Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:"

Transkript

1 (Dagsordenen blev fremsendt i mail den 18. oktober 2004) Til medlemmerne af IT-styringsgruppen i DMU. Der er som aftalt på IT-styringsgruppens seneste møde booket møde et nyt møde i styringsgruppen tirsdag den 19.oktober 2004 kl med henblik på bl.a. drøftelse af IT-sektionens arbejdsprogram for 2005 og de foreløbige resultater fra afprøvningen af OpenOffice i DMU. Mødet afholdes som videomøde. Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. IT-sektionens arbejdsprogram for Oplægget til IT-sektionens arbejdsprogram fremsendes i 2 dokumenter. Det første er et sammenfattende diskussionsoplæg, mens det andet er en projektliste med en samlet oversigt over de aktiviteter, som ITsektionen forventer at kunne gennemføre i IT-sektionen vil på mødet redegøre for de vurderinger og prioriteringer, som lagt til grund for udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for 2005, ligesom der vil blive orienteret om omfanget af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, som IT-sektionen forventer at råde over i det kommende år. 3, Investeringsplan for IT-området IT-sektionen ønsker en drøftelse af hvilke elementer - udover den løbende serverfornyelse, der skal indgå i investeringsplanen for IT-området , jfr. vedhæftede bilag. 4. Foreløbig afrapportering fra afprøvningen af OpenOffice i DMU. Den aftalte afprøvning af OpenOffice her i DMU hos et mindre antal udvalgte pilotbrugere i afdelingerne og ITsektionen forløber ikke helt så hurtigt som oprindelig forventet, og mange af de foreløbige testrapporter, som DMU-pilotbrugerne har returneret til os, er derfor også på nuværende tidspunkt meget "tynde" - selvom der også er nogle gode besvarelser som f.eks. det vedhæftede eksempel. Det er IT-sektionens foreløbige vurdering på basis af de modtagne besvarelser er at OpenOffice-pakken vil kunne leve op til kravene i forbindelse med den almindelige "administrative" anvendelse i forbindelse med dokumentskrivning, regneark, præsentationer m.v., men at der selvfølgelig kræves en betydelig indsats omkring håndteringen af udvekslingen og snitfladerne i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere i omverdenen, som jo i meget stort omfang alle baserer sig på anvendelse af værktøjerne i Microsoft Office. Det er ligeledes også klart, at forskningsinstitutionernes "tungere" brugere løber ind i problemer med OpenOffice i den nuværende version 1, når det gælder f.eks. store og komplekse regneark, ligesom den nuværende version af OpenOffice mangler et database-modul, som svarer til Microsofts Access. IT-sektionen ønsker derfor en drøftelse med ITstyringsgruppen af de forskellige muligheder og tidsterminer for en implementering. OpenOffice kan jo rulles ud til alle brugere i den nuværende version 1 i løbet af relativ kort tid - eller vi kan afvente at version 2 foreligger i en velafprøvet udgave i løbet foråret/forsommeren 2005, idet den kommende nye version netop retter op på en stor del af problemerne omkring regnearkssiden og det manglende databasemodul. Og en helt tredie mulighed er jo også nu at ibrugtage Writer (som svarer til Microsofts Word) i løbet af kort tid, og så vente med Calc (som svarer til Ecel) og Impress (som svarer til PowerPoint) til version 2 af OpenOffice (med de forbedrede faciliteter) foreligger i foråret En fjerde mulighed er selvfølgelig at et antal brugere i forskningsinstitutionerne med særlige behov fortsætter med at anvende Ecell og Access. Det er IT-sektionens anbefaling at DMU arbejder for at ibrugtagningen af OpenOffice sker på basis af version 2, og det vil sige medio IT-sektionen arbejder i øvrigt i den kommende tid videre på - sammen med CFK og GEUS - at få foretaget en samlet omkostningsanalyse for implementeringen af OpenOffice, og IT-styringsgruppen vil blive orienteret om resultaterne af denne analyse. 5. Den kommende brugertilfredshedsundersøgelse vedr. pc-supporten i DMU. Da pc-supporten pr. 1. januar 2004 blev overført fra afdelingerne til IT-sektionen, blev det også aftalt at ordningen skulle evalueres via en brugertilfredshedsundersøgelse ved udgangen af IT-sektionen vil gerne kort drøfte planlægningen af og det efterfølgende opfølgningsarbejde på denne (spørgekema-)undersøgelse med IT-styringsgruppen, bl.a. for at høre om der er særlige synspunkter på hvilke emner, der skal belyses ved undersøgelsen.

2 2 6. Meddelelser fra IT-sektionen. En række skriftlige meddelelser er vedlagt. Eventuelle uddybende spørgsmål til meddelelserne drøftes på mødet. 6. Eventuelt. Med venlig hilsen Steen Dan Christiansen IT-sektionen

3 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 12. oktober 2004 IT-sektionen SDC/BMu/- C:\loadup\ap05-disk-oplaeg til it-udvalg v4.doc Oplæg til IT-udvalgene vedr. IT-sektionens arbejdsprogram for Indledning Resultatkontrakt-mål som IT-sektionen skal bidrage til Prioriteringskriterier De vigtigste opgaver i IT-sektionens arbejdsprogram-mål i Økonomi og ressourcer... 7 Bilag 1. Projektliste Indledning. IT-området er i spil i mange sammenhænge, og der er kommet særlig fokus på det i forbindelse med statens satsning på digital forvaltning, og på forventningen om at IT kan bruges som middel til generelt at opnå effektiviseringer i både den offentlige og den private sektor. Derfor stilles der i øjeblikket mange nye krav som myndigheder og institutioner, og dermed deres IT-afdelinger, skal leve op til. I Miljøministeriet (MiM) er det blevet nødvendigt at skifte Office-pakke og e- postsystem, ligesom der er fuld gang i forberedelserne til indførelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Disse opgaver, der også omfatter DMU, giver os nogle ekstra udfordringer, bl.a. fordi vi har andre behov end de administrative dele af MiM. F.eks. medfører det nye fælles e-postsystem at vi i DMU skal implementere Microsofts Active Directory og få dette til at spille sammen med den directory service (edirectory) som vi har anvendt gennem mange år til at binde vore systemer sammen. I DMU er de generelle stramninger årsag til den aktive strategi, som også for IT-sektionen medfører krav om fortsat at forbedre Nogle udfordringer set fra DMU s ITsektions perspektiv. DMU. RK-mål og AP-mål Udarbejdelse af revideret datastrategi Revision af IT-strategi IT-kompetenceudvikling af alle medarbejdere Deltagelse i EU-projekter/IT-støtte til afdelingers EU-projekter Eksternt salg af ekspertise, bl.a. til CfK (Center for Koncernforvaltning) Økonomiske begrænsninger. Ministeriet Koncernmål MiM s udarbejdelse af revideret IT-strategi Koordinering på IT-området i MiM ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) OpenOffice (integration m. andre applikationer bliver en særlig opgave) Active Directory pga. nyt e-post system og ESDH Risikovurderingsanalyse. Omverdenen. Fælles statslige aktiviteter: Rammer for ITstrategier og IT-sikkerhed, Rigsrevisionens krav. Fælles offentlige aktiviteter: Strukturreform, Digital forvaltning, IT-arkitektur, Standardisering af dataudveksling Tendenserne omkring centralisering og outsourcing Open Source påvirkningen af markedet Virus, spam, spyware, hacking osv. effektiviteten, spare på ressourcerne og tjene flere penge. I denne sammenhæng blev pc-supporten pr. 1. januar 2004 flyttet fra den decentrale placering i afdelingerne til IT-sektionen. Selvom den samlede mandressource til pc-support hermed blev reduceret, har supporten efter IT-sektionens

4 2 vurdering fungeret tilfredsstillende. Alligevel skal vi arbejde ud fra en ledelsesforventning om fortsatte effektiviseringer i 2005 og de efterfølgende år. I 2004 har det været nødvendigt at skaffe øget indtægtsdækning, bl.a. gennem deltagelse i et EUprojekt og øget salg af ydelser til den øvrige del af ministeriet. Alle disse faktorer og flere til betyder at den omstillingsproces, der er i gang i IT-sektionen fortsætter i Konkret drejer det sig om flytning af visse opgaver omkring drift af servere m.m. fra AC ere til HK ere, bl.a. med henblik på at skaffe flere ressourcer til udviklingsopgaver. Herudover har IT-sektionen fokus på sikkerhedsområdet og på yderligere kompetenceudvikling, herunder certificering af nogle medarbejdere på specifikke områder. 2. Resultatkontrakt-mål som IT-sektionen skal bidrage til. Overordnet skal indsatsen i 2005 bidrage til opfyldelsen af de mål der er opstillet i DMU s resultatkontrakt for , og ud af disse er det nedenstående mål og indikatorer, IT-sektionen skal bidrage direkte til. RK mål DMU 5. DMU har løbende rapporteret resultaterne af overvågningen til de nationale myndigheder, EU, EEA samt internationale konventioner og organisationer, og DMU har gjort data offentligt tilgængelige. - DMU 16. DMU s stabsfunktioner understøtter en ressource- og omkostningseffektiv drift af DMU og de enkelte afdelinger. Indikatorer - En DMU datastrategi med fokus på øget anvendelse af DMU data er implementeret. - Benchmarking på udvalgte driftsområder dokumenterer en effektiv drift. RK-mål og indikatorer som IT-sektionen skal understøtte. I forhold til RK-mål DMU 5 ligger IT-sektionens bidrag i opgaverne omkring deltagelse i udarbejdelsen af datastrategien, erfaringsudvekslings- og kompetenceopbyggende møder for systemudviklerne, samt deltagelse i fællesministeriel koordinering omkring præsentation af data. Der var i 2004 forventet en større aktivitet på dette område, primært pga. det fællesministerielle projekt MiljøOnline, som imidlertid af Departementet blev stillet i venteposition pga. mangel på økonomiske midler. Det forventes nu at arbejdet omkring DMU s datastrategi tages op igen i 2005, og at strukturreformen derudover vil medføre arbejde på dataområdet, som IT-sektionen skal bidrage til. I forhold til RK-mål DMU 16 har IT-sektionen i 2004 overtaget den samlede support af pc erne i DMU, og arbejdet på at strømline dette så meget som muligt. I efteråret 2004 skal pc-supporten evalueres gennem en brugerundersøgelse, og derefter, dvs. ind i 2005, skal vi arbejde videre med forbedring og effektivisering af pc-supporten, bl.a. på baggrund af undersøgelsens resultater. Derudover betyder dette RK-mål (DMU 16) at vi må se både de enkelte opgaver og prioriteringen mellem dem i effektiviseringens lys, uden dog at gå på kompromis med IT-strategiens visioner om høj kvalitet, høj tilgængelighed til IT-systemerne osv.

5 3 3. Prioriteringskriterier IT-sektionen har opstillet nogle overordnede prioriteringskriterier der kan være udgangspunkt for drøftelsen om hvilke særlige aktiviteter der planlægges gennemført i 2005, ligesom disse kriterier kan være grundlaget for projektstyringen i årets løb: IT-Sikkerhed. Effektivisering. Kompetenceudvikling. Dette betyder selvfølgelig ikke at vi glemmer de sædvanlige mål omkring god kvalitet i IT-supporten, høj stabilitet i driften af de fælles IT-systemer osv. De tre nævnte prioriteringskriterier er efter IT-sektionens vurdering ikke i modstrid med de sædvanligvis høje ambitioner, og der vil blive stræbt efter at få ønskerne til at gå op i en højere enhed. På IT-sikkerhedsområdet bliver alle statsinstitutioner i øjeblikket stillet overfor en række nye krav og det indebærer at vi i 2005 skal arbejde med definition af procedurer i henhold til den danske standard DS-484. Det vil kræve en større ressourceindsats i definitions- og indkøringsperioden, men derefter må det forventes at de mere faste og præcise procedurer bidrager til effektiviseringsbestræbelserne, samtidig med at det ønskede sikkerhedsniveau for DMU fastholdes. Det er desuden et krav at der skal udarbejdes en risikovurderingsanalyse, hvor ledelsen bl.a. tager stilling til hvilke risici man vil leve med, og hvilke der skal fjernes/mindskes gennem diverse tiltag. Endelig skal der i 2005 formuleres en overordnet IT-sikkerhedspolitik for institutionen. Nødvendigheden af fortsat at have fokus på effektivisering fremgår af argumentationen i oplæggets indledende afsnit, og IT-sektionen vil derfor også give dette område høj prioritet i For bedst muligt at leve op til kravene om at IT-sektionen skal være omstillingsparat og effektiv, vil vi bl.a. fokusere på kompetenceopbygning. Det gælder den interne uddannelse i IT-sektionen, hvor nogle medarbejdere allerede er i gang med forløb der afsluttes med certificering i f.eks. IT-sikkerhedsledelse, serverstyresystemer m.v. Desuden gælder det kompetenceopbyggende aktiviteter for systemudviklere, og for DMU s IT-brugere i det hele taget. 4. De vigtigste opgaver i Det er selvfølgelig supporten og driften, der er IT-sektionens vigtigste opgaver, og det er også her at langt den største del af ressourcerne anvendes. Men derudover er det også vigtigt at der prioriteres mellem resten af ressourcerne, der bl.a. omfatter koordinerende opgaver, udviklingsprojekter, indtægtsdækkede aktiviteter og eksternt IT-samarbejde. Mens ressourceforbruget og opgaverne i forhold til support og drift langt hen ad vejen er fast disponeret, så gælder det at fordelingen af mandressourcerne til de øvrige opgaver i højere grad kan gøres til genstand for drøftelse og prioritering. Projektlisten i bilag 1 omfatter de opgaver og aktiviteter IT-sektionen kan forudse på nuværende tidspunkt. Vi har valgt nedenfor at fremhæve nogle af de vigtigste opgaver, som samtidig er de mest interessante at drøfte. Risikovurderingsanalyse og ny sikkerhedspolitik. I 2005 skal der, bl.a. efter krav fra Rigsrevisionen, gennemføres en risikovurderingsanalyse, hvor ledelsen fastlægger hvilket sikkerhedsniveau DMU skal efterleve på IT-området, ligesom der skal formuleres en af ledelsen godkendt sikkerhedspolitik.

6 4 Fastlæggelse af sikkerhedsprocedurer i henhold til dansk standard DS-484. Alle statsinstitutioner skal overholde den danske standard DS-484 (del I) for sikkerhedsprocedurer. Derfor skal IT-sektionen i løbet af 2005 have procedurerne fastlagt og dokumenteret, således at det af ledelsen fastlagte sikkerhedsniveau efterleves. Sikkerhed i forbindelse med fjernadgang til DMU s netværk. Nogle af de største sikkerhedsrisici opstår i forbindelse med anvendelse af fjernopkobling fra hjemme-pc er eller andre institutioner. Det skyldes bl.a. at den automatik vi har på det interne net i DMU til sikkerhedsopdatering af pc erne ikke når ud til de pc er der kobler op via Internettet. Derfor vil automatisering af sikkerhedsopdateringer, kontrol af sikkerhedsniveau ved opkobling, adgang til flere applikationer ved hjælp af terminal services etc. skulle videreudvikles. Bedre understøtning af mobilitet. Med det stigende behov for mobilitet, skal der stilles flere og bedre faciliteter til rådighed, f.eks. automatisk synkronisering af data, således at backup af data på bærbare pc er sikres. Serverkonsolidering. I 2005 vil vi analysere mulighederne for at gennemføre yderligere serverkonsolidering og her vil specielt OpenVMS og Novell Netware være i fokus. Derudover skal det afklares om DMU ønsker at ibrugtage såkaldt Bladeserver -teknologi til på fælles basis at levere stor regnekapacitet til brug for bl.a. modelberegninger. Rollebaseret systemadministration. Ved hjælp af edirectory kan vi uddelegere forskellige systemadministrative opgaver på ITsystemerne, uden at give alle rettigheder til alle. Dette giver os bedre muligheder for at fordele opgaverne mellem AC- og HK-grupperne, og mellem dem der arbejder med henholdsvis serveradministration og support, og dermed for at udnytte arbejdskraften mest hensigtsmæssigt. Redesign af desktop en. Efter ibrugtagningen af Z.E.N.works for Desktops version 4 (desktop-management-værktøj) i 2004 har vi fået adgang til en række nye faciliteter, som ikke alle er taget i brug. Vi har f.eks. mulighed for at automatisere synkronisering/backup af data på bærbare pc er og hjemme-pc er med DMU-data, samt for at stille automatiserede software-installationer til rådighed på bærbare computere, på tidspunkter hvor de ikke er koblet til netværket. Kompetenceudvikling. IT-sektionen vil i 2005 fortsætte kompetenceudviklingsaktiviteterne, og i det nye år vil vi bl.a. have fokus på at erhverve flere certificeringer. Der er tale om både selvstudieaktiviteter og formaliseret kursusdeltagelse, og nogle af disse aktiviteter forventes at resultere i certificering som CNE (Certified Novell Engineer), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), CIESSP (Certified Information Systems Security Professional). Det er planen at følge op på de kompetenceudviklingsaktiviteter som blev gennemført i 2003 og 2004 for systemudviklerne. Desuden vil vi komme med tiltag i forhold til den generelle brug af IT-systemerne i DMU, og nogle af disse aktiviteter vil være rettet mod ibrugtagning af OpenOffice og ibrugtagning af nyt e-postsystem med mulighed for digital signatur. I denne forbindelse forventer vi også at revurdere superbrugerkonceptet. Implementering af OpenOffice. Som led i en fællesministeriel beslutning forventes det, at OpenOffice skal ibrugtages i DMU i løbet af sommeren 2005, hvor version 2 vil foreligge i en velafprøvet udgave. Udrulningen af OpenOffice baseres på en automatiseret installation, specifikt designet til DMU s behov.

7 5 Bidrage til implementering af datastrategi. I 2004 var det planlagt at IT-sektionen skulle bidrage til implementeringen af datastrategien med mindst 2 mandmåneder. Da koncernledelsesprojektet MiljøOnline mod forventning ikke blev igangsat, blev DMU s aktiviteter omkring videreudvikling af datastrategien også sat på vågeblus. IT-sektionen har i stedet brugt ressourcen på andre relevante data-aktiviteter, bl.a. analyseprojektet omkring mulighederne for at oversætte Standat til et XML-format. IT-sektionen forventer nu at indsatsen omkring datastrategien kommer til at ligge i 2005, formodentlig i en udgave der er afledt af nye forpligtelser i forbindelse med strukturreformen. Desuden forventes opgaverne omkring Standat, samt anvendelse af XML i det hele taget, også at fortsætte i 2005, ligesom den sandsynlige etablering af en domænekomité for miljø- og naturdata vil medføre aktiviteter omkring standardisering af dataudveksling i Metadirectory identitetsstyring. I efteråret 2004 implementeres et såkaldt metadirectory i DMU. I første omgang vil fokus for dette "metadirectory" være synkroniseringen af brugernavne, passwords, afdelingstilhørsforhold etc. mellem DMU s eksisterende directory service - NDS edirectory - og Microsoft's Active Directory (Active Directory er en forudsætning for at kunne gennemføre den besluttede opgradering til det nye e-postsystem Echange 2003). Udover denne initielle implementering af et metadirectory i DMU, er perspektivet at udnytte metadirectory'ets mulighed for identitetsstyring ("Identity Management") på tværs af en række applikationer. Ét eksempel på en sådan opgave kunne f.eks. være sikring af at en medarbejders telefonnummer altid er det samme i personaledatabasen, i postsystemet og på hjemmesiden (Når det rettes i personaledatabasen vil det fremover også automatisk blive rettet de 2 andre steder). Da metadirectory teknologien er en generel teknologi, kan den på det lidt længere sigt - udover at sikre ajourført identitets-relateret information i de involverede systemer - ligeledes benyttes til at synkronisere enhver form for information imellem de systemer man ønsker at lade indgå i en sådan "data-udveksling". I 2005 vil vi gennemføre et projekt, hvor vi udvælger et for DMU relevant eksempel på en sådan data-udveksling, og herigennem viser mulighederne ved konceptet, således at det fremover vil være en service, som IT-sektionen kan hjælpe databaseadministratorer i DMU med at udnytte til at spare manuelle rutiner omkring opdatering af data på f.eks. de dynamiske sider på Øget IT-samarbejde i Miljøministeriet og med andre sektorforskningsinstitutioner. For så vidt angår de fællesministerielle samarbejdsrelationer på IT-området gælder det, at der i 2005 må forventes et mere udbygget samarbejde med såvel Center for Koncernforvaltning (tidligere CFI) som IT-afdelingerne på GEUS og KMS, bl.a. som følge af en række nye fælles initiativer og projekter på IT-sikkerhedsområdet i forbindelse med edag2 (med digital signatur) og risikovurdering. Der vil i 2005 endvidere være fokus på koordinerende opgaver i forbindelse med implementeringen af OpenOffice som ny Officepakke i ministeriet og på forberedelserne til ibrugtagningen af det nye ESDH-system, som DMU er med på fra medio IT-sektionen forventer i 2005 endvidere at indgå i en række tættere samarbejdsrelationer med andre sektorforskningsinstitutioner omkring rabataftaler, driftsafvikling m.v.

8 6 5. IT-sektionens arbejdsprogram-mål i I nedenstående tabel er IT-sektionens oplæg til AP-mål indsat i skemaet med RK-mål for RK mål AP-mål DMU 5. DMU har løbende rapporteret resultaterne af overvågningen til de nationale myndigheder, EU, EEA samt internationale konventioner og organisationer, og DMU har gjort data offentligt tilgængelige. - DMU 16. DMU s stabsfunktioner understøtter en ressource- og omkostningseffektiv drift af DMU og de enkelte afdelinger. Målformuleringerne omkring datastrategi m.v. forudsættes her videreført med samme ordlyd som i 2004: - DMU har en ny datastrategi gældende for RKperioden med en vision om øget anvendelse af DMU data og fokusering på kvalitetssikring. - DMU har understøttet initiativer, der på tværs af MiM sikrer mere ensartet præsentation af og adgang til data og sikrer udvikling af infrastruktur for håndtering og udveksling af data. IT-sektionens forslag til nye AP-mål for 2005: - Effektivisering af udvalgte driftsfunktioner gennemført med de mindst mulige kvalitetsforringelser. - Deltage i arbejdet omkring datastrategi, datahåndtering, systemudvikling o.l. i afdelingerne. - Risikovurderingsanalyse gennemført og overordnet IT-sikkerhedspolitik formuleret. - Kravene fra e-dag 2 er opfyldt af DMU. Indikatorer - En DMU datastrategi med fokus på øget anvendelse af DMU data er implementeret. - Benchmarking på udvalgte driftsområder dokumenterer en effektiv drift. Indikatorformuleringerne forudsættes også videreført fra 2004: - DMU har vedtaget en DMU-datastrategi med en tilhørende faseopdelt handlingsplan. - DMU har overholdt tidsplan og milepæle i styringen af koncernledelsesprojektet MiljøOnline. Der er igangsat arbejde i datakoordineringsgruppen (med bistand fra IT-sektionen) omkring en fælles strategi for harmonisering af datamodeller og udvekslingsformater i MiM. Forslag til indikatorer for 2005: - En gennemsnitlig oppetid på de vitale IT-serivces i 2005 på mindst 99,7% inden for normal arbejdstid og 99,0% uden for normal arbejdstid. - Mindst 2 mandmåneders bistand ydet til implementering af ny datastrategi. - Det acceptable niveau for IT-sikkerhed i DMU er fastlagt og godkendt af ledelsen. - Det er muligt i DMU at underskrive e- post med digital signatur. - Metadirectory etableret som en service i DMU. Forslag til AP-mål som IT-sektionen forventes at understøtte i Relevant eksempel på auto-synkronisering mellem forskellige typer databaser implementeret v.h.a. metadirectory.

9 7 6. Økonomi og ressourcer. IT-sektionens personaleressourcer i 2005: IT-sektionen forventer i 2005 at kunne råde over den samme samlede mandressource som i 2004, nemlig i alt 14,0 årsværk. Det forudsættes herved, at én midlertidig HK-stilling som udløber pr. 31. december 2004, gøres til en permanent stilling, idet IT-sektionen oppebærer fuld indtægtsdækning for den pågældende medarbejder. Den forventede fordeling af IT-sektionens samlede årsværksressourcer i 2005 er i nedenstående skema fordelt på de hovedområder, som sektionens aktiviteter er fordelt på. Til sammenligning er de tilsvarende tal fra arbejdsprogrammet for 2004 medtaget i skemaet. Opmærksomheden henledes på, at der med virkning fra årsskiftet 2004/2005 ændres på fordelingen på hovedområder, idet ITsupporten, som omfatter hovedparten af IT-sektionens indtægtsdækkede aktiviteter, forudsættes udskilt fra Drift og vedligeholdelse som et nyt selvstændigt hovedområder. De i skemaet angivne budgettal er således ikke direkte sammenlignelig med den foretagne tidsregistrering for 2004, hvor IT-supporten er indeholdt i et samlet hovedområde, der benævnes Drift, vedligeholdelse og support. Fordelingen af mandressourcer 2004-årsværksfordeling 2005-årsværksfordeling på hoved- områder I alt Heraf finansieret I alt Heraf finansieret Ledelse 0,8 0,8 Drift og vedligeholdelse 5,0 4,6 IT-support 6,0 5,0 6,0 5,5 Udviklingsopgaver 1,7 0,2 1,9 0,1 Eksternt IT-samarbejde 0,5 0,1 0,7 0,2 I alt 14,0 5,3 14,0 5,8 Det fremgår af skemaet, at IT-sektionen forventer at kunne skaffe finansiering på godt 40 % af de årsværksressourcer, som vi forventer at råde over i IT-sektionens økonomi i I henhold til de af Direktionen udmeldte budgetrammer for 2005 forudsættes det, at IT-sektionen i det kommende år er tildelt en ordinær basisbevilling på i alt kr. til dækning af alle løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på det centrale IT-område samt lønudgifterne til de årsværksressourcer, som ikke er dækket af anden finansiering. Af den samlede tildelte budgetramme vil en sum på kr. være reserveret til dækning af udgifterne i forbindelse med GIS-basis, som IT-sektionen administrerer, idet GIS-basis omfatter udgifterne til fælles kortdata samt licens- og vedligeholdelsesudgifterne på GIS-området. Budgetrammen skal endvidere i medfør af en tidligere koncernledelsesbeslutning dække den årlige overførsel til MEIS, som i 2005 forventes at udgøre kr. Endelig bemærkes det, at der i budgetrammen også er indarbejdet den tidligere udmeldte rammebesparelse på i alt kr. for IT-sektionen i forbindelse med de generelle finanslovsbesparelser, som DMU fik pålagt, idet den konkrete udmøntning af denne rammebesparelse blev aftalt med IT-styringsgruppen. I nedenstående oversigt er først anført fordeling af de budgetterede udgifter og indtægter i 2004, og dernæst de tilsvarende tal for Det fremgår af oversigten, at IT-sektionen budgetterer med stigende indtægter i 2005 set i forhold til 2004.

10 Udgifter Indtægter i 1000 kr. Løn Andre udgifter Udgift i alt Heraf basis Ledelse Drift og vedligeholdelse IT-support Udviklingsopgaver Eksternt IT-samarbejde Ekstra overførsel til MEIS GIS-basis Total Udgifter Indtægter i 1000 kr. Løn Andre udgifter Udgift i alt Heraf basis Ledelse Drift og vedligeholdelse IT-support Udviklingsopgaver Eksternt IT-samarbejde Ekstra overførsel til MEIS GIS-basis Total Afslutningsvis bemærkes det, at der - lighed med tidligere år - også i 2005 må påregnes behov for omprioriteringer i årets løb i forhold til de nu beskrevne opgaver og aktiviteter, bl.a. som følge af beslutninger i DMU s ledelse eller på fællesministerielt plan. Sådanne op- og nedprioriteringer vil som hidtil blive konkret aftalt med IT-styringsgruppen. DMU, den 12. oktober 2004: Steen Dan Christiansen IT-sektionen Bjarne Munk IT-sektionen

11 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 12. oktober 2004 IT-sektionen SDC,BMu/- C:\Loadup\ AP05 IT-sek Projektliste v4-1.doc IT-sektionens arbejdsprogram for Projektliste (inddelt efter projektområder). Indhold. 0. Indledning Ledelse og støttefunktioner Ledelse Drift og vedligeholdelse af fælles IT-systemer Metadirectory services, drift og monitorering Novell-services, drift Windows-servere, drift E-post, kalender og e-fa, drift OpenVMS-servere, drift Servere til administrative systemer, drift Backup og restore Netværk, drift Softwarelicenser og leverandørkontakter Vedligeholdelse af sikkerhedsniveau Akkrediterede procedurer og øvrig dokumentation Desktop-management Faglig vedligeholdelse Drift i øvrigt IT-Support Brugeradministration Information og brugeruddannelse Brugerservice og support til afdelingerne Telefoni- og videokonferencesystem Udviklingsopgaver i IT-sektionen Sikkerhed Effektivisering Implementering af OpenOffice Bidrag til implementering af datastrategi Erfamøder og kompetenceopbygning for systemudviklere Deltagelse i ICTE-PAN Videreudbygning af metadirectory-services Analyse af Netware på Linu Analyse af muligheder for driftsoptimering Analyse af muligheder for øget anv. af Open Source software Eksternt IT-samarbejde Bistand til MEIS og andre eksterne parter IT-koordinering i Miljøministeriet IT-sikkerhedskoordinering Ny Office-pakke i ministeriet ESDH-forberedelser Rabatforhandlinger og erfaringsudveksling med andre sektorforskningsinstitutioner....14

12 2 0. Indledning. De overordnede kapitler i denne projektliste er IT-sektionens projektområder. Under hvert projektområde er der en beskrivelse, samt en række aktiviteter. 1. Ledelse og støttefunktioner. For beskrivelse henvises til den ene aktivitet som projektområdet består af (se nedenfor) IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 0,8 årsværk på ledelse. 1.1 Ledelse Projektansvarlig i afdelingen: SDC Projektstart: Projektslut: Dette projekt omfatter en række overordnede opgaver omkring den daglige ledelse af IT-sektionen, strategilægning, planlægning, intern koordination, arbejdsplanlægning og tilrettelæggelse samt gennemførelse af PU-samtaler og planlægning af kompetenceudvikling for IT-sektionens medarbejdere. Blandt de centrale opgaver vil være den fortsatte rådgivning til DMU s direktion og ledelsesgruppe samt betjeningen af institutionens IT-styringsgruppe og de tre lokale IT-udvalg. Arbejdet omfatter også administration af "GIS-basis", deltagelse i DMU s interne udvalg og arbejdsgrupper samt ad hoc møder i relation til forskellige interne projekter. Årsværk: 0,8 Projektdeltagere: BMu. 2 Drift og vedligeholdelse af fælles IT-systemer. Dette projektområde, som er et af dem der beslaglægger en stor del af IT-sektionens mandressourcer, omfatter drift og vedligeholdelse af alle de fælles IT-systemer i DMU. Udover den basale drift og vedligeholdelse er der også en række mere fremadrettede aktiviteter, som f.eks. udvikling af automatiserede softwareinstallationer, samt installation og ibrugtagning af nye faciliteter. Der vil i 2005 være fokus på at IT-sektionen får udbygget kompetencerne i forhold til håndtering af de nye teknologier der løbende vinder frem omkring drift af servere m.m. I nogle tilfælde vil der blive tale om egentlige certificeringer. IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 4,6 årsværk på drift og vedligeholdelse. 2.1 Metadirectory services, drift og monitorering. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Identitetsstyring, vedligeholdelse, health check og performance tuning af NDS edirectory, Active Directory m.v. Årsværk: 0,1 Projektdeltagere: JDB, MiJ, JG

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

It-Strategi 2013-2015

It-Strategi 2013-2015 It-Strategi 2013-2015 for Kirkenettet Januar 2013 Dokument nr. 5606-13 Forord Folkekirkens It er folkekirkens og ministeriets fælles it-enhed og har ansvaret for drift, vedligeholdelse og videreudvikling

Læs mere

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed

Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy Infrastruktur og sikkerhed Network Consultancy har mange års erfaring med rådgivning omkring design og implementering af infrastruktur- og systemintegrationsløsninger. Opbygning og

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan

Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling. Oplæg til it-strategi og -handlingsplan Nyt CVU for Fyn, Vejle og Jelling Oplæg til it-strategi og -handlingsplan September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefalinger 1 2. Indledning 3 2.1 Baggrunden for it-strategiarbejdet 3 2.2 CVU

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

It-Strategi 2010-2012

It-Strategi 2010-2012 It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken januar 2010 Dokument nr. 8789/10 Forord It-Strategi 2010-2012 for Kirkeministeriet og folkekirken er en revision af strategien fra 2008, der også

Læs mere

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse

Whitepaper. IT Quality A/S. IAM Beskrivelse Whitepaper IT Quality A/S IAM Beskrivelse IAM Identity og Access Management... 4 1.1 Projektmodel... 4 1.2 Fleksible løsninger... 4 2 IDM Identity Manager... 5 2.1 IDM forenkler og automatiserer... 5 2.2

Læs mere

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

Fælles museums-it. Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur. 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Fælles museums-it Analyse af museernes centrale registre og forslag til national it-infrastruktur 11. april 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og distribution kun tilladt

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Koncern it-strategi 2010-2012 2010

Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 Maj 2010 Koncern it-strategi 2010-2012 2010 Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af en gruppe bestående af: Hakon Iversen,

Læs mere

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009

Markedet for kontorsoftware. Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder. Konkurrenceanalyse 03/2009 Markedet for kontorsoftware Konkurrencesituationen og betydningen af åbne standarder Konkurrenceanalyse 03/2009 August 2009 Markedet for kontorsoftware August 2009 Oplag 500 Pris: Kr. 200,00 inkl. Moms

Læs mere

Kirkeministeriet & folkekirken

Kirkeministeriet & folkekirken Kirkeministeriet & folkekirken It-strategi 2005 Kirkeministeriet den 31. december 2004 Dokument nr. 218201 indholdsfortegnelse 1. MISSION OG IT-VISION... 3 1.1 En organisation med mange målgrupper... 3

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni...

1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2. 2. Målsætninger for strategiperioden... 6. 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... IT STRATEGI 2013-2016 Indhold 1 Udenrigsministeriets it-strategi 2013-16... 2 2. Målsætninger for strategiperioden... 6 2.1. Digitalisering, mobilitet og ip-telefoni... 6 2.2. Digital Diplomacy, kommunikation

Læs mere

Geodata standardisering

Geodata standardisering Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Fase 2: Forretningsanalyse Marts 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden

Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Chefmøde 31. januar 2007 Punkt 1. Dagsorden Danmarks Miljøundersøgelser Forsknings-, Overvågningsog Rådgivningssekretariatet J.nr.: Ref.: kib Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser a) Opfølgning

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi

digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi digitaliseringsstrategi 2012 2015 Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 digitaliseringsstrategi 2012 2015 Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 140 Offentligt J.nr. j.nr. -038901 Dato : 14. maj 20 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes kvartalsrapport om den aktuelle situation i SKAT, 1. kvartal 20. Kristian

Læs mere