Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet"

Transkript

1 Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden Efter fremsendelse af ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden , er Randers Kmmune blevet anbefalet at fremsende en ny ansøgning, hvr der i højere grad fkuseres på: Udarbejdelse af visitatinsretningslinjer til graduerede rehabiliteringstilbud Etablering af avancerede rehabiliteringstilbud i samarbejde med specialiserede tilbud Implementering af frløbsprgrammets anbefalinger vedr. implementering g udvikling Øget/frmaliseret tværkmmunalt samarbejde fr at sikre tilstrækkeligt beflkningsgrundlag Kmpetenceudvikling blandt udvalgte nøglemedarbejdere Samarbejde med reginen m lkal implementering af frløbsprgrammet I denne reviderede ansøgning er de anførte punkter indarbejdet g budgettet er tilrettet. 1

2 Indhldsfrtegnelse 1. Indledning Frekmst af erhvervet hjerneskade i Randers Kmmune Nuværende tilbud til brgere i Randers Kmmune Frløbsprgrammets anbefalinger vedr. implementering g udvikling, g hvrdan disse anbefalinger på nuværende tidspunkt er implementeret i Randers Kmmune Frtsat implementering af Frløbsprgrammets anbefalinger fr implementering g udvikling Frmål med prjektet Målepunkter Målgrupper Interessenter / samarbejdspartnere Organisering Prjektindhld Udvikling af skabeln g udarbejdelse af kmmunal rehabiliteringsplan Udarbejdelse af visitatinsretningslinjer Etablering af avancerede tilbud i et kmpetencecenter Tvhlderfunktin Kmpetenceudvikling Eksternt samarbejde Tids- g handleplan Dkumentatin g evaluering Frmidling Øknmi Prjektets frtsættelse efter prjektperiden

3 1. Indledning Randers Kmmune arbejder fr nuværende på at udvikle en ny samlet plan fr udvikling af rehabiliteringstilbuddet fr brgere med erhvervet hjerneskade. Dette arbejde fregår på tværs af frvaltningsmråderne. Planen vil mhandle såvel tilbud til brgere g pårørende sm kmpetenceudvikling af persnale g rganisering i frhld til samarbejde g øknmi. Hensigten er, at der skal være et ensartet serviceniveau fr målgruppen, g at kvaliteten sikres i indsatsen. Udviklingsarbejdet i Randers Kmmune bygger på Frløbsprgram fr rehabilitering af vksne med erhvervet hjerneskade 1, på WHO s retningslinjer fr rehabilitering 2 g på rehabiliteringsbegrebet, sm det beskrives i Hvidbg m rehabiliteringsbegrebet 3. I rehabiliteringsindsatsen skal der være fkus på brgerens hele livssituatin g hverdagsliv. Indsatsen skal krdineres, dels mellem enkelte specialistydelser g dels mellem de invlverede frvaltninger Frekmst af erhvervet hjerneskade i Randers Kmmune En sundhedsprfil fr Randers Kmmune fra 2010 viser, at ca. 900 brgere har haft en hjerneblødning eller bldprp i hjernen 4. Det skønnes, at der i Randers Kmmune vil være ca. 185 nye tilfælde m året af erhvervet hjerneskade, pstået sm følge af appleksi, tilgrænsende lidelser eller sm følge af traume. Af de nytilkmne vil ca. 30 % være under 65 år, svarende til ca. 55 brgere. Det antages, at ca. 110 af de nytilkmne har et rehabiliteringsbehv. Tallene vedrørende nye tilfælde udgør et grft skøn, idet der ved beregningen ikke er taget hensyn til alderssammensætning mm. i kmmunen Nuværende tilbud til brgere i Randers Kmmune. Randers Kmmunes nuværende indsats verfr brgere med erhvervet hjerneskade varetages af en række tilbud g myndighedsmråder. Målet har været at etablere frskellige tilbud på hjerneskademrådet, sm dækker behvet både i frhld til hjem, arbejde g fritid. Det er hensigten, at brgerne plever et sammenhængende tilbud, g der samarbejdes bredt g på tværs af frvaltningerne m indsatsen. Til drøftelse af kmplekse brgersager blev der i 2010 prettet Krdinatinsteam fr senhjerneskadede bestående af fag - g myndighedspersner, ligesm der er etableret et netværk af fagpersner, der tager generelle prblemstillinger p. 1 Sundhedsstyrelsen. Frløbsprgram fr rehabilitering af vksne med erhvervet hjerneskade. Kap Wrld Health Organizatin. Cmmunity-based rehabilitatin (CBR) Rehabiliteringsfrum Danmark g Marselisbrgcentret. Rehabilitering i Danmark - Hvidbg m rehabiliteringsbegrebet Center fr Flkesundhed. Hvrdan har du det? Sundhedsprfil fr regin g kmmuner Videnscenter fr Hjerneskade. Værktøjskasse. 3

4 Randers Kmmunes tilbud til brgere med senhjerneskade mfatter fr nuværende: Frløbskrdinatr fr senhjerneskadede (siden 2008) Center fr specialundervisning af vksne Bstøtte til senhjerneskadede Aktivitets- g samværstilbud til senhjerneskadede Erg - g fysiterapeuter i Randers Sundhedscenter g på mrådecentrene, sm varetager genptræning via genptræningsplan samt vedligehldende træning. Tilbud til pårørende i frm af temaaftener, samtalegrupper g nyhedsmail Aktiviteter i samarbejde med Hjerneskadefreningen g AOF 1.3. Frløbsprgrammets anbefalinger vedr. implementering g udvikling, g hvrdan disse anbefalinger på nuværende tidspunkt er implementeret i Randers Kmmune I den nuværende indsats er der fkus på anbefalinger vedrørende implementering af Sundhedsstyrelsens Frløbsprgram fr rehabilitering af vksne med erhvervet hjerneskade 6. I det følgende redegøres fr, hvad der allerede er implementeret i frhld til anbefalingerne. Plan fr implementering af frløbsprgrammet I Regin Midtjylland er der etableret et Hjerneskadesamråd med repræsentatin fra reginens sygehuse, det sciale mråde, praktiserende læger g kmmuner. I Hjerneskadesamrådet samarbejdes der m at udarbejde planer fr implementering af frløbsprgrammet, herunder m fælles ansøgning fra kmmunerne i frhld til puljemidler. I Randers Kmmune er der nedsat en arbejdsgruppe, bestående af ledere fra myndighedsmråderne g fra tilbuddene til de hjerneskadede samt af frløbskrdinatren fr senhjerneskadede. Arbejdsgruppen skal sikre, at der udvikles en samlet plan fr udvikling af senhjerneskademrådet i Randers Kmmune. Der arbejdes p.t. med at beskrive et kmmissrium, nuværende tilbud, udfrdringer samt visin fr en samlet plan fr mrådet. Tværsektrielt samarbejde Regin Midtjylland har sm den eneste regin udarbejdet en særskilt sundhedsaftale på hjerneskademrådet. Hjerneskadesamrådet har taget initiativ til, at der blev udarbejdet en sundhedsfaglig aftale på mrådet, sm supplement til den generelle aftale. Frløbskrdinatren fra Randers Kmmune medvirkede ved udarbejdelsen af sundhedsaftalerne m vksne med erhvervet hjerneskade. I frhld til Rammeaftaler med reginen efterlever Randers Kmmune de anbefalinger, der er beskrevet i Frløbsprgrammet. 6 Sundhedsstyrelsen. Frløbsprgram fr rehabilitering af vksne med erhvervet hjerneskade. Kap

5 Randers Kmmune deltager på ledelsesniveau i det tværsektrielle samarbejde i Kntaktpersnsudvalget i Hspitalsklyngen mkring prcedurer fr mdtagelse, udskrivning, verlevering g samarbejde. Graduerede rehabiliteringstilbud I Randers Kmmune samarbejdes der med specialiserede rehabiliteringstilbud mkring enkeltsager. Det drejer sig m samarbejde med Hjerneskadecentret i Aarhus i frbindelse med jbafklaring, g m samarbejde med reginale institutiner ved behv fr dag- g døgntilbud på avanceret niveau. Hjerneskadekrdineringsfunktin Siden 2008 er der i Randers Kmmune ansat en frløbskrdinatr, der varetager pgaver sm beskrevet i frløbsprgrammet. Det drejer sig m: Kntakt g krdinering af tilbud til brgere g pårørende Kmmunal tvhlderfunktin Tværfagligt samarbejde Kntakt til hspital g relevante aktører Medvirker til kmpetenceudvikling g udvikling i kmmunalt regi Samarbejder med andre kmmuner g med krdinatrer i et landsdækkende netværk Fungerer sm tvhlder i krdinatinsteam Kmpetenceudvikling Medarbejdere i Randers Kmmune har deltaget i kursusfrløb i neurpædaggik på tværs af kmmuner, arrangeret af Hjerneskadesamrådet g afviklet af Hammel Neurcenter g reginale tilbud. Via en fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland til puljen vedr. styrket genptræning g rehabilitering fr persner med erhvervet hjerneskade vil der blive uddannet medarbejdere i hjernens funktin, skader g rehabilitering samt afhldt faglig supervisin. I nærværende prjekt ansøges m midler til yderligere fagspecifik uddannelse. Mnitrering I Randers Kmmune registreres genptræningsplaner i landsdækkende elektrnisk indberetningssystem. I frbindelse med krtlægning af mrådet blev der i Randers Kmmune i 2011 lavet en pgørelse ver antallet af brgere med senhjerneskade g frdelingen af brgerne i frhld til frvaltning. Frskning g udvikling Randers Kmmune deltager i udviklingsarbejde i Hjerneskadesamrådet, via sundhedsaftalerne, i klyngesamarbejdet g i kmmunens arbejdsgruppe mkring udvikling af mrådet. 5

6 1.4. Frtsat implementering af Frløbsprgrammets anbefalinger fr implementering g udvikling I frbindelse med udarbejdelsen af en samlet plan fr udvikling af rehabiliteringstilbuddet, herunder yderligere indarbejdelse af anbefalingerne vedrørende implementering g udvikling af frløbssprgrammet, vil nærværende prjekt kunne bidrage med følgende: Metdeudvikling i frhld til udarbejdelse af en kmmunal rehabiliteringsplan fr den enkelte brger. Planen skal tage udgangspunkt i den tværfaglige status, der udarbejdes på de specialiserede sygehuse. Planen skal afspejle brgerens behv, beskrive mål med indsatsen g tidsramme samt sikre implementering g frankring på tværs af frvaltningsmråderne. Udarbejdelse af visitatinsretningslinjer til graduerede rehabiliteringstilbud. Etablering af avancerede rehabiliteringstilbud i samarbejde med specialiserede tilbud, herunder Hjerneskadecentret i Aarhus. Effektivisering af den interdisciplinære indsats med henblik på nedsættelse af ventetiden fr brgeren til diverse ydelser. Dette søges pnået gennem udarbejdelse af en kmmunal rehabiliteringsplan ved krdineret visitatin, fast mødestruktur g fælles supervisin. Frbedring af brgerens plevelse af sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen, herunder erfaringer med en tvhlderfunktin. Øget / frmaliseret tværkmmunalt samarbejde fr at sikre tilstrækkeligt beflkningsgrundlag. Kmpetenceudvikling blandt udvalgte nøglemedarbejdere. Via en samlet bevilling til kmmunerne i Regin Midtjylland fra puljen vedr. styrket genptræning g rehabilitering fr persner med erhvervet hjerneskade vil der blive uddannet medarbejdere, sm får en bredere viden mkring hjernens funktin, skader g rehabilitering. Herudver skal der tilrettelægges en neurfaglig pkvalificering af en udvalgt gruppe medarbejdere samt sagssupervisin i frhld til mderat skadede brgere. I frhld til udvikling af indsatsen samarbejdes med MarselisbrgCentret mkring evaluering af nærværende prjekt. 6

7 2. Frmål med prjektet Det verrdnede frmål med prjektet er at udvikle kmmunens indsats verfr brgere med erhvervet hjerneskade i frhld til, at brgeren plever et sammenhængende g krdineret rehabiliteringsfrløb. Frmålet er desuden, at det nuværende tilbud effektiviseres, at der udvikles g afprøves nye løsninger, g at brgeren mdtager det ptimale tilbud tidligt i rehabiliteringsfrløbet med henblik på at begrænse afhængigheden af ffentlige ydelser. Frmålet pnås ved: 1. Metdeudvikling i frhld til udarbejdelse af tværfaglig rehabiliteringsplan Knkrete mål: I. At der udvikles en skabeln fr tværfaglig kmmunal rehabilitering af brgere med erhvervet hjerneskade i Randers Kmmune, samt at der indsamles erfaringer med skabelnens anvendelse i praksis. Skabelnen, der har ICF-klassifikatinsmdellen 7 sm referenceramme, skal tydeliggøre fælles mål g delmål. II. At rehabiliteringsplanen tager udgangspunkt i hspitalets genptræningsplan, at den mfatter individuelle mål, g at brgeren plever indsatsen sm fleksibel g helhedsrienteret. III. At der udarbejdes visitatinsretningslinjer til de graduerede tilbud, dvs. tilbud på generelt, avanceret eller specialiseret niveau. IV. At der etableres avancerede rehabiliteringstilbud i et kmpetencecenter i Randers Kmmune i samarbejde med specialiserede tilbud V. At der indføres en tvhlderfunktin, g at brgernes g pårørendes erfaringer med funktinen beskrives. VI. At ventetiden fr brgeren til de frskellige ydelser i indsatsen er nedsat i frhld til ventetiden i den nuværende indsats VII. At det tværfaglige samarbejde udvikles g styrkes, g at samarbejdet med relevante patientfreninger understøttes med henblik på støttende tilbud til brgere g pårørende. VIII. At der etableres et frmaliseret samarbejde med andre kmmuner med henblik på at pnå et større beflkningsgrundlag 2. Gennemførelse af neurfaglig kmpetenceudvikling ved Nøglepersnuddannelse m hjernens funktin, skader g rehabilitering til ca. 25 medarbejdere 8 Styring af ca. 10 kmplekse sager 9. Kmpetenceudvikling til avanceret niveau fr en udvalgt gruppe af medarbejdere (ca. 20). Inddragelse af neurpsyklgisk viden i frm af sagssupervisin på sager i relatin til brgere med hjerneskade af let til mderat grad (ca. 10). 7 Wrld Health Organisatin. ICF - Internatinal Klassifikatin af Funktinsevne, Funktinsevnenedsættelse g Helbredstilstand. Se: 8 Se nærmere i fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland, Bilag 1 9 Se nærmere i fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland, Bilag 1 7

8 3. Målepunkter Alle brgere, der udskrives fra hspitalet, har i løbet af prjektperiden fået udarbejdet en kmmunal rehabiliteringsplan Tvhlderfunktinen er implementeret i løbet af 2012, g funktinen har været taget i brug verfr alle brgere med rehabiliteringsplan 80 % af brgerne g de pårørende plever indflydelse / invlvering i frhld til planlægning g gennemførelse af frløbene, samt plever indsatsen sm fleksibel g helhedsrienteret Brgerens ventetid til de enkelte elementer i indsatsen, målt på udvalgte brgerfrløb, er nedsat med 25 % i frhld til ventetiden før prjektet Der er gennemført ca. 45 kmpetenceudviklingsfrløb, hvr medarbejdere har neurfaglige kmpetencer ver grundniveau Der er gennemført 10 sagssupervisiner på de lette til mderat skadede brgere Der er gennemført 10 supervisiner i frhld til kmplekse brgersager 80 % af de adspurgte, invlverede medarbejdere plever samarbejdet sm styrket Patientfreningerne plever samarbejdet sm styrket. 4. Målgrupper Målgrupperne fr prjektet er årige brgere med erhvervet hjerneskade med bpæl i Randers Kmmune, g sm henvises til kmpetencecentret. Det drejer sig m ca. 55 brgere m året, hvraf ca. 45 af disse frventes at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Udvalgte medarbejdere, der arbejder med målgruppen af brgere i kmpetencecentret g i Randers Kmmune i øvrigt Brgere med relevante prblemstillinger fra Mariagerfjrd Kmmune 8

9 5. Interessenter / samarbejdspartnere Skal invlveres i prjektet Brgere Sundhedschef, Rehabiliteringsenheden, Ældremrådet Scialchef g scialmrådet Afdelingsleder fr sygedagpengeafsnittet g Jbcentret Visitatinschef g Visitatin MarselisbrgCentret, Aarhus Skal høres g tages i ed mkring væsentlige beslutninger vedrørende prjektet Styregruppen Skal infrmeres g delvist invlveres Hjerneskadecentret, Aarhus Patientfreningerne, Hjernesagen g Hjerneskade - freningen Pårørende Handicaprådet i Randers Kmmune Skal rienteres Brgere g medarbejdere i Randers Kmmune Byrådet, Randers Kmmune 6. Organisering Sundhedschefen har det verrdnede ansvar fr prjektets gennemførelse g øknmi. Fr at sikre den tværfaglige frankring nedsættes en styregruppe med ledelsesrepræsentatin fra frvaltningsmråderne: Sundhed, Visitatin, Scial g Arbejdsmarked, g med andre relevante samarbejdspartnere, herunder en prjektkrdinatr g frløbskrdinatren fr senhjerneskadede. Styregruppen træffer de verrdnede beslutninger i prjektet. Styregruppen skal løbende vervåge, m indsatsen bevæger sig i den rigtige retning. Derudver nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra patientfreningerne g andre interessenter, se skema i fregående afsnit. Følgegruppen mødes 4 gange i løbet af prjektperiden g skal se på parametre fr bedre krdinering g nedsættelse af ventetiden, samt være med til at sikre en bredere delagtiggørelse g gdwill i frhld til frtsættelse af prjektet efter prjektperidens udløb. Følgegruppen skal medvirke til styrket samarbejde g understøtte med relevante tilbud. Prjektkrdinatren har ansvar fr at sikre kntinuitet i det krdinerende samarbejde i frhld til prjektplanen. Prjektkrdinatren har det daglige ansvar fr prjektets gennemførelse i henhld til prjektbeskrivelsen g fr løbende rientering til styregruppen g samarbejdspartnere m prjektets fremdrift. Prjektkrdinatren har base i kmpetencecentret g refererer til lederen af det specialiserede dagmråde. 9

10 7. Prjektindhld 7.1. Udvikling af skabeln g udarbejdelse af kmmunale rehabiliteringsplaner Prjektkrdinatren udarbejder i samarbejde med styregruppen g relevante fagpersner en skabeln fr en kmmunal rehabiliteringsplan samt den efterfølgende implementering. Skabelnen udarbejdes med ICFklassifikatinsmdellen 10 sm referenceramme, g den skal tydeliggøre fælles mål g delmål. Der vil blive tale m at inddrage mråder sm helbredstilstand/sygdm, krppens funktin g anatmi, aktiviteter, deltagelse samt påvirkning fra mgivelsesfaktrer g persnlige faktrer. I frbindelse med udarbejdelse af skabelnen skal det sikres, at rehabiliteringsplanen tager udgangspunkt i hspitalets genptræningsplan, g at den mfatter individuelle mål. Samtidig skal skabelnen kunne danne grundlag fr dkumentatin g evaluering af indsatsen. Prjektkrdinatren skal sikre, at den kmmunale rehabiliteringsplan udarbejdes i samarbejde med brgeren g af det persnale, der er relevant fr den enkelte brgers rehabilitering. Krdinatinsteamet indgår her med faglig sparring m kmplekse sager. Rehabiliteringsplanen er en tidsbegrænset plan, der gælder i den peride, ydelserne løber. Planen skal beskrive individuelle mål g delmål, g skal tilgdese brgerens ønsker g behv, så der ydes specialiseret hjælp g støtte på rette tidspunkt, g så unødig ventetid undgås. De fælles mål i rehabiliteringsplanen, g det faktum, at planen er udarbejdet i et fagligt fællesskab, vil betyde en større fleksibilitet i tilbuddene g muliggøre, at de frskellige elementer i indsatsen krdineres g ydes frtløbende. Prjektkrdinatren skal frestå g sikre det faglige samarbejde m rehabiliteringsplanen, g har derfr et indgående kendskab til brgerfrløbene. Brgerens rehabiliteringsplan skal løbende evalueres g justeres Udarbejdelse af visitatinsretningslinjer Prjektkrdinatren igangsætter samarbejdet med myndighedsmrådet mkring udarbejdelse af visitatinsretningslinjer til graduerede rehabiliteringstilbud fr brgere med senhjerneskade, så indsatsen kan målrettes fra starten. De retningslinjer, der skal udarbejdes, skal mfatte følgende mråder: Sværhedsgrad af hjerneskade Let Mderat Svær 10 Wrld Health Organisatin. ICF - Internatinal Klassifikatin af Funktinsevne, Funktinsevnenedsættelse g Helbredstilstand. Se: 10

11 Kmpleksitet af indsatsen Omfanget af indsatser Tidsrammen fr frløbet Faglige kmpetencer Kmmunale Specialiserede / reginale Visitatinen skal fregå sm vist i Mdel fr krdineret senhjerneskadevisitatin, Bilag 2, hvraf det fremgår, at visitatinen til ydelser fregår sm en samlet visitatin i frhld til de relevante myndighedsmråder Etablering af avancerede tilbud i et kmpetencecenter Et kmpetencecenter skal danne rammen m de avancerede tilbud, der skal etableres i samarbejde med specialiserede tilbud. Kmpetencecentret skal, sm nget nyt, danne rammen m et tættere samarbejde mellem de eksisterende tilbud, sm fr nuværende består af fragmenterede elementer. De medarbejdere, sm arbejder med rehabilitering af målgruppen, dvs. fysiterapeuter, ergterapeuter, neurpædagger, talepædagger, speciallærere, scialrådgivere g jbknsulenter, skal samles i kmpetencecentret, der rent fysisk vil bestå af eksisterende lkaler i Randers Kmmune. Medarbejdergruppen vil mfatte persner. I kmpetencecentret tilbydes træning på avanceret niveau, g der vil blive inddraget specialuddannede terapeuter. Der vil i kmpetencecentret blive iværksat neurundervisning, g der vil blive tilbudt individuel g hldbaseret taletræning i samarbejde med speciallærere, sm anbefalet i MTV-rapprt 11. Kmpetencecentrets scialrådgiver g jbknsulent samarbejder med neurpsyklg fra Hjerneskadecentret, Aarhus, m at lave udplacering på arbejdsmarkedet fr brgerne. Samarbejdet fregår lkalt i Randers, g Randers Kmmune fretager selv udplaceringen. Endelig vil kmpetencecentret danne ramme m aktivitetstilbud, der kan være med til at styrke brgeren i hverdagslivets gøremål, såsm køkken- g værkstedsaktiviteter. Frløbskrdinatren fr senhjerneskadede vil arbejde tæt sammen med kmpetencecentret. Frløbet fr brgeren i kmpetencecentret er skitseret i Figur Sundhedsstyrelsen. Hjerneskaderehabilitering en medicinsk teknlgivurdering. Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdkumentatin

12 Figur 1. Eksempel på brgerfrløb i kmpetencecenter i Randers Kmmune Tidslinje Praktisk hjælp Persnlig hjælp Udskrivning fra hspital Kmmunal rehabiliteringsplan Fysiterapi Ergterapi Taletræning Neurundervisning Kmpetencecenter Aktivitetstilbud Jbafklaring Praktik Hjemmevejledning 7.4. Tvhlderfunktin Tvhlderfunktinen tildeles en central persn fra kmpetencecenteret, der er i tæt kntakt med brgeren på det pågældende tidspunkt, g vil blive tilrettelagt sm anbefalet af Sundhedsstyrelsen. Tvhlderen har den primære kntakt til de brgere, der får udarbejdet en rehabiliteringsplan, g har kntakt til pårørende. Tvhlderen krdinerer tilbuddet til brgeren i frhld til andre faggrupper g tager initiativ til revurdering af rehabiliteringsplanen. 12

13 7.5. Kmpetenceudvikling Kmpetenceudvikling af medarbejdere er et vigtigt fkusmråde i frhld til at kunne yde en kvalificeret indsats på mrådet i Randers Kmmune. Kmpetenceudviklingen tilrettelægges i frhld til: Nøglepersner En gruppe på ca. 25 medarbejdere (nøglepersner) gennemgår et uddannelsesfrløb m hjernens funktin, skader g rehabilitering. Til dette uddannelsesfrløb har Randers Kmmune mdtaget midler via en fælles ansøgning fra alle kmmunerne i Regin Midtjylland 12. Styring af kmplekse sager Randers Kmmune deltager desuden i en reginal uddannelse i frhld til styring af kmplekse sager 13. Mdulet er rettet md medarbejdere i krdinerende funktiner/krdinatrer, g skal styrke medarbejdernes kmpetencer i frhld til at kunne styre de kmplekse sagsfrløb med mange aktører, både internt i kmmunen g eksternt i frm af private - g reginale leverandører. Uddannelsen tager udgangspunkt i ca. 10 kmplekse sager. Kmpetenceudvikling til avanceret niveau I nærværende prjekt ansøges m midler til yderligere et kmpetenceudviklingsfrløb fr en gruppe på ca. 20 medarbejdere. Medarbejderne kmpetenceudvikles til at varetage den neurfaglige indsats. Kurserne skal være fagspecifikke, så deltagerne pkvalificeres til at kunne yde en indsats på avanceret niveau verfr brgerne. Kmpetenceudviklingen retter sig således md en anden gruppe end de nøglepersner, der mtales i den fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland. Kmpetenceudviklingen vil ske på kurser udbudt af specialiserede tilbud (f.eks. Hammel Neurcenter eller Vejlefjrd), g indhldet vil kunne mhandle mundstimulatin, styrketræning af hemiplegikere, IT-hjælpemidler, kmmunikatin med hjerneskadede mm. Sagssupervisin Persnalet i kmpetencecentret vil få tilbud m gruppesupervisin af neurpsyklg fra Hjerneskadecentret, Aarhus. Supervisinen vil være sagssupervisin vedrørende ca. 10 brgere med hjerneskade af let til mderat grad, der er henvist til kmpetencecentret, g sm får udarbejdet kmmunal rehabiliteringsplan. Der er således ikke tale m støtte til akutte situatiner, men m støtte til at få indarbejdet den neurpsyklgiske viden i en langsigtet rehabiliteringsplan. Der vil blive tale m 2 timers sagssupervisin pr. gang samt frberedelse. 12 Se nærmere i fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland, Bilag 1 13 Se nærmere i fælles ansøgning fra kmmunerne i Regin Midtjylland, Bilag 1 13

14 7.6. Eksternt samarbejde Prjektkrdinatr frestår udviklingen af et frmaliseret samarbejde med andre kmmuner med henblik på at pnå et større beflkningsgrundlag fr en rehabiliteringsindsats. Inden prjektstart har der været etableret kntakt med megnskmmuner i frhld til henvisning til rehabiliteringsfrløb i Randers Kmmune. Der har således været rettet henvendelse til kmmunerne Nrdjurs, Syddjurs, Favrskv, Vibrg g Mariagerfjrd. Indtil videre har Mariagerfjrd Kmmune vist interesse, g der er mulighed fr at Nrddjurs Kmmune får behv fr et samarbejde med Randers Kmmune. Et samarbejde vil tage udgangspunkt i hjemkmmunens verrdnede rehabiliteringsplan fr brgeren, hvrefter persnalet i Randers Kmmunes kmpetencecenter står fr gennemførelse af planen. Persnalet i kmpetencecentret justerer planen løbende g i samarbejde med hjemkmmunen. Prjektkrdinatr indgår i samarbejde med relevante patientfreninger m støttende tilbud til brgere g pårørende. Samarbejdet vil mfatte jævnlige møder, f.eks. 2 gange årligt, hvr der gensidigt infrmeres m behv g tilbud. 8. Tids- g handleplan Når bevillingstilsagn er mdtaget, gennemføres en ansættelsesprces med henblik på ansættelse af prjektkrdinatr. 1. august 2012: Prjektet igangsættes Prjektkrdinatren udarbejder sammen med samarbejdspartnerne en detaljeret plan fr prjektet 1. ktber 2012: Kmpetencecentret er etableret Sagssupervisin starter 1. nvember 2012: Skabelnen er færdigudviklet g implementeringen er påbegyndt Tvhlderfunktinen er implementeret September 2013: Midtvejsrapprt udarbejdes 1. februar 2015: Udarbejdelse af slutrapprt påbegyndes 1. maj 2015: Prjektet afsluttes 9. Dkumentatin g evaluering Evalueringen gennemføres af en ekstern evaluatr, MarselisbrgCentret, Aarhus, der i starten af prjektperiden udarbejder en evalueringsplan med udgangspunkt i målbeskrivelsen. Prjektkrdinatr inddrages i dataindsamlingen. 14

15 10. Frmidling Der udgives løbende et nyhedsbrev m prjektets fremdrift. Resultaterne fra prjektet frmidles via rapprt til samarbejdspartnere g andre interesserede samt via plæg, temamøder g/eller knference. Rapprten ffentliggøres på hjemmeside, g der udsendes pressemeddelelse. 11. Øknmi Budget fr prjektet: Budgetpst Indhld Egenfinansiering kr. Ansøgt beløb kr. Udvikling af kmpetencecenter, herunder rehabiliteringsplan Løn til 1 prjektkrdinatr (fuld tid) Løn til 5 terapeuter, 2 lærere, 1 pædagg g 1 talepædagg (6 fuldtidsstillinger) Løn til 1 jbknsulent (2 dage/uge) Løn til 1 scialrådgiver (½ dag /uge) Udviklings-/temadage Kmpetenceudvikling, herunder sagssupervisin Fagspecifik kmpetenceudvikling af 20 medarbejdere supervisiner Fælleskmmunal kmpetenceudvikling i Regin Midt * Mødevirksmhed v. samarbejde m udvikling af tilbud g v. kmpetenceudvikling / sagssupervisin Samarbejde med Hjerneskadecentret, Aarhus Transprt fr eksterne samarbejdspartnere Timefrbrug svarende til ¾ årsværk Bistand i frbindelse med udplacering på arbejdsmarkedet Ekstern evaluering Databearbejdning, analyse g rapprt Frmidling I alt *Mdtages via en fælles bevilling til kmmunerne i Regin Midt Til det 3-årige prjekt ansøges der således Indenrigs- g Sundhedsministeriet m: kr kr. = kr. 15

16 12. Prjektets frtsættelse efter prjektperiden Den samlede indsats på senhjerneskademrådet i Randers Kmmune vil efter prjektperidens udløb blive tilrettet i frhld til de erfaringer g resultater, der er pnået i prjektet. Den skabeln, der udvikles i prjektet, vil fremver blive anvendt ved udarbejdelse af rehabiliteringsplaner, kmpetencecentret g tvhlderfunktinen vil blive videreført, g der vil blive lagt p til frtsat samarbejde med specialiserede tilbud g andre kmmuner. Kntaktpersn fr prjektet: Lene Jensen, sundhedschef, Randers Kmmune Tlf: Mail: Randers d. 1. Februar Kntaktpersn fr prjektet - underskrift 16

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium; Styregruppe

Kommissorium; Styregruppe Kmmissrium; Styregruppe Prjekt Opkvalificering af reginen til bæredygtigt byggeri I det efterfølgende præciseres kmmissrier fr prjektets styregruppe. I frbindelse med det udarbejdede kmmissrium skelnes

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Projektskitse Verdensarv Vadehavet

Projektskitse Verdensarv Vadehavet Prjektskitse Verdensarv Vadehavet Baggrunden. Den danske del af Vadehavet er udpeget sm verdensarv g verdensarven bliver det fremtidige fkus fr det frpligtende samarbejde med Tyskland g Hlland m Vadehavet

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet

Funktionsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Funktinsbeskrivelse Ledelsessekretariatet Overrdnet beskrivelse af sekretariatets arbejdspgaver Ledelsessekretariatets verrdnede frmål er at servicere g administrativt understøtte UCN s øverste ledelse

Læs mere

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning

Forslag til ny tekst i e-dok dokumenter om genoptræning Frslag til ny tekst i e-dk dkumenter m genptræning Titel: Genptræning, Sundhedsaftale 2015-2018, reginal retningslinje Frmål Dkumentet beskriver de nye indsatser, sm fremgår af Bekendtgørelse m genptræningsplaner

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet

Region Nordjylland rehabilitering på hjerteområdet Jette Bangshaab, UCN Januar 2013 Regin Nrdjylland rehabilitering på hjertemrådet Hjerterehabilitering på udvalgte sygehuse g kmmuner i regin Nrdjylland 1. Indhld 1. Indhld... 2 2. Prjektansvarlige... 2

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen

MØDEDELTAGERE Formand: Lise Lotte Due Næstformand: Hanne Vedersø Rigmor Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Ældrerådet Mandag den 6.10.2014 kl. 09:15 12:30 i lkale F2 på Rådhuset MØDEDELTAGERE Frmand: Lise Ltte Due Næstfrmand: Hanne Vedersø Rigmr Nielsen Vibeke Davids Hansen Erik Nielsen Christian Heiberg Ole

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Haderslev Kommune Pædaggisk Assistent Uddannelse Til institutiner med elever ansat på den pædaggiske assistentuddannelse i Haderslev Kmmune Infrmatinspjece til praktiksteder 3. udgave 2012 Pædaggisk Assistent Uddannelse

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg

Referat af styringsdialogmøde 2011 med Boligforeningens AAB om afdelingerne på Frederiksberg Mødet blev afhldt Rådhus. Fra Bligfreningen AAB: Direktør Christian Høgsbr, gruppeleder Henrik Schultz g kundechef Pia Skv. Fra Frederiksberg Kmmune: Leder af Byggeri g Arkitektur Luise Rsendahl Henriksen,

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch

Deltagere: Brian Errebo-Jensen (formand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard, Annemarie Svenningsen, Hanne Munch Referat Referat af møde i: Dat fr møde: Etisk udvalg 13. ktber 2012 Fr referat: Dat fr udarbejdelse: Karen Langvad 30. ktber 2011 Deltagere: Brian Erreb-Jensen (frmand), Alik Weintraube, Jeanette Præstegaard,

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Reginspsykiatri Hrsens, afsnit O2 Mdul 11 Sygeplejerskeuddannelsen i Hrsens: Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Reginspsykiatri Hrsens Sundvej 30 8700 Hrsens Afsnit

Læs mere

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark

Oversigt over Odense Kommunes sundhedsaftaler med Region Syddanmark. Sundhedsaftale om samarbejdsstruktur på sundhedsområdet i Region Syddanmark Oversigt ver Odense Kmmunes sundhedsaftaler med Regin Syddanmark Sundhedsaftale m samarbejdsstruktur på sundhedsmrådet i Regin Syddanmark Sundhedsaftale m dkumentatin af aktivitet Sundhedsaftale m indsatsen

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

Tabel- og bilagsoversigt

Tabel- og bilagsoversigt Tabel- g bilagsversigt Indhld Tabelversigt... 3 1 Bilag A Beskrivelse af datakilder... 4 1.1 Kvantitative baggrundsdata... 4 1.1.1 Tids- g individperspektiv... 4 1.1.2 Datarensning... 5 1.2 Kvalitative

Læs mere

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik

Udkast til. Indkøbspolitik for Region Nordjylland. Indkøbspolitik Udkast til Indkøbsplitik fr Regin Nrdjylland Indkøbsplitik 1 INDLEDNING 2 2 FORMÅL 2 3 OMFANG AF REGION NORDJYLLANDS INDKØBSPOLITIK 3 4 INDKØBSFUNKTION 3 5 INDKØBSPROCESSEN 5 6 INDKØBSSYSTEM 5 7 INDKØB

Læs mere

Klinisk studieplan for 6. semester

Klinisk studieplan for 6. semester Klinisk studieplan fr 6. semester på afsnit H1, H3, H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter www.neurcenter.dk Hej Velkmmen til afsnit H1,H3,H4 g H5 Reginshspitalet Hammel Neurcenter i 6. semester. Jeg

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes)

Kommissorium for Det Tværsektorielle Forum for Type 2 Diabetes (Forum for type 2 diabetes) Kmmissrium fr Det sektrielle Frum fr Type 2 Diabetes (Frum fr type 2 diabetes) Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr brgere med krniske lidelser, Krnikermdellen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Referat. Afbud Preben Vittrup

Referat. Afbud Preben Vittrup HR g Kvalitet Niels Andersens vej 65 2900 Hellerup Referat Møde i: SFR Plastikkirurgi Dat: Fredag den 12. april 2013 Kl.: 14.00-15.15 mødelkale 4 på Direktinsgangen. Sted: Gentfte Hspital Deltagere: Lars

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling

Centrale problemstillinger vedrørende den kommende sundhedsaftale i forhold til pleje og behandling Ntat Centrale prblemstillinger vedrørende den kmmende sundhedsaftale i frhld til pleje g behandling Arbejdsgruppens medlemmer har indsendt input til centrale prblemstillinger, der ønskes tænkt ind i sundhedsaftalen.

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalg sundhedsfremme g frebyggelse Jbcenter - rehabiliteringsteam n er brgere i Nrddjurs Kmmune ver 18 år, der er sygemeldte. Målet er, at brgeren: Tilbydes en helhedsrienteret g tværfaglig indsats,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt.

Organisatorisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på Hospitalsenhed Midt. Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Hjertemedicinsk sengeafsnit, er en del af hjertemedicinsk afdeling på. Hjertemedicinsk afdeling har specialfunktin i kardilgi

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune

Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kommune Hjørring 8. marts2016 Nyt Turismesamarbejde i Hjørring Kmmune I nrdjysk turisme er der gjrt mange af de rigtige ting fr at skabe vækst. Der har været fkus på at samle marketing i fælles kampagner med str

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Organisations- og ledelsesstruktur

Organisations- og ledelsesstruktur Rapprt vedrørende Organisatins- g ledelsesstruktur, DNV-Gødstrup Januar 2013 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 1. Hvrfr verveje at lave nget m... 4 2. Hvad vil vi pnå... 5 3. Visin fr ledelse ledelsestrekanten...

Læs mere

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose.

Bilag 5: Medicinsk behandlingsprogram for diskusprolaps, isolerede lændesmerter og spinalstenose. Side 1 Bilag 5: Medicinsk behandlingsprgram fr diskusprlaps, islerede lændesmerter g spinalstense. 01.09.2013 Bilag til kntrakt mellem Danske Reginer g leverandører der udfører behandlinger under udvidet

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater

Vejledning til kommuner om refusion af kommunale udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater Vejledning til kmmuner m refusin af kmmunale udgifter ved køb af refusinsgdkendte frestillinger af børneteater g psøgende teater Hjemmelsgrundlag g refusinens størrelse Kmmuner kan få refunderet 50 prcent

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet

Notat. Teknisk budgetlægning - nye principper for budgetlægning og årlig budgetregulering på børn og ungeområdet samt voksen og ældreområdet Løn g Øknmi - Team Øknmi Middelfart Kmmune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte 8888 5038 cvr.: 29189684 Dat: 7. juli 2015 Sagsnr.: 2015-007700-1 Mads.SandagerHansen@middelfart.dk

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010

INFORMATIONSSKRIVELSE VEDR. ANSØG- NING AF TREPARTSMIDLER TIL KOMPETEN- CEUDVIKLING 2010 Reginshuset Vibrg HR Til ledere, medarbejdere g tillidsrepræsentanter på Psykiatri g Scialmrådet Skttenbrg 26 DK-8800 Vibrg Tel. +45 8728 5000 HR-vibrg@rm.dk www.reginmidtjylland.dk INFORMATIONSSKRIVELSE

Læs mere

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4

Målgruppe:... 3. Effekter:... 3. Barnet... 3. De voksne... 3. Netværket... 3. Uddannelses og kompetenceprofil hos udøveren:... 4 1 Indhld Målgruppe:... 3 Effekter:... 3 Barnet... 3 De vksne... 3 Netværket... 3 Uddannelses g kmpetenceprfil hs udøveren:... 4 Teretisk grundlag:... 4 Empirisk grundlag:... 4 Pædaggisk Psyklgisk Metde:...

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte.

Tidlig indsats i forhold til børn og unge med behov for særlig støtte. Standard fr Tidlig indsats i frhld til børn g unge med behv fr særlig støtte. 1. Plitiske målsætninger: Lkale løsninger Ressurcefkusering Tværfaglighed 2. Metder, indsats g initiativer til realisering

Læs mere

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter

Dagsorden og referat. Kommunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18. Mødelokale 1, Maribo Sundhedscenter Dagsrden g referat Kmmunalt-Lægeligt Udvalg d. 15. december 2014 kl. 16-18 Mødelkale 1, Marib Sundhedscenter Sag 298958/3568910 Deltagere: Birgitte Meyer, læge (Frmand Lægelauget) Jhannes Larsen, læge

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1

Sammenhængende børnepolitik. Skive Kommune. ::ODMA\PCDOCS\DokAjour\833868\1 1 Sammenhængende børneplitik Skive Kmmune. ::ODMA\PCDOCS\DkAjur\833868\1 1 Indhldsfrtegnelse : Frrd. 3 Trin 1 : 4 årig plitisk g værdimæssig ramme fr den samlede indsats på børne-, unge- g familiemrådet

Læs mere