Quick guide. til grønne elever indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quick guide. til grønne elever 2008-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid."

Transkript

1 til grønne elever voksenlærlinge indflydelse tvistighedsnævnet ferieregler prøvetid løntilskud overenskomst lønninger transportgodtgørelse skolehjem nyttige links praktikhåndbog overarbejde fridage elevråd uddannelse i udlandet 3F for elever Quick guide for elever indenfor de grønne brancher: Anlægsgartnere, jordbrugsmaskinfører, dyrepassere, landbrug, planteskole, skovbrug, væksthus, golfbaner.

2 Med 3F som personlig backup under din uddannelse 3F det sikre valg under uddannelsen Uanset hvilken linje du vælger indenfor det grønne område er du altid velkommen i Fagligt Fælles Forbund (3F). Grønt3fpunkt har i samarbejde med 3F Den Grønne Gruppe og den Offentlige Gruppe lavet Quick Guiden for de grønne uddannelser, som kort beskriver dine rettigheder og pligter som elev indenfor det grønne område. I Quick Guiden kan du også finde de aktuelle elevlønninger. Som medlem af 3F får du: Råd og vejledning Juridisk bistand Fritidsulykkesforsikring som dækker under skoleophold (frivillig) Overenskomstmæssig løn- og arbejdsforhold Indflydelse på din uddannelse 3F s indflydelse på de grønne uddannelser 3F er repræsenteret i de Tekniske Skolers bestyrelser, og i de lokale uddannel sesudvalg. 3F medvirker ved god kendelse af praktikpladser, ligesom 3F forhandler løn- og arbejdsforhold for elever. Indflydelse i din lokale 3F afdeling og på overenskomsten Fagblade fra forbundet og din lokale fagforening Ret til dagpenge fra første dag efter du er udlært Mulighed for at deltage på ungdomskurser Et billigt kontingent Et mødested med dine kolleger indenfor faget Dagpenge til nyudlærte Som nyudlært har man først ret til dagpenge efter en måneds medlemskab af a-kassen, denne regel er gældende uanset hvilken a-kasse man bliver medlem af. Hvis du bliver ledig efter endt uddannelse og du har været medlem af 3F i mindst 12 måneder forud for uddannelsens afslutning, har du ret til at få udbetalt en forbundsydelse fra 3F fra første ledighedsdag. Udbetaling af forbundsydelse kan tidligst ske med virkning fra datoen for indmeldelse i a-kassen. Når du bliver nyuddannet skal du altid huske at melde dig i arbejdsløshedskassen inden 14 dage efter endt uddannelse, ellers mister du retten til dagpenge i et helt år. Forbundsydelsen svarer til dimittendsatsen. Dimittendsatsen er en særlig dagpengesats for nyudlærte og svarer til ca. 80% af den normale dagpengesats. Kontakt din lokale 3F afdeling som kan fortælle dig mere om dagpengereglerne. Billigt elevkontingent Unge der starter på de tekniske jordbrugsskoler på grundforløbet kan blive gratis medlemmer af 3F. Der skal kun betales kontingent til den lokale 3F afdeling. Mange afdelinger giver de unge gratis medlemskab under grundforløbet. Når du begynder at modtage løn fra din arbejdsgiver stiger kontingentet som ungdomselev til omkring kr. pr. måned. Den lokale 3F afdeling fastsætter selv kontingentet så derfor kan det varierer lidt, de enkelte afdelinger imellem. Du kan desuden tilmelde dig en billig fritidsulykkes forsikring som i 2008 koster 42,50 kr. pr. måned. Du kan læse mere om 3F og finde din lokale 3F afdeling på eller du kan kontakte 3F på tlf Tillæg til nr

3 Overenskomsten sikrer dig under uddannelsen I Danmark er der ingen lovgivning om en mindsteløn. De fleste ansættelsesrettigheder herunder løn, overarbejdsbetaling, fridage, arbejdstidsregler m.v. beskrives i de kollektive overenskomster. Er virksomheden ikke omfattet af en overenskomst mister man som ansat, mange af de rettigheder som de fleste i dag tror, er en selvfølge. Som elev under en erhvervsuddannelse er du via erhvervsuddannelsesloven altid beskyttet af overenskomsten. Loven stiller krav til arbejdsgiverne om, at elever altid skal følge overenskomsten for det relevante fagområde. 3F varetager overenskomsten for eleverne under de grønne fag. Du kan hente overenskomsten i din lokale 3F afdeling eller downloade den på Ekstra fridage til elever De grønne overenskomster indeholder aftaler om retten til at afholde fem ekstra fridage udover ferielovens bestemmelser. Reglerne om afholdelsen af de ekstra fridage står beskrevet i overenskomsten for området. Hvis din arbejdsgiver ikke er omfattet af en overenskomst, har du som elev alligevel ret til fridagene da elever altid er omfattet af overenskomsten. Læs også afsnittet om ferie på side 5. Arbejdsmarkedspension også noget for elever De fleste overenskomster indeholder regler om indbetaling til en arbejdsmarkedspension. Selvom man er elev og ofte har lang tid til pensionsalderen kan arbejdsmarkedspensionen også være relevant for elever, da pensionsordningerne også indeholder mulighed for særlige udbetalinger ved kritisk sygdom og supplerende førtidspension hvis man mister arbejdsevnen, samt en særlig udbetaling til de efterladte ved dødsfald. Ungdomselever har normalt ikke ret til indbetaling til arbejdsmarkedspensionen, men elever under voksenerhvervsuddannelsen har samme rettigheder som det øvrige personale. På det offentlige område indbetales der pension for alle som er fyldt 25 år. Indbetalingerne til arbejdsmarkedspensionen er meget forskellige afhængig af overenskomsten. Der er særlige beskæftigelses og anciennitetsbestemmelser for at opnå retten til pensionsindbetalingen, som du kan læse mere om i din overenskomst. Lønforhold Løn indplacering af elever For de fleste elevers vedkommende beregnes lønnen fra uddannelsens afslutning, således at man altid har 12 måneder på sidste læreår, og kortest tid på første uddannelsesår. Sker der afkortning af læretiden sker afkortningen også af første læreår. Månedslønnede beregner altid lønnen som 160,33 arbejdstimer pr. måned og der betales fuld løn på søgnehelligdage og feriefridage. Voksenelever på 25 år og derover, følger som minimum fagets mindsteløn. Løn under skoleophold Løn under skoleopholdet betales altid af den læremester, som har eleven i praktik umiddelbart før skoleopholdet. Lønnen er den samme uanset om du er på skole eller i praktik. Overarbejde Elever på det kommunale område skal være 18 år for at kunne deltage i overarbejde og på statens område må elever slet ikke udføre overarbejde. På det private område kan elever deltage i overarbejde på lige fod med de øvrige ansatte. Overarbejdssatserne fremgår af overenskomsten. For privatansatte anlægsgartnere skal al overarbejde betales med et tillæg til lønnen på 100% Betalt skolehjem og undervisningsmaterialer Fra 1. marts 2008 er det aftalt, at arbejdsgiveren betaler elevens udgifter til skolehjem. Elever ansat under en overenskomst indgået med GLS-A betales dog kun 400 kr. pr. uge indtil marts 2010, herefter refunderes hele beløbet. Elever ansat i stat og kommune får også refunderet udgifter under skoleophold med det fulde beløb som skolehjemmet har fastsat herunder omkostningerne til kost og logi mv. Elever ansat i staten får desuden refunderet udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale, der ikke udleveres af erhvervsskolen. Quick guiden til grønne elever 3

4 Love og regler Nedenfor kan du læse et uddrag af de regler og love der er gældende under uddannelsen Uddannelsesaftale Det er en betingelse for gennem førelse af en erhvervsuddannelse, at der mellem eleven og en eller fle re virksomheder er indgået en uddannelsesaftale. Aftalen skal omfat te alle uddannelsens praktik- og skoleophold, herunder en eventuel svendeprøve. Er flere virksomheder parter i afta len, skal det af aftalen fremgå, hvil ke praktik- og skoleophold den en kelte virksomhed er part i. Uddannelsesaftaler skal være skriftlige og indgås på en godkendt blanket, som skal være underskrevet senest ved aftale forholdets begyndelse. Uddannelsesplaner og praktikhåndbog Virksomheden der har elever i praktik skal udarbejde en uddannelsesplan for den enkelte elev. Praktikhåndbogen der er udarbejdet af det Det faglige udvalg beskriver, hvad du skal arbejde med, når du er i praktik. Bogen udleveres af skolen. Anlægsgartnerelever skal som minimum 2 gange årligt gennemføre en medarbejdersamtale i arbejdstiden, hvor elev og mester gennemgår praktikhåndbogen. Særlig opsparings pulje Elever er også omfattet af den særlige opsparingspulje som blev indført i de grønne overenskomster i foråret 2008 (privat ansatte) Dette betyder at elever omfattet af en overenskomst med Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) udover uge/timelønnen optjener følgende: 0,50% 1. maj 2008, 0,75% 1. maj 2009, 1,00% 1. maj Elever omfattet af en overenskomst med Danske Anlægsgartnere optjener følgende udover ugelønnen. 0,50% 1. maj 2008, 1,00% 1. maj Udbetalingen af de særlige lønpuljer følger overenskomstens bestemmelser. Prøvetid og uenigheder (Tvistighedsnævnet) En uddannelsesaftale kan normalt ikke opsiges af aftalens parter. De første 3 måneder af praktikken på første praktiksted betragtes som en prøvetid, hvor begge parter kan opsige aftalen uden yderligere begrundelse. Misligholder en af parterne uddannelsesaftalen væsentligt, kan den anden part ophæve aftalen. Hvis en uenighed mellem eleven og praktikvirksomheden ikke kan løses på arbejdspladsen, kan den lokale 3F afdeling hjælpe. Det gælder også, hvis sagen går i hårknude og skal rejses overfor det Det faglige udvalg eller Tvistighedsnævnet. Inden sagen sendes i Tvistighedsnævnet skal Det faglige udvalg forsøge at forlige uenigheden. Parterne vil derfor blive indkaldt til møde med repræsentanter fra Det faglige udvalg. Hvis der ikke kan opnås forlig i sagen, kan tvisten indbringes for Tvistighedsnævnet. Såfremt sagen ikke forliges ved mødet i Tvistighedsnævnet, træffer nævnet afgørelse i sagen ved kendelse. Ved kendelsen kan en uddannelsesaftale ophæves, ligesom der kan tilkendes den skadelidte erstatning. Tvistighedsnævnets kendelse kan ankes til domstolene. Sygdom og ulykke Elever er omfattet af Lov om Dag penge ved sygdom eller fødsel, her under reglerne vedr. dagpenge un der sygdom. Reglerne om fuld løn under sygdom følger bestemmelserne i overenskomsten. På nogle arbejdspladser kræves det at man underskriver en tro og love erklæring, som ar bejdsgiveren kan kræve at modtage på 2.dagen for sygdomsperio dens start. Senere, hvis sygdomsperioden fortsætter ud over 3 dage, kan der blive tale om at fremskaffe lægeerklæring. Den betales af arbejdsgiveren. Ferie Hvis uddannelsesaftalen er begyndt i perioden 01. maj- 30. juni har eleven ret til betalt ferie i 25 dage i indeværende ferieår (2. maj til 1. maj). Er uddannelsen begyndt i perioden 1. juli til 30. april har eleven, i forbindelse med at virksomheden holder 4 Tillæg til nr

5 Elevindflydelse Elever har adgang til at væl ge elevråd bestående af repræsentan ter for alle klasser på skolen. Gennem elevrådet kan man få indflydelse på bl.a. mødetider og transportforhold, undervisningen, sikkerheden og arbejdsmiljøet på skolen herunder kantineforhold. Elevrådene vælger repræsentanter til de Lokale Udd a n ne l s e s ud v a l g. Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO) arbejder for eleverne på Danmarks tekniske uddannelser og organiserer de enkelte skolers elevråd. Magasinet for: Magasinet for: E l eve r, Frilandsgartnere, Anlægsgartnere, E l eve r, Frilandsgartnere, Anlægsgartnere, Groundsmen, Dyrepassere, Greenkeepere, Groundsmen, Dyreassistenter, Dyrepassere, Greenkeepere, Dyreassistenter, Åmænd, Forsøgsmedarbejdere, Maskinførere, Åmænd, Forsøgsmedarbejdere, Planteskolegartnere, Offentlige Maskinførere, ansatte, Planteskolegartnere, Blomsterbindere, Offentlige Landarbejdere, ansatte, Gartneriarbejdere, Blomsterbindere, Landarbejdere, Servicegartnere, Gartneriarbejdere, Skovarbejdere, Væksthusgartnere, Jordbrugsteknologer, Servicegartnere, Skovarbejdere, Væksthusgartnere, Kirkegårdsansatte, Jordbrugsteknologer, Kirkegårdsansatte, Grønne gårdmænd. Grønne gårdmænd. lukket mellem jul og nytår, ret til betalt ferie i denne periode. Elever som er omfattet af en overenskomst indgået med Gartner-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) har ret til en uges betalt ferie mellem jul og nytår. Elever som er omfattet af en overenskomst indgået med Danske Anlægsgartnere har ret til 2 ugers ferie med fuld løn i forbindelse med jul og nytår. De offentlige arbejdsgivere er kun forpligtet til at give betalt frihed mellem jul og nytår, hvis virksomheden holder lukket. Elever er omfattet af ferieloven og har ret til ferie i 25 dage i det første og det andet hele ferieår efter ansættelsesforholdets oprettelse. Hvis eleven ikke har optjent feriegodtgørelse for alle feriedagene, skal arbejdsgiveren betale eleven løn for de resterende dage. Praktik i udlandet Praktik i form af beskæftigelse i udlandet kan sidestilles med praktikuddannelse i virksomheder i Danmark, der er godkendt af det Det faglige udvalg. Eleven skal først have gennemført 2. skoleperioder og mindst 12 måneders praktik i en godkendt dansk praktikplads. Eleven kan være op til 12 måneder i udlandet. Perioder under 3 måneder medregnes ikke i uddannelsen. Udlandspraktik skal forhåndsgodkendes i Det faglige udvalg. Du kan få nærmere oplysninger om reglerne for praktik i udlandet ved at kontakte studievejlederen på din tekniske skole eller din lokale 3F afdeling. grønt3fpunkt udkommer 8 gange årligt Tegn abonnement hos: Flemming H. Grønsund Tlf.: grønt3fpunkt udkommer 8 gange årligt Mail: Tegn abonnement hos: Flemming Årsabonnement: H. Grønsund Tlf.: Ikke 8892 medlemmer: ,- Mail: 3F medlemmer: 75,- Årsabonnement: Ikke medlemmer: 150,- 3F medlemmer: 75,- Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) Alle arbejdsgivere i Danmark, private som offentlige, betaler til AER, der udbetaler økonomisk støtte til de arbejdsgivere, der påtager sig at uddanne elever. Desuden yder AER tilskud til elever ved særlige situationer bl.a. i forbindelse med flytning og ved praktikophold i udlandet. AER kan yde økonomisk tilskud til følgende områder: Rejse- og flyttehjælp, Praktikplads i udlandet Skolepraktik, transport omkostninger og eventuel flyttehjælp Bonusordning, til elever, der har bestået en lønnet erhvervsuddannelse. Lønrefusion ved skoleophold Refusion ved transport under skoleophold Praktikpladspræmie til arbejdsgivere Du kan læse mere om AER ordningen på Quick guiden til grønne elever 5

6 Voksenlærling hvornår og hvordan? Der er flere indgange til de grønne uddannelser når man er over 25 år En voksenlærling eller en voksenelev er en lærling der er fyldt 25 år ved uddannelsesaftalens indgåelse. For voksenlærlinge gælder lidt forskellige lønregler, alt efter hvilken overenskomst der er tale om. Bortset fra det, er der ikke forskel på voksenelever og andre elever. Normalt får voksenlærlinge voksenløn, det vil sige en løn, som ikke er mindre end den løn ufaglærte arbejdere får. Tilskud til voksenlærlinge Der er 2 vigtige tilskud til arbejdsgivere, som har voksenelever med voksenløn: 1) Arbejdsgiveren kan hæve sit AER-tilskud, med et beløb der er dobbelt så stort som ved almindelige lærlinge. AER-tilskuddet er et tilskud, som arbejdsgiveren får for det antal timer, eleven er på skole. 2) Inden for særlige brancher kan arbejdsgiveren modtage 35 kr. i tilskud for hver time, vokseneleven er i praktikarbejde i virksomheden. Tilskuddet er dog med en lang række forbehold: der skal være penge på finansloven, det skal være indenfor områder med arbejdskraftmangel m.v. Reglerne omkring løntilskud er usikre og skifter ofte. Kontakt den lokale 3F afdeling hvis du vil vide om tilskudsordningen fungerer i din region. Husk altid, at det ikke er nok bare at udbetale voksenlønnen. Intet tilskud udløses, hvis det ikke også skrives ind i uddannelsesaftalen, at vokseneleven får voksenløn. Voksenerhvervsuddannelse Voksenerhvervsuddannelse (VEUD) er særlige afkortede uddannelsesplaner for voksenelever. Forudsætningen for at indgå i en voksenerhvervsuddannelse er som hovedregel at man er 25 år og har 3 års erhvervserfaring indenfor branchen. Voksenelever kan få merit i uddannelsen, og derved opnå en væsentlig nedsættelse af deres uddannelsestid. Merit er et udtryk for den erfaring en elev har på forhånd. Merit kan både gives til praktikken og til skoleundervisningen. Ofte har voksenelever i det grønne område stor brancheerfaring, som gør et kortere forløb velbegrundet. Merit tilkendes af både det faglige uddannelsesudvalg og af skolerne, men altid ud fra en konkret vurdering af den enkelte elev. Aflønningen af voksenelever følger normalt fagets mindsteløn for ufaglærte med tilsvarende erfaring. Hvis man fortsætter i en voksenuddannelse på samme arbejdsplads hvor man har arbejdet som ufaglært, fortsætter lønnen uændret. 6 Tillæg til nr

7 Vilvorde Vilvorde Vi har de grønne uddannelser... Vores erhvervsuddannelser Anlægsgartner Væksthusgartner Produktionsgartner Greenkeeper og groundsman Dyrepasser Landmand Blomsterdekoratør (praktisk) Kurser inden for: Anlæg Blomsterbinding Gaffeltruck og teleskoplæssere Maskiner Væksthus Golf og greenkeeping Kirkegårde Landbrug Plantecenter og plantehandel Kontakt uddannelses- og erhvervsvejlederne, på telefon , hverdage mellem kl , eller besøg os på hvis du vil vide mere. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde Telefon Roskilde Tekniske Skole Quick guiden til grønne elever 7

8 Kommunale/Regionale elevlønninger pr. 1. april 2008 (gartner, dyrepasser-, skovbrugselever mv.) Elever under 21 år Pr. 1. april 2008 Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Sidste uddannelses år. Kr ,69 Kr ,98 Kr ,64 Kr ,93 Kr ,59 Næstsidste uddannelses år Kr ,13 Kr ,56 Kr ,00 Kr ,44 Kr ,38 Øvrig tid Kr ,56 Kr ,15 Kr ,36 Kr ,95 Kr ,16 Elever der ved ansættelsen er 21 år, aflønnes efter løntrin 3 i hele perioden Pr. 1. april 2008 Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Kr ,50 Kr ,42 Kr ,00 Kr ,92 Kr ,50 Pr. 1. oktober 2008 Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Kr ,08 Kr ,00 Kr ,58 Kr ,50 Kr ,08 Elever der ved ansættelsen er 25 år, aflønnes efter løntrin 11 i hele perioden Pr. 1. april 2008 Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Kr ,50 Kr ,58 Kr ,17 Kr ,25 Kr ,75 Pr. 1. oktober 2008 Gr. 0 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Kr ,67 Kr ,75 Kr ,33 Kr ,42 Kr ,92 Der sker yderligere lønreguleringer i overenskomstperioden frem til 2011 herunder en skalatrinsstigning, men ved redaktionens slutning var lønreguleringerne for resten af overenskomstperioden ikke faldet på plads. Du kan læse de aktuelle lønsatser på kto.dk eller på gront3fpunkt.dk Lønnen er ens uanset om du er på skole eller i praktik. Den lave skoleløn blev afskaffet ved overenskomstforhandlingerne i i Tillæg til nr

9 Løn for Staten landbrugs-, gartner- og dyrepasserelevers Månedsløn 1. april 2008: 17 år og derover Provinsen Hovedstaden Basisløn kr ,25 kr ,08 Fyldt 25 år Provinsen Hovedstaden Basisløn kr ,58 kr ,17 Basislønnen suppleres med tillæg forhandlet af tillidsrepræsentanten eller den lokale 3F afdeling. Elever har ret til pension, når de opfylder betingelserne i OAO-fællesoverenskomsten. Lønnen til elever ansat i Staten stiger i overenskomstperioden frem til 2011, men ved redaktionens slutning var lønreguleringerne for resten af overenskomstperioden ikke faldet på plads. Elever ansat under Staten, med undtagelsen af skovbrugselever, er også omfattet af retten til lokale lønforhandlinger (Ny Løn). Du kan læse de aktuelle lønsatser på oao.dk samt på gront3fpunkt.dk Vidste du at det ofte er muligt at afkorte uddannelsestiden, hvis du tidligere har gennemført en erhvervsuddannelse eller har joberfaring i branchen kontakt 3F og hør nærmere om dine muligheder for en grøn erhvervsuddannelse tlf Quick guiden til grønne elever 9

10 Elevlønninger for landbrugsuddannelsen, dyrepasseruddannelsen og jordbrugsmaskinfører timelønninger for elever på erhvervsuddannelse: I praktik og i skole. Timelønninger 1. marts marts marts uddannelsesår 57,59 59,60 61,69 2. uddannelsesår 66,69 69,10 71,52 3. uddannelsesår 77,29 80,00 82,80 4. uddannelsesår 91,73 94,94 98,27 Til elever på 25 år eller derover anbefales det, at de som minimum betales den ufaglærte løn på overenskomstområdet som er: Timelønninger marts 2008 marts 2009 marts 2010 Med tjenestebolig 109,58 112,58 115,58 Uden tjenestebolig 112,76 115,76 118,76 * Elever ansat som voksenlærlinge skal som minimum modtage Med tjenestebolig 109,58 112,58 115,58 Uden tjenestebolig 112,76 115,76 118,76 Elever under landmandsuddannelsen (uddannelsen er afløst af jordbrugsuddannelsen pr , og der optages derfor ikke nye elever på uddannelsen efter denne dato) Månedslønninger marts 2008 marts 2009 marts 2010 Modul , , ,15 Modul , , ,93 Modul , , ,93 Modul , , ,57 Elevlønninger for skovbrug Månedslønninger 1. marts marts marts uddannelsesår 66,35 68,68 71,08 2. uddannelsesår 77,84 80,57 83,39 3. uddannelsesår 93,62 96,89 100,28 Arbejder en elev på akkord skal akkordfortjenesten beregnes i forhold til de øvede arbejderes. Arbejdsbestemte tillæg gælder også elever. Til elever på 25 år eller derover anbefales det, at de som minimum betales den ufaglærte løn på overenskomstområdet som er: Timelønninger 1. marts marts 2009 marts ,76 115,76 118,76 * Elever ansat som voksenlærlinge skal som minimum modtage 112,76 pr. time 115,76 pr. time 118,76 pr. time * Læs afsnittet om voksenlærlinge på side 6 i Quick guiden 10 Tillæg til nr

11 Ny landmandsuddannelse Den gamle landbrugsuddannelseslov gælder ikke mere. Fra sommeren 2008 foregår landmandsuddannelsen på samme måde som alle andre erhvervsuddannelser bortset fra nogle enkle særregler. Uddannelsen udbydes af tekniske skoler og af landbrugsskoler på ens vilkår. Der er til uddannelsen 3 specialer: husdyr, planter og jordbrugsmaskinfører. Uddannelsen varer 3 år plus mellem 5 og 11 måneder. Ud over grundforløb er der 2 skoleperioder på henholdsvis 16 og 20 uger. Man kan også vælge en kort uddannelse, landbrugsassistent. Den varer 2 år og består ikke af det sidste 20 ugers skoleforløb. På landbrugsskoler undervises kun i landbrug. Her optages derfor kun elever, der er sikre på, at de skal være landmænd. Elever, der ønsker at have frihed til at kunne vælge en anden jordbrugsuddannelse efter grundforløbet, skal starte på teknisk skole. Løn- og ansættelsesvilkår Alle landbrugselever omfattes nu af jordbrugsoverenskomsten mellem 3F og GLS-A. Der er således tale om en væsentlig forbedret retsstilling for landbrugseleverne. Eleverne bliver også omfattet af tvistighedsreglerne, der giver dem faglig beskyttelse ved uoverensstemmelser med arbejdsgiveren. Ugeløn Væksthus- og produktionsgartnerelever (privatansatte) 1. marts marts marts uddannelsesår 2.113, , ,00 2. uddannelsesår 2.446, , ,01 3. uddannelsesår 2.918, , ,58 4. uddannelsesår , , ,01 Anbefalet løn til elever på 25 år 113,56 pr. time 118,96 pr. time 124,36 pr. time * Elever ansat som voksenlærlinge skal som minimum modtage 113,56 pr. time 118,96 pr. time 124,36 pr. time * Læs afsnittet om voksenlærlinge på side 6 i quick guiden Ugeløn anlægsgartnerelever (privatansatte) 1. marts marts uddannelsesår uddannelsesår uddannelsesår uddannelsesår Anbefalet løn til elever på 25 år eller derover 113,15 pr. time 116,15 pr. time Anbefalet løn til elever på 25 år eller derover, hvis eleven har mere 114,15 pr. time 117,15 pr. time end 12 måneders beskæftigelse i virksomheden * Elever ansat som voksenlærlinge skal som minimum modtage 114,15 pr. time 117,15 pr. time * Læs afsnittet om voksenlærlinge på side 6 i quick guiden Quick guiden til grønne elever 11

12 På nettet om de grønne uddannelser Anlægsgartnerfaget hjemmeside Du kan på denne hjemmeside læse om erhvervsuddannelserne til anlægsgartner med specialerne plejeteknik og anlægsteknik, uddannelsen kan afsluttes med trin 1. til anlægsgartnerassistent. Du kan endvidere læse om erhvervsuddannelserne til greenkeeper og groundsman, disse uddannelserne kan afsluttes med trin 1. til henholdsvis greenkeeperassistent eller groundsmanassistent. Endvidere er der link til en lang række efteruddannelseskurser inden for fagområderne. Jordbrugets uddannelser Her kan du læse om alt om erhvervsuddannelserne for landbrug og dyrepassere, Væksthusgartnere, produktionsgartnere samt skov- og naturteknikere. grønt3fpunkt.dk På hjemmesiden grønt3fpunkt kan du læse om rettigheder og pligter som elev indenfor det grønne område, du kan også finde de aktuelle lønsatser og overenskomster for hele det grønne område. Magasinet grønt3fpunkt kan downloades i livepaper format og du kan også læse andre nyheder som har betydning for dig som er elev på det grønne område. Under mappen»links«kan du desuden finde adgang til oplysninger om alle de grønne uddannelser. Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) Her kan du læse alt om tilskuds- og bonusordninger til elever, og arbejdsgivere som påtager sig at uddanne elever. AER yder bl.a. tilskud til transport, flytning og ved uddannelse i udlandet. Branchearbejdsmiljørådet BAR Jord til Bord En hjemmeside som informerer om arbejdsmiljø Hvis du er ansat indenfor det grønne område landbrug, skovbrug, anlægsgartneri og gartneri. Du kan på hjemmesiden søge information om arbejdsmiljø og projekter som BAR Jord til Bord har gennemført. Quick guide med relevante forkortelser: 3F: Fagligt Fælles forbund AER: DAG: EUD: Arbejdsgivernes Elevrefusion Danske Anlægsgartnere Erhvervsuddannelse GLS-A: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere KL: OAO: STK: Kommunernes Landsforening Offentligt Ansattes Organisationer Statsansattes Kartel VEUD: Voksenerhvervsuddannelse Quick guiden til grønne lever udgives af grønt3fpunkt i samarbejde med Fagligt Fælles Forbund. Oplag eksemplar. Redaktionsudvalg: Ansvarshavende redaktør Flemming H. Grønsund. Henvendelse vedr. quick guiden på tlf eller Gengivelse og kopiering af større afsnit af quick guiden, må kun foregå efter aftale med redaktionen. Guiden kan rekvireres gratis af Fagligt Fælles Forbunds medlemmer i de lokale afdelinger under varenummer 4022 samt downloades på Trykt august Nyttige adresser for elever på de grønne uddannelser: 3F Den Grønne Gruppe tlf F Den Offentlige Gruppe tlf Arbejdstilsynet tlf Det faglige uddannelsesudvalg for anlægsgartneri tlf / Erhvervsskolernes Elevorganisation tlf.: Grønt3fpunkt tlf Jordbrugets Uddannelser tlf.: / Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord, Tlf: Tillæg til nr

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK QUICKguide guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK GUIDE FOR ELEVER INDEN FOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE kolofon Quick

Læs mere

guide TIL GRØNNE ELEVER 2011 QUICK guide

guide TIL GRØNNE ELEVER 2011 QUICK guide QUICK QUICK guide guide TI GRØNN VR 2011 QUICK GUID FOR VR INDN FOR D GRØNN BRANCHR ANÆGGARTNR JORDBRUGMAKINFØRR DYRPAR ANDBRUG PANTKO KOVBRUG VÆKTHU GOFBAN kolofon Quick guiden til grønne lever udgives

Læs mere

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper

Elevguide. Ernæringsassistent Ernæringshjælper Elevguide Ernæringsassistent Ernæringshjælper Kære elev Du er i gang med at blive mester i mad og sundhed. Som kommende ernæringsassistent eller ernæringshjælper har du stor indflydelse på menneskers sundhed

Læs mere

Quick guide. til grønne elever 2009-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid.

Quick guide. til grønne elever 2009-2010. indflydelse. voksenlærlinge. ferieregler. tvistighedsnævnet. skolehjem. lønninger. prøvetid. til grønne elever 2009-2010 voksenlærlinge indflydelse tvistighedsnævnet ferieregler prøvetid løntilskud overenskomst lønninger transportgodtgørelse skolehjem nyttige links praktikhåndbog overarbejde fridage

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist 5.0 1 Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler mellem

Læs mere

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale.

5.1. har virksomheden adgang til at aflønne eleverne i henhold til denne aftale. UDDANNELSESBOG AFSNIT: 1. LØNAFTALE mellem MEJERIBRUGETS ARBEJDSGIVERFORENING og NÆRINGS- OG NYDELSESMIDDELARBEJDER FORBUNDET, DANSK FUNKTIONÆRFORBUND / DANSKE MEJERISTERS FAGFORENING og FAGLIGT FÆLLES

Læs mere

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende

Lærlingeoverenskomst. mellem. HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA. Fagligt Fælles Forbund 3F. vedrørende Lærlingeoverenskomst mellem HTS og deres medlemsorganisationer ATL, TA, AKT og JA og Fagligt Fælles Forbund 3F vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet 2007-2010 Varenummer 3068 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV Hvilke fordele er der ved medlemsskab Som pædagogisk assistentelev

Læs mere

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN

LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, 2014-2017 SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN LÆRLINGEGUIDE 2014-2017 GUIDEN TIL DIG, SOM ER I LÆRE I VVS- OG SKORSTENSFEJERBRANCHEN lærlingeguiden / SIDE 3 Hej lærling V elkommen som lærling i Blik og RørUngdom. Når man er i lære har man ofte mange

Læs mere

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade?

Meld dig ind i FOA. Får jeg den rigtige løn? Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? ELEV Kan jeg blive fyret? Hvilke fordele har jeg som medlem af FOA? Får jeg den rigtige løn? Meld dig ind i FOA Hvad gør jeg, hvis jeg kommer til skade? Pædagogisk assistentelev Social- og sundhedshjælperelev

Læs mere

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE

SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE SÅDAN INDGÅR DU EN UDDANNELSESAFTALE Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser I Danmark har vi en lang tradition for erhvervsuddannelser, der består af en kombination af skoleuddannelse og oplæring

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012

guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK guide TIL GRØNNE ELEVER 2012 QUICK GUIDE FOR ELEVER INDEN FOR DE GRØNNE BRANCHER ANLÆGSGARTNER JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSER LANDBRUG PLANTESKOLE SKOVBRUG VÆKSTHUS GOLFBANE kolofon Quick guiden

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem

Lærlingebestemmelser. for jern- og metalindustriens lærlinge. aftalt mellem Lærlingebestemmelser for jern- og metalindustriens lærlinge aftalt mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal samt 3F og Blik- og Rørarbejderforbundet Marts 2010 Indholdsfortegnelse Lærlingebestemmelser...

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2014 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2014 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER 2 TILLYKKE Du har valgt en grøn uddannelse. De

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GARTNER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GARTNER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Gartner Gartner er en ny uddannelse, som erstatter de to hidtidige uddannelser, væksthusgartner

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Elevrefusion BEK nr 127 af 21/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., AER, j.nr 50-01-30 Senere ændringer til forskriften BEK nr 320 af

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

- en trindelt uddannelse

- en trindelt uddannelse Beklædningshåndværker - en trindelt uddannelse Beklædningshåndværkeruddannelsens opbygning Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt uddannelse, der består af en blanding af skoleophold og praktikuddannelse.

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB

YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL SENIORJOB NOVEMBER 2014 INDHOLD S. 02 1. SÅDAN FÅR DU SENIORJOB S. 02 Betingelser for seniorjob i Københavns Kommune S. 02 Hvornår skal du søge seniorjob? S. 02 Kompensationsydelse

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER

RET TIL PÅ EN UGE? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEVER Kære elev Tillykke med din uddannelsesplads

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

SKOV- OG NATURTEKNIKER

SKOV- OG NATURTEKNIKER SKOV- OG NATURTEKNIKER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Skov-og naturtekniker Uddannelsen til skov-og naturtekniker varer mellem 2 år og

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016

Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pædagogisk Assistent Uddannelse 2016 Pjece til PAU-elever Kære pædagogisk assistent-elev Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som elev i Frederikssund kommune. Vi håber, at vi med denne folder kan

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse.

TILLYKKE. 3F er din fagforening og dit fag. 3F hjælper dig videre, hvis du møder problemer med din uddannelse. 1 TILLYKKE Du har valgt at gå i gang med at uddanne dig til pædagogisk assistent. Det er en spændende erhvervsuddannelse med gode beskæftigelsesmuligheder, fordi der er et stort behov for faglærte medarbejdere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR

LILLE HJÆLPER HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR LILLE HJÆLPER Få hurtigt svar på, hvad overenskomsten og lovgiv ningen betyder for dig som lærling eller elev. HUSK DU SKAL STIGE I LØN 1. MARTS HVERT ÅR METAL UNGDOM - LILLE HJÆLPER DANSK METAL 1 LILLE

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

41 sygedage ikke nok til opsigelse

41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage ikke nok til opsigelse 41 sygedage på 14 måneder var ikke nok til at opsige en medarbejder. Det afgjorde Afskedigelsesnævnet i en sag, hvor virksomheden påstod, at sygefraværet satte produktionen

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent

Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Vejledning til standardansættelseskontrakt mellem en Pro/Golfklub og en Assistent Denne vejledning omfatter generelle retningslinjer til den af PGA og DGU udarbejdede standardansættelseskontrakt for golftræner

Læs mere

Ansættelse af elever

Ansættelse af elever Gode råd om Ansættelse af elever Det er en dejlig udfordring at uddanne elever, men det er nødvendigt at kende det regelsæt, der regulerer, hvordan elever skal ansættes og hvilke vilkår, de må arbejde

Læs mere

Fakta om lærlinge Forord Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål omkring smede- og Vvs-lærlinge og deres vilkår. Er der oplysninger, du savner i folderen, er du meget velkommen

Læs mere

Voksenlærling - er det dig?

Voksenlærling - er det dig? Voksenlærling - er det dig? A-kassen Fremtiden er faglært Indhold Voksenlærling... 3 Fakta om at blive voksenlærling... 4 Din løn... 4 Find en virksomhed... 5 Skoleuddannelsen... 5 Guide til arbejdsgiver,

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i. TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne. Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE for specialerne Tømrer Gulvlægger ALU-Tømrer Tækkemand Træfagenes Byggeuddannelse Bygmestervej 5, 2. 2400 København NV

Læs mere

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning

Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældre er arbejdsgivere: tilskud til privat børnepasning Når forældrene ansætter en børnepasser, skal de overholde lovgivning, bl.a. om skat, ATP, forsikring, feriegodtgørelse mv. Vejledningen her

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004

Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 Undersøgelse af uddannelses-, arbejds- og lønforhold for landbrugsskoleelever marts 2004 LandboUngdom besluttede at foretage en undersøgelse af alle landbrugsskoleelevers uddannelses-, arbejds- og lønforhold

Læs mere

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ]

Landbrugsuddannelsen. [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Landbrugsuddannelsen [ Landbrugsassistent ] [ Landmand med speciale husdyr ] [ Landmand med speciale planter ] [ Jordbrugsmaskinfører ] Indhold Landbrugsuddannelsen... 3 Personlig uddannelsesplan... 3

Læs mere

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads

Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads Praktik-ja tak - gode råd til dig i jagten på en praktikplads INDHOLD 6 4 Gode råd til dig i jagten på en praktikplads Bygge og anlæg 8 Fra jord til bord 10 Håndværk og teknik 12 Teknologi og kommunikation

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Voksenlærling En vejledning

Voksenlærling En vejledning Voksenlærling En vejledning Om vilkårene for at blive voksenlærling indenfor Træfagenes Byggeuddannelser. I lære som voksen! Denne vejledning er for dig, som er fyldt 25 år og ønsker en erhvervsuddannelse

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre?

Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? MANGLER ELEV? DU EN 04 Overvejer du en elev? Går du og overvejer at ansætte en elev uden at vide hvordan det kan lade sig gøre? 05 Prøvetid Hvad nu hvis... Hvilke muligheder har parterne for ændringer

Læs mere

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri

Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent. Hej lærling! JULI 2015. Industri Information til dig, der er i lære som maskinsnedker og produktionsassistent Hej lærling! JULI 2015 Hej lærling! Din lokale 3F-afdeling Vi vil gerne hjælpe dig godt igennem din erhvervsuddannelse, og derfor

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, tilskud m.v. i TRÆFAGENES BYGGEUDDANNELSE: TØMRER GULVLÆGGER TÆKKEMAND Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelse er sammensat af organisationerne: Elever

Læs mere

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres.

Indholdet i samarbejdsaftalen Aktiviteterne i skemaet er forsøgt beskrevet nogenlunde i den rækkefølge, procedurerne skal udføres. Rettet februar 2014 Samarbejdsaftale mellem Social- og Sundhedsskolen Esbjerg, Billund, Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Ringkøbing-Skjern kommuner, Sydvestjysk Sygehus samt behandlings- og socialpsykiatrien.

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV

FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV FRA SOSU-LOV TIL ERHVERVSSKOLELOV Velfærdsaftalen: Uddannelse til alle 95% af en ungdomsårgang gennemfører ungdomsuddannelse i 2015 Kommunernes ansvar Erhvervsuddannelserne skal fornys: o Rummelighed o

Læs mere

dsa tager hånd om NYUddannede

dsa tager hånd om NYUddannede dsa tager hånd om NYUddannede meld Dig ind i din SunDheDSfaglige A-kASSe Velkommen i DSA DSA er a-kassen for dig, der lige er færdig eller næsten færdig med din uddannelse som bioanalytiker, ergoterapeut,

Læs mere

Skov- og naturtekniker

Skov- og naturtekniker Skov- og naturtekniker [ Skov- og naturassistent ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som skov- og naturplejer ] [ Skov- og naturtekniker med speciale som natur- og friluftsformidler ] [ Skov- og naturtekniker

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Mestermappen kan hentes i elektronisk form på www.sceu.dk, under For virksomheder. INDLEDNING... 3 FOR VIRKSOMHEDER PÅ NETTET... 4 KONTAKTPERSONER... 5 GODKENDELSE AF VIRKSOMHEDEN

Læs mere

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran!

LANDMAND. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole PULSEN Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. - ét skridt foran! LANDMAND Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole PULSEN 10 4000 Roskilde - ét skridt foran! Roskilde Tekniske Skole Landmand På landbrugsuddannelsen kan du tage ét af følgende specialer: Husdyr Planter

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER

ORIENTERING. om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER ORIENTERING om lønforhold, ferieregler, m.v. i MURERFAGETS UDDANNELSE: MURER / STENHUGGER / STUKKATØR MURERFAGETS UDDANNELSER Det faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkatørfaget er sammensat

Læs mere

inden for transport og logistik

inden for transport og logistik Yderligere oplysninger Se disse hjemmesider: 3F Ungdom www.3fu.dk Transporterhvervets Uddannelser www.tur.dk Arbejdsmiljø - www.bartransportogengros.dk For ordblinde www.hto.nu Elevplan www.elevplan.dk

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de enkelte initiativer, jf. tabel 1. Bilag 3. Forstærket indsats for flere praktikpladser I maj 2009 indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftale om en praktikpladspakke, som blandt andet indeholdt en

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole

GREENKEEPER. Grøn uddannelse. Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej Roskilde. Roskilde Tekniske Skole GREENKEEPER Grøn uddannelse Roskilde Tekniske Skole Vilvorde Køgevej 131 4000 Roskilde Roskilde Tekniske Skole Greenkeeper Uddannelsen til greenkeeper varer mellem 2 år - 4 år og 6 mdr. inklusive grundforløb.

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger

Elever i staten et fælles ansvar. Inspiration og praktiske oplysninger Elever i staten et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration og praktiske oplysninger April 2010 Elever i staten - et fælles ansvar Inspiration

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Godt i GanG som elev

Godt i GanG som elev Godt i gang som elev Du har valgt en god uddannelse. En elevuddannelse giver dig mange muligheder. Det er en god uddannelse, som du kan bygge din karriere op omkring. I modsætning til andre uddannelser,

Læs mere

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE

VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR 1. HALVÅR 2016 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE VEJVISER UD I DET GRØNNE KURSUSGUIDE FOR. HALVÅR 206 DANMARKS STØRSTE KURSUSGUIDE 456 KURSER dengronneportal.dk GRØNT MAGASINET FOR ANLÆGSGARTNERE BLOMSTERBINDERE GROUNDSMEN DYREPASSERE ELEVER FRILANDSGARTNERE

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. elev i staten 2007-2008

Aftaler om løn- og arbejdsforhold for. elev i staten 2007-2008 Aftaler om løn- og arbejdsforhold for elev i staten 2007-2008 staten Elev Indholdsfortegnelse Hvem bestemmer?... 3 På grundforløb... 4 Om kontrakten... 6 I skolepraktik... 7 Praktik i virksomheden... 8

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r

LandmandsPension. Sådan sikrer du dig selv. og din familie økonomisk TRYGHED - VÆKST - BALANCE. LandmandsPension. af L r Ku og din familie økonomisk or medlemm nf er af L r LandmandsPension an dbru ødev g&f are TRYGHED - VÆKST - BALANCE LandmandsPension Sådan sikrer du dig selv Dine penge - dit valg Hvis du vil sikre dig

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere