Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014"

Transkript

1 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per Jensen, Jesper Trøiborg Laursen, Andreas Ibsen, Dorte Fristrup og Charlotte Ernst (referent). Dagsorden: 1. Godkendelse af referat 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 3. Nyt fra formanden og rektor 4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt 5. Ny resultatkontrakt 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v. 7. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16 8. Finanslovforslag Budgetopfølgning 10. Evt. Sagsfremstilling: Ad 1. Godkendelse af referat Beslutning Bestyrelsen godkendte og underskrev referat af bestyrelsens møde den 18. juni Ad 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Orientering fast punkt Se nedenfor under punkt 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v. Der var ikke andre beslutninger til opfølgning fra sidste møde. Ad 3. Nyt fra formanden og rektor Orientering Formand og rektor orienterede om nyt fra skolen: Peder Østergaard orienterede om, at Aarhus Tech har valgt at navngive en ny htx afdeling på Dollerupvej Aarhus Gymnasium. Det må forventes, at ligheden med Århus Statsgymnasium sammen med den geografiske nærhed vil give anledning til rigtig mange misforståelser. Dorte Fristrup har i starten af september kontaktet Undervisningsministeriet, som har lovet at undersøge det præcise regelgrundlag for nye navne og navneændringer mv. 1

2 Bestyrelsen besluttede at rette officiel henvendelse til Undervisningsministeriet, hvis sagen mod forventning ikke afklares meget hurtigt. Dorte Fristrup orienterede om skolestart 2014, hvor der pt. er 60 elever på venteliste til 1.g. Der er i starten af det nye skoleår en overskridelse af det gældende klasseloft på gennemsnitlig 28 elever pr. klasse med i alt 4 elever. 2 af de 4 elever er omgængere og 2 elever er reelt overtallige, idet der i år har været meget færre udmeldelser hen over sommeren end sædvanligt. Dorte Fristrup forventede, at 1. g årgangen vil komme ned på 280 i løbet af meget kort tid. Bestyrelsen godkendte skolens opgørelse af overskridelse af klasseloft. Der orienteres nærmere om opfølgning på OK 13 i Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt (dagsordenens punkt 4). Dorte Fristrup omdelte en ny PwC s benchmarkanalyse for gymnasier 2013, der til forskel fra den udsendte udgave gør det muligt at sammenligne Århus Statsgymnasium med 12 sammenlignelige institutioner. Rapporten viser, at Århus Statsgymnasium bruger mere end gennemsnittet på undervisningens gennemførelse, og tallene ser pæne ud. Der kan dog udledes et relativt højt lønforbrug pr. årsværk på Århus Statsgymnasium, hvilket skyldes, at skolen har rigtig mange seniorlærere. Thomas Bloch Ravn og Peder Østergaard bemærkede, at de forskellige sammenhænge i revisorrapporten burde fremgå mere tydeligt, fx ved inddragelse af aldersreduktion. Dorte Fristrup orienterede om den bebudede gymnasiereform, hvor det forlyder, at der bliver tale om skærpede adgangskrav, styrket faglighed, herunder matematik b som obligatorisk fag og krav om AAB eller AAA studieretninger. Reformen, der forhandles mellem de politiske partier i efteråret 2014, forventes at træde i kraft fra skoleåret 2015/16. Der er tidligere på året vedtaget en lov om et nyt råd om ungdomsuddannelser. Rådet er nu nedsat, og Dorte Fristrup er udpeget til at sidde med i formandsskabet for det nye ungdomsuddannelsesråd. Undervisningsministeriets pressemeddelelse om det nye råd blev omdelt. Århus Statsgymnasium er udpeget som pilotskole i forbindelse med Undervisningsministeriets datavarehus projekt. Skolen får i den anledning besøg af UNI-C i oktober måned. Ad 4. Ledelsesrapport 2013/14 - opfølgning resultatkontrakt Orientering og drøftelse Peder Østergaard orienterede kort om kravene til proces og dokumentation i forbindelse med bestyrelsens evaluering af rektors resultatkontrakt. Dorte Fristrup gennemgik den udsendte ledelsesrapport, og bestyrelsen drøftede nogle af de præsenterede indsatsområder, herunder IT i undervisningen og pædagogisk IT samt udviklingen i karaktergennemsnit, hvor der bl.a. blev spurgt ind til spansk, kemi og matematik b. Dorte Fristrup forlod lokalet, hvorefter bestyrelsen evaluerede og udmøntede rektors resultatkontrakt for skoleåret : 2

3 Basisrammen, Kerneydelsen: Samarbejdet med grundskolen Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt - samarbejdet er med den skete konsolidering og udvidelse er meget tæt på optimalt. Samarbejdet med de videregående uddannelser skal videreudbygges og formaliseres. Bestyrelsen vurderede, at målet næsten er opfyldt - samarbejdet er veludbygget og i god proces. Internationalisering Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt der er rigtig flotte resultater IT Bestyrelsen vurderede, at der med den etablerede struktur har været en god og forventelig målopfyldelse. Basisrammen, Organisationen: Elevernes studieparathed Bestyrelsen vurderede, at målet næsten er opfyldt skolen ligger fortsat pænt over gennemsnittet, om end enkelte resultater kan skyldes særlige udsving og tilfældigheder Personalet Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt der er opnået et højt og helt bestemt acceptabelt niveau. De fysiske rammer Bestyrelsen vurderede, at målet fuldt ud er opfyldt der er arbejdet benhårdt for at gennemføre de nødvendige tiltag og ændringer. Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens basisramme samlet med 90 pct. Indsatsområderne under henholdsvis Kerneydelsen og Organisation er vægtet ligeligt. Den ekstra ramme Gennemførsel Bestyrelsen vurderede, at målet er tæt på at være opfyldt der arbejdes godt med de iværksatte tiltag. Den nye overenskomst Bestyrelsen vurderede, at målet er tæt på at være opfyldt der er en god proces og en god dialog omkring implementering af den nye overenskomst og iværksættelsen af nye initiativer i forbindelse hermed. Bestyrelsen besluttede at udmønte kontraktens ekstraramme med 80 pct., idet de samlede indsatsområder under henholdsvis Gennemførsel og Den nye overenskomst vægtes ligeligt. Ad 5. Ny resultatkontrakt Beslutning Dorte Fristrup præsenterede det udsendte udkast, som bestyrelsen herefter drøftede. 3

4 Torben Jensen spurgte ind til baggrunden for de valgte indsatsområder og pointerede vigtigheden af, at både elever, lærere og ledelse er involverede i arbejdet. Thomas Bloch Ravn forhørte sig om emner, der måske er valgt fra, og Dorte Fristrup nævnte her som eksempler samarbejde med grundskole og de videregående uddannelser, hvor projekterne er ved at være i god gænge de valgte indsatsområder er udtryk for det, der kræver særlig indsats. Thomas Bloch Ravn bemærkede endvidere, at det kan være relevant at være opmærksom på boblere som f.eks. regeringens udspil om ny gymnasiereform, og den udfordring, som på sigt vil følge folkeskolereformen, hvor eleverne bliver vant til en lang skoledag uden lektier. Dorte Fristrup var enig i, at det er vigtigt at fange boblere og signaler i omgivelserne. Torben Jensen nævnte den fortsatte udfordring med hensyn til udvikling i karatergennemsnit og Anne Storm Rasmussen bemærkede med hensyn til overgang til videregående uddannelse, at det måske kan være et mål blot at følge udviklingen. Peder Østergaard nævnte, at det med hensyn til skrivekompetencer og Knæk koderne er vigtigt at være opmærksom på mulige evalueringskriterier. Torben Jensen bemærkede supplerende, at der gerne må måles på, hvad der konkret virker i undervisning og læring. Bestyrelsen besluttede at lade Peder Østergaard og Dorte Fristrup justere og færdiggøre det foreliggende udkast. Ad 6. Renovering af gårdsplads og idrætsfaciliteter m.v. Orientering/drøftelse/beslutning Peder Østergaard henviste til bestyrelsens beslutning på juni mødet 2014 om at arbejde videre med udbud af renovering af gårdsplads og den nuværende idrætsbygning, med opførelse af ny minihal som option. Der skal nu tages stilling til bygherrerådgivning på projektet og til rammer for økonomi og finansiering. Dorte Fristrup omdelte et notat og orienterede om mulighederne for bygherrerådgivning, hvor der inden for den forventede udgiftssum kan anvendes direkte tildeling. Bestyrelsen valgte arkitektfirmaet Kjaer & Richter som bygherrerådgiver på projektet. Charlotte Ernst orienterede kort om mulig lånefinansiering af projektet og forskellige typer af realkreditlån. Der foreligger godkendelse af lånoptagelse på 35 mio. kr. til projektet fra Realkredit Danmark, hvor skolen i forvejen har et realkreditlån. Peder Østergaard foreslog, som første skridt i en finansieringsplan, at omlægge skolens nuværende 30 årige 4 pct. fast forrentede realkreditlån til et nyt fastforrentet 30 årigt 2,5 pct. realkreditlån med fastlæggelse af det samlede lånebeløb ud fra den nuværende ydelse. Han vurderede, at der indenfor den nuværende ydelse vil være plads til en ekstra lånoptagelse på ca. 7 mio. kr., som dels vil give ekstra likviditet og dels kan anvendes til opstart af det nye projekt. Bestyrelsen tilsluttede sig Peder Østergaards forslag, og besluttede at omlægge skolens nuværende 30 årige 4,0 pct. fastforrentede realkreditlån til et nyt 30 årigt fastforrentet 2,5 pct. realkreditlån, hvis størrelse fastlægges ud fra ydelsen på det nuværende lån. (Realkredit Danmark har efterfølgende oplyst, at der med en ydelse svarende til den nuværende ydelse kan tilbydes et fastforrentet 30 årigt 2,5 pct. lån på ca. 43,5 mio. kr. Indfrielse af det nuværende lån vil beløbe sig til ca. 36,1 mio. kr.) 4

5 Beslutning om størrelse og type af yderlige lånoptagelse til finansiering af de planlagte projekter afventer den forestående projektering og udbud. Bestyrelsen vil på næste møde få forelagt tegninger mv. for projekterne. Ad 7. Fastsættelse af kapacitet til skoleåret 2015/16 Beslutning Bestyrelsen besluttede at fastholde Århus Statsgymnasiums optagelseskapacitet til skoleåret 2015/16 på det aktuelle niveau, det vil sige et nyt optag i 2015 svarende til stx klasser og en samlet kapacitet på 30 klasser. Ad 8. Finanslovforslag 2015 Orientering Dorte Fristrup og Charlotte Ernst orienterede kort om det fremsatte forslag til finanslov for De vigtigste elementer er, at hensættelse til omstillingsreserven er udskudt til 2016, at der gennemføres et socialt taxameter, og at statens tilskud til pædagogikumkandidater omlægges. Hertil kommer en række mindre ændringer og rationaliseringer/effektiviseringer. Med det aktuelle indhold af finanslovforlaget vil skolen skulle spare knap 1 mio. kr. i nutidskroner og ca. 1,5 mio. kr., når der tages hensyn til forventede løn- og prisstigninger. Ad 9. Budgetopfølgning Orientering Charlotte Ernst omdelte budgetopfølgningsrapport og orienterede kort om skolens aktuelle økonomiske status i forhold til det af bestyrelsen godkendte budget for Med hensyn til årsresultatet for 2014 forventes der for så vidt angår skolens ordinære budget nogenlunde balance, om end der fortsat er en række budgetusikkerheder. Den netop afsluttede skimmelsanering forventes at give et underskud på ca. 4 mio. kr., som vil blive udgiftsført over driften i Det vil sige, at skolen alt i alt, som følge af skimmelsaneringen, kommer ud med et meget stort driftsunderskud i Ad 10. Evt. Andreas Ibsen takkede af efter 2 år i bestyrelsen som elevrepræsentant, og bestyrelsen takkede for indsatsen! Bestyrelsesmødet den 5. november 2014 flyttes ny dato fastlægges pr. mail. Peder Østergaard takkede for et godt møde. 5

6 Godkendt af bestyrelsen på møde den 4. november 2014: Rektor Dorte Fristrup Peder Østergaard Thomas Bloch Ravn Ejgil Rahbek Formand Torben Jensen Anne Storm Rasmussen Helle Richardt Per Jensen Jesper T. Laursen Noah F. Nayberg 6

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts

Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014. Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Ad 1a Konstituering. Ad 2 underskrift af referat fra den 20 marts Referat bestyrelsesmøde den 11 juni 2014 Tilstede: Niels Christian Sidenius, Jørgen Lang, Jette Bjørn Hansen, Anne Lund, Kristine Birgitte Rasmussen, Morten Sørensen, Casper Brøndum Veile, Lone Sandholdt

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium Mandag d. 30. juni 2014 kl. 16.00 ca. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra møde 0 er godkendt og underskrevet ved rundsendelse af referatet.

Læs mere

Budget 2015. Århus Statsgymnasium

Budget 2015. Århus Statsgymnasium Århus Statsgymnasium 24. marts 2015 j.nr. 2241/CE Budget 2015 Århus Statsgymnasium 1. Indledning I det følgende beskrives de aktuelle forventninger til budget 2015 for Århus Statsgymnasium. Det er bestyrelsen,

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård

Referat. Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård 1 of 18 Referat Udvalget for familie og institutioner (FI) Udvalgsmøde FI Mandag den 08. juni 2015 Kl. 14:00 Pindstrupskolen Skolevej 1, 8550 Ryomgård Medlemmer Per Zeidler (I) Jesper Yde Knudsen (Ø) Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde mandag den 30. september kl. 15.00 17.30 Deltagere: Mette Ebbesen, Johan P. Hansen, Nicolaj Bang, Nanna Frost, Augusta Kirkeby, Søren Schaal, Peter Hall, Henrik Deichmann, Hans

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014

Referat af CG-bestyrelsesmøde. onsdag d. 5. februar 2014 Referat af CG-bestyrelsesmøde onsdag d. 5. februar 2014 Til stede: Benny Dylander, Torben Monefeldt, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, August Lohse, Jonathan Tümmler, Jens

Læs mere

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt.

Punkt 5 og 6 fremrykkes til punkt 4 og 5, da Kent Thomsen melder forfald til en del af mødet. Dagsorden i øvrigt godkendt. Bestyrelsesmøde fredag d. 5. december 2014 Til stede: John Clausen, Kent Thomsen, Søren Stubkjær Pedersen, Stine Nørlund, Martin Kristensen, Anne- Mette Thorøe, John Frederiksen, Mikkjal Helmsdal, Kristian

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302.

Ved afbud efter kl. 15.00 kan der ringes direkte på tlf. nr. 4511 5303 eller på tlf. nr. 4511 5302. Rødovre Gymnasium Bestyrelsen Rødovre Gymnasium Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde Hendriksholms Boulevard 28 2610 Rødovre EAN 5798-000-557-963 Telefon +45 45 11 53 00 Telefax +45 45 11 53 01 rg@rg.dk

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere