Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Maglebjerg. Kalvebakke. Kongshøj. Kyversmosegård. Bakkelygård. Bjergene. Råby Sandlodder. Kobbelgård. Kobbelgårdshuse. Borgbjerg"

Transkript

1 Basisanalyse for Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø Storstrøms Amt 2006 Flynderbanke hersly Vosgård Torstenbanke Råby Oved Bushøj Harebanke Bobjerg Harebankegård Store Stættebanke Bobjerggård Øksnehøj Maglebjerg Kalvebakke Kyversmosegård Kobbelgård EF-habitatområde 192 Kongshøj Råby Sandlodder Bakkelygård Busemarke Mose Nyhåndsbæk Kobbelgårdshuse Borgbjerg Bjergene Kobbelhuse Bøgebjerggård Ravnested Busemarke Sandlodder Havbakke Risbæk Østerborggård Bekkasinmose Møllebæk Højbjerg Busemarke Sø Nøddebjerggård Postgården Lundevanggå Lystbådehavn/marina Klintholm Havn Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø 1. Områdets afgrænsning Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø, er identisk med EF-habitatområde 192, jf. figur 1.1 og tabel 1.1. Nr. Navn Areal (ha) H 192 Busemarke Mose og Råby Sø 241 Samlet areal af Natura 2000 område Tabel 1.1 Navn og størrelse på de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der indgår i Natura 2000 område 183 Afgrænsningen af Natura 2000 området bør justeres mod havet, hvis naturtyperne på udpegningsgrundlaget skal med i hele deres udstrækning. Det gælder især type 1220, "Flerårig vegetation på stenet strand". I bilag 1.1 findes en sammenfatning af arealmæssige data for Natura 2000 område 183.

2 2. Udpegningsgrundlag og datagrundlag Natura 2000 områderne er udpeget af hensyn til naturtyper og arter, som Danmark er forpligtet til at passe på og udpege beskyttelsesområder for. Det drejer sig i dette tilfælde om en række naturtyper på habitatdirektivets bilag 1 (opført i tabel 2.1). Der er ikke arter på udpegningsgrundlaget. Oplysninger om udpegningsgrundlaget findes på Natura 2000 hjemmesiden, ref. 1. Den marine del af Natura 2000 området er kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen i Det drejer sig her om en enkelt naturtype, nemlig 1150 "Kystlagune og strandsø" Busemarke Sø. Storstrøms Amt har kortlagt udbredelsen af de vigtigste habitatnaturtyper på landjorden i 2004 og Nogle af naturtyperne på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område 183 er endnu ikke kortlagt. Flere af disse (type 2120, "Hvid klit", type 3140 "Sø med kransnålalger" og type 6210, "Kalkoverdrev") er næppe til stede i området. Der er modsat, ved kortlægning og andre undersøgelser, konstateret tilstedeværelsen af en habitatnaturtype, som ikke findes på udpegningsgrundlaget, nemlig type 1330, "Strandeng", jf. tabel 2.2. Denne bør medtages ved en kommende revision af udpegningsgrundlaget. Skovnaturtyperne kortlægges på fredskovsarealer i 2005 og 2006 af Skov- og Naturstyrelsen i henhold til skovloven. Endnu ikke kortlagte forekomster af lysåbne habitatnaturtyper samt skovnaturtyper på ikkefredskovsarealer, vil blive inddraget i forbindelse med kommende revisioner af basisanalysen. Der vil kunne forekomme justeringer af afgrænsningerne af de lysåbne naturtyper ved samordning af denne med resultatet af den igangværende kortlægning med skovnaturtyper. Der er ingen arter på udpegningsgrundlaget, men i forbindelse med NOVANA-overvågningen fandtes i 2005 en bestand af Sumpvindelsnegl, som figurerer på habitatdirektivets bilag 2, i Busemarke Mose. Arten bør medtages ved en kommende revision af udpegningsgrundlaget. Resultatet af kortlægningen findes udenfor basisanalysen som supplerende bilag. Hovedsageligt som kort (mapinfotabeller) med afgrænsning af naturtypernes udbredelse, derudover dataark for en sø-naturtype. Der er følgende bilag: Bilag 2.1 Bilag 2.2 Bilag 2.4 Bilag 2.5 Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget (en tabel pr. naturtype) En mapinfotabel pr. naturtype, i alt 6 tabeller, hvoraf en fra Skov- og Naturstyrelsen. Kort over udbredelsen af habitatnaturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget En mapinfotabel. Kort over udbredelsen af habitatarter, som ikke er på udpegningsgrundlaget En mapinfotabel. Dataark for sø-naturtyper. En excel-fil. Basisanalysens oplysninger bygger på kortlægningen samt data fra overvågning, rødlister, ekskursionsrapporter m.v. som amtet har kendskab til. I tabel 2.1 og 2.2 findes i højre kolonne henvisning til hvilke referencer, der er anvendt for hver enkelt naturtype og art. Den samlede referenceliste findes i kapitel 7. I kapitel 6 er anført på hvilke områder amtet mangler oplysninger til brug ved basisanalysen. I kapitel 8 findes bilag til basisanalysens kapitler, nummereret som disse.

3 Kode Naturtype Kortlagte naturtyper Antal forekomster Samlet areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Kystnaturtyper 1150 *Kystlagune og strandsø 2 3,3 Eutrofiering Ref Flerårig vegetation på stenet strand Ref Forstrand og begyndende klit 1 0,2 Invasive arter Ref Hvid klit Ref *Grå klit og grønsværsklit 1 0,7 Invasive arter Ref Kystklit med havtorn 1 1,1 Ref. 2 Ferskvandsnaturtyper 3140 Sø med kransnålalger Overdrev og enge 6210 Kalkoverdrev Ref Bræmme med høje urter Ref. 4 Moser 7210 *Avneknippemose 2 7,2 Afvanding Ref Rigkær 1 8,4 Afvanding Ref Skove 91E0 Elle- og askesump Ref. 6 Tabel 2.1 Naturtyper på udpegningsgrundlaget for H 183, Busemarke Mose og Råby Sø Datagrundlag / referencer jf. afsnit 7

4 Kode Naturtype Kortlagte naturtyper Antal forekomster Samlet areal (ha) Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit 4 Kystnaturtyper 1330 Strandenge 1 5,6 Ref. 3 Tabel 2.2 Nyligt konstaterede naturtyper, som ikke er på udpegningsgrundlaget for H 183, Busemarke Mose og Råby Sø Datagrundlag / referencer jf. afsnit 7 Kode Arter Levesteder Kendte Antal forekomster Samlet areal (ha) Potentielle Antal forekomster Samlet areal (ha) Areal i alt (ha) Foreløbig trusselsvurdering, jf. afsnit Sumpvindelsnegl 1 3,6 Tilgroning Ref. 7 Tabel 2.4 Nyligt konstaterede arter, som ikke er på udpegningsgrundlaget for H 183, Busemarke Mose og Råby Sø Datagrundlag / referencer jf. afsnit 7

5 3. Beskrivelse af området og dets potentiale Busemarke Mose og Råby Sø er tilgroningsarealer langs små vandløb, der udmunder på Møns sydkyst. Oprindeligt har der været åbne nor på stedet, men materialevandring langs kysten har bevirket feddannelser fra både vest og øst, som delvis har lukket norene indtil en dynamisk ligevægt er indtrådt, hvor udstrømning af ferskvand fra landsiden og periodiske oversvømmelser fra havsiden har udlignet feddannelsen. Råby Sø og Busemarke Mose er oprindeligt ét vandløbssytem, men efter bygning af en sluse ved Råbylille Strand er der to adskilte vandløbssystemer med et vandskel fra Råby Sandlodder og sydpå til Kobbelen / Kobbelgård. Råby Sø er fuldstændig afvandet, har i en periode været opdyrket og er i dag braklagt. Der er ikke habitatnaturtyper i denne del af habitatområdet, men området rummer et stort potentiale for naturgenopretning. Et VMP II projekt for området for nogle år siden blev skrinlagt p.g.a. for lidt kvælstoffjernelse. Figur 3.1 Busemarke Mose og Råby Sø omkring For Busemarke Moses vedkommende er det oprindelige nor med udløb fra Risbæk (på det nedre løb: Nyhåndsbæk) og Møllebæk efterhånden blevet til en mose, hvor den naturlige tilgroning fra en gang i tallet er forsøgt fremmet ved oprensning af Nyhåndsbæks udløb og gravning af afvandingskanaler i mosen. Busemarke Mose har givetvis traditionelt været udnyttet til høhøst og afgræsning, hvor forholdene tillod det. Samtidig viser et kort fra sidst i 1800-tallet (figur 3.1) at der har der været skåret tørv flere steder i mosen, svarende til hvor der i dag er lavereliggende, våde partier.

6 I nyere tid, fra først i 1970 erne, er en meget stor del af mosen blevet udnyttet til rørskær. For at tørlægge mosen og derved optimere rørhøsten begyndte nogle år senere en praksis med årlig gennemgravning af det marine forland ved Nyhåndsbækkens udløb. Konsekvensen har været et betydeligt fald i antallet af ynglefugle og en gradvis forringelse af de botaniske værdier. Halvdelen (118,9 ha eller 49 %) af Natura 2000 område 183 er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3, jf. figur 3.2 og data i bilag 1.1. Til sammenligning er foreløbig 26,3 ha (11 %) kortlagt som habitatnaturtyper. Denne andel vil stige en smule, men næppe meget, ved tilføjelsen af øvrige naturtyper, herunder 91E0, "Elleog askesump". Hovedparten af Busemarke Mose er fersk rørsump, domineret af Tagrør, som ikke er en habitat-naturtype. Et mindre areal indenfor Natura 2000 området, 16 ha på Busemarke Sandlodder, er omfattet af en landskabsfredning fra Fredningen er blevet til for at undgå råstofgravning og er ikke relevant i forhold til naturbeskyttelsen i området strandeng fersk eng mose sø / vandhul Areal af 3 natur i Natura 2000 området (ha) Areal af habitatnaturtyper korresponderende med 3 naturtyper (ha) Figur 3.2 Arealmæssig sammenligning af 3 natur(vejledende registrering)indenfor Natura 2000 område 183 og kortlagte habitatnaturtyper "omregnet" til 3 hovednaturtyper. 3.1 Naturtyper Som det fremgår af tabel 2.1 er Natura 2000 område 183 især karakteriseret ved kystnaturtyper og mosetyper. Det er bemærkelsesværdigt, at Busemarke Mose i tidligere undersøgelser (ref. 8) beskrives som et ferskt økosystem, rørsumpen således som en fersk rørsump. I dag er der et indslag af salttålende planter i overgangen mellem rørsump og rigkær og i størsteparten af sidstnævnte. Det er nærliggende at se denne ændring som et resultat af forstærket oprensning af Nyhåndsbækkens udløb, der har givet adgang for hyppigere vinteroversvømmelser. Resultatet er, at den oprindelige habitatnaturtype 7230, "Rigkær" er blevet delvis fortrængt af en anden, nemlig 1330, "Strandeng". Det vil være en væsentlig opgave i forbindelse med den fremtidige

7 målfastsættelse for området at foretage en afvejning mellem disse naturtyper set i forhold til graden af fri landskabelig dynamik i området. Kortlægningen af de terrestriske naturtyper har bl.a. omfattet en vurdering af naturtypernes fysiske fremtræden. For rigkær eksempelvis om lokaliteten er præget af trykvand og høj vandstand med rig mosflora og lavtvoksende karplanter (positive strukturer) eller om de modsat fremtræder udtørrede, eutrofierede og tilgroede med høje urter og vedplanter (negative strukturer). For avneknippemoser tilsvarende om der er store bestande af Hvas Avneknippe (positive strukturer) eller om arealerne fremtræder tilgroede af Tagrør eller vedplanter (negative strukturer). Fordelingen af positive og negative strukturer, som fremgår af Bilag 3.1, giver et overordnet billede af status for de pågældende naturtyper i et område. De afspejler om det er arealer med lang driftsmæssig kontinuitet, graden af negativ påvirkning fra forskellige faktorer (jf. afsnit 4) og er dermed et indirekte mål for kvalitet og artsrigdom for de pågældende arealer. Begge de arealmæssigt vigtige habitatnaturtyper, avneknippemose (7210) og rigkær (7230) har overvægt af negative strukturer. Forekomsterne af avneknippemose (7210) er udtørrede, der er dog udbredte bestande af såvel Hvas Avneknippe som Tagrør og vedplanter. For rigkæret afspejler figuren den skitserede tilstand, at rigkæret er skadet, men af forhold (saltvandspåvirkning), der ikke samtidig har introduceret de sædvanlige negative strukturer. De strukturelle forhold for kystnaturtyperne (ikke med i tabellen) er gode, men det er meget små arealer. 3.2 Arter Der er ingen habitatarter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet, men Sumpvindelsnegl er blevet registreret i Busemarke Mose i 2005, og bør medtages ved en kommende revision af udpegningsgrundlaget. Der fandtes over 10 individer i den nordlige ende af mosen i en Kær-Star bevoksning under eftersøgning af arten, som led i NOVANA-programmet. Der er ikke afgrænset potentielle levesteder i området, jf. bilag Øvrige naturværdier Storstrøms Amt har i perioden udgivet en serie af regionale rødlister for alle vigtige dyre- og plantegrupper: fugle (1995 og 2001), karplanter (1995 og 2000), padder og krybdyr (1997 og 2006), pattedyr (2000) insekter i det åbne land (2000), vanddyr (2005), skovlevende insekter (2006), svampe (2001) samt mosser og laver (2006). Fra 2006 har det kun været tidsmæssigt muligt at få karplante- og paddeoplysninger med i basisanalysen. I Bilag ses en skematisk angivelse af hvilke rødlistearter, der er kendt fra Natura 2000 område Modsatrettede naturinteresser Naturtype overfor naturtype: Den ovenfor skitserede modsætning mellem rigkær (7230) og strandeng (1330). Øget saltindtrængning i Busemarke Mose vil sandsymligvis også reducere arealet og har måske allerede gjort det af naturtypen Avneknippemose (7210). De fremskredne planer om hævning af vandstand med tilløbende mere næringsrigt vand i Råby sø og Busemarke Mose vil genskabe mosen med et varieret dyreliv (som p.t. stort set er forsvundet ved afvanding), men kan være en trussel mod rigkærene i og langs mosen. Omvendt er afvandingen formentlig skyld i rigkærenes ringere botaniske sammensætning med forsvundne bestande af Sumphullæbe og Pukkelæbe.

8 4. Foreløbig trusselsvurdering 4.1 Eutrofiering Næringsstofindholdet i Busemarke Sø (type 1150) er blevet målt regelmæssigt i perioden 1992 til 2004, og der konstateres altid en høj fosforkoncentration. Der er noget, der tyder på, at koncentrationen af fosfor er faldende, men vurderingen er baseret på meget få målinger, og koncentrationen er stadig meget for høj i forhold til upåvirket tilstand. Den atmosfæriske kvælstofafsætning over Busemarke Mose er vurderet på kommuneniveau kun i nærheden af tålegrænsen for klitnaturtyperne, som findes med små forekomster på strandvolden langs kysten. Se tabellen i Bilag 4.1. Der er ikke husdyrbrug i nærheden af disse forekomster, og belastningen på lokalitetsniveau er sandsynligvis mindre end gennemsnitsværdien. 4.2 Tilgroning Tilgroningen af arealer med terrestriske habitatnaturtyper, målt som den arealandel der er kronedækket af træer og buske, fremgår af bilag 4.2. Den ene forekomst af Avneknippemose (7210), Bekkasinmosen, og mindre partier med rigkær er uden drift og i tilgroning med træer og buske - især Rød-El og arter af pil. Desuden er der mindre tilgroning af rigkærspartier i den nordvestlige del. Tilgroningen i klitarealet ud mod kysten skyldes delvis indvækst med Rynket Rose, jf. afsnit Hydrologi Busemarke Mose har siden midten af 1970 erne oplevet en voldsom ændring af de naturlige vandstandsforhold. Den vigtigste årsag hertil er den årlige vandstandssænkning inden rørhøst (de seneste år afgræsning i forbindelse med en mvj-ordning) i februar måned. Indtil 1973 havde mosen høj fugtighed/vandstand gennem det meste af året, men siden har mosen haft meget lav vandstand i både sommer og vinterhalvåret. Rent praktisk sker tørlægningen ved, at en rendegraver åbner klitten i februar og gennem foråret vedligeholder en åben rende ud til havet, som afvander mosen. Det medfører, at rørskoven og engene har fået en meget tør karakter - man kan gå tørskoet igennem om sommeren! I 2005 blev den åbne grøft gennem mosen som leder til klitten - gravet op og uddybet, hvilket vil accelerere udtørringen af mosen. Siden midten af 1970 erne er mosens mange ekstremrigkær gået meget tilbage og flere markante arter er forsvundet (bl.a. Pukkellæbe, Eng-Troldurt og store bestande af Sump-Hullæbe). Samtidig har mosens meget værdifulde fugleliv haft en enorm tilbagegang, og området har nu kun marginal betydning for fuglelivet. (tilbagegang fra 18 til 8 vandfuglearter, kvantitativt meget stor nedgang, og alle rødlistede arter bortset fra rørhøg (1 par) og skægmejse er forsvundet se bilag 3.2) I forbindelse med NOVANA-overvågningen er konstateret større flader i de centrale og østlige dele med saltpåvirket vegetation formodentlig som følge af saltvandsindtrængning gennem den gennemgravede klit. Både vandstandssænkning og indtrængning af saltvandet vurderes som en trussel for de prioriterede habitatnaturtyper 7210 avneknippekær og 7230 rigkær. I tidligere botaniske analyser af området er saltvandsarter og strandengsvegetation ikke nævnt for mosen. 4.4 Invasive arter I forbindelse med kortlægning af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 183 er forekomsten af invasive arter registreret. Ved en invasiv art forstås en art, som mennesket har indført eller indslæbt, som har etableret

9 sig i dansk natur og som udgør en potentiel eller reel trussel mod hjemmehørende arter. Ved registreringen er der taget udgangspunkt i de arter, der anført i ref. 16 (Teknisk Anvisning for NOVANA overvågning). Der er registreret én art, Rynket Rose, som har etableret sig i den grå / grønne klit (2130) på strandvolden. Arealandelen er vurderet til mindre end 1 %, men naturtypen er sårbar, fordi Rynket Rose kan brede sig hurtigt på den sandede bund, og der sjældent er afgræsning eller anden drift i naturtypen. 4.5 Forstyrrelse Der er og har ikke været problemer med publikumsforstyrrelser i området. Offentligheden kan færdes langs kysten i syd og af markvej i sydvest samt lille kommunevej i vest. Herfra er gode oversigtsforhold. Tidligere har DOF haft et meget fint placeret fugletårn i syd på Borgbjerg, som imidlertid ikke kan anbefales mere, da det er råddent og bør nedtages. 4.6 Andre trusler Som led i jagtpleje i Bekkasinmosen, den ene forekomst af avneknippemose (7210), slås der et system af spor gennem avneknippebevoksningen. Denne drift ser ud til at være til ugunst for Hvas Avneknippe, idet det stort set kun er Tagrør, der vokser op i sporene. Dette forstærkes sandsynligvis af problemerne med hydrologien. 5. Naturforvaltning 5.1 Status ved kortlægningen i 2005 I forbindelse med kortlægningen af terrestriske habitatnaturtyper er den aktuelle drift af arealerne registreret. Opgørelsen ses i bilag 5.1. Den bagerste del af Busemarke Mose, nogenlunde men ikke helt - svarende til de kortlagte forekomster af rigkær (7230) og strandeng (1330), afgræsses med kreaturer efter en 5-årig mvjordning fra Den centrale del af mosen med fersk rørsump og den ene forekomst af avneknippemose (7230) afgræsses på samme måde efter en 5-årig ordning fra Den anden avneknippemose, Bekkasinmosen, er kun underlagt den drift, der består i slåning af jagtspor. 5.2 Hidtidig drift og pleje Ustabil græsningspleje, se bilag Vurdering af plejebehov I grå /grønværsklit (2130) er der behov for at bekæmpe Rynket Rose. I rigkær (7230) og på strandeng (1330) er der behov for at justere græsningstrykket og foldafgrænsningen samt evt. rydde pileopvækst. Forekomsten af avneknippemose i Bekkasinmosen bør plejes ved rydning af pileopvækst, i den centrale del af Busemarke Mose bør forekomsten beskyttes ved at sikre, at rørskæret ikke begrænser udbredelsen af Hvas Avneknippe. Det altafgørende problem er dog de hydrologiske forhold. 6. Liste over manglende data til tilstandsvurdering 6.1 Kortlægningsdata Data for de naturtyper, der endnu ikke er kortlagt i felten

10 7. Referencer Kortlagt af Skov- og Naturstyrelsen Floraen og faunaen er aldrig blevet undersøgt systematisk i Busemarke Sø, men amtet har ved tilsyn konstateret Tornfrøet Hornblad og arter af trådalger i søen. Saltholdigheden i søen er målt til mellem 0,2 og 3,2, så søen er påvirket af havet udenfor. 3. Kortlagt af Storstrøms Amt i 2004 og Delvis eller endnu ikke kortlagt af Storstrøms Amt i Kortlægningen forventes færdiggjort i forbindelse med senere revision af basisanalysen. 5. Ikke fundet ved kortlægningen eller vurderet tilstedeværende i forbindelse med basisanalysen. 6. Skovnaturtyper kortlægges på fredskovsarealer af Skov- og Naturstyrelsen i 2005 og På ikkefredskovsarealer vil en kortlægning finde sted svarende til de resterende lysåbne naturtyper, jf. ref Data fra NOVANA overvågning i Bekkasinmosen og Busemarke Mose 2004 og RUC rapport Storstrøms Amt: Rødlistede planter Revideret Storstrøms Amt: Rødlistede fugle Storstrøms Amt: Rødlistede padder og krybdyr Revideret Storstrøms Amt: Rødlistede insekter i det åbne land Skov- og Naturstyrelsen: Rødliste og Gulliste 1997, findes kun som netudgave: Danmarks Miljøundersøgelser (DMU): Den danske Rødliste. Netudgave: ger/ 105. Storstrøms Amt: Busemarke Mose Udvikling i fuglelivet Storstrøms Amt: Ynglende vandfugle i Storstrøms Amt Dansk Ornitologisk Forening: Fuglelokaliteterne i Storstrøms Amt 1997.

11 8. Bilag Bilag 1. Bilag vedr. arealdata Arealtyper Antal Areal i ha Areal ialt sø og vandhul 4 4,6 3 mose 7 104,7 3 fersk eng 2 9,6 Skov 2 36,6 heraf fredsskov 1 33,7 Marker, bebyggelse, veje mm 82 Landskabsfredning 1 16 Offentlige arealer 0 Bilag 1.1 Arealfordeling og beskyttet natur i Natura 2000 område 183, Busemarke Mose og Råby Sø Bilag 2. Kortbilag med udbredelsen af naturtyper og arters levesteder Bilag 2.1 Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper fra udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde192 (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). Bilag 2.2 Udbredelse af kortlagte habitatnaturtyper i EF-habitatområde 192, som ikke er på udpegningsgrundlaget.(mapinfotabeller knyttet til wordfilen). Bilag 2.4 Udbredelse af habitatarter i EF-habitatområde 192, som ikke er på udpegningsgrundlaget. (mapinfotabeller knyttet til wordfilen). Bilag 2.5 Dataark for sø-habitatnaturtyper i EF-habitatområde 192. (Excelfil knyttet til wordfilen)

12 Bilag 3 Supplerende oplysninger vedr. naturinteresser Bilag 3.1 Positive og negative strukturer *Avneknippemose (7210) 7,2 ha Strukturer Negative Positive I S U Rigkær (7230) 8,4 ha Strukturer Negative Positive I S U U (udbredte) S (spredte) I (ikke til stede) 100 % U (udbredte) S (spredte) I (ikke til stede) 100 % Figur 3.3 Fordelingen af positive og negative strukturer for de arealmæssigt vigtigste habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget i Natura 2000 område 183. Tallene i de farvede felter angiver procentdelen af naturtypens samlede areal. De positive og negative strukturer kan være U = udbredte, S = spredte eller I = ikke til stede. Det optimale er, når de positive strukturer er "U" og de negative er "I" (det mørkegrønne felt). Den værste situation er, når de positive strukturer er "I" og de negative er "U" (det røde felt). Bilag Rødlisteoplysninger I bilagene 3.2 til 3.5 er anført hvilke arter i Natura 2000 område 183, der er opført på Storstrøms Amts regionale rødlister fra perioden I tabellerne ses hvilke kategorier arterne er anbragt i efter henholdsvis den regionale rødliste (ref. 9 12) og den nationale rødliste fra 1997 (ref. 13). Kategorierne, som er anvendt ved den regionale rødlistning og den nationale i 1997, er: Ex: Uddød efter ca E: Akut truet V: Sårbar R: Sjælden X: Opmærksomhedskrævende A: National hhv. regional ansvarsart. Der er ikke taget hensyn til de nye nationale IUCN rødlistekategorier (jf. ref. 14), idet disse endnu ikke er anvendt for alle artsgrupper og slet ikke er anvendt i det regionale arbejde.

13 Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 183 Art Regional rødlistekategori (2006) National rødlistekategori (1997) Lokalitet Seneste fund Eng-Troldurt V Bekkasinmosen 2002-? Liden Sneglebælg R R Råby Sandlodder ved Recent Busemarke Mose Bilag 3.2 Rødlistede karplanter i Natura 2000 område 183 (ref. 9). For den regionale rødliste gælder: A (regional ansvarsart): Mindst 50 % af den danske bestand antages at vokse i Storstrøms Amt. Uddøde (Ex) og gullistede planter er ikke medtaget. Der henvises til amtets rødliste. Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000-område 183 Art Regional rødlistekategori (2001) National rødlistekategori (1997) Lokalitet Seneste fund Savisanger E V Mosen 1990 erne Rørdrum V R Mosen Plettet rørvagtel V V Mosen og enegene 1997-? Regelmæssig Spidsand V V Mosen 1970 Atlingand V V Mosen 1980 Hættemåge V Mosen 1995 Pungmejse V R Mosen 2001 Rørhøg - - Mosen Recent Vagtel R R Omkring mosen regelmæssig Skægmejse R Mosen Recent Karmindompap R R Kysten ud for mosen Uregelmæssig Bilag 3.3 Rødlistede fugle i Natura 2000 område 183 (ref. 10). De arter, der indgår i udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområde 84 og 89, står med kursiv. For den regionale rødliste gælder: E: 1 10 ynglepar i amtet eller yngleforekomst på kun 1 2 lokaliteter V: ynglepar i amtet eller yngleforekomst på 3 10 lokaliteter R: Op til 100 ynglepar eller højst 25 ynglelokaliteter X: Arter i markant tilbagegang A (Y): Mindst 33 % af artens samlede bestand vurderes at yngle i Storstrøms Amt A (T): Væsentlige forekomster af rastende fugle vurderet i forhold til landets samlede forekomster

14 Bilag 3.4 Rødlistede padder og krybdyr i Natura 2000-område 183 Art Regional rødlistekategori (2006) National rødlistekategori (1997) Lokalitet Markfirben + + Klitter/skråninger ud for Busemarke Mose Alm. Snog X X Busemarke Mose 1999 Hugorm + + Do 1999 Bilag 3.4 Rødlistede padder i Natura 2000 område 183 (ref. 11). Seneste fund Sandsynligvis stadig forekommende Bilag 3.5 Rødlistede insekter i Natura 2000-område 183 Art Regional rødlistekategori (2000) National rødlistekategori (1997) Lokalitet Broget metal-svirreflue R R Busemarke Mose 1980 Bilag 3.5 Rødlistede insekter i Natura 2000 område 183 (ref. 12). Seneste fund

15 Bilag 4 Bilag vedr. trusselsvurderinger Bilag 4.1 Eutrofiering Naturtype * ) Prioriterede naturtyper Tålegrænse Møn 12,99 kg N/ha/år kg N/ha/år Kystnaturtyper 1150 Kystlagune Strandeng Klitnaturtyperne 10 20¹ (x) Mosenaturtyper 7210 *Avneknippemose Rigkær Bilag 4.1 Atmosfærisk kvælstofbelastning på kommuneniveau i Natura 2000 område 183 samt tålegrænser for de kortlagte naturtyper på udpegningsgrundlaget. Naturtypen 1330, udenfor udpegningsgrundlaget, er også medtaget. Kryds i parentes angiver, at den gennemsnitlige belastning er indenfor det angivne tålegrænseinterval. Tallene er fra ref. 15. ¹Hvor der er væsentlige forekomster af følsomme laver anvendes tålegrænsen kg N/ha/år

16 Bilag 4.2 Tilgroning 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % 1-10 % 0% Bilag 4.2 Vedplantetilgroningen af habitatnaturtyperne i Natura 2000 område 183, vurderet som det procentvise kronedække af et areal. Søjlerne viser, hvor stor en del af arealet med hver naturtype, der findes i forskellig tilgroningsgrad, fra 0 % kronedække til op mod 25 % kronedække. Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 5,6 ha Habitatnaturtype 2130, *Grå / grønsværsklit, samlet areal 0,7 ha Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 7,2 ha Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 8,4 ha * angiver prioriteret naturtype

17 Bilag 5 Bilag vedr. naturforvaltning Bilag 5.1 Status i forbindelse med kortlægningen i % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% % % 5-10 % 0-5 % 10% 0% Bilag 5.1 Arealandel med græsning og høslæt på de terrestriske naturtyper i Natura 2000 område 183. Søjlerne viser, hvor meget af det samlede areal med den enkelte naturtype, der falder i de enkelte kategorier: fra 0 5 % drift til % drift. Kortlægningen af habitatnaturtyper er ikke knyttet til driftsenheder. Hvor der er kortlagt forekomster, der fx både rummer græssede og ugræssede arealer, er der noteret en driftsprocent et sted mellem 0 og 100. Habitatnaturtype 1330, Strandeng, samlet areal 5,6 ha Habitatnaturtype 2130, *Grå / grønsværsklit, samlet areal 0,7 ha Habitatnaturtype 7210, *Avneknippemose, samlet areal 7,2 ha Habitatnaturtype 7230, Rigkær, samlet areal 8,4 ha * angiver prioriteret naturtype

18 Bilag 5.2 Hidtidig drift og pleje Område 1: Nordlige del af Busemarke Mose. Kreaturafgræsses ekstensivt. Suppleringsfodres med pektin bør stoppes. Hårdere græsningstryk ønskeligt, specielt til nedbidning af tagrør. Område 2: Sydlige del af Busemarke Mose. Bør afgræsses intensivt.

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

68. Munkebjerg Strandskov

68. Munkebjerg Strandskov 68. Munkebjerg Strandskov 1. Beskrivelse af området Natura 2000-området Munkebjerg Strandskov er udpeget som et habitatområde (nr. 68) med et samlet areal på 307 ha (se tabel 1.1). Nr. Navn Areal (ha)

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 17Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov 18Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø 14Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord 222Villestrup Ådal 201Øster

Læs mere

F 85 Nørre Alslev. Sakskøbing. Maribo. EF-habitatområde 152. Holeby Nysted

F 85 Nørre Alslev. Sakskøbing. Maribo. EF-habitatområde 152. Holeby Nysted Basisanalyse for Natura 2000 område 173, Smålandsfarvandet og Guldborgsund med kyster Storstrøms Amt 2006 Horslunde F 85 Nørre Alslev Stubbekøbing Nakskov F 86 Søllested Sakskøbing Nykøbing F Dannemare

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov.

Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte. Tågerup Hildeskovgård. Campingplads. Maglemose. Hellede Skov. Basisanalyse for Natura 2000 område 167, Skovene ved Vemmetofte Storstrøms Amt 2006 Rødehøj Bonderød Enghavehuse Smerupgård Fodgård Værløse Pilevængegård Tågerup Hildeskovgård Spjellerupgård Spjellerup

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021

Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Natura 2000 basisanalyse 2016-2021 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139, Habitatområde H123, Fuglebeskyttelsesområde F109 Kolofon Titel: Natura 2000-basisanalyse 2015-2021

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 23. januar 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H31 Kås Hoved INDHOLD 1 Beskrivelse af

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006

Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006 Basisanalyse for Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund Storstrøms Amt 2006 Figur 1.1 Afgrænsning af Natura 2000 område 171, Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund 1. Områdets afgrænsning

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler

Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler Natura 2000-område: 183 1016 Sumpvindelsnegl Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status Tilgroning med vedplanter Ingen Indsats

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Kajbjerg Skov. Habitatområde H101. Natura 2000 basisanalyse

Kajbjerg Skov. Habitatområde H101. Natura 2000 basisanalyse Kajbjerg Skov Habitatområde H101 Natura 2000 basisanalyse Fyns Amt 2006 Titel: Natura 2000 basisanalyse. Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udgiver: Fyns Amt Natur- og Vandmiljøafdelingen Ørbækvej 100 5220

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt Skovsgård. Øst erhøj. Nyvang. Katrinedal. EF-habitatområde 179.

Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt Skovsgård. Øst erhøj. Nyvang. Katrinedal. EF-habitatområde 179. Basisanalyse for Natura 2000 område 180, Stege Nor Storstrøms Amt 2006 Torsviggård Nybøllegård Syvhøj Ejerslykke Hvidkildegård Rødkildegård Lille Bissinge Nymarksgård Nymarksnakke STEGE Lystbådehavn/marina

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 117 Habitatområde H101 Kajbjerg Skov Udkast til Natura

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer

Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer Vurdering af sandsynligheden for at højproduktive og lavproduktive landbrugsarealer vil gro til ved ophør af landbrugsmæssig aktivitet Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. februar

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering?

Miljøvurdering. Hvorfor en miljøvurdering? Miljøvurdering Hvorfor en miljøvurdering? I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009) skal kommunen udarbejde en miljøvurdering, når den

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1

kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 LOGO1TH_LS_POSrød NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød kolding kommune Natura 2000-handleplan Svanemosen Natura 2000-område nr. 226 Habitatområde H250 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE 1 2 NATURA 2000 KOLDING KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....

Læs mere

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING

DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING MARTS 2015 ROSKILDE KOMMUNE DIGEANLÆG VED JYLLINGE NORDMARK - NATURA 2000 KONSEKVENSVURDERING KONSEKVENSVURDERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Husby Sø og Nørresø Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan. Husby Sø og Nørresø. Natura 2000-område nr. 72 Habitatområde H188 Emneord:

Læs mere

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer

Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Grundejerforeningen Klitrosebugten Plan for pleje af naturarealer Silva Danica / Jørgen Stoltz, 5993 0216 silvadanica@msn.com Arealbeskrivelse og naturtilstand Strandarealet er karakteriseret som strandmark

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 Naturpleje i Natura 2000 Tilskudsmuligheder 2011 1 Indhold En målrettet indsats for naturen i Danmarks Natura 2000-områder... 3 Tilskudsmuligheder 2011... 4 Praktisk information... 5 Tilskud til Pleje

Læs mere

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131

Natura 2000-handleplan 2012-2015. Køge Å. Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Natura 2000-handleplan 2012-2015 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 1 Indholdsfortegnelse Vedtagelse af naturhandleplan... 3 Baggrund... 4 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose

Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose Basisanalyse for Natura 2000-område nr. 163, Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt 2006 Følgende EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder

Læs mere

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340

Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland arealvise beskrivelser side 1 Gjerrild Nordstrand - areal nr. 340 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Gjerrild Nordstrand er et strandareal på nordkysten af Djursland. Arealet

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan Vasby Mose og Sengeløse Mose Natura 2000-område nr. 140 Habitaområde H124 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan...

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70

Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Erfaringer med rigkærsprojekt EU LIFE-rigkær LIFE70 Indhold Om LIFE70projektet Projekteksempler på genopretning og drift - af rigkærene ved Arreskov Sø - af områder til rigkær ved Brændegård Sø - af rigkærene

Læs mere

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77

(Udkast) Natura 2000-handleplan. Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. Natura 2000-område nr. 109. Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 (Udkast) Natura 2000-handleplan Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø Natura 2000-område nr. 109 Habitatområde H93 Fuglebeskyttelsesområde F77 1 2 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Havet mellem

Læs mere

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Natur og Miljø Aarhus Kommune. Natura 2000-handleplan. Kysing Fjord. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Natur og Miljø Aarhus Kommune Natura 2000-handleplan Kysing Fjord Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 December 2012 2 2 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Baggrund...

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL?

BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? 12. NOVEMBER 2014 BIODIVERSITET I NATURA2000 OMRÅDERNE - ER DER EN FORSKEL? BETTINA NYGAARD & RASMUS EJRNÆS, INSTIUT FOR BIOSCIENCE NATURA 2000 OMRÅDERNE Ud fra kendte forekomster af arter og naturtyper,

Læs mere

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet

Ny ansøgning vedr. stiprojekt ved Krebsehavet Miljø, Vand & Natur Dato: 14. november 2008 J. nr.: 08/14186 Sagsbeh.: Kks Lokaltlf.: 9945 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945 4500 raadhus@99454545.dk sikkerpost@99454545.dk www.bronderslev.dk

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7175-111-6. Dato: 18.december 2014. Må citeres med kildeangivelse Kolofon Titel: Strategisk Miljøvurdering Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde nr. 96 Fuglebeskyttelsesområde nr. 47 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Ederfugle i Storebælt. Fotograf: Leif Bisschop-Larsen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 116 Centrale Storebælt og Vresen Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge

Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015. Saltum Bjerge Natura 2000 - Handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Habitatområde H248 Natura 2000-område nr. 216 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 1. planperiode 2010-2015 Saltum Bjerge Natura 2000-område

Læs mere

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret

Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret NOTAT Rettelsesblad Natura 2000-plan nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg J.nr. NST-422-573 Ref. Naturstyrelsen Aalborg Dato 13. feb. 2012 Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)

Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles) Bilag 1 Natur Forbedring af hedehøgs levevilkår i marsken (Fælles)... 1 Skrab til engfugle og strandtudser i marsken (Fælles)... 2 Etablering af græsningslaug i Varde Å-dal (Varde)... 2 Udsigtstårn v.

Læs mere

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov

Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000 - Handleplan Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Natura 2000-område nr.130 Habitatområde H114 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan for Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov Udgiver: Helsingør

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. april 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. 121, Kattehale Mose INDHOLD 1 Beskrivelse

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg

Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-handleplan Skove og søer syd for Brahetrolleborg Natura 2000-område nr. 120 Habitatområde H104 Fuglebeskyttelsesområde F74 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Skove og søer syd

Læs mere

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor

Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor Fuglebeskyttelsesområde Flensborg Fjord og Nybøl Nor 1 1. Beskrivelse af området Habitatområde: F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 3422 hektar Området ligger i den sydøstlige del af Sønderjylland, og udgøres

Læs mere

Natura 2000-handleplan Storelung

Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-handleplan Storelung Natura 2000-område nr. 119 Habitatområde H103 1 Kolofon Titel Udgiver Natura 2000-handleplan, Storelung Faaborg-Midtfyn Kommune Natur og Landskab Nørregade 4 5600 Faaborg

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 188 Dueodde Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik

Danmark er et dejligt land. en radikal naturpolitik Danmark er et dejligt land en radikal naturpolitik 2 Det Radikale Venstre, august 2004 Danmark er et dejligt land. Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland

Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland Natura 2000 områder i Vanddistrikt II Sjælland I første planperiode, som løber fra 2009 til 2012, skal naturtilstanden af eksisterende naturtyper og arter sikres via en naturplan for de enkelte områder.

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen N 213 Randkløve Skår Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport.

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. 240 Svanninge Bakker Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx]

Foto: Mogens Holmen. Kort: ISBN nr. [xxxxx] Natura 2000plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave Titel: Natura 2000-plejeplan

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Ærø Kommune Statene 1 5970 Ærøskøbing Att.: Susanne Chemnitz Frederiksen Det åbne land J.nr. NST-4132-492-00078 Ref. tinsa Den 24. september 2015 Sendt pr. e-mail til: scf@aeroekommune.dk Dispensation

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230

Natura 2000-handleplan for 2010-2015. Kaløskovene og Kaløvig. Natura 2000-område nr. 230 Natura 2000-handleplan for 2010-2015 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Den 7. december 2012 1 Habitatområde H 230 Den 8. juni 2012 Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan for Kaløskovene

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område N175 Horreby Lyng og Listrup Lyng Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Natura 2000 handleplan

Natura 2000 handleplan Natura 2000 handleplan Søer ved Bregentved og Gisselfeld Natura 2000-område nr. 161 Habitatområde H142 Fuglebeskyttelsesområde F101 Titel: Natura 2000 handleplan, Søer ved Bregentved og Gisselfeld Udarbejdet

Læs mere

NATURA 2000 BASISANALYSE

NATURA 2000 BASISANALYSE WEB-rapport Juni 2007 NATURA 2000 BASISANALYSE H 50 Yding Skov og Ejer Skov Vejle Amt Århus Amt 1 Titel: Udgiver: Forfatter: Revidering: NATURA 2000 BASISANALYSE H 50 Yding Skov og Ejer Skov Århus Amt

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. EF-habitatområde 147 F 89. Ulvshale. Nyord.

Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. EF-habitatområde 147 F 89. Ulvshale. Nyord. Basisanalyse for Natura 2000 område 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund Storstrøms Amt 2006 Præstø Fjord Feddet EF-habitatområde 147 Eve n Præstø Jungshoved Nor F 89 Nyord Ulvshale Stensved

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000 - handleplan - UDKAST Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov Natura 2000-område nr. 139 Habitatområde H123 Fuglebeskyttelsesområde F109 Skov Kolofon Titel: Udgiver: Udkast til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet

STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND. Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet STATUS FOR NATUREN I DET ÅBNE LAND Bettina Nygaard Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Århus Universitet OVERBLIK OVER STATUS FOR NATUREN PATTEDYR I AGERLANDET Rådyr Harer Naturen i landbruget,

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72

Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Sydfynske Øhav Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde H111 Fuglebeskyttelsesområde F71+72 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2009-2015. Natura 2000-område nr. 127 Habitatområde

Læs mere

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune

Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune Verden 1 7200 Grindsted Vurdering af udbringningsarealer i Vejle Kommune Billund Kommune har den 18. maj anmodet Vejle Kommune om en udtalelse i forbindelse med miljøgodkendelse af Bækgårdsvej

Læs mere

Notat om skovning i Dammegaardsskoven

Notat om skovning i Dammegaardsskoven Notat om skovning i Dammegaardsskoven Skrevet af Rolf Molich, 20. februar 2016 på baggrund af materiale fra Torben Westh Jensen, Jens Fangel og Eva Hansen I januar og februar 2016 er der fældet en del

Læs mere

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand

Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan Æbelø, havet syd for og Nærå Strand Hvidbog vedr. offentlig høring af Forslag til Natura 2000-handleplan for 110 Odense Fjord Denne hvidbog omhandler de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden til Forslag til Natura 2000-handpleplan

Læs mere

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5

Projektforløb Aktiviteter og projektkonsulentens timeforbrug 03.06.2015 Kontakt til lodsejerne individuelt. 3,5 Afrapportering Projekt Brødkær Naturpleje NaturErhvervstyrelsen J. nr. 32313-G-12-00733 Administrativ forløb 19.11.2012 Tilsagn fra NaturErhverv. Tilskudsberettigede udgifter kr. 336.240,00. NaturErhverv

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47

Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Natura 2000-plan 2010-2015 Lillebælt Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde H96 Fuglebeskyttelsesområde F47 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Lillebælt. Natura 2000-område nr. 112 Habitatområde

Læs mere

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen

Natura 2000. Status juni 2011. NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Natura 2000 Status juni 2011 NST, Nordsjælland v/ida Dahl-Nielsen Forslag til Natura2000 plan Natura 2000 planlægning jf. Miljømålsloven Offentligheds fase/idefase Forslag har været i offentlig høring

Læs mere

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST

FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST FØLLE BUND - NATIONALPARKENS VESTLIGSTE FORPOST Det vestlige hjørne af Nationalpark Mols Bjerge er Følle Bund, der fra gammel tid har hørt under Kalø. Følle Bund ligger syd for Strandvejen, sydvest for

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere