Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler"

Transkript

1 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr Fremsat den 5. december 2008 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Jakob Axel Nielsen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler (Skærpelse af straffen for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler) 1 I lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler, som ændret ved 16 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 foretages følgende ændringer: 1. I 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler.«stk. 2 bliver herefter stk I 6 udgår», men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger«. Loven træder i kraft den 1. juli Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland

2 1. Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Regeringen lægger vægt på, at overtrædelser af dopingloven har klare konsekvenser, og det gælder især i tilfælde af handel med og distribution af dopingmidler. Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for udbredelse af dopingmidler, uanset om udbredelsen sker med henblik på økonomisk vinding eller af andre grunde. Der lægges med forslaget op til, at der i almindelighed skal idømmes frihedsstraf for forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. Samtidig lægges der op til, at der i de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes frihedsstraf for udbredelse af dopingmidler, skal ske en skærpelse af straffen. Doping er en fællesbetegnelse for stoffer, herunder lægemidler og euforiserende stoffer, der benyttes med sigte på at forøge idrætsudøverens præstationer Baggrund Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kulturministeriet offentliggjorde i januar 2008 en handlingsplan for bekæmpelse af motionsdoping (motionsdopingshandlingsplanen). Handlingsplanen indeholder tre initiativer med henblik på bekæmpelse af doping i landets motions- og fitnesscentre: 1) Støtte til Anti Doping Danmarks oplysningskampagne til bekæmpelse af doping blandt motionister, 2) gennemførelse af en obligatorisk mærkningsordning af fitness- og motionscentre samt 3) skærpelse af straffen i forbindelse med distribution af dopingmidler. Handlingsplanens punkt 1 om gennemførelse af en oplysningskampagne blandt motionister er udmøntet ved indgåelse af en aftale mellem Anti Doping Danmark, Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI), Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF), Kulturministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om støtte til Anti Doping Danmarks oplysningskampagne til bekæmpelse af doping blandt unge motionister. Punkt 2 i handlingsplanen om indførelse af en obligatorisk mærkningsordning for motions- og fitnesscentre er udmøntet ved lov nr. 430 af 29. maj 2008 om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. Der er hermed pr. 1. juli 2008 indført en obligatorisk mærkningsordning for motions- og fitnesscentre, der indebærer, at motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping. Nærværende lovforslag har til formål at udmønte punkt 3 i motionsdopingshandlingsplanen om skærpelse af straffen for distribution af dopingmidler. Det bemærkes, at den foreslåede skærpelse vil gælde generelt og således ikke kun i forbindelse med motionsdoping. Forslaget indgår i regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund. 2. Gældende ret Doping er som nævnt en fællesbetegnelse for stoffer, herunder lægemidler og euforiserende stoffer, der benyttes med sigte på at forøge idrætsudøverens præstationer. Lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven), der senest er ændret ved 16 i lov nr. 69 af 2. februar 2004, regulerer salg og besiddelse mv. af lægemidler, der kan anvendes til doping, mens ind- og udførsel, salg og besiddelse af euforiserende stoffer er reguleret i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli Lov om forbud mod visse dopingmidler finder efter lovens 1, nr. 1-5, anvendelse på følgende grupper af dopingmidler: 1) anabole steroider, 2

3 2) testosteron og derivater heraf samt tilsvarende stoffer med androgen virkning, 3) væksthormon, 4) erytropoietin og midler, som har lignende virkning ved at øge mængden af røde blodlegemer i blodet til over normale værdier for alder og køn, og 5) midler, som øger produktion og frigørelse af a) væksthormon, b) testosteron og derivater heraf eller af tilsvarende stoffer med androgen virkning eller c) naturligt erytropoietin. Ministeren for sundhed og forebyggelse er efter lovens 2 bemyndiget til at fastsætte, hvilke andre grupper af dopingmidler loven gælder for. Denne bemyndigelse er endnu ikke udnyttet. Det fremgår af lovens 3, at fremstilling, indførelse, udførelse, forhandling, udlevering, fordeling eller besiddelse af de dopingmidler, der er omfattet af loven, er forbudt, medmindre der er tale om lægeordineret anvendelse til sygdomsforebyggelse eller -behandling eller til videnskabelige formål. Overtrædelse af lovens 3 straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år, jf. lovens 4, stk. 1. Der kan efter lovens 4, stk. 2, pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5. Strafferammen i dopingloven på bøde eller fængsel i indtil 2 år svarer til strafferammen i lov om euforiserende stoffer. Lov nr af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret ved lov nr. 430 af 29. maj 2008, berøres ikke af forslaget. Der er ved Rigsadvokatmeddelelse nr. 3/2007 af 11. maj 2007 om sanktionspåstande mv. i dopingsager fastsat generelle retningslinjer for anklagemyndighedens strafpåstande i sager om overtrædelse af dopingloven. Det fremgår af Rigsadvokatens meddelelse, at mængden af dopingmidler i praksis som udgangspunkt opgøres i antal enheder uafhængigt af stofkoncentrationen, og uafhængigt af om midlerne er i pille- eller ampulform. Ved besiddelse af indtil enheder er strafpåstanden normalt bøde, således at bødepåstanden for 1-49 enheder er kr., mens den for enheder er på kr. Det fremgår videre af Rigsadvokatens meddelelse, at bødepåstandene finder anvendelse i sager om besiddelse af dopingmidler til eget forbrug, idet der ved besiddelse af større mængder end enheder som udgangspunkt nedlægges påstand om frihedsstraf. Ved besiddelse i fængsler af mængder under enheder bør der efter Rigsadvokatens meddelelse nedlægges påstand om frihedsstraf. Dette gælder, uanset om den pågældende er tidligere straffet for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler. Det fremgår videre af Rigsadvokatens meddelelse, at retspraksis vedrørende besiddelse med henblik på videreoverdragelse af mængder under enheder er begrænset. Efter meddelelsen kan sådanne sager som udgangspunkt afgøres med bøder, idet der dog i sager om videreoverdragelse, hvor overdragelsen har været systematisk og angår ikke ubetydelige mængder, bør nedlægges påstand om frihedsstraf. Efter meddelelsen bør der i gentagelsestilfælde, hvor der er sket videreoverdragelse som udgangspunkt nedlægges påstand om frihedsstraf. Der er i Rigsadvokatens meddelelse nævnt nogle eksempler på landsretsdomme, hvor tiltalte er blevet idømt frihedsstraf for overtrædelse af dopingloven. Det fremgår heraf, at der ved straffastsættelsen er lagt vægt på om dopingmidlet er videreoverdraget, om det har været bestemt til eget forbrug, og om tiltalte tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Der er endvidere lagt vægt på mængden og værdien af dopingmidlerne samt sundhedsrisikoen ved indtagelse af de pågældende midler. 3

4 Rigsadvokaten har endvidere til brug for overvejelserne om en skærpelse af straffen for udbredelse af dopingmidler foretaget en gennemgang af domstolspraksis på området siden Gennemgangen har alene omfattet domme, hvor der er idømt fængselsstraf for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler i form af salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse, og hvor denne overtrædelse må anses for hovedforholdet. Gennemgangen har således ikke omfattet domme, hvor der samtidig med domfældelsen for overtrædelse af lov om forbud mod visse dopingmidler tillige er sket domfældelse for anden kriminalitet, når denne anden kriminalitet må antages at have haft afgørende indflydelse på strafudmålingen. Da forholdsvis få domme opfylder disse kriterier, er angivelse af det gældende strafniveau behæftet med betydelig usikkerhed. Når gerningsmanden ikke tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, synes der i dag som hovedregel at blive udmålt en betinget straf i niveauet dages fængsel ved salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af op til omkring enheder. Når der er tale om betydelige mængder dopingmidler, fastsættes straffen i måneder. Der foreligger to domme, der vedrører salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse foretaget af personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. I den ene sag, der vedrørte besiddelse delvis med henblik på videresalg af 786 enheder, nedsatte landsretten den af byretten udmålte straf af ubetinget fængsel i 3 måneder til 60 dages ubetinget fængsel. Tiltalte var to gange tidligere idømt frihedsstraffe for ligeartet kriminalitet. I den anden sag var tiltalte tidligere idømt en bødestraf for ligeartet kriminalitet. Byretten udmålte straffen for bl.a. salg af enheder til 60 dages betinget fængsel. Retten lagde i den sidstnævnte dom vægt på tiltaltes særdeles gode personlige forhold og sagsbehandlingstiden. På baggrund af disse domme må det antages, at udgangspunktet, når tiltalte tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet, er en ubetinget frihedsstraf. Når der er tale om indsatte i fængsler, synes straffen for salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af selv helt små mængder (f.eks. 26 enheder) at blive fastsat som en kortere ubetinget frihedsstraf. 3. Sager om overtrædelse af dopingloven Om udviklingen i sager om overtrædelse af dopingloven fremgår det af motionsdopingshandlingsplanen, at der i tidsrummet 1. januar 2007 til 1. juli 2007 i Danmark er registreret 322 sager om distribution og salg af dopingmidler. Tilsvarende tal for 2006 er 343 sager og for sager. I 2005 er der registreret i alt 557 sager og 2006 i alt 654 sager. Rigsadvokaten har oplyst, at der i perioden 1. januar 2005 til 18. juli 2008 er truffet følgende antal afgørelser (dom, bødevedtagelse mv.), hvori der indgår overtrædelse af dopingloven: År Antal afgørelser (pr. 18. juli 2008) Det bemærkes, at tallene vedrører alle afgørelser for overtrædelse af dopingloven, dvs. både sager om salg og besiddelse. Sager, hvor der alene er idømt eller vedtaget en bøde på under kr., indgår ikke i opgørelsen, idet sådanne afgørelser ikke opdateres i Kriminalregisteret. 4

5 4. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses overvejelser En effektiv bekæmpelse af doping forudsætter en flerstrenget indsats, der bl.a. består af oplysningskampagner, frivillige aftaler og testordninger samt kontrol og retshåndhævelse. Hvis dopingmidler anvendes uden medicinsk begrundelse eller i doser, der langt overstiger anbefalingen, eller over længere tidsrum end sædvanligt, kan brugen indebære store helbredsmæssige risici for idrætsudøveren. Anabole steroider er en af den type dopingsubstanser, der er mest benyttet. Misbrug af steroider kan have negative konsekvenser af både fysisk, psykisk og social karakter. Misbrug kan føre til hjertestop, forkalket kredsløb, nedsat nyrefunktion, leverskader, sukkersyge, nedsat forplantningsevne samt depression, angstanfald og personlighedsforandringer. Indtagelse af væksthormon i store doser kan give sygeligt forøget vækst eller forstørrelse af nogle legemsdele. Et misbrug kan derudover være ledsaget af kriminalitet, vold og hærværk. Der kan således være såvel sundhedsmæssige som sociale omkostninger forbundet med misbrug af dopingmidler. Formålet med dopingloven er at begrænse raske menneskers brug af dopingmidler, og et væsentligt element i den forbindelse er forbuddet i dopinglovens 3 mod, at private indfører, fordeler eller forhandler midlerne, samt mod at private besidder midlerne til andet end de i loven udtrykkeligt nævnte lovlige formål. Det er Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses vurdering, at det er af stor betydning for en effektiv indsats mod doping, at overtrædelser af dopingloven har klare strafferetlige konsekvenser. Det gælder især i tilfælde af handel med og distribution af dopingmidler, idet den globale udvikling på dopingmarkedet og fortjenesten ved handel med dopingmidler kan friste personer, der begår organiseret kriminalitet. Det nuværende strafniveau afspejler efter Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfattelse ikke i tilstrækkelig grad ovennævnte væsentlige sundhedsmæssige og sociale risici, der er forbundet med misbrug af dopingmidler Lovforslaget Det foreslås derfor at indsætte en ny bestemmelse i dopingloven, hvorefter det forhold, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler betragtes som en skærpende omstændighed ved udmåling af straffen for overtrædelse af loven. Den foreslåede bestemmelse omfatter både overdragelse og besiddelse med henblik videreoverdragelse. Overdragelse omfatter såvel overdragelse mod vederlag som vederlagsfri overdragelse, der foretages for eksempel med henblik på oparbejdning af et marked for salg af dopingmidler. Med forslaget forudsættes, at der idømmes frihedsstraf ved forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler i strid med lovens 3 samt at der i de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes frihedsstraf, skal ske en skærpelse af straffen. Lovændringen indebærer, at der som altovervejende hovedregel vil skulle idømmes frihedsstraf i alle sager vedrørende overdragelse af dopingmidler eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse uanset hvilken mængde dopingmidler, der er tale om. Med forslaget forudsættes det, at der fremover, når der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af dopingmidler, som udgangspunkt skal fastsættes en kortere frihedsstraf i de tilfælde, hvor der i dag vil blive idømt en bødestraf. Når der er tale om salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder, bør der således fremover som udgangspunkt fastsættes en frihedsstraf på 7 dages fængsel. 5

6 For så vidt angår de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes en frihedsstraf, dvs. ved salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af enheder og derover, forudsættes det, at der sker en skærpelse af straffen. Da strafniveauet i disse sager imidlertid allerede i dag forekommer relativt højt sammenlignet med f.eks. narkotikakriminalitet, bør der som udgangspunkt ikke udmåles længere straffe end i dag. I stedet bør den straf, der i dag udmåles i sådanne sager, fremover som udgangspunkt fastsættes som en ubetinget frihedsstraf fremfor betinget frihedsstraf. Delvis ubetinget frihedsstraf (en såkaldt kombinationsdom) vil også kunne anvendes, hvis f.eks. tiltaltes personlige forhold eller lignende taler for det. Dette vil indebære en væsentlig skærpelse af straffen i forhold til i dag, hvor der som hovedregel idømmes en betinget straf, medmindre gerningsmanden er indsat i fængsel eller tidligere er dømt for ligeartet kriminalitet. For så vidt angår personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, må det nuværende strafniveau på som udgangspunkt 60 dages ubetinget fængsel for salg og besiddelse med henblik på videresalg af mængder under enheder anses for passende, og der tilsigtes ikke nogen ændring heraf. Straffen ved disse personers salg eller besiddelse med henblik på salg af mængder, der overstiger enheder, bør som hidtil som udgangspunkt fastsættes i måneder. For så vidt angår indsatte i fængsler lægges der ikke op til at skærpe strafniveauet, idet de tiltalte i sådanne sager allerede i dag idømmes ubetinget frihedsstraf for salg og besiddelse med henblik på videresalg af selv små mængder dopingmidler. Den konkrete straffastsættelse i hver enkelt sag vil fortsat bero på domstolenes vurdering i hvert enkelt tilfælde af sagens samlede omstændigheder, idet der i forbindelse med strafudmålingen eksempelvis vil kunne lægges vægt på, om der er tale om udbredelse af en betydelig mængde dopingmidler eller af dopingmidler af en betydelig værdi, om der er tale om udbredelse af dopingmidler i motions- og idrætsmiljøer, som f. eks. motions- og fitnesscentre samt idrætsforeninger eller om der er tale om udbredelse af dopingmidler til unge, herunder i miljøer, hvor unge almindeligvis færdes. Endvidere vil det ved udmålingen af straffen kunne tillægges betydning, såfremt der eksempelvis er tale om gentagen, systematiseret eller organiseret udbredelse af dopingmidler. Der vil desuden i forbindelse med strafudmålingen bl.a. kunne lægges vægt på, at der alene er tale om overdragelse af en ganske ubetydelig mængde af dopingmidler eller overdragelsen har en lejlighedspræget karakter og er sket uden vederlag. Endvidere indebærer lovforslaget en ændring af lovens territoriale gyldighed, idet Færøerne ved vedtagelse af lagtingslov nr. nr. 85 af 20. december 2004 om forbud mod visse dopingmidler har overtaget dopingområdet som et færøsk særanliggende. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 6

7 9. Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 10. Høring Forslaget har været sendt i høring hos Advokatrådet, alle byretter, Anti Doping Danmark, Brancheforeningen af Farmaceutiske Industrivirksomheder (BFID), Børne- og Kulturchefforeningen, Center for Idræt (Aarhus Universitet), Center for Muskelforskning (Rigshospitalet), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Farmaceutiske Højskole, Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds Aktivkomité, Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund, Dansk Farmaceutforening, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Fitness og Helse Organisation, Dansk Idrætsmedicinsk Selskab, Dansk Professionelt Bokse Forbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Eliteidrætsudøveres Forening, Danske Fysioterapeuter, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Danske Regioner, Den Almindelige Danske Lægeforening, Den Danske Dommerforening, Det Danske Center for Menneskerettigheder, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolsstyrelsen, Equinox Fitness, Farmakonomforeningen, Fitness.dk, Forbrugerrådet, Foreningen af offentlige anklagere i Danmark, Højskolernes Fællessekretariat, att. Idrætshøjskolerne, Idrættens Analyseinstitut, Institut for Idræt (Københavns Universitet), Institut for Idræt og biomekanik (Syddansk Universitet), KL, Kulturministeriets Udvalg for Idrætsforskning, Lokale- og Anlægsfonden, Landsforeningen af Beskikkede Advokater, Landsforeningen Ungdomsringen, Lægemiddelindustriforeningen LIF, Lægemiddelstyrelsen, Parallelimportørforeningen af Lægemidler, Politiforbundet i Danmark, Retspolitisk Forening, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rigsrevisionen, SATS, Sundhedsstyrelsen, Team Danmark, Vestre Landsret samt Østre Landsret. 11. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Til nr. 1 Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 7

8 Det foreslås, at der indsættes et nyt stk. 2 i dopinglovens 4, hvorefter det ved udmåling af straffen for overtrædelse af lovens 3 skal betragtes som en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler. Forslaget omfatter både overdragelse og besiddelse med henblik på overdragelse. Overdragelse omfatter såvel overdragelse af dopingmidler mod vederlag som vederlagsfri overdragelse, der foretages f. eks. med henblik på oparbejdning af et marked for salg af dopingmidler. Med lovforslaget forudsættes, at der sker en skærpelse af straffen i tilfælde af forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler i strid med lovens 3 således, at der idømmes frihedsstraf ved overdragelse eller besiddelse af dopingmidler med henblik på videreoverdragelse uanset hvilken mængde dopingmidler, der er tale om. Ændringen indebærer, at der som altovervejende hovedregel vil skulle idømmes frihedsstraf i alle sager vedrørende besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse og overdragelse uanset hvilken mængde dopingmidler, der er tale om. Endvidere forudsættes, at der i de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes frihedsstraf sker en skærpelse af straffen. Det forudsættes, at der fremover ved udmåling af straffen for salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af under enheder tages udgangspunkt i et strafniveau på 7 dages fængsel. For så vidt angår salg eller besiddelse med henblik på videreoverdragelse af enheder og derover, forudsættes det, at der fremover som udgangspunkt fastsættes en ubetinget frihedsstraf, der udmåles på samme niveau som efter hidtidig retspraksis. Delvis ubetinget frihedsstraf (kombinationsdom) vil også kunne anvendes, hvis f.eks. tiltaltes personlige forhold eller lignende taler for det. For så vidt angår personer, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet, tilsigtes der ikke nogen ændringer i strafudmålingen for så vidt angår salg og besiddelse med henblik på videresalg af mængder under enheder. Det forudsættes, at straffen ved disse personers salg eller besiddelse med henblik på salg af mængder, der overstiger enheder, som udgangspunkt udmåles i måneder. Endelig tilsigtes der ikke nogen ændringer i strafudmålingen for så vidt angår indsatte i fængsler, hvor der allerede i dag som udgangspunkt altid udmåles en ubetinget frihedsstraf for salg og besiddelse med henblik på videresalg af dopingmidler uanset mængden heraf. Den konkrete straffastsættelse i hver enkelt sag vil fortsat bero på domstolenes vurdering i hvert enkelt tilfælde af sagens samlede omstændigheder, idet der i forbindelse med strafudmålingen eksempelvis vil kunne lægges vægt på, om der er tale om udbredelse af en betydelig mængde dopingmidler eller af dopingmidler af en betydelig værdi, om der er tale om udbredelse af dopingmidler i motions- og idrætsmiljøer, som f. eks. motions- og fitnesscentre samt idrætsforeninger eller om der er tale om udbredelse af dopingmidler til unge, herunder i miljøer, hvor unge almindeligvis færdes. Endvidere vil det ved udmålingen af straffen kunne tillægges betydning, såfremt der eksempelvis er tale om gentagen, systematiseret eller organiseret udbredelse af dopingmidler. Der vil desuden i forbindelse med strafudmålingen bl.a. kunne lægges vægt på, at der alene er tale om overdragelse af en ganske ubetydelig mængde af dopingmidler, eller overdragelsen har en lejlighedspræget karakter og er sket uden vederlag. Til nr. 2 Som følge af Det færøske landsstyres vedtagelse af lagtingslov nr. 85 af 20. december 2004 om forbud mod visse dopingmidler, hvorved dopingområdet er overtaget af det færøske landsstyre som et færøsk særanliggende, foreslås bestemmelsen om lovens territoriale gyldighed ændret således, at det kommer til at fremgå af loven, at denne ikke gælder for hverken Grønland eller Færøerne. 8

9 Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli Den skærpede straf for distribution af dopingmidler finder anvendelse på forhold, der er begået efter lovens ikrafttræden. Til 3 Bestemmelsen fastlægger lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Grønland og for Færøerne. 9

10 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov nr. 232 af 21. april 1999 om forbud mod visse dopingmidler som ændret ved 16 i lov nr. 69 af 4. februar 2004 om ændring af forskellige love på Indenrigs- og Sundhedsministeriets område, foretages følgende ændring: 4. Overtrædelse af 3, stk. 1, eller vilkår som nævnt i 3, stk. 3, 2. pkt., straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. 1. I 4 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:»stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en skærpende omstændighed, at der er tale om forhandling, udlevering eller fordeling.«stk. 2. bliver herefter stk I 6 udgår», men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger«. 2 Loven træder i kraft den 1. juli

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2012/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-801-0009 Fremsat den 13. marts 2013 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN WWW.KUM.DK HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi

Læs mere

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven (Styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 8. februar 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Anne Høgenhaven Simony Sagsnr.: 2013-731-0027 Dok.: 662527 Forslag til lov om ændring af offererstatningsloven

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer LBK nr 748 af 01/07/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 12. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-14320-235 Senere

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0598 Fremsat den 9. maj 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3

Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Doping - Sanktionspåstande mv. i dopingsager-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 3.1.2014 Status: Historisk Udskrevet: 25.9.2017 Indholdsfortegnelse Sanktionspåstande

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: PSYKMED Sagsbeh.: SUMLPE Sags nr.: 1302301 Dok. nr.: 1825785 Dato: 19. november 2015 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren

Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve. 1. Justitsministeren bemyndiges til efter forhandling med børne- og undervisningsministeren Udlændingeafdelingen Dato: 4. juli 2013 Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2012-9300-0004 Dok.: 816291 Forslag til Lov om statsborgerskabsprøve 1. Justitsministeren bemyndiges

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. 2013/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j.nr. 036.78R.351 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer

Forslag. Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer Lovforslag nr. L 112 Folketinget 2015-16 Fremsat den 28. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister 2013/1 LSF 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2014-14841 Fremsat den 30. april 2014 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200)

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Forsvarsudvalget 2015-16 L 9 Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (Lovforslag L 200) Maj 2015 Et udkast til lovforslag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 5/2009 Til samtlige statsadvokater, DATO 23. marts 2009 samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. marts 2015 Sag 258/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven 2007/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Fremsat den 24. oktober 2007 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af teaterloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. maj 2016 Sag 259/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T2 (advokat Martin Cumberland, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 COD (2010) 0802 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Det Internationale Kontor Dok.: HLL40258 G R U N D N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til

2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016. Forslag. til 2007/2 LSF 139 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1433-320 Fremsat den 27. marts

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om film

Forslag. Lov om ændring af lov om film 2013/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin. Fremsat den 2. oktober 2013 af kulturministeren (Marianne Jelved) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag.

2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. 2008/1 LSF 194 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. Fremsat den 22. april 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register Lovforslag nr. L 90 Folketinget 2009-10 Fremsat den 16. december 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register (Frist for sletning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 110 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Økonomisk støtte til tandproteser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland FINANSMINISTERIET PERSONALESTYRELSEN Udkast 8. december 2008 J.nr. 08-801-3 Forslag til Lov om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Forslag. til. Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i rehabiliteringsteamet)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed LBK nr 216 af 17/02/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-1111-0006 Senere ændringer til forskriften LOV nr 736 af 25/06/2014

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2010/1 LSF 69 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017997 Fremsat den 17. november 2010

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag.

2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag. 2011/1 LSF 104 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-960-0002 Fremsat den 2. marts 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag

Læs mere

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1)

LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Lov om solarier 1) LOV nr 718 af 25/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1306097 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2013/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303116 Fremsat den 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om politiets virksomhed samt lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 65 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Dato: 3. november 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40699 Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. LBK nr 93 af 19/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1406589 Senere ændringer

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland 2008/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, REGSU, j.nr. 2003-12140-21 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) 2010/1 LSF 137 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Lov om ændring af lov om dansk indfødsret Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Ida Wiegand Justesen Sagsnr.: 2014-9300-0013 Dok.: 1341392 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Overgang til obligatorisk digital

Læs mere

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser

Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser Forslag til Lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske resurser 1. Formålet med denne lov er at sikre, at der sker en deling af udbyttet ved anvendelse af genetiske resurser med de, der leverer de

Læs mere

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.)

Forslag. til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født og opvokset i Danmark m.v.) Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Stine Busch Østergren Sagsnr.: 2013-9300-0007 Dok.: 910916 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Dansk indfødsret til unge født

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag.

2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016. Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag. 2009/1 LSF 212 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-831 Fremsat den 23. april 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Forslag. Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 2011/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-731-0005 Fremsat den 9. november 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 39 Folketinget 2011-12 Fremsat den 23. november 2011 af transportministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Forbud mod visse konstruktive ændringer,

Læs mere

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure)

Forslag. Til. Lov om ændring af dyreværnsloven. (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) Forslag Til Lov om ændring af dyreværnsloven (Strafskærpelse, påbuds- og forbudsordning, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure) I dyreværnsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1150 af 12. september

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring 2009/1 LSF 131 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05614 Fremsat den 25. februar 2010

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder)

Forslag. til. (Aromastoffer, aldersgrænser for salg af tobak og udstilling af tobaksvarer på tobaksudsalgssteder) L 139 (som fremsat): Forslag til ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer, lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 16 år og lov om forbud mod tobaksreklame

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen

Forslag. Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen 2012/1 LSF 71 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Kort- og Matrikelstyrelsen, j.nr. KMS-101-00004 Fremsat den 15. november 2012 af miljøministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og ungdomsskoleloven 1) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 273 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 19. januar 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: EHL40599 Udkast til Forslag til Lov om

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til

Forslag. Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) til 2011/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere