Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan"

Transkript

1 Strategi for nedsivning og lokal afledning af regnvand -tillæg til spildevandsplan Indhold Mål... 2 Klimaet ændrer sig... 2 Kan vi forudsige oversvømmelser?... 2 Hvad kan vi gøre?... 4 Principper for lokal afledning af regnvand... 4 Nedsivning... 5 Hvor kan vandet nedsives?... 5 Forudsætninger for lokal afledning af regnvand... 6 Ny spildevandsplan... 6 Betalingsreglerne... 8 Nye betalingsregler... 8 Pilotprojekt for Bistrup-oplandet... 9 Strategi for klimatilpasning... 9 Strategi for indsats i forhold til vandplanen... 9 Tillæg til spildevandsplan Litteraturliste Bilag: Ordliste

2 Mål Rudersdal kommune skal i udarbejde en ny spildevandsplan. Det strategiske mål med planen er at sikre, at kapaciteten af kloaknettet og renseanlæggene er i stand til at klare de fremtidige spildevandsmængder, og at systemet kan håndtere fremtidens klimaudfordringer med forventet mere voldsom nedbør end i dag. Samtidig skal systemet overholde kravene i de statslige vandplaner, som ventes sendt i offentlig høring senere i år. Strategien for spildevandsplanen er i nedenstående forsøgt udfoldet. Klimaet ændrer sig Ifølge regeringens Strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark fra 2008 /1/, kan der forventes følgende klimaændringer: Øget nedbør Mildere vintre Varmere somre Højere havvandstand Mere vind Mere ekstremt vejr, f.eks. hyppigere kraftige storme Stigningen i vinternedbøren forventes at fortsætte, mens der forventes mindre regn om sommeren, som er karakteriseret ved såvel tørke som kraftigere regnskyl. Der imødeses en generel havniveaustigning på 0,15-0,75 m inden 2100 i de indre danske farvande. Beregninger med klimamodeller viser, at øget drivhuseffekt fører til ændringer i hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegivenheder. DMI s beregninger viser for eksempel flere og længerevarende hedebølger og øget vindstyrke for de kraftigste storme. Ekstreme regnskyl forventes at blive ca. 20 % kraftigere end i dag. Et eksempel på øget nedbør og både langvarige og heftige regnskyl fik hele landet i I Rudersdal kommune blev området omkring Vejlesøvej og Holte Midtpunkt således hårdt ramt omkring den august, med flere oversvømmelser til følge. Klimaændringerne kan forstærke hinanden. F.eks. vil hyppigere kraftige storme og højere havvandstand forstærke risikoen for oversvømmelser væsentligt. Et eksempel på ekstrem højvande fik Danmark ved stormen den 1-2. november Der blev registreret vandstande på 1,3-1,8 meter over normalen. Hvis en tilsvarende storm indtræffer igen og den generelle havvandstand samtidig er steget meget, vil det kunne få meget alvorlige konsekvenser langs kysterne. Området ved Vedbæk havn blev oversvømmet ved stormen i 2006, og kloakforsyningen har en række pumpestationer og overløbsbygværker langs Øresundskysten, som ikke er sikret mod højvande. Kan vi forudsige oversvømmelser? Et værktøj til at forudsige hvor der kan opstå problemer med oversvømmelser ved kraftig og langvarig regn, er de såkaldte bluespot kort.

3 Et bluespot kort viser hvor vandet vil løbe hen ved ekstrem nedbør og er baseret på en strømningsanalyse af kommunens terrænmodel. Orbicon har allerede udarbejdet et kort for Rudersdal kommune. Bluespot kortet viser det topografiske wetness index (TWI), hvor de blå nuancer angiver risikoen. De mørke nuancer angiver områderne med den største risiko, hvilket eksempelvis kan ses på nedenstående udsnit af kortet: Eksempel på Bluespots (Holte). Gule linjer er oplandsgrænser. Blå linjer er vandløb. Rød skravering er byområde Bluespot kortet er en screening, der giver et overblik over risikoområder i kommunen. Angivelsen af risikoområderne betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer nu eller i fremtiden. Dette afhænger af afvandingskapaciteten i jorden, dræn og kloakeringen. Men bluespot kortet kan anvendes til udpegning af byområder, hvor der bør tages særligt hensyn til bortledning af overfladevand i fremtiden. Bluespot kortet kan ligeledes sammenholdes med allerede oplevede oversvømmelseshændelser. Bluespot kortets angivelser af risikoområderne bør i forbindelse med konkrete sager om oversvømmelser undergå en analyse i hvilken der tages hensyn til kloakering, dræn og jordart. Erfaringen har desuden vist, at oversvømmelser ikke kun skyldes manglende kapacitet i afløbssystemet. Ofte er årsagen i lige så høj grad manglende kapacitet i både åbne og rør-

4 lagte vandløb. Løbende vedligeholdelse af både private og offentlige vandløb er derfor meget vigtig for at sikre funktionen i ekstreme situationer. Hvad kan vi gøre? De vigtigste virkemidler for afledningen af spildevand og regnvand for at imødegå klimaændringerne er kort beskrevet i nedenstående tabel (uddrag af tabel 8 fra /2/) Virkemiddel Forbedring af afløbssystemets hydrauliske kapacitet Lokal afledning af regnvand Ombygning af overløbsbygværker Sikring af installationer mod oversvømmelser Beskrivelse Fjernelse af flaskehalse i afløbssystemet i forbindelse med den løbende renovering for at mindske risikoen for oversvømmelser og overløb Lokal afledning af regnvand aflaster det eksisterende spildevandssystem Overløbsbygværker ændres under hensyntagen til den stigende havvandsstand Driftssikkerheden forbedres ved at sikre anlæg herunder elektriske installationer til pumpestationer mod oversvømmelse Forbedringen af kapaciteten kan løses med virkemidler fra traditionel kloakering, det vil sige udskiftning til større kloakrør, nedgravning af separate ledninger til regnvand i ældre byområder og anlæg af bassiner til at mindske antallet af overløb til vandløbene. Traditionel kloakering herunder - separatkloakering er dog en meget dyr løsning. Kapaciteten kan også øges ved at udnytte det eksisterende spildevandsystem bedre ved større anvendelse af styrings-,regulerings-,overvågnings- og varslingssystemer, således at kapaciteten af eksisterende renseanlæg, pumpestationer, bassiner og ledninger udnyttes optimalt. Løbende vedligeholdelse og renovering af det eksisterende spildevandssystem er naturligvis også særdeles vigtig for at sikre at systemet virker efter hensigten i ekstreme situationer. Et alternativ til traditionel kloakering er lokal afledning af regnvand, der forkortes LAR og er anvendt i mange kommuner i forbindelse med nye byggerier. Der er mange grunde til at dette princip nu generelt tages op som en god løsning på de nye udfordringer. De eksisterende kloaksystemer bevares, og tilpasningen til de højere krav, sker ved at mindske belastningen på anlæggene ved at mindske tilledningen af regnvand fra for eksempel hustage og veje. Det er dette virkemiddel, vi foreslår at der fokuseres på i fremtiden. Principper for lokal afledning af regnvand De overordnede principper for lokal håndtering af regnvand (LAR) er følgende: Nedsivning hvor det er muligt via Ubefæstede arealer, grøfter, mm Faskiner Direkte udledning til nærmeste recipient via separat ledning Reduktion af vandmængden der skal udledes til recipient eller afledes til kloak ved f.eks.: Begrænsning af befæstede arealer Fordampning fra grønne arealer

5 Genanvendelse af regnvand til have-/parkvanding Forsinkelse inden udledning til recipient eller afledning til kloak ved f.eks. Åbne bassiner (tilpasset rekreative formål og/eller naturligt plante- og dyreliv) Lukkede bassiner Opstuvning på terræn Tanken bag LAR metoderne er altså at regnvandet så vidt muligt skal håndteres der hvor det falder, og ansvaret for håndteringen overlades derfor i høj grad til den enkelte grundejer. Men kommunen kan som planmyndighed fremme anvendelsen af metoderne. Og i de områder hvor regnvandet ikke kan håndteres lokalt, er det stadig kommunens kloakforsyning, der har ansvaret for afledningen. Regnvand der afledes fra bebyggelse og befæstede arealer er i miljølovgivningen defineret som spildevand. Tagvand kan dog normalt afledes efter simpel rensning i en sandfangsbrønd. Men for andet overfladevand - f.eks. vejvand kan der blive stillet krav om yderligere rensning inden afledning. F.eks. vil der for vejvand normalt blive stillet krav om rensning i form af både sandfang- og olieudskiller inden afledning. Det er kommunen, der er tilladelsesmyndighed både i forbindelse med nedsivning og direkte udledning af tag- og overfladevand, både i forhold til miljø- og naturbeskyttelseslovgivningen. I den forbindelse bemærkes, at de kommende statslige vandplaner vil indeholde retningslinjer for den kommunale miljøadministration, som forventes at give anledning til begrænsninger af specielt direkte udledning. Nedsivning Hvor kan vandet nedsives? Et af de vigtigste elementer i lokal afledning af regnvand er mulighederne for nedsivning. Som led i arbejdet med udarbejdelse af den kommende spildevandplan for Rudersdal Kommune, er Orbicon derfor ved at analysere mulighederne for at nedsive regnvandet i Kommunen. Ved vurdering af muligheden for nedsivning af regnvand indgår kortlægning af jordarter, grundvandspotentialer, grundvandsindvinding og jordforurening. Ud fra et jordsartskort har Orbicon foreløbig udarbejdet nedenstående kort. Som det fremgår af kortet, er jordarterne mange steder mindre velegnet til nedsivning. Dette betyder ikke at nedsivning ikke er mulig, anlæggene skal blot være større. Alternativt må andre principper til afledning af regnvand vurderes.

6 Lysegrøn: Egnet til nedsivning Lyserød: Mindre egnet til nedsivning (kræver større faskiner/faskiner med overløb) Ikke udfyldt: Jordtype meget varierende Forudsætninger for lokal afledning af regnvand Lokal afledning af regnvand kræver tæt samarbejde både internt i kommunen mellem de kommunale myndigheder på plan-, natur, vej- bygge- og spildevandsområdet, og mellem kommunen og borgere og virksomheder. Kommunen kan fremme den lokale afledning af regnvand på forskellig vis f.eks. via oplysningskampagner, lokal- og kommuneplaner og ikke mindst gennem kommunens egne bygge- og anlægsprojekter. Det er ikke muligt alene via spildevandsplanlægningen og betalingsreglerne for spildevandsanlæg at gennemføre principperne for lokal afledning af regnvand. Men spildevandsplanen og betalingsreglerne for spildevandsanlæg er en vigtig forudsætning for gennemførelsen. Mulighederne for at fremme lokal afledning af regnvand via spildevandsplanen og betalingsreglerne er beskrevet i de næste afsnit. Ny spildevandsplan Den nuværende spildevandsplan for Rudersdal kommune /3/ er gældende til og med Et af de vigtigste formål med den nye spildevandsplan bliver at lægge en strategi for regnvandshåndteringen både af hensyn til de fremtidige krav til regnbetingede udløb (jf. de statslige vandplaner) og af hensyn til risikoen for overbelastning af kloaksystemet på grund af klimaændringerne. I Hovedopland Nord (tidligere Birkerød kommune) har der, siden en revision af spildevandsplanen i 1986, været krav om at tagvand skal nedsives ved nybyggeri eller tilbygning i fælleskloakerede områder. Det har ikke været et krav, at andet overfladevand skulle nedsives. I praksis er andet overfladevand derfor ofte blevet tilledt kloak, f.eks. ved større byggerier med P-pladser. I Spildevandsplan Hovedopland Syd (tidligere Søllerød kommune), er der derimod stillet krav til den maksimale befæstelsesgrad i hvert enkelt kloakopland. I praksis

7 har det også kun været i sager med større bolig- og erhvervsbyggeri, at den bestemmelse har været anvendt. Bortset herfra har der ikke været faste retningslinjer for regnvandshåndteringen i de to kommuner. Krav om nedsættelse af regnbetingede udløb, er stort set opfyldt ved at bygge bassiner, og ikke ved at ændre kloakeringsprincip. Anvendelse af lokal afledning af regnvand skal bl.a. beskrives i spildevandsplanen. I den nye spildevandsplan bør der fastsættes mere ensartede retningslinjer for afledning af regnvand. Forslag til nye retningslinjer for regnvandsafledning: For helt nye kloakoplande baseres kloakeringen på principperne for lokal afledning af regnvand tilpasset de lokale muligheder for nedsivning, som er den løsning, der har første prioritet. Ved nybyggeri og tilbygning i eksisterende fælleskloakerede oplande stilles krav om, at tagvand skal nedsives. Kravet håndhæves kun for byggeri, som kræver byggetilladelse fra kommunen eller skal anmeldes til kommunen i henhold til byggelovgivningen. Kommunen skal give en nedsivningstilladelse i hvert enkelt tilfælde. For tilbygninger under 10 m 2 foreslås krav om nedsivning af tagvand alene som en frivillig ordning. Ved udstedelse af byggetilladelse vil nedsivning af tagvand være fastlagt som vilkår for byggeri over 10 m 2. For eksisterende byggeri i fælleskloakerede oplande er det mere kompliceret. Kommunen kan ikke tvinge tilsluttede ejendomme til at frakoble regnvandet fra offentlig kloak, idet lovgivningen kræver, at der er enighed mellem grundejeren og kommunen om frakoblingen. I vejledningen til Spildevandsbekendtgørelsen er processen for ophævelse af tilslutningspligten beskrevet således: 1. I spildevandsplanen udpeges de områder, hvor kommunen er indstillet på at ophæve tilslutning (typisk tagvand) 2. Grundejerne tager inden en given tidsfrist (f.eks. 1 år) stilling til, om man er indstillet på at ophæve tilslutningen som angivet i spildevandsplanen (f.eks. ved selv at etablere en faskine) 3. Spildevandsplanens oplandsopgørelser korrigeres for overfladevand, der er frakoblet De korrigerede oplandsopgørelser efter nr. 3 udløser ikke krav om ny revision af spildevandsplanen, men ændringerne indarbejdes ved næste revision af spildevandsplanen. Denne proces er særligt møntet på lokal afledning af regnvand, hvor grundejere selv etablerer faskiner, hvor tagvand og måske også overfladevand nedsives i faskine. Ved at nedsive lokalt i områder, der er fælleskloakerede, og hvor der er overløb, der ønskes reduceret, kan kommunen reducere behovet for bassinvolumen. Endvidere reduceres den hydrauliske belastning på renseanlægget, og derudover vil nedsivningen i faskinen medvirke til en øget grundvandsdannelse. Gennemføres processen ikke med en rimelig kort tidsfrist, bliver det vanskeligt at opnå en hurtig og dokumenteret effekt. Der er dog ikke noget til hinder for, at kommunen ophæver tilslutningspligten for tagvand (og andet uforurenet overfladevand) i samtlige fælleskloakerede oplande. For ejendomme hvor tagvand ikke kan nedsives f. eks. på grund af jordbundsforholdene, eller fordi grunden er forurenet eller vandlidende skal krav til maksimale befæstelsesgrader overholdes.

8 Der fastsættes en maksimal befæstelsesgrad afhængig af bebyggelsestypen for alle fælles- og separatkloakerede kloakoplande både i Hovedopland Nord og Syd. Hvis befæstelsesgraden overskrides på en ejendom skal ejeren etablere forsinkelse af regnvandet således at afledningen svarer til den maksimale befæstelsesgrad. Befæstelsesgraden er den procentdel af et område, som bidrager med afstrømning til afløbssystemet, og beregnes som et vægtet gennemsnit af afløbskoefficienterne for belægningerne i området. Kravet foreslås gældende uanset størrelsen af til- eller ombygning og ved alt nybyggeri. Krav til maksimal befæstelsesgrad vil normalt variere mellem 25 % for villabebyggelser og 75 % for centerområder. De konkrete procentsatser fastsættes i spildevandsplanen Ved udarbejdelse af spildevandsplanen foreslås også undersøgt mulighederne for afkobling af vejvand fra fælleskloaksystemet. Endvidere foreslås den eksisterende bebyggelse gennemgået for større befæstede arealer f. eks. p-pladser og befæstede arealer ved større virksomheder, med henblik på afkobling af overfladevand fra fælleskloaksystemet mod i stedet at etablere nedsivning via faskiner, grøfter eller fordampning mm. Betalingsreglerne Den nuværende betalingsvedtægt for Rudersdal kommune /4/ åbner muligheder for at fremme lokal afledning af regnvand ved tilbagebetaling af en del tilslutningsbidraget til kloakforsyningen, hvis en ejendom udtræder af kloakforsyningen for afledning af tag- og overfladevand. Hvis en ejendom udtræder for tag- og overfladevand kan tilbagebetalingsbeløbet maksimalt udgøre 40 % af standardtilslutningsbidraget, som i 2010 udgør kr ,75 inkl. moms. Betalingsreglerne for spildevandsanlæg er lovbestemte, og kloakforsyningens betalingsvedtægt skal naturligvis være i overensstemmelse med loven. Der er ikke mulighed for at nedsætte det årlige vandafledningsbidrag, som beregnes på grundlag af vandforbruget på ejendommen. For vejvand fra statsveje betaler staten et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m3 vand pr. m2 vejareal, som er tilsluttet kloak. Bidraget bortfalder hvis vejvandet frakobles kloaksystemet. For vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen i dag et årligt vejbidrag på 8 procent af de årligt afholdte anlægsudgifter til kloakledningsanlæg. Bidraget kan reguleres, idet de 8 procent er det maksimale bidrag, som loven tillader. I den forbindelse bemærkes, at kommunen har overtaget amtsvejene, og at bidrag til kloakforsyningen fra amtsvejene dermed bortfaldt. Men lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for at nedsætte procenten, hvis en øget mængde vejvand frakobles kloaksystemet. Betaling for kommunale veje og private fællesveje efter samme regler som for statsveje vil kræve en lovændring og et større registrerings- og opmålingsarbejde. Nye betalingsregler Mulighederne for at påvirke håndteringen af regnvand med de nuværende betalingsregler er begrænsede. Regeringen overvejer at ændre betalingsreglerne for afledning af regnvand, således at borgere der ikke afkobler sig fra kloaknettet skal betale mere. Overvejelserne går på at borgerne i fremtiden skal betale vandafledningsbidrag ikke kun på baggrund af vandforbruget, men også antal kvadratmeter tagflader og andre befæstede arealer. DANVA har i sin vision for klimatilpasning i vandsektoren nævnt et ønske om en ny betalingslov senest 2015.

9 Pilotprojekt for Bistrup-oplandet Det foreslås, at oplandet til Bistrup renseanlæg anvendes til et pilotprojekt for lokal afledning af regnvand, hvor den foreslåede strategi afprøves og justeres for indvundne erfaringer, før strategien udbredes til hele kommunen. Strategi for klimatilpasning I overensstemmelse med Rudersdal kommunes klima- energipolitik /5/ arbejdes videre med grundlaget for klimatilpasning, herunder: Overordnet risikoanalyse for kommunens kloakker som følge af klimaændringerne, baseret på prognoser for havvands- og grundvandsstigninger, bluespotkortet og kloakforsyningens driftserfaringer. Detaljeret analyse af Bistrup-oplandet, herunder modelberegninger for kloaknettet i området, som viser effekten af diverse tiltag, f.eks. flere bassiner, mere nedsivning eller afkobling af større befæstede overfladearealer. Kortlægning af mulighederne for nedsivning, direkte udledning til vandløb, søer eller havet eller afledning via separat- eller fælleskloak. For at harmonisere reglerne vedrørende afledning af regnvand i Hovedopland Nord og Syd og for at fremme nedsivningen af tagvand og andet uforurenet overfladevand, udarbejdes et tillæg til den nuværende spildevandsplan med følgende hovedpunkter: At krav om nedsivning af tagvand (og andet uforurenet overfladevand) ved nybyggeri og tilbygning i fælleskloakerede områder udstrækkes til at gælde hele kommunen. At krav om maksimal befæstelsesgrad udstrækkes til at gælde i hele kommunen. At kommunen udpeger Bistrup-oplandet som et område, hvor grundejerne kan udtræde af kloakforsyningen for så vidt angår tagvand og andet uforurenet overfladevand. Hvis en ejendom udtræder for både tag- og overfladevand tilbagebetaler kloakforsyningen 40 % af tilslutningsbidraget. Starttidspunktet skal aftales med Rudersdal Forsyning A/S, som skal afsætte midler til tilbagebetaling af tilslutningsbidrag i budgettet. På baggrund heraf vurderes de økonomiske konsekvenser for udbredelse af ordningen til hele kommunen. At der iværksættes en kampagne for lokal afledning af regnvand og en særlig kampagne for Bistrup-oplandet. Strategi for indsats i forhold til vandplanen Ud over strategien for klimatilpasninger, skal den nye spildevandsplan tage højde for de krav der er i de statslige vandplaner. I den sammenhæng er der især fokus på reduktion af de regnbetingede udledninger. Som tidligere nævnt må det forventes, at de kommende vandplaner vil indeholde retningslinjer for den kommunale administration af miljølovgivningen, der vil give anledning til begrænsninger af specielt direkte udledning. Samtidig forventes, at vandplanerne vil indeholde opfordring til at rent overfladevand fra f. eks. tagflader nedsives.

10 Rudersdal kommune er omfattet af vandplanen for Hovedvandopland Øresund. Et udkast til vandplanen har været i en teknisk forhøring i kommunerne fra 14. januar til 11. marts 2010, primært med henblik på kontrol af datagrundlaget for planen. Miljøcenter Roskilde har i udkastet udpeget 41 udløb, hvor der af hensyn til vandløbene bør ske en indsats i Rudersdal kommune. Men efter datakontrollen forventes antallet reduceret betydeligt. Indsatsen af hensyn til søerne er endnu ikke konkretiseret. Af udkastet fremgår, at indsatsen over for overløbsbygværker fra fælleskloak som udgangspunkt består i etablering af first-flush bassiner, der kan opsamle den første og mest forurenede del af afstrømningen under regn. Det svarer til bassiner med overløb gennemsnitligt 5 gange om året. Alt andet lige vil det være en stramning af kravene for mange overløb, idet et stort antal bassiner i kommunen - ud fra et hygiejnekrav - er dimensioneret til overløb gennemsnitlig 10 gange om året i overensstemmelse med de tidligere recipientkvalitets- og regionplaner. Det forventes, at kommunerne får frihed til selv at prioritere indsatsen, så længe de overordnede krav er overholdt. Miljøcentret har erkendt, at usikkerheden på datagrundlaget er meget stor og at beregningerne af den nødvendige indsats derfor kun er overslagsmæssig. Som strategi i forhold til vandplanerne foreslås derfor en forbedring af kommunens andel af datagrundlaget, såvel ved modelberegninger som ved måling og registrering, således at grundlaget for spildevandsplanen og handleplanen i forhold til vandplanerne bliver bedst muligt. Tillæg til spildevandsplan Udarbejdes på baggrund af Teknik og Miljøudvalgets beslutning om nærværende udkast til strategi for tillægget. Litteraturliste /1/ Regeringens strategi for tilpasning til klimaændringer i Danmark /2/ Klimatilpasning input til Klimaplan Københavns kommune. December /3/ Spildevandsplan Rudersdal kommune. /4/ Betalingsvedtægt for Rudersdal kommunes kloakforsyning, gældende fra 1/ /5/ Klima og energipolitik Rudersdal kommune.

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Juridiske rammer for håndtering af regn

Juridiske rammer for håndtering af regn Juridiske rammer for håndtering af regn 1 Baggrund Håndtering af øgede mængder tag- og overfladevand i kloaknettet Udbygning af vandselskabernes afløbssystem den traditionelle løsning Redegørelse af 22.

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013 Revision 07. juli 2014 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S

Aarhus Kommune. LAR-metodekatalog. Indledning. Oktober 2011. Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Aarhus Kommune Aarhus Kommune LAR-metodekatalog Indledning Oktober 2011 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S 1. INDLEDNING Som følge af klimaændringer må det forventes, at der i byerne bliver hyppigere og

Læs mere

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning

Planer i Aarhus hvad siger de omkring vand og klimatilpasning Temadag om Vandhandleplaner Samtænkning af klimatilpasning og vandplan 2 - en ønskeseddel v/inge Halkjær Jensen Aarhus Vand A/S Tekstslide SPLASH - 1 layout Skift layout: Højreklik på slidet / layout og

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning

Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Eksempler på kommuneplanretningslinjer vedr. klimatilpasning Som en hjælp/inspiration til kommunerne i forbindelse med udarbejdelsen af klimatilpasningsplanerne, har Naturstyrelsen samlet de kommunale

Læs mere

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet

Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Foroffentlighedsfase til Klimatilpasningsplan Vind med vandet Indhold Din indflydelse 3 Vind med vandet 4 Konsekvenser i Horsens Kommune 5 Udførte klimatilpasningsprojekter 6 Hvad planlægger kommunen at

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016

Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 Middelfart Kommunes strategi for klimatilpasning 2012-2016 November 2012 Indhold Indledning... 3 Strategi... 5 Fokusområder... 6 Processen... 8 Planlægningshierarki... 9 Vidensdeling... 10 Afslutning...

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ

Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ Vedr.: Ballerup Bymidte, den vestlige del. Fremtidens afløbssystem Notat Side 1 af 14 19 august 2013 Ref.: CRJ 1. Sammenfatning. Med baggrund i forventningerne om øget nedbør i fremtiden, Ballerup kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016

Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan 2012-2016 Returadresse: Køge Kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer Miljø 14-10-2014 2014-137352 2012-25278 Tillæg nr. 1 til Køge Kommunes spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014

Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 Forslag til Tillæg til spildevandsplan 2011-2014 By- og Miljøforvaltningen Marts 2013 J. nr. 06.00.05P15 1 Lovgrundlag I henhold til lovgivningen skal der udarbejdes et tillæg til en spildevandsplan, når

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper

Hørsholm Kommune. April 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune April 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521

Læs mere

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi

Afkobling af regnvand fra fælleskloakken. Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Afkobling af regnvand fra fælleskloakken Charlotte Storm, Projektleder Københavns Energi Københavns Energi vs. Københavns Kommune KE A/S er 100% privat og 100% ejet af Københavns Kommune Visionerne kan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8

Krav om nedsivning af tag- og overfladevand...8 Tagvand Overfladevand Dispensation...8 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...2 1.1 Resumé...5 1.2 1.3 Baggrund for tillægget...5 Lovgrundlag...6 1.4 Miljøvurdering af tillæg til spildevandsplanen...6 1.5 Forhold til anden planlægning...6 2 2.1

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes spildevandsplan 2006-2015 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand

Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan. Afledning af regnvand Tillæg nr. 4 til Glostrup Kommunes Spildevandsplan 2016 Afledning af regnvand 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Afledning af regnvand... 4 3. Lovgivning... 8 4. Ikrafttræden... 9 2 1. Indledning På grund

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN

TELEFON 87 92 22 00 TELEFAX 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SAMSØ KOMMUNE Teknisk Afdeling SØTOFTE 10, TRANEBJERG 8305 SAMSØ TELEFON 87 92 22 00 TELEFA 87 92 11 28 HJEMMESIDE: www.samsoe.dk SCREENING FOR MILJØVURDERING AF FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN SCREENING FOR

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning.

Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Strategi for separatkloakering af eksisterende fælleskloakerede kloaksystemer regn og spildevand i hver sin ledning. Regn og husspildevand løber i hver sin ledning i de kloaksystemer, som anlægges i dag,

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge

Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Vindinge Øst Spildevandsplantillæg nr. 5 vedr. nyt opland VIN-1ns, Vindinge Forslag Vindinge Øst Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand

Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Notat Dato: 02. oktober 2013, revision 14. januar 2016 Emne: Økonomisk tilskyndelse til lokal afledning af regnvand Til: Niels Møller Jensen Fra: Benny Nielsen, Plan og Projekt Herning Vand A/S Ålykkevej

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene. Delopland 274.1 Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Separatkloakering af Rosenfeldthusene Delopland 274.1 Forslaget er behandlet i Teknisk Udvalg den 19.08.2015. Forslaget er vedtaget af Byrådet til 8 ugers offentlig

Læs mere

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge

Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Stålmosen, Vindinge Spildevandsplantillæg nr. 7 vedr. nyt opland VIN-2ns, Vindinge Forslag Stålmosen Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 2 1.1 Grundlag for tillægget 2 1.2 Omfang af tillægget 2 1.3 Lovgrundlag

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020:

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2012 2020: Separatkloakering af Bjælkerup (Bjælkerup B1) etapeinddeling og bassinplacering Vedtaget af Stevns Kommunes Kommunal Bestyrelse d. 27. februar 2014. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer.

BILAG A. Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. BILAG A Skemaforklaring til: Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskemaer. 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til: Oplandsareal, kloakeringstype, personækvivalentbelastning

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

udenomsarealer afledning af regnvand

udenomsarealer afledning af regnvand LAR lokal udenomsarealer afledning af regnvand Funktioner udenoms arealer udenomsarealer Er forholdene i vores område optimale, eller ønsker vi nye tiltag? LAR Forventningsafstemning udenomsarealer Hvordan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej.

Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. Miljø og Teknik Januar 2014 13-23864 Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-24 Svendborg Kommune For skoleområdet ved Skovsbovej / A P Møllers Vej. 1 Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Lovgrundlag...

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide

DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide DANVAs udviklingsplan for proaktiv klimatilpasning i vandsektoren og DANVA / KL inspirationsguide 1 2 DANVA s mission for proaktiv klimatilpasning er at vi leverer rent, koldt og velsmagende drikkevand,

Læs mere

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 8. Retningslinjer for udførelse af faskiner. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 8 Retningslinjer for udførelse af faskiner Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE?

REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? REGNVANDSBASSINER - EN GRUND MINDRE ELLER MINDRE GRUNDE? Dyre dråber eller en dråbe i havet? KLOAKFORSYNINGEN Regn med, at det regner! Den der fejler i sin forberedelse... Én grund mindre eller mindre

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG

BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG BILAG 1 FORKLARING TIL SKEMAERNE FOR: - OPLANDE - UDLØB - RENSEANLÆG 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til arealer, personækvivalentbelastning (p.e.),

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette.

Faskiner. Figur 1. Opbygning af en faskine med plastkassette. Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres. Tagvand

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen

Spildevandsplan Tillæg nr Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem. By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 20 - Mulighed for udtræden for regnvand fra forsyningsselskabets kloaksystem By- og Udviklingsforvaltningen Dato 13. juni 2017 Journalnummer 17/1184 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima

Klimatilpasning, strategi og udfordringer. Miljø og klima Klimatilpasning, strategi og udfordringer KøbeKøbenhavn Kommunes klimaplan Kommunes klimatilpasning 6 mål for København: Energi fra kul til vind Transport fra biler til cykler og brint biler Bygninger

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema

Forklaring til. Oplandsskemaer. Udløbsskemaer. Renseanlægsskema Forklaring til Oplandsskemaer Udløbsskemaer Renseanlægsskema 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk

Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Klimatilpasning og lokal afledning af regnvand (LAR) Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Hvorfor overhovedet klimatilpasning Klimaændringerne er en realitet Temperatur Vandstand Nedbør Store værdier at beskytte

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Klimatilpasning i byggeriet

Klimatilpasning i byggeriet Klimatilpasning i byggeriet Ingeniørforeningen 2012 2 Klimatilpasning i byggeriet Resume Klimaændringer vil påvirke bygninger og byggeri i form af øget nedbør og hyppigere ekstremnedbør, højere grundvandsspejl,

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2014 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 Version: 2.0 - opdateret 16. september 2013 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse

AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning til Tryggevælde Å - Udledningstilladelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 03. april 2013 J.nr.: NMK-10-00106 (tidl. MKN-100-00391) Ref.: LITEL, XPSAL AFGØRELSE i sag om Opland Strøby Egede - Udledning

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk

AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG. Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk AFSKÆRING AF THORSAGER TIL MØRKE RENSEANLÆG Ansøgning om udledningstilladelse for regnbetingede udledninger til Bønbækken, Medkær Bæk og Vældbæk Regnbetingede udledningsnumre: GOV1, GOV2, TH1U, TH3U og

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

konkretisering af skybrudsplan østerbro

konkretisering af skybrudsplan østerbro Resumé konkretisering af skybrudsplan østerbro Skybrudsoplandene NH Brønshøj - Husum Bispebjerg ØSTERBRO Nørrebro Ladegårdså VanløseFrederiksberg Vest IndreBYby INDRE Frederiksberg Øst CH Vesterbro Valby

Læs mere