Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde:"

Transkript

1 (Dagsordenen blev fremsendt i mail den 18. oktober 2004) Til medlemmerne af IT-styringsgruppen i DMU. Der er som aftalt på IT-styringsgruppens seneste møde booket møde et nyt møde i styringsgruppen tirsdag den 19.oktober 2004 kl med henblik på bl.a. drøftelse af IT-sektionens arbejdsprogram for 2005 og de foreløbige resultater fra afprøvningen af OpenOffice i DMU. Mødet afholdes som videomøde. Hermed fremsendes forslag til dagsorden samt mødematerialer til brug for dette møde: 1. Godkendelse af dagsorden. 2. IT-sektionens arbejdsprogram for Oplægget til IT-sektionens arbejdsprogram fremsendes i 2 dokumenter. Det første er et sammenfattende diskussionsoplæg, mens det andet er en projektliste med en samlet oversigt over de aktiviteter, som ITsektionen forventer at kunne gennemføre i IT-sektionen vil på mødet redegøre for de vurderinger og prioriteringer, som lagt til grund for udarbejdelsen af arbejdsprogrammet for 2005, ligesom der vil blive orienteret om omfanget af de økonomiske og personalemæssige ressourcer, som IT-sektionen forventer at råde over i det kommende år. 3, Investeringsplan for IT-området IT-sektionen ønsker en drøftelse af hvilke elementer - udover den løbende serverfornyelse, der skal indgå i investeringsplanen for IT-området , jfr. vedhæftede bilag. 4. Foreløbig afrapportering fra afprøvningen af OpenOffice i DMU. Den aftalte afprøvning af OpenOffice her i DMU hos et mindre antal udvalgte pilotbrugere i afdelingerne og ITsektionen forløber ikke helt så hurtigt som oprindelig forventet, og mange af de foreløbige testrapporter, som DMU-pilotbrugerne har returneret til os, er derfor også på nuværende tidspunkt meget "tynde" - selvom der også er nogle gode besvarelser som f.eks. det vedhæftede eksempel. Det er IT-sektionens foreløbige vurdering på basis af de modtagne besvarelser er at OpenOffice-pakken vil kunne leve op til kravene i forbindelse med den almindelige "administrative" anvendelse i forbindelse med dokumentskrivning, regneark, præsentationer m.v., men at der selvfølgelig kræves en betydelig indsats omkring håndteringen af udvekslingen og snitfladerne i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere i omverdenen, som jo i meget stort omfang alle baserer sig på anvendelse af værktøjerne i Microsoft Office. Det er ligeledes også klart, at forskningsinstitutionernes "tungere" brugere løber ind i problemer med OpenOffice i den nuværende version 1, når det gælder f.eks. store og komplekse regneark, ligesom den nuværende version af OpenOffice mangler et database-modul, som svarer til Microsofts Access. IT-sektionen ønsker derfor en drøftelse med ITstyringsgruppen af de forskellige muligheder og tidsterminer for en implementering. OpenOffice kan jo rulles ud til alle brugere i den nuværende version 1 i løbet af relativ kort tid - eller vi kan afvente at version 2 foreligger i en velafprøvet udgave i løbet foråret/forsommeren 2005, idet den kommende nye version netop retter op på en stor del af problemerne omkring regnearkssiden og det manglende databasemodul. Og en helt tredie mulighed er jo også nu at ibrugtage Writer (som svarer til Microsofts Word) i løbet af kort tid, og så vente med Calc (som svarer til Ecel) og Impress (som svarer til PowerPoint) til version 2 af OpenOffice (med de forbedrede faciliteter) foreligger i foråret En fjerde mulighed er selvfølgelig at et antal brugere i forskningsinstitutionerne med særlige behov fortsætter med at anvende Ecell og Access. Det er IT-sektionens anbefaling at DMU arbejder for at ibrugtagningen af OpenOffice sker på basis af version 2, og det vil sige medio IT-sektionen arbejder i øvrigt i den kommende tid videre på - sammen med CFK og GEUS - at få foretaget en samlet omkostningsanalyse for implementeringen af OpenOffice, og IT-styringsgruppen vil blive orienteret om resultaterne af denne analyse. 5. Den kommende brugertilfredshedsundersøgelse vedr. pc-supporten i DMU. Da pc-supporten pr. 1. januar 2004 blev overført fra afdelingerne til IT-sektionen, blev det også aftalt at ordningen skulle evalueres via en brugertilfredshedsundersøgelse ved udgangen af IT-sektionen vil gerne kort drøfte planlægningen af og det efterfølgende opfølgningsarbejde på denne (spørgekema-)undersøgelse med IT-styringsgruppen, bl.a. for at høre om der er særlige synspunkter på hvilke emner, der skal belyses ved undersøgelsen.

2 2 6. Meddelelser fra IT-sektionen. En række skriftlige meddelelser er vedlagt. Eventuelle uddybende spørgsmål til meddelelserne drøftes på mødet. 6. Eventuelt. Med venlig hilsen Steen Dan Christiansen IT-sektionen

3 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 12. oktober 2004 IT-sektionen SDC/BMu/- C:\loadup\ap05-disk-oplaeg til it-udvalg v4.doc Oplæg til IT-udvalgene vedr. IT-sektionens arbejdsprogram for Indledning Resultatkontrakt-mål som IT-sektionen skal bidrage til Prioriteringskriterier De vigtigste opgaver i IT-sektionens arbejdsprogram-mål i Økonomi og ressourcer... 7 Bilag 1. Projektliste Indledning. IT-området er i spil i mange sammenhænge, og der er kommet særlig fokus på det i forbindelse med statens satsning på digital forvaltning, og på forventningen om at IT kan bruges som middel til generelt at opnå effektiviseringer i både den offentlige og den private sektor. Derfor stilles der i øjeblikket mange nye krav som myndigheder og institutioner, og dermed deres IT-afdelinger, skal leve op til. I Miljøministeriet (MiM) er det blevet nødvendigt at skifte Office-pakke og e- postsystem, ligesom der er fuld gang i forberedelserne til indførelse af ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering). Disse opgaver, der også omfatter DMU, giver os nogle ekstra udfordringer, bl.a. fordi vi har andre behov end de administrative dele af MiM. F.eks. medfører det nye fælles e-postsystem at vi i DMU skal implementere Microsofts Active Directory og få dette til at spille sammen med den directory service (edirectory) som vi har anvendt gennem mange år til at binde vore systemer sammen. I DMU er de generelle stramninger årsag til den aktive strategi, som også for IT-sektionen medfører krav om fortsat at forbedre Nogle udfordringer set fra DMU s ITsektions perspektiv. DMU. RK-mål og AP-mål Udarbejdelse af revideret datastrategi Revision af IT-strategi IT-kompetenceudvikling af alle medarbejdere Deltagelse i EU-projekter/IT-støtte til afdelingers EU-projekter Eksternt salg af ekspertise, bl.a. til CfK (Center for Koncernforvaltning) Økonomiske begrænsninger. Ministeriet Koncernmål MiM s udarbejdelse af revideret IT-strategi Koordinering på IT-området i MiM ESDH (Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) OpenOffice (integration m. andre applikationer bliver en særlig opgave) Active Directory pga. nyt e-post system og ESDH Risikovurderingsanalyse. Omverdenen. Fælles statslige aktiviteter: Rammer for ITstrategier og IT-sikkerhed, Rigsrevisionens krav. Fælles offentlige aktiviteter: Strukturreform, Digital forvaltning, IT-arkitektur, Standardisering af dataudveksling Tendenserne omkring centralisering og outsourcing Open Source påvirkningen af markedet Virus, spam, spyware, hacking osv. effektiviteten, spare på ressourcerne og tjene flere penge. I denne sammenhæng blev pc-supporten pr. 1. januar 2004 flyttet fra den decentrale placering i afdelingerne til IT-sektionen. Selvom den samlede mandressource til pc-support hermed blev reduceret, har supporten efter IT-sektionens

4 2 vurdering fungeret tilfredsstillende. Alligevel skal vi arbejde ud fra en ledelsesforventning om fortsatte effektiviseringer i 2005 og de efterfølgende år. I 2004 har det været nødvendigt at skaffe øget indtægtsdækning, bl.a. gennem deltagelse i et EUprojekt og øget salg af ydelser til den øvrige del af ministeriet. Alle disse faktorer og flere til betyder at den omstillingsproces, der er i gang i IT-sektionen fortsætter i Konkret drejer det sig om flytning af visse opgaver omkring drift af servere m.m. fra AC ere til HK ere, bl.a. med henblik på at skaffe flere ressourcer til udviklingsopgaver. Herudover har IT-sektionen fokus på sikkerhedsområdet og på yderligere kompetenceudvikling, herunder certificering af nogle medarbejdere på specifikke områder. 2. Resultatkontrakt-mål som IT-sektionen skal bidrage til. Overordnet skal indsatsen i 2005 bidrage til opfyldelsen af de mål der er opstillet i DMU s resultatkontrakt for , og ud af disse er det nedenstående mål og indikatorer, IT-sektionen skal bidrage direkte til. RK mål DMU 5. DMU har løbende rapporteret resultaterne af overvågningen til de nationale myndigheder, EU, EEA samt internationale konventioner og organisationer, og DMU har gjort data offentligt tilgængelige. - DMU 16. DMU s stabsfunktioner understøtter en ressource- og omkostningseffektiv drift af DMU og de enkelte afdelinger. Indikatorer - En DMU datastrategi med fokus på øget anvendelse af DMU data er implementeret. - Benchmarking på udvalgte driftsområder dokumenterer en effektiv drift. RK-mål og indikatorer som IT-sektionen skal understøtte. I forhold til RK-mål DMU 5 ligger IT-sektionens bidrag i opgaverne omkring deltagelse i udarbejdelsen af datastrategien, erfaringsudvekslings- og kompetenceopbyggende møder for systemudviklerne, samt deltagelse i fællesministeriel koordinering omkring præsentation af data. Der var i 2004 forventet en større aktivitet på dette område, primært pga. det fællesministerielle projekt MiljøOnline, som imidlertid af Departementet blev stillet i venteposition pga. mangel på økonomiske midler. Det forventes nu at arbejdet omkring DMU s datastrategi tages op igen i 2005, og at strukturreformen derudover vil medføre arbejde på dataområdet, som IT-sektionen skal bidrage til. I forhold til RK-mål DMU 16 har IT-sektionen i 2004 overtaget den samlede support af pc erne i DMU, og arbejdet på at strømline dette så meget som muligt. I efteråret 2004 skal pc-supporten evalueres gennem en brugerundersøgelse, og derefter, dvs. ind i 2005, skal vi arbejde videre med forbedring og effektivisering af pc-supporten, bl.a. på baggrund af undersøgelsens resultater. Derudover betyder dette RK-mål (DMU 16) at vi må se både de enkelte opgaver og prioriteringen mellem dem i effektiviseringens lys, uden dog at gå på kompromis med IT-strategiens visioner om høj kvalitet, høj tilgængelighed til IT-systemerne osv.

5 3 3. Prioriteringskriterier IT-sektionen har opstillet nogle overordnede prioriteringskriterier der kan være udgangspunkt for drøftelsen om hvilke særlige aktiviteter der planlægges gennemført i 2005, ligesom disse kriterier kan være grundlaget for projektstyringen i årets løb: IT-Sikkerhed. Effektivisering. Kompetenceudvikling. Dette betyder selvfølgelig ikke at vi glemmer de sædvanlige mål omkring god kvalitet i IT-supporten, høj stabilitet i driften af de fælles IT-systemer osv. De tre nævnte prioriteringskriterier er efter IT-sektionens vurdering ikke i modstrid med de sædvanligvis høje ambitioner, og der vil blive stræbt efter at få ønskerne til at gå op i en højere enhed. På IT-sikkerhedsområdet bliver alle statsinstitutioner i øjeblikket stillet overfor en række nye krav og det indebærer at vi i 2005 skal arbejde med definition af procedurer i henhold til den danske standard DS-484. Det vil kræve en større ressourceindsats i definitions- og indkøringsperioden, men derefter må det forventes at de mere faste og præcise procedurer bidrager til effektiviseringsbestræbelserne, samtidig med at det ønskede sikkerhedsniveau for DMU fastholdes. Det er desuden et krav at der skal udarbejdes en risikovurderingsanalyse, hvor ledelsen bl.a. tager stilling til hvilke risici man vil leve med, og hvilke der skal fjernes/mindskes gennem diverse tiltag. Endelig skal der i 2005 formuleres en overordnet IT-sikkerhedspolitik for institutionen. Nødvendigheden af fortsat at have fokus på effektivisering fremgår af argumentationen i oplæggets indledende afsnit, og IT-sektionen vil derfor også give dette område høj prioritet i For bedst muligt at leve op til kravene om at IT-sektionen skal være omstillingsparat og effektiv, vil vi bl.a. fokusere på kompetenceopbygning. Det gælder den interne uddannelse i IT-sektionen, hvor nogle medarbejdere allerede er i gang med forløb der afsluttes med certificering i f.eks. IT-sikkerhedsledelse, serverstyresystemer m.v. Desuden gælder det kompetenceopbyggende aktiviteter for systemudviklere, og for DMU s IT-brugere i det hele taget. 4. De vigtigste opgaver i Det er selvfølgelig supporten og driften, der er IT-sektionens vigtigste opgaver, og det er også her at langt den største del af ressourcerne anvendes. Men derudover er det også vigtigt at der prioriteres mellem resten af ressourcerne, der bl.a. omfatter koordinerende opgaver, udviklingsprojekter, indtægtsdækkede aktiviteter og eksternt IT-samarbejde. Mens ressourceforbruget og opgaverne i forhold til support og drift langt hen ad vejen er fast disponeret, så gælder det at fordelingen af mandressourcerne til de øvrige opgaver i højere grad kan gøres til genstand for drøftelse og prioritering. Projektlisten i bilag 1 omfatter de opgaver og aktiviteter IT-sektionen kan forudse på nuværende tidspunkt. Vi har valgt nedenfor at fremhæve nogle af de vigtigste opgaver, som samtidig er de mest interessante at drøfte. Risikovurderingsanalyse og ny sikkerhedspolitik. I 2005 skal der, bl.a. efter krav fra Rigsrevisionen, gennemføres en risikovurderingsanalyse, hvor ledelsen fastlægger hvilket sikkerhedsniveau DMU skal efterleve på IT-området, ligesom der skal formuleres en af ledelsen godkendt sikkerhedspolitik.

6 4 Fastlæggelse af sikkerhedsprocedurer i henhold til dansk standard DS-484. Alle statsinstitutioner skal overholde den danske standard DS-484 (del I) for sikkerhedsprocedurer. Derfor skal IT-sektionen i løbet af 2005 have procedurerne fastlagt og dokumenteret, således at det af ledelsen fastlagte sikkerhedsniveau efterleves. Sikkerhed i forbindelse med fjernadgang til DMU s netværk. Nogle af de største sikkerhedsrisici opstår i forbindelse med anvendelse af fjernopkobling fra hjemme-pc er eller andre institutioner. Det skyldes bl.a. at den automatik vi har på det interne net i DMU til sikkerhedsopdatering af pc erne ikke når ud til de pc er der kobler op via Internettet. Derfor vil automatisering af sikkerhedsopdateringer, kontrol af sikkerhedsniveau ved opkobling, adgang til flere applikationer ved hjælp af terminal services etc. skulle videreudvikles. Bedre understøtning af mobilitet. Med det stigende behov for mobilitet, skal der stilles flere og bedre faciliteter til rådighed, f.eks. automatisk synkronisering af data, således at backup af data på bærbare pc er sikres. Serverkonsolidering. I 2005 vil vi analysere mulighederne for at gennemføre yderligere serverkonsolidering og her vil specielt OpenVMS og Novell Netware være i fokus. Derudover skal det afklares om DMU ønsker at ibrugtage såkaldt Bladeserver -teknologi til på fælles basis at levere stor regnekapacitet til brug for bl.a. modelberegninger. Rollebaseret systemadministration. Ved hjælp af edirectory kan vi uddelegere forskellige systemadministrative opgaver på ITsystemerne, uden at give alle rettigheder til alle. Dette giver os bedre muligheder for at fordele opgaverne mellem AC- og HK-grupperne, og mellem dem der arbejder med henholdsvis serveradministration og support, og dermed for at udnytte arbejdskraften mest hensigtsmæssigt. Redesign af desktop en. Efter ibrugtagningen af Z.E.N.works for Desktops version 4 (desktop-management-værktøj) i 2004 har vi fået adgang til en række nye faciliteter, som ikke alle er taget i brug. Vi har f.eks. mulighed for at automatisere synkronisering/backup af data på bærbare pc er og hjemme-pc er med DMU-data, samt for at stille automatiserede software-installationer til rådighed på bærbare computere, på tidspunkter hvor de ikke er koblet til netværket. Kompetenceudvikling. IT-sektionen vil i 2005 fortsætte kompetenceudviklingsaktiviteterne, og i det nye år vil vi bl.a. have fokus på at erhverve flere certificeringer. Der er tale om både selvstudieaktiviteter og formaliseret kursusdeltagelse, og nogle af disse aktiviteter forventes at resultere i certificering som CNE (Certified Novell Engineer), MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator), CIESSP (Certified Information Systems Security Professional). Det er planen at følge op på de kompetenceudviklingsaktiviteter som blev gennemført i 2003 og 2004 for systemudviklerne. Desuden vil vi komme med tiltag i forhold til den generelle brug af IT-systemerne i DMU, og nogle af disse aktiviteter vil være rettet mod ibrugtagning af OpenOffice og ibrugtagning af nyt e-postsystem med mulighed for digital signatur. I denne forbindelse forventer vi også at revurdere superbrugerkonceptet. Implementering af OpenOffice. Som led i en fællesministeriel beslutning forventes det, at OpenOffice skal ibrugtages i DMU i løbet af sommeren 2005, hvor version 2 vil foreligge i en velafprøvet udgave. Udrulningen af OpenOffice baseres på en automatiseret installation, specifikt designet til DMU s behov.

7 5 Bidrage til implementering af datastrategi. I 2004 var det planlagt at IT-sektionen skulle bidrage til implementeringen af datastrategien med mindst 2 mandmåneder. Da koncernledelsesprojektet MiljøOnline mod forventning ikke blev igangsat, blev DMU s aktiviteter omkring videreudvikling af datastrategien også sat på vågeblus. IT-sektionen har i stedet brugt ressourcen på andre relevante data-aktiviteter, bl.a. analyseprojektet omkring mulighederne for at oversætte Standat til et XML-format. IT-sektionen forventer nu at indsatsen omkring datastrategien kommer til at ligge i 2005, formodentlig i en udgave der er afledt af nye forpligtelser i forbindelse med strukturreformen. Desuden forventes opgaverne omkring Standat, samt anvendelse af XML i det hele taget, også at fortsætte i 2005, ligesom den sandsynlige etablering af en domænekomité for miljø- og naturdata vil medføre aktiviteter omkring standardisering af dataudveksling i Metadirectory identitetsstyring. I efteråret 2004 implementeres et såkaldt metadirectory i DMU. I første omgang vil fokus for dette "metadirectory" være synkroniseringen af brugernavne, passwords, afdelingstilhørsforhold etc. mellem DMU s eksisterende directory service - NDS edirectory - og Microsoft's Active Directory (Active Directory er en forudsætning for at kunne gennemføre den besluttede opgradering til det nye e-postsystem Echange 2003). Udover denne initielle implementering af et metadirectory i DMU, er perspektivet at udnytte metadirectory'ets mulighed for identitetsstyring ("Identity Management") på tværs af en række applikationer. Ét eksempel på en sådan opgave kunne f.eks. være sikring af at en medarbejders telefonnummer altid er det samme i personaledatabasen, i postsystemet og på hjemmesiden (Når det rettes i personaledatabasen vil det fremover også automatisk blive rettet de 2 andre steder). Da metadirectory teknologien er en generel teknologi, kan den på det lidt længere sigt - udover at sikre ajourført identitets-relateret information i de involverede systemer - ligeledes benyttes til at synkronisere enhver form for information imellem de systemer man ønsker at lade indgå i en sådan "data-udveksling". I 2005 vil vi gennemføre et projekt, hvor vi udvælger et for DMU relevant eksempel på en sådan data-udveksling, og herigennem viser mulighederne ved konceptet, således at det fremover vil være en service, som IT-sektionen kan hjælpe databaseadministratorer i DMU med at udnytte til at spare manuelle rutiner omkring opdatering af data på f.eks. de dynamiske sider på Øget IT-samarbejde i Miljøministeriet og med andre sektorforskningsinstitutioner. For så vidt angår de fællesministerielle samarbejdsrelationer på IT-området gælder det, at der i 2005 må forventes et mere udbygget samarbejde med såvel Center for Koncernforvaltning (tidligere CFI) som IT-afdelingerne på GEUS og KMS, bl.a. som følge af en række nye fælles initiativer og projekter på IT-sikkerhedsområdet i forbindelse med edag2 (med digital signatur) og risikovurdering. Der vil i 2005 endvidere være fokus på koordinerende opgaver i forbindelse med implementeringen af OpenOffice som ny Officepakke i ministeriet og på forberedelserne til ibrugtagningen af det nye ESDH-system, som DMU er med på fra medio IT-sektionen forventer i 2005 endvidere at indgå i en række tættere samarbejdsrelationer med andre sektorforskningsinstitutioner omkring rabataftaler, driftsafvikling m.v.

8 6 5. IT-sektionens arbejdsprogram-mål i I nedenstående tabel er IT-sektionens oplæg til AP-mål indsat i skemaet med RK-mål for RK mål AP-mål DMU 5. DMU har løbende rapporteret resultaterne af overvågningen til de nationale myndigheder, EU, EEA samt internationale konventioner og organisationer, og DMU har gjort data offentligt tilgængelige. - DMU 16. DMU s stabsfunktioner understøtter en ressource- og omkostningseffektiv drift af DMU og de enkelte afdelinger. Målformuleringerne omkring datastrategi m.v. forudsættes her videreført med samme ordlyd som i 2004: - DMU har en ny datastrategi gældende for RKperioden med en vision om øget anvendelse af DMU data og fokusering på kvalitetssikring. - DMU har understøttet initiativer, der på tværs af MiM sikrer mere ensartet præsentation af og adgang til data og sikrer udvikling af infrastruktur for håndtering og udveksling af data. IT-sektionens forslag til nye AP-mål for 2005: - Effektivisering af udvalgte driftsfunktioner gennemført med de mindst mulige kvalitetsforringelser. - Deltage i arbejdet omkring datastrategi, datahåndtering, systemudvikling o.l. i afdelingerne. - Risikovurderingsanalyse gennemført og overordnet IT-sikkerhedspolitik formuleret. - Kravene fra e-dag 2 er opfyldt af DMU. Indikatorer - En DMU datastrategi med fokus på øget anvendelse af DMU data er implementeret. - Benchmarking på udvalgte driftsområder dokumenterer en effektiv drift. Indikatorformuleringerne forudsættes også videreført fra 2004: - DMU har vedtaget en DMU-datastrategi med en tilhørende faseopdelt handlingsplan. - DMU har overholdt tidsplan og milepæle i styringen af koncernledelsesprojektet MiljøOnline. Der er igangsat arbejde i datakoordineringsgruppen (med bistand fra IT-sektionen) omkring en fælles strategi for harmonisering af datamodeller og udvekslingsformater i MiM. Forslag til indikatorer for 2005: - En gennemsnitlig oppetid på de vitale IT-serivces i 2005 på mindst 99,7% inden for normal arbejdstid og 99,0% uden for normal arbejdstid. - Mindst 2 mandmåneders bistand ydet til implementering af ny datastrategi. - Det acceptable niveau for IT-sikkerhed i DMU er fastlagt og godkendt af ledelsen. - Det er muligt i DMU at underskrive e- post med digital signatur. - Metadirectory etableret som en service i DMU. Forslag til AP-mål som IT-sektionen forventes at understøtte i Relevant eksempel på auto-synkronisering mellem forskellige typer databaser implementeret v.h.a. metadirectory.

9 7 6. Økonomi og ressourcer. IT-sektionens personaleressourcer i 2005: IT-sektionen forventer i 2005 at kunne råde over den samme samlede mandressource som i 2004, nemlig i alt 14,0 årsværk. Det forudsættes herved, at én midlertidig HK-stilling som udløber pr. 31. december 2004, gøres til en permanent stilling, idet IT-sektionen oppebærer fuld indtægtsdækning for den pågældende medarbejder. Den forventede fordeling af IT-sektionens samlede årsværksressourcer i 2005 er i nedenstående skema fordelt på de hovedområder, som sektionens aktiviteter er fordelt på. Til sammenligning er de tilsvarende tal fra arbejdsprogrammet for 2004 medtaget i skemaet. Opmærksomheden henledes på, at der med virkning fra årsskiftet 2004/2005 ændres på fordelingen på hovedområder, idet ITsupporten, som omfatter hovedparten af IT-sektionens indtægtsdækkede aktiviteter, forudsættes udskilt fra Drift og vedligeholdelse som et nyt selvstændigt hovedområder. De i skemaet angivne budgettal er således ikke direkte sammenlignelig med den foretagne tidsregistrering for 2004, hvor IT-supporten er indeholdt i et samlet hovedområde, der benævnes Drift, vedligeholdelse og support. Fordelingen af mandressourcer 2004-årsværksfordeling 2005-årsværksfordeling på hoved- områder I alt Heraf finansieret I alt Heraf finansieret Ledelse 0,8 0,8 Drift og vedligeholdelse 5,0 4,6 IT-support 6,0 5,0 6,0 5,5 Udviklingsopgaver 1,7 0,2 1,9 0,1 Eksternt IT-samarbejde 0,5 0,1 0,7 0,2 I alt 14,0 5,3 14,0 5,8 Det fremgår af skemaet, at IT-sektionen forventer at kunne skaffe finansiering på godt 40 % af de årsværksressourcer, som vi forventer at råde over i IT-sektionens økonomi i I henhold til de af Direktionen udmeldte budgetrammer for 2005 forudsættes det, at IT-sektionen i det kommende år er tildelt en ordinær basisbevilling på i alt kr. til dækning af alle løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter på det centrale IT-område samt lønudgifterne til de årsværksressourcer, som ikke er dækket af anden finansiering. Af den samlede tildelte budgetramme vil en sum på kr. være reserveret til dækning af udgifterne i forbindelse med GIS-basis, som IT-sektionen administrerer, idet GIS-basis omfatter udgifterne til fælles kortdata samt licens- og vedligeholdelsesudgifterne på GIS-området. Budgetrammen skal endvidere i medfør af en tidligere koncernledelsesbeslutning dække den årlige overførsel til MEIS, som i 2005 forventes at udgøre kr. Endelig bemærkes det, at der i budgetrammen også er indarbejdet den tidligere udmeldte rammebesparelse på i alt kr. for IT-sektionen i forbindelse med de generelle finanslovsbesparelser, som DMU fik pålagt, idet den konkrete udmøntning af denne rammebesparelse blev aftalt med IT-styringsgruppen. I nedenstående oversigt er først anført fordeling af de budgetterede udgifter og indtægter i 2004, og dernæst de tilsvarende tal for Det fremgår af oversigten, at IT-sektionen budgetterer med stigende indtægter i 2005 set i forhold til 2004.

10 Udgifter Indtægter i 1000 kr. Løn Andre udgifter Udgift i alt Heraf basis Ledelse Drift og vedligeholdelse IT-support Udviklingsopgaver Eksternt IT-samarbejde Ekstra overførsel til MEIS GIS-basis Total Udgifter Indtægter i 1000 kr. Løn Andre udgifter Udgift i alt Heraf basis Ledelse Drift og vedligeholdelse IT-support Udviklingsopgaver Eksternt IT-samarbejde Ekstra overførsel til MEIS GIS-basis Total Afslutningsvis bemærkes det, at der - lighed med tidligere år - også i 2005 må påregnes behov for omprioriteringer i årets løb i forhold til de nu beskrevne opgaver og aktiviteter, bl.a. som følge af beslutninger i DMU s ledelse eller på fællesministerielt plan. Sådanne op- og nedprioriteringer vil som hidtil blive konkret aftalt med IT-styringsgruppen. DMU, den 12. oktober 2004: Steen Dan Christiansen IT-sektionen Bjarne Munk IT-sektionen

11 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 12. oktober 2004 IT-sektionen SDC,BMu/- C:\Loadup\ AP05 IT-sek Projektliste v4-1.doc IT-sektionens arbejdsprogram for Projektliste (inddelt efter projektområder). Indhold. 0. Indledning Ledelse og støttefunktioner Ledelse Drift og vedligeholdelse af fælles IT-systemer Metadirectory services, drift og monitorering Novell-services, drift Windows-servere, drift E-post, kalender og e-fa, drift OpenVMS-servere, drift Servere til administrative systemer, drift Backup og restore Netværk, drift Softwarelicenser og leverandørkontakter Vedligeholdelse af sikkerhedsniveau Akkrediterede procedurer og øvrig dokumentation Desktop-management Faglig vedligeholdelse Drift i øvrigt IT-Support Brugeradministration Information og brugeruddannelse Brugerservice og support til afdelingerne Telefoni- og videokonferencesystem Udviklingsopgaver i IT-sektionen Sikkerhed Effektivisering Implementering af OpenOffice Bidrag til implementering af datastrategi Erfamøder og kompetenceopbygning for systemudviklere Deltagelse i ICTE-PAN Videreudbygning af metadirectory-services Analyse af Netware på Linu Analyse af muligheder for driftsoptimering Analyse af muligheder for øget anv. af Open Source software Eksternt IT-samarbejde Bistand til MEIS og andre eksterne parter IT-koordinering i Miljøministeriet IT-sikkerhedskoordinering Ny Office-pakke i ministeriet ESDH-forberedelser Rabatforhandlinger og erfaringsudveksling med andre sektorforskningsinstitutioner....14

12 2 0. Indledning. De overordnede kapitler i denne projektliste er IT-sektionens projektområder. Under hvert projektområde er der en beskrivelse, samt en række aktiviteter. 1. Ledelse og støttefunktioner. For beskrivelse henvises til den ene aktivitet som projektområdet består af (se nedenfor) IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 0,8 årsværk på ledelse. 1.1 Ledelse Projektansvarlig i afdelingen: SDC Projektstart: Projektslut: Dette projekt omfatter en række overordnede opgaver omkring den daglige ledelse af IT-sektionen, strategilægning, planlægning, intern koordination, arbejdsplanlægning og tilrettelæggelse samt gennemførelse af PU-samtaler og planlægning af kompetenceudvikling for IT-sektionens medarbejdere. Blandt de centrale opgaver vil være den fortsatte rådgivning til DMU s direktion og ledelsesgruppe samt betjeningen af institutionens IT-styringsgruppe og de tre lokale IT-udvalg. Arbejdet omfatter også administration af "GIS-basis", deltagelse i DMU s interne udvalg og arbejdsgrupper samt ad hoc møder i relation til forskellige interne projekter. Årsværk: 0,8 Projektdeltagere: BMu. 2 Drift og vedligeholdelse af fælles IT-systemer. Dette projektområde, som er et af dem der beslaglægger en stor del af IT-sektionens mandressourcer, omfatter drift og vedligeholdelse af alle de fælles IT-systemer i DMU. Udover den basale drift og vedligeholdelse er der også en række mere fremadrettede aktiviteter, som f.eks. udvikling af automatiserede softwareinstallationer, samt installation og ibrugtagning af nye faciliteter. Der vil i 2005 være fokus på at IT-sektionen får udbygget kompetencerne i forhold til håndtering af de nye teknologier der løbende vinder frem omkring drift af servere m.m. I nogle tilfælde vil der blive tale om egentlige certificeringer. IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 4,6 årsværk på drift og vedligeholdelse. 2.1 Metadirectory services, drift og monitorering. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Identitetsstyring, vedligeholdelse, health check og performance tuning af NDS edirectory, Active Directory m.v. Årsværk: 0,1 Projektdeltagere: JDB, MiJ, JG

13 2.2 Novell-services, drift. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Vedligeholdelse, tuning og løbende opgradering af fil- og printservices (herunder Novell Cluster Services, iprint og ifolder), management-værktøjer (primært ZenWorks for Desktops), samt planlagte nye 2005-services som Virtuel Office (herunder virtuelle arbejdsgrupper) og eguide (super-avanceret adressebog). Årsværk: 0,6 Projektdeltagere: JDB, TPa, SDa, CSD, MiJ Windows-servere, drift. Projektansvarlig i afdelingen: BF Projektstart: Projektslut: Vedligeholdelse, tuning og løbende opgradering. I 2004 er der i vidt omfang opgraderet til Windows 2003 Server. Et særligt nævneværdigt tiltag er, at vi forventeligt inden udgangen af 2004 nedlægger vore nuværende NT-4 domæner og erstatter disse med ét samlet DMU Active Directory domæne. Opgaven indbefatter ikke de administrative servere. Årsværk: 0,5 Projektdeltagere: JG, SDa, MiJ, TPa. 2.4 E-post, kalender og e-fa, drift. Projektansvarlig i afdelingen: JG Projektstart: Projektslut: Konfiguration og tuning, men ikke oprettelse/nedlæggelse af postkasser (som hører under brugeradministration). E-postsystemet opgraderes til Ehange Server 2003 i slutningen af Klargøring til edag 2 gennemført. Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: BF, BWJ, Sda, MiJ. 2.5 OpenVMS-servere, drift. Projektansvarlig i afdelingen: BF Projektstart: Projektslut: Drift af printservice, databaser og applikationer m.m. på OpenVMS. Årsværk: 0,1 Projektdeltagere: BMu, SDa. 2.6 Servere til administrative systemer, drift. Projektansvarlig i afdelingen: BF Projektstart: Projektslut: Navision- og ARS-servere, journalserver, Intranet-server, TOR-server. M.h.t. journalserveren, der er DMU s ældste produktionsserver skal der findes en løsning der sikrer den fortsatte drift frem til sommeren 2006, hvor ESDH ibrugtages. Årsværk: 0,2 Projektdeltagere: SDa

14 2.7 Backup og restore. Projektansvarlig i afdelingen: SDa Projektstart: Projektslut: Backup og restore af data på Netware-, Windows- og VMS-servere. Omkring laboratoriesystemer i afdelingerne skal der findes en løsning der sikrer backup af dels de lokalt placerede data, dels af selve systemerne, med henblik på hurtig genetablering. Årsværk: 0,4 Projektdeltagere: BF, CSD, MiJ, JG, TPa Netværk, drift. Projektansvarlig i afdelingen: SDa Projektstart: Projektslut: Herunder overvågning af netværk, servere og udvalgte services (bl.a. ved hjælp af WhatsUp). I 2005 forventes implementering af et system til automatisk kontrol af sikkerheden på pc er der logger ind via VPN (fjernadgang). Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: BF, JDB, TPa 2.9 Softwarelicenser og leverandørkontakter. Projektansvarlig i afdelingen: SDC Projektstart: Projektslut: Indkøb af software og hardware, rabatforhandlinger, fælles indkøbsaftaler, samt administration af softwarelicenser, herunder også licens- og vedligeholdelsesaftaler samt aftaler om køb af data i forbindelse med GIS-basis. Årsværk: 0,4 Projektdeltagere: JG, CSD, MiJ, BMu 2.10 Vedligeholdelse af sikkerhedsniveau. Projektansvarlig i afdelingen: TPa Projektstart: Projektslut: Systematisk opdatering af antivirus-programmer, udbredelse af sikkerhedspatches til servere og pc'er og instruktion til brugere. Vedligeholdelse af dokumentation vdr. IT-sikkerhed Virusberedskabsplan opdateret. Årsværk: 0,5 Projektdeltagere: BWJ, BF, SDa, JG, BMu, MiJ 2.11 Akkrediterede procedurer og øvrig dokumentation. Projektansvarlig i afdelingen: BF Projektstart: Projektslut: Udover IT-sektionens bidrag til vedligeholdelsen af de akkrediterede procedurer, hører skrivning af dokumentation hjemme under de enkelte opgaver som skal dokumenteres, mens denne opgave går ud på at "holde overblikket". Årsværk: 0,1 Projektdeltagere: SDC, BMu, JDB

15 2.12 Desktop-management. Projektansvarlig i afdelingen: BMu Projektstart: Projektslut: Udarbejdelse af automatiserede installationer af Windows styresystemer og applikationer. Primært ved hjælp af værktøjerne i ZenWorks for Desktops De vigtigste installationsobjekter moderniseret. Årsværk: 0,5 Projektdeltagere: BWJ, MiJ, JDB, KeM, CSD Faglig vedligeholdelse. Projektansvarlig i afdelingen: SDC Projektstart: Projektslut: IT-sektionens løbende videnopbygning gennem læsning af artikler, nyhedsbreve, faglige tidsskrifter, Internettet osv. Årsværk: 0,4 Projektdeltagere: BWJ, BF, SDa, CSD, MiJ, JG, JDB, BMu, TPa, LBo, HB, OLJ, FZH 2.14 Drift i øvrigt. Projektansvarlig i afdelingen: SDC Projektstart: Projektslut: Driftsopgaver der ikke falder ind under én af de ovennævnte kategorier Driftstatistik for 2004 offentliggjort. Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: BWJ, BF, SDa, CSD, MiJ, JG, JDB, BMu, TPa, LBo, HB, OLJ, FZH

16 6 3 IT-Support. Projektområdet IT-support omfatter administration af brugernavne og rettigheder, samt den direkte support til brugerne omkring den daglige anvendelse af pc er, printere m.m. Desuden indeholder projektområdet også mere fremadrettede opgaver som udfærdigelse af forbedrede og manglende brugervejledninger samt undervisning af IT-brugere. Specielt vil ibrugtagning af en ny e-post-klient og ny Office-pakke, baseret på OpenOffice, kræve øget support i en indkøringsperiode i IT-sektionen vil også have fokus på at sikre den nødvendige interne kompetenceopbygning for kunne levere en effektiv og kvalificeret support til DMU s IT-brugere. IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 6,0 årsværk på IT-support, heraf 5,5 årsværk med indtægtsdækning. 3.1 Brugeradministration. Projektansvarlig i afdelingen: CSD Projektstart: Projektslut: Administration af brugernavne, passwords, rettigheder, postkasser, kalendere o.l. Årsværk: 0,2 Projektdeltagere: JDB, MiJ, TPa, JG 3.2 Information og brugeruddannelse. Projektansvarlig i afdelingen: TPa Projektstart: Projektslut: Generel information i bits og Føni om driftstatus, nyheder, m.m.. Skriftlige vejledninger på Intranet o.l. Undervisning/instruktion af DMU s medarbejdere, med henblik på at højne kompetencerne i anvendelsen af IT-systemerne. Vigtige områder i 2005 bliver IT-sikkerhed, samt ny Office-pakke, e-post-klient og digital signatur Workshop om IT-sikkerhed og fjernopkobling afholdt. Årsværk: 0,2 Projektdeltagere: SDC, CSD, JG, BF, SDA.

17 7 3.3 Brugerservice og support til afdelingerne. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Supporten ydes til afdelingerne, dels som proaktiv vedligeholdelse af pc er, printere m.m., dels som direkte respons på brugernes forespørgsler. Generelt omfatter supporten hjælp til anvendelse af pc erne, installation af programmer, og i det hele taget hjælp til at komme videre (med IT). Superbrugerkonceptet foreslås revurderet i forbindelse med implementering af ny office-pakke. I forhold til nogle afdelinger er der særlige aftaler om support til laboratorieudstyr, m.m. og om ITsektionens deltagelse i udviklingsorienteret arbejde i afdelingerne. Supporten afregnes på basis af timeregistreringen Opfølgning på brugertilfredshedsanalysen 2004 gennemført. Årsværk: 5,2 indtægtsdækket Projektdeltagere: CSD, MiJ, LBo, HB, OLJ, FZH, TPa. Nedenstående punkter viser de kategorier, som brugerservice og support tidsregistreres på. SEK, pc-support SEK, anden bistand SEK, udviklingsopgaver SYS, pc-support, Roskilde SYS, Anden bistand, Roskilde SYS, udviklingsopgaver, Roskilde SYS, pc-support, Kalø SYS, Anden bistand, Kalø SYS, udviklingsopgaver, Kalø ATMI, pc-support ATMI, lab-bistand ATMI, anden bistand ATMI, udviklingsopgaver MIMI, pc-support MIMI, lab-bistand MIMI, anden bistand MIMI, udviklingsopgaver MAR, pc-support MAR, lab-bistand MAR, anden bistand MAR, udviklingsopgaver AM, pc-support AM, lab-bistand AM, anden bistand AM, udviklingsopgaver TERI, pc-support TERI, lab-bistand TERI, anden bistand TERI, udviklingsopgaver FEVØ, pc-support FEVØ, lab-bistand FEVØ, anden bistand FEVØ, udviklingsopgaver VIBI, pc-support VIBI, lab-bistand VIBI, anden bistand VIBI, udviklingsopgaver FORS, pc-support FORS, anden bistand FORS, udviklingsopgaver

18 8 3.4 Telefoni- og videokonferencesystem. Projektansvarlig i afdelingen: HB Projektstart: Projektslut: Vedligeholdelse og udbygning af telefonisystem, løbende kontakt til tele-leverandører, distribution af telefonapparater, programmering af telefonifaciliteter for brugerne osv. Vedligeholdelse af videokonferenceudstyr, dataprojektorer m.m. M.h.t. videokonferencer skal nye muligheder undersøgers nærmere, f.eks. for kombination med webkameraer på enkeltarbejdspladser. Årsværk: 0,4, heraf 0,3 indtægtsdækket. Projektdeltagere: SDa, FZH, TPa

19 9 4 Udviklingsopgaver i IT-sektionen. Under dette projektområde samles IT-sektionens udviklingsprojekter, samt andre fremadrettede aktiviteter, der ikke oplagt hører hjemme under "drift og vedligeholdelse af fælles IT-systemer" eller IT-support. Det at gennemføre udviklingsopgaver er i sig selv en kompetenceopbyggende aktivitet, og det er derfor også nogle opgavetyper som IT-sektionen giver høj prioritet. IT-sektionen forventer i 2005 at bruge i alt 1,9 årsværk på udviklingsopgaver, heraf mindst 0,1 med indtægtsdækning. 4.1 Sikkerhed. Projektansvarlig i afdelingen: BF Projektstart: Projektslut: I 2005 vil der være fokus på at implementere procedurer i henhold til dansk standard DS-484., ligesom der skal gennemføres en risikoanalyse af alle potentielle IT-sikkerhedsrisici, samt formuleres en overordnet IT-sikkerhedspolitik. En vigtig opgave vil derudover være at implementeres en automatisk sikkerhedsopdatering af pc er der kobler op til ministeriet via VPN. Desuden undersøges det nærmere om det kan betale sig at implementere Novell s Patchmanagement system til afløsning for det program IT-sektionen selv har udviklet En risikovurdering og ny IT-sikkerhedspolitik godkendt af DMU s ledelse foreligger. Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: SDa, BWJ, JDB, MiJ, SDC. 4.2 Effektivisering. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Det er nødvendigt løbende at realisere effektiviseringsgevinster i forbindelse med drift- og supportopgaverne. Derfor analyserer IT-sektionen løbende mulighederne for at ibrugtage nye og forbedrede faciliteter, der kan bidrage til en effektivisering. I 2005 vil vi implementere så mange som muligt af følgende tiltag: Rollebaseret administration. Ved hjælp af edirectory kan vi uddelegere forskellige administrative opgaver på IT-systemerne, uden at give alle rettigheder til alle. Dette giver os bedre muligheder for at fordele opgaverne mellem supporter-gruppen og den oprindelige IT-sektion, og dermed for at udnytte arbejdskraften mest hensigtsmæssigt. Revision af dokumentation, samt overflytning til Intranet el. lgn. IT-sektionens interne dokumentation indeholder både ældre og nyere dokumenter. Bl.a. for at understøtte muligheden for at flytte opgaver og/eller vikariere, er der behov for en revision og for at få bedre søgemuligheder. Bedre skriftlige vejledninger, og bedre søgefunktioner. Jo bedre mulighed brugerne har for selv at finde den nødvendige information, jo større chance har de for at være selvhjulpne, og dermed for at problemet bliver hurtigt løst. Det er tanken at bruge det samme system til brugervejledninger og dokumentation. Dette vil også være en effektivisering i forhold til i dag, hvor der bruges to forskellige systemer. Undervisning af IT-brugere. Der tænkes især på introduktion af nye brugere til DMU s IT-systemer, men også i tilbud til mere garvede DMU er.

20 10 Redesign af desktop en. Efter ibrugtagningen af Z.E.N.works for Desktops version 4 i 2004 har vi fået adgang til en række nye faciliteter, hvoraf kun nogle p.t. er taget i brug. Vi har f.eks. mulighed for at automatisere synkronisering/backup af data på bærbare pc er og hjemme-pc er med DMU-data, samt for at stille automatiserede software-installationer til rådighed på bærbare computere, på tidspunkter hvor de ikke er koblet til netværket. Bedre faciliteter ved fjernopkobling. Automatisering af sikkerhedsopdateringer, kontrol af sikkerhedsniveau ved opkobling, adgang til flere applikationer ved hjælp af terminal services etc. vil samlet set være med til at forbedre effektiviteten omkring fjernopkobling som arbejdsredskab Rollebaseret administration ibrugtaget. Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: MIJ, CSD, OLJ, BMu. 4.3 Implementering af OpenOffice. Projektansvarlig i afdelingen: BWJ Projektstart: Projektslut: Som led i en fællesministeriel beslutning forventes det at OpenOffice skal ibrugtages som ny officepakke i DMU i løbet af sommeren 2005, hvor version 2 forventes at foreligge i en velafprøvet udgave. Udrulning af OpenOffice baseres på en automatiseret installation, specifikt designet til DMU's behov OpenOffice version 2 ibrugtaget i DMU. Årsværk: 0,3 Projektdeltagere: CSD, MIJ, solj, BMu. 4.4 Bidrag til implementering af datastrategi. Projektansvarlig i afdelingen: BMu Projektstart: Projektslut: En ny datastrategi forventes at stille større krav end tidligere til datahåndtering og præsentation, ikke mindst i medfør af konsekvenserne af strukturreformen på det kommunale område (bl.a. forholdet til amternes miljøportal). Der er behov for et udviklingsarbejde på tværs af afdelingerne omkring både data, databasedesign, værktøjer og programudvikling. IT-sektionen forventes at bidrage, især til den tværgående indsats. Et af de konkrete områder kan blive deltagelse i en tværgående arbejdsgruppe omkring etablering af fælles koncepter for databeskrivelser, samt fælles datastrukturer m.m. Et andet bidrag vil være at følge med i de (stigende) krav der stilles os fra projekt digital forvaltning, herunder flere og flere retningslinier som følge af statens it-politik, it-strategi, softwarestrategi, itarkitektur m.m. Endelig vil IT-sektionen kunne bidrage til styringen af et projekt vedr. konvertering af Standat til et XML-baseret format, såfremt der træffes beslutning om igangsætning af et sådant projekt. dato Milepæl formuleres senere. Årsværk: 0,2 Projektdeltagere: JG

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 19. august Dagsorden og mødematerialer til IT-styringsgruppens videomøde mandag den 22. august 2005 kl

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 19. august Dagsorden og mødematerialer til IT-styringsgruppens videomøde mandag den 22. august 2005 kl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER 19. august 2005 IT-sektionen SDC,BMu/- F:\2005\udvalg og moeder\it-styringsgruppe\it-styr moede 20050822\20050822 dagsorden til it-styr 22-8-2005.doc Til medlemmerne af IT-styringsgruppen

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 3. oktober 2003

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 3. oktober 2003 Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 3. oktober 2003 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Tilslutningen af gæsters computere til DMU s netværk. På det seneste møde i IT-styringsgruppen blev det i forbindelse

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde

Bilag 3 til samarbejdsaftalen. IT Samarbejde Opdateret 5. maj JBL Bilag 3 til samarbejdsaftalen IT Samarbejde Generelt IT afdelingen varetager på vegne af de deltagende skoler Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 16. september 2003

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 16. september 2003 Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 16. september 2003 1. Godkendelse af dagsorden. 2. IT-sektionens oplæg til arbejdsprogrammet for 2004. Et af IT-sektionen udarbejdet diskussionsoplæg om de

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded

Sikkerhedsanbefaling. Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Sikkerhedsanbefaling Forholdsregler ved ophør af serviceopdateringer til Windows XP Embedded Juli 2014 Indledning Microsoft har annonceret, at selskabet den 31. december 2016 frigiver den sidste serviceopdatering

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Bilag 10 Nuværende IT-installation

Bilag 10 Nuværende IT-installation Bilag 10 Nuværende IT-installation Ikast-Brande Kommunes serverpark er i høj grad virtualiseret på VMware ESX 4.0 platform, baseret på HP SAN/storage og HP BladeSystem c7000 Enclosure med i alt 13 ProLiant

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004

Brugerservice. Årsværkene og deres forventede finansiering i 2004 Brugerservice omfatter administrative og tekniske tværgående funktioner: Administration, It samt Information og Service. Brugerservice varetager således administrative opgaver for både interne og eksterne

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektopgave Operativsystemer I

Projektopgave Operativsystemer I Velkommen til projekt på Data faget 6222 Operativsystemer I! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten af

Læs mere

It. Strategi og handlingsplan 2008-10

It. Strategi og handlingsplan 2008-10 Fredericia Gymnasium 2008-10 Side 1/5 It. Strategi og handlingsplan 2008-10 1. Indledning 2. Elevernes it-kompetencer og it-færdigheder 3. Kommunikationssystemer mv. 4. Netværk, hardware, software - investeringsplan

Læs mere

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0

IT-politik i Trafikselskabet Movia. Version 1.0 Bestyrelsen den 9. august 2007 Dagsordenens punkt 07 - IT-politik for Movia Bilag 1 IT-politik i Trafikselskabet Movia Version 1.0 Oprettet: 23. januar 2007 CBL / IUa Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune

Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Informationssikkerhedspolitik for Horsens Kommune Senest opdateret januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL... 3 2. OMFANG OG SIKKERHEDSNIVEAU... 3 3. HOVEDMÅLSÆTNINGER... 4 4. ORGANISERING OG ANSVAR...

Læs mere

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog

IT-Center Syd IT-Ydelseskatalog IT-Ydelseskatalog April 2011 /PEM pem@itcsyd.dk Side 1/14 - Deres ref.: Vores ref.: Indholdsfortegnelse IT-Ydelseskatalog... 1 Indledning... 3 IT organisation... 3 Afdelingstruktur... 3 Adgang/Licenser

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte

Sikret pc-netværk til indsatte. Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Sikret pc-undervisningsnetværk til indsatte hvorfor og hvordan? Formål og målsætning Nemmere

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation

Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Baggrund. 1. Hvad er føderation Baggrundsbeskrivelse for installation af føderation i partnerorganisationer til Danmarks Miljøportal. Miljøportalsekretariatet Ref.: jejnb Den 22. november 2007 Baggrund I forbindelse med strukturreformen

Læs mere

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune

Notat. Omstilling til edag - handlingsplan. Projektets formål og succeskriterier. edag arbejdsgruppen. IT-Kontoret. edag i Aalborg Kommune Notat Til: edag arbejdsgruppen Kopi til: Fra: IT- Dato: 28.04.2003 Vedr.: edag i Aalborg Kommune Mandag d. 1. september 2003 er fastsat som edag for alle offentlige myndigheder. edag er aftalt mellem regeringen,

Læs mere

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) vedrørende IT-Backend mellem Gymnasiefællesskabet og Allerød Gymnasium Roskilde Katedralskole Roskilde Gymnasium Himmelev Gymnasium Greve Gymnasium Solrød Gymnasium Køge Gymnasium

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden?

Administrative systemer bundet op mod SRO systemer. Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? Administrative systemer bundet op mod SRO systemer Hvad med gør vi med IT sikkerheden? Jørgen Jepsen IT-chef Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S Hvorfor ønskede vi at forbinde de 2 verdener med hinanden? at

Læs mere

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående

Projektoplæg - AMU kursus 44953 - Netteknik - Server - Videregående Velkommen til projektforløbet på Netteknik - Server - Videregående! Udarbejdet af: Anders Dahl Valgreen, mail adva@mercantec.dk, mobil 23 43 41 30 I dette projekt skal din gruppe i tæt samarbejde med resten

Læs mere

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø

Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø Kontraktbilag 4 Kundens IT-miljø [Vejledning til Leverandøren i forbindelse med afgivelse af tilbud Dette bilag indeholder Kundens krav til at systemet skal kunne afvikles i nedenstående IT-miljø. Leverandøren

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme.

Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. IT-service Senest revideret 29/10-2008 af CTC IT-ydelseskatalog Dette IT-ydelseskatalog viser de ydelser og services du kan forvente at modtage fra IT-service og indenfor hvilken tidsramme. Generelt ligger

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT

DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2016 Søren Kromann, Forvaltningsdirektør, KOMBIT Om KOMBIT KOMBIT er et aktieselskab, som er 100% ejet af KL (kommunerne) Finansielt skal KOMBIT hvile i sig selv

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST

IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST IT-SIKKERHEDSPOLITIK UDKAST It-sikkerhedspolitikken tilstræber at understøtte Odsherred Kommunes overordnede vision. It- og øvrig teknologianvendelse, er et af direktionens redskaber til at realisere kommunens

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume

Indstilling Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune 1. Resume Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 21. september 2011 Aarhus Kommune Finansiering af samlet og koordineret PC-anskaffelse i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1.

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration

NEMT OG EFFEKTIVT - Ejendomsadministration Ny Unik Bolig 4 version på trapperne Det er nu ca. 2 år siden, at første version af Unik Bolig 4 blev lanceret. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at forbedre versionen og finde på nye smarte ting

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 30. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 9,00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Projektgruppe

Læs mere

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER

NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NORDISK SAMARBEJDE OM INFORMATIONSSIKKERHED I KOMMUNER OG REGIONER NOTAT OM INFORMATIONSSIKKERHED OG DIGITALISERING 2014 2008 2014 Notatet er udarbejdet for: Oktober 2014 INDLEDNING Digitaliseringen i

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5

Produktspecifikationer Private Cloud Version 2.5 Side 1 af 11 1. INTRODUKTION TIL PRIVATE CLOUD... 3 2. TEKNISK OPBYGNING... 4 2.1. LØSNINGEN... 4 2.2. SPECIFIKATIONER... 4 2.3. BLADE-SERVERNE... 5 2.4. NETVÆRK... 5 2.5. SAN-INFRASTRUKTUR... 5 2.6. VCENTER...

Læs mere

Windows Server SBS/EBS. Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure

Windows Server SBS/EBS. Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure Windows Server SBS/EBS Claus Petersen Sr. PTS Core Infrastructure IT-folk skal styrke deres kompetencer og certificeringer på tre hovedområder: Teknologi, proces og forretningskompetencer Teknologier,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation

Miljø- og Fødevareministeriet. Kravspecifikation Kravspecifikation OM OPSÆTNING AF VILREG-SYSTEMET PÅ EN NY PROCESPLATFORM SAMT VEDLIGEHOLDELSE OG UDVIKLING AF VILREG- OG BIOTOPSYSTEMERNE Offentligt udbud 1 Indhold 1. INTRODUKTION TIL LEVERANDØREN...

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ

BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ BILAG 2 KUNDENS IT-MILJØ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 4 2. lokationer... 4 3. Nuværende IT-systemer... 4 4. Servere... 5 5. Netværk... 5 6. Harware... 5 7. Software... 5 8. Printere... 5 9. Drift af

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk

IT på 1st klasse. Ring på telefon 70 22 66 75. www.1stlevel.dk. eller e-mail kontakt@1stlevel.dk IT på 1st klasse 1stLevel er et IT firma. Det koster ikke noget at få en samtale med 1stLevel. Det er det bedste du kan gøre i dag. Ring på telefon 70 22 66 75 eller e-mail kontakt@1stlevel.dk www.1stlevel.dk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads.

Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. Skole IT Forslag til midlertidig plan 2012 2013, frem til ny skoleløsning er på plads. - Fra IT og Digitalisering Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tidsplan... 3 Maskiner på skolerne... 3 Maskiner fra

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

4. Den offentlige sektors brug af it

4. Den offentlige sektors brug af it Den offentlige sektors brug af it 39 4. Den offentlige sektors brug af it Figur 4.1 Digitale serviceydelser til borgere og virksomheder 1 8 6 Pct. af myndigheder 87 88 9 94 94 Downloade blanketter digitalt

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04.

Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008 kl. 13.00 i mødelokale D2.04. Til medlemmerne af SU-Silkeborg Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Direktionen Sags nr.: 039-00121 Ref.: KNI/KBM 28. august 2008 Der indkaldes hermed til SU-møde mandag den 1. september 2008

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL Copyright 2015 EG A/S FAQ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL EG Clinea Dette dokument giver svar på de oftest stillede spørgsmål i forbindelse med opgradering fra MedWin til EG Clinea Copyright 2015 EG A/S FAQ Side

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

as a Service Dynamisk infrastruktur

as a Service Dynamisk infrastruktur Dynamisk infrastruktur Vi bygger dynamisk infrastruktur...... og holder den kørende Om jeres it-infrastruktur fungerer optimalt, er i bund og grund et spørgsmål om kapacitet. Og så er det et spørgsmål

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet

Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. 2. maj Analyserapport for kvalitetsstyringssystemet på natur og miljøområdet Til ledelsen af kvalitetstyringssystemet for natur og miljøområdet. Svendborg Kommune Centrumpladsen 7, 2. 5700 Svendborg Tlf. 62 21 19 04 Fax. xxxxxxxx www.svendborg.dk 2. maj 2012 Analyserapport for

Læs mere

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken

Office365. Tilgå dine vigtigste filer online. - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone. Online adgang til den nyeste version af Officepakken Tilgå dine vigtigste filer online - adgang via PC, Tablet eller SmartPhone Med det nye Office365 giver du din virksomhed den mest fleksible løsning, der hidtil er set. Dine medarbejdere kan tilgå hvilket

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 25. april 2007 Århus Kommune IT- og Organisationsafdelingen Borgmesterens Afdeling Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes

Læs mere

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS)

Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) Vejledning til Lederudviklingssamtalen (LUS) I denne vejledning er proceduren for LUS i UCL beskrevet. Vejledningen suppleres af en brugervejledning til systemet Medarbejderplan 1, samt et afsnit i IT-politikken

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP

DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP DAU REMOTE ACCESS LØSNINGSMULIGHEDER OG TEKNOLOGIER MED REMOTE ACCESS JOHN AMMENTORP AGENDA 01 Kort præsentation 02 Behov i forbindelse med de 4 dimensioner 03 Koncept for sikker forbindelser 04 Netværkssikkerhed

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004.

Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. Dagsorden for mødet i IT-styringsgruppen den 23. august 2004. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Valg af ny Office-pakke og nyt e-postsystem i Miljøministeriet. Miljøministeriet står foran en nødvendig modernisering/udskiftning

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere