SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND"

Transkript

1 RI3EGADE SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange sekler. kro i Sorø N u idyl og stille ro i musæet hviler. N yt og gammelt bygger bro medens tiden iler. Indrykket aj Den Sjællandske Bondestands Sparekasse

2 Gode gamle Soraner! H vis du har m ulighed for at bringe en eller flere annoncer i bladet, ring da venligst eller skriv til Vask med PRE en to tre SO R A N E R -B L A D E T S E K S P E D IT IO N Vesterbrogade 20. K øbenhavn V. Central 1918 oløe(jnens (jndel$soinesla<jteli Telefon Sorø 717 MERKUR Als HERMODSGADE 1 4 Æ gir (j \ lid CPl (jlos ta en - den herlige frokostøl fra harboes bryggeri V. P O U L S E N & A. S Ø R E N S E N M U RERM ESTRE og ENTREPRENØRER K ontor: Molbechs Allé 8 - Kl. 8, Telf Grundlagt 1917

3 sonaim^n-biadet N O V E M B E R A A R G A N G N U M M E R 9 Kan man egentlig tale om, at en by h ar en stemning? E r stem ning ikke snarere en tilstand, man selv befinder sig i og så ud fra denne opfatter verden omkring sig? Nogle dage kan blot hilsenen, m an udveksler m ed m ennesker, man daglig ser, eller synet af de første krokus på nøjagtig samme sted som sidste år få en til at føle sig i harm oni m ed sin by, m e dens til andre tider synet af de samme huse, gader og ligegyldige m ennesker, vanen ved det hele kan få en til at føle sig som en m arionet, der intet selv føler ved det hele. Således er mit forhold til Sorø i hvert fald. Men jeg holder af den, selv om den både er snobbet og beboet med spidsborgere. Ja, således omtales den også, dog måske isæ r m est af dem, der er tilflyttede. For hvis m an oplever en by fra barn af, får man en række m inder, der kan virke som modvægt, når m an som ældre får øjnene op for nogle af byens fejl. Således sad jeg en vinterdag, da jeg var 8-9 å r gammel, på m in kæ lk nede foran Akademiet. Det var dejligt vejr, sneen lå ren og nyfalden overalt, og solen skinnede. Dette fik mig til at lave et vers, et ganske banalt, men dog et udtryk for den stem ning, omgivelserne satte mig i. Naturen er hvid, og him len blå, huset er gult m ed stråtag på, fuglen kvidrer, havet bruser, solen skinner, og det suser i naturen! SORØSTEMNING A f Ulla Nordahl Svendsen. Ligeledes husker jeg den særlige stemning, der blev for os børn over byen, så snart foråret begyndte. Man kunne opleve byen også efter kl. 6 om aftenen. Gaderne var da næsten tomme, kun med enkelte biler holdende hist og her, men en forvirrende rest af dagens varm e var endnu tilbage. Man kunne næ sten ikke bekvemme sig til at gå ind. Næ, hellere gå med klokkeren op i tårn et og ringe solen ned. Op ad krogede trap per og gamle stiger, til m an endelig nåede klokkerne, der drev én næsten forskræ kket ud i krogene, så snart de begyndte at slå. Mere sikker følte m an sig henne ved gluggen, h vorfra man kunne se ud over kirkegården, der lå som en stor have med forskellige bede.. Jeg gik ned m ed en følelse af at have set og oplevet noget nyt. Men havde jeg følt mig lidt frem m ed over for det, så glem te jeg det ganske på vejen hjem. I lange spring gik det hen ad fortovet, for jeg m åtte ikke træ de på stregerne, og bolden skulle falde ned akkurat så langt frem me, at jeg lige kunne nå at springe hen og give den et nyt stød, inden den selv kunne have gået på gale veje. En lille tøs m ed strøm perne i ål hen ad sin gade helt alene, en dag først i april. Men den dag kom, da m an ikke m ere m æ r kede sin by gennem leg. M an begyndte a t opleve den m ere bevidst, at få øjnene op for dens særpræg. Således gik jeg som 12 årig engang i pinsen rundt og rundt om Akadem iet og mødte 69

4 på den måde forskellige m ennesker, der ofte spurgte mig om et eller andet angående kirken eller skolen, og jeg svarede beredvilligt efter bedste evne. Nu kan man isæ r også på denne årstid føle sig sto lt over byen. Forsom m eren klæ d er n æ sten Sorø bedst. H er er forholdsvis stille på grund af helligdagene, og varm en er endnu ikke trykkende. På torvet er der kommet blomster i kum m erne, og de blå m arkiser på Hotel Kong Frederik vinker med deres hvide frynser over til kongen, foran hvem»springvandet«er sat i gang. Men han ser nu lige utilnæ rm elig ud, enten sneen klæ der ham i hvidt, eller solen får ham til at svede under hjelmen. I klosterporten føler m an et øjebliks kølighed, måske understreget af en is fra»rasmussen«, inden m an træ der ind i byens hjerte. Det kan ikke nægtes, at det er Akademihaven, søen, skolen og kirken med skovene rundt om, der gør Sorø til, hvad den er. Der hviler en underlig stilhed hernede, nu da drengene er borte. N æ sten som inde i kirken. Der er halvm ørkt og køligt derinde, kun gennem vinduerne ud mod F ratergården går striber af sol, der spiller hen over støvet på prædikestolen. I kirken ligger de jordiske rester af Absalon og Holberg. Ben og støv i to sarkofager. Men udenfor lever de stadig i deres bygninger og traditionerne, der er opstået omkring dem. Fra Fratergården, hvis ene halvdel ligger helt i skygge af skolen, ser m an rigtig den 800 år gamle kirkebygning og prøver at stikke fingeren ind i et af de mange huller, drengene h ar lavet i m uren i tidernes løb. Henne ved Fraterbrønden kigger m an ned i desværre ikke helt rent vand og prøver at træ kke i spanden, hvis k æ d er knager og rasler ved den m indste bevægelse.»mindet lader som ingenting, er dog et lønligt kildespring«. Denne indskrift er hugget ind i stenene på F raterbrønden. Nogle opdager den slet ikke, andre får en lille tanke med på vejen. Henne ved Ingem anns hus blom strer frugttræ erne, og ude på hans lille ø er svanerne begyndt at indrette redeplads for deres kommende unger. Man skal passe på i den tid, hvor de er små. Ikke komme dem for næ r, hvis m an kaster brød ud til dem. Ungerne er yndige i 14 dage, m en foræ ldrene samtidig tilsvarende mistænksomme. De viser os dog en vis tillid, når de opholder sig på samm e græ splæ ne som vi. A t plæ nen er fo r beholdt skolens elever, lader begge p arter hånt om. Det er ellers morsomt at iagttage, hvordan de k lu n ted e fugle på plæ nen, i sam m e øjeblik de glider ud i vandet, forvandles til elegante beherskere af søen. Et lille stykke borte fra friluftsscenen, hvor bl. a. Jeppe har ligget i baronens seng, h a r vi digteren selv, Han v irk er fornem og kold, som han står der med sine to muser i et beskedent arrangem ent af fransk havestil. Men bedene med tulipaner og pinseliljer bryder noget af virkningen, så det ender m ed at blive»holberg m ed hans to koner«, m an forlader. Nede ved søen fisker vi nogle gedeboller op, presser alt vandet ud af dem for efter igen at have lagt dem ned i vandet at kunne iagttage, hvorledes de langsom t vokser sig store og runde igen. Ovre på den anden bred lyder toget. Men så dejlig langt væk. For selvfølgelig er her en station, men den er 2 km borte. Dette er typisk for hele byens stem ning. Stedet ligger b e sk y t tet af skovene, der prøver at skærme lidt mod påvirkninger udefra. G anske vist forandres denne vold også. Træ erne ældes, og indskrifterne på»navnebøgen«er sn art ulæselige, m en nye vil komme. Skoven vil stadig tage imod drengen og hans pige. Han m ed den hvide hue i den ene hånd og den m ørke jakke over skulderen, hun i en let som m erkjole, en urolig som m erfugl, der til sidst fanges ind ved hans hånd. Træ erne røber intet. De stå r som tavse søjler, gennem hvis gange m an kan gå, falde sam m en m ed skyggerne og til slut forsvinde derind, hvor tid og sted ikke findes. Men skoven skjuler også ham, der med hæ n derne i bukselom m erne kommer slentrende gennem Filosofgangen, væ k fra alle ansigterne oppe i byen. Jam en er denne by da ikke andet end fred og idyl. Jo, prøv f. eks. at spørge dem, der driver op og ned ad gaden om aftenen. De finder den kedelig. Og jeg vil også sige, at Sorø langt m ere er en by for skoleelever end for dem, der har forladt skolen. Selv kunne jeg heller ikke tæ nke mig at bo her resten af m it liv. Bare ved at gå her en sommerferie kan jeg få en fornem m else af at være lukket inde. H er er så varm t, og skovene er blevet grønne og uigennem trængelige. Men de år, jeg nu h ar haft her, ville jeg for ingen pris bytte bort. Thi dette at bo i en provinsby, især når den ikke e r større end denne, giver en en h e lt a n den fornemmelse af at væ re en del af noget, at have et hjem sted, end hvis man blot var en p rik i den grå m asse af storbyens m ennesker. (S tilo p g a v e, p r æ m ie r e t a f S o ra n e rb la d e t). 70

5 Soranske penne A nm eldelser af Poul Schjærff. I. N. V. Boeg: På Føniks fuglens vinger. G. E. C. Gads forlag. K øbenhavn Oppe i årene, men endnu fuld af energi og virkelyst har fhv. landsdommer N. V. Boeg følt trang til a t kaste et blik tilbage på sit brogede, karriérerige liv. Bogen bæ rer som undertitel» erindringer«; erin d rin g er i alm indelig forstand gives dog ikke, alt m ere personligt og fortroligt er udeladt; her udvises stor økonomi; der siges et sted:»ens personlige liv, som det gennem årene viser sig i brevveksling, bør som regel forblive som en lukket bog«. Kender m an fo rfatteren, hans skarpe iagttagelsesevne og sans for karakteristiske enkeltheder, hans ironi, hans humor, parret m ed følsomhed (enkelte steder anføres strofer af egne digte), kunne m an h av e v en tet en ræ kke levende detaljer, og m an kan kun beklage, at bogen ikke er blevet dobbelt så stor. Istedet for meddeles et for et lille lands jurist ganske exceptionelt embedsforløb; bogen er en udvidelse af, hvad der står i den blå Bog, hvortil der da også henvises. Lader m an øjet løbe hen over, hvad dér opregnes (bl. a. dommer i Københavns byret, medlem af de internationale domstole i Æ gypten plus andre internationale hverv, advokat for Danmark i Grønlandssagen, ledende inden for Dansk Sam virke, dommer i Østre landsret), ser det ud, som alt ønsket er opnået, og dog har forfatteren, som vi alle, gennem livet haft sine skuffelser. E m bedet som Fæ røernes am t mand gled ham forbi, ligeledes ledelsen af et erhvervskontor i forbindelse med arbejdet på tilførsler til D anm ark under 1. verdenskrig, og højesteretsdom m er blev N. V. Boeg heller ikke. Trods d e tte k an N. V. Boeg sikkert m ed tilfredshed se tilbage på sit liv, og for læseren tegner sig b illed e t af, hvad m an i det 18. å r hundrede forstod ved en n y ttig borger. Bogens titel væ kker hos soranere forventning om beretninger om skoletiden på Sorø; hvad der herom meddeles, er yderst nødtørftigt; Rektor Hoff mindes m ed veneration, ligeledes omtales et kammeratskab, der blev et venskab for livet. Relationen til Føniksfuglen kan derfor m uligvis tolkes derhen, at forfatteren, ligervis som hin forunderlige fugl, der efter hver 500 års forløb opbræ ndte sig selv, men a tte r som ny opstod af asken, ikke altid har nået sine ønskers mål, men hver gang bagefter er steget opad hvad hans livslinie udviser. (I næste num m er følger anmeldelse af en jurist). II. K. K. Steincke: Kaktus. Illustreret af Otto Nielsen. G yldendal En anden, af år gammel, men af sind ung soraner er den store fhv., K. K. Steincke. Han har m arkeret sin 80-årsdag m ed udsendelsen af sin tiende sam ling strøtanker,»kaktus«, h v o r ved antallet af disse har nået det imponerende tal N år man flere gange har haft lejlighed til at anm elde Steinckes»tegnestifter«,»stikpiller«,»kløpulver«,»skæve smil«o.s.v., kan det falde lidt vanskeligt at variere superlativerne, men det står fast, at den 80-årige stadig er spillevende, alsidigt iagttagende og ræsonnerende, snart fuld af hum or, snart stikkende, alt med en herlig beherskelse af v ort sprogs ordforråd. Alle tidens og sam fundets foreteelser passerer revy for hans årvågne hjerne; læses bogen i ét stræk, kan m an blive en smule fortum let over denne rige, levende strøm m ende flod. Man bør derfor i ledige tim er hente den lille kaktussamling frem, læse et par sider, tænke efter og fornøjes. Kirke, politik, ægteskab, kvinder, sex, m oderne kunst og m eget andet behandles i de fikst form ede bem æ rkninger. Illustratoren Otto Nielsens streg er let og elegant, flere steder m ed skyldig trib u t til tidens betagelse af inciterende kurver. Sluttelig udtales ønsket om, at ordet tiende kun er at forstå rent talmæssigt, ikke som den lange tillæ gsform af v e rb e t»at tie«vi h å ber og venter, a t sam lingen ikke bliver S teinckes sidste. III. Poul Lorenzen: Vilde fugle i sagn og tro. Illustreret af Johannes Larsen G. E. C. Gads forlag. København. Den tidligere statsskovrider og skovdirektør Poul Lorenzen h a r ikke alene fo rtrinligt adm i nistreret sine betydningsfulde embeder, men tillige vist stor interesse og forståelse for n a turen og det liv, der udfolder sig i den. Dette har givet sig udslag i tre bøger:»jagt og vildt i dansk folketro«(1930),»egen og rønnen i dansk folketro (1944),»Vildt og vilddyr«(1948). Fagm anden og naturelskeren søger bag de konk rete ting han ser, noget dybere, og i disse 71

6 arbejder h ar han frem draget forbindelsen mellem n atu ren s væ sener (dyr og træ er) og folketroen. H ertil slutter sig nu hans fjerde bog; af ydre et overm åde skønt væ rk; som bog ideelt tilre t telagt: Fint tryk på m atglittet, tonet papir med den 92-årige Johannes L arsens så talende illu strationer, en sjæ lden indtræ ngen i h v e rt enkelt dyrs ejendom m elighed. Forfatteren har set det som sin opgave»at skildre m enneskenes forhold til fuglene gennem tiderne og at fastholde et billede af vore forfæ dres tro og tan k er om fuglenes fo ru n d erlige verden, før dette billede blegner og forsvinder«. D er bygges på såvel skriftlig som m undtlig overlevering, fortæ lleres udsagn, ordsprog og talem åder, stednavne, digtning både frem med og hjem lig fra folkevisen til Johs. V. Jensen. Stoffet berettes væsentlig, som det foreligger, uden synderlig bearbejdelse, thi»der kan ikke fortælles bedre end de gamle gjorde det«. Fem og tyve fuglearter, de fleste skovfugle, omtales; udvalget er næ sten givet på forhånd, idet der om flere fugle så godt som intet folkemindestof foreligger, dette gæ lder så almindelige fugle som stæ ren, spurven, svalen og læ rken. B eretningerne, der fører dybt ind i dansk væsen, læses m ed behag og interesse. Anm elderen h a r kun én indvending at forebringe: F o r fatteren kalder beskedent bogen en am atørs arbejde; den, der om fatter sit emne med så stor kærlighed, som tilfæ ldet er her, og som dertil studerer det så indtrængende, som listen over benyttet litteratu r viser, og som endelig form år at lade interesse og studium gå op i en indholdsmæssig og sproglig syntese, er langt m ere forsker end amatør. IV. A rthur Arnholtz: De frie vers. Sæ rtryk af Nysvenska Studier, årg 39, Lund, Dette sæ rtryk indeholder en afhandling»de frie vers«, holdt som foredrag på Upsala U niversitetet den 22. oktober Afhandlingen kan tjene som m ønster på sand videnskab; den er fast opbygget i to hovedafsnit: System atik o: definationer af verstypem e, og historie o: efterprøvelse af, hvordan de enkelte typer er blevet til. Første afsnits indledning opstiller tre grupper versarter: Prosa-næ re vers, centrale vers og m usik n æ re vers. D erefter gennemgås tre a rte r af stilisering: P eriode, m otiv- og buestilisering. Andet hovedafsnit (historie) drøfter spørgsmålet: Hvor, hvorn år og hvordan e r de frie vers opstået? De udspringer i første ræ kke af den stiliserede prosa, som vi træ ffer den i Bibelen og den antike litteratur (salmerne, bjergprædikens saligprisninger den antike retorisk prægede prosa, der imiteres så stæ rk t i det 18. årh.); som andre kilder kan nævnes m a drigalversene, det 17. og 18. årh.s m u sik d ram atiske recitativer (Bachs passioner f. eks.), Ossiandigtene i det 18. årh., den germ anske stav rim slitteratu r, endelig d et 20. årh.s o v ersæ ttelser af exotisk poesi (Tagore f. eks.). Alle de sidstnæ vnte e r vist m ere usikre kilder. De frie vers hvis kilder ovenfor er næ vnte opstår på germ ansk grund med tyskeren Klopstock. Desværre har anm elderen ikke forudsæ tninger for helt at kunne følge prof. Arnholtz redegørelser, men han (anm elderen) har læ rt m eget ved at læse den, ikke m indst i højere grad end før at lægge m æ rke til rytm en, det væ re sig prosa eller poesi, og prof. A rnholtz gennem gang af de enkelte tekster, der tjener som eksem pler, er berigende. Poul Schjærff A f H a n s E lle k ild e B la d u d v a lg e t h a r ø n s k e t n e d e n s tå e n d e o p ta g e t i b la d e t. J e g b ø je r m ig u n d e r p r o te s t fo r d e tte ø n sk e. R e d D e n 20. ju n i 1960 fy ld te S o ra n e rb la d e ts h æ d e r k r o n e d e r e d a k tø r, s u p e r le k to r v e d R u n g ste d S ta ts s k o le P o u l S c h jæ rff, 70 å r. D e t h a v d e v æ re t i sin g o d e o r d e n, o m S o r a n e rb la d e t h a v d e in d e h o ld t e n h y ld e s t a r tik e l o m d e n n e d e n y p p e r s te a f S o rø d rengen e, s k r e v e t a f e n a f S o ra n s k S a m fu n d s k o ry fæ e r. M e n P o u l S c h jæ r f f v a r b e sk e d e n og h a v d e d e rfo r ik k e u n d e r h å n d e n b e d t e n a f d e s to r e o m a t fo rh e rlig e sig i S o ra n e rb la d e t, h v a d h a n k u n n e h a v e g jo rt u d e n m in d ste b lu e f te r 12 å r s v æ r d if u ld re d a k tø rv irk s o m h e d, tv æ r tim o d so m e n se lv fø lg e. D e t sy n tes o g så n o g le a f h a n s s o ra n e rk a m m e ra te r, og s å b ad de m ig o m a t s k riv e n e d e n s tå e n d e s k ild rin g a f den g ru n d, a t je g fo rm e n tlig v a r d e n a f d e l itte r æ r e so ranere, so m h a v d e k e n d t h a m læ n g st, og v e l o g så liv e t ig e n n e m h a v d e s tå e t h a m n æ r m e s t a f a lle s o ra n e rk a m m e ra te rn e, id e t v i h a v d e k e n d t h in a n d e n, s id e n v i den 18. a u g u s t 1901 m ø d te s so m k la s s e k a m m e r a te r i Sorø A k a d e m is f o r b e re d e ls e s k la ss e, m e d a n d r e o r d som ra se u n g e r. D e r k u n n e dog lig e så g o d t h a v e v æ r e t ta le om a t v æ lg e so rø d re n g e n C a rl V e istru p, o v e rin g e n iø r v ed H e ls in g ø rs S k ib s v æ rft, d e r b le v r a s e u n g e sam m e d a g so m v i a n d re to, e lle r P o u l S c h jæ r f f s k æ re s te ven, d ir e k tø r fo r N y C a rls b e rg fo n d e t V ig g o T h o rla c iu s-u ssin g, d e r 72

7 k o m til Sorø f r a Ø rb æ k p r æ s te g å r d i a u g u s t 1902, a lts å tr å d te in d i f ø r s te s tu d e re n d e k la s se m e d os a n d re, u d e n fø rst a t h a v e v æ r e t ra s e u n g e. Je g h a r a lts å o v e r ta g e t d e t æ re f u ld e h v e r v og h å b e r, a t je g ik k e sk a l k o m m e b a g e fte r so m d e t a ltf o r ty n d e øl. P o u l C h ris tia n S c h jæ r f f og h a n s e n tim e æ ld re tv illin g e b ro d e r, H a n s C h ris tia n S c h jæ rff, b le v fø d t i d ig te re n C a rs te n H a u c h s h u s i S o rø d e n 20. ju n i D e to tv illin g e b ro d re s f o r æ ld r e v a r s p a re k a s s e a s s is te n t C h ristia n G eorg M a riu s S c h jæ r ff ( ) og K ir s te n J ø rg e n sen ( ). S c h jæ rff s f a d e r v a r d y g tig til s it a rb e jd e og e n k æ r lig og o p o fre n d e f a d e r fo r d e to tv illin g e b ro d re. H a n v a r en d e c id e re t b o g v e n, f r a h v e m sø n n e n h a r a r v e t sin lid e n sk a b f o r b ø g e r. H a n s m o d e r K ir s te n J ø rg e n sen sta m m e d e f r a K r ø je ru p, e n god m ils v e j f r a S orø.»m in m or«, s ig e r P o u l S c h jæ rff,» k a n je g ik k e v u rd e re h ø jt n o k, h u n b le v e n k e å r 1900, og h u n m å tte k la re sig se lv v e d e t u s s e lt b e ta lt a r b e jd e og p rø v e p å a t få m in tv illin g e b ro d e r C h ris tia n og m ig u d d a n n e t. H u n v a r rø r e n d e i sin om h u, flittig i a rb e jd e t, og h endes s tæ r k e og fro m m e tr o b ra g te h e n d e i god b e h o ld g e n n e m liv e t. J e g h a r h a f t e t g o d t h jem.«h a n s fa d e rs a ltf o r tid lig e d ø d i å r 1900, b lo t 36 å r gam m el, v a r d e n s to re tra g e d ie i P o u l S c h jæ r f f s b a r n dom. H a v d e f a d e r e n k u n n e t le v e og o p re th o ld e sit sm u k k e h jem, h a v d e P o u l S c h jæ r f f fo rm e n tlig k u n n e t n å a t b liv e p ro fe s s o r i d a n s k litte r a tu r h is to r ie v e d K ø b e n h av n s U n iv e rs ite t, fo r d e t b e re ttig e d e h a n s f o r trin lig e e v n e r h a m til. N u v a r h a n n ø d t til a f ø k o n o m isk e g ru n d e a t s e jle d e n m e s t lig e v e j til d e t n ø d v e n d ig e m ål, liv s o p h o ld e t f o r sig og sin e, d e n m a n g e å rig e læ re rs tillin g v e d R u n g s te d s ta ts s k o le Ik k e b lo t s it h je m, o g så sin fø d e b y S orø, o m ta le r P o u l S c h jæ rff m e d s to r v a rm e. H a n s k r iv e r til m ig :»D et fa k tu m, a t je g e r fø d t i d e t h u s, d e r b eboed es a f d ig te r e n C a rs te n H a u c h, v id e re : M in o p v æ k s t p å e t s te d, h v o r d e s to re m in d e r f r a v o r g lo v æ rd ig e m id d e la ld e r ta lte t il os (k irk e n m e d A b salo n s og fle re k o n g e rs g r a v e H o lb e rg o m ta le r h a n ik k e), g a v m ig tid lig s tæ r k in te re s s e fo r h isto rie. 9 å r g a m m el fik jeg til j u l og g e n n e m læ s te m e d ju b e l F a b ric iu s D a n m a rk s h is to rie ; i k ir k e n så je g fo r m ig h is to rie n s sto re m æ n d. D e n n e in te re s s e s ty rk e d e s a f m in f o r tr in lig e læ re rin d e i p o g e sk o le n, A n n e tte K a y se n, h v is sk o le je g m ed sto r g læ d e b e sø g te «O gså b ro d e re n H a n s C h ris tia n h a r n a tu rlig v is b e sø g t frk. K a y s e n s p riv a ts k o le, h v o r f r a så m a n g e a f d e sk o lesø g ende s o rø d re n g e k o m til A k a d e m ie ts f o r b e re d e lsesk la sse. D e to b rø d re h u s k e r je g ty d e lig t f r a d e n a lle rfø rs te d a g p å S o rø A k a d em i, d e n 18. a u g u s t D e lig n e d e h in a n d e n so m tv illin g e r, m e n d e v a r allig ev e l y d e r s t le tte a t k e n d e f r a h in a n d e n. H a n s C h ristia n v a r fy ld ig og v e ln æ re t, h a n s rø d e h å r h a v d e e t m ø rk t s tr e jf o v e r sig, m e n s P o u l v a r g a n sk e a n d e r led es sp in k el, m e d e t ly s e re s k æ r o v e r sit rø d e h å r, h a n v a r r e t b le g i a n s ig te t, m e n s tv illin g e b ro d e re n v a r rø d m o sset. P o u l v a r b e g a v e t m e d e t g a n sk e u s æ d v a n lig t letn em m e, læ rd o m m e n lø b i h a m, so m sø d m æ lk i e n sp æ d e k a lv. H a n b le v n r. 1 a f 28 e f te r e n m å n e d s sk o legan g, og h a n h o ld t i v irk e lig h e d e n d e n n e p la d s m å n e d e fte r m å n e d h e le sk o le tid e n ( ) ig en n e m. A f og til k u n n e jeg, e n s jæ ld e n g a n g o g så V e jstru p, g ø re h a m r a n g e n strid ig, m e n d e t v a r h ø js t e n m å n e d, s jæ ld e n t to, s å s k u lle v i n o k se v o r g a m le p la d s igen. V i v a r b egge lid t m e re d y g tig e til m a te m a tik e n d S c h jæ rff, fo r h v e m a r itm e tik og g e o m e tri ik k e rig tig lå. V i v a r n æ s ts id s te h o ld e f te r d e n g a m le sk o le o rd n in g, og v i k u n n e d e r fo r f r a og m e d d e n tr e d ie s tu d e re n d e k la s s e b e ste m m e os til, o m v i v ille v æ r e» g ræ k e re«e lle r» m a te m a tik e re «. D en n u så s tæ r k t h e rs k e n d e re tn in g, d e n n y sp ro g lig e, v a r e n d n u ik k e til. F o r S c h jæ r f f v a r v a lg e t le t, h a n v a r h u m a n is t a f n a tu r og o v e rb e v isn in g, a lts å b le v h a n» g ræ k e r«, og h a n h a r a ld rig f o r tr u d t d e tte v a lg. S o m» g ræ k e re«k o m v i v o re b e d s te læ r e r e p å g a n sk e a n d e rle d e s n æ r t h o ld e n d i d e la v e re k la s s e r. D e t v a r b l. a. A lfr e d G la h n, v o r u d m æ rk e d e læ r e r i d a n s k og fra n s k, d e t v a r H o lte n - B e c h to ls h e im, v o r læ r e r i la tin og o ld k u n d sk a b, d e t v a r f ø rs t og s id s t v o r h e rlig e læ r e r i g ræ s k og o ld n o r d isk, r e k to r B a r th o lo m æ u s H o ff. V i k a ld te h a m gåsen, je g v e d ik k e h v o rfo r, m e n v i fø lte os m e d s to lth e d og g læ d e so m h a n s g æ slin g e r. E v ig m in d e v æ rd ig e r d e n a lle rfø rs te tim e, h v o r v i h a v d e h a m so m læ re r, e n v ik a r tim e i tr e d ie s tu d e re n d e, h v o r h a n b e s te m t h æ v d e d e, a t C æ sa rs»ad c a s tr a e u n d u m est«, s k u lle o v e rs æ tte s : D e r b ø r gås til le jre n. U fo rg le m m e lig fo r os e r h a n s g e n n e m g a n g a f S o k ra te s fo rs v a rs ta le, h a n m å se lv h a v e lig n e t S o k ra te s a f v æ s e n og u d se e n d e. D isse og a n d r e g o d e m æ n d, D e lle og O.B. ik k e a t fo rg lem m e, a lle s a m v ittig h e d s fu ld e læ r e r e og e ls k e lig e m e n n e sk e r, g jo rd e v o re sid ste S o rø å r ly se og ly k k e lig e. V i k o m v o re sk o le sø g e n d e f æ lle r n æ r m e r e e n d fø r, d e k o m op til os p å G y m n a sie t, i få re fo ld e n og i v o r lille sa m lin g ss a l i s je tte k la s s e s b y g n in g, h v o r v i e n g a n g o m u g e n h o ld t m ø d e, h v o r v i h o ld t fo re d ra g i v o r g y m n a s ie fo re n in g» B ald er«og u d g a v v o r t h å n d s k re v n e g y m n a s ia s tb la d» M in erv a«. V i k o m e n d n u m e re e n d fø r i v o re sk o le sø g e n d e v e n n e rs h je m, je g n a tu rlig v is o fte i S c h jæ r f f s h je m. A ld rig fik je g in d tr y k af, a t d e tte h je m i v irk e lig h e d e n v a r e t f a ttig t h je m, a lt v a r så b o rg e rlig r e n t og p æ n t m e d gode m ø b le r og s m u k k e b ille d e r p å v æ g g e n e. H a n s m o d e r m o d to g a ltid P o u ls v e n n e r m e d ly se n d e v e n lig h e d. D e t v a r h e n d e s s to re g læ d e, a t P o u l, v e d h o ld e n d e og tr o f a s t i s it a rb e jd e, v a r sk o le d u k s, og a t h a n d e n t r e d ie ju li 1908 b le v s tu d e n t m e d u d m æ rk e ls e, d e n f ø r ste b la n d t lig e m æ n d. T il m in fa d e rs sto re fo rtry d e ls e fik jeg ik k e u d m æ rk e ls e so m P o u l, og je g h a v d e h e lle r ik k e f o r tje n t d e t, m e n o g så fo r m ig v a r d e t liv e ts h id til ly k k e lig ste d ag, d a v o r s to r a r te d e g a m le k la s s e k a m m e ra t Å g e R o s e n k jæ r k la v r e d e op i d e t sto re tr æ v e d g y m n a s ie ts p o r t og s ta k D a n e b ro g u d o v e r d e n h ø je s te to p, så d e t ly s te o v e r la n d og sø. O g så o m v o rt fæ lle s s tu d e n te r liv i K ø b e n h a v n k u n n e d e r f o rtæ lle s m a n g t og m eg e t, fo r v i b o ede n æ r h in a n d e n d e fø rs te å r i K ø b e n h a v n, og v i v a r sa m tid ig p å R e g e n s e n i å r e n e , lig eso m P o u l o fte b e sø g te m ig p å E lle k ild e g å rd so m m u n te r h o - s tr u p s k s tu d e n t. M å sk e k u n n e je g f o r tæ lle s o r a n e r k a m m e ra te r n e d e ro m e n a n d e n g o d g a n g. V i g ik til m a n g e a f d e sa m m e fo re læ s n in g e r, f ø r s t og f r e m m e s t til a lle v o r s to r a r te d e S o rø k a m m e ra t V ilh e lm A n d e r s e n s f o re læ s n in g e r o m litte r a tu r h is to r ie og h u m a n ism e. V i fik o g så a fs lu tte n d e e k sa m e n n o g e n lu n d e 73

8 sa m tid ig. P o u l e f te r g a m m e l re g e l fø rst, id e t h a n ju n i 1916 to g sk o le e m b e d s e k s a m e n m e d ty s k so m h o v e d fa g, d a n s k og h is to rie so m b ifag. D e re fte r a f tje n te P o u l s in v æ rn e p lig t so m s o ld a t i V æ rlø s e le jre n i o v e r e t å r, og h a n k o m e f te r n o g le v ik a ro p h o ld i S o rø (a lle re d e i s tu d e n te rtid e n ) i fa s t fo rb in d e ls e m e d r e k to r S k o v g a a rd -P e te rs e n i R u n g sted. H e r fik h a n s it b liv e n d e s te d i h e le 42 å r til d e n 1. ju li 1960, h v o r h a n f a ld t fo r a ld e rs g ræ n s e n. H a n n ø je d e s ik k e m e d d e n n e sk o le tje n e s te, h a n v a r f r a 1932 til 1953 læ r e r v e d H ø rs h o lm H a n d e lssk o le. I sy v å r ( ) v a r h a n h a n d e lss k o le n s fo rs ta n d e r. O m sin læ r e r v ir k s o m h e d h æ v d e r h a n m e d fu ld re t, a t d e t v a r h a n s k a ld og ik k e b a r e e n stillin g, d e r k u n n e g iv e d a g lig t b rø d til h a m, h a n s h u s tr u og d e re s t r e b ø rn.»jeg h a r so m læ r e r la g t m e g e n v æ g t p å a t fo re n e k u n d s k a b s m e d d e le ls e m e d m e n n e sk e lig h e d lig e so m v i h a r h ø rt, a t f o rh o ld e t v a r m e d h a n s s to re f o r b ille d lig e læ r e r e i u n g d o m s tid e n i S o rø, og je g h a r g e n n e m å r e n e f å e t fle re v id n e s b y rd om, a t d e t i n o g e n g ra d e r ly k k e d e s m ig«. F r a sin tid lig e u n g d o m h a r P o u l S c h jæ r f f h a f t s to r t m o d p å litte r a tu r h is to r is k, s te d h is to ris k og k u ltu r h is to r is k a rb e jd e, m e n d e t h a r g a n sk e n a tu r lig t k n e b e t m e d tid e n, fo r s tile r e tn in g og p e rs o n lig t v id e n s k a b e lig t f o r f a tte r s k a b e r n u e n g a n g h in a n d e n s d ø d sfje n d e r. J e g n æ v n e r b la n d t d e s tø rre tin g h a n s fo r tr in lig e ia g tta g e ls e r o m»d en d a n s k e J e n s og h a n s S p ro g «i» D a n sk e S tu d ie r«1918, tr e b ø g e r o m d a n s k e b y e r og d e re s m æ n d, n e m lig S o rø, R in g ste d og K a lu n d b o rg i H o v e d v æ rk e t e r s ik k e r t h a n s u d g a v e a f C a rste n H a u c h s U d v a lg te S k r if te r I I I I H a n h a r o g så i 1926 u d g iv e t G o e th es» H e rm a n n u n d D o ro th e a«m e d in d le d n in g og k o m m e n ta r. H a n h a r sa m m e n m e d læ r e r C h r. W in th e r i 1937 u d g iv e t e n b ib lio g ra fi o v e r h is to ris k s k ø n litte r a t u r m e d title n» H isto risk d ig tn in g «. L æ s e rn e a f S o r a n e rb la d e t sid e n 1948 h a r h a f t r ig e lig le jlig h e d til a t g læ d e sig o v e r P o u ls rig e v id e n og h a n s g o d e le tn e m m e stil. H a n v il n u so m» frih e rre «, so m v o re sv e n sk e v e n n e r k a ld e r e m e ritu s, få g a n sk e a n d e rle d e s tid e n d fø r, t il d e n g ru n d ig e a rk iv a ls k e fo rd y b e ls e i sto ffe t, h a n p å g r u n d a f se lv fø lg e lig tid s m a n g e l så s tæ r k t h a r fø lt s a v n e t af. H.G. O lrik, d e n g a m le r e d a k tø r, d e r g a n s k e n a tu r lig t e r P o u ls v a n s k e lig t o p n å e lig e fo rb ille d e, k u n n e g iv e sig se lv m e r e tid, og h a v d e h a n m o n a llig e v e l so m P o u l h a f t tå lm o d ig h e d til a t sam le d e g a n sk e f o rtræ ffe lig e S o ra n e rn o te r? P å h a n s læ se re s, p å h a n s m a n g s v e n n e rs v e g n e, ø n sk e r je g h a m e n la n g og g o d frih e r r e tid, til g læ d e og u d b y tte fo r os alle. E n b o g o m d e n æ d le H a u c h, e n a n d e n o m d e n b lid e In g e m a n n, s tå r p å v o r ø n sk e se d d e l til h a m.»de 200 raske gamle Soraneres Stipendium«P rokurist Poul Liebe, Henrik Ibsensvej 3, V., har indbetalt 250 kr. og derved tegnet sig som konsolidant i»de 200 raske gamle Soraneres Stipendium«. Soranerfrokosten d e n 3. n o v e m b e r E n d e lig ly k k e d e s d e t! D e n s to r e fhv. v a r n æ r v æ r e n d e (d e tte v æ r e sa g t u d e n sp y d ig h e d ; jfr. S te in c k e s ta le n e d e n fo r), o m k ra n s e t a f ca. 30 gi. so ra n ere, m e d a l d e rs p ræ s id e n te n, d r. K a b e ll (92) i sp id sen og m e d en kø h e lt n e d til 1960, a tte r e t s p a n d af 68 d e m itte n d å r r e p ræ s e n te re t. S v e n d C la u se n b ø d os a lle v elk o m m en, s æ rlig n a tu rlig v is K. K. S te in c k e, d e r k a ra k te ris e re d e s so m e n g o d s o ra n e r. H v a d e r e n g o d so ra n e r? D en, d e r h a r g jo rt sin g a m le sk o le æ re, d e ls v e d id elig a t t a le og s k riv e om d en, d e ls v e d s in s trå le n d e in d sa ts i v o r t k u ltu r - og s a m fu n d sliv. S k o le n fik d e o b lig a te tr e h u r r a e r, og m a n p r æ s e n te r e d e sig m ed n a v n og å r g a n g. S te in c k e så le d e s: L ille S te n fra d e t f o rrig e å r h u n d re d e! M ens v i a n d r e m a d s la v e r g o d ted e o s v e d sild, k r a ftig fo rlo re n s k ild p a d d e, d e r o p liv e d e s v e d e t s tæ n k s h e rry, og ost, n ø d h æ d e rs g æ s te n m e d f a k i r a g tig fa n a tis m e sin e r e v n e g u le rø d d e r og a n d e n a s k e tis k føde. T h o rla c iu s-u ssin g p r æ s e n te r e d e K n u d R a a c h o u - N ie lsen s m a le ri a f V e stre so v e sa l, som v a k te m a n g e a sso c ia tio n e r h o s f o r h e n v æ re n d e b eboere. B ille d e t v il se n e re k u n n e ses p å S o rø k u n stm u se u m. O v e rlæ g e E d v. K in d t ( 10) v ille d e f in e r e b e g re b e t en g o d s o r a n e r n o g e t a n d e rle d e s. H a n e r le t g a v fla b et, a g g re ss iv, n o g e t a rro g a n t og d e tte f o r so rø d re n g en k a r a k t e r is tis k e p a s s e r o g så p å S te in c k e. T re tin g b ø r m a n a ld rig a r g u m e n te re im o d : E n m a n d s re lig iø se o v e r b e v isn in g, k o m m u n ism e n s a m t k v in d e r p å a fm a g r in g s k u r. L ig e led e s m å tte S te in c k e s d iæ t v æ re u d e n fo r k r itik. K in d t u d b r a g te e t le v e f o r S tein cke, so m m u m le d e n o g e t om, a t d e t sa g te d e lv is v a r rig tig t. S te in c k e to g d e r e f te r o rd e t. D e t m å in d sk y d e s, a t» k a n o n ern e «og h æ d e r s g æ s te n a f h en sy n til a k u s t ik k e n d e n n e g a n g v a r a n b r a g t m id tsk ib s. S te in c k e y tre d e sig s å lu n d e : M å je g n æ s te f te r a t ta k k e fo r in d b y d e lse n s tr a k s g ø re e n u n d s k y ld n in g, f o rd i det v a r m ig u m u lig t a t k o m m e til o k to b e r-fro k o s te n, d a jeg s k u lle ta le i A a lb o rg og R a n d e rs ; til g e n g æ ld h a r jeg id a g s e n d t a fb u d til S tr u e r og V ib o rg, f o r d i jeg sk u lle m ø d e h e r. D e t k a n k u n o p fa tte s so m e n sp y d ig h ed, n å r S o r a n e r - B la d e t k a ld e r m ig d e n fh v., m e n a ltid n æ r v æ r e n d e K. K ; m e n d a je g i h v e r t f a ld id ag e r n æ r v æ r e n d e, om e n d p å g ru n d a f tid s p u n k te t lid t fra v æ re n d e, id e t je g k u n e r v å g e n f r a k l. 16 t il 2, så e r d e t v e l r im e lig t i b e tr a g tn in g a f a l d e n v e n lig h e d, jeg h a r m ø d t f r a S o ra n s k S a m fu n d og S o r a n e r-b la d e t a t b e g ru n d e, h v o rfo r d e t e r fø rs te g a n g i d e tte å rh u n d re d e, a t je g e r n æ r v æ r e n d e h e r. D e t s k y ld e s a b so lu t ik k e, a t je g e r m e n n e sk e sk y, se lv o m je g a ld rig k e d e r m ig, n å r je g b a r e e r a le n e. I v ir k e lig h e d e n k a n jeg n e m lig li o m tre n t a lle m e n n e s k e r lig e lid t. D et s k y ld e s to b e s te m te å rsa g e r. F ø rs t d e t fa k tu m, a t je g h a r h a f t a ltfo r t r a v l t til a t sp ise fro k o st, d a jeg h a r h a f t 14 fo rsk ellig e s tillin g e r. D e t e r n e m lig g å e t m ig s å d a n h e le liv e t ig e n n e m, a t h v e r g a n g n o g e n sto d i v e je n fo r m it a v a n c e m e n t, så e r h a n død, u d e n a t je g h a r b e h ø v e t a t h jæ lp e til. O g d e n a n d e n å r s a g e r d e n, a t jeg e fte r a t h a v e v æ r e t p ræ s id e n t fo r in v a lid e r e tte n i 7 8 å r e f t e r 74

9 h å n d e n fik læ r t, h v o rd a n m a n sk u lle lev e, e lle r r e t tere, h v o rd a n m a n ik k e s k u lle lev e, e n v isd o m, so m jeg dog h o ld er fo r m ig selv, d a fo lk e p e n sio n e n e lle rs v ille b liv e a ltfo r d y r. E en tin g h a r je g dog rø b e t, n e to p i h å b o m a t få fo rb in d else m e d S o ra n s k S a m fu n d, n e m lig a t th e e r d e n m in d st sk a d e lig e og sa m tid ig d e n m e s t o p liv e n d e in c ite re n d e, m e n ik k e b e ru s e n d e g ift, m en h v em v il d r ik k e th e til fro k o s t? In g e n! D e rim o d e r th e d ejlig o m a fte n e n, k u n a t d e n th e, m a n i re g le n f å r se rv e re t i D a n m a rk, m in d e r m e re o m u r in e n d om th e. F o rre ste n : A p ro p o s th e! E n g a n g m id t u n d e r b e sæ ttelse n ø n sk e d e» R ic h s«-k o n se rn e n a t fo to g ra fe re m it m o rg en b o rd og b a d m ig o m e t p a r o rd til b ille d e t. J e g sagde: Som r e p r æ s e n ta n t fo r e n k u ltu r n a tio n d r ik k e r jeg selv fø lg elig k u n th e ; m e n d e n ø v rig e fa m ilie d r ik k e r k a ffe m e d R ich s. E n u d ta le ls e, so m h a v d e m o re t fo rsk ellig e i L o n d o n, m e n so m d e sagde, a t d e d u m m e ty sk e re n æ p p e fo rsto d. N åh, m en d e t v a r v e l e g e n tlig v o r S o ra n e rtid, v i sk u lle m in d e s v e d d e n n e le jlig h e d, og fo r m it v e d k o m m ende g æ ld e r, a t je g a ltid k o m m e r til a t tæ n k e fø rst p å m in g a m le r e k to r B a rth o lo m æ u s H o ff, k a ld e t»gåsen«, h a n so m v a r b le v e t re k to r, k o r t fø r je g i 1894 g jo rd e a k a d e m ie t d e n æ re. F o rø v rig t s y n te s h a n ik k e sæ rlig h e n r y k t o v e r sin u d n æ v n else, id e t h a n h ø jly d t b e k la g e d e sig o v er, a t h a n, d e r h id til h a v d e le v e t ly k k e lig t so m u n g k a r l o v e r K lo ste rp o rte n, n u p lu d se lig s k u lle m ø b le re e n 10- v æ re lsers le jlig h e d. D e t v iste sig d a også h u rtig t, a t h a n til v æ relse n r. 9 k u n fik é t b e ste m m ø b el tilo v e rs, so m h a n a b so lu t ik k e k u n n e u n d v æ re i n r. 10. Som det h ø r te sig til i b e d re k re d s e d e n g a n g, v a r h a n n a tu rlig v is h ø jre m a n d, e lle r so m d e t d e n g a n g h ed, E stru p p e r, h v a d je g dog ik k e v a r u k e n d t m ed, d a også m in f a r v a r k o n s e rv a tiv, m e n h æ d e rlig. R e k to r v a r d e rfo r d y b t fo ra rg e t, d a e n u k e n d t la n d s b y d e g n v e d n a v n I. C. C h ris te n s e n b le v m in iste r, o v e n ik ø b e t k u ltu s m in iste r. D e n n e fo ra g t v a r dog h e lt g å e t a f h a m, d a jeg nogle å r s e n e re m ø d te h a m h e r i b y e n, e fte r a t h a n lige h a v d e v æ r e t o p p e a t ta k k e I. C. fo r e n m o d tag e n orden. H a n v a r d a fu ld a f lo v o rd o v e r d e n n e m in iste r, d e r a le n e i k r a f t a f sin e e v n e r og sin d y g tig h e d h avde h æ v e t sig op til e t em b e d e, i fo rh o ld til h v ilk e t h ans e g et v a r so m e n u ssel s p u rv o v e r fo r ø rn e n. H a n v a r så o p ta g e t a f lo v p ris n in g e n, a t h a n v ille v æ re fa ld e t o ver e t a f» d isse fo rb a n d e d e rid e h ju l«, h a v d e jeg ik k e ta g e t h a m u n d e r a rm e n. H offs r e a k tio n æ re in d s tillin g n æ g te d e h a m også k en d sk a b til n o g e n d a n s k lit t e r a tu r e f te r 1871, d e r u n d e r H e rm an B a n g ; og sæ rlig f o r b itr e t b le v h a n, d a h a n g re b m in s id e k a m m e ra t, f o r f a tte r e n A n d re a s V in d ing, i a t læ se e n b o g a f P e te r N a n se n. A lt d e tte f o re g ik jo p å e n tid, h v o r e le v e rn e sk u lle re tte sig e fte r læ r e r n e og ik k e so m n u o m v e n d t. A l lig evel v a r je g o g så i så h e n se e n d e la n g t fo ru d fo r m in tid, v a r m.a.o. s k r u p - u a r tig e lle r e f te r n u tid e n s sp ro g b ru g a d fæ rd s v a n s k e lig. F ra E rin d rin g e rn e s 1. d e l»o gså en tilv æ re ls e «m e d d e lte S te in c k e n o g le a n e k d o te r, d e r b a r v id n e om H o ffs e n e s tå e n d e p æ d a g o g is k e in d s ig t og h a n s o v e r b æ re n h e d o v e rfo r d re n g e, h v is k a r a k te r h a n tro d s d e res u a rtig h e d s a tte p ris på. Og som h a n d e rfo r g a v e t v ist frisp ro g. Holbergaften H U S K! a t m e ld e d e lta g e ls e til fe s tfo re s tillin g e n p å D e t k g l T e a te r d. 3. d e cem b e r. T ilm e ld in g hos: R. E. B rin c k e r M a lm ø g a d e 7, 0. T lf.: T ria 5033 T ria 4716 H U SK!! o g så s a m m e n k o m s te n p å G ra n d C a fé e fte r t e a te rfo re s tillin g e n. E f te r a t m a n i a lt fo r m a n g e å r h a v d e k æ m p e t e n h e ro isk, m e n r e t h å b lø s k a m p m o d e n ty k og k v a lm fø d se lsd a g sch o k o la d e, b le v d e r f r a og m e d sid ste å r in d fø rt en, m e d ju b e l m o d ta g e t, æ n d rin g i tr a k te m e n te t, så d e t n u b e s tå r a f :S m ø r r e b r ø d, øl og k a ffe. D e lta g e rp ris : 10 k r. P la d s e n v e d d e n n e sa m m e n k o m st e r b e g ræ n s e t til ca. 35 gi. so ra n e re. S å s k y n d je r a t m eld e d e l ta g e lse til B rin c k e r. In d b e ta lin g a f d e lta g e rb elø b : 1. P e rs o n lig t fre m m ø d e. 2. P r. G iro (P o stg iro 1710). 3. V ed check. T ilm e ld in g s fr is te n u d lø b e r 30. n o v e m b e r. D e n s id ste sk o le d a g s p u rg te h a n h v e r a f os s tu d e n te r, h v a d v i v ille v æ re, m e n d a h a n k o m til m ig, r y s te d e h a n p å h o v e d e t og sa g d e :» Ja, m e d d e t h o v ed, lille S te n, k a n m a n k u n b liv e ju ris t«. J e g h a v d e e lle rs tæ n k t m ig c a n d. m ag. i la tin og h isto rie, m e n jeg b ø je d e m ig fo r m in v ise r e k to r og b le v ju ris t. D e t e r jo o g så g å e t n o g e n lu n d e, se lv o m u n iv e rs ite te t sn ø d m ig fo r e n d r.- tite l 2 g a n g e ; til g e n g æ ld b le v jeg ju s tits m in is te r 3 g a n g e. E f te r ta le n, d e r v e d d e fo rsk e llig e h ø jd e p u n k te r m o d to g e s d e ls m e d stille la tte r, d e ls m e d h ø jly d t ju b e l, b e ly s te d ir e k tø r K a y H e c k sc h e r y d e rlig e re r e k to r H o ffs p e rso n lig h e d v e d e n lille a n e k d o te, h v is p o in te d e s v æ r r e u n d g ik d e n lid t h ø re s v æ k k e d e re fe re n t. S v e n d C la u se n ta k k e d e K in d t og k o n s ta te re d e, h v o r o fte de æ ld r e k o m m e r in d p å H o ff og h a n s m a n n e sk e lig h e d, h v a d de y n g re a ltid g e rn e h ø r e r om, h a n ta k k e d e n a tu rlig v is o g så S te in c k e og fre m h æ v e d e is æ r h a n s sto re so c ia lre fo rm. O tto M a c k e p ra n g, h in c ita trig e, to g sit u d g a n g s p u n k t f r a Ib s e n s» B rand«, a t m a n ik k e p å e n g a n g k a n v æ r e m e n n e s k e og e m b e d sm a n d ; h e r h a r Ib s e n ta g e t g r u n d ig t fe jl. S te in c k e h a r h e le sin t i l v æ re ls e ig e n n e m v æ r e t e t m e n n e sk e. S o m m a n e n g a n g h a r u d tr y k t d e t:» H an e r e n a f d em, d e r fø d es m e d sto re m e lle m ru m!«i D ra c h m a n n s» V ølund S v end«ta le s om e t ly k k e b a rn. S te in c k e h a r v æ r e t til ly k k e og til g a v n fo r m a n g e. M. fre m h æ v e d e fo rsk e llig e lig h e d s p u n k te r m e lle m sig og S te in c k e og b e u n d re d e, a t S t. k u n n e h o ld e u d a t v æ r e p o litik e r; i e n n e k ro lo g sto d e n g a n g :» H an le d m e g e t i sin e sid ste å r h a n v a r m e d le m a f F o lk e tin g e t«. H a n sa m m e n fa tte d e S te in c k e s g e rn in g i fø lg e n d e s m u k k e c ita t a f S e e d o rff: 75

10 Engang når løbet er endt, skal du dømmes på dette: G lø d e r i liv s tr æ e ts g re n e e n f r u g t a f d in s træ b e n, le tte d d u b y rd e n fo r a n d re, lø fte d d u åget, g a v d u d e n sv in d e n d e tim e e n tilv æ k s t a f ly k k e. T ak, k æ r e S te in c k e! K. K. S te in c k e e rk læ re d e, a t h a n a ld rig h a v d e v æ r e t p o litik e r, m e n lo v g iv e r og a d m in is tra to r. D e t m e n n e sk e lig e h a v d e h a n f r a sin e fo ræ ld re. H a n s ta r te d e h o s h ø je s te re ts s a g fø re r E r n s t M ø ller, d e r ik k e a g te d e p a r a g r a f f e r og e k sa m e n.» H v a d h a r D e i ro m e rre t?» tre Så e r D e a n ta g e t!«h a n v a r m e g e t ta k n e m m e lig fo r a lle d e v e n lig e u d ta le ls e r. A n g å e n d e h a n s p å stå e d e se lv g læ d e k o m m e r d e n k u n fre m, n å r h a n sa m m e n lig n e r sig m e d a n d re! J e g e r ik k e n æ r så g la d fo r m ig selv, so m e n h v e r a n d e n v ille h a v e v æ r e t i m it ste d. E n fo r tr in lig s o ra n e rfro k o s t b le v d e t, og v i m ø d es til n y e g læ d e r og n y t g o d t s a m v æ r to rsd a g d e n 1. d e c e m b e r k lo k k e n 12 slæ t. P. S ch. Gamle Soranere og soranske Noter S o ra n s k S a m fu n d ly k ø n s k e r fø lg e n d e k a m m e ra te r, d e r h a r fø d se lsd a g i d e c e m b e r: 1. S ig n a lin g e n iø r H u g o S c h m e d e s (f. 1880), R å d m a n d S te in s a llé 16 B, K b h v n. F. 3. O b e rst N ie ls S ig is m u n d L u n n (f. 1910), N ø rre jy d s k e a r tille rire g im e n t, Å rh u s. 4. O v e rlæ g e K a y H jo r t C la u se n (f. 1910), F r e d e rik s - b o rg v e j 187, R o sk ild e. 5. R e d a k tø r H e n r ik R e c h e n d o r ff (f. 1900), F ræ n d e v e j 25, S ø b o rg. 7. F a r m e r V a ld e m a r K jæ r (i. 1910), R. 18; u d v a n d r e t t il S y d a m e rik a ; a d re s s e u k e n d t. 7. P ro f., d r. p h il. C h ristia n M a tra s (f. 1900), V e s te r b ro g a d e 191, K b h v n V. 11. B a n k b o g h o ld e r A x e l S e v e l (f. 1895), L ille m a rk s v e j 4, Sorø. 11. F u ld m æ g tig P o u l H e rb e rt M ø lle r (f. 1910), K o n g s - b je rg v e j 6, V iru m. 15. L æ g e S v e n d E m il K r a g e lu n d (f. 1895), D ro n n in g lu n d. 23. D ire k tø r L a v e C hr. O sca r N ø rg a a rd (f. 1890), D M P, A m a lie g a d e 11, K b h v n. K. 24. M a s k in m e s te r F ra n ts C h r is to ffe r B r u u n (f. 1885), F. F. U lrik sg a d e 21, K b h v n S ta tio n s f o r s ta n d e r E rlin g A a g e V a ld e m a r N ie lse n (f. 1900), V ig e rsle v st. p r. V alb y. 28. D ire k tø r J o h a n E r n s t H e ilm a n n (f. 1895), S k o v v e j 6, S k æ lsk ø r. 30. K o n s u l H a ra ld F isch e r (f. 1889), K o rsø r. U n d e r 28. s e p te m b e r 1960 e r o b e r s tlø jtn a n t a f in f a n te r ie t R o b e r t S v e n d A n d e r s e n (s. 32), c h e f fo r I I I / l. re g im e n t, R. a f D., u d n æ v n t til o b e rs t a f in f a n te r ie t, f r a 15. o k to b e r 1960 a t re g n e. O b e rs t A n d e rse n e r i b e g y n d e ls e n af n o v e m b e r a f r e js t til G aza, h v o r h a n i d e n k o m m e n d e tid s k a l v æ r e fo rb in d e lse so ffic e r u n d e r U N IF o: de fo re n e d e n a tio n e rs v a g ttje n e s te v e d h o v e d k v a rte re t. U n d e r 25. o k to b e r e r r ig s a n tik v a r, dr. phil. J o h a n n e s B a lth a sa r B rø n d ste d, K. a f D. og D.M., u d n æ v n t til k o m m a n d ø r a f 1. g ra d a f D a n n e b ro g so rd e n e n. D e n 31. o k to b e r f r a t r å d te rig s a n tik v a re n s it e m b ede, og sa m m e d a g a fs lø re d e s i N a tio n a lm u seet h a n s b u ste, s k æ n k e t a f N y C a rls b e rg fo n d e t. B u sten, d e r e r u d f ø r t i b ro n z e a f b ille d h u g g e re n J. G u d m u n d se n - H o lm g reen, a fslø re d e s a f d r. p h il. K aj B irk e t-s m ith ; fo ru d e n h a m tå lte N y C a rls b e rg fo n d e ts d ire k tø r, d r. p h il. V. T h o rla c iu s-u ssin g, og rig sa n tik v a re n, d e r bl. a. y tre d e : L a d n u v e m o d v æ r e v e m o d. D e t e r jo s å d a n, a t je g k o m m e r h e r in d e n g a n g im e lle m og k a n la d e, som o m je g sta d ig e r rig s a n tik v a r. H e r s tå r jeg i p æ n t, b lå t tø j. N e d e n u n d e r s tå r je g i b ro n z e m ed e t t æ n k so m t u d tr y k i a n sig te t. J e g e r m e g e t fo rtry lle t a f k u n s t v æ r k e ts sk ø n h e d, se lv o m je g h a r en m ista n k e om, a t jeg n o k ik k e s e r h e lt s å d a n u d i v irk elig h ed e n. I n o v e m b e rn u m m e re t a f» N y t og N o ter f r a N a tio n a lm u se e t«fin d e s e n a fb ild n in g a f B rø n d steds s k y d e sk iv e. B. b le v so m b e k e n d t æ re sm e d le m af D e t k o n g e lig e k ø b e n h a v n s k e S k y d e s e ls k a b, og som m o tiv til sk y d e sk iv e v a lg te h a n P r in s e n s P alæ, h v o r h a n sid e n 1916 h a r h a f t s it d a g lig e a rb e jd e so m u n d e r in sp e k tø r, m u s e u m s in s p e k tø r a f 1. g rad, a d m in i s tre re n d e in s p e k tø r, m u s e u m s in s p e k tø r og r ig s a n tik v a r. S e lv i 1940 e rn e, d a B. v a r p ro fesso r, fo rlo d h a n ik k e P a læ e t, id e t d e a rk æ o lo g istu d e re n d e s u n d e r v is n in g e r h e n la g t h e rtil. V ed k g l. re s o lu tio n a f 26. o k to b e r e r d e r m e d d e lt so g n e p ræ s t f o r N o rd b y m e n ig h e d p å F anø K n u d J e n s - sø n V o ld u m e f te r d e ro m in d g iv e t ansøgning a f s k e d i n å d e og m e d p e n sio n f r a d e n 30. n ovem ber. K n u d J e n ss ø n V o ld u m f y ld e r 70 å r i n o v e m b e r. F r a 1924 t il 1936 v a r h a n s o g n e p ræ s t i A n st; sid e n d a h a r h a n v ir k e t i N o rd b y p å F a n ø. Baronens»HOF«-fest! U d fra m o tto e t:»g ø r H o lb e rg d a g til C a rls b e rg - d ag«m ø d es v i lø rd a g d e n 3. decem b er kl. 10,00 v e d : C a rls b e rg s H o v e d k o n to r V e ste r F æ lle d v e j 100. P. S. De, d e r o p le v e d e C h r. B a ls le v som m a g iste r v e d R u sfe ste n s P u n c h e so ld v e d, a t h a n k a n h y g g e o m e t se lsk a b. H a n s k a l d e n 3. d ecem b er i s in e g e n s k a b a f in s p e k tø r fo r C a rls b e rg B ry g g e rie rn e sø rg e for, a t v i o g så h e r k o m m e r til a t h y g g e os. S o m m a n sig e r i fo d b o ld sp ro g e t: T æ n k p å h je m m e b a n e fo r d e le n, drenge! 76

11 F in n C la u sen (s. 54) h a r b e s tå e t s k ib s fø re re k s a m e n m e d e t sæ rd e le s p æ n t r e s u lta t; h a n fik o v e r r a k t p r æ m ie p å N a v ig a tio n ssk o le n. A fd e lin g s in g e n iø r M o rte n L u d v ig se n (s. 32) h a r f å e t o rlo v f r a v e j la b o r a to r ie t u n d e r m in is te rie t fo r off. a r b e jd e r fo r a t o v e rta g e le d e lsen a f et s t o r t v e ja r b e jd e i o r K a m p sa x i P e rsie n. D e t g æ ld e r fæ rd ig g ø re ls e n a f 1500 k m v e j m e lle m T e h e ra n og B a g d a d. H a n og f a m ilie n e r n u v e l in s ta lle r e t i e n lille b y K e rm a n c h a h h ø j t i g ræ n s e b je rg e n e in d til Ira k. A d ju n k ta s p ir a n t Ib J u u l (s. 47), G la d sa x e, e r fra 1. a u g u s t 1960 u d n æ v n t t il a d ju n k t. D r. m ed T o r b jø r n B e n n ik e (s. 36), K ø b e n h a v n, e r f r a 1. n o v e m b e r b le v e t o v e rlæ g e v e d m e d ic in s k a f d e lin g, A a lb o rg a m tssy g e h u s (sid e o rd n et m e d o v e rlæ g e, d r. m ed. S c h iø d t). S e o m d r. B e n n ik e s d is p u ta ts S o r.-b l. s. 11. D en 24. o k to b e r b e g a v u n iv e rs ite ts le k to r, a fd e lin g s le d e r, dr. p h il E ig il N ie lse n, sig p r. f ly til B a n g k o k (T h ailan d ) s a m m e n m e d m a g is te r i fo rh is to ris k a r k æ o lo g i, P e r S ø re n se n, og d e n h o lla n d sk e a rk æ o lo g v a n H e e k e re n. D r. p h il. E ig il N ie lsen sk a l le d e th a i- d a n s k p r æ h is to r is k e k s p e d itio n M an a g te r a t fo re ta g e u n d e rs ø g e ls e r la n g s K w a i-flo d e n op m o d d e n b u rm e s is k e g ræ n s e i h å b o m a t fin d e r e s te r a f sto re f o rtid s d y r h e lt tilb a g e til te r tiæ r - tid e n. K ro n ik e r : F o ra n le d ig e t a f 8 0 -å rs d a g e n u d ta le r K. K. S te in c k e sig»o m h y ld e st. A t h y ld e og a t b liv e h y ld e t«(b e rl.- a fte n.«, 3. o k to b e r). D e n fh v. b e to n e r, a t d e t fo r d en, d e r e r g e n sta n d fo r h y ld e s t, g æ ld e r om a t h a v e h je r te t p å d e t re tte ste d, så h a n ik k e fo rv e k s le r fo rlo re n sm i g e r og sn o b b e ri m e d d e n v irk e lig e og v æ rd ifu ld e h y ld e s t, d e r a ltid k o m m e r f r a h je r te t og g å r t il h je r te t. H a n fo re s lå r o p re tte ls e n a f e t» h y ld e s t-b u re a u «til ra tio n a lis e rin g a f d e n a lm in d e lig e h y ld e s t og g a v e g iv - n in g. H v o rd a n d e tte s k a l o rd n e s i p ra k s is, o v e rla d e r m in is te re n til B e rlin g s k e T id e n d e s te k n ik e re i f o r b in d e ls e m ed e n e le k tro n h je rn e! I» B e rl.-aften.«, 4. n o v e m b e r s k riv e r M o g ens D u p o n t- P e te r s e n o m» H e rm a n B a n g p å k o stsk o le «og f r e m d r a g e r et p a r h id til u tr y k te d ig te fra B a n g s sk o le tid p å Sorø. P ro f. C hr. E llin g p å p e g e r i sin se rie» E t y n d ig t lan d «d e n n e g ang v a n d m ø lle n s p o e si:»i M ø lled alen «(»B erl. T id ende«, 6. n o v e m b e r). F r a ty s k og d a n s k d ig tn in g h e n te r h a n sin d o k u m e n ta tio n. V a n d m ø lle n e r o m s p u n d e t a f ro m a n tik og d å re n d e læ n g se l. M an k u n n e som e t m o d s ty k k e til id y lle n n æ v n e K a r l G je lle - r u p s sto re r o m a n»m øllen«1896. H e r u d s p ille s e t r y s te n d e sk in sy g e d ra m a.» B erl. T id ende«fo r 6. n o v e m b e r in d e h o ld e r e t in te r v ie w m e d d ir e k tø r, d r. p h il. V. T h o r la c iu s-u ssin g, d e r fo r tæ lle r o m P e d e rs tru p m u s e e t, h a n s h je r te b a r n, e t e n e s tå e n d e u d tr y k fo r d a n s k a d e ls k u ltu r i d e t 18. å rh., k n y tte t til d e n s to r e s ta ts m a n d C h r. D itle v R e - v e n tlo w. I n te r v ie w e t b e ly s e r i lig e g r a d d e n n e s fin e p e rso n lig h e d og T h o rla c iu s-u ssin g s d y b e fo rstå e lse a f og k æ rlig h e d t il tid e n. S o ra n e re b ø r læ se d e tte s ty k k e og d e re fte r u n d e sig d e n g læ d e a t g ø re sig b e k e n d t m e d m u se et. V ed u d g ra v n in g e rn e m e d d e t fo rm å l a t fin d e f u n d a m e n te t til S o rø k lo s te rs sy d lig e k lo s te r m u r h a r m a n n u f r e m d ra g e t d e le a f d e n n e u d m o d sø e n ; d e t e r fo r e lø b ig ik k e ly k k e d e s a t fin d e y d e rlig e re sp o r a f n o g e t p o rth u s i d e n n e s y d m u r. M a te ria le t b liv e r v e l g e n s ta n d fo r n æ r m e r e v u r d e rin g a f s a g k u n d sk a b e n. A f d e tils e n d te b e r e tn in g e r o m» S y d sle sv isk B ib lio te k s a rb e jd e «fo r og v e d o v e rb ib lio te k a r T o r b e n G la h n f re m g å r d e t, a t d e s tø rs te b e g iv e n h e d e r e r in d v ie ls e n a f d e t n y e d a n s k e c e n tr a l b ib lio te k i F le n s b o rg og f ly tn in g e n a f b ib lio te k e rn e i S le sv ig og H u s u m til n y e lo k a le r. D e n 19. s e p te m b e r 1959 in d v ie d e s d e n n y e b y g n in g, og d e t v is te sig h e ld ig v is, a t e v e n tu e lle b e tæ n k e lig h e d e r, o m d e n n y e b y g n in g v ille ru m m e e n lig e så h y g g e lig og f o rtro lig a tm o s fæ re so m d e t g a m le» F le n s- b o rg h u s«, i e e t n u v a r b o rtfe je t. M a n h a v d e d e t in d tr y k, a t b ib lio te k e ts b e n y tte re s tr a k s fø lte sig h je m m e i d e n y e o m g iv e lse r. D e t sa m le d e u d lå n fo r h e le S le sv ig e r b in d ; d e r e r e n tilb a g e g a n g i u d lå n e t til b ø rn (fje rn sy n e t!), fre m g a n g h o s d e v o k sn e. B o g b e sta n d e n v a r b in d, b in d. D e tte e r tils y n e la d e n d e b a r e tø r r e ta l, m e n d e d æ k k e r o v e r e t le v e n d e liv. E t s to rt, p å s k ø n n e ls e s v æ rd ig t a rb e jd e fo r d a n s k k u l tu r i S le sv ig u d fø re s d e rn e d e. N B. R e fe ra t a f å r s f e s te n fø lg e r i n æ s te n u m m e r. H o v e d b y g n in g e n fa rv e. D e n s to re o m k a lf a tr in g a f sk o le n s b y g n in g e r k u n n e g iv e a n le d n in g t il a t re js e d e t sp ø rg sm å l, o m m a n ik k e k a n b e n y tte le jlig h e d e n og g iv e h o v e d b y g n in g e n s fa c a d e e n fa rv e, f. eks. d e n sa m m e g u le fa rv e, so m d e o m lig g e n d e b y g n in g e r. D e t v il b rin g e m e g e t m e re ly s n e d i F r a te r g å r d e n, n a v n lig d e n s n o rd lig e d el, d e t v il ly se v æ ld ig t op i la n d s k a b e t, og så sy n e s je g a lts å d e t v il v æ re k ø n n e re. O m d e r e r a r k ite k to n is k e s tilis tis k e a r g u m e n te r d e r i- m ed, v e d je g ik k e d e t v ille h e lle r ik k e a fs k ræ k k e m ig. J e g h a r la d e t m ig fo rtæ lle, a t b y g n in g e n, d a d e n v a r n y o p fø rt, v a r h v id, m e n d e n g u le f a rv e v ille v e l n o k p a sse b e d re in d i h e lh e d e n og o g så v irk e» v a rm e re«. H v is d e t e r rig tig t, a t m a n i tid e n s lø b h a r la d e t e n f a rv e fo rsv in d e, k a n d e t sk y ld e s, a t d e t h a r v æ r e t u m u lig t a t få e n fa rv e, d e r ik k e jæ v n lig t sk u lle f o r n y e s u n d e r in d v ir k n in g a f v e jr og v in d. N u tr o r je g im id le rtid, a t d e t e r m u lig t a t få f a c a d e n f a rv e t m e d u fo rg æ n g e lig fa rv e, og så sy n e s jeg d e n n e d e o m fa tte n d e b y g g e a rb e jd e rs tid m å tte v æ re d e n r e tte til a t s tille d e tte sp ø rg sm å l. V. B ro b y, d e n 20. a u g u s t J o h a n n e s V e d e l (s. 31). R edaktion : Rungstedvei 3, Rungsted Kyst, lektor P. Schjæ rff. Tlf. R u n g ste d 832. E k s p e d it io n : P e r s il-h u s e t, V e s t e r b r o g a d e 2 D, K. Tlf. C Fr. Palm G re ise n s bogtrykkeri, K øbenhavn. 77

12 Støt S O R A N ERBLAD ET H. N. A. SORØ SPARE- OG LAANEKASSE T elf. Sorø 8 9 A /S N. PETERSE N S TRÆ LASTFO RRETNING FREDERIK SBROENS KALKVÆRK A /S CP. Suhr-'^tyenriksen Direktør O D E N SE SVEGÅRDS BOGHANDEL SORØ T E LF P O S T K O N T O 7163 S O R Ø B E K L Æ D N I N G S O P L A G 1 ste KI.Sa S k ræ d d e r i. A lt i H e r r e e k v ip e r in g. U n if o rm e r til S o r ø A k a d e m i a ltid b e d st o g b illig st. J. M. P O H L s Eftf. T e lf. 67 D e t n y e B la z e rm æ r k e P h S n ix F u g le n f o r g a m le S o r a n e r e f å s h o s ORLA V. NIELSEN Akademiekvipenng SORØ. TLF. 258 Forsendes overalt STAALKONTORET v. R. E. B rin c k e r M a i m o g a d e 7 K ø b e n h a v n 0 BANKEN f S ORØ OG OMEGN A. Green-Andersen L andsretssa g fø rer P e d e r S k ra a is g a d e 7. K ø b e n h a v n C e n t r a l 5151 V A L D. SICKS EFTF. N. J. Larsen & Sen T ø m re rm e s te r - K o n stru k t ø r S o r ø. Telf. 713 o g 1171 Johs. Brinck A U T. G A S - O G V A N D M E S T E R S O R Ø M enmark H. M ortensen & Søn Tlf kl. væ relser og sm ukke se lsk a b slo k a le r S tø rste o g fø re n de HOTEL POSTGAARDEN, SORØ HARALD Q V IST la n d s r e t s s a g f ø r e r G r e g e r s T a g e N ie l s e n 's eftf. F r e d e r ik s b e r g g a d e 25 C M i Byens m oderne tøjm agasin S t o r g a d e S o r ø F re d e rik sb o rg g. 8, K ø b e n h a v n K. S c h w e iz e rp la d se n 2, S la g e ls e H erlev B ygade 22, Herlev Kaina Rustolie - Kaina Vaabenolie - Kaina Loddefedt N ova Slagloddepulver - Nova Svejsepulver D e k e n d te K a in a - o g N o v a - P r o d u k t e r f r a V is s i n g g a a r d L a b o r a t o r iu m a n v e n d e s p a a V æ rk ste d e r G a r a g e r o g F a b r ik k e r o v e r a lt i D a n m a rk. Forlang Kaina- og Nova-Produkter hos D e re s Handlende. Tønning St. V ISSIN G G Å R 0 LABORATORIUM TI!. Tønning 14 FILTFABRIKEN NORDEN % L y n g b y H o v e d g a d e 4, L y n g b y D ir e k t ø r Peter d e N e e r g a a r d M ogens Krog-Meyer H øjesteretssagfører G o t h e r s g a d e 109, K. M in e r v a 5800 Krystal - Glas - Porcelæn N ørregades G lashandel Narregade København K. - Ctr E R I K P O N T O P P I 0 AN Lan d sretssagføre r B y e n N ø rre g a d e 1 3

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K.

'pr I J l SORANERBIADET SORAMSK - SAMFUND. UNIONKUL A/s 1UAAIVEDSSKRIFT FOR. CHRISTIAN FRIIS Niels Juels gade 15, København K. a&r hr Wedege Hibegade 18 7 0 ø SORANERBIADET 1UAAIVEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND NUMMER 1. JANUAR V EN TILA TO RER BLÆ SERE V EN TILA TIO N S. M ATERIEL F «DE FORENEDE JERNSTØBERIER A/s KGL. HOFLEVERANDØR

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Bamse Polle. i 1. klasse

Bamse Polle. i 1. klasse Bamse Polle i 1. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere

Med Jesus i båden -1

Med Jesus i båden -1 Med Jesus i båden -1 Jesus kalder Mål: At give børn en forståelse for, at Jesus kalder på dem og ønsker, at de skal følge ham i deres liv. Tekst: Mark. 1, 14-20 + Luk. 5, 1-11 (Jesus kalder sine disciple).

Læs mere

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*.

Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Hj æå p*åræ n*ru dd* ffi neås*. Legelopva rm n ingsøve!se, 1 l-et rnstisn af lsd ikr*pp*n, start fra t*p tiltå, 3] L*t opvarnrr*ing m*d lgb cg te*:po sk!{t 3i Opvar*rnings l-egr D*jang Hockey ag Z*mbie

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79

SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om. ! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * VIBEGADE 18 0 79 VIBEGADE 18 0 79 SORAIVERBIADET MAAAFEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 42. AARGANG 1957 P l M y > I NUMMER 9. SEPT.! a i i a «i s i s» s p i «s p i * i * m ss É m dette er vort og værd at værne om B O G

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D

L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1

Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Bilag 6: Transskribering af interview med deltager nr. 1 Indledning INT: Okay, det er denne her brochure, det handler om. D: Mmm. INT: Og hvad tror du, den handler om? D: Den her brochure? Den handler

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1

Indholdsfortegnelse. - D e b l å s i d e r - ISSN 1335-0436 43. årg an g nr. 6 6. 6. 2 0 0 1 Landinspektørens Meddelelsesblad D en d a n s k e L a n d in s p e k tø rfo re n in g L in d e v a n g s A llé 4 2000 F re d e rik s b e rg te le fo n 38 86 10 70 H je m m e s id e : w w w.d d l.o rg e

Læs mere

Jeg boede engang som nabo til en kirkegård. Og der var der nogle lyde, der. altid hørte til lørdagen før påske. Lågen knirkede, som en kirkegårdslåge

Jeg boede engang som nabo til en kirkegård. Og der var der nogle lyde, der. altid hørte til lørdagen før påske. Lågen knirkede, som en kirkegårdslåge Domprovst Henrik Wigh-Poulsen Prædiken Påskedag 20.4.2014. Jeg boede engang som nabo til en kirkegård. Og der var der nogle lyde, der altid hørte til lørdagen før påske. Lågen knirkede, som en kirkegårdslåge

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere