Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021"

Transkript

1 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens materiel vil give væsentlige stordrifts-fordele og sikre indfrielsen af Klimaplanens mål om en bæredygtig vognpark i Københavns Kommune i 2025 Teknik- og Miljøforvaltningen Økonomiforvaltningen Kultur- og Fritidsforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde 2016* Varige ændringer Samlet besparelse (brutto) Service Efterspørgselsstyret indsats Indsats Nye faste omkostninger Service Samlet varig ændring Implementeringsomkostninger Anlægsinvesteringer Anlæg Serviceinvesteringer (årsværk) Service Samlede implementeringsomkostninger Samlet økonomisk påvirkning Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi* 6 6 * I 2016 regnes med en halvårlig effekt. Business casen har en tilbagebetalingstid på 6 år og der er fuld effekt for forvaltningerne i Side 1 af 11

2 2. Baggrund og formål I forlængelse af Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi, blev det i 2010 og 2011 besluttet at gennemføre besparelser for indkøb af kommunens samlede personkøretøjer. For at løfte denne opgave samledes udbud og indkøb af el- og brintbiler (personbiler) for Københavns Kommune i en central enhed i Teknik- og Miljøforvaltningen KK Materiel (KKM). KKM varetager i dag udbud, indkøb og salg af personbiler, vans og minibusser i hele Københavns Kommune. Tilsvarende er gældende for øvrigt materiel i Teknik- og Miljøforvaltningen. KKM står desuden for den logistiske datastyring fx indkøb, registrering og forsikring af alle køretøjer i Teknikog Miljøforvaltningen samt koordinerer og formidler viden til og fra forvaltningerne. Fra 2016 vil enheden også stå for den tværgående flådestyring i Københavns Kommune via GPS data i alle kommunens personbiler og minibusser. KKM har gennem de opgaver, som materielenheden allerede i dag løser på vegne af hele kommunen, opnået stor indsigt i drift og administration af personkøretøjer og materiel på tværs af kommunen. KKM har på den baggrund identificeret et stort potentiale for effektivisering og optimering af den samlede bil- og materielportefølje gennem en fælles materielstyring i Københavns Kommune. Stordriftspotentiale for Købehavns Kommune Frem mod 2021 vil det være muligt at sikre udnyttelse af Københavns Kommunes stordriftspotentiale ved trinvist at skabe rammerne for en intelligent og databaseret flådestyring af hele kommunens samlede materiel. Fælles materielstyring og indkøb vil give synergi og merværdi i markedskendskab, udbudsproces og transportplaner, og initiativerne vil på længere sigt sikre større fleksibilitet og en bæredygtig anvendelse af kommunens materiel på alle tider af døgnet. Samtidig vil den foreslåede effektivisering af drift og indkøb på materialeområdet på længere sigt sikre opfyldelsen af Klimaplanens overordnede mål om 100 % konvertering i KK til personbiler og materiel, der kører på alternative drivmidler i 2025 (jf. afsnittet s.3). 3. Forslagets indhold Langsigtet effektivisering og optimering af kommunens flådestyring over seks år i tre trin Forvaltningerne i Københavns Kommune har i fællesskab udarbejdet indeværende business case og anbefaler, at Københavns Kommunes Materielenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen understøtter de øvrige forvaltninger ved at løfte materielopgaven for hele kommunen. Projektets tre trin besluttes særskilt med tilhørende business case efter aftale med alle forvaltninger. Godkendelsen af denne business case drejer sig kun om trin 1. Derfor er det også kun beregningerne på effektiviseringerne i trin 1, der er medtaget i business casen. Der kan dermed komme flere effektiviseringer som følge af implementeringen af projektets trin 2 og trin 3. De tre trin præsenteres kort herunder. Side 2 af 11

3 I trin 1 samles den viden og de data, der er forudsætningen for effektiviseringer og en optimeret kapacitetsstyring, og de første driftsoptimeringer på fælles indkøb opnås. I trin 2 opnås yderligere driftsoptimeringer på tværgående puljeordninger mv., som følger af den databaserede flådestyring. I trin 3 lægges der op til en fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud. Det understreges, at enkelte forvaltninger har udtrykt forbehold over for implementeringen af trin 3 vedrørende centralisering af ejerskab. Hvert trin i implementeringsprocessen afsluttes med en analyse og en fælles evaluering for at kvalificere implementeringen af næste trin bedst muligt. Ved overgangen fra trin 1 til trin 2 lægges der bl.a. op til en fælles drøftelse af en mere effektiv og fornuftig indkøbsorganisering på tværs af samtlige forvaltninger. Oplægget er, at KKM fra 2019 udvider den nuværende indkøbsfunktion til også at inkludere indkøb af alt øvrigt materiel. 4. Økonomi Besparelserne findes inden for to hovedområder: konvertering og effektivisering. Konverteringen kan gennemføres uafhængigt af en evt. centraliseret indkøbsorganisering og står for ca. to tredjedele af forslagets samlede gevinst. Den beskrevne effektiviseringsgevinst, på den resterende tredjedel, kan derimod kun opnås via implementering af forslagets tre trin og en centralisering af indkøbsfunktionen. Endvidere er det vigtigt at understrege, at yderligere fremtidige effektiviseringsgevinster er afhængige af implementeringen af forslagets tre trin, hvor de ansatte projektledere ville kunne identificere forslagets eksakte effektiviseringspotentiale og yderligere effektiviseringsmekanismer. Udover gevinsten fra trin 1 vil der komme yderligere gevinster fra trin 2 og trin 3, som ikke er med i denne business case. Forslagets økonomi er alene beregnet ud fra de tiltag, der ligger i trin 1, dvs. konvertering af biler, GPS-udvidelse, registrering og fælles indkøb af øvrigt materiel. Tabel 1. Varige ændringer, service 1000 kr. (2016 p/l.) Samlet besparelse (brutto) Efterspørgselsstyret indsats Nye faste omkostninger Samlet varig ændring Besparelserne hentes på: Brændstofforbrug på benzin og diesel Anslået brændstofforbrug: kr. pr. benzin-/dieselbil pr. år (gennemsnitlig kørsel på km pr. år) Side 3 af 11

4 Grønne afgifter på benzin- og dieselbiler Anslået afgiftspris på 87 konventionelle biler: kr. pr. bil pr. halve år (gennemsnitspris af samtlige 87 biler) Reparationer på elbiler (de første fire år) Anslået reparationspris: kr. pr. bil over de første fire år (gennemsnitspris på kr. pr. år) Denne pris anslås ud fra reparationsomkostninger, der normalt ikke dækkes af serviceaftalerne Timeforbrug på tankning og værkstedsbesøg Anslået timeløn: 300 kr. Anslået tankningsbehov: én tankning á 15 min. pr. uge i 40 uger pr. år Anslået timeforbrug på tankning: kr. pr. bil pr. år Anslået reparationsbehov: to værkstedsbesøg á 30 min. pr. år Anslået timeforbrug på værkstedsbesøg: 300 kr. pr. bil pr. år Anslået samlet timeforbrug på tankning og værkstedsbesøg: kr. pr. bil pr. år Fælles indkøb af øvrigt materiel: kr. pr. år (ca. 15 % reducering af materielflåde og mængderabat på fælles indkøb) Besparelserne forudsætter: Oprettelsen af et effektivt indkøbssamarbejde baseret på korrekt registrering af materiel Oprettelsen af et effektivt flådestyringssystem baseret på GPS-data Trin 1 implementeres de første tre år, og vil sikre driftseffektiviseringer i trin 1, og desuden skabe grundlaget for yderligere effektiviseringer i trin 2 og trin 3. De nye omkostninger dækker: Brændstofforbrug på strøm til elbiler Anslået brændstofforbrug: kr. pr. elbil pr. år (gennemsnitlig kørsel på km pr. år) Anslået brændstofforbrug: kr. pr. benzinbil pr. år (seks benzin-puljebiler i SOF) Grønne afgifter på elbiler Mindstesats på elbiler i de mindre bilklasser: 620 kr. pr. elbil pr. halve år Tabellen viser en samlet besparelse for hele kommunen på ca. 3,7 mio. kr. årligt de første fire år. De sidste to års driftsbesparelser er sat lavere, til ca. 3,3 mio. kr. årligt, da reparationsomkostninger kun beregnes fire år frem. De nye omkostninger på ca. 0,6 mio. kr. årligt dækker over elforbrug til nye elbiler samt afgifter. Side 4 af 11

5 Tabel 2. Serviceinvesteringer i forslaget (Årsværk de første tre år) 1000 kr. (2016 p/l.) Innovationspulje (sæt X) Serviceinvesteringer totalt Projektleder Projektleder Studenterløn Implementeringsomkostninger totalt, service Serviceinvesteringer: Projektledere Årsværk til to projektledere i tre år: kr. pr. projektleder pr. år Årsværk til studenterløn i to år: kr. pr. år Projektlederne skal implementere projektforslagets to grundforudsætninger: oprettelsen af et effektivt indkøbssamarbejde baseret på korrekt registrering af materiel, samt oprettelsen af et effektivt flådestyringssystem baseret på GPS-data. Projektleder 1 skal lede delprojektet med at sikre registrering af alt materiel. Det fulde overblik over kommunens materiel vil relativt hurtigt give besparelser i form af bedre udbud med større mængderabat mv., og derved spare mindst. 1.2 mio. kr. årligt på materielbudgettet. Projektleder 2 skal lede det andet delprojekt med udvidelse og implementering af Teknik- og Miljøforvaltningens GPS-projekt, til resten af kommunens øvrige materiel fx udbud, indkøb og installation af GPS. Projektet skal desuden arbejde med analyse af data, herunder kortlægning af kørsels- og forbrugsmønstre. Udover førnævnte optimering på s. 3 vil projektet bidrage med en endnu ikke udregnet effektiviseringsgevinst. Tabel 3. Anlægsinvesteringer i forslaget 1000 kr. (2016 p/l.) Anlægsinvesteringer totalt Indkøb af 87 nye elbiler Tilskud på elbiler -870 Etablering af el-infrastruktur TMF-midler til ladere Salg af udskiftningsmodne biler Udvidelse af GPS 700 to- Implementeringsomkostninger talt, anlæg Implementeringsomkostningerne på anlæg på 12,1 mio. kr. optræder kun i 2016, og forventes dækket af investeringspuljen for kernevelfærd. Der vil derfor ikke pålægges de berørte forvaltninger udgifter i forbindelse med selve implementeringen. Side 5 af 11

6 5. Fordeling på udvalg Besparelserne pr. forvaltning er beregnet på baggrund af andelen af afviklede konventionelle biler samt størrelsen på forvaltningens nuværende materielpark. Besparelsen ved indkøb til materielparken forventes at ligge på omkring 15 % samlet set. Disse hentes hjem via storindkøb. Forvaltningernes andel af udgifter til årsværk, afhænger ligeledes af forvaltningens andel af kommunens samlede vogn- og materielpark. 6. Implementering af forslaget Langsigtet effektivisering og optimering af kommunens flådestyring over seks år i tre trin Teknik- og Miljøforvaltningen vil fremsætte forslag om, at Københavns Kommunes Materielenhed i Teknik- og Miljøforvaltningen understøtter de øvrige forvaltninger ved at løfte materielopgaven for hele kommunen. Det samlede projekt foreslås implementeret i tre trin, der præsenteres kort herunder. I trin 1 samles den viden og de data, der er forudsætningen for effektiviseringer og en optimeret kapacitetsstyring, og de første driftsoptimeringer på fælles indkøb opnås. I trin 2 opnås yderligere driftsoptimeringer på tværgående puljeordninger mv., som følger af den databaserede flådestyring. I trin 3 lægges der op til en fuld udnyttelse af kommunens stordriftspotentiale, hvor samlingen af materielopgaven og de dertilhørende effekter implementeres fuldt ud. Dog har enkelte forvaltninger udtrykt forbehold over for implementeringen af trin 3. Hvert trin i implementeringsprocessen afsluttes med en analyse og en fælles evaluering for at kvalificere implementeringen af næste trin bedst muligt. Ved overgangen fra trin 1 til trin 2 lægges der bl.a. op til en fælles drøftelse af en mere effektiv og fornuftig indkøbsorganisering på tværs af samtlige forvaltninger. Oplægget er, at KKM fra 2019 udvider den nuværende indkøbsfunktion til også at inkludere indkøb af materiel over kg og alt øvrigt materiel. Side 6 af 11

7 De tre implementeringstrin og koblingen til klimaplanens målopfyldelse vises i nedenstående tabel: Trin Periode Indhold Formål Konvertering af resterende konventionelle biler til el-biler Overblik som forudsætning for fremtidig effektivisering og driftsoptimering Registrering og GPS-udvidelse i samtlige Påbegyndelse af driftsoptimeringer på forvaltninger fælles indkøb Analyse af samtlige forvaltningers indkøbsfunktioner Indfrielse af Klimaplanens delmål om 85 % konvertering i 2016 Fælles indkøb af KK-materiel på tværs af forvaltninger Databaseret flådestyring på tværs af hele kommunen Analyse som baggrund for optimering og effektivisering Data som styringsredskab for driftsoptimering Etablering af tværgående puljeordning og delebiler Fuld implementering i TMF Ejerskab af alt materiel samles i TMF Senest % konvertering til alternative drivmidler i 2025 Stordrift og fuldt koordineret opgaveløsning, dvs. centralt ejerskab, flådestyring og centralt budget Fuld effektivisering Indfrielse af Klimaplanens 2025 mål Trin 1: etablering af videngrundlaget Første trin indeholder en samling af viden og data i KKM og er som beskrevet en forudsætning for den effektivisering og driftsoptimering, der først udfoldes i trin 2 og trin 3. Med trin 1 lægges der således op til, at KKM sikres de nødvendige redskaber for at danne sig et fuldstændigt overblik over kommunens vognpark. Samtidig vil KKM iværksætte en dialogbaseret analyse og vurdering af en langsigtet politisk og strategisk retning for håndtering af øvrigt materiel i Københavns Kommune. Konkret inkluderer trin 1 en systematisk registrering af samtlige forvaltningers køretøjer, maskiner og materiel og vil sammen med en udvidelse af den nuværende GPS-ordning give det nødvendige overblik over alt materiel i kommunen. De indsamlede data fra GPS-ordningen vil i samarbejde med KKM give den enkelte forvaltning mulighed for at optimere brugen og den interne styring af eget materiel. Dertil kommer en afdækning af de øvrige forvaltningers indkøbsmønstre, der sammen med førnævnte GPS-udvidelse og fælles registrering vil kunne danne basis for etablering af en fælles central indkøbsfunktion på materielområdet i et samarbejde på tværs af fagforvaltningerne. Hvor det første trin i processen således er ret præcist optegnet, vil gennemførelsen af de følgende to trin i højere grad kræve løbende dialog, analyse og fælles beslutninger undervejs. 10-års plan for indfrielse af Klimaplan 2025 herunder Ren Luft plan Udover en effektivisering og optimering af flåden indeholder tretrinsindsatsen også en plan for indfrielse af Klimaplanens mål om 85 % elbiler i 2015, ren luft og 100 % konvertering frem mod Side 7 af 11

8 Forslagets trin 1 inkluderer derfor en konvertering af 87 biler fordelt på de forskellige forvaltninger, der ikke blot medfører væsentlige besparelser i driften, men også sikrer indfrielsen af 85 % målet i En databaseret flådestyring i trin 2 vil medføre en optimering af brugen af kommunens materiel og dermed en mulig reducering af den samlede flåde. Disse besparelser vil kunne bidrage til finansiering af yderligere konvertering til elbiler. Selve indfrielsen af målet om 100 % konvertering i Klimaplan 2025 forventes først at kunne ske i 2025, som det fremgår af tabeloversigten på s.6, da det er hensigtsmæssigt at følge og afvente den teknologiske udvikling på området. Den seksårige effektiviseringsplan har således både et økonomisk potentiale og er afgørende for at nå klimaplanens mål i Inddragelse af medarbejdere, virksomheder og borgere Materiel- og Metodeudvikling har allerede stor erfaring med inddragelse af relevante medarbejdergrupper ved indkøb af materiel. Specielt har materielenheden fokus på at involvere brugere og nærmeste chefer, når behov skal afdækkes og udbudsmateriale udformes. Det er tanken at indkøb af øvrigt materiel skal varetages igennem en central enhed. Det er de berørte forvaltninger, enheder og medarbejderes behov, der ligger til grund for indkøb af materiel. Ved installation af GPS medfølger kr. til uddannelse og formidling. Disse midler søges til workshops, brugerundersøgelser og andre former for medarbejderinddragelse, der hovedsageligt vil sikre velvilje over for GPS-registrering af arbejdsruter et emne som erfaringsmæssigt har mødt modstand. Private virksomheder inddrages løbende igennem udbudsprocessen, både på øvrigt materiel samt GPS, som begge vil trække på private aktører som leverandører. Der vil i høj grad lægges vægt på at inddrage berørte markeder i at identificere fornuftige og tilgængelige løsninger. 8. Forslagets effekt Forslaget vurderes at have følgende effekter: Indfrielse af Klimaplanens 2015-mål om 85 % elbiler i 2016 Øget mulighed for systematisk fokus på grøn, tværgående drift Bedre priser gennem mængderabatter og udbud Bedre udnyttelse af kommunens ressourcer ift. administration, indkøb, korrekt registrering, økonomistyring (Kvantum) samt SKAT, forsikringshåndtering mv. Side 8 af 11

9 Databaseret kapacitetsstyring af den samlede materielpark Én indgang og udgang for leverandører og interessenter til KK vedrørende køretøjer og materiel, hvilket understøtter strategisk markedsdialog og udbud Bedre muligheder for internationalt og nationalt samarbejde, tværgående partnerskaber samt indkøbs- og videndelingfælleskaber 9. Opfølgning Hvordan måles succeskriteriet Hvem er ansvarlig for opfølgning Hvornår gennemføres opfølgningen Opnåelse af Klimaplanens mål i henholdsvis 2016 og 2025 Opgørelse af andelen af elog brintbiler i kommunens samlede vognpark KKM Ultimo 2016 og ultimo 2025 Effektivisering af kommunens samlede materiel- og vognpark Opfølgning på indkøbsbudget i forhold til opnåede rabatter Brugerundersøgelse og dataanalyse af puljebilsordning** Graden af centralt ejerskab over materiel- og vognpark, samt dertilhørende budgetter** KKM KKM KKM Trin 1 ultimo 2019 Trin 2 ultimo 2020 Trin 3 ultimo 2021 **OBS! Succeskriterierne for forslagets trin 2 og trin 3 vil først blive konkretiseret i fællesskab med de øvrige forvaltninger i forbindelse med evalueringen af trin Risikovurdering Besparelsernes størrelse på materielområdet er afhængig af forvaltningernes egentlige materielpark. Forslagets beregninger er baseret på det nuværende kendskab til materielparken Udgiften til nye elbiler vil ultimo 2016 afhænge af et nyt udbud, som er afhængig af markedsprisen Indtægten beregnet på salg af udskiftningsmodne biler er afhængig af markedsprisen Indtægten beregnet på brændstofforbrug er afhængig af markedsprisen på benzin, diesel og strøm Indtægten beregnet på driftsbesparelser som følge af nye elbiler forudsætter, hvornår elbiler kan indgå i driften Side 9 af 11

10 Forslagets udregninger vedrørende udgiften til grønne afgifter på elbiler er politisk bestemt, og påvirkes derfor af den politiske dagsorden. Det antages for realistisk at afgifterne vil stige marginalt i 2017 Ifølge den nuværende ordning vil den statslige ENS-støtte til indkøb af nye elbiler frafalde fra 2017 Teknisk bilag Økonomiudvalget Besparelse 4 % Omkostninger 1 % Kultur- og Fritidsudvalget Besparelse 12 % Omkostninger 1 % Børne- og Ungdomsudvalget Besparelse 16% Omkostninger 5 % Sundheds- og Omsorgsudvalget Besparelse 3 % Omkostninger 3 % Socialudvalget Besparelse 59 % Omkostninger 78 % Teknik- og Miljøudvalget Besparelse 5 % Omkostninger 5 % Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Besparelse 1 % Omkostninger 7 % Total Besparelse 100 % Omkostninger 100 % Tabel A. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, service Udvalg Forde kr p/l lings- nøgle Tabel B. Fordeling af varige ændringer mellem udvalg, EI Udvalg Forde kr p/l lings- nøgle Økonomiudvalget Besparelse 0% Kultur- og Fritidsudvalget Besparelse 0% Børne- og Ungdomsudvalget Besparelse 0% Sundheds- og Besparelse 0% Side 10 af 11

11 Omsorgsudvalget Socialudvalget Besparelse 0% Teknik- og Miljøudvalget Besparelse 0% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Besparelse 100 % Total Besparelse 100 % Tabel C. Fordeling af anlægsinvesteringer mellem udvalg Udvalg Fordelingsnøgle 1000 kr p/l Total 100 % Økonomiudvalget 0 % Kultur- og Fritidsudvalget 0 % Børne- og Ungdomsudvalget 0 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 % Socialudvalget 0 % Teknik- og Miljøudvalget 100 % Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 % Tabel D. Fordeling af serviceinvesteringer mellem udvalg (årsværk de første tre år) Udvalg Fordelingsnøgle kr p/l 2021 Økonomiudvalget 0 % Kultur- og Fritidsudvalget 0 % Børne- og Ungdomsudvalget 0 % Sundheds- og Omsorgsudvalget 0 % Socialudvalget 0 % Teknik- og Miljøudvalget 100 % Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 0 % Total 100 % Side 11 af 11

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014. Der

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen

Abstrakt. Teknik- og Miljøforvaltningen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering

N O TAT. Inspiration til en strategi for effektivisering N O TAT Inspiration til en strategi for effektivisering En politisk vedtaget strategi for effektivisering giver et godt afsæt for kommunalbestyrelsens arbejde med at skabe økonomisk råderum. Strategien

Læs mere

TMF Transportplan Evaluering

TMF Transportplan Evaluering TMF Transportplan Evaluering Moving 30 præsentation 27-11-2017 KBH Klimaplan 2025 4.4 Fokusområde: Københavns Kommunes egen Transportindsats Transportinitiativ 12: Transportplaner for alle forvaltninger

Læs mere

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016

Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Tværgående effektiviseringsforslag budget 2013 2016 Nr. Effektiviseringsforslag [Hele 1.000 kr.] Tværgående effektiviseringsforslag År 2013 Effektivisering TV 1 Hjemmearbejdspladser 300 X TV 2 Kørselskontor

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud

TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud BILAG 1 BUSINESS CASE Effektiviseringsstrategi 2017 Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV01 Bedre brug af hjælpemidler på botilbud Forslaget indeholder

Læs mere

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde

BUSINESS CASE. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1.000 kr. 2017 p/l Styring sområde Bilag 4 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Brugerne som medskabere Digital Historie & Kunst Flere brugere af kommunens historiske

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Optimering af kommunikation i anlægsprojekter og -processer, igennem Forstærket

Læs mere

E-mobilitet Køreplan 2020

E-mobilitet Køreplan 2020 E-mobilitet Køreplan 2020 Segmenteret markedstilgang er nøglen til effektiv udbredelse af elbiler Oktober, 2012 Det gælder ikke om at løse 2015 eller 2020 udfordringerne nu Det gælder om at løse udfordringerne

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

BUSINESS CASE Forslagets titel:

BUSINESS CASE Forslagets titel: BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer i samarbejde med virksomheder i SOF og SUF Sensorer

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK?

Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Miljøbevidst projektering EFFEKTIVISERING AF VOGNPARK? Indhold Prolog...4 Indledning...6 Effektivisering af vognparken?...8 Konklusion...12 Disclaimer Som en del af Energihjulsordningen har e optimo udarbejdet

Læs mere

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne)

DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Myndighedsafdelingen Helle Støve DUBU (Digitalisering Udsatte Børn og Unge) DHUV (Digitalisering af Handicap og Udsatte-Voksne) Business case for DUBU og afsæt for DHUV 1 INDLEDNING... 1 2 FORMÅL... 1

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 BAGGRUND OG FORMÅL BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i lavere sagsstammer Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Administrative arbejdsfællesskaber Reducering af udgifter til

Læs mere

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning

Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Resume ABT-projekt Optimering af besøgsplanlægning Kort om indhold: Socialstyrelsen gennemfører i årene 2011-2012 et demonstrationsprojekt, der skal vurdere det tidsmæssige potentiale forbundet med at

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere

CO2-reduktioner pa vej i transporten

CO2-reduktioner pa vej i transporten CO2-reduktioner pa vej i transporten Den danske regering har lanceret et ambitiøst reduktionsmål for Danmarks CO2-reduktioner i 2020 på 40 % i forhold til 1990. Energiaftalen fastlægger en række konkrete

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport

Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport Vejledning til ansøgning om støtte i forbindelse med partnerskabspuljer til el og gas til transport September 2015 Indhold 1 Vejledningens formål... 3 1.1 Hvilke projekter kan der gives støtte til?...

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi

Læs mere

1.000 kr p/l Styringsområde

1.000 kr p/l Styringsområde BUSINESS CASE Smarte investeringer i velfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ

Bilag 1 EVALUERING PÅ EL-BILER. I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING PÅ EL-BILER I Odense Kommunes Hjemmepleje EL-BILER I ODENSE KOMMUNE GO ENERGI PÅ VEJ EVALUERING AF EL-BILER I ODENSE KOMMUNE I september 2014 blev der af Byrådet truffet en beslutning omkring

Læs mere

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk

NOTAT. Dato: 28.02.2013. Vedr.: Solceller på Stilling Skole. Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk NOTAT Dato: 28.02.2013 Vedr.: Solceller på Stilling Skole Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg www.skanderborg.dk Byg & Ejendom Dir. tlf.: 8794 7715 Fax: 8689 1596 Knudsvej 34 8680 Ry Skanderborg

Læs mere

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2

Projekt: Halmodellens energioptimeringspulje Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) Status: Vurderet - Materiale ok ID #: 80-2 Ansøgt: 16-03-2016 (Puljecenter + Hjemmeside) ID #: 80-2 le@elmerdahl.dk Horne Hallen CVR-nr. 62989718 Lars El merdahl Telefon 24235980 Mobil 24235980 Udskiftning af elastiske fuger i ydervæg-elementer

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold:

Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Svar på Spørgsmål 93 Offentligt Business case Indledning Den økonomiske business case ved en centralisering af den objektive sagsbehandling består af to forhold: 1.

Læs mere

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser

ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser ANALYSENOTAT Lavere oliepriser frigiver penge til forbrug men der er grænser AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. Olieprisen er faldet kraftigt siden 2014, hvilket for en familie med bil frigiver

Læs mere

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel

Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Tekst til ansøgningsskema: Projektet: Projektets titel: Projektets hovedformål: Allerødruten, Cykelsupersti Allerød Kommunes anlægsdel Hovedstadsregionen skal være verdens bedste cykelregion med et højklasset

Læs mere

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013

Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 August 2014 3 Udvikling i nye bilers brændstofforbrug 2013 Forord Forord Trafikstyrelsen monitorerer udviklingen af nyregistrerede bilers energiegenskaber.

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 5. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 5. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 5 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

Center for Grøn Transport Center For Grøn Transport

Center for Grøn Transport Center For Grøn Transport Center For Grøn Transport Niels-Anders Nielsen Centerleder Center for Grøn Transport Baggrund Opgaver Foreløbig plan for 2009 Regeringsoplæg i december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Politiske

Læs mere

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31.

Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i Folketingets Skatteudvalg den 31. Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 84 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om omlægning af bilafgifterne i

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem

Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem 7. juni 2013/Endelig Noter fra møde den 6. juni 2013 om Fremtidens energisystem Mødet blev holdt den 6. juni 2013 i Viborg med deltagelse af energimedarbejdere fra 18 kommuner i regionen, Energinet.dk,

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN

ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN ANSØGNING TIL INNOVATIONSPULJEN Smarte investeringer i velfærd Forslagets titel: Kort resumé: Forslagsstiller: Smartere tilsyn og monitorering af byen Foranalyse der kvalificerer investeringer i at udvikle

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: I2) Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde Flere og flere borgere lider

Læs mere

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte

Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte Udvikling i nye bilers EUtypegodkendte forbrug Oktober 2015 3 brændstofforbrug 2014 Forord Indhold Forord 4 Udvikling i nye solgte biler 5 Energiklasser Udvikling af CO 2 -udledningen for nyregistrerede

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne hvad nu hvis borgeren er tryg i sit hjem? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk

Læs mere

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.

Læs mere

Center for Grøn Transport. v/niels-anders Nielsen Centerleder

Center for Grøn Transport. v/niels-anders Nielsen Centerleder Center for Grøn Transport v/niels-anders Nielsen Centerleder Vision Center for GrønTransport skal være det danske kompetencecenter for bæredygtig transport og CO2 udledning. Center for Grøn Transport skal

Læs mere

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog

Bilag 2 EFFEKTIVISERINGSKATALOG Beredskabssamarbejde Sønderjylland Muligheder og udfordringer. Effektiviseringskatalog Myndighedsopgaver og forebyggelse Forslag Beskrivelse Potentiale Realiserbarhed Service niveau Vurdering ift. model Niveaudelte brandsyn og digital understøttelse af brandsyn. Årlig service på automatiske

Læs mere

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier.

Grafikken nedenfor viser de kommunale køretøjstyper der er blevet undersøgt i forhold til egnetheden af forskellige bæredygtige teknologier. Teknik- og Miljøforvaltningen NOTAT Bilag 2 31. juli 2007 Oversigt over projektforslagene For at identificere de bedst mulige projektforslag vedrørende anvendelse af renere teknologier og brændstoffer

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion

Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Region Hovedstaden vil være førende elbilregion Sekretariatschef Kåre Albrechtsen, Region Hovedstaden, Copenhagen Electric. Agenda - Baggrund - Aktiviteter - Erfaringer - Hvad gør I nu Baggrund Elpersonbiler

Læs mere

CO 2 -tiltag her og nu

CO 2 -tiltag her og nu CO 2 -tiltag her og nu Center for Grøn Transport v/civilingeniør Dorte Kubel TINV Alternative brændstoffer 26. Marts 2010 Program Om Center for Grøn Transport Puljer under Center for Grøn Transport Biodiesel

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport

Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder om grøn erhvervstransport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Dato: 5. juli 2013 Tilskud til og certificering af samarbejder om virksomheds- og kommunesamarbejder

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Familie og Børn for Chefen for Familie og Børn er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Mens vi venter på 100 % digitalisering

Mens vi venter på 100 % digitalisering Mens vi venter på 100 % digitalisering - Vil du så frigøre 4 min. 120 gange om dagen? Det handler om fejlfri og fyldestgørende journalisering og sagsdannelse via påført stregkode Arbejdsgangsbanken En

Læs mere

Om Videncenter for velfærdsledelse

Om Videncenter for velfærdsledelse 23/11/11 Om Videncenter for velfærdsledelse Videncenter for Velfærdsledelse I Finansloven for 2010 blev der afsat 20 mio. kr. til et nyt Videncenter for Velfærdsledelse. Videncentret er et samarbejde mellem

Læs mere

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x

Opfyldelse af lovkrav Kvalitetsløft x Effektivisering x Digitaliseret læring Business case Projektets formål Projektet har til formål at udnytte de digitale læringsværktøjers muligheder i forhold til at øge selvstændiggørelse af elevernes arbejde. Dvs. at gøre

Læs mere

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt. Bilag. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 47 Offentligt Bilag Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Fremtidens bilteknologier

Fremtidens bilteknologier Fremtidens bilteknologier Baggrund og formål Internationale ønsker om reduktion af energiforbrug og emissioner i transportsektoren har medført skærpede krav og fokus på de tekniske muligheder for at indfri

Læs mere

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler

Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler Betingelser for fremtidig massiv udrulning af elbiler v/branchechef Lærke Flader, Dansk Energi TINV den 27. september 2010 2 Danmark har en ambitiøs klimamålsætning frem mod 2020 og 2050 ikke mindst for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune

Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Evaluerings resultater fra Test af Elbiler i Aalborg / Danmark Test En Elbil, Archimedes Projektet, Aalborg Kommune Jens Mogensen, Region Nordjylland! Agenda ( Forudsætninger ) Mål Projektet - set up Centrale

Læs mere

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1

04-05-2015. Til Økonomiforvaltningen. Sagsnr. 2015-0002378. Dokumentnr. 2015-0002378-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for administration NOTAT Til Økonomiforvaltningen Status på fokuspunkterne for forvaltningens arbejde for bedre sagsbehandling mv. Baggrund Sundheds-

Læs mere

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven. Skatteudvalget L 217 - Svar på Spørgsmål 27 Offentligt J.nr. 2007-511-0088 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 217- Forslag til Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven.

Læs mere

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget.

Alle udvalg bort set fra Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget har formuleret sig positivt om forslaget. Bilag 2 Høring: Forslaget om at skærpe Københavns Kommunes miljøprofil i forhold til kommunens personvogns- og taxikørsel har været i høring i Økonomiudvalget og de øvrige stående udvalg. Høringsfristen

Læs mere

Bornholms Forsyning A/S

Bornholms Forsyning A/S Bornholms Forsyning A/S Bornholms Forsyning A/S Bornholms Regionskommunen ejer af alle aktier. Bestyrelsens opgave er at udøve kontrol med direktionen på aktionærernes vegne. Bornholms Vand A/S Egenkapital

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler

Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler Økonomi- og energieffektivisering af Fredericia Kommunes vognpark Optimering af vognparken Introduktion af elbiler v. Gitte Davidsen, Fredericia Kommune 1 Baggrund Fredericia Kommune deltager i eu-projektet

Læs mere

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015

EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 EVALUERING AF ENERGISTRATEGI 2011-2015 Indledning I perioden fra 2011 til 2015 har Bygningsservice & Beredskab gennemført den pr. 7. december 2010 af Vejen Byråd godkendte energistrategi. I de 5 år projektet

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere