Februar Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2008. Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts 2008. Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed."

Transkript

1 Februar ÅRGANG Alt om repræsentantskabsmødet 6. marts Side 2-14 Nu kan du få et Boliggarantibevis. Side 15 Vask med god samvittighed. Læs side 16

2 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Stilhed om dansk boligpolitik Bedre end frygtet,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen om de rammer,som politikerne har lagt for den almene boligsektor frem til 2012.Der bliver flere penge til renovering samt social og forebyggende indsats i boligområderne.. På det boligpolitiske område har der siden de store debatter, der fulgte i forbindelse med Finanslovsforhandlingerne for 2007, været relativt stille, skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning til Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts De væsentligste hovedlinjer i Finanslovsforliget for 2007 betød følgende: Landsbyggefondens investeringsramme blev for perioden hævet til 2,4 milliarder kroner pr. år. Rammerne skal først og fremmest gå til støtte af renoverings- og forbedringsarbejder. Hertil kom, at der for perioden blev afsat en årlig ramme på 400 millioner koner til en social og forebyggende indsats i boligområder med problemer. Færre penge til lokal Dispositionsfond Diskussionen om Dispositionsfondens fremtidige rammer og muligheder blev afsluttet. Fordelingen af de midler der kommer fra de lån, som er betalt tilbage, men efter lovgivningen fortsat skal betales, blev fra 1. januar 2008 ændret således, at to tredjedele indbetales til Landsbyggefonden og en tredjedel forbliver i boligselskabets egen Dispositionsfond. Tidligere var fordelingen 50 procent til Landsbyggefonden og 50 procent til boligselskabets Dispositionsfond. Samtidig blev muligheden for dispositionsfondsmidlernes anvendelse ændret. Fremover kan Dispositionsfonden støtte betaling af ydelserne til realkreditlån, der optages til finansiering af en afdelings udgifter til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, lejlighedssammenlægning samt miljøforbedring. 2 Bedre end frygtet Umiddelbart lyder det lovende, men i praksis betyder det, at en væsentlig del af de projekter, der tidligere fik støtte fra Landsbyggefonden, fremover kan henvises til støtte fra boligselskabets egen Dispositionsfond. 1. I realiteten er afgrænsningen mellem Landsbyggefondens og boligselselskabets fordeling på henholdsvis to tredjedele og en tredjedel for så vidt angår afdelingens udamortiserede prioriteter nok væsentligt større end den tredjedel, der fremgår af selve lovteksten. 2. Resultatet af politikernes beslutninger i Folketinget blev bedre, end hvad vi frygtede, konstaterer bestyrelsen i beretningen. Hovedrammerne frem til 2012 er nu i et vist omfang kendte. Det fjerner en del af den usikkerhed, der har hersket de senere år. Det giver nu mulighed for planlægning. Det er bestyrelsen tilfreds med. 3. For at skabe det bedste overblik i forbindelse med leje af almene boliger, indeholder Finansloven regler om obligatorisk indberetning af data til en landsdækkende almen boligportal. Boligselskabets administration er i gang med arbejdet. 4. Politikerne har også besluttet, at der skal ske en forenkling af det almene regelsæt. Forud for Finanslovsdebatten havde et embedsmandsudvalg der var nedsat i forbindelse med tidligere finanslovsforhandlinger arbejdet med en lang række af de problemstillinger som vedrørte den almene sektor. Blandt andet ønsket om forenkling af de mange regler, der vedrører den almene boligsektor. Adskillige af de tiltag kom blev en del af Finansloven for 2007 udsprang af embedsmandsudvalgets forslag, selv om udvalgsarbejdet ikke bragte forslag til konkrete forenklinger. I forbindelse embedsmandsudvalgets arbejde med forenklingen af reglerne, har repræsentantskabet i Boligselskabers Landsforening arbejdet parallelt med udvalget. Repræsentantskabet har fremsat en række forslag til forenklinger. Blandt andet på disse områder: om beboerdemokrati og beboerinddragelse drift udlejningsregler nybyggeri og renoveringer kapitalforhold kommunalt tilsyn revision Forslagene er nu sendt til embedsmandsudvalget. Det er bestyrelsens opfattelse, at embedsmandsudvalget har taget positivt mod tankerne. Bestyrelsen følger arbejdet med forenklingen af reglerne tæt.

3 Repræsentantskabet mødes torsdag 6. marts 2008 Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe holder torsdag 7. marts 2008 kl møde i Repræsentantskabet, som består af tæt ved 170 repræsentanter fra boligselskabets forskellige afdelinger. På Repræsentantskabets møde godkendes boligselskabets regnskab samt beretning. Samtidig orienteres der om det forestående års budget. Der finder også valg sted til boligselskabets bestyrelse. Mødet finder i år sted i Aktivitetscenteret, Tobaksvej 6 i Søborg. 3

4 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Boliger forbedret for 80,8 millioner kroner Det er prisen for renovering af facaderne i Vadgårdsparken samt nye tage i Pileparken 6 8.Men i kulissen venter en renovering af facaderne i Skoleparken,som vil koste mellem 50 og 55 millioner kroner. Renoveringssagerne i Arbejdernes Boligselskab tæller to store opgaver, som bestyrelsen karakteriserer som værende i gang, selv om at de fysiske arbejder endnu ikke er begyndt. De to renoveringssager, omfatter Vadgårdsparkens facader samt facaderenoveringen i Pileparken 6-8. De for afdelinger har fået tilsagn om økonomisk støtte, der i større eller mindre grad er finansieret med støttede realkreditlån. De resterende udgifter finansieres med dels ustøttede realkreditlån, dels med egne midler i form af henlæggelser m.v. Men i kulissen venter endnu en renoveringsopgave af de store, idet Skoleparken har problemer med facaderne. Her vil en renovering koste mellem 50 og 55 millioner kroner, skriver bestyrelsen i sin beretning. Vadgårdsparkens nuværende facade Vadgårdsparken Renoveringsarbejderne i Vadgårdsparken afgrænser sig efter de afsluttede undersøgelser til tagterrasserne, skalmurene samt lette facader og gavle. De samlede omkostninger til projektet blev i forbindelse med licitationen i 2006 opgjort til 32,4 millioner kroner. Dermed lykkedes det, at indfri kravene til huslejens størrelse, som var 827 kr. pr. m 2 efter renovering beregnet på støttetidspunktet. Men i forbindelse med ansøgningen om godkendelse af det endelige projektet baseret på endelige priser i det såkaldte skema A opstod der problemer med udformningen af facaden. Oprindeligt er facaderne i Vadgårdsparken udført med vandret bræddebeklædning, men i forbindelse med renoveringen var der af hensyn til økonomien valgt lodret beklædning. Skulle det ændres til i vandrette fibercementplader lagt i klink og i dimensioner, der svarer til den eksisterende træbeklædning så bebyggelsens oprindelige formsprog blev bevaret, vil give en fordyrelse på fem millioner kroner. Fra 32,4 millioner kroner til 37,4 millioner kroner. Landsbyggefonden havde i sit første tilsagn om støtte forudsat, at en del af ydelsen af hensyn til huslejeniveauet i afdelingen skulle finansieres ved udnyttelsen af de muligheder, der opstod som følge af, at en del af afdelingens oprindelige lån var færdigbetalt. I den forbindelse havde tiden arbejdet med afdelingen, da det ved en anden fordeling af ydelserne var muligt at holde de oprindelige forudsætninger for huslejeniveauet dog med tillæg af de almindelige prisreguleringer og omkostningsstigninger i øvrigt. Bestyrelsen forventer. at den endelige behandling af skema B ansøgningen kan ske i løbet af januar/februar 2008 så byggestarten kan ske i løbet af foråret Pileparken 6-8 Også renoveringen i Pileparkerne 6 og 8, der efter gennemførelsen sammenlægges 4

5 til en afdeling, er en af de sager der arbejdes intensivt med. I foråret 2007 godkendte beboerne det samlede projekt som omfatter facadeinddækning, vinduesudskiftning, tagudskiftning samt glasinddækning af altaner. Der er tale om en kombineret byggeskade samt renoverings- og forbedringssag. Derfor er der tale om en kombination af støttet og ustøttet sag. Det er igen ensbetydende med finansiering med dels støttede lån og dels ustøttede i form af almindelige realkreditlån i kombination med brug af henlæggelser og andre finansierings- eller tilskudsformer. Priserne viste i forbindelse med støtteansøgningen (skema A) en samlet renoveringsudgift på ca. 43,4 millioner kroner, hvoraf selve den støttede del byggeskadesagen udgjorde ca. 32,5 millioner kroner. Der var en forudsætning for tilsagn om økonomisk støtte, at en række byggetekniske forhold blev afklaret, så en byggetilladelse kunne gives. Problemer med altaninddækning Inddækningen af altanerne med glas volder en del problemer. Flere forskellige løsninger er blevet drøfter med byggemyndighederne. Men det er endnu ikke lykkes boligselskabet at blive enige med brandmyndighederne om udformningen af glasinddækningen ved de boliger, hvor der ikke er direkte adgang til de værelser, som støder op til de inddækkede altaner. Det er kravene i forbindelse med en eventuel redning i forbindelse med brand, uenigheden drejer sig om. Tilbage er kun to muligheder: Enten må de rum, der ikke har direkte adgang til en inddækket altan forsynes med de fornødne adgangsmuligheder, som er etablering af en dør fra værelset til altaner. Den anden mulighed er at opgive glasinddækningen af altanerne. Opgives glasinddækningen af alterne, betyder det ikke besparelser i projektet, idet der i stedet for vil være behov for udførelse af ekstra renoverings- og isoleringsarbejder. At opsætte dørene vurderes til en merudgift på ca. to millioner kroner. Landsbyggefonden har givet tilsagn om, at denne udgift kan finansieres med støttede lån. Det er nu op til beboerne i Pileparken 6 8 på et afdelingsmøde i foråret 2008 at træffe en beslutning. Denne skal efterfølges af en videre støttebehandling i Gladsaxe Kommune. Bestyrelsen vil ikke blande sig i beboer- demokratiet, men når vi betragter sagen ud fra det kvalitetsløft som en glasinddækning vil give, har vi svært ved ikke at udtrykke et beskedent håb om, at gennemførelsen af glasinddækningen vedtages uanset den beskedne merudgift. Afgørelsen er beboernes, og den vil bestyrelsen respektere. Skoleparken I Skoleparken har der gennem årene været arbejdet med renoveringen af facaderne med udvendig efterisolering, uden at det har givet løsninger, som på længere sigt er holdbare. Derfor er der fortsat problemer med isoleringen, og der opstår revnedannelser i facaderne, hvilket igen giver indtrængning af fugt med dannelse af skimmelsvamp. Problemet har været indgående drøftet med arkitekter og teknikere. Deres forslag om renovering af facaderne vil koste mellem 50 og 55 millioner kroner. Det er en stor udgift set i forhold til afdelingens økonomi og huslejeniveau. Derfor er det klart for bestyrelsen, at der må arbejdes videre med både projekt og økonomi. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at der findes en løsning, som på lang sigt er både teknisk og økonomisk holdbar. Pileparken 6 8 skal have nye facader m.v. 5

6 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Bemærkelsesværdig dom Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse vil trods dommen i Højesteret om salg af almene boliger fortsat tale imod salg af de almene boliger.bestyrelsen finder ikke,at dommen tager stilling til ejerskabet af boligerne i de almene boligafdelinger. 6

7 I beretningen for 2005/06 blev salg af almene boliger omtalt. Det samme var tilfælde med den dom, som Østre Landsret havde afsagt om, at lejerne i en almen boligafdeling kunne få lov til at købe deres bolig, hvis afdelingens beboere og kommunen havde vedtaget det. Dette på trods af, at boligorganisationen i dette tilfælde Arbejdernes Andels Boligforening havde sagt nej til et salg. At sagen opstod skyldes, at en forsøgslovgivning fra 1. januar 2005 gjorde det muligt for beboere i almene boliger at købe deres bolig, konstaterer Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse i beretningen til Repræsentantskabets møde torsdag 6. marts 2008 Besluttet af beboerne Det var beboerne i AAB-afdeling Fuglsang Park i Farum, der på et afdelingsmøde vedtog at beboere skulle kunne købe deres bolig. Samtidig søgte beboerne om Farum Kommunes tilladelse til salget. Farum Kommune sagde ja, og det samme gjorde ministeriet, hvorimod boligorganisationen AAB ikke ville tillade salget. AAB og Boligselskabernes Landsforening (BL) indbragte sagen for Østre Landsret. AAB og BL fandt, at et salg ville være ekspropriation og derfor i strid med grundloven. AAB og BL mente samtidig, at boligerne var ejet af AAB, og forsøgsloven om salg af almene boliger indebar en ulovlig ekspropriation. Østre Landsret fandt, at der ikke var tale om ekspropriation. Endte i Højesteret AAB (og BL) var uenige i dommen, og ankede denne til Højesteret, som i en kendelse 7. november 2007 stadsfæstede Østre Landsrets afgørelse. Og dermed er forsøgsloven om salg af almene boliger ikke i strid med grundlovens bestemmelse om ekspropriation. Men der er god grund til at studere dommens præmisser, påpeger bestyrelsen i sin beretning. Der er ikke tale om en enstemmig dom. På grund af sagens principielle karakter, herunder spørgsmål om grundlovsstridig ekspropriation, var antallet af dommere udvidet til ni højesteretsdommere, der afgjorde sagen med 5 stemmer for og 4 imod. Fem dommere mente ikke, at forsøgsloven var i strid med grundloven, mens fire dommere fandt, forsøgsloven var i strid med grundloven. Da afgørelsen træffes efter stemmeflertal faldt afgørelsen således ud til ministeriets fordel. Det var mod Socialministeriet sagen var anlagt. På det tidspunkt hørte almene boliger under dette ministerium. Spinkelt flertal Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskaber finder imidlertid, at det er betænkeligt, at et så væsentligt spørgsmål afgøres med så spinkelt et flertal som fem fire. En flertalsafgørelse med syv to eller otte en havde været langt mere acceptabel. Højesterets dom forholder sig kun til det rejste søgsmål, nemlig forholdet til forsøgsloven og forholder sig ikke til en eventuel permanent salgslov. Fire højesteretsdommere tilkendegav, at der var tale om ekspropriation i grundlovens forstand. Samtidig tilkendegav de fire dommere, at det er boligorganisationerne, som er den reelle ejer af ejendommene, mens de fem dommere reelt i henhold til dommens præmisser ikke tog stilling hertil. Dommen giver altså ikke noget entydigt svar på et så væsentligt spørgsmål om afdelingernes ejerforhold. Bestyrelsen finder Højesterets dom svag betænkelig svag men vi vil naturligvis respektere dommen, fastslår bestyrelsen i beretningen. Forsøgslovgivning Når beboerne i en boligafdeling har besluttet at tillade køb af deres almene boliger, og hjemstedskommunen samt ministeriet tillige har tilladt det, kan en boligorganisation ikke modsætte sig det vel at mærke når der er tale om køb/salg efter forsøgslovgivningen, der udløber den 1. januar Hvordan en lovgivning om salg af almene boliger udmøntes, vil tiden vise, skriver bestyrelsen som samtidig peger på, at højesteretsdommen har givet anledning til refleksion i ministeriet, idet ministeren dagen efter at dommen blev afsagt, udtalte, at det i forbindelse med en eventuel permanent salgslovgivning, vil blive ændret således, at også boligorganisationen skal spørges før der sker et eventuelt salg. Ministerens udtalelse kan efter bestyrelsens opfattelse kun tolkes således, at alle skal være enige om salg. Udlugning i lovgivningen Arbejdernes Boligselskabs bestyrelse bifalder ministerens synspunkt og håber samtidig, at der luges ud i forsøgslovgivningen, hvis den skal blive permanent blandt andet rabatten på 30 procent ved første gangs salg samt en sikring af, at eventuelle indtægter ved salg bliver i boligorganisationen. Højesterets dom har på ingen måde rokket ved bestyrelsens holdning. Vi tager fortsat afstand fra salg af almene boliger. Det vil altid være de bedste boliger, der er størst interesse for at købe. Et salg kan derfor let føre til en social opsplitning samt opsplitning af boligmarkedet. Det finder bestyrelsen yderst uhensigtsmæssig, da det vil mindske de ressourcestærke beboeres antal til ugunst for udviklingen i boligafdelingerne og boligmassen, skriver bestyrelsen, som fortsat vil tale imod et salg af boligerne i Arbejdernes Boligsselskabs afdelinger. 7

8 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Afdelingerne vedligeholdt for 21 Og pengene er i perioden gået til renovering af kloaker over nye badeværelser og køkkener til kvistvinduer og elektriske installationer. Aktiviteterne i forbindelse med renoverings-, istandsættelses- og forbedringsarbejder er fortsat høj i Arbejdernes Boligselskabs afdelinger. Hvilket bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab udtrykker tilfredshed med i beretningen. Målt i kroner er der udført og afsluttet arbejder for ca. 7,3 millioner kroner. Oven i dette kommer igangværende arbejder for ca. 13,7 millioner kroner ved beretningens afslutning pr. 30. september Alt i alt svarer det til større istandsættelsesarbejder på en samlet værdi på ca. 21 millioner kr. Af de afsluttede arbejder er ca. 2,1 millioner kroner finansieret med tilskud fra Landsbyggefonden ved udnyttelse af egen trækningsret. Af resterende finansiering er ca. 2,8 millioner kroner sket ved optagelse af realkreditbelåning, og 2,4 millioner kroner sket ved brug af henlagte midler og anden opsparing. Individuelle forbedringer De er i 14 afdelinger udført modernisering af henholdsvis køkkener og badeværelser. I to af afdelingerne er der tilmed tale om begge dele. Kun i en af afdelingerne er disse forbedringsarbejder udført som en kollektiv forbedring i alle lejemål. De øvrige moderniseringer er udført som individuelle forbedringer, hvor den enkelte beboere har ønsket at modernisere og efterfølgende betaler dette over huslejen. Moderniseringen er finansieret med realkreditlån optaget i afdelingen. Bestyrelsen hilser tiltag med individuel- Lyngparken 1 har fået nye køkkener og kviste 8

9 millioner kr. le forbedringer velkomne. Det er efter bestyrelsens opfattelse en god måde, at have indflydelse på sin egen bolig. Samtidig forbedres muligheden de almene boligers konkurrenceevne over for andre boligformer. Det er også med til at højne standarden i boligerne. Tidskrævende Alligevel påpeger bestyrelsen, at administrationen af de individuelle forbedringer tidsmæssigt er mere omfattende end forudset. Det gælder både for inspektørfunktionen og økonomifunktionen. Inspektørerne skal forestå de tekniske godkendelser, hvilket ikke altid sker problemfrit, samt styre betydelige dele af byggeproceduren. Økonomifunktionen skal forestå de individuelle låneoptagelser samt styre regnskabet med følgevirkninger for huslejen Den administrative belastning har konsekvenser for andre forhold. Blandt andet ved at der sket ændringer i tidsplanerne for andre opgaver, så anvendelsen af ressourcerne ikke er sket på den mest rationelle måde. Bestyrelsen er godt klar over, at det i startperioder for en sådan proces, ikke kan undgås, at der opstår vanskeligheder, indtil der er tilstrækkeligt med erfaringer til at vurdere situationen. Følger udviklingen Derfor vil bestyrelsen i den kommende periode nøje følge processen med henblik på eventuelle justeringer i proceduren. Det er bestyrelsens opfattelse, at ressourcemæssige ændringer ikke er hensigtsmæssige ud fra en vurdering dels af den samlede økonomiske situation, dels det uhensigtsmæssige i at skulle tilpasse anvendelsen af ressourcer af denne art ud fra måske stærkt varierende behov. Udover de afsluttede arbejder, og de arbejder der er i gang i afdelingerne, fremgår det af den enkelte afdelings tilstandsvurdering, at der stadig forestår en række større opgaver. De fleste indgår allerede i afdelingernes langtidsplaner. Lovgivningen fastslår, at der løbende skal foretages henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse af bygninger samt installationer m.v. Her er der gang i arbejdet I gang med kortlægning Imidlertid er der eksempler på, at nedslidning og udvikling sker på en mere uforudseelig måde, og at der i den anledning opstår behov for genopretning, der nødvendiggør en særlig indsats, således at afdelingernes økonomi kan fastholdes på et acceptabelt niveau. Derfor har boligselskabets administration taget initiativ til at kortlægge behovet for disse større renoveringsopgaver. Bestyrelsen vil efter en kortlægning i samråd med de berørte afdelingsbestyrelser foretage en nøjere og objektiv vurdering af de fremtidige muligheder, herunder prioritering af opgaverne, finansieringsforhold m.v. Af større udførte og igangværende arbejder kan nævnes: Mølleparken 1: Stengårdsparken: Borreparken: Lyngparken 1: Tinghøjparken: Pileparken 4: Stationsparken 1: Lykkeparken: Kongshvileparken: Skoleparken 1: Kildeparken 1: Mølleparken 2: Torveparken: Lyngparken 2: Egeparken 1: Kildeparken 3: Kildeparken 4: Moseparken: Køkkener, radiatorer og el-ledninger El-arbejder, dræn m.v. Køkkener og badeværelser Køkkener og kvistvinduer Køkkener Altaner Facade, kloakker, afløbsanlæg og køkkener Køkkener Udhuse, kloakarbejder, murværk og køkkener Legepladser og facader Kloakarbejder, køkkener og badeværelser Kloakarbejder og affaldsøer Køkkener Køkkener, badeværelser og boilerrum Køkkener Køkkener Køkkener Køkkener 9

10 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Arbejdernes Boligselskab og grundvurderingerne Vurderingerne har været nogenlunde ensartede for afdelingerne.det er tilfældet for både etageejendomme og rækkehuse.men både bestyrelsen og Vurderingsudvalget følger udviklingen nøje. Det handler om huslejekroner,skriver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i beretningen. Kongshvileparken 10

11 Siden den store gennemgang af grundværdiansættelserne for afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab har der været relativt stille omkring de årlige ændringer i grundværdiansættelserne, fremhæver bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab i sin beretning. Gennemgangen førte til nedsættelse af grundværdiansættelser som igen førte til nedsættelse af de grundskatter, som afdelingerne skulle betale. Dette havde igen indflydelse på huslejen. De vurderingsprincipper, der har været resultatet af gennemgangen, har været fulgt af vurderingsmyndighederne. Gennemgangen af de årlige vurderinger for afdelingerne i Arbejdernes Boligselskab har vist, at udviklingen i vurderingerne har været nogenlunde ensartet afdelingerne imellem. Det er tilfældet for både etageejendomme og rækkehusbebyggelser. Men boligselskabets vurderingsudvalg følger fortsat udviklingen nøje. Moderate stigninger Det er vurderingsudvalgets opfattelse, at der med få undtagelser ikke har været belæg for at klage over vurderingerne. Hertil kommer, at grundlaget for beregning af ejendomsskatter blev ændret i forbindelse med skattestoppet. Der blev samtidig indført et begreb grundskatteloftsværdien der indgår i skattemyndighedernes grundlag for beregning af afdelingernes ejendomsskat. Ejendomsskatten beregnes ud fra den mindste værdi af enten grundværdiansættelsen pr. 1. oktober det foregående år eller grundværdiansættelsen pr. 1. oktober 2003 tillagt en regulering på 3 5,5 procent pr. år. Ukompliceret udvikling Reelt har det betydet for afdelingerne i Kongshvileparken Arbejdernes Boligselskab, at de store værdistigninger de senere år ikke forholdsmæssig har haft tilsvarende indflydelse på udviklingen i ejendomsskatterne og dermed igen på huslejen. Som følge af den relativt ukomplicerede udvikling valgte vurderingsudvalget ikke at udsende de mange vurderingsmeddelelser til afdelingerne i Udvalget har besluttet, at alle afdelinger skal orienteres om udviklingen i vurderingen i 2007/ kroner på højkant Antallet af afdelinger, som kommer til Repræsentantskabets møde i Arbejdernes Boligselskab, svinger en del. Men for at lokke alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne af huse til mødet torsdag 6. marts 2008 sætter boligselskabets bestyrelse kr på højkant, som der trækkes lod om blandt afdelingerne. Pengene skal gå til fremme af kultur- og eller beboeraktiviteter i afdelingen. Den eneste betingelse for at komme i betragtning ved lodtrækningen er, at afdelingen er repræsenteret på Repræsentantskabets møde, når lodtrækningen finder sted som en del af dagsordenens punkt 13. I 2007 gik prisen til Høje Gladsaxe. 11

12 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 Når boligselskabet ikke er bygherre tårner problemerne sig op Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab ser gerne,at loven ændres,så almene boligselskaber igen kan være bygherre.som det er nu koster det lejerne penge,fordi boligselskabet ikke får betaling for det ekstra arbejde,som må udføres for at følge op på byggeriet. Gennem de senere år har Arbejdernes Boligselskab kun beskæftiget sig med få byggesager, og det er Søborgparken, tidligere benævnt som Søborg Hovedgade/Erik Bøghs Allé og Stengården, hvis arbejdstitel var Stengården station samt ombygningsprojektet for 9. sal i Punkthuset Høje Gladsaxe. Og som et nyere projekt har boligselskabet arbejdet med muligheden for ombygning af det tidligere beboerhotel i Skoleparken til ældreboliger. Søborgparken Med indflytningen af Søborgparkens 2. afsnit 1. december 2006 forventede boligselskabet, at de problemer, som vi gennem en lang årrække havde haft med den pågældende byggesag, efterhånden var slut. Beklageligvis må bestyrelsen notere sig, at den havde gjort regning uden vært. Selv om opførelsen af bygningerne var afsluttet, var der ved afleveringen en længere række fejl og mangler både indvendig og udvendig, som skulle udbedres. At der ved nybyggeri og byggeri i almindelighed sker en udbedring af fejl og mangler er ikke usædvanligt. Det er snarere en vanlig ting. 12 Tog for lang tid Men i tilfældet med Søborgparken finder bestyrelsen det usædvanligt, at udbedringen af fejl og mangler, skulle tage så lang tid, som tilfældet er i denne sag. Her et år efter afleveringen og beboernes indflytning er en væsentlig del af forholdene ikke afsluttede. Ikke i alle tilfælde kan vi bebrejde bygherren KPC BYG A/S, fordi det er vanskeligt at få adgang til lejemålene. Men hovedårsagen er, at der har været store problemer med at få underentreprenørens håndværkere til at møde frem. Der er to årsager til dette; den generelle ophedning af byggesektoren, samt også at bygherren havde entreret med underentreprenøren fra provinsen. For at få løst de væsentligste problemer fandt bestyrelsen det nødvendigt at indgå en aftale med KPC BYG A/S om, at vore lokale håndværkere for KPC BYG A/S s regning udførte de indvendige restarbejder. Ingen afslutning i sigte Hvad angår udbedringen af de resterende udvendige arbejder har bestyrelsen, trods det at den ikke selv er bygherre, måtte anvende meget tid for at følge op på sagen, uden hidtil at kunne melde om en afslutning. Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab finder det stærkt utilfredsstillende. Det gælder både udbedringen af de indvendige mangler og de udvendige. Bestyrelsen finder det stadig problematisk, at boligselskabet ikke selv kan stå som bygherre Motivet til indførelse af ordningen, hvor også bygherrerollen skal i licitation, har angiveligt været øget konkurrence og dermed besparelser i byggefasen. Bestyrelsens erfaringer peger på det direkte modsatte. Den tætte tilgang til entreprenørforholdene unddrages den kommende driftsherre som følge af lovgivningens krav til udbud af bygherrerollen, og distancerer driftsherren i forhold til byggesagens gennemførelse og afslutning. Måske holder prisen Formentlig kan anskaffelsessummen holdes inden for de godkendte rammer, men når der tages højde for de mange arbejdstimer, som driftsherren Arbejdernes Boligselskab har brugt for at være nogenlunde rimelig sikker på byggeriets kvalitet, hænger økonomien ikke rigtig sammen. Bygherrens udgifter afholdes over byggesagen, mens driftsherrens timeforbrug ikke honoreres. Bestyrelsen finder situationen ganske utilfredsstillende og foretrækker at lovgivningen ændredes til tidligere praksis, hvor boligselskabet også havde rollen som bygherre og dermed direkte tilgang til de virksomheder, der er entreret med.

13 Stengården Billedet fra Søborgparken omkring bygherrerollen gentager sig i det store hele for boligselskabets andet nybyggeri Stengården, hvis arbejdstitel oprindeligt var Stengården Station. Retfærdigvis erkender bestyrelsen dog, at vejret i denne sag spillede en væsentlig rolle, fordi det regnfulde vejr under opførelsen betød, at boligselskabet måtte acceptere en forlængelse af byggeperiode med 14 dage. Det var for at imødegå risikoen for, at byggefugt i konstruktionerne på sigt ville give mulighed for svamp og råd. Byggesagen blev afsluttet i juni 2007, således at indflytningen i de 26 ungdomsboliger kunne ske umiddelbart efter. Undervejs opstod der tvivl om, at boligselskabet kunne udleje alle 26 ungdomsboliger. Men tvivlen blev gjort til skamme, da der var stor interesse for at leje boligerne, og ved den første indflytningsdag 1. juli 2007 var alle boliger udlejet. Også i Stengården var der behov for afhjælpning af fejl og mangler. Erfaringerne fra Stengården, svarer til dem vi har fra Søborgparken. I Stengården har vi stadig problemer med at få arbejder afsluttet. Dette skyldes til dels vanskeligheder med at få håndværkerne frem og udføre de fornødne arbejder, men samtidig betyder det, 13

14 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE 6. MARTS 2008 at boligselskabet ikke selv er bygherre, hvilket ikke gør sagen bedre. Kommunikationen skal gennem for mange led og mulighederne for sanktioner over for entreprenørerne svækkes samtidig, hvilket er uheldigt for det samlede forløb. Da boligselskabet som driftsherre skal følge op på beboernes problemer, kommer vi til at bruge uforholdsmæssig mange arbejdstimer herpå. Det er ikke tilfredsstillende. På trods af problemerne har de 26 ungdomsboliger i Stengården tilført området en betydelig arkitektonisk værdi, ligesom det samlede bomiljø efter bestyrelsens opfattelse giver gode muligheder for udvikling af et attraktivt boligmiljø for unge under uddannelse eller for unge med et særligt behov. 9. sal i Punkthuset Høje Gladsaxe Ombygningen af 9. sal i Punkthuset i Høje Gladsaxe har tidligere været omtalt i bestyrelsens beretninger, både skriftlige og mundtlige. Alligevel føler bestyrelsen anledning til at udtrykke sin glæde og tilfredshed over at projektets gennemførelse og afslutning blev mulig, ikke mindst takket været en smidig og hurtig afsluttende sagsbehandling hos Gladsaxe Kommune. På en god og pragmatisk måde lykkedes det at foretage støttemæssige ændringer, der muliggjorde, at projektet blev ændret fra et seniorboligfællesskab med fem boliger samt et fællesrum til et projekt med seks familieboliger. Det var ændringer, om blev nødvendige, fordi interessen for seniorboligfællesskab ikke var til stede. Efter ændringen blev alle boliger kort efter udlejet. Triumfvej 47 Skoleparkens Beboerhotel Også denne sag, der omhandlede planer om ombygning af Skoleparkens beboerhotel til ældreboliger, har tidligere været omtalt i bestyrelsens beretninger. Oprindelig var Gladsaxe Kommune interesseret i projektet. Men i forbindelse med præsentation af et konkret projektforslag var kommunen ikke længere interesseret. Baggrunden var, at kommunens erfaringer med udviklingen i økonomien for ældreboliger i forbindelse med ombygninger ikke var positive. Derfor bliver der nu arbejdet videre med undersøgelsen af mulighederne for, at der i beboerhotellet indrettes almene familieboliger. Men da rammebeløbet for familieboliger er lavere end for ældreboliger, vanskeliggør det processen, fordi der er nødvendigt at gennemføre besparelser, svarende til forskellen i rammebeløbet mellem de to boligtyper. Bestyrelsen arbejder videre med mulighederne i overensstemmelse med beboerne ønsker og beslutning om, hvad det tidligere beboerhotel fremover skal anvendes til. Stengården rummer 26 ungdomsboliger 14

15 Nu kan du få et Boliggarantibevis i Arbejdernes Boligselskab Bestyrelsen for Arbejdernes Boligselskab har vedtaget at det skal være muligt, at købe Boliggarantibevis, som sikrer dig mulighed for at vende tilbage til en bolig, hvis du flytter. Et boliggarantibevis er en aftale, som du indgår med Arbejdernes Boligselskab. Det giver dig sikkerhed for, at du kan få tilbudt en anden bolig i boligselskabet, hvis du ønsker det inden for en 3-årig periode. Boliggarantibeviset koster 900 kr. Du får en garanti for, at du inden for den 3-årige periode, kan få en ny bolig i boligselskabet, hvis du fortryder flytningen fra din nuværende bolig, hvis din opsigelse skyldes, at du flytter sammen med din kæreste, at du flytter i sommerhus hele året eller du flytter til udlandet. Ordningen gælder kun beboere i almene familieboliger (og ikke hverken ungdoms- eller ældreboliger). Hvordan Hvis du skal bruge garantien, kommer du først på ventelisten i den boligafdeling, du flyttede fra. Undtaget er dog boliger der er særligt egnede for ældre eller handicappede, samt boliger der skal stilles til rådighed for Gladsaxe Kommune. Hvis boligselskabet ikke inden for en rimelig tid et halvt år har mulighed for at tilbyde dig en bolig i den afdeling, du flyttede fra, vil du kunne få tilbudt en tilsvarende bolig. Med en tilsvarende bolig menes en bolig i en anden afdeling i forhold til størrelse, pris og område. Hvor mange tilbud vil jeg modtage Du vil kun modtage ét boligtilbud til den afdeling, du flyttede fra. Hvis du afslår tilbudet eller undlader at besvare tilbudet bortfalder garantien. Hvis du får tilbudet i en anden afdeling, kan du afslå det første tilbud før garantien bortfalder. Gør du ikke brug af dit bevis inden tre år, vil garantien bortfalde, men hvis du ønsker at være opnoteret på almindelige vilkår, kan opskrivning fortsætte på den almindelige venteliste ved betaling af ajourføringsgebyr herefter. Er der andre krav En aftale om boliggarantibevis skal indgås inden du flytter fra din bolig. Efter en fraflytning er det for sent. Hvad skal du gøre Er du interesseret i at indgå en aftale om boliggarantibevis, kan du rette henvendelse til selskabets udlejningsafdeling, der kan hjælpe dig med mere information eller besøg boligselskabets hjemmeside AB-kalender Torsdag 6. marts 2008 Repræsentantskabsmøde, der holdes på Aktivcenteret,Telefonvej 8. Torsdag 27. marts 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Lørdag 29. marts 2008 AB-festen på Høje Gladsaxe Skole. Torsdag 3. april 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag 24. april 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Torsdag 8. maj 2008 kl Mulighed for at mødes med repræsentanter for bestyrelsen. Aftale træffes med administrationen. Torsdag 22. maj 2008 Møde i boligselskabets bestyrelse. Onsdag 21. maj 2008 Sidste frist for indlæg til Boligbladet. Tirsdag 17. juni 2008 Boligbladet udkommer. 15

16 Vask med god samvittighed Nyt vaskeri i Skoleparken 1 til 1,6 millioner kroner tjent hjem i løbet af fire til fem år. Alene på energibesparelser.og det har ikke kostet en eneste kroner i huslejestigning, fortæller Thomas Dreyer,der er formand for Skoleparken 1. Der var ikke tale om en lille klatvask, da beboerne i Skoleparken 1 s 276 boliger i maj 2007 besluttede sig for, at deres fælles vaskeri i afdelingen skulle renoveres. Det blev til en omfattende storvask. Ud røg de 15 år gamle vaskemaskiner og ind kom nye moderne og energibesparende maskiner. Tørretumblere og tørreskabe blev udskiftet. Også vaskeribygningen fra 1954 blev renoveret. Nye el-installationer, nye vandrør og nye kloaker o.s.v. Og så blev det hele malet. Samlet pris 1,6 millioner kroner. Og vi kunne gennemføre istandsættelse af vores vaskeri uden at sætte huslejen op med så meget som en eneste krone. De 1,6 millioner kroner tog vi fra vores henlæggelser. Tværtimod betyder renoveringen med de nye maskiner, at vi i løbet af fire til fem år har tjent vores investering i det nye vaskeri ind i vand- og energibesparelser, fortæller Thomas Dreyer, der er formand for afdelingsbestyrelsen i Skoleparken 1. Selv om en undersøgelse viste, at omkring 34 procent af beboerne i de 276 boliger selv havde vaskemaskine, så var der ingen, som var imod, at der blev investeret i et nyt vaskeri. En rigtig engergisluger Det gamle vaskeri var en rigtig energisluger, og de nye maskiner fra Electrolux bruger mindre elektricitet, mindre vand og mindre vaskepulver. Thomas Dreyer fortæller, at de nye maskiner, som kan tage op til 13 kilogram tøj, vejer selv mængden af tøj, der skal vaskes, og doserer derefter vand og vaskepulver i rette mængder. Dermed spares der både vand, vaskepulver og elektricitet. Og det er på den måde, at vi sparer energi. En vask koster stadig otte kroner, men den reelle omkostning var tidligere langt større. Med de nye maskiner er omkostningen reduceret til, at hver vask koster os fire kroner oven i de otte kroner, som beboeren skal betale. Flere har spurgt til vaskepulveret, og vi har valgt et neutralt, uparfumeret vaskepulver, som er Svanemærket, oplyser Thomas Dreyer. Transportabelt vaskeri Ombygningen af vaskeriet tog ni uger, og i den tid kunne beboerne gratis bruge et midlertidigt vaskeri, som leverandøren stillede op i bebyggelsen. Vaskeriet blev indviet i november 2007, og siden har både beboere og besøgende valfartet til vaskeriet. Beboerne for at bruge vaskeriet, og besøgende for at se hvordan et moderne vaskeri kan indrettes. En anden og ny fordel ved vaskeriet er, at indgangspartiet er flyttet, så nu kan beboerne benytte vaskeriet døgnet rundt uden at de generer andre. 16

17 Pengeløst Vaskeriet er ganske pengeløst, idet alle boliger har fået kort, som skal benyttes ved brug af vaskeriet. Betalingen sker over huslejen,, fortæller Thomas Dreyer, som også kan berette om, at da vaskeriet den 14. november 2007 slog dørene op for beboerne var interessen så stor, at der måtte tre fremvisninger til. Måske var det også lokkemaden, der var skyld i den store interesse: En rød pølse med brød samt en øl eller vand. 17

18 Byg din drømmeby: Høje Gladsaxe fik en 2.præmie I efteråret 2007 drog PÅ TVÆRS -teamet fra Støttet Byggeri PÅ TVÆRS GENNEM DANMARK til almene boligområder i Aalborg,Århus,Helsingør, Horsens,Hjørring,Kolding,Randers og Høje Gladsaxe. Af Sigrid Estrup og Lene Hjorth, BRFkredit I otte byer har BRFkredit sammen med Experimentarium stået for konkurrencen Byg din drømmeby. Beboerne skal altid inddrages i den boligsociale proces, men det har især været vigtigt for os i forbindelse med PÅ TVÆRS GENNEM LANDET både at se og høre børnene. Derfor har vi i aktiviteten Byg din drømmeby bedt børnene i de besøgte byer og områder om at bygge deres drømmeby. Vi ville gerne have deres drømme og visioner om deres drømmeby. Det har været sjovt at iagttage de færdige resultater, der har spændt fra meget realistiske til utopiske byrum. Alle steder har der været stor deltagelse og aktiviteten har været præget af stor kreativitet. Vinderne blev.. Børnenes bidrag til Byg din drømmeby blev bedømt af en dommerkomité bestående af arkitekt Mette Skjold, Henning Larsens Architects, direktør Asger Høeg og driftsleder Karsten Madsen, Experimentarium og Inge-Marie Gotil, BRFkredit. 1. præmien gik til Randers og 2. præmien til Høje Gladsaxe. Nordbyen i Randers blev nr. 1, fordi dommerne fandt, at den var den mest spektakulære by. Desuden var den visionær og præget af drømmebyggerier, da husene var bygget i spinkle og meget innovative konstruktioner. Høje Gladsaxe blev nr. 2. Dommerkomiteen roste byen for at rumme alle de elementer, der skal til for at danne en by; gode fritidsfaciliteter, stor tilgængelighed, mange forskellige boligtyper, og det blev særligt bemærket, at børnene havde bygget deres egen by: en kopi af Høje Gladsaxe, som viser, at børnene er glade for og stolte af at bo der, hvor de bor. 2. præmien gik til SFO Svinget i Høje Gladsaxe for dette forslag 18

19 19

20 Strøm udtørrer våde vægge To DTU-forskere bag simpel og billig løsning til fugtplagede boliger. Af Joan Grønning»Vi skal brug to stykker armeringsjern, en klump ler, en plastikpose og lidt elektrisk strøm«. Det lyder som en af Egon Olsens planer, men hvor hans idéer sjældent lykkes, så ser det bedre ud for ophavskvinderne til ovenstående Lektor Lisbeth M. Ottosen og ph.d.-studerende Inge Rörig-Dalgaard fra BYG.DTU. De har vist, at en simpel, billig og lavteknologisk løsning er effektiv i kampen mod fugtige vægge pga. opstigende grundfugt, oversvømmelse i kældre eller utætte tage. Plus og minus driver vandet ud af mure Metoden går ud på at udnytte, at vand indeholder både positive og negative ioner. Via elektrokemiske processer har forskerne vist, at de kan tørre en fugtplaget væg via en smule strøm. Populært sagt så sætter de strøm til mursten og»driver«vand og salte ud af muren. Det kræver hverken maskiner eller fysisk indgriben. Metoden er heller ingen strømsluger, da vi kun bruger 20 volt til affugtningen. Det koster mellem en sparepære og en almindelig pære i strøm om dagen i de 1-2 måneder, det tager at udtørre en mur. Ved mindre fugtområder, går det naturligvis hurtigere, siger Lisbeth M. Ottosen. SBI: SPÆNDENDE! Jeg er glad for at høre om fremskridtene med at drive fugt ud af mure med strøm, siger seniorforsker Morten Hjorslev Hansen, Statens Byggeforskningsinstitut. For mig at se er DTU-forskningen nu nået frem til et kritisk punkt, hvor forskningsresultaterne skal omsættes til praksis. I Tyskland har en række lignende systemer været udbudt uden overbevisende resultater men jeg håber, at DTU-forskerne opnår bedre resultater. Knastørre vægge er målet Foreløbig er forsøget gennemført på en mur i Lisbeth M. Ottosens kælder og som et pilotprojekt under kontrollerede forhold i et laboratorium. Begge steder har resultaterne talt for sig selv. Vi kunne tydeligt se, hvordan vandet vandrede fra den negative elektrode til den positive, og i laboratoriet fik vi fugtindholdet ned på under én procent, fortæller Lisbeth M. Ottosen. Idéen med elektrokinetisk udtørring, som metoden hedder, er ikke vores, men hidtil har der været en del praktiske problemer, som vi nu har løst, forklarer Lisbeth M. Ottosen. Metoden kan ifølge Ottosen også bruges ved tilbagevendende fugtproblemer, og målet er, at metoden bliver så udviklet, at apparaturet selv går i gang, når den kan mærke fugt i muren. ELEKTROKEMISK PROCES Elektrokemiske processer er fx elektroosmose og elektromigration. Elektroosmose udtørrer murværk Elektromigration driver salte ud. Populært sagt så sætter man strøm til mursten og kan på den måde trække vand og salte ud af muren. SÅDAN GØR DE En strømforsyning med jævnstrøm bliver sat i en almindelig stikkontakt, og to ledninger bliver trukket fra strømforsyningens poler til to elektroder, der består af to stykker armeringsjern placeret i ler og sat på en fugtig mur. Når strømmen bliver sat til, bevæger ionerne i murværkets våde porer sig, og fordi der er flest frie positive ioner, bliver vandmolekylerne skubbet med. Afgørende test på vej Inden for et år regner Lisbeth M. Ottosen med at lave et 1:1 forsøg, hvor de skal udtørre en hel bygning. Vi ved, metoden virker, men vi ved endnu ikke, hvor effektiv den er i natursten og beton, og det vil vi gerne undersøge, forklarer DTU-lektoren midt i arbejdet med at søge penge til at fortsætte forskningen, der indtil nu er støttet af RealDania og Boligfonden Kuben. 20

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 18. december 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. juni 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. maj 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig

Råderetskatalog. Afdeling 28, Nørrebrogade. Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Råderetskatalog Afdeling 28, Nørrebrogade Om mulighederne for Forbedringer / ændringer Af din bolig Vedtaget den 30. januar 2006 Side 2 boligforeningen Østerbo Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedregler

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april

Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 18. april 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 18. april 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Orientering

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse

BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI. Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Side 1 af 5 BORGER VIRKSOMHED BY OG KULTUR POLITIK OG DEMOKRATI OM KOMMUNEN Dagsordener og referater Åbenhed Udvalg Politikker og strategier Få indflydelse Budget Råd og nævn Valg Om dagsordener og referater

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG FOR BORREPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Juni 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 11. maj 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/7 Afd. 64, Gandrup. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Karsten Høgh Jensen Gitte Andreasen Anders Henning Larsen Dorte Hansen Jytte Gravesen Fra administrationen: Jens Erik Grøn Allan Kirch Pedersen(ref.)

Læs mere

Marts 2007. Byggede nye boliger for 115 millioner kroner Læs side 2. Vedligeholdelsen er fortsat i top Se side 7

Marts 2007. Byggede nye boliger for 115 millioner kroner Læs side 2. Vedligeholdelsen er fortsat i top Se side 7 Marts 2007 19. ÅRGANG Byggede nye boliger for 115 millioner kroner Læs side 2 Vedligeholdelsen er fortsat i top Se side 7 Manden får huset, kvinden får børnene Mere side 18 TEMA: REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 20 fremmødte beboere i afd. 26 velkommen. Afdelingsmøde for afd. 26 - Fortunaparken. Torsdag, den 3. september 2015 kl. 14.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP), ejendomsfunktionær Leif

Læs mere

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense

Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Et godt sted at bo..! Andelsboligforeningen Samvirke attraktive lejeboliger i Odense Velkommen til Andelsboligforeningen Samvirke Andelsboligforeningen Samvirke har 276 boliger fordelt på syv afdelinger

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark.

Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Referat af styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark. Onsdag, den 25. maj 2016, kl. 14.00. Følgende var til stede: Finn Weidekamp, Boligkontoret Danmark Bent Nielsen, Formand

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 3. februar 2011 SH/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2011 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1.

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 14. december 2015, kl. 17.00 i Kvartershuset, Roskildevej 63, 1. Inviterede Laurits Roikum, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse, Mette Nyholm og Britt Espensen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 21. september 2015 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Thomas Petersen (TP), Henrik Kruse,

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet

Plandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²).

Ydelse, støttede realkreditlån, 1. fulde år udgør ca. 3,6 % af t.kr. svarende til 79 t.kr. eller ca. 11 kr. pr. m² boligareal (7.333 m²). Randersegnens Boligforening u.k. (v/dab) v/ Randersbolig Marsvej 1 8960 Randers SØ Randersegnens Boligforening u.k (v/dab), afdeling 89, Assentoft 6 I henhold til aftale har fonden foretaget en foreløbig

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE

REFERAT FRA EOA KASTRUPHUSE Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde i Kastruphuse 23. april 2015 1 Referat af det ekstraordinære afdelingsmøde vedrørende renovering af Kastruphuse torsdag den 23. april 2015, kl. 19.00 i Tårnbyparkens

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP) og Elsebeth Sejersen.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP) og Elsebeth Sejersen. Afdelingsmøde for Reberbanen 1-9 afdeling 15. Tirsdag, den 20. september 2016 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), driftschef Lisbeth Pind (LP) og Elsebeth

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 30. maj 2013 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 23. maj 2013 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for,

NOTAT. Allerød Kommune. Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune. I notatet redegøres for, NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Proces for etablering af almene boligprojekter i Allerød Kommune I notatet

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 5. marts 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 26. februar 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2.

REFERAT. fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje Gladsaxe Torv 2 B, 2. ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 1. juli 2010 SH/ip ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 24. juni 2010 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 22. december 2016 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 15. december 2016 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 10. maj 2016, kl Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 10. maj 2016, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere