a f å r e t h j e m m e, o g d a a l t i d m e l l e m k l. 2 0 a f t e n o g k l. 2 n a t. D e f o r s t å r h v o r f o r... j e g e r B - m e n n e s k e, g e n e g e n t i l e n s o m h e d o g d r i k. U a f b r u d t c i g a r r y g n i n g e r n ø d v e n d i g u n d e r p r o c e s s e n. J e g v i l s k ø n n e, a t d e r m e d g å r t o s t y k k e r R o t h s c h i l d t i l é n a n s t æ n d i g s i d e m a n u s k r i p t i k v a r t ( 2 2 l i n i e r å 7 o r d ). M it h å n d v æ r k s m a t e r i a l e r o g r e d s k a b e r s t å r k n a p p å h ø j d e m e d t o b a k k e n s k v a l i t e t. P r i m i t i v e s a g e r s e s p å a r b e j d s b o r d e t, a l t i d d e s a m m e. U d e n g u l t k o n c e p t p a p i r, s k r i v e f a s t o g u l i n i e r e t, k a n j e g i k k e p r o d u c e r e, t r e d i v e å r s s y s l e r h a r b u n d e t m i g t i l f a r v e n o g s t o f f e t. P r ø v e r j e g a t s k r i v e m e d e n a n d e n p e n e n d E s t e r b r o o k s R e l i e f e l l e r B u t t e r f l y, k r a d s e r j e g s o m e t b a r n, v æ m m e s v e d m e t i e r e n o g u d r e t t e r i n t e t. V e d b r u g e n a f n æ v n t e p e n n e f ø l e r j e g e t f y s i s k b e h a g o g o p n å r i b e n å d e d e ø j e b l i k k e e n s k r i f t a f u d s ø g t s k ø n h e d. F y ld e p e n n e e r la t t e r lig e, n å r m a n k a n d y p p e i e t b l æ k h u s o g k u g le p e n n e n e r k u n e t h æ s lig t r y g t e i m it h u s. E n s k r i v e m a s k in e g iv e r je g ik k e p la d s i m i n n æ r h e d, j e g k a n g o d t s k r i v e m e d h å n d e n u d e n a t f å k r a m p e. A t l a v e r e n s k r i f t e r e t m e g e t n y t t i g t f o r e t a g e n d e, d e t a f s l ø r e r b r i s t o g å b e n b a r e r n y e m u l i g h e d e r i s t i l e n. J e g f o r m o d e r, a t m a n g e s k a v a n k e r i v o r n y e r e p r o s a s k y l d e s f o r f a t t e r e n s u l y k k e l i g e h a n g t i l a t k o n c i p e r e p r. m e k a n i k. D e t s i g e s o g s å, a t v i s s e f o l k d i k t e r e r d e r e s p r o d u k t e r. J e g b e g r i b e r d e m i k k e. A t s k r i v e e r a t s k r iv e r e t t e, k l a t t e, l e g e m e d p e n n e n, k æ r t e g n e p a p i r e t, l a v e k r u s e d u l l e r, s t r e g e u d m e d h a r m e o g a t s k r iv e ig e n. 4 6 * SORANER-BLADET

13 P r o f s s o r e n h a r r e t i, a t s k r i v e m a s k i n e o g d i k p o s i t i o n v e d h o f f e t o g s k a b t e s i t m e s t e r v æ r k : t a t e r u m u l i g e, h v i s d e r s k a l f r e m b r i n g e s n o g e t a f k v a l i t e t. O g s å d e t t e b l a d s r e d a k t ø r r e t t e r o g s t r e g e r M u s i k k e n t i l k a n t a t e n v e d F r e d e r i k V s d ø d, h v o r v e d h a n t i l l i g e b l e v J o h a n n e s E w a l d s f ø r s t e k o m u d a d s k i l l i g e g a n g e, f ø r h a n s p r o d u k t e r i a l b e p o n i s t. E t p a r å r e f t e r b l e v S c a l a b r i n i k a l d t t i l b a g e s k e d e n h e d n å r d e n e f t e r h a n s m e n i n g t i l f r e d s s t i l t i l D a n m a r k, o g S c h e i b e h e n l e v e d e s i n e s i d s t e å r l e n d e f o r m. D e r i m o d f o r e k o m m e r d e t m i g, a t b e n y t s o m e n b i t t e r m a n d, d e r a n o n y m t u d s e n d t e t e l s e n a f d e n g a m m e l d a g s s t å l p e n e r f o r a n t i k v e r e t ; n o g l e f i n g e r e d e r e j s e b r e v e, d e r h å r d t k r i t i s e r d e d a n u a f l a d e l i g t a t s k u l l e d y p p e s i n k e r o g d i s t r a h e r e r. s k e f o r h o l d ; d e f o r e g i v e s s k r e v e t a f e n r e j s e n d e r u s s e r. E f t e r e n o m f a t t e n d e o m b y g n i n g o g h o v e d i s t a n d s æ t t e l s e a f e n r æ k k e l o k a l e r i d e n a f D a h l e r u p o p f ø r t e b y g n i n g, d e r r u m m e r N y C a r l s b e r g G l y p t o t e k s s a m l i n g e r, g e n å b n e d e s e f t e r h a l v a n d e t å r s f o r l ø b d e n 3 0. a p r i l v e d e n p o m p ø s f e s t l i g h e d m u s e e t s m o d e r n e a f d e l i n g. S k u l p t u r o g m a l e r i h a r n u f å e t e n i d e e l a n b r i n g e l s e m e d g o d e l y s f o r h o l d, s å f o r m a n d e n f o r G l y p t o t e k e t s b e s t y r e l s e, d r. p h i l. V. T h o r la c iu s - U s s in g, o g G l y p t o t e k e t s d i r e k t e ø r V a g n P o u l s e n, k u n n e m e d s t o l t h e d m o d t a g e d e c a g æ s t e r, d e r f y l d t e a n t i k s a l e n, o g s o m a l l e f i k d e r e s h å n d t r y k a f d e t o h e r r e r. S o m f o r m a n d f o r G l y p t o t e k e t s b e s t y r e l s e t a k k e d e d r. T h o r l a c i u s - U s s i n g d i r e k t i o n e n f o r N y C a r l s b e r g - l 'o n d e t f o r s t ø t t e o g a n d e n y d e l s e v e d o m b y g n i n g e n. F o r m a n d e n o g d i r e k t ø r e n e r i d e n t i s k e, s å T h o r - l a c i u s - U s s i n g k u n n e r e t t e e n h j e r t e l i g t a k m e d e t v a r m t h å n d t r y k t i l s i g s e l v! H a n t æ n k t e d o g o g s å v e n l i g t p å a r k i t e k t e n V i g g o S t e e n M ø l l e r, h v o r p å a f d e l i n g e n e r k l æ r e d e s f o r g e n å b n e t. D e i n d b u d t e n ø d e n m a t e r i e l s t y r k e l s e, f ø r d e b e s i g t i g e d e d e n y i s t a n d s a t t e s a l e m e d d e m a n g e m e s t e r v æ r k e r, d e r a t t e r v e d N y C a r l s b e r g f o n d e t s æ d e l h e d e r f o r ø g e t m e d t r e d e p o s i t a f r a d e t t e, m a l e r i e r a f C l. M o n e t : H y t t e p å k l i p p e r n e v e d V a r a n g e v i l l e ( ), K a r l I s a k s s o n : B e g o n i a o g f u c h s i a ( ), o g P e t e r H a n s e n : P o r t r æ t a f k u n s t n e r e n s h u s t r u ( ). P r o f., d r. p h i l. N i l s S c h i ø r r i n g m i n d e s å r s - d a g e n f o r k o m p o n i s t e n J o h a n n A d o l p h S c h e i b e s ( ) f ø d s e l ( k r o n i k k e n D e n k r i t i s k e h o f - k a p e l i n e s t e r, B e r l. A f t e n, 3 0. a p r i l ). D e n n e k r i t i s k e o g s t r i d b a r e h e r r e k o m f r a T y s k l a n d h v q r h a n h a v d e u d t a l t s i g m e d d e s p e k t o m s e l v e s t e J o h a n n S e b a s t i a n B a c h s k o m p o s i t i o n e r - t i l D a n m a r k o g u d n æ v n t e s t i l k g l. k a p e l m e s t e r. N å r v i o m t a l e r h a m h e r, e r d e t, f o r d i h a n v a r e n i n t i m v e n a f H o lb e r g, s o m h a n t r a f i D e t m u s i k a l s k e S o c i e t e t ; d e m ø d t e s i f æ l l e s k æ r l i g h e d t i l d e n l i d t æ l d r e m u s i k o g i f æ l l e s a f s k y f o r d e n i t a l i e n s k e o p e r a. P r o f. S c h i ø r r i n g m e n e r, a t S c h e i b e v e d a t o p p o n e r e m o d d e n l æ r d e k o n t r a p u n k t i s k e s t i l o g v e d k r a v e t o m æ d e l v e l k l a n g o g k o m p o s i t o r i s k k l a r h e d f o r b e r e d e r W i e n e r k l a s s i c i s m e n. S c h e i b e v i s t e s i t v e n s k a b f o r H o l b e r g v e d a t o v e r s æ t t e f o r s k e l l i g e a f h a n s v æ r k e r t i l t y s k, b l a n d t a n d e t P e d e r P a a r s H e r t i l k a n f ø j e s, a t S c h e i b e f o r f a t t e d e N a c h - r i c h t v o n d e m L e b e n u n d d e n S c h r i f t e n H o l b e r g s, f ø r s t o v e r s a t t i l d a n s k a f C a r l E w a l d. P l a d s e n t i l l a d e r i k k e n æ r m e r e r e d e g ø r e l s e f o r S c h e i b e s v i r k e ; d o g m å l i g e b e m æ r k e s, a t h a n i m å t t e v i g e f o r S c a l a b r i n i, n a v n k u n d i g s o m k o m p o n i s t a f m u s i k k e n t i l W e s s e l s K æ r l i g h e d u d e n s t r ø m p e r. E f t e r o p h o l d i S ø n d e r b o r g v e n d t e S c h e i b e t i l b a g e t i l K ø b e n h a v n, g e n v a n d t i n o g e n g r a d s i n D e n 1 9. j u n i f y l d e r f r u A n n a J o h a n n e s s e n, f. B o n n e - s e n, 7 0 å r. H u n b l e v g i f t m e d d e n g a m l e s o r a n e r G e o r g J o h a n n e s s e n ( p r. 0 2 ), d e r s a m m e å r d r o g t i l U.S.A., h v o r h a n v a r a n s a t i S t a n d a r d O il C o m p. i N e w Y e r s e y. H a n d ø d e P å b i l l e d e t s e s f r u J o h a n n e s s e n m e d s ø n n e n G e o r g, d e r e r b o s a t i N e w Y o r k, m e n n u e r h j e m m e p å f e r i e e f t e r 3 0 å r s o p h o l d i d e t f j e r n e. F r u A n n a J. t i l h ø r e r e n g a m m e l k e n d t S o r ø s l æ g t ; h e n d e s b r o d e r e r p r o k u r i s t N i e l s B o n n e s e n ( p r. 0 2 ), h o s h v e m f ø d s e l s d a g e n f e j r e s. T o s o r a n s k e p r o f e s s o r e r. D e n s t o r e p o e t T o m K r i s t e n s e n o f f e n t l i g g ø r f o r t i d e n i P o l i t i k e n s k r o n i k n o g l e e r i n d r i n g e r. H a n f o r t æ l l e r h e r o m s i n u n i v e r s i t e t s t i d. ( B l a d e t d e n 4. maj): A l s i n g h a v d e f u n d e t u d a f l a b y r i n t e n p å F r u e P l a d s. T h. A. M u l l e r k a l d t e d e n h v e p s e r e d e n. M e n a l r e s p e k t f o r u n i v e r s i t e t e t! A l s i n g l o k k e d e m i g i n d e n f o r. F ø r s t t i l f i l o l o g i s k f o r e l æ s n i n g h o s p r o f e s s o r V e r n e r D a h le r u p ; m e n d a p r o f e s s o r e n h a v d e a s t m a o g l e d u n d e r r e g e l m æ s s i g t t i l b a g e v e n d e n d e v i t t i g h e d e r, v a r e d e d e t n o g l e å r, i n d e n j e g k o m t i l l i g e f r e m a t h o l d e a f d e t. E n v i t t i g h e d o g e n l y d l o v k o b l e t s a m m e n e r i n g e n d å r l i g p æ d a g o g i k. S å h a v d e A l s i n g m e r e h e l d m e d a t l o k k e m i g i n d t i l p r o f e s s o r V ilh e lm A n d e r s e n. J e g b o g s t a v e l i g t a l t d u m p e d e i n d t i l e n f o r e l æ s n i n g o v e r S o p h u s C l a u s - s e n. O g s å e r d e r n o g e n, d e r i k k e t r o r p å t i l f æ l d i g h e d e r. S o m e n h j e m l ø s s a t t e j e g m i g t i l r e t t e. O g s å b l e v j e g d e r. M e n s j e g h ø r t e p å g e n n e m g a n g e n a f S o p h u s M i c h a é l i s, H e l g e R o d e, K a r l L a r s e n o g G u s t a v W i e d, f o r e l s k e d e j e g m i g u l y k k e l i g t i e n b l o n d s t u d i n e i d e n r e t n i n g v a r j e g m e g e t t a l e n t f u l d o g d e r k o m l i v i d e t l i g e g y l d i g e. SORANER-BLADET 4 7

14 N å r j e g e n k e l t e d a g e h o l d t m i g h j e m m e, t y r e d e j e g i P e t e r H a n s e n s d a n s k e l i t t e r a t u r h i s t o r i e, s o m j e g h a v d e l å n t a f T h. A. M u l l e r. D e t v a r s p ø g l æ s n i n g, i s æ r d a j e g o p d a g e d e, a t g a m l e P e t e r H a n s e n v a r h e l t v i l d p å k a r e t e n f r a H e r m a n B a n g o g o p t i l v o r t i d. S å l e d e s f a n d t j e g e n l i n j e, o g d a d e t g l i p p e d e f o r m i g s o m r i g s d a g s s t e n o g r a f d e t v a r e n t a l e o m f i r m a i n d r e g i s t r e r i n g, j e g s k u l l e s æ t t e p å p a p i r e t, o g i n t e t e r m i g s å f r e m m e d s o m d e t t e a n b r a g t e j e g m i g i g e n h o s V i l h e l m o g t o g s e l v s a m m e d a g e n o p g a v e i E m i l A a r e s t r u p, h o v e d k u l d s, r e s o l u t. M it f ø r s t e, s t o r e n e d e r l a g n å e d e i k k e a t v i r k e i n d p å m i g. N a t u r l i g v i s v a r j e g s t a d i g v r e d o g v i l l e h a v e, a t V i l h e l m A n d e r s e n s k u l l e v e n d e o p o g n e d p å d e t h e l e l i g e s o m G e o r g B r a n d e s. D e r s k u l l e s k e n o g e t! A k a d e m i e t s h å n d b o l d - o g f o d b o l d h o l d s t a r t e d e f r e d a g d e n 2 5. a p r i l o m m o r g e n e n p å d e n t r a d i t i o n e l l e t u r t i l T ø n d e r. O m l ø r d a g e n v a r d e r f o d b o l d k a m p, h v o r S o r ø v a n d t m e d 3 2. H å n d b o l d k a m p e n b l e v o g s å e n s e j r f o r S o r ø ( ), d e r h e r v a n d t o v e r T ø n d e r f o r a n d e n g a n g i l ø b e t a f d e s i d s t e 1 5 å r. M a n r e k r e e r e d e s i g d e r e f t e r m e d e n b u s t u r ( L ø g u m k l o s t e r R u d b ø l G a l l e h u s ), o g o m a f t e n e n v a r d e r a r r a n g e r e t a f g y m n a s i e f o r e n i n g e n u n d e r h o l d n i n g o g b a l m e d q u i z o g p u n c h. A d j u n k t P i l e g a a r d o g l e k t o r M o l d e l e d e d e t u r e n. S ø n d a g d r o g m a n a t t e r t i l S o r ø. I w e e k - e n d e n a p r i l d e l t o g f e m m e d l e m m e r a f S o r ø A k a d e m i s t e r r æ n s p o r t s f o r e n i n g i D a n - m a r k s m e s t e r s k a b e r n e i t e r r æ n s p o r t i s k o v e n e o m k r i n g H i m m e r l a n d s g å r d e n, s y d f o r A ls O d d e v e d L i m f j o r d e n. I d e n l i l l e p o k a l t u r n e r i n g m e l l e m S o r ø A k a d e m i s f o d b o l d h o l d o g R u n g s t e d S t a t s s k o l e u d s p i l l e d e s d e n 3 0. a p r i l i S o r ø e n f o d b o l d k a m p, d e r r e s u l t e r e d e i, a t S o r ø v a n d t m e d 4 3 ; u n d e r d e n p å f ø l g e n d e k a f f e d r i k n i n g b l e v p o k a l e n, d e r i s i n t i d b l e v u d s a t a f p i g e r p å R u n g s t e d S t a t s s k o l e, o v e r r a k t S o r ø. I s e n e r e n u m r e v i l d e r k o m m e a n m e l d e l s e r a f f o r s k e l l i g e b ø g e r a f s o r a n s k e p e n n e. SO RANERFROKOSTEN D E N 1. M A J 1958 D e t v a r d e t h e r l i g s t e f o r å r s v e j r d e n h e l l i g e W a l - p u r g i s V a lb o r g s d a g o g m e d g l i t r e n d e s o l s k i n o v e r K o n g e n s N y t o r v o g K r i n d s e n, s o m e n d n u v a r m ø r k, m e n h a v d e s v u l m e n d e k n o p p e r, s o m d e n r a k t e o p m o d f o r å r e t o g d e n b l å h i m m e l. M e n t o r s d a g e n v a r i k k e a l e n e d e n 1. m a j, m e n o g s å d a g e n f ø r S t o r e B e d e d a g. D e t i n f l u e r e d e j o n o k l i d t p å t i l s l u t n i n g e n m a n g e s o r a n e r e v a r a l l e r e d e b e g y n d t a t h o l d e b e d e d a g s f e r i e. D o g d e t r o f a s t e m e d f o r m a n d e n B o e g ( ) s o m f ø r s t e m a n d s t o r m e d e i n d p å G r a n d o g v a r i k k e s p o r a f k e d e a f a t h ø r e v æ r t e n H j a lm a r P e r s s o n d e r t o g i m o d - b e r e t t e, a t v i s k u l l e h a v e e x t r a f i n s le t h v a r r e m e d s m ø r s a u c e m. v. t i l v a r m r e t. D e t f i k o v e n i k ø b e t e n s o r a n e r t i l a t b e m æ r k e, a t d e t v a r d e t, s o m o v e r l æ r e r Z o f f m a n n i s i n t i d k a l d t e J o h a n n e s W a r r e r ( 0 7 ), n å r h a n h a v d e b e v æ g e t s i g p å t e m m e l i g s l a p l i n e i n d e n f o r z o o l o g i e n s e n e m æ r k e r. S æ r l i g g l æ d e v a k t e t i l s y n e k o m s t e n a f k a p t a j n A a g e E i f e r ( 2 3 ), s o m k o m h e l t f r a d e t n o r d l i g e G r ø n l a n d, h v o r h a n f o r t i d e n g ø r t j e n e s t e s o m c h e f f o r S t a t io n N o r d, i G r ø n l a n d s n o r d ø s t l i g s t e h j ø r n e. H a n s t r å l e d e o m k a p m e d s o l e n u d e n f o r - d e n, h a n i k k e h a v d e s e t i d a g e, f r a o k t o b e r t i l s l u t n i n g e n a f f e b r u a r. H a n v a r k u n p å o r l o v h e r n e d e h a v d e e e t å r s t j e n e s t e i g e n. E f t e r d e t t r a d i t i o n e l l e l e v e f o r v o r g a m l e s k o l e f o r t a l t e E i f e r v e d d e t m e d s o r a n e r - b a n n e r n e p r y d e d e s m u k k e b o r d o m s i n L e b e n u n d T r e i b e n i d e t h ø j e n o r d o g f r e m v i s t e e n l a n g r æ k k e b i l l e d e r, o p t a g e t p å s t a t i o n e n o g o m l i v e t d e r o p p e. D e t v a r s p æ n d e n d e o g p å h ø r t e s i d y b t a v s h e d e n m e g e t s j æ l d e n v a r e v e d s o r a n e r - f r o k o s t e r n e. S æ r l i g E i f e r s m a l e n d e b e r e t n i n g o m, d a h a n i v i n t e r m ø r k e t h a v d e v o v e t s i g u d i e n f o r r y g e n d e s n e s t o r m o g b l o t m e t e r f r a s t a t i o n e n h a v d e m i s t e t o r i e n t e r i n g e n o g h u r t i g b l e v g r e b e t a f e n v a n v i t t i g a n g s t o g s k r æ k f o r i k k e a t k u n n e f i n d e h j e m. D e t l y k k e d e s d o g o m s i d e r. B r i n c k e r b r a g t e e n h i l s e n t i l S c h ø n in g ( 0 5 ) f r a e n a f h a n s g a m l e s o r a n s k e b a l d a m e r, d e n f r a U.S.A. p å b e s ø g h j e m v e n d t e s m u k k e A n n a B o n n e s e n. D e t v a r e n h i l s e n, s o m v a r s æ r d e l e s v e l k o m m e n... S c h i ø n i n g f i k b l a n k e ø j n e, o g e n P u r p u r - i l i n g f ø d t e s u n d e r d e g r å n e n d e l o k k e r ( d e m, d e r v a r t i l b a g e ) o g f o r s v a n d t b a g h a l s e n s l i i n. A n d r e g a m l e s o r a n e r e s o m o g s å h a v d e k e n d t f r k. A. B. u d b r e d t e s i g o m d e n n e y n d i g e o g e l s k e l i g e S o r ø - b a l d a m e b e g y n d e l s e n a f å r h u n d r e d e t. O g s å ø n s k e d e v i E i f e r e n g o d r e j s e t i l b a g e t i l G r ø n l a n d - N o r d o g p å g e n s y n o m e t å r o g g i k a t t e r u d i d e t f o r j æ t t e n d e s o l s k i n. M e n f o r i n d e n h a v d e d e r f u n d e t e t r u n d s p ø r g e s t e d v e d d e s e n e s t e f r o k o s t e r o m : H v e m v i l d u g e r n e m ø d e v e d s o r a n e r - f r o k o s t e n? O g s v a r e n e v a r s å l y d e n d e : G r o s s e r e r E m i l B e n t h ie n ( ), h ø j e s t e r e t s d o m m e r T h v. B e r t h in g ( ), s k o v r i d e r E m i l B i s t r u p ( ), p r o f e s s o r J o h s. B r ø n d s t e d ( ), h ø j e s t e r e t s s a g f ø r e r J o n a s B r u u n ( 2 9 ), d e p a r t e m e n t s c h e f E. C o h n ( ), W a lt e r F ø r s t e r ( ), t r a f i k k o n t r o l l ø r F e d e r s p i e l ( ), u n i v e r s i t e t s l e k t o r, d r. m e d. F r o m H a n s e n, g e n e r a l C a r l J a c o b s e n ( ), l æ g e E d v a r d K i n d t ( ), t a n d l æ g e B ø r g e L u n d ( ), o v e r l æ g e, d r. m e d. G u d m u n d M a g n u s s e n ( ), e k s p e d i t i o n s s e k r e t æ r H e r m a n M o l l e r u p ( ), p r o f e s s o r, d r. p h i l. J o h s. P e d e r s e n ( ), d i r e k t ø r, f o r p a g t e r K. W e d e le P e t e r s e n ( ), c i v i l i n g e n i ø r H o lg e r R a s m u s s e n ( ), r e g n s k a b s c h e f S c h m id t ( ), l a n d s r e t s s a g f ø r e r E r i k S e v e r in s e n ( ), o g l a s t b u t n o t l e a s t : F h v. m i n i s t e r K. K. S t e in c k e ( ). N u m å m a n j o h å b e p å, a t i h v e r t f a l d n o g l e a f d e f r e m ø n s k e d e k o m m e r t i l f r o k o s t e n p å G r a n d t o r s d a g d e n 12. j u n i k l. 1 2 e r j o g r u n d l o v s d a g ). ( f o r d e n 1 s te t o r s d a g E n a n d e n a f d e m Redaktion: Rungstedvej 3, Rungsted Kyst, lektor P. Schjærff. Telf. Rungsted 832 Ekspedition: Klosterstræde 19, K. Tlf. Minerva 310. Selandia Rogtryk, København. i 4 8 SORANER-BI.ADET

15 Fra Fremsendes uden følgebrev: Ifølge aftale I henhold til Deres brev Tilbagesendes med tak for lån Ring venligst herom, lokal ~ Til Deres orientering U Til godkendelse Deres kommentarer udbedes u Til underskrift n Kan beholdes ^ Ønskes retur ^ Check kr Den Med venlig hilsen - også denne lille praktiske seddel er det rart at have mellem sine blanketter. Den er med til at lette kontorarbejdet i betydelig grad, og så er den billig. Vi fører den som lagervare og kan levere omgående. Leveres i blokke å 100 blade i A 6 format. selandia 10 blokke uden firm anavn... kr. 11,50 10 blokke med påtrykt firmanavn. kr. 25,00 F Æ L L E D V E J 19. K Ø B E N H A V N N. N O R A vi fremstiller alle slags tryksager

16 K G S. N Y T O R V 19 C E N T R A L B Y E N HOTEL jpostgaarden AXEL OLSEN & KNUD CHRISTOFFERSEN B lik k e n sla g e r- og S a n ite tsfo rretn in g Storgade 30. Tlf. 454 SO RØ Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/bad, toilet, tlf. N y direktion Det nye Blazermærke Phönix Fuglen for gamle Soranere fås hos O R L A V. N I E L S E N Akademiekvipering SORØ. TLF. 258 Forsendes overalt. HOTEL KONG FREDERIK S O R Ø B y e n s fø re n d e hotel M id t i byens hjerte ved torvet 1. K L. s S P IS E R E S T A U R A N T T e lf. S o r ø 63 K. H. J E N S E N SorøBeklædningsoplag 1ste Kl.s Skræderi. Alt i H erreekvipering. Uniformer til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M L P O H I / s E f t f. Telf. 67 V A L D, S IC K S EFTF. N. J. Larsen & Søn Tømrermester - Konstruktør Sorø Telf. 713 og 1171 Johs. Brinck a u t. G a s - o g V a n d m e s te r Sorø F R E D. J E N S E N &S Ø N BRILLER - URE Telefon 82 Soranerem blem er H. HANSEN & SØN Malerf orretning Tlf. Sorø 53 Grundlagt 1893 M E R K U R * / * HERMODSGADE 24 Æ g ir 8888 Ka^e 0(j \lte en (jios BANKEN fso R Ø OG OMEGN jq JvbLeA & tfy& j.z ù SVEGÅRDS BOGHANDEL SORØ T E L F. * 2 7. P O S T K O N T O 7163 C. V. JENSEN Iste KLASSES SKRÆ DERI V E D E L S G A D E U TLF. 358 SORØ Sorø TAXA Boldhusgade 3 Kører DAG og N A T Telefon S O R Ø SP A R E- O G L A A N E K A S S E Telf Sorø 89 Otto Christiansen Sig det med Blomster Alleen 3 Telf Sorø Ud i sommerlandet PARNAS er sommerstedet! HOTEL. RESTAURANT. SELSKABSLOKALER Sorø - Telefon 636. F red e L erche M adsen. Kahlel Korsør KAINA RUSTOLIE - KAINA VAABENOLIE - KAINA LODDEFEDT NOVA SLAGLODPULVER - NOVA SVEJSEPULVER De kendte Kaina- og Nova-Produkter fra Vissinggaard Laboratorium anvendes paa Værksteder, Garager og Fabrikker overalt i Danmark. Forlang Kaina- og Nova-Produkter hos Deres Handlende. TønningSt. VISSINGGAARD LABORATORIUM Tlf. Tønning 14 r j n FILTFABRIKEN 1 l j NORDEN a/s L y n g b y H o v e d g a d e 4 - Lyn g b y Direktør Peter de Neergaard M O G E N S K R O G - M E Y E R Landsretssagfører Gotliersgade 109, K. M inerva 5800 i / /) Teknisk / I / ' LAa, Haardchrom H. J. W I N T H E R Værkstedvej 15-17, Valby. ^ ^ ^Torchromningsanstalt - _ Telf E R I K P O N T O P P I O A N Landsretssagfører C H. C. Andersens Boulevard 38

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket.

Indsæt de fire ord som billederne indikerer. Alle ord er på tre bogstaver. Du kan evt. benytte udklippede bogstaver til at lægge på opgavearket. Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.1.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse: Materiale ID: KRY.2.2.1.da Idé og grafik: Helle og Simon Estrup www.gratisskole.dk Navn: Klasse:

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012

UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 UDSTYR TIL PÅFØRING AF KOLDLIM BROCHURE OKTOBER 2012 Limforsyningsenheder - Membranpumper - Stempelpumper - Trykfødebeholder - Styringer - Limfordeler, slanger og tilbehør Koldlimspistoler til stribe,

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline

Løb 1, 100m Frisvømning Damer # Nr. Navn Født Klub Licens Bassin Anmtid Status Gotthard Amalie Thirstrup Caroline Friis Elmquist Nicoline S i d e : 1D a t o : 0 6 d e c e m b e r 2 0 1 5Ti d : 1 5 : 11 : 3 5 Startliste Løb 1-35 Stævne navn : Julestævne 2015 Stævne by : Slagelse Arrangør : Slagelse Svømmeklub Løb 1, 100m Frisvømning Damer

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

CATALOG ------------

CATALOG ------------ CATALOG ------------ Privat Eftersyn Fredag d. 26 Februar Kl. 11 3. H / o'/ CATALOG over MALERI E R tilhørende Malerne H. A. Brendekilde, Henrik Jespersen, Viggo Langer, Frk. Mundt, Viggo Pedersen, Thorolf

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56

landinspektøren s Annoncer... side 55 Annoncer - Klip... side 56 landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lauritzen landinspektører adresse: Kong Georgs Vej 11 København F indhold: Om

Læs mere

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd

BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER. Lyd for lyd BASAL LYDSTRATEGI / 20 LEKTIONER 19 1 GENEREL INDFØRING Velkommen ordlæsekursus. Her skal I lære nogle strategier til at læse ord, I ikke kender forhånd. I skal være smarte og bruge strategier, når I ser

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Designmanual for. Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE:

Designmanual for. Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: Designmanual for Carsten Jensen Biler A/S INDHOLDSFORTEGNELSE: Skrifttyper side 2 Farveprofil side 2 Logoets varianter side 3 Logoets anvendelse Annoncer side 4 Plakater side 4 Roll-up side 5 Brevpapir

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater

Retningslinjer for opsætning af midlertidige plakater u 0 f f f fuå y. u u f. yh f h 8 h f h. f h c, h 0, 90 Ø f. 0 00. f f å u h u.. u å h h å 0,8, å, å y. å u f ffc f. å y yf.. å å å y y, h, f. : y: Å, h, (y f ) h: u,, ( u), åhu é (f u ), ( f åhu é), é,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Meningsfuldhed i et børneperspektiv

Meningsfuldhed i et børneperspektiv Meningsfuldhed i et børneperspektiv 1 K O NFERENC E N : SAMMENHÆNG I BØRN OG UNGES LIV - NÅR MENING SKABER HELHED 22. O K T O B E R 2015 HANS M Å NSSO N, C ESOB Hvad er meningen med vore børn anno 2015

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i dansk

Resultatet af den kommunale test i dansk Resultatet af den kommunale test i dansk Egedal Kommune Skoleåret 2011-12 Udarbejdet af Anne Marie Brimnes Damholt Pædagogisk medarbejder i dansk Egedal Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 De

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN.

DESIGN OG TILGÆNGELIGHED FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN. M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2

A A L B O R G U N I V E R S I T E T 2 M A S T E R I U N I V E R S E LT DESIGN OG TILGÆNGELIGHED W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT 2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R ) FORESTIL DIG! FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

A. C. RIIS-CSRSTENSEN

A. C. RIIS-CSRSTENSEN A. C. RIIS-CSRSTENSEN Tirsdag d. 30. Oktober 1906, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. w Privat Eftersyn: Fredag d. 26. Oktober 1906 Kl. 11 4. CATA LO G OVER C. 80 AALERIER OG STUØIER AF AFDØDE MARINEM

Læs mere

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009

Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference november 2009 Emma Gad gider lederne! Arbejdsmiljøkonference 2009 Emma Gad gider lederne! Oplæg ved Jan Nielsen Production Manager Leif Christiansen Miljø- og Kvalitetschef Daglig arbejdsmiljøleder Emma Gad gider lederne!

Læs mere

Stærke i tryk... Alt i tryk... Total leve ran dør af alt fra visitkort til skilte. til den rigtige pris

Stærke i tryk... Alt i tryk... Total leve ran dør af alt fra visitkort til skilte. til den rigtige pris Stærke i tryk... Alt i tryk... Total leve ran dør af alt fra visitkort til skilte til den rigtige pris Østvendsyssel Folkeblad anno 2015 Tirsdag den 28. juli 2015 88. Årgang Nummer 31 Happening ved skifergas-boreplads

Læs mere

P a rk ering i S v end b org

P a rk ering i S v end b org P a rk ering i S v end b org P a rk ering sstruk tur og p a rk ering sp olitik U d a rb ejd et a f S v en A lla n J ensen a s for S v end b org Kom m une Version 2.0 / TKL 1 I d e t fø lg e n d e e r d

Læs mere

VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE?

VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE? VI HAR EN HJERNESKADE! PÅRØRENDEPERSPEKTIVER TO ÅR EFTER EN HJERNESKADE? N E T V Æ R K S M Ø D E, S O C I A L S T Y R E L S E N D. 4. 3. 1 4 A A L B O R G U N I V E R S I T E T C E N T E R F O R D E V

Læs mere

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato:

Diktat 1. . Og så er den med at gå tur. Vi går lange ture langs. Navn: Klasse: Dato: Diktat 1 Hjemme hos mig har vi fået en u e va. Min søster og jeg jæ e med at passe den. Den er stærk som en lille b ø. Og så har den helt hvide n r. D er skarpe som et s æ. Når den er sulten, ab den med

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001

DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING FRA 7,4 PCT. I 2001 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg 22. august 2016 DE 1 PCT. RIGESTE BETALER 8,6 PCT. AF ALLE SKATTER OG AFGIFTER SVARENDE TIL 60 MIA. KR. EN STIGNING

Læs mere

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8.

Uhu en vampyr! Til læreren. Vejledning: Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. E K S T R A S I D E R T I L Side 1 Uhu en vampyr! Til læreren Indhold: 1. ordliste 2. ordkort 3. dominospil 4. miniscrabble 5. ord med G 6. opgaver 7. skriv med 8. krydsord L Æ S L Y D R E T 3 Vejledning:

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Pressen. har skrevet' 42. sæson. Sider 453 til 464. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi vi hele året Med sjællands største udvalg

Pressen. har skrevet' 42. sæson. Sider 453 til 464. Åbningstider: HUSK! Havemøbler har vi vi hele året Med sjællands største udvalg Pressen har skrevet' 2012 42. sæson Opdateret 25. April Sider 453 til 464 Åbningstider: i sommer halvåret 26. Marts til 29. Sep. Mandag kl. 11 00-19 00 Tirs-Ons-Tors kl.11 00-17 30 Fredag kl. 11 00-19

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

KVI NDER I MALERFAGET

KVI NDER I MALERFAGET KVI NDER I MALERFAGET De kønsopdelte uddannelsesvalg, okt ober 2009 $I$QLND/LYHUVDJH Seniorforsker, SFI det Nationale Forskningscent er for Velfærd 1 Dette oplæg: Om undersøgelse af kvinder i m alerfaget

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

TAK - Nyhedsbrev september 2007

TAK - Nyhedsbrev september 2007 Dette nummer: Indhold af nyhedsbrevet:... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Nyt Billedarkiv... 1 Nyt fra bestyrelsen.... 1 Klubtøj... 1 Nye toilet faciliteter... 2 Konkurrencen fra sidste nummer... 2 Klubben

Læs mere

Glasmontrer - prisliste 2013

Glasmontrer - prisliste 2013 Glasmontrer - prisliste 2013 Indholdsfortegnelse: Glasmontre, højde 90 cm Side 2 Glasmontre, højde 130/140 cm Side 3 Glasmontre, højde 187 cm Side 7 Glasmontre, højde 220 cm Side 8 Glasmontre, økonomi,

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk

Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk DEN ROBUSTE ALLÉ Beplantningsudvikler Københavns Kommune Anna Gerd Ellerbæk F O R Y N G E L S E S S T R AT E G I E R? Blandingsalléer eller barokke alléer Ledreborg Allé Foto fra P. Kortegaards planteskole

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011

Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dan-Ejendomme as Tuborg Boulevard 12 DK - 2900 Hellerup Lyngby d.23-04-2012 Indsigelse imod vandregnskabet på Dronningens Vænge 1-14 for år 2011 Dette dokument er en samlet indsigelse fra lejerne. Og indeholder

Læs mere

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk

Magnus Truelsen & Buch A/S Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk Magnus Truelsen & Buch Tagtækkervej 3 DK-5230 Odense M tlf.: 66 18 11 63 mail@magnus-truelsen.dk www.magnus-truelsen.dk 2 magnus truelsen & buch DT HADL OM GODT HÅDVÆK Det helt centrale element hos Magnus

Læs mere

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år.

Den 20. februar 1972 fylder landinspektør N ic. N ellem ann, Ålborg 80 år. LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 1972 side 001 FAGLIG KALENDER 28. februar - 2. m arts arran gerer foreningen efteruddannelseskursus i "Deklarationer, servitu tter og vedtæ gter på Byggecentrum i M iddelfart.

Læs mere

Velkommen til SAL Tryk

Velkommen til SAL Tryk DIN TRYKSAG HER Velkommen til SAL Tryk Vi ved, hvad gode kvalitets tryksager og god markedsføring vil sige, og hvilken betydning det har for den gode forretning. Vi hjælper dig med seriøs rådgivning, sørger

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000

Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 5. juni 2013 Industrien har nedlagt over halvdelen af de ufaglærte stillinger siden 2000 Mens beskæftigelsen af personer med en videregående

Læs mere

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås

8. november afholdes parallelt med FIG permanente komites gentager foreningens efteruddannelsesudvalg møde i Edinburgh. Foreløbigt program kan fås LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD 21. ÅRGANG NR. 14 DEN DANSKE LANDINSPEKTØRFORENING. LINDEVANGS ALLÉ 4. 2000 KØBENHAVN F. TLF.

Læs mere

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler.

Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Edw. S krri. Mandag d. 14. November 1904, Fm. Kl. 11% Fri Udstillings Lokaler. Privat Eftersyn: Torsdag d. 10. Novem ber 1904, Kl. 11 4. C atalog I OVER : MALERIER OG STUDIER AF DEN AFDØDE NORSKE MARIN

Læs mere

- - - - - - L ørdag d e n 1 1. a p r i l k l. 9.0 0 i E ge l u n d h a lle n.

- - - - - - L ørdag d e n 1 1. a p r i l k l. 9.0 0 i E ge l u n d h a lle n. Beder-Malling BMI K l u b m es t e rs k abe r for u n gd o m 2 0 1 5 V e l k o m m e n t i l k l u b m es t e rs k abe r i ba d m i n t o n. S æ so n e n 2 0 1 4-2 0 1 5 - - - - - - L ørdag d e n 1 1.

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM.

KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. 1571. (_ ^ q fotpografisamlingen ( A å C ^ KATALOG OVER EN PRIVAT MALERISAMLING DER BORTSÆLGES VED AUKTION i DEN FRIE UDSTILLINGS BYGNING MANDAG D. 15. MARTS 1909 KL. 11*/* FORM. EFTERSYN: FREDAG cl. 12.,

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag

MALERIER. Gi. Kongevej 27*29. Falkenbergs Auktioner. T elefon Falkenhergs Auktioner. Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag Falkenhergs Auktioner Fredag den 24. Marts 1916 Kl. 12 Middag bliver ved Auktion, der afholdes Gi. Kongevej 27*29 (Det ny Teater) bortsolgt en Samling MALERIER EFTERSYN: Onsdag den 22. Marts Kl. 10 8 Torsdag

Læs mere