4. Orientering om økonomisk status

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Orientering om økonomisk status"

Transkript

1 VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej Virum Tlf Fax november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl. 17. I mødet deltager ud over bestyrelsen og undertegnede kst. Vicerektor Erik Møller Jensen og regnskabschef Susanne Severin Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Godkendelse og underskrift af referaterne fra og Ansættelse af rektor for Virum Gymnasium. Ansættelsesudvalget afgiver indstilling til bestyrelsen 4. Orientering om økonomisk status a. Budgetopfølgning pr (se bilag 1) b. Redegørelse for afsluttede og igangværende byggeprojekter 5. Fastsættelse af kapacitet for skolen Kapaciteten foreslås fastsat til 12 klasser med 336 elever i alt i 1g Godkendelse af budget 2013 (se bilag 2) 7. Godkendelse af skolens studieretnings- og fagudbud (se bilag 3) 8. Godkendelse af ny vedtægt, jvf bekendtgørelse (se bilag 4) 9. Meddelelser a. Fra formanden b. Fra den øvrige bestyrelse c. Fra kst. Rektor 10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder 11. Eventuelt Mødet afsluttes med et let traktement. Med venlig hilsen Mads Pedersen Kst. Rektor

2 Budgetopfølgning pr og Bilag 1 pr budget realiseret Tilskud kr kr Indtægter i alt kr kr Drift Undervisning Administration Lokaleomk Markedsføring Afskrivninger Løn Finansielle omkostninger I alt resultat kr pr budget realiseret Tilskud kr Indtægter i alt kr kr Drift Undervisning Administration Lokaleomk Markedsføring Afskrivninger Løn Finansielle omkostninger I alt resultat I alt et mindreforbrug i forhold til budgettet på Altså balance på budgettet- Inden for de enkelte poster er der en række udsving : 1. En væsentlig overskridelse ligger på lokaleomkostningerne grundet ny' og ombygninger 2. Desuden er der en stigning på lønudgiften. Den skyldes et elevtal der er langt større end forudset, og dermed modsvares stigningen af en indtægtsfremgang på taxameter I den brugte budgetmodel reguleres taxameterbudgettet op med stigende elevtal Det sker ikke på samme vis med udgiftsbudgettet, derfor merforbruget i forhold til budgettet 3. Dertil er der et mindre forbrug på de almindelige driftsudgifter til undervisning og administration end forudset 4. Grundet det lave renteniveau har de finansielle omkostninger været mindre end budgetteteret 5. Samlet set kan der forventes et pænt overskud for 2012 Prognosen for hele året 2012 fremgår af budget 2013

3 Budgetopfølgning pr. måned Til og med UDGIFTER budget realiseret afvigelse Budget realiseret afvigelse Budget realiseret afvigelse afvigelse Undervisning Undervisningsmidler Kurser Pædagogikum Elevaktiviteter Rejser Øvrige Copy-dan Kopiering IT Psykologibistand Personaleforanstaltninger Undervisning i alt Kommentarer Afvigelserne skyldes i væsentlig grad konteringspraksis på diverse underkonti budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 4. Administration Øvrigt Flexjobordningen Revisor KMD-Silkeborg Administration i alt Kommentarer Revisorudgifterne dækker både egentlig revision og bistand til regnskab. Bør i næste års budget opdeles og opjusteres Flexjobordningen???? budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 5. Lokaleomkostninger Daglig drift og vedligeholdelse , , Inventar , , Rengøring , , Elektricitet , , Vand , , Varme , , Renovation ,00 0, Lokaleomkostninger i alt , , Kommentarer Afvigelsen på daglig drift skyldes, at væsentlige dele af sidsre ombygning endnu ikke er overført til anlæg. På grund af sidste byggefase må der dog som helhed forudses et merforbrug i forhold til budgettetdette år på lokaleomkostningerne budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 6. Lønninger Ledelse Bestyrelse Kontor Pedel Lærer Pædagogikum Lønudgifter i alt Kommentarer Tilfredsstillende lønudvikling. Der forventes ikke store ekstraordinære udbetalinger i resten af året budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 7. Markedsføring Markedsføring Markedsføring i alt ## Kommentarer Markedsføring sat budgetmæssigt for lavt, skal reguleres næste år budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 8. Afskrivninger budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse budget realiseret afvigelse afvigelse 10. Finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Finansielle poster i alt TOTAL , , , , , , , , , ,79

4 Virum Gymnasium Budget 2013 Bilag 2 Virum Gymnasium Budget

5 Virum Gymnasium Budget 2013 Side Indholdsfortegnelse 2 Budgetberetning 3 Budgetforudsætninger 5 Bilag 1 - budget 2013 funktionsopdelt 8 Bilag 2 - Taxametertilskud 9 Bilag 3 Specifikationer til Udgiftsbudget Bilag 4 Lærerløn 13 Bilag 5 Lærerløn 14 Side 2 af 14

6 Virum Gymnasium Budget 2013 Budgetberetning Budgetår 2013 bliver forventeligt et stabiliseringsår efter flere års stor byggeaktivitet. Økonomisk forventes et roligt år med en lidt strammere generel ramme på grund af det formindskede elevtal i de nye klasser. En ubekendt faktor er Overenskomst Til gengæld vil der være en større forudsigelighed i bygge- og anlægsaktiviteten. Der er en række nye initiativer, der vil slå igennem i året, bl.a. nye fag (kinesisk, retorik, innovation) og forstærket fokus på talentudvikling. Vi vil også være meget interesserede i at gå ind i arbejdet med udviklingen af nye tilrettelæggelsesformer. Disse initiativer vil formodentligt kunne holdes inden for den hidtidige økonomiske ramme, hvorfor der ikke er afsat særskilt beløb til sådanne udviklingsaktiviteter Andre initiativer såsom udstrakt brug af dobbeltlærere er til gengæld allerede blevet reduceret på baggrund af det fleksible klasseloft på 28 elever. Der vil til gengæld fortsat være brug for målrettede tiltag til supplerende undervisning i nogle fag, bl.a. matematik. I forbindelse med ansættelse af ny rektor og konstituering af en ny ledelse vil der desuden være en række organisatoriske udfordringer. Bygningssituation Med indretningen af de to klasselokaler på loftet kan til- og ombygningen af undervisningslokalerne betragtes som afsluttet. Skolen fremtræder derfor i god stand og grundlæggende moderniseret. En række mindre arbejder står tilbage, jf. investeringsbudgettet. I foråret 2013 planlægges indretning af cykel P-plads i musikhaven, opgradering af musik 2, samt bygning af opbevaringsdepot til pedeller. Desuden planlægges en opgradering af læreropholdsrum i form af fornyelse af terrasse og renovering af lærerværelse. Økonomisk konsolidering Der forventes en ændring af taksametrene fra 2014 i forbindelse med overførsel af midler fra de generelle taksametre til omstillingspuljer. Desuden tales der om et socialt taksameter. Begge forhold kan reducere tilskuddene på sigt, hvilket betyder, at der skal udvises økonomisk forsigtighed, og at skolens økonomi i 2013 konsolideres. Side 3 af 14

7 Virum Gymnasium Budget 2013 Optagelse af elever Der forventes et mindre optag af elever på grund af en mindre ungdomsårgang og et nyt STX-tilbud i nærområdet. Til gengæld forventes fortsat lavt frafald og et stabilt elevtal i allerede oprettede klasser. I budgettet regnes derfor med 12 nye 1g- klasser, og det er den kapacitet, der foreslås indberettet til Region Hovedstaden. Det er 2 mindre end i 2012, men stadigvæk en nettoforøgelse af antallet elever, da der er 10 afgangsklasser. Nettoforøgelsen kan beregnes til ialt 29 elever - ved afgang på 307 elever og tilgang på 336 elever - Med optag af 12 nye klasser og dermed 38 klasser vil bygningskapaciteten blive udnyttet til det yderste. På sigt vil et klassetal på 36 være hensigtsmæssigt i forhold til bygningskapacitet, økonomisk soliditet og pædagogisk fleksibilitet. Mads Pedersen Kst. Rektor Side 4 af 14

8 Virum Gymnasium Budget 2013 Budgetforudsætninger Statstilskud Den endelige finanslov forventes vedtaget medio december Herefter udmeldes de endelige takster, som tilskuddet er baseret på. Budgettet er i sin nuværende form baseret på forslag til finanslov som udmeldt af Ministeriet for Børn og Undervisning i august Budget 2013 er derfor behæftet med den usikkerhed, at den endelige bevilling stadig er ukendt, men det synes ikke at fremgå af finanslovsforliget, at der skal ske justeringer på gymnasieområdet. En række automatiske reduktioner er allerede indregnet i taksterne. Undervisningsomkostninger Dette omfatter omkostninger i forbindelse med til undervisningens gennemførelse. Langt den største post er lærerlønningerne. De omfatter såvel de direkte lønudgifter som reguleringer for ændringer i feriepengeforpligtelser. Der er på skoleårsbasis budgetteret med en stigning på ca. 5 årsværk i forhold til Stigningen skyldes et større elev-og klassetal. Som tidligere må der også tages højde for vikardækning i forbindelse med barsel og sygdom, hvor det er skolens politik hurtigt at give lærerdækning for at sikre undervisningens kontinuitet. Hensynet til at finde en forsvarlig og stabil pædagogisk løsning vil fortsat veje tungere end at finde den økonomisk billigste løsning. Dette samt eventuelle vanskeligheder med at finde kvalificerede lærere i alle fag kan betyde overarbejde og udbetaling af afspadseringstimer. I budgettet er der afsat midler til dette. Lønningerne er generelt reguleret i takt med finanslovsforslagets forventede pris-og lønregulering på 1,3%. For en nærmere forklaring på den forventede udvikling med udvidelse af lærerkorpset og lønstigninger, se bilag 3. Der er regnet med uændrede overenskomstvilkår, hvorfor der måske skal foretages en justering af budgettet, når OK 2013 er kendt. På undervisningsdriftssiden forventes ikke generelt stigninger i udgifterne ud over hvad det forventet stigende elevtal betinger. Side 5 af 14

9 Virum Gymnasium Budget 2013 Markedsføring Markedsføringsomkostninger er budgetteret her, og budgettet er i forhold til tidligere år sat op for at give et retvisende billede af udgifterne. Der er dog fortsat tale om en begrænset andel af budgettet (ca. 2,5 promille) sammenholdt med, at der i markedsføringen også ligger den lovbestemte orientering om skolens udbud af fag og studieretninger. Ledelse og administration Aktiviteter relateret til at administrere og lede VG som institution er budgetteret her. Det vil sige primært løn til ledelse og administration. For så vidt angår lønninger til ledelsen, har rektor-, vicerektor- og 1 inspektorløn fuldt ud været sat under ledelse, mens de øvrige inspektorer er placeret under lærerløn. I budgettet er 1 inspektorløn yderligere overført fra undervisnings- til ledelsesomkostning for at give et generelt mere retvisende billede af fordelingen af inspektorernes arbejdstid mellem ledelse og undervisning. I forbindelse med eventuelle ændringer i ledelsesstrukturen kan det blive relevant at ændre fordelingen. Af praktiske grunde vil de meget beskedne udgifter til kurser til administration blive opført under kurser i forbindelse med undervisning. I budget 2013 vil udgifter til revisionsfirmaet blive delt op i omkostninger ved det egentlige revisionsarbejde og omkostninger til økonomisk assistance. Afskrivninger Der regnes med en lidt forøget udgift til afskrivninger, jvf investeringsbudgettet. I 2013 vil en række poster blive færdigafskrevet, hvorfor denne udgift forventes at falde i 2014 og frem. Finansielle omkostninger Der er regnet med stort set uforandrede renteindtægter og renteudgifter, men naturligvis er denne post ganske afhængig af det generelle renteniveau. Takket være rentesikringen er der dog en grænse for de mulige udsving. Side 6 af 14

10 Virum Gymnasium Budget 2013 Investeringer Der henvises til bilag 4 for forslag til anlægs- og bygningsforbedringer. Investeringerne er generelt affødt af det meget større antal elever og lærere. Desuden har der gennem flere år været stort behov for et tidssvarende pedeldepot. Desuden vil der være tale om en række IT-investeringer, hvor ITafdelingen vil udarbejde en nøjere plan for disse investeringer i de kommende tre år, svarende til afskrivningshorisonten. Det skønnes, at der over tre år bliver tale om udgifter på 1 million kr., hvoraf de kr. er optaget på dette års budget. Derudover ønskes en ny printerløsning dækkende hele skolen både for lærere og elever til en pris af kr. implementeret. Den præcise fordeling mellem anlægs- og driftsudgifter kan endnu ikke beregnes. Balance Med et forventet overskud på driften i 2012 forventes egenkapitalen at vokse og være positiv eller tæt derpå ved indgangen til Med de fortsatte afdrag, samt et budgetteret overskud i 2013 er målet således at skolens økonomi i 2013 bliver konsolideret, således at den er rustet til de udfordringer, der kan komme i 2014 og følgende år. Side 7 af 14

11 Virum Gymnasium Budget 2013 Appendix 1 - budget 2013 funktionsopdelt Budget Estimat pr Budget Taxametertilskud Tilskud pædagogikumkandidater Tilskud intro og brobygning Andre indtægter Indtægter i alt Undervisningens gennemførelse Markedsføring Ledelse og administration Lokaleomkostninger Af- og nedskrivninger Driftsomkostninger Driftsresultat Finansielle indtægter Finasielle omkostninger Finansielle poster Periodens resultat Side 8 af 14

12 Virum Gymnasium Budget 2013 Appendix 2 : Taxametertilskud : Forudsætninger Bygningstaxameter hele året Optag 12 klasser pr Ud fra Forslag til FL 2013 takst pr.elev Grundtakst kr Undervisningstaxameter Nye kr kr Fællesudg kr kr TDK underv kr kr TDK fællesudg kr kr eksamenstakst kr kr A-fag kr kr Bygningstaxameter kr kr TDBygningstaxameter kr kr kr Pædkandidat 7 kr kr Intro kr I ALT kr elevtalsforudsætninger forår efterår 2013 TD TD 1g g g g 6 5 I alt Eksaminer 312 A-fag 80 elever TD 16 Side 9 af 14

13 Virum Gymnasium Budget 2013 Appendix 3 Specifikationer til Udgiftsbudget 2013 Undervisning Undervisning Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Undervisningsmidler Kurser Pædagogikum Elevaktiviteter Rejser Øvrige Copy-dan Kopiering IT Printerløsning Psykologibistand Personaleforanstaltninger Undervisningsdrift Lønninger lærere Lønninger pæd Undervisningsomkostninger i alt Administration Administration Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Øvrigt Kurser Flexjobordningen Revisor Økonomisk assistance KMD-Silkeborg Administrationsdrift Lønninger ledelse Lønninger kontor Lønninger bestyrelse Administrationslønninger Administrationsomkostninger i alt Side 10 af 14

14 Virum Gymnasium Budget 2013 Bygninger og lokaleomkostninger Lokaleomkostninger Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Daglig drift og vedligeholdelse Inventar Rengøring El Vand Varme Renovation Roskilde adm fæll Lokale- og bygningsdrift Lønninger Lokaleomkostninger i alt Markedsføring Markedsføring Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Markedsføring Markedsføring i alt Afskrivninger Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Afskrivninger Side 11 af 14

15 Virum Gymnasium Budget 2013 Finansielle poster Finansielle poster Budget forbrug til Est.ult.okt. Budget Renteindtægter oblig (Spærret) Renteindtægter Renteindtægter af obligationer Obligati realiseret tab/gevist Finansielle indtægter i alt Øvrige renteudgifter Renter - LR Kredit lån Renter - LR Kredit lån Rente - Rente-CAP (Spar Nord) Renter - Kassekredit Renteudgift v. køb obligation Adm. bidrag LR - lån Adm. bidrag LR - lån Finansielle udgifter i alt Finansielle poster i alt Side 12 af 14

16 Virum Gymnasium Budget 2013 Appendix 4 LærerLøn forudsætning : aktuel udgift normalmåned Månedlig lønomkostning (inkl. 1,5 % ferie) Regulering for lønstigninger 1,3 % PLstigning I alt 12 måneder Overtid lærere tilbage fra orlov pr årsværk flyttet fra undervisning til ledelse yderligere klasser : 6 ekstra lærere fra 1/ Side 13 af 14

17 Virum Gymnasium Budget 2013 Appendix 5 investeringsbudget Investering Beløb Forventet afskrives Årlig Drifts- Omk Beskrivelse Investering anskaffelse over afskrivning effekt antal 2013 år Musik 2 : Udskiftning af gulv : udskiftning af 6 vinduer, heraf 1 i depot. Tavler og montering af interaktiv projektor forår Cykel p-plads : anlægsarbejde incl. Beplantning mm. og cykelstativer i musikhave jun Pedeldepot mellem fysik4 og musikhus. Anlæg af ca. 60 m2 enkelt depot til opbevaring. Udarbejdes i samarbejde med Bygningsfællesskabets arkitekt jun Terrasse ved lærerværelse Ca. 35 m2 træterrasse i niveau med lærerværelset med udgang og trappe ned svarende til nuværende jun Møbler : Terrassemøbler jun Ventilation forprojekt Ny ventilation med en totalpris på ca over 4 år fra Renovering lærerværelse : Gulv, akustik, møblement m.m jun I alt Side 14 af 14

18 Bilag 3 Studieretnings- og fagudbud Ændringer i udbuddet 2013: 1. Der udbydes en studieretning med Latin A Engelsk A 2. Som andet fremmedsprog udbydes ud over tysk fortsætter- og begyndersprog, fransk fortsætter- og begyndersprog og spansk også kinesisk. Det kræver en dispensation fra undervisningsministeriet, som er indhentet 1. Skolen har tilsagn fra en velkvalificeret nyuddannet kandidat i kinesisk om at varetage orientering om og undervisning i faget. 3. Valgfag på C-niveau : retorik C og innovation C udbydes til elever fra og med 2g-s valgfagsvalg i februar Det undersøges, om et yderligere valgfag dans C kan udbydes til valgfagsvalget fra og med årgang 2012 (nuværende 1g) og dermed også indgå i orienteringen af Årgang Første hold vil dermed kunne begynde august Ingen af disse ændringer vil være forbundet med store omkostninger. For valgholdene på C- niveau vil udgiften ligge inden for den almindelige ramme til valghold. Hertil kommer, at de årgange der får forøgede valgmuligheder, er væsentlig større end de foregående årgange. Således vil det udvidede udbud ikke i sig selv ramme bestående valgfag. 1 Reference: L.391 Kære kst. rektor Mads Pedersen Den fremsendte ansøgning, der gælder for elever, der er startet i august 2013, godkendes hermed under følgende betingelser: 1. Skolen skal have en kvalificeret lærer i kinesisk. 2. Tilladelsen gælder for ét forløb (3 år) for de elever, der er startet i august Ønskes forsøget gentaget for hold, der starter senere, skal der ansøges særskilt herom. 3. Der ydes ikke tilskud til gennemførelsen af eller rapportering fra forsøget. 4. Skolen skal senest 15. september hvert år (fra 2014) ved til undertegnede sagsbehandler mærket sagsnummer (088.85L.391), skole og emne indsende en kort rapport fra forsøget. Med venlig hilsen René Bühlmann

19 Bilag 4 Vedtægt for Virum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Virum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune, Hovedstadsregionen og omfattet af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Institutionens CVR-nummer er Institutionens navn samt senere ændringer heraf godkendes af børne- og undervisningsministeren. 2. Institutionen er oprettet den 1. januar 2007 ved Virum Gymnasiums overgang fra at være en amtskommunal institution til en selvejende institution som led i kommunalreformen. 3. Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud af uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter. Stk. 2. Institutionen kan i tilknytning til de uddannelser, den er godkendt til at udbyde, jf. stk. 1, gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom og de regler herom, som er fastsat af børne- og undervisningsministeren. Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning 4. Institutionen ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer med stemmeret. Desuden har bestyrelsen to medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med stemmeret skal være myndige. Stk. 2. Bestyrelsen sammensættes således: 1) 4 udefrakommende medlemmer: 1 medlem udpeget af Rektorkollegiet (en repræsentant fra de videregående uddannelser). 1 medlem udpeget af grundskolesektoren i Lyngby-Taarbæk Kommune. 1 medlem, der repræsenterer det lokale erhvervsliv, udpeget ved selvsupplering. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af elevrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. Stk. 3. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Stk. 4. Medarbejdere og deltagere i uddannelse ved institutionen kan ikke efter stk. 2, nr. 1, udpeges som udefrakommende medlemmer af bestyrelsen. Stk. 5. Institutionens leder, jf. 15, der er bestyrelsens sekretær, deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

20 5. Blandt de udefrakommende medlemmer, jf. 4, stk. 2, nr. 1, skal der være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv, grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor. Stk. 2. De udefrakommende medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber samt uddannelseskvalitet. 6. Bestyrelsens funktionsperiode er 4 år løbende fra førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Stk. 2. Genudpegning kan finde sted. For medlemmer, der er udpeget ved selvsupplering, kan genudpegning dog kun finde sted én gang. Den nytiltrådte bestyrelse skal have foretaget udpegning af medlemmer, der udpeges ved selvsupplering, senest en måned inde i sin funktionsperiode. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. 17 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., skal medlemmet udtræde af bestyrelsen øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Stk. 4. Hvis en medarbejder eller en deltager i uddannelse ved institutionen ikke længere opfylder betingelserne for at blive udpeget som medlem af bestyrelsen, ophører medlemskabet øjeblikkeligt. Den udpegningsberettigede skal hurtigst muligt udpege et nyt medlem for den resterende del af funktionsperioden. Kapitel 3: Bestyrelsens opgaver og ansvar 7. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen. Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på langt sigt samt godkender budget og regnskab. Stk. 3. Bestyrelsen udarbejder institutionens vedtægt. 8. Bestyrelsen er over for børne- og undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af de statslige tilskud. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser. For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsregler. 9. Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de blive til størst mulig gavn for institutionens formål. Inden for dette formål og under de vilkår, der er fastlagt i lovgivningen eller i medfør af denne, disponerer bestyrelsen frit ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under ét. Stk. 2. Institutionens midler anbringes med undtagelse af nødvendig kassebeholdning efter bestemmelserne i 21, stk. 3 og 4, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Stk. 3. Alle værdipapirer tilhørende institutionen skal være noteret i institutionens navn. 10. Bestyrelsen ansætter og afskediger institutionens leder. Institutionens øvrige personale ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling fra lederen, jf. dog 14, stk. 3.

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland

Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsskolen Nordsjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsskolen Nordsjælland er en selvejende institution med hjemsted i Hillerød Kommune, Region

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars

Vedtægt. for Erhvervsskolerne Aars. erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars østre Boule,ard 10 Tlf 9698 1000 aars@erhvervsskoleme.dk 9600 Aars Fax 96981080 ertwervsskoleme.dk 4 erhvervsskolerne. aars Vedtægt for Erhvervsskolerne Aars Kapitel 1:

Læs mere

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland.

Stk. 3. Professionshøjskolen skal dække behovet for udbud af videregående uddannelser i Region Midtjylland. Vedtægt for Professionshøjskolen VIA University College Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Professionshøjskolen VIA University College er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning

Læs mere

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk

Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Vedtægt for de to selvstændige offentlige institutioner Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq samt Niuernermik Ilinniarfik Nuuk Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Niuernermik Ilinniarfik Qaqortoq og Niuernermik

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense)

Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) \" I Vedtagt for den selvejende institution Tietgenskolen (Handelsskolen i Odense) Kapitel 1: Navn, hjemsted og formal 5 1. TietgenSkolen er en selvejende institution med hjemsted i Odense Kommune, Region

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Paderup d. 22. januar 2007. Indkaldelse til 1. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Tirsdag d. 30. januar 2007 kl. 17.00 19.30. Mødet foregår på rektors kontor. Der vil være en let anretning undervejs

Læs mere

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne

KORT OG GODT. En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for bl.a. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere på erhvervsskolerne DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER DANSKE ERHVERVSSKOLER Erhvervsskoleregnskabet DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODT Erhvervsskoleregnskabet En vejledning i læsning af erhvervsskoleregnskaber for

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014

Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Bestyrelsesmøde på Fjerritslev Gymnasium mandag den 17. marts 2014 Til stede: Søren Dam, Finn Jensen, Mogens Gade, Vagn Olesen, Søren Dybdal Møller, Thomas Hav Ole Ravn, Bent Danielsen, Per Beck, Anders

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser

Vejledning om budget, regnskab og revision. for folkekirkens lokale kasser 100296/09 Vejledning om budget, regnskab og revision for folkekirkens lokale kasser Gældende fra 1. januar 2010 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 4 2. Kontoplan og kontering 4 2.1 Formålskontoplanen.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse

Vedtægt for. Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Vedtægt fr Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse Kapitel 1: Navn, hjemsted g frmål 1. Selandia Center fr Erhvervsrettet Uddannelse er en selvejende institutin med hjemsted i Slagelse Kmmune, Regin

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 12 Beretning om universiteternes stigende egenkapital Offentligt 12/2012 Beretning om universiteternes stigende egenkapital 12/2012 Beretning om universiteternes

Læs mere