Februar Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed."

Transkript

1 Februar ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Stilhed om dansk boligpolitik Bedre end frygtet,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen om de rammer,som politikerne har lagt for den almene boligsektor frem til 2012.Der bliver flere penge til renovering samt social og forebyggende indsats i boligområderne.. På det boligpolitiske område har der siden de store debatter, der fulgte i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for 2007, været relativt stille, skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning til Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts De væsentligste hovedlinjer i Finanslovsforliget for 2007 betød følgende: Landsbyggefondens investeringsramme blev for perioden hævet til 2,4 milliarder kroner pr. år. Rammerne skal først og fremmest gå til støtte af renoverings- og forbedringsarbejder. Hertil kom, at der for perioden blev afsat en årlig ramme på 400 millioner koner til en social og forebyggende indsats i boligområder med problemer. Færre penge til lokal Dispositionsfond Diskussionen om Dispositionsfondens fremtidige rammer og muligheder blev afsluttet. Fordelingen af de midler der kommer fra de lån, som er betalt tilbage, men efter lovgivningen fortsat skal betales, blev fra 1. januar 2008 ændret således, at to tredjedele indbetales til Landsbyggefonden og en tredjedel forbliver i boligselskabets egen Dispositionsfond. Tidligere var fordelingen 50 procent til Landsbyggefonden og 50 procent til boligselskabets Dispositionsfond. Samtidig blev muligheden for dispositionsfondsmidlernes anvendelse ændret. Fremover kan Dispositionsfonden støtte betaling af ydelserne til realkreditlån, der optages til finansiering af en afdelings udgifter til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, lejlighedssammenlægning samt miljøforbedring. 2 Bedre end frygtet Umiddelbart lyder det lovende, men i praksis betyder det, at en væsentlig del af de projekter, der tidligere fik støtte fra Landsbyggefonden, fremover kan henvises til støtte fra boligselskabets egen Dispositionsfond. 1. I realiteten er afgrænsningen mellem Landsbyggefondens og boligselselskabets fordeling på henholdsvis to tredjedele og en tredjedel for så vidt angår afdelingens udamortiserede prioriteter nok væsentligt større end den tredjedel, der fremgår af selve lovteksten. 2. Resultatet af politikernes beslutninger i Folketinget blev bedre, end hvad vi frygtede, konstaterer bestyrelsen i beretningen. Hovedrammerne frem til 2012 er nu i et vist omfang kendte. Det fjerner en del af den usikkerhed, der har hersket de senere år. Det giver nu mulighed for planlægning. Det er bestyrelsen tilfreds med. 3. For at skabe det bedste overblik i forbindelse med leje af almene boliger, indeholder Finansloven regler om obligatorisk indberetning af data til en landsdækkende almen boligportal. Boligselskabets administration er i gang med arbejdet. 4. Politikerne har også besluttet, at der skal ske en forenkling af det almene regelsæt. Forud for Finanslovsdebatten havde et embedsmandsudvalg der var nedsat i forbindelse med tidligere finanslovsforhandlinger arbejdet med en lang række af de problemstillinger som vedrørte den almene sektor. Blandt andet ønsket om forenkling af de mange regler, der vedrører den almene boligsektor. Adskillige af de tiltag kom blev en del af Finansloven for 2007 udsprang af embedsmandsudvalgets forslag, selv om udvalgsarbejdet ikke bragte forslag til konkrete forenklinger. I forbindelse embedsmandsudvalgets arbejde med forenklingen af reglerne, har repræsentantskabet i Boligselskabers Landsforening arbejdet parallelt med udvalget. Repræsentantskabet har fremsat en række forslag til forenklinger. Blandt andet på disse områder: om beboerdemokrati og beboerinddragelse drift udlejningsregler nybyggeri og renoveringer kapitalforhold kommunalt tilsyn revision Forslagene er nu sendt til embedsmandsudvalget. Det er bestyrelsens opfattelse, at embedsmandsudvalget har taget positivt mod tankerne. Bestyrelsen følger arbejdet med forenklingen af reglerne tæt.

3 Repræsentantskabet mødes torsdag 6. marts 2008 Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe holder torsdag 7. marts 2008 kl møde i Repræsentantskabet, som består af tæt ved 170 repræsentanter fra boligselskabets forskellige afdelinger. På Repræsentantskabets møde godkendes boligselskabets regnskab samt beretning. Samtidig orienteres der om det forestående års budget. Der finder også valg sted til boligselskabets bestyrelse. Mødet finder i år sted i Aktivitetscenteret, Tobaksvej 6 i Søborg. 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Boliger forbedret for 80,8 millioner kroner Det er prisen for renovering af facaderne i Vadgårdsparken samt nye tage i Pileparken 6 8.Men i kulissen venter en renovering af facaderne i Skoleparken,som vil koste mellem 50 og 55 millioner kroner. Renoveringssagerne i Arbejdernes Boligselskab tæller to store opgaver, som bestyrelsen karakteriserer som værende i gang, selv om at de fysiske arbejder endnu ikke er begyndt. De to renoveringssager, omfatter Vadgårdsparkens facader samt facaderenoveringen i Pileparken 6-8. De for afdelinger har fået tilsagn om økonomisk støtte, der i større eller mindre grad er finansieret med støttede realkreditlån. De resterende udgifter finansieres med dels ustøttede realkreditlån, dels med egne midler i form af henlæggelser m.v. Men i kulissen venter endnu en renoveringsopgave af de store, idet Skoleparken har problemer med facaderne. Her vil en renovering koste mellem 50 og 55 millioner kroner, skriver bestyrelsen i sin beretning. Vadgårdsparkens nuværende facade Vadgårdsparken Renoveringsarbejderne i Vadgårdsparken afgrænser sig efter de afsluttede undersøgelser til tagterrasserne, skalmurene samt lette facader og gavle. De samlede omkostninger til projektet blev i forbindelse med licitationen i 2006 opgjort til 32,4 millioner kroner. Dermed lykkedes det, at indfri kravene til huslejens størrelse, som var 827 kr. pr. m 2 efter renovering beregnet på støttetidspunktet. Men i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af det endelige projektet baseret på endelige priser i det såkaldte skema A opstod der problemer med udformningen af facaden. Oprindeligt er facaderne i Vadgårdsparken udført med vandret bræddebeklædning, men i forbindelse med renoveringen var der af hensyn til økonomien valgt lodret beklædning. Skulle det ændres til i vandrette fibercementplader lagt i klink og i dimensioner, der svarer til den eksisterende træbeklædning så bebyggelsens oprindelige formsprog blev bevaret, vil give en fordyrelse på fem millioner kroner. Fra 32,4 millioner kroner til 37,4 millioner kroner. Landsbyggefonden havde i sit første tilsagn om støtte forudsat, at en del af ydelsen af hensyn til huslejeniveauet i afdelingen skulle finansieres ved udnyttelsen af de muligheder, der opstod som følge af, at en del af afdelingens oprindelige lån var færdigbetalt. I den forbindelse havde tiden arbejdet med afdelingen, da det ved en anden fordeling af ydelserne var muligt at holde de oprindelige forudsætninger for huslejeniveauet dog med tillæg af de almindelige prisreguleringer og omkostningsstigninger i øvrigt. Bestyrelsen forventer. at den endelige behandling af skema B ansøgningen kan ske i løbet af januar/februar 2008 så byggestarten kan ske i løbet af foråret Pileparken 6-8 Også renoveringen i Pileparkerne 6 og 8, der efter gennemførelsen sammenlægges 4

5 til en afdeling, er en af de sager der arbejdes intensivt med. I foråret 2007 godkendte beboerne det samlede projekt som omfatter facadeinddækning, vinduesudskiftning, tagudskiftning samt glasinddækning af altaner. Der er tale om en kombineret byggeskade samt renoverings- og forbedringssag. Derfor er der tale om en kombination af støttet og ustøttet sag. Det er igen ensbetydende med finansiering med dels støttede lån og dels ustøttede i form af almindelige realkreditlån i kombination med brug af henlæggelser og andre finansierings- eller tilskudsformer. Priserne viste i forbindelse med støtteansøgningen (skema A) en samlet renoveringsudgift på ca. 43,4 millioner kroner, hvoraf selve den støttede del byggeskadesagen udgjorde ca. 32,5 millioner kroner. Der var en forudsætning for tilsagn om økonomisk støtte, at en række byggetekniske forhold blev afklaret, så en byggetilladelse kunne gives. Problemer med altaninddækning Inddækningen af altanerne med glas volder en del problemer. Flere forskellige løsninger er blevet drøfter med byggemyndighederne. Men det er endnu ikke lykkes boligselskabet at blive enige med brandmyndighederne om udformningen af glasinddækningen ved de boliger, hvor der ikke er direkte adgang til de værelser, som støder op til de inddækkede altaner. Det er kravene i forbindelse med en eventuel redning i forbindelse med brand, uenigheden drejer sig om. Tilbage er kun to muligheder: Enten må de rum, der ikke har direkte adgang til en inddækket altan forsynes med de fornødne adgangsmuligheder, som er etablering af en dør fra værelset til altaner. Den anden mulighed er at opgive glasinddækningen af altanerne. Opgives glasinddækningen af alterne, betyder det ikke besparelser i projektet, idet der i stedet for vil være behov for udførelse af ekstra renoverings- og isoleringsarbejder. At opsætte dørene vurderes til en merudgift på ca. to millioner kroner. Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at denne udgift kan finansieres med støttede lån. Det er nu op til beboerne i Pileparken 6 8 på et afdelingsmøde i foråret 2008 at træffe en beslutning. Denne skal efterfølges af en videre støttebehandling i Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen vil ikke blande sig i beboer- demokratiet, men når vi betragter sagen ud fra det kvalitetsløft som en glasinddækning vil give, har vi svært ved ikke at udtrykke et beskedent håb om, at gennemførelsen af glasinddækningen vedtages uanset den beskedne merudgift. Afgørelsen er beboernes, og den vil bestyrelsen respektere. Skoleparken I Skoleparken har der gennem årene været arbejdet med renoveringen af facaderne med udvendig efterisolering, uden at det har givet løsninger, som på længere sigt er holdbare. Derfor er der fortsat problemer med isoleringen, og der opstår revnedannelser i facaderne, hvilket igen giver indtrængning af fugt med dannelse af skimmelsvamp. Problemet har været indgående drøftet med arkitekter og teknikere. Deres forslag om renovering af facaderne vil koste mellem 50 og 55 millioner kroner. Det er en stor udgift set i forhold til afdelingens økonomi og huslejeniveau. Derfor er det klart for bestyrelsen, at der må arbejdes videre med både projekt og økonomi. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at der findes en løsning, som på lang sigt er både teknisk og økonomisk holdbar. Pileparken 6 8 skal have nye facader m.v. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Bemærkelsesværdig dom Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse vil trods dommen i Højesteret om salg af almene boliger fortsat tale imod salg af de almene boliger.bestyrelsen finder ikke,at dommen tager stilling til ejerskabet af boligerne i de almene boligafdelinger. 6

7 I beretningen for 2005/06 blev salg af almene boliger omtalt. Det samme var tilfælde med den dom, som Østre Landsret havde afsagt om, at lejerne i en almen boligafdeling kunne få lov til at købe deres bolig, hvis afdelingens beboere og kommunen havde vedtaget det. Dette på trods af, at boligorganisationen i dette tilfælde Arbejdernes Andels Boligforening havde sagt nej til et salg. At sagen opstod skyldes, at en forsøgslovgivning fra 1. januar 2005 gjorde det muligt for beboere i almene boliger at købe deres bolig, konstaterer Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse i beretningen til Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 Besluttet af beboerne Det var beboerne i AAB-afdeling Fuglsang Park i Farum, der på et afdelingsmøde vedtog at beboere skulle kunne købe deres bolig. Samtidig søgte beboerne om Farum Kommunes tilladelse til salget. Farum Kommune sagde ja, og det samme gjorde ministeriet, hvorimod boligorganisationen AAB ikke ville tillade salget. AAB og Boligselskabernes Landsforening (BL) indbragte sagen for Østre Landsret. AAB og BL fandt, at et salg ville være ekspropriation og derfor i strid med grundloven. AAB og BL mente samtidig, at boligerne var ejet af AAB, og forsøgsloven om salg af almene boliger indebar en ulovlig ekspropriation. Østre Landsret fandt, at der ikke var tale om ekspropriation. Endte i Højesteret AAB (og BL) var uenige i dommen, og ankede denne til Højesteret, som i en kendelse 7. november 2007 stadsfæstede Østre Landsrets afgørelse. Og dermed er forsøgsloven om salg af almene boliger ikke i strid med grundlovens bestemmelse om ekspropriation. Men der er god grund til at studere dommens præmisser, påpeger bestyrelsen i sin beretning. Der er ikke tale om en enstemmig dom. På grund af sagens principielle karakter, herunder spørgsmål om grundlovsstridig ekspropriation, var antallet af dommere udvidet til ni højesteretsdommere, der afgjorde sagen med 5 stemmer for og 4 imod. Fem dommere mente ikke, at forsøgsloven var i strid med grundloven, mens fire dommere fandt, forsøgsloven var i strid med grundloven. Da afgørelsen træffes efter stemmeflertal faldt afgørelsen således ud til ministeriets fordel. Det var mod Socialministeriet sagen var anlagt. På det tidspunkt hørte almene boliger under dette ministerium. Spinkelt flertal Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskaber finder imidlertid, at det er betænkeligt, at et så væsentligt spørgsmål afgøres med så spinkelt et flertal som fem fire. En flertalsafgørelse med syv to eller otte en havde været langt mere acceptabel. Højesterets dom forholder sig kun til det rejste søgsmål, nemlig forholdet til forsøgsloven og forholder sig ikke til en eventuel permanent salgslov. Fire højesteretsdommere tilkendegav, at der var tale om ekspropriation i grundlovens forstand. Samtidig tilkendegav de fire dommere, at det er boligorganisationerne, som er den reelle ejer af ejendommene, mens de fem dommere reelt i henhold til dommens præmisser ikke tog stilling hertil. Dommen giver altså ikke noget entydigt svar på et så væsentligt spørgsmål om afdelingernes ejerforhold. Bestyrelsen finder Højesterets dom svag betænkelig svag men vi vil naturligvis respektere dommen, fastslår bestyrelsen i beretningen. Forsøgslovgivning Når beboerne i en boligafdeling har besluttet at tillade køb af deres almene boliger, og hjemstedskommunen samt ministeriet tillige har tilladt det, kan en boligorganisation ikke modsætte sig det vel at mærke når der er tale om køb/salg efter forsøgslovgivningen, der udløber den 1. januar Hvordan en lovgivning om salg af almene boliger udmøntes, vil tiden vise, skriver bestyrelsen som samtidig peger på, at højesteretsdommen har givet anledning til refleksion i ministeriet, idet ministeren dagen efter at dommen blev afsagt, udtalte, at det i forbindelse med en eventuel permanent salgslovgivning, vil blive ændret således, at også boligorganisationen skal spørges før der sker et eventuelt salg. Ministerens udtalelse kan efter bestyrelsens opfattelse kun tolkes således, at alle skal være enige om salg. Udlugning i lovgivningen Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse bifalder ministerens synspunkt og håber samtidig, at der luges ud i forsøgslovgivningen, hvis den skal blive permanent blandt andet rabatten på 30 procent ved første gangs salg samt en sikring af, at eventuelle indtægter ved salg bliver i boligorganisationen. Højesterets dom har på ingen måde rokket ved bestyrelsens holdning. Vi tager fortsat afstand fra salg af almene boliger. Det vil altid være de bedste boliger, der er størst interesse for at købe. Et salg kan derfor let føre til en social opsplitning samt opsplitning af boligmarkedet. Det finder bestyrelsen yderst uhensigtsmæssig, da det vil mindske de ressourcestærke beboeres antal til ugunst for udviklingen i boligafdelingerne og boligmassen, skriver bestyrelsen, som fortsat vil tale imod et salg af boligerne i Arbejdernes Boligsselskabs afdelinger. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Afdelingerne vedligeholdt for 21 Og pengene er i perioden gået til renovering af kloaker over nye badeværelser og køkkener til kvistvinduer og elektriske installationer. Aktiviteterne i forbindelse med renoverings-, istandsættelses- og forbedringsarbejder er fortsat høj i Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Hvilket bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab udtrykker tilfredshed med i beretningen. Målt i kroner er der udført og afsluttet arbejder for ca. 7,3 millioner kroner. Oven i dette kommer igangværende arbejder for ca. 13,7 millioner kroner ved beretningens afslutning pr. 30. september Alt i alt svarer det til større istandsættelsesarbejder på en samlet værdi på ca. 21 millioner kr. Af de afsluttede arbejder er ca. 2,1 millioner kroner finansieret med tilskud fra Landsbyggefonden ved udnyttelse af egen trækningsret. Af resterende finansiering er ca. 2,8 millioner kroner sket ved optagelse af realkreditbelåning, og 2,4 millioner kroner sket ved brug af henlagte midler og anden opsparing. Individuelle forbedringer De er i 14 afdelinger udført modernisering af henholdsvis køkkener og badeværelser. I to af afdelingerne er der tilmed tale om begge dele. Kun i en af afdelingerne er disse forbedringsarbejder udført som en kollektiv forbedring i alle lejemål. De øvrige moderniseringer er udført som individuelle forbedringer, hvor den enkelte beboere har ønsket at modernisere og efterfølgende betaler dette over huslejen. Moderniseringen er finansieret med realkreditlån optaget i afdelingen. Bestyrelsen hilser tiltag med individuel- Lyngparken 1 har fået nye køkkener og kviste 8

9 millioner kr. le forbedringer velkomne. Det er efter bestyrelsens opfattelse en god måde, at have indflydelse på sin egen bolig. Samtidig forbedres muligheden de almene boligers konkurrenceevne over for andre boligformer. Det er også med til at højne standarden i boligerne. Tidskrævende Alligevel påpeger bestyrelsen, at administrationen af de individuelle forbedringer tidsmæssigt er mere omfattende end forudset. Det gælder både for inspektørfunktionen og økonomifunktionen. Inspektørerne skal forestå de tekniske godkendelser, hvilket ikke altid sker problemfrit, samt styre betydelige dele af byggeproceduren. Økonomifunktionen skal forestå de individuelle låneoptagelser samt styre regnskabet med følgevirkninger for huslejen Den administrative belastning har konsekvenser for andre forhold. Blandt andet ved at der sket ændringer i tidsplanerne for andre opgaver, så anvendelsen af ressourcerne ikke er sket på den mest rationelle måde. Bestyrelsen er godt klar over, at det i startperioder for en sådan proces, ikke kan undgås, at der opstår vanskeligheder, indtil der er tilstrækkeligt med erfaringer til at vurdere situationen. Følger udviklingen Derfor vil bestyrelsen i den kommende periode nøje følge processen med henblik på eventuelle justeringer i proceduren. Det er bestyrelsens opfattelse, at ressourcemæssige ændringer ikke er hensigtsmæssige ud fra en vurdering dels af den samlede økonomiske situation, dels det uhensigtsmæssige i at skulle tilpasse anvendelsen af ressourcer af denne art ud fra måske stærkt varierende behov. Udover de afsluttede arbejder, og de arbejder der er i gang i afdelingerne, fremgår det af den enkelte afdelings tilstandsvurdering, at der stadig forestår en række større opgaver. De fleste indgår allerede i afdelingernes langtidsplaner. Lovgivningen fastslår, at der løbende skal foretages henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse af bygninger samt installationer m.v. Her er der gang i arbejdet I gang med kortlægning Imidlertid er der eksempler på, at nedslidning og udvikling sker på en mere uforudseelig måde, og at der i den anledning opstår behov for genopretning, der nødvendiggør en særlig indsats, således at afdelingernes økonomi kan fastholdes på et acceptabelt niveau. Derfor har boligselskabets administration taget initiativ til at kortlægge behovet for disse større renoveringsopgaver. Bestyrelsen vil efter en kortlægning i samråd med de berørte afdelingsbestyrelser foretage en nøjere og objektiv vurdering af de fremtidige muligheder, herunder prioritering af opgaverne, finansieringsforhold m.v. Af større udførte og igangværende arbejder kan nævnes: Mølleparken 1: Stengårdsparken: Borreparken: Lyngparken 1: Tinghøjparken: Pileparken 4: Stationsparken 1: Lykkeparken: Kongshvileparken: Skoleparken 1: Kildeparken 1: Mølleparken 2: Torveparken: Lyngparken 2: Egeparken 1: Kildeparken 3: Kildeparken 4: Moseparken: Køkkener, radiatorer og el-ledninger El-arbejder, dræn m.v. Køkkener og badeværelser Køkkener og kvistvinduer Køkkener Altaner Facade, kloakker, afløbsanlæg og køkkener Køkkener Udhuse, kloakarbejder, murværk og køkkener Legepladser og facader Kloakarbejder, køkkener og badeværelser Kloakarbejder og affaldsøer Køkkener Køkkener, badeværelser og boilerrum Køkkener Køkkener Køkkener Køkkener 9

10 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Arbejdernes Boligselskab og grundvurderingerne Vurderingerne har været nogenlunde ensartede for afdelingerne.det er tilfældet for både etageejendomme og rækkehuse.men både bestyrelsen og Vurderingsudvalget følger udviklingen nøje. Det handler om huslejekroner,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen. Kongshvileparken 10

11 Siden den store gennemgang af grundværdiansættelserne for afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab har der været relativt stille omkring de årlige ændringer i grundværdiansættelserne, fremhæver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning. Gennemgangen førte til nedsættelse af grundværdiansættelser som igen førte til nedsættelse af de grundskatter, som afdelingerne skulle betale. Dette havde igen indflydelse på huslejen. De vurderingsprincipper, der har været resultatet af gennemgangen, har været fulgt af vurderingsmyndighederne. Gennemgangen af de årlige vurderinger for afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab har vist, at udviklingen i vurderingerne har været nogenlunde ensartet afdelingerne imellem. Det er tilfældet for både etageejendomme og rækkehusbebyggelser. Men boligselskabets vurderingsudvalg følger fortsat udviklingen nøje. Moderate stigninger Det er vurderingsudvalgets opfattelse, at der med få undtagelser ikke har været belæg for at klage over vurderingerne. Hertil kommer, at grundlaget for beregning af ejendomsskatter blev ændret i forbindelse med skattestoppet. Der blev samtidig indført et begreb grundskatteloftsværdien der indgår i skattemyndighedernes grundlag for beregning af afdelingernes ejendomsskat. Ejendomsskatten beregnes ud fra den mindste værdi af enten grundværdiansættelsen pr. 1. oktober det foregående år eller grundværdiansættelsen pr. 1. oktober 2003 tillagt en regulering på 3 5,5 procent pr. år. Ukompliceret udvikling Reelt har det betydet for afdelingerne i Kongshvileparken Arbejdernes Boligselskab, at de store værdistigninger de senere år ikke forholdsmæssig har haft tilsvarende indflydelse på udviklingen i ejendomsskatterne og dermed igen på huslejen. Som følge af den relativt ukomplicerede udvikling valgte vurderingsudvalget ikke at udsende de mange vurderingsmeddelelser til afdelingerne i Udvalget har besluttet, at alle afdelinger skal orienteres om udviklingen i vurderingen i 2007/ kroner på højkant Antallet af afdelinger, som kommer til Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab, svinger en del. Men for at lokke alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne af huse til mødet torsdag 6. marts 2008 sætter boligselskabets bestyrelse kr på højkant, som der trækkes lod om blandt afdelingerne. Pengene skal gå til fremme af kultur- og eller beboeraktiviteter i afdelingen. Den eneste betingelse for at komme i betragtning ved lodtrækningen er, at afdelingen er repræsenteret på Repræsentantskabets møde, når lodtrækningen finder sted som en del af dagsordenens punkt 13. I 2007 gik prisen til Høje Gladsaxe. 11

12 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Når boligselskabet ikke er bygherre tårner problemerne sig op Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab ser gerne,at loven ændres,så almene boligselskaber igen kan være bygherre.som det er nu koster det lejerne penge,fordi boligselskabet ikke får betaling for det ekstra arbejde,som må udføres for at følge op på byggeriet. Gennem de senere år har Arbejdernes Boligselskab kun beskæftiget sig med få byggesager, og det er Søborgparken, tidligere benævnt som Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Allé og Stengården, hvis arbejdstitel var Stengården station samt ombygningsprojektet for 9. sal i Punkthuset Høje Gladsaxe. Og som et nyere projekt har boligselskabet arbejdet med muligheden for ombygning af det tidligere beboerhotel i Skoleparken til ældreboliger. Søborgparken Med indflytningen af Søborgparkens 2. afsnit 1. december 2006 forventede boligselskabet, at de problemer, som vi gennem en lang årrække havde haft med den pågældende byggesag, efterhånden var slut. Beklageligvis må bestyrelsen notere sig, at den havde gjort regning uden vært. Selv om opførelsen af bygningerne var afsluttet, var der ved afleveringen en længere række fejl og mangler både indvendig og udvendig, som skulle udbedres. At der ved nybyggeri og byggeri i almindelighed sker en udbedring af fejl og mangler er ikke usædvanligt. Det er snarere en vanlig ting. 12 Tog for lang tid Men i tilfældet med Søborgparken finder bestyrelsen det usædvanligt, at udbedringen af fejl og mangler, skulle tage så lang tid, som tilfældet er i denne sag. Her et år efter afleveringen og beboernes indflytning er en væsentlig del af forholdene ikke afsluttede. Ikke i alle tilfælde kan vi bebrejde bygherren KPC BYG A/S, fordi det er vanskeligt at få adgang til lejemålene. Men hovedårsagen er, at der har været store problemer med at få underentreprenørens håndværkere til at møde frem. Der er to årsager til dette; den generelle ophedning af byggesektoren, samt også at bygherren havde entreret med underentreprenøren fra provinsen. For at få løst de væsentligste problemer fandt bestyrelsen det nødvendigt at indgå en aftale med KPC BYG A/S om, at vore lokale håndværkere for KPC BYG A/S s regning udførte de indvendige restarbejder. Ingen afslutning i sigte Hvad angår udbedringen af de resterende udvendige arbejder har bestyrelsen, trods det at den ikke selv er bygherre, måtte anvende meget tid for at følge op på sagen, uden hidtil at kunne melde om en afslutning. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab finder det stærkt utilfredsstillende. Det gælder både udbedringen af de indvendige mangler og de udvendige. Bestyrelsen finder det stadig problematisk, at boligselskabet ikke selv kan stå som bygherre Motivet til indførelse af ordningen, hvor også bygherrerollen skal i licitation, har angiveligt været øget konkurrence og dermed besparelser i byggefasen. Bestyrelsens erfaringer peger på det direkte modsatte. Den tætte tilgang til entreprenørforholdene unddrages den kommende driftsherre som følge af lovgivningens krav til udbud af bygherrerollen, og distancerer driftsherren i forhold til byggesagens gennemførelse og afslutning. Måske holder prisen Formentlig kan anskaffelsessummen holdes inden for de godkendte rammer, men når der tages højde for de mange arbejdstimer, som driftsherren Arbejdernes Boligselskab har brugt for at være nogenlunde rimelig sikker på byggeriets kvalitet, hænger økonomien ikke rigtig sammen. Bygherrens udgifter afholdes over byggesagen, mens driftsherrens timeforbrug ikke honoreres. Bestyrelsen finder situationen ganske utilfredsstillende og foretrækker at lovgivningen ændredes til tidligere praksis, hvor boligselskabet også havde rollen som bygherre og dermed direkte tilgang til de virksomheder, der er entreret med.

13 Stengården Billedet fra Søborgparken omkring bygherrerollen gentager sig i det store hele for boligselskabets andet nybyggeri Stengården, hvis arbejdstitel oprindeligt var Stengården Station. Retfærdigvis erkender bestyrelsen dog, at vejret i denne sag spillede en væsentlig rolle, fordi det regnfulde vejr under opførelsen betød, at boligselskabet måtte acceptere en forlængelse af byggeperiode med 14 dage. Det var for at imødegå risikoen for, at byggefugt i konstruktionerne på sigt ville give mulighed for svamp og råd. Byggesagen blev afsluttet i juni 2007, således at indflytningen i de 26 ungdomsboliger kunne ske umiddelbart efter. Undervejs opstod der tvivl om, at boligselskabet kunne udleje alle 26 ungdomsboliger. Men tvivlen blev gjort til skamme, da der var stor interesse for at leje boligerne, og ved den første indflytningsdag 1. juli 2007 var alle boliger udlejet. Også i Stengården var der behov for afhjælpning af fejl og mangler. Erfaringerne fra Stengården, svarer til dem vi har fra Søborgparken. I Stengården har vi stadig problemer med at få arbejder afsluttet. Dette skyldes til dels vanskeligheder med at få håndværkerne frem og udføre de fornødne arbejder, men samtidig betyder det, 13

14 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 at boligselskabet ikke selv er bygherre, hvilket ikke gør sagen bedre. Kommunikationen skal gennem for mange led og mulighederne for sanktioner over for entreprenørerne svækkes samtidig, hvilket er uheldigt for det samlede forløb. Da boligselskabet som driftsherre skal følge op på beboernes problemer, kommer vi til at bruge uforholdsmæssig mange arbejdstimer herpå. Det er ikke tilfredsstillende. På trods af problemerne har de 26 ungdomsboliger i Stengården tilført området en betydelig arkitektonisk værdi, ligesom det samlede bomiljø efter bestyrelsens opfattelse giver gode muligheder for udvikling af et attraktivt boligmiljø for unge under uddannelse eller for unge med et særligt behov. 9. sal i Punkthuset Høje Gladsaxe Ombygningen af 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe har tidligere været omtalt i bestyrelsens beretninger, både skriftlige og mundtlige. Alligevel føler bestyrelsen anledning til at udtrykke sin glæde og tilfredshed over at projektets gennemførelse og afslutning blev mulig, ikke mindst takket været en smidig og hurtig afsluttende sagsbehandling hos Gladsaxe Kommune. På en god og pragmatisk måde lykkedes det at foretage støttemæssige ændringer, der muliggjorde, at projektet blev ændret fra et seniorboligfællesskab med fem boliger samt et fællesrum til et projekt med seks familieboliger. Det var ændringer, om blev nødvendige, fordi interessen for seniorboligfællesskab ikke var til stede. Efter ændringen blev alle boliger kort efter udlejet. Triumfvej 47 Skoleparkens Beboerhotel Også denne sag, der omhandlede planer om ombygning af Skoleparkens beboerhotel til ældreboliger, har tidligere været omtalt i bestyrelsens beretninger. Oprindelig var Gladsaxe Kommune interesseret i projektet. Men i forbindelse med præsentation af et konkret projektforslag var kommunen ikke længere interesseret. Baggrunden var, at kommunens erfaringer med udviklingen i økonomien for ældreboliger i forbindelse med ombygninger ikke var positive. Derfor bliver der nu arbejdet videre med undersøgelsen af mulighederne for, at der i beboerhotellet indrettes almene familieboliger. Men da rammebeløbet for familieboliger er lavere end for ældreboliger, vanskeliggør det processen, fordi der er nødvendigt at gennemføre besparelser, svarende til forskellen i rammebeløbet mellem de to boligtyper. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne i overensstemmelse med beboerne ønsker og beslutning om, hvad det tidligere beboerhotel fremover skal anvendes til. Stengården rummer 26 ungdomsboliger 14

15 Nu kan du få et Boliggarantibevis i Arbejdernes Boligselskab Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab har vedtaget at det skal være muligt, at købe Boliggarantibevis, som sikrer dig mulighed for at vende tilbage til en bolig, hvis du flytter. Et boliggarantibevis er en aftale, som du indgår med Arbejdernes Boligselskab. Det giver dig sikkerhed for, at du kan få tilbudt en anden bolig i boligselskabet, hvis du ønsker det inden for en 3-årig periode. Boliggarantibeviset koster 900 kr. Du får en garanti for, at du inden for den 3-årige periode, kan få en ny bolig i boligselskabet, hvis du fortryder flytningen fra din nuværende bolig, hvis din opsigelse skyldes, at du flytter sammen med din kæreste, at du flytter i sommerhus hele året eller du flytter til udlandet. Ordningen gælder kun beboere i almene familieboliger (og ikke hverken ungdoms- eller ældreboliger). Hvordan Hvis du skal bruge garantien, kommer du først på ventelisten i den boligafdeling, du flyttede fra. Undtaget er dog boliger der er særligt egnede for ældre eller handicappede, samt boliger der skal stilles til rådighed for Gladsaxe Kommune. Hvis boligselskabet ikke inden for en rimelig tid et halvt år har mulighed for at tilbyde dig en bolig i den afdeling, du flyttede fra, vil du kunne få tilbudt en tilsvarende bolig. Med en tilsvarende bolig menes en bolig i en anden afdeling i forhold til størrelse, pris og område. Hvor mange tilbud vil jeg modtage Du vil kun modtage ét boligtilbud til den afdeling, du flyttede fra. Hvis du afslår tilbudet eller undlader at besvare tilbudet bortfalder garantien. Hvis du får tilbudet i en anden afdeling, kan du afslå det første tilbud før garantien bortfalder. Gør du ikke brug af dit bevis inden tre år, vil garantien bortfalde, men hvis du ønsker at være opnoteret på almindelige vilkår, kan opskrivning fortsætte på den almindelige venteliste ved betaling af ajourføringsgebyr herefter. Er der andre krav En aftale om boliggarantibevis skal indgås inden du flytter fra din bolig. Efter en fraflytning er det for sent. Hvad skal du gøre Er du interesseret i at indgå en aftale om boliggarantibevis, kan du rette henvendelse til selskabets udlejningsafdeling, der kan hjælpe dig med mere information eller besøg boligselskabets hjemmeside AB-kalender Torsdag 6. marts 2008 Repræsentantskabsmøde, der holdes på Aktivcenteret,Telefonvej 8. Torsdag 27. marts 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Lørdag 29. marts 2008 AB-festen på Høje Gladsaxe Skole. Torsdag 3. april 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag 24. april 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Torsdag 8. maj 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag 22. maj 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Onsdag 21. maj 2008 Sidste frist for indlæg til Boligbladet. Tirsdag 17. juni 2008 Boligbladet udkommer. 15

16 Vask med god samvittighed Nyt vaskeri i Skoleparken 1 til 1,6 millioner kroner tjent hjem i løbet af fire til fem år. Alene på energibesparelser.og det har ikke kostet en eneste kroner i huslejestigning, fortæller Thomas Dreyer,der er formand for Skoleparken 1. Der var ikke tale om en lille klatvask, da beboerne i Skoleparken 1 s 276 boliger i maj 2007 besluttede sig for, at deres fælles vaskeri i afdelingen skulle renoveres. Det blev til en omfattende storvask. Ud røg de 15 år gamle vaskemaskiner og ind kom nye moderne og energibesparende maskiner. Tørretumblere og tørreskabe blev udskiftet. Også vaskeribygningen fra 1954 blev renoveret. Nye el-installationer, nye vandrør og nye kloaker o.s.v. Og så blev det hele malet. Samlet pris 1,6 millioner kroner. Og vi kunne gennemføre istandsættelse af vores vaskeri uden at sætte huslejen op med så meget som en eneste krone. De 1,6 millioner kroner tog vi fra vores henlæggelser. Tværtimod betyder renoveringen med de nye maskiner, at vi i løbet af fire til fem år har tjent vores investering i det nye vaskeri ind i vand- og energibesparelser, fortæller Thomas Dreyer, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Selv om en undersøgelse viste, at omkring 34 procent af beboerne i de 276 boliger selv havde vaskemaskine, så var der ingen, som var imod, at der blev investeret i et nyt vaskeri. En rigtig engergisluger Det gamle vaskeri var en rigtig energisluger, og de nye maskiner fra Electrolux bruger mindre elektricitet, mindre vand og mindre vaskepulver. Thomas Dreyer fortæller, at de nye maskiner, som kan tage op til 13 kilogram tøj, vejer selv mængden af tøj, der skal vaskes, og doserer derefter vand og vaskepulver i rette mængder. Dermed spares der både vand, vaskepulver og elektricitet. Og det er på den måde, at vi sparer energi. En vask koster stadig otte kroner, men den reelle omkostning var tidligere langt større. Med de nye maskiner er omkostningen reduceret til, at hver vask koster os fire kroner oven i de otte kroner, som beboeren skal betale. Flere har spurgt til vaskepulveret, og vi har valgt et neutralt, uparfumeret vaskepulver, som er Svanemærket, oplyser Thomas Dreyer. Transportabelt vaskeri Ombygningen af vaskeriet tog ni uger, og i den tid kunne beboerne gratis bruge et midlertidigt vaskeri, som leverandøren stillede op i bebyggelsen. Vaskeriet blev indviet i november 2007, og siden har både beboere og besøgende valfartet til vaskeriet. Beboerne for at bruge vaskeriet, og besøgende for at se hvordan et moderne vaskeri kan indrettes. En anden og ny fordel ved vaskeriet er, at indgangspartiet er flyttet, så nu kan beboerne benytte vaskeriet døgnet rundt uden at de generer andre. 16

17 Pengeløst Vaskeriet er ganske pengeløst, idet alle boliger har fået kort, som skal benyttes ved brug af vaskeriet. Betalingen sker over huslejen,, fortæller Thomas Dreyer, som også kan berette om, at da vaskeriet den 14. november 2007 slog dørene op for beboerne var interessen så stor, at der måtte tre fremvisninger til. Måske var det også lokkemaden, der var skyld i den store interesse: En rød pølse med brød samt en øl eller vand. 17

18 Byg din drømmeby: Høje Gladsaxe fik en 2.præmie I efteråret 2007 drog PÅ TVÆRS -teamet fra Støttet Byggeri PÅ TVÆRS GENNEM DANMARK til almene boligområder i Aalborg,Århus,Helsingør, Horsens,Hjørring,Kolding,Randers og Høje Gladsaxe. Af Sigrid Estrup og Lene Hjorth, BRFkredit I otte byer har BRFkredit sammen med Experimentarium stået for konkurrencen Byg din drømmeby. Beboerne skal altid inddrages i den boligsociale proces, men det har især været vigtigt for os i forbindelse med PÅ TVÆRS GENNEM LANDET både at se og høre børnene. Derfor har vi i aktiviteten Byg din drømmeby bedt børnene i de besøgte byer og områder om at bygge deres drømmeby. Vi ville gerne have deres drømme og visioner om deres drømmeby. Det har været sjovt at iagttage de færdige resultater, der har spændt fra meget realistiske til utopiske byrum. Alle steder har der været stor deltagelse og aktiviteten har været præget af stor kreativitet. Vinderne blev.. Børnenes bidrag til Byg din drømmeby blev bedømt af en dommerkomité bestående af arkitekt Mette Skjold, Henning Larsens Architects, direktør Asger Høeg og driftsleder Karsten Madsen, Experimentarium og Inge-Marie Gotil, BRFkredit. 1. præmien gik til Randers og 2. præmien til Høje Gladsaxe. Nordbyen i Randers blev nr. 1, fordi dommerne fandt, at den var den mest spektakulære by. Desuden var den visionær og præget af drømmebyggerier, da husene var bygget i spinkle og meget innovative konstruktioner. Høje Gladsaxe blev nr. 2. Dommerkomiteen roste byen for at rumme alle de elementer, der skal til for at danne en by; gode fritidsfaciliteter, stor tilgængelighed, mange forskellige boligtyper, og det blev særligt bemærket, at børnene havde bygget deres egen by: en kopi af Høje Gladsaxe, som viser, at børnene er glade for og stolte af at bo der, hvor de bor. 2. præmien gik til SFO Svinget i Høje Gladsaxe for dette forslag 18

19 19

20 Strøm udtørrer våde vægge To DTU-forskere bag simpel og billig løsning til fugtplagede boliger. Af Joan Grønning»Vi skal brug to stykker armeringsjern, en klump ler, en plastikpose og lidt elektrisk strøm«. Det lyder som en af Egon Olsens planer, men hvor hans idéer sjældent lykkes, så ser det bedre ud for ophavskvinderne til ovenstående Lektor Lisbeth M. Ottosen og ph.d.-studerende Inge Rörig-Dalgaard fra BYG.DTU. De har vist, at en simpel, billig og lavteknologisk løsning er effektiv i kampen mod fugtige vægge pga. opstigende grundfugt, oversvømmelse i kældre eller utætte tage. Plus og minus driver vandet ud af mure Metoden går ud på at udnytte, at vand indeholder både positive og negative ioner. Via elektrokemiske processer har forskerne vist, at de kan tørre en fugtplaget væg via en smule strøm. Populært sagt så sætter de strøm til mursten og»driver«vand og salte ud af muren. Det kræver hverken maskiner eller fysisk indgriben. Metoden er heller ingen strømsluger, da vi kun bruger 20 volt til affugtningen. Det koster mellem en sparepære og en almindelig pære i strøm om dagen i de 1-2 måneder, det tager at udtørre en mur. Ved mindre fugtområder, går det naturligvis hurtigere, siger Lisbeth M. Ottosen. SBI: SPÆNDENDE! Jeg er glad for at høre om fremskridtene med at drive fugt ud af mure med strøm, siger seniorforsker Morten Hjorslev Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut. For mig at se er DTU-forskningen nu nået frem til et kritisk punkt, hvor forskningsresultaterne skal omsættes til praksis. I Tyskland har en række lignende systemer været udbudt uden overbevisende resultater men jeg håber, at DTU-forskerne opnår bedre resultater. Knastørre vægge er målet Foreløbig er forsøget gennemført på en mur i Lisbeth M. Ottosens kælder og som et pilotprojekt under kontrollerede forhold i et laboratorium. Begge steder har resultaterne talt for sig selv. Vi kunne tydeligt se, hvordan vandet vandrede fra den negative elektrode til den positive, og i laboratoriet fik vi fugtindholdet ned på under én procent, fortæller Lisbeth M. Ottosen. Idéen med elektrokinetisk udtørring, som metoden hedder, er ikke vores, men hidtil har der været en del praktiske problemer, som vi nu har løst, forklarer Lisbeth M. Ottosen. Metoden kan ifølge Ottosen også bruges ved tilbagevendende fugtproblemer, og målet er, at metoden bliver så udviklet, at apparaturet selv går i gang, når den kan mærke fugt i muren. ELEKTROKEMISK PROCES Elektrokemiske processer er fx elektroosmose og elektromigration. Elektroosmose udtørrer murværk Elektromigration driver salte ud. Populært sagt så sætter man strøm til mursten og kan på den måde trække vand og salte ud af muren. SÅDAN GØR DE En strømforsyning med jævnstrøm bliver sat i en almindelig stikkontakt, og to ledninger bliver trukket fra strømforsyningens poler til to elektroder, der består af to stykker armeringsjern placeret i ler og sat på en fugtig mur. Når strømmen bliver sat til, bevæger ionerne i murværkets våde porer sig, og fordi der er flest frie positive ioner, bliver vandmolekylerne skubbet med. Afgørende test på vej Inden for et år regner Lisbeth M. Ottosen med at lave et 1:1 forsøg, hvor de skal udtørre en hel bygning. Vi ved, metoden virker, men vi ved endnu ikke, hvor effektiv den er i natursten og beton, og det vil vi gerne undersøge, forklarer DTU-lektoren midt i arbejdet med at søge penge til at fortsætte forskningen, der indtil nu er støttet af RealDania og Boligfonden Kuben. 20

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14

Oktober 2009 22. ÅRGANG. Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Oktober 2009 22. ÅRGANG Ny og bedre plads til alle legebørn. Side 2 Hyrdeparken 60 år. Side 4 Nyt fra Fritidsudvalget. Side 14 Ny og bedre plads til alle legebørn 2 Omkring 35 børn og 50 voksne tog mod

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG. Boligbladet April 2003 BLADET. 14. årgang. > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Boligbladet April 2003 14. årgang > Repræsentantskabsmøde: Læs beretningen side 2-6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2003 Fortsat nej til salg og stadig ja Arbejdernes

Læs mere

Bag stilladserne skabes nye boliger

Bag stilladserne skabes nye boliger oktober 2012 26. ÅRGANG Bag stilladserne skabes nye boliger Fotoreportager side 8 og 14 Hold styr på varmen Læs side 6 Gamle køkkener udskiftes ved fraflytning Læs mere side 2 Regnvandet skabte åndehuller

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6

BOLIG BLADET. Oktober 2002. Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2. Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Boligforlig forbedrer regeringens forslag Læs side 2 Større renoveringer i Kongshvileparken Mere side 6 Grøn havetur i Torveparken Gå med fra side 8 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober

Læs mere

Renovering med omtanke

Renovering med omtanke Oktober 2013 27. ÅRGANG Renovering med omtanke Se mere side 18 Dit boligselskab er kun få klik væk! Læs side 2 Smidt ud af lejligheden efter kriminalitet Mere side 8 Helhedsplanen hjælper unge i job Se

Læs mere

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10

BOLIG BLADET. Oktober 2006. Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7. Intet belæg for at snuppe lejernes penge Læs mere side 10 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET Oktober 2006 19. ÅRGANG Sæt din bolig i stand med lånte penge Læs side 2-4 Nye legepladser i Skoleparken 1 Kig med side 7 Intet belæg for at snuppe lejernes

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning

Drømmebolig med svamp og mus. Unge hutler sig rundt på boligmarkedet. 3,8 million kr. tilbage til lejerne. Masser af gode råd ved flytning NR.3 AUGUST 2008 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere Unge hutler sig rundt på boligmarkedet 3,8 million kr. tilbage til lejerne Masser af gode råd ved flytning Varme-check til århusianerne Drømmebolig

Læs mere

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig

da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus da lejerne fik magt over deres bolig B O L I G K O N T O R E T D A N M A R K Din bolig dit valg 2 Din bolig dit valg da lejerne blev herre i eget hus

Læs mere

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG

Alle tiders legebørn. www.skoleparken.dk I GLADSAXE BOLIG BLADET. September 2000 11. ÅRGANG Alle tiders legebørn Leg med side 8 Fuld musik i Egeparkerne Se side 4 www.skoleparken.dk Få nysgerrigheden stillet side 12 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET September 2000 11. ÅRGANG??

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Et godt repræsentantskabsmøde

Et godt repræsentantskabsmøde Februar 2012 Dagens gang i Skyttevænget Side 10 SAB s boligstrategi Side 4 Tag med på tidsrejse i SAB Side 12 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Et godt repræsentantskabsmøde SAB afholdt

Læs mere

Fik beboer- demokratiet dødsstødet?

Fik beboer- demokratiet dødsstødet? LEJER I Danmark NR. 57 - Sommer 2009 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Fik beboer- demokratiet dødsstødet? Den 29. maj vedtog Folketinget et lovforslag, L 208, som på afgørende vis

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret

ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret LEJER I DANMARK NR. 54 - Efterår 2008 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Tvangsmodernisering forhindret En udlejer i Roskilde måtte opgive at modernisere en 3-værelses lejlighed, da

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015

LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 LEJERE PÅ AMAGER NR. 74 Forår 2015 MEDLEMSBLAD FOR AMAGER LEJERFORENING Privat udlejning Udlejer i Køge rettede ind En lejer i Køge fik nedsat lejen af huslejenævnet og medhold i, at han ikke skulle efterbetale

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

Beretning 2 013 1 Beretning 2013

Beretning 2 013 1 Beretning 2013 1 2 Indhold 4 3B - en boligforening med mange facetter 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 18 20 22 23 25 27 28 29 30 32 33 35 Nyt hovedkontor på Havneholmen Demokratiet på arbejde Hvad har organisationsbestyrelsen

Læs mere

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk

Vi Lejere. God sommer. Beboerdemokratiet i udvalg Nye regler for fri proces. www.lejerneslo.dk NR,2 MAJ 2007 LEJERNES LO S MEDLEMSBLAD Vi Lejere 4.000 lejere i Århus tilbage til Lejernes LO 10 krav til regeringen om skimmelsvamp Tusindvis af lejere smides på gaden Kolossale spekulationsgevinster

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere