Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Side 1 af 14 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K 4. maj 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Højt aktivitetsniveau giver kvartalsoverskud på 31,5 mio. kr. Mange nye kunder og højt aktivitetsniveau på bolig- og investeringsområdet medfører et meget tilfredsstillende resultat for årets første kvartal. Gns. indlån steget med 3,7% - gns. udlån faldet med 1,4%. Basisresultat på 36 mio. kr. en stigning på 13 mio. kr. (+57%) Indtægter forøget med 12,9 mio. kr. (+18,8%) / omkostninger på uændret niveau. Nedskrivninger på udlån udgør 10,9 mio. kr. en stigning på 1,6 mio. kr. Positive kursreguleringer på 6,3 mio. kr. Resultat før skat på 31,5 mio. kr. medfører en gns. egenkapitalforrentning på 15% p.a. Basisresultat for året forventes realiseret i den øvre del af det udmeldte spænd på 75 til 90 mio. kr. Solvens på 15,9% - solvensbehov opgjort til 11,4%. Banken åbner en ny filial i Skødstrup ved Aarhus. HOVEDTAL 1. kvartal (Beløb i mio. kr.) Resultatopgørelse Netto rente- og gebyrindtægter 81,8 68,9 63,4 65,8 61,2 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 2,7 2,2 Driftsudgifter 43,4 43,7 43,8 43,9 43,0 Andre driftsudgifter / Det Private Beredskab/Indskydergarantifonden 2,4 2,2 2,9 2,5 10,3 Basisresultat (før kursreguleringer, nedskrivninger, skat) 36,0 23,0 16,6 22,2 10,1 Kursreguleringer 6,3 10,0 9,4 5,9-1,3 Nedskrivninger på udlån m.v. 10,9 9,3 15,1 9,1 4,7 Resultat før skat 31,5 23,7 10,9 19,0 4,0 Resultat 24,0 19,1 8,0 13,9 3,0 Ultimo 1. kvartal Balance Udlån Indlån Indlån i puljeordninger Egenkapital Balance Eventualforpligtigelser m.v HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

2 Side 2 af 14 Baggrund for resultatet. Årets 1. kvartal har været præget af et meget højt aktivitetsniveau i banken. Kvartalets historisk lave rente, kombineret med en stigende forbrugeroptimisme, har øget antallet af bolighandler i dele af bankens markedsområde, og specielt i Aarhus-området. Renteniveauet har samtidig medført en markant øget aktivitet med omlægning og konvertering af realkreditlån. Den stadig stigende opsparing, herunder til pension, har i kombination med det lave renteniveau og de kraftigt stigende aktiekurser, medført et højt aktivitetsniveau inden for kapitalforvaltning. Bankens gennemsnitlige indlån har udvist en væsentlig stigning på ca. 180 mio. kr. (+3,7%). Stigningen kan henføres til det stigende antal kunder, samt en stigende opsparing hos bankens privatkunder. Herudover er stigningen forårsaget af en fortsat betydelig overførsel af kundernes pensionsmidler fra øvrige pensionsudbydere. De lysere udsigter for en større samfundsøkonomisk vækst har fortsat ikke medført en væsentlig stigning i efterspørgslen efter udlån. Bankens gennemsnitlige udlån har i årets første kvartal således været ca. 50 mio. kr. lavere end i den tilsvarende periode i Tilgangen af nye kunder til banken har i årets første kvartal været på et godt og stabilt højt niveau, og med baggrund i det nuværende aktivitetsniveau forventes denne udvikling at fortsætte. Netto rente- og gebyrindtægter udgør 81,8 mio. kr., hvilket er 12,9 mio. kr. mere end i samme periode året før. Fremgangen er væsentligst sammensat af et fald i nettorenteindtægter på 1,3 mio. kr. og en stigning i netto gebyr- og provisionsindtægter på 12,7 mio. kr. Hovedårsagen til faldet i nettorenteindtægterne på 1,3 mio. kr. er det meget lave renteniveau, og dermed et fald i udlånsrenten. Faldet i indlånsrenten kan ikke i fuldt omfang opveje faldet i udlånsrenten, og herudover falder renteafkastet på bankens stadigt stigende likviditetsoverskud. Stigningen i bankens indtjening skyldes således det meget høje aktivitetsniveau på bankens øvrige forretningsområder. På boligområdet har omlægninger og konverteringer af realkreditlån været på et højt niveau i 1. kvartal, og dermed også indtjeningen herfra. Den stigene opsparing specielt på pensionsområdet har i kombination med det lave renteniveau og de kraftigt stigende aktiemarkeder medført en stor aktivitet på kapitalforvaltningsområdet, og dermed også en øget indtjening til banken. De samlede driftsudgifter udgør 45,8 mio. kr., - et uændret niveau i forhold til 1. kvartal i Kvartalets omkostninger er i øvrigt præget af en række enkeltomkostninger til bankens 50 års jubilæum samt tilbageførsel af hensættelser til pensionsforpligtigelser, og samlet set derfor på et lavere niveau end forventet. Hertil kommer at antallet af ansatte i banken er steget på grund af det meget høje aktivitetsniveau, og omkostningsniveauet i den resterende del af året forventes derfor på et højere niveau end i årets første kvartal. Tab og nedskrivninger på udlån og garantier Nettobeløbet til nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør 10,8 mio. kr. mod 9,3 mio. kr. for samme periode i Niveauet for nedskrivninger af udlån og garantier svarer til et niveau på 0,8% - 0,9% for året. Hovedparten af nedskrivningerne på bankens udlån kan primært henføres til individuelle nedskrivninger på specielt landbrugs- og øvrige erhvervsengagementer. De realiserede tab i 1. kvartal udgør 4,5 mio. kr., og som i forvejen var nedskrevet. Rentenulstillede engagementer udgør ultimo 1. kvartal ca. 70 mio. kr.. HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

3 Side 3 af 14 Bankens akkumulerede nedskrivninger på udlån og hensættelser på garantier udgør ved udgangen af 1. kvartal 254,7 mio. kr., svarende til 5,1% af den samlede udlåns- og garantiportefølje. Kursreguleringer af værdipapirer og valuta m.v. udgør - efter regulering af pensionspuljernes andel - en tilfredsstillende kursgevinst på 6,3 mio. kr.. Kursreguleringerne er sammensat af positive kursreguleringer af obligationer med 1,2 mio. kr., 3,8 mio. kr. på aktier samt 1,2 mio. kr. på valuta. I kursreguleringer for 1. kvartal 2014 på 10 mio. kr. indgik der kursreguleringer med 7,4 mio. kr. af bankens daværende beholdning af aktier i Nets. Resultatet før skat på 31,5 mio. kr. forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 15% p.a., og er på et højere niveau end forventet. Hovedårsagen hertil er en større fremgang i basisresultatet end forventet grundet det høje aktivitetsniveau og dermed øget indtjening. Periodens resultat udgør 24 mio. kr., hvilket er 4,9 mio. kr. højere end samme periode i Likviditet Banken har ved udgangen af 1. kvartal 2015 en meget tilfredsstillende likviditetsoverdækning i niveauet mio. kr. i forhold til lovgivningens krav. Den positive likviditetssituation forventes fastholdt. Egenkapitalen var primo året på 832,6 mio. kr.. Efter tillæg af periodens resultat, udbetaling af udbytte samt regulering for til-/afgange på egne aktier udgør egenkapitalen 844,3 mio. kr. ultimo 1. kvartal Ansvarlig kapital Bankens ansvarlige kapital består udelukkende af egenkapital. Bankens basiskapital udgør ultimo 1. kvartal 683,4 mio. kr., og solvensprocenten er dermed på 15,9%. Bankens eget beregnede solvensbehov er opgjort til 11,4%, og banken har således en tilfredsstillende solvensdækning på 4,5%-point mere end solvensbehovet, svarende til ca. 192 mio. kr.. Finanstilsynets tilsynsdiamant Banken har i en lang årrække haft meget stor fokus på, at udviklingen og sammensætningen af bankens balance og vækst er sket indenfor de naturlige rammer, som den generelle økonomiske samfundsudvikling tilsiger. Banken overholder derfor også alle grænseværdierne i Finanstilsynets såkaldte Tilsynsdiamant. Tilsynsdiamant pr. 31. marts 2015 Finanstilsynets grænseværdier Djurslands Bank Store engagementer < 125% 90,3% Udlånsvækst < 20 % -2,9% Likviditetsoverdækning > 50% 221,5% Stabil funding < 1,00 0,58 Ejendomseksponering < 25% 11,8% Ny filial i Aarhus-området Bankens nuværende 5 filialer i Aarhus-området vil snarest blive udvidet med yderligere en filial i Skødstrup, der er et markant voksende boligområde nordøst for Aarhus. Filialen vil udfylde et geografisk hul i bankens nuværende filialnet. HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

4 Side 4 af 14 Forventninger til regnskabsåret 2015 Med baggrund i det realiserede resultat for 1. kvartal forventer banken at realisere et basisresultat for året i den øvre del af det udmeldte spænd på 75 til 90 mio. kr. (før kursreguleringer, nedskrivninger på udlån og skat). Nedskrivninger på udlån forventes på et uændret niveau i forhold til 2014 svarende til en nedskrivningsprocent i niveauet 0,8 0,9%. På de følgende sider er anført resultatopgørelse, balance og noter m.v. Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Ole Bak eller direktør Lars Møller Kristensen. Med venlig hilsen Djurslands Bank HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

5 Side 5 af kvartal NØGLETAL Indtjening Egenkapitalforrentning før skat (gns.) p.a. 15,0 12,0 5,8 10,7 2,4 Egenkapitalforrentning efter skat (gns.) p.a. 11,4 9,7 4,2 7,8 1,7 Afkastningsgrad 1,9 1,4 0,6 1,1 0,2 Indtjening pr. omkostningskrone 1,56 1,43 1,18 1,34 1,07 Basisindtjening pr. omkostningskrone 1,79 1,50 1,35 1,48 1,19 Solvens og kapital Kapitalgrundlag / basiskapital (mio. kr.) * 683,4 722,9 716,5 683,2 765,8 Solvensprocent * 15,9 17,1 16,6 15,6 16,4 Kernekapitalprocent * 15,9 18,0 17,4 16,3 14,9 Markedsrisiko Renterisiko 0,4 0,6 0,7 0,0 0,4 Valutarisiko - indikator 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Likviditet Udlån plus nedskrivninger ifht. indlån 71,7 79,7 84,7 90,5 91,9 Overdækning i forhold til lovkrav om 221,5 202,2 205,6 215,6 190,9 likviditet Kreditrisiko Summen af store engagementer 90,3 62,2 70,4 77,5 104,4 Periodens nedskrivningsprocent 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 Akkumuleret nedskrivningsprocent 5,1 4,9 4,3 3,6 3,2 Periodens udlånsvækst -1,3-0,8 4,2-1,4 3,1 Udlån i forhold til egenkapitalen 4,2 4,6 4,9 5,4 5,8 Aktieafkast Børskurs pr. aktie Indre værdi pr. aktie ** Børskurs/indre værdi pr. aktie 0,70 0,67 0,52 0,48 0,67 Resultat pr. aktie 8,9 7,1 3,0 5,2 1,1 Medarbejdere Antal medarbejdere (heltid) 181,2 174,4 180,4 184,3 191,9 * Reglerne for opgørelse af solvens- og kernekapitalsprocenten er ændret med ikrafttrældelse af CRD IV regelsættet pr Sammenligninstal for er ikke tilpasset denne ændring. ** Indre værdi beregnes som: egenkapital / (antal aktier beholdning af egne aktier) HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

6 Side 6 af 14 Resultat- og totalindkomstopgørelse (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår Note Resultatopgørelse Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat Årets resultat Totalindkomstopgørelse Årets resultat jf. resultatopgørelsen Anden totalindkomst Opskrivning og tilbageførsel af opskrivning på domicilejendomme Anden totalindkomst efter skat Årets totallindkomst

7 Side 7 af 14 Balance (1.000 kr.) Note Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Grunde og bygninger, i alt Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsede poster Aktiver i alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtigelser Hensatte forpligtelser i alt Efterstillede kapitalindskud Efterstillede kapitalindskud i alt Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver > Overført overskud Foreslået udbytte Egenkapital i alt Passiver i alt Eventualforpligtigelser Skal 9 ikke vises Nærtstående parter 10

8 Egenkapitalopgørelse Side 8 af 14 (1.000 kr.) Aktiekapital Opskrivningshenlæggelser Andre reserver Foreslået udbytte Overført overskud Total Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udloddet udbytte Periodens resultat Egenkapital Køb og salg af egne aktier, netto Udbetalt udbytte Periodens resultat Egenkapital Antal aktier Egne aktier Beholdning af egne aktier optaget til Antal egne aktier Børskurs Børsværdi udgør Andel af egne aktier (pct.) 0,6 0,6 0,6 Aktionærer Følgende aktionærer har meddelt, at de ejer over 5% af bankens aktier: Lind Invest ApS, Aarhus.

9 Noter Side 9 af 14 (1.000 kr.) Helår Solvensopgørelse Solvensprocent 15,9% 17,1% 16,1% Kernekapitalsprocent 15,9% 17,1% 16,1% Egenkapital Heraf periodens resultat Heraf foreslået udbytte Aktiverede udskudte skatteaktiver Andre fradrag Ikke væsentlige kapitalandele i den finansielle sektor Egentlig kernekapital (CET1) Hybrid kernekapital Kernekapital før fradrag Kernekapital efter fradrag Kapitalgrundlag / basiskapital Risikoeksponering Kredit-, modparts-, udvandings-og leveringsrisiko og operationel risiko Markedsrisiko Samlet risikoeksponering kvt. 1. kvt. Helår Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Obligationer Afledte finansielle instrumenter i alt heraf Valutakontrakter Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteindtægter i alt Heraf udgør indtægter af ægte købs- og tilbagesalgsforretninger Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter Renteudgifter i alt Heraf udgør udgifter af ægte salgs- og tilbagekøbsforretninger 0 0 0

10 Noter Side 10 af 14 (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Gebyrer og provisionsindtægter i alt Afgivne gebyr- og provisionsudgifter er ikke fratrukket i ovenstående. 5 Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Rente- og aktiekontrakter samt afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger Kursreguleringer i alt Udgifter til personale og administration Lønninger og vederlag til direktionen, bestyrelse og repræsentantskab Direktion, løn m.v Direktion, pension Bestyrelse Repræsentantskab I alt Personaleudgifter Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Afgifter I alt Øvrige administrationsudgifter Udgifter til personale og administration i alt Det gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret omregnet til heltid efter ATP-metoden 186,0 180,9 182,5 omregnet til heltid efter arbejdstidsprocenter 181,2 174,4 175,7

11 Noter Side 11 af 14 (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår Udlån og tilgodehavender samt nedskrivninger Udlån og tilgodehavender før nedskrivninger Nedskrivninger Netto udlån og andre tilgodehavender Individuelle nedskrivninger Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endelig tabt tidligere individuelt nedskrevet/hensat Individuelle nedskrivninger ultimo Gruppevise nedskrivninger Nedskrivninger primo Årets nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger ultimo Akkumuleret nedskrivning på udlån Årets udgiftsførte nedskrivninger på udlån og garantier Årets nedskrivninger på udlån Årets hensættelser til tab på garantier Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Endeligt tabt, tidligere individuelt nedskrevet Realiseret tab på udlån Rente på kunder med nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat og kapitalandele i tilknyttede virksomheder Djurs-Invest ApS, Grenaa Ejerandel 100% 100% 100% Egenkapital Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder Som følge af selskabets bagatelagtige aktivitet udarbejdes der ikke koncernregnskab. 9 Eventualforpligtigelser Finansgarantier Tabsgarantier for realkreditudlån Tinglysnings- og konverteringsgarantier Andre eventualforpligtigelser I alt I lighed med øvrige danske pengeinstitutter hæfter banken for tab hos Indskydergarantifonden. Seneste opgørelse af bankens andel af sektorens indeståelse udgør 0,43%. Banken deltager i et IT-samarbejde med andre banker via IT-centralen Bankdata. En udtræden herfra vil medføre betaling af udtrædelsesgodtgørelse på 148 mio. kr. opgjort senest pr

12 Noter Side 12 af 14 (1.000 kr.) 1. kvt. 1. kvt. Helår Nærtstående parter Transaktioner med nærtstående parter Nærtstående parter omfatter bestyrelse og direktion. Der er ikke indgået transaktioner med disse udover nedenstående og de i note 6 nævnte. Lån m.v. til direktion og bestyrelse Størrelsen af lån til samt pant, kautioner eller garantier stiftet for medlemmerne i bankens Direktion Bestyrelse Rentesatserne på lån til direktion og bestyrelse ligger i følgende intervaller Direktion 4,1-9,0% 8,8% 4,1-9,0% Bestyrelse 3,3-4,3% 2,6-5,0% 3,6-9,5% Sikkerhedsstillelse for engagementer med direktion og bestyrelse Direktion Bestyrelse

13 Side 13 af 14 Anvendt regnskabspraksis Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (regnskabsbekendtgørelsen) samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle virksomheder. Kvartalsrapporten aflægges i danske kroner og afrundes til nærmeste kr. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den regnskabspraksis, som blev anvendt i årsregnskabet for Vi henviser til årsrapporten for 2014 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Regnskabsmæssige skøn Måling af visse aktiver og passiver kræver ledelsesmæssige skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager i forbindelse med indregning og måling af disse aktiver og forpligtelser, og den skønsmæssige usikkerhed forbundet med udarbejdelsen af kvartalsrapporten, er de samme som ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2014, hvortil der henvises. HOVEDKONTORET Torvet 5 Telefon CVR-NR.: Grenaa Telefax A/S Grenaa

14 Ledelsens påtegning Side 14 af 14 Vi har dags dato aflagt kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 for Djurslands Bank A/S. Kvartalsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter m.fl.. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber. Ledelseberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i bankens aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som banken kan påvirkes af. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af bankens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsrapporten. Grenaa, den 4. maj 2015 Direktionen Ole Bak Lars Møller Kristensen Grenaa, den 4. maj 2015 Bestyrelsen Martin Ring Andersen Økonomichef Erik Nymann Peter Zacher Sørensen Helle Bærentsen * Formand Næstformand Tina Klausen * Peter Pedersen Jan B. Poulsen * Ejner Søby Mikael Lykke Sørensen Uffe Vithen * Medarbejderrepræsentant

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015

Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Side 1 af 23 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 22. april 2015 Ringkjøbing Landbobanks kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Resultatet før skat blev på 176 mio. kroner og forrenter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger

Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Side 1 af 24 NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 5. august 2015 Ringkjøbing Landbobanks halvårsrapport 2015 - Stor kundetilgang og opjustering af forventninger Resultatet før skat

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88

DELÅRSRAPPORT. 1. halvår 2015. Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 DELÅRSRAPPORT 1. halvår 2015 Fynske Bank Centrumpladsen 19 5700 Svendborg Cvr.nr. 25 80 28 88 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 20. august 2015 SELSKABSOPLYSNINGER Fynske Bank A/S Centrumpladsen 19 5700 Svendborg

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Forstædernes Bank A/S

Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 6. november 2008 Forstædernes Bank Direktionen Kalvebod Brygge 47 1560 København V Forstædernes Bank A/S Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2008 Kontaktperson: Steffen Torvits tlf. 22 22 20

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent:

Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94. Årsrapport 2012. Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Hals Sparekasse Torvet 1 9370 Hals CVR-nr. 24 25 57 94 Årsrapport 2012 Godkendt på ordinært repræsentantskabsmøde, den 21. marts 2013 Dirigent: Årsrapport 2010 Hals Sparekasse, Torvet 1, 9370 Hals. Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55

ÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 32 77 66 55 ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Indhold Beretning Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 5 Ledelsen i Saxo Privatbank A/S 12 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse 14 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

Halvårsrapport. www.sparv.dk

Halvårsrapport. www.sparv.dk Halvårsrapport 2011 Sparekassen Vendsyssel Østergade 15 DK-9760 Vrå CVR. nr.: 64806815 Tlf.: +45 82 22 90 00 Fax.: +45 82 22 95 94 mail@sparv.dk www.sparv.dk www.sparv.dk 2 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Årsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314

VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 VISTOFT SPAREKASSE Cvr. nr. 45112314 ÅRSRAPPORT 2013 144. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning.. 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10

Årsrapport 2013. Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR-nr. 58 94 30 10 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om pengeinstituttet 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7 Resultat-

Læs mere

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100

Årsrapport for 2013. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 100 Årsrapport 2013 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%.

Koncernens udlån er kr. 99,9 mia., en stigning på 15%. Indlån (inkl. puljeindlån) udgør kr. 87,0 mia., en stigning på 8%. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for 1.3. kvartal 2006 24.10.2006

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut

ÅRSRAPPORT 2008. SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut ÅRSRAPPORT 2008 FOR SØBY-SKADER-HALLING SPARE- OG LAANEKASSE - det lokale pengeinstitut 137. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013

Danske Andelskassers Bank A/S Halvårsrapport for 1. halvår 2013 Danske Andelskassers Bank A/S Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87 99 30 00 Selskabsmeddelelse nr. 10/2013 28. august 2013 Web-adresse www.andelskassen.dk Reg.nr. 5999 A/S reg.nr. 43.507 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere