Velkommen til ydelseskatalog 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ydelseskatalog 2013"

Transkript

1 Ydelseskatalog 13

2 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der er tale om ydelser, som ikke er en del af administrationsbidraget, men som kan tilkøbes, hvis der er brug for ekstra hjælp. Beskrivelserne i kataloget følger strukturen i Prisblad 2013, hvor du kan læse, hvad de forskellige ydelser koster. Prisbladet er lagt ind i kataloget. Beskrivelsen af hvilke ydelser, der er indeholdt i administrationsbidraget, findes i fsb s administrative basispakke. På kan du finde Ydelseskatalog 2013, Prisblad 2013 og Den administrative basispakke. Ydelser afdelingen skal købe Nogle af ydelserne skal boligafdelingerne dog købe. Der er altså tale om obligatoriske ydelser, som her er markeret med orange og et NB. Udgivet december

3 INDHOLD Side 4 Økonomi Side 8 Udlejning Side 9 Miljø og Energi Side 13 Side 16 Side 17 Side 19 Side 22 Drift og Anlæg It Beboerservice Servicering af beboerdemokratiet Kontorservice 3

4 ØKONOMI Klage over ejendomsvurdering Hjælp til at klage over afdelingens ejendomsvurdering er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke gennemgår fsb hvert år afdelingens ejendomsvurdering og bedømmer, om det kan betale sig at klage over vurderingen. Hvis afdelingen ønsker at klage, gør fsb følgende Udarbejder en begrundet klage til vurderingsmyndigheden. Sender en kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen. Sender en kopi af vurderingsmyndighedens afgørelse til afdelingsbestyrelsen. Hvis vurderingsmyndighedens afgørelse ikke er tilfredsstillende, kan fsb anke afgørelsen, hvis afdelingen ønsker det. Dette er en del af tillægsydelsen. Hvis afdelingen ønsker at anke sagen, gør fsb følgende Sender fsb s vurdering af afgørelsen til vurderingsankenævnet. Følger op på, at klagesagen behandles og afsluttes. Orienterer afdelingsbestyrelsen om det endelige resultat af klagen. Omlægning af realkreditlån Omlægning af lån er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke overvåger fsb afdelingens realkreditlån for at vurdere, om det kan betale sig at omlægge lånene, så afdelingen kommer til at betale en lavere ydelse. Lånene kan omlægges på to forskellige måder En standardomlægning, hvor lånets oprindelige løbetid bevares. En omlægning, hvor lånets løbetid forlænges. Det gælder lån, der har med den oprindelige finansiering af ejendommene at gøre, og lån, der er optaget til renoverings- og forbedringsarbejder. Indekslån kan ikke omlægges. 4

5 Hvis fsb vurderer, at en af de to former for låneomlægning er relevant, kontakter fsb afdelingsbestyrelsen for at få dens accept af, at lånet lægges om. Hvis lånet skal standardomlægges, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Hvis lånet skal omlægges med forlænget løbetid, gør fsb følgende Udarbejder en redegørelse, som sendes til Københavns Kommune. Kommunen skal nemlig godkende denne type omlægning, og i den forbindelse skal der udarbejdes en total redegørelse for afdelingens forhold. Det drejer sig om en udvidet tilstandsrapport for ejendommen, økonomi, sociale forhold m.m. Hvis kommunen godkender omlægningen af lån med forlænget løbetid, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Ekstra regulering af husleje En ekstra regulering af huslejen er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke varsler fsb en eventuel huslejeregulering én gang om året. Hvis afdelingen træffer en beslutning, som medfører store ændringer i enten indtægter eller udgifter, kan det være en fordel at regulere huslejen udover den årlige regulering. Derved undgår afdelingen fx, at der skal betales renter af en opstået gæld eller underskud, eller at den går glip af renteindtægter. Skal huslejen reguleres yderligere, gør fsb følgende Udarbejder forslag til, hvordan huslejen skal reguleres. Varsler beboerne om stigningen, hvis afdelingsmødet vil have den gennemført. 5

6 Bolignet-regnskaber - gælder for én afdeling Det er et lovkrav, at en afdelings udgifter til signalforsyning til tv og internetforbindelse er fuldt adskilt fra alle afdelingens øvrige udgifter. Derfor er bolignet-regnskaber ikke en del af den administrative basispakke, men en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. fsb gør følgende Registrerer og opkræver udgiften for beboernes forbrug af tv og/eller internet. Opgør antal brugere af de enkelte tv- og/eller internetpakker. Tallene skal bruges, når der skal afregnes med leverandøren. Udarbejder bolignet-regnskaber, som kan bruges i forbindelse med afdelingens budgetlægning, og som kan præsenteres på afdelingsmødet. Desuden kan de sendes ud sammen med den årlige varsling af huslejeregulering. Det er signalleverandøren, der udfører alle andre arbejdsopgaver, som er relateret til beboernes brug af tv og internet. Administration af it-lav og bolignet - gælder for flere afdelinger, der går sammen Hvis afdelingen deltager i et it-lav eller har etableret bolignet med andre afdelinger, tilbyder fsb at administrere det. Administrationen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Udarbejder budget og regnskab for it-lav og drift af bolignet. Opkræver afgift for fællesudgifter og signaludgifter hos lavet eller afdelingen og hos den enkelte beboer. Afdelingen kan også indgå en særlig administrationsaftale med fsb, der er tilpasset afdelingens tekniske løsning og individuelle ønsker. Aftalen kan indeholde elementer som fx valg af tv-pakker, til- og framelding af forskellige internetløsninger, afregning til leverandør m.m. 6

7 Afregning af individuel el, vand og varme Når en afdeling har individuel afregning af el, vand eller varme, skal fsb udarbejde et samlet regnskab og foretage fordeling af udgifterne for den enkelte beboer. Administration af el, vand og varme er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe, hvis afregningen sker via fsb. fsb gør følgende Indlæser data, der hvor der er elektronisk aflæsning. Aflæser målerne, når en beboer flytter, og opstiller det afsluttende forbrugsregnskab. Udsender målerkort og rykkere, hvis målerkortene ikke sendes retur. Opkræver gebyr for at udarbejde skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager aflæsning. Beregner varmeforbruget for beboere, der ikke sender målerkort tilbage. Beregningen sker bl.a. ud fra graddage. Registrerer og fordeler forbruget efter målertal. El-, vand- og varmeregnskaberne sendes ikke til beboerne, men ligger til grund for opgørelsen af den samlede udgift og fordeling mellem dem. Afstemmer de konti, det vedrører. Tager sig af klagesagsbehandling i forbindelse med varmeregnskaberne. Magnetkortvaskerier Det er sikkert og nemt at betale for at vaske med et magnetkort, fordi betalingen for vask bliver trukket over huslejen. Oprettelse og administration af magnetkortløsningen er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Aflæser de enkelte vaskerier elektronisk hver måned. Aflæsningerne bruges til at beregne det beløb, som skal opkræves i forbrug. Påfører beløbene på de enkelte beboeres huslejeopkrævning. Tager sig af klagesager i forbindelse med vaskeriforbruget. 7

8 UDLEJNING Venteliste For at komme i betragtning til en almen bolig skal en boligsøgende tilmeldes en venteliste. Loven kræver, at udgifterne til at drive denne venteliste skal betales af de, der søger bolig. Derfor er opnotering på venteliste en tillægsydelse, som den boligsøgende skal betale for. fsb gør følgende Skriver den boligsøgende på venteliste. Ajourfører listen. Sender tilbud om ledige boliger. Boliggarantibevis Beboere i fsb kan købe et boliggarantibevis. Det giver beboeren ret til at få tilbudt en anden bolig i fsb, hvis vedkommende flytter og fortryder flytningen. Boliggarantibeviset gælder i tre år. Restancer Opkrævning af restancer er en tillægsydelse, som den enkelte beboer, der er bagud med huslejen, skal betale for. Loven bestemmer det beløb, fsb kan opkræve fra en beboer. Beløbet skal dække udgifterne ved den ekstra opkrævning. En fraflyttet beboer, som ikke er i stand til at betale en restance på én gang, kan eventuelt få en aftale om at betale over en kortere eller længere periode. Det kaldes et frivilligt forlig. Beboeren betaler et gebyr for det administrative arbejde i forbindelse med frivillige forlig. En fraflyttet beboer skal også betale gebyr for det administrative arbejde, der er nødvendigt, når fsb skal sende rykkere og søge adresse i CPR-registret, hvis fsb ikke har den rigtige adresse. Hvis beboeren ikke betaler sine restancer, har fsb en aftale med et inkassobureau, som har specialiseret sig i at inddrive restancer. Bureauet beholder 40 % af de beløb, som det lykkes dem at inddrive. fsb får 10 % for det administrative arbejde med at overdrage 8

9 restancerne til bureauet. 50 % tilfalder afdelingen og indsættes på afdelingens konto for ekstraordinære indtægter. Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje Hvis en beboer har indbetalt for meget husleje, bliver beløbet modregnet i næste måneds husleje. Hvis beboeren vil have det overskydende beløb udbetalt med det samme, skal beboeren betale fsb s omkostninger til at udstede en check eller en anden form for overførsel. Energiledelse Miljø og energi Energiledelse Energiledelse er en ydelse, der sikrer registrering, overblik og handling i forhold til den enkelte afdelings forbrug. Det er den lovpligtige energimærkningsordnings regler om registrering af varme, el- og vandforbrug, der ligger til grund. Ved energiledelse gør fsb følgende Registrerer alle hoved- og bimålere for varme, el og vand i afdelingerne. Registreringerne bruges til at overvåge forbruget, betale forsyningsselskaber osv. Registrerer, kvalitetssikrer og vurderer alle forbrug. Kontrollerer afvigelser på varme-, el- og vandregninger i forhold til det forbrug, ejendomskontoret har aflæst. Sikrer, at driftsjournaler udarbejdes og tilpasses af ejendomskontoret for varmeanlæg ved opbygning af varmecentraler og boilerrum. Udarbejder forbrugsbudgetter på baggrund af de seneste års forbrug. Kontrollerer og vurderer årligt varmeanlæggets drift i forhold til forsyningsselskabets bonus og strafgebyrer. Sikrer fuld netbaseret adgang for afdelingsbestyrelse og ejendomskontor til energiledelsessystem. Sikrer netbaseret visning af forbrug på ejendoms- og målerniveau, forbrugsbudgetter på både ejendoms- og målerniveau, CO2-udledning og afkølingsstatus. 9

10 Sikrer oplæring og løbende support i at bruge energistyringssystemet. Sikrer grundlæggende instruktion af ejendomskontorets leder og energiansvarlige i drift og vedligehold af varmecentralen. Det gælder bl.a. brugen af CTS anlæg, der anvendes til at styre energiforbruget i større bygninger fx varme og ventilation. fsb instruerer også i at klargøre ved sæsonskift og drift af de tekniske anlæg. Oplærer nyt personale i at betjene varmecentral, ventilation, energiledelsessystem m.m. Sørger for hele tiden at følge med i nye muligheder og viden om drift af anlæg. Sikrer oplæring i at bruge periodisk kontrol og tilpasning af driftsjournal. Sikrer tilkaldehjælp til ejendomskontoret, hvis der er driftsproblemer med tekniske installationer i afdelingen. Gennemgår en gang om året varmecentralen for at sætte serviceog vedligeholdsarbejder i gang, hvis det er nødvendigt. Udarbejder oplæg til løbende udskiftninger og renovering af varmecentralens tekniske anlæg. Yder teknisk bistand til ejendomskontoret i forbindelse med, at der skal udskiftes større komponenter i varmecentralen. Rådgivning om Grønt Diplom Grønt Diplom er en miljøcertificering til boligafdelinger, der ønsker at lave en seriøs indsats for miljø- og energiforbedringer i den daglige drift og ved vedligeholdelse. fsb støtter dette arbejde ved at tilbyde rådgivning som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Holder et startmøde med afdelingsbestyrelsen. Underviser afdelingsbestyrelsen og de ansatte på ejendomskontoret i at opnå Grønt Diplom. Holder et midtvejsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Vejleder om miljøledelse, miljøhandlingsplan og det at opstille mål. Hjælper med at besvare kravspecifikationer og ansøgningspapirer. 10

11 Holder et evalueringsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Udarbejder en plan for information til afdelingens beboere og offentligheden. Hjælper med at fremlægge resultaterne på et afdelingsmøde. Køb af el på markedsbetingelser Liberaliseringen af el-markedet har gjort det muligt at købe el på markedsbetingelser. fsb tilbyder afdelingen fælleskøb af el til hovedmålere for at skaffe den billigste strøm. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Indkøber el i puljer sammen med andre storforbrugere. Behandler de målerdata, der viser afdelingens elforbrug. Håndterer regninger for markeds-el, der supplerer regninger fra eksisterende forsyningspligt-leverandør. Indrapporterer el-måleres data ved valg af ny el-leverandør. Ajourfører løbende afdelingens målere og database over aftagere i aftaleperioden. Integrerer el-forbrug med energiledelse og kvalitetssikrer håndtering af regninger, forbrug og forbrugsudsving. Affaldsgennemgang For at sikre den bedste håndtering af affald tilbyder fsb affaldsgennemgang. Affaldsgennemgang er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Laver en grundig gennemgang af, hvordan affaldet håndteres og sorteres i afdelingen. Holder et startmøde med ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, hvis det ønskes. Tager den indledende kontakt til myndigheder og affaldstransportør og sætter relevante tiltag i gang. 11

12 Rekvirerer og hjælper med at tilpasse beboerinformation i form af folder, affaldsoversigt og affaldsskilte med en klar angivelse af korrekt affaldssortering. Udarbejder affaldsnøgletal, der sammenligner afdelingens nøgletal for økonomi og affaldsmængder med nøgletal for kommunen. Udarbejder rapport til afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, som redegør for affaldshåndteringen på ejendommen fx i forhold til økonomi, miljø, arbejdsmiljø og servicekvalitet for beboerne. Holder opfølgende møde med ejendomskontoret og evt. afdelingsbestyrelsen. Resultatet kan også præsenteres på et afdelingsmøde. Hvis forslaget til affaldsgennemgang kræver økonomi, lægges det op som forslag til afdelingsmødet i samarbejde med driftschefen. Sundhedstjek Et sundhedstjek målrettes specifikt afdelingens ønsker og består altid i en gennemgang af afdelingens lejemål. Det kan fx omfatte tjek af fejlstrømrelæ (HPFI-relæ), vandinstallationer, ventilation, køkken, bad, vægge, vinduer og sårbare bygningsdele. fsb tilbyder et sundhedstjek som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende På baggrund af et møde med ejendomskontoret om afdelingens ønsker udarbejder fsb et standardbrev til beboerinformation og varslinger samt opretter et registreringsskema. Holder kursus for afdelingens medarbejdere om relevante emner fx vandspild og optimering af installationer, ventilation og indeklima. Gennemgår alle lejemål. Udarbejder oplæg til beboerinformation om fx vandforbrug og forbedring af indeklimaet. Miljøplaner En miljøplan er afdelingsbestyrelsens redskab til at sætte afdelingens ressourceforbrug og miljøarbejde i system. Miljøplanen kan være med til at skabe overblik og fastholde fokus på de indsatsområder, som afdelingen har besluttet sig for at tage fat på. Udarbejdelse af en miljøplan er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. 12

13 fsb gør følgende Gennemgår afdelingens miljødata. Holder møde med afdelingsbestyrelsen. Udarbejder en miljøplan sammen med afdelingsbestyrelsen og afdelingens ansatte. Grønt regnskab Med et grønt regnskab får afdelingen et fuldt overblik over tidligere årsforbrug og betydningen for miljøet. Grønt regnskab rummer oplysninger om ejendommens forbrugsstatus for varme, el, vand, affald og CO2-belastning. Grønt regnskab publiceres på fsb s hjemmeside. Det giver afdelingen mulighed for at sammenligne regnskabet med andre afdelingers. Grønt regnskab er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Sammenfatter og sammenligner afdelingens væsentligste ressourceforbrug i en periode på fem år. Sammenfatningen præsenteres visuelt. Kommenterer forbrugsudviklingen og fortæller, hvor der er mulighed for forbedringer. Giver oplysninger om afdelingens CO2-belastning. Sammenligner afdelingens forbrug af varme, el, vand, CO2-belastning og affald med lignende afdelinger i fsb og i København, samt gennemsnitsforbruget for København. Rådgivning og projektering DRIFT og Anlæg Afdelingen har mulighed for at købe forskellige former for rådgivning og projektering som tillægsydelser. fsb tilbyder at Udarbejde oplæg om afdelingens ideer til byggeri og renovering fx oplæg til byggeprogram. Udarbejde oplæg til valg af udbuds- og entrepriseformer. Udarbejde helhedsplaner. Udarbejde tilstandsrapporter. 13

14 Udføre begrænsede projekteringsopgaver på bygningsrenovering. Projektering kan også indgå som en ekstra ydelse i sager, hvor fsb står for byggeforretningsførelsen. Yde konsulentbistand i forhold til skimmelsvamp, byggeskader m.m. Byggeforretningsførelse Byggeforretningsførelse er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe i forbindelse med en bygge- eller renoveringssag. Byggeforretningsførelse er tilpasset den enkelte opgave, da der kan være forskel i omfanget af teknisk rådgivning, valg af udbudsformer, momsregnskaber m.v. fsb s byggeforretningsførelse dækker både administration og økonomi. fsb s arbejde i forbindelse med byggeforretningsførelse er afsluttet, når arbejdet er afleveret fra entreprenøren, overdraget til ejendomsdrift og det endeligt reviderede byggeregnskab er udarbejdet. Ydelsen indeholder administrativ ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder udbudsgrundlag på baggrund af beboernes ønsker og inspiration, indhenter tilbud og evaluerer for både rådgivningsydelser og entrepriser, evt. i samarbejde med rådgiver. Indgår kontrakter med entreprenør og rådgiver. Etablerer kontakt mellem afdelingen, entreprenør og rådgiver, så afdelingen får mulighed for at deltage i udvikling af projektet i det omfang, den ønsker. Orienterer og inddrager i nødvendigt omfang afdelingens personale i sagens gennemførelse. Holder både afdelingsbestyrelse og beboere informeret om byggesagens udvikling efter fælles aftale. Udarbejder de nødvendige ansøgninger til myndigheder og kontrollerer, at de nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet. Tegner entrepriseforsikring på byggesagen. Indgår aftaler med andre rådgivere fx ved juridisk assistance. 14

15 Ydelsen indeholder økonomisk ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder budget i samarbejde med afdelingen. Styrer økonomien og rapporterer om byggesagens økonomi (budgetopfølgning) Betaler regninger. Udarbejder byggeregnskab, som revideres af den statsautoriserede revisor, som fsb bruger. Afdelingen og fsb skal indgå en særskilt aftale om særlige tiltag i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesopgaver samt etårs- og femårsgennemgang. Vedligehold af tilstandsrapporter Alle fsb s boligafdelinger er blevet gennemgået for renoverings- og udviklingsbehov. På baggrund af denne gennemgang er der udviklet tilstandsrapporter på samtlige afdelinger. Disse skal fra 2013 løbende vedligeholdes og opdateres. Det gøres ved ansættelse af to bygningssagkyndige, som finansieres ved en pligtmæssig tillægsydelse for alle afdelinger. Sikkerhedsgennemgang af legepladser Det er et lovkrav, at en afdelings legepladser hvert år skal gennemgås for sikkerheden. fsb indgår aftaler med eksterne firmaer, der foretager sikkerhedstjek af legepladser. Opsætning eller udskiftning af it på ejendomskontoret Etablering eller udskiftning af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. IT 15

16 Når ejendomskontoret skal have etableret eller udskiftet en pc eller andet it-udstyr, skal fsb stå for indkøb, installation og tilslutning. fsb indgår prisaftaler med forhandlere, så afdelingen får udstyret til en god pris. Samtidig sikrer fsb, at udstyr og programmer kan fungere sammen med de øvrige it-systemer i fsb. Endelig sørger fsb for alt det praktiske, så udstyret kan anvendes. Der er en fast pris på at udskifte eller etablere en pc på ejendomskontoret. Når ejendomskontoret skal have en pc, gør fsb følgende Bestiller, installerer og tilslutter pc en. Overfører eventuelle lokale data og efterinstallerer lokale programmer. Betaling for indkøb, klargøring og tilslutning af øvrigt it-udstyr og programmer på ejendomskontoret beregnes efter den tid, der er brugt på opgaven samt kørsel. Drift og support af it på ejendomskontoret Drift og support af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. Alle afdelinger skal have en aftale om drift og support af it på ejendomskontoret. Aftalen betyder, at ejendomskontoret kan få hjælp, hvis it-systemerne ikke fungerer, eller hvis personalet har spørgsmål til, hvordan it-systemerne anvendes. fsb gør følgende Giver ejendomskontoret it-support, hvis fsb s servicedesk kontaktes per mail eller ved at ringe. Står for brugeradministration, fx når der skal oprettes og slettes brugere og styres rettigheder. Udbedrer fejl på udstyr og programmer. Tager backup af ejendomskontorets data efter fsb s retningslinjer. Overvåger løbende it-udstyret og opretholder en passende itsikkerhed. 16

17 Andre it-ydelser fsb tilbyder at indkøbe, klargøre og tilslutte it-udstyr og programmer for afdelingsbestyrelsen. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe, og betalingen beregnes efter den tid, der bruges på opgaven samt kørsel. Behandling af råderetssager Beboerservice Den enkelte beboer kan foretage ændringer i og uden for sin bolig. Det kan fx være flytning af skillevægge, nyt bad eller køkken, ny altan, ny garage m.m. Dette kaldes råderet. Hjælp til at håndtere råderet er en tillægsydelse, der skal købes af de beboere, der bruger råderetten. Det gælder både, når beboeren benytter den individuelle og den kollektive råderet, som er beskrevet nedenfor. Der er to typer råderetssager. Der er den individuelle råderet, hvor beboeren har ret til at udføre forbedringer inde i boligen, og som skal anmeldes til fsb. Det kan fx være et nyt køkken. Når beboeren benytter sig af den individuelle råderet, skal beboeren selv sørge for at finansiere forbedringen. Når arbejdet er udført, skal fsb godkende forbedringerne. Beboerne kan også lave forbedringer uden for boligen. Hvis de enkelte afdelingers råderetskataloger giver mulighed for det, kan man benytte råderetten fx til udestuer, overdækkede terrasser og carporte. Den kollektive råderet betyder, at afdelingsmødet har godkendt de overordnede rammer for at iværksætte arbejder som nyt badeværelse eller køkken. Hvis en beboer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, finansieres forbedringen ved, at afdelingen optager et realkreditlån eller banklån. Efterfølgende afdrager beboeren på lånet ved en huslejestigning. Når lånet er afdraget, bortfalder huslejestigningen igen. 17

18 Der er også mulighed for at benytte den kollektive råderet til udendørs forbedringer, hvis afdelingsmødet vedtager det. Ved individuel råderet gør fsb følgende Udfører administrativ sagsbehandling dvs. vurdering, godkendelse, tillæg til lejekontrakt, eventuel beregning af godtgørelse m.m. Yder eventuel teknisk assistance. Sender anmodning om en eventuel godkendelse hos myndigheder. Sørger for eventuelle rettelser i BBR-registret. Syner det færdige arbejde. Ved kollektiv råderet yder fsb projektstyring ved at Deltage i indledende afdelingsmøder Udarbejde projekt hvis nødvendigt Indgå kontrakter med entreprenør og eventuelt rådgiver. Yde eventuel teknisk assistance. Styre økonomien, udarbejder byggeregnskab og betaler regninger. Hjemtage lån. Syne det færdige arbejde. Syn Fraflytningssyn Det er ejendomskontoret eller en synsinspektør, der syner lejligheden, når beboeren er flyttet. Ved synet laves en fraflytningsrapport, som fortæller, hvilke istandsættelser der skal laves, og hvad de koster. Er ejendomskontoret forhindret i at foretage et syn pga. fx sygdom eller lignende, kan en synsmand fra fsb rekvireres. Dette er en tillægsydelse, afdelingen skal købe. Førsyn Hvis den enkelte beboer vil have en vurdering af udgiften før en eventuel opsigelse af lejemålet, kan beboeren få en synsmand fra fsb til at syne lejligheden. fsb tilbyder en rådgivende gennemgang og vurdering af boligens vedligeholdelsesstand, så beboeren kan få et overblik over økonomien. Dette er en tillægsydelse, som den enkelte beboer kan købe. 18

19 Kursusfonden fsb tilbyder en lang række kurser og arrangementer for både beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Kurserne planlægges og udbydes af Aktivitetsudvalget i samarbejde med fsb. SERVICERING AF BEBOER- DEMOKRATIET Alle beboere i fsb har mulighed for at deltage i både kurser og arrangementer, men fsb har oprettet en kursusfond, som helt eller delvist betaler for, at beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne deltager i de udbudte kurser og arrangementer. fsb tilbyder medlemskab af kursusfonden som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. Et medlemskab af kursusfonden indebærer At kurser og arrangementer i fsb betales helt eller delvist af kursusfonden. Mulighed for helt eller delvist at få betalt diverse kurser udbudt af BL Danmarks Almene Boliger. Udvidet mødeaktivitet fsb holder en række møder med afdelingerne. Hvis afdelingen ønsker møder med fsb udover det antal, der er fastlagt i basispakken, tilbyder fsb ekstra møder som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. De fastlagte møder er: Et årligt møde for afdelinger med op til 99 lejemål To årlige møder for afdelinger med lejemål Tre årlige møder for afdelinger med over 500 lejemål Særlige analyser, projekter m.m. fsb kan tilbyde forskellige former for hjælp alt efter den enkelte afdelings behov og ønsker. Særlige analyser, projekter m.m. er tillægsydelser, som afdelingen har mulighed for at købe. 19

20 fsb kan fx hjælpe med at Udarbejde indkaldelser, dagsordener og oplæg samt referater af afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder, driftsudvalgsmøder m.m. Gennemføre tilfredshedsundersøgelser. Deltage i lokale kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Udarbejde udvidet opstilling af nøgletal og mere gennemgribende analyser af afdelingens økonomi sammenlignet med andre afdelinger, herunder en grafiske opstilling til afdelingens sammentrængte budget. Dertil kommer en præsentation for afdelingens bestyrelse eller eventuelt for afdelingens beboere på afdelingsmødet. Udarbejde særlige udredninger om, hvordan anvisningen til afdelingen har været historisk set og en gennemgang af gamle tabsgivende fraflytningssager for at finde ud af, hvad der er årsagen. Assistere, når der skal udarbejdes regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Boligsocial indsats fsb tilbyder projektledelse og -administration i forbindelse med en boligsocial indsats i afdelingen eller i et samlet boligområde. Projektledelse og -administration er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Hvis der er tale om boligsociale helhedsplaner vil de typisk være støttet af Landsbyggefonden og Københavns Kommune. De afdelinger, der er med, bidrager med lokaler, deltagelse i styregrupper og midler til handleplanens aktiviteter. fsb gør følgende Deltager i møder. Er ansvarlig for at udarbejde ansøgninger om støttemidler m.m. til fx kommunen og Landsbyggefonden. Varetager kontakten til kommunen og Landsbyggefonden samt til de involverede/berørte afdelingsbestyrelser. Udarbejder regnskaber og har bogholderifunktion. 20

21 Har ansvar for organiseringen (styregruppe mv.), samarbejde med Københavns Kommune og andre relevante samarbejdsparter. Står for selve projektets gennemførelse, udvikling, evaluering og forankring. Kommunikationsrådgivning fsb tilbyder rådgivning om alt, der har med kommunikation at gøre lige fra planlægning af en større kommunikationsindsats og etablering af ny hjemmeside til at gøre tekster bedre. Kommunikationsrådgivningen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb tilbyder fx at Bearbejde alle former for tekster, fx plakater, pjecer, foldere, invitationer og mødeindkaldelser. Planlægge og gennemføre små og store kommunikationsindsatser. Planlægge og gennemføre kommunikation i forbindelse med renoverings- og helhedsplansprojekter. Udvikle koncept til nyt beboerblad eller lignende. Etablere afdelingens egen hjemmeside. Rådgive og undervise i kommunikation. Grafisk design fsb tilbyder hjælp til alt inden for grafisk design og layout, uanset om det er til tryk eller hjemmesider. fsb tilbyder sparring, når afdelingens ideer skal omsættes til virkelighed, og når afdelingen ønsker et produkt med et flot, professionelt look. Grafisk design er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Prisen for kommunikationsrådgivning og grafisk design er efter aftale. fsb tilbyder fx Layout af plakater, pjecer, foldere, invitationer, mødeindkaldelser og lignende. Layout af afdelingens egen hjemmeside. Rådgivning om og undervisning i grafisk design i praksis. 21

22 Kontorservice Fotokopiering Afdelingen har mulighed for at købe fotokopiering som tillægsydelse. fsb tilbyder Fotokopiering i både sort/hvid og farver og i forskellige størrelser Fotokopiering af foldere, pjecer, plakater m.m. 22

23 23

24 Rådhuspladsen København V

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger

Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger Prisblad 2016 fsb s boligafdelinger side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.995 pr. lejemål Restanceservice 31 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål

Læs mere

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland

Ydelseskatalog. for Boligselskabet Sjælland Ydelseskatalog for Boligselskabet Sjælland Forord I dette ydelseskatalog kan du læse, hvad der er en del af administrationsbidraget og den fælles drift og hvor meget tillægsydelser koster. Vores beboere

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Prisblad side 1/10

Prisblad side 1/10 Prisblad 2017 f side 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne: Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restanceservice 32 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 125 pr. lejemål 1 Økonomi Budget

Læs mere

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10

Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger. side 1/10 Prisblad 2018 fsb s boligafdelinger side 1/10 fsb-pakken basisydelser Afsnit Hovedområde Ydelse Faste bidrag der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 4.085 pr. lejemål Restance- og inkassoservice

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne.

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne. Ydelseskatalog 2014 Ydelseskatalog 2014 I fsb s ydelseskatalog2014 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke ydelser og hvor mange

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016

AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 BOLIGFORENINGEN AAB AAB, afdeling 2 Driftsbudget for 2016 Boligafgift og lejer Antal M² Boligafgift Ændring Boligafgift Ændr. Årsbasis kr/m² % kr/m² Dato kr/m² kr. i alt Boliger 37 3.195,0 661,66 6 39,75

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af

Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit. Administreret af Råderetskatalog Bispevangen 2. afsnit Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er ikke omfattet

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17

Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2016/17 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016/17 6

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I

FREMTIDENS ADMINISTRATION. Workshop 3 I SIDE 1 I FREMTIDENS ADMINISTRATION Workshop 3 I SIDE 1 I Dagsorden Lidt om administrationen Lidt om vores nye ydelseskatalog Opgavegruppens dilemmaer I SIDE 2 I Huslejeopkrævning Fraflytningsopkrævning IT og digitalisering

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro BIRKEPARKEN Hørsholm almene Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd.

Haderslev Boligselskab. Råderetskatalog. om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. Haderslev Boligselskab Råderetskatalog om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig i Haderslev Boligselskab afd. 1627 Byhusene Boligselskabet Haderslev/DOMEA Side 1 INDHOLD Lejet men helt

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16

Gladsaxe Almennytt. Andelsboligforening. Afdeling 2. Ved Stadion. Budget for 2015/16 Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6

Læs mere

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17

Afdeling 5. Kildevænget. Budget for 2016/17 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Afdeling 5 Kildevænget Budget for 2016/17 Boligafgiftsforhøjelse 3,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016

fsb Afdeling 22.22 Sjællandsgade 22 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1/2-1988 overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 52 52,0 1.604,0

Læs mere

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 33 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 33 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! R:\Fraflytning\Råderetskataloger\\2013 til godkendelse i organisationsbestyrelsen\afd 33 Råderetskatalog godkendt 05.09.2013.doc Råderetskatalog Side

Læs mere

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige.

RÅDERETTEN. Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Principperne bag råderetten. RÅDERETTEN Boligindretning optager mange lejere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Råderetskatalog. Kystparken

Råderetskatalog. Kystparken Råderetskatalog for Kystparken Domea Stevns Råderetskatalog 14001 Kystparken og Kystvejen Side 2 af 8 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 6 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Afdeling Sønderpark Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Stejlepladsen 2. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Stejlepladsen 2 Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer

Læs mere

Opsigelsesskema for AlmenBolig+

Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Opsigelsesskema for AlmenBolig+ Boliglejemål nr. - - - (Se i din lejekontrakt eller den sidste huslejeopkrævning du har modtaget) Undertegnede opsiger mit lejemål, på adressen med 3 måneders varsel til

Læs mere

Råderetskatalog. Egeparken

Råderetskatalog. Egeparken 1. Råderetskatalog for Egeparken Domea Fredensborg EGEPARKEN INDHOLD Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 10 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO RÅDERETSKATALOG AFDELING 106 VOGNVÆNGET GODKENDT AF AFDELINGSMØDET DEN 22. NOVEMBER 1994 REV. 5. DECEMBER 2005 RÅDERETSKATALOG GENERELT OM RÅDERET Det skal være

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til beboere i Afdeling Dalgasparken Dalgas Allé 2-6 7400 Herning Herning, den 2/9 2016 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Til brug ved det ordinære afdelingsmøde tirsdag den 13/9 2016, klokken

Læs mere

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af

Ballerup Boligselskab. Råderetskatalog Egebjerggård. Administreret af Ballerup Boligselskab Råderetskatalog Egebjerggård Administreret af Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015

fsb Afdeling 23.23 Nørrebrogade 9 Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1987 - overtaget af fsb 1/1-2000 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor.

Du kan læse mere om de to typer af råderet nedenfor. De tre typer af muligheder Lov om leje af almene boliger giver dig en række muligheder for at indrette din bolig efter dine egne ønsker og behov. Dette kaldes råderet. Du har to typer råderet, som giver

Læs mere

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 6 til afdelingsbestyrelserne Aftaler med 3. part - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører Denne retningslinje beskriver, hvordan det foregår, når afdelingen indgår en

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen for Vridsløselille Andelsboligforening indeholder projektbeskrivelser for de tiltag, som bestyrelsen i VA ønsker gennemført for

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Afdeling Kildemarken Ringsted Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Kollektiv råderet 2016 Afdeling 14

Kollektiv råderet 2016 Afdeling 14 Kollektiv råderet 2016 Afdeling 14 Ellehammersvej og Ulrik Birchs Vej, Vadum Godkendt den 19. maj 2015 Revideret den 24. juni 2016 Om råderet Råderet er en ret for lejerne i alle almene boliger. Det gælder

Læs mere

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Om mulighederne for. Forbedringer / ændringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Afsnit 8 - Råderets katalog Om mulighederne for Forbedringer / ændringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse? Vedtaget på Beboermøde den 24 august 2000

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Røde Kro. budget for år 2014 i sammendrag Huslejebudget - forslag Røde Kro budget for år 2014 i sammendrag 1.55 Røde Kro Lejeændring 1. januar 2014 Lejeændring i % Årlig lejeændring i kr./m²: Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2014 Familieboliger

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2

Glostrup Andelsboligforening. Årsregnskab Afdeling 2 Glostrup Andelsboligforening Årsregnskab 2013 Afdeling 2 Boligorganisation: Tilsyndførende kommune: LBF-nr.: 317 Kommunenr. 161 Glostrup Andelsboligforening Glostrup Kommune Dalvangsvej 54 Rådhusvej 2

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109.

Råderetsregler 2006. Afd. 13. Præsteskoven 1-109. Råderetsregler 2006 Afd. 13 Præsteskoven 1-109. Indledning Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst

Læs mere

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre?

Råderetskatalog. (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for. forbedringer og forandringer. af din bolig. Hvad kan du ændre? Råderetskatalog Råderetskatalog (Vedtaget på afdelingsmødet november 2005) Om mulighederne for forbedringer og forandringer af din bolig Hvad kan du ændre? Skal der retableres? Har du mulighed for godtgørelse?

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2015 Budgetperiode fra 01-01-2015 Budgetperiode til 31-12-2015 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig

Råderetskatalog. Domea Hjørring. Afdeling Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken. Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Domea Hjørring Afdeling 1951 Bellevue, Klosterparken og Kollegieparken Om dine muligheder for at forandre og forbedre din bolig Råderetskatalog Afdeling Side 2 af 9 Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for TORVEPARKEN RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2014 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt

Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt Forslag afdelingens hjemmeside Forslag om ansøgning til energisparepuljen Forslag om renovering af betondæk i varmecentralen Forslag om nyt affaldssystem Forslag til afdelingsmøde i Voldparken den

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Rødovre almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01 2 06 22 40 Finsensvej

Læs mere

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1980 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5

Læs mere