Velkommen til ydelseskatalog 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ydelseskatalog 2013"

Transkript

1 Ydelseskatalog 13

2 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der er tale om ydelser, som ikke er en del af administrationsbidraget, men som kan tilkøbes, hvis der er brug for ekstra hjælp. Beskrivelserne i kataloget følger strukturen i Prisblad 2013, hvor du kan læse, hvad de forskellige ydelser koster. Prisbladet er lagt ind i kataloget. Beskrivelsen af hvilke ydelser, der er indeholdt i administrationsbidraget, findes i fsb s administrative basispakke. På kan du finde Ydelseskatalog 2013, Prisblad 2013 og Den administrative basispakke. Ydelser afdelingen skal købe Nogle af ydelserne skal boligafdelingerne dog købe. Der er altså tale om obligatoriske ydelser, som her er markeret med orange og et NB. Udgivet december

3 INDHOLD Side 4 Økonomi Side 8 Udlejning Side 9 Miljø og Energi Side 13 Side 16 Side 17 Side 19 Side 22 Drift og Anlæg It Beboerservice Servicering af beboerdemokratiet Kontorservice 3

4 ØKONOMI Klage over ejendomsvurdering Hjælp til at klage over afdelingens ejendomsvurdering er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke gennemgår fsb hvert år afdelingens ejendomsvurdering og bedømmer, om det kan betale sig at klage over vurderingen. Hvis afdelingen ønsker at klage, gør fsb følgende Udarbejder en begrundet klage til vurderingsmyndigheden. Sender en kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen. Sender en kopi af vurderingsmyndighedens afgørelse til afdelingsbestyrelsen. Hvis vurderingsmyndighedens afgørelse ikke er tilfredsstillende, kan fsb anke afgørelsen, hvis afdelingen ønsker det. Dette er en del af tillægsydelsen. Hvis afdelingen ønsker at anke sagen, gør fsb følgende Sender fsb s vurdering af afgørelsen til vurderingsankenævnet. Følger op på, at klagesagen behandles og afsluttes. Orienterer afdelingsbestyrelsen om det endelige resultat af klagen. Omlægning af realkreditlån Omlægning af lån er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke overvåger fsb afdelingens realkreditlån for at vurdere, om det kan betale sig at omlægge lånene, så afdelingen kommer til at betale en lavere ydelse. Lånene kan omlægges på to forskellige måder En standardomlægning, hvor lånets oprindelige løbetid bevares. En omlægning, hvor lånets løbetid forlænges. Det gælder lån, der har med den oprindelige finansiering af ejendommene at gøre, og lån, der er optaget til renoverings- og forbedringsarbejder. Indekslån kan ikke omlægges. 4

5 Hvis fsb vurderer, at en af de to former for låneomlægning er relevant, kontakter fsb afdelingsbestyrelsen for at få dens accept af, at lånet lægges om. Hvis lånet skal standardomlægges, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Hvis lånet skal omlægges med forlænget løbetid, gør fsb følgende Udarbejder en redegørelse, som sendes til Københavns Kommune. Kommunen skal nemlig godkende denne type omlægning, og i den forbindelse skal der udarbejdes en total redegørelse for afdelingens forhold. Det drejer sig om en udvidet tilstandsrapport for ejendommen, økonomi, sociale forhold m.m. Hvis kommunen godkender omlægningen af lån med forlænget løbetid, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Ekstra regulering af husleje En ekstra regulering af huslejen er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke varsler fsb en eventuel huslejeregulering én gang om året. Hvis afdelingen træffer en beslutning, som medfører store ændringer i enten indtægter eller udgifter, kan det være en fordel at regulere huslejen udover den årlige regulering. Derved undgår afdelingen fx, at der skal betales renter af en opstået gæld eller underskud, eller at den går glip af renteindtægter. Skal huslejen reguleres yderligere, gør fsb følgende Udarbejder forslag til, hvordan huslejen skal reguleres. Varsler beboerne om stigningen, hvis afdelingsmødet vil have den gennemført. 5

6 Bolignet-regnskaber - gælder for én afdeling Det er et lovkrav, at en afdelings udgifter til signalforsyning til tv og internetforbindelse er fuldt adskilt fra alle afdelingens øvrige udgifter. Derfor er bolignet-regnskaber ikke en del af den administrative basispakke, men en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. fsb gør følgende Registrerer og opkræver udgiften for beboernes forbrug af tv og/eller internet. Opgør antal brugere af de enkelte tv- og/eller internetpakker. Tallene skal bruges, når der skal afregnes med leverandøren. Udarbejder bolignet-regnskaber, som kan bruges i forbindelse med afdelingens budgetlægning, og som kan præsenteres på afdelingsmødet. Desuden kan de sendes ud sammen med den årlige varsling af huslejeregulering. Det er signalleverandøren, der udfører alle andre arbejdsopgaver, som er relateret til beboernes brug af tv og internet. Administration af it-lav og bolignet - gælder for flere afdelinger, der går sammen Hvis afdelingen deltager i et it-lav eller har etableret bolignet med andre afdelinger, tilbyder fsb at administrere det. Administrationen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Udarbejder budget og regnskab for it-lav og drift af bolignet. Opkræver afgift for fællesudgifter og signaludgifter hos lavet eller afdelingen og hos den enkelte beboer. Afdelingen kan også indgå en særlig administrationsaftale med fsb, der er tilpasset afdelingens tekniske løsning og individuelle ønsker. Aftalen kan indeholde elementer som fx valg af tv-pakker, til- og framelding af forskellige internetløsninger, afregning til leverandør m.m. 6

7 Afregning af individuel el, vand og varme Når en afdeling har individuel afregning af el, vand eller varme, skal fsb udarbejde et samlet regnskab og foretage fordeling af udgifterne for den enkelte beboer. Administration af el, vand og varme er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe, hvis afregningen sker via fsb. fsb gør følgende Indlæser data, der hvor der er elektronisk aflæsning. Aflæser målerne, når en beboer flytter, og opstiller det afsluttende forbrugsregnskab. Udsender målerkort og rykkere, hvis målerkortene ikke sendes retur. Opkræver gebyr for at udarbejde skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager aflæsning. Beregner varmeforbruget for beboere, der ikke sender målerkort tilbage. Beregningen sker bl.a. ud fra graddage. Registrerer og fordeler forbruget efter målertal. El-, vand- og varmeregnskaberne sendes ikke til beboerne, men ligger til grund for opgørelsen af den samlede udgift og fordeling mellem dem. Afstemmer de konti, det vedrører. Tager sig af klagesagsbehandling i forbindelse med varmeregnskaberne. Magnetkortvaskerier Det er sikkert og nemt at betale for at vaske med et magnetkort, fordi betalingen for vask bliver trukket over huslejen. Oprettelse og administration af magnetkortløsningen er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Aflæser de enkelte vaskerier elektronisk hver måned. Aflæsningerne bruges til at beregne det beløb, som skal opkræves i forbrug. Påfører beløbene på de enkelte beboeres huslejeopkrævning. Tager sig af klagesager i forbindelse med vaskeriforbruget. 7

8 UDLEJNING Venteliste For at komme i betragtning til en almen bolig skal en boligsøgende tilmeldes en venteliste. Loven kræver, at udgifterne til at drive denne venteliste skal betales af de, der søger bolig. Derfor er opnotering på venteliste en tillægsydelse, som den boligsøgende skal betale for. fsb gør følgende Skriver den boligsøgende på venteliste. Ajourfører listen. Sender tilbud om ledige boliger. Boliggarantibevis Beboere i fsb kan købe et boliggarantibevis. Det giver beboeren ret til at få tilbudt en anden bolig i fsb, hvis vedkommende flytter og fortryder flytningen. Boliggarantibeviset gælder i tre år. Restancer Opkrævning af restancer er en tillægsydelse, som den enkelte beboer, der er bagud med huslejen, skal betale for. Loven bestemmer det beløb, fsb kan opkræve fra en beboer. Beløbet skal dække udgifterne ved den ekstra opkrævning. En fraflyttet beboer, som ikke er i stand til at betale en restance på én gang, kan eventuelt få en aftale om at betale over en kortere eller længere periode. Det kaldes et frivilligt forlig. Beboeren betaler et gebyr for det administrative arbejde i forbindelse med frivillige forlig. En fraflyttet beboer skal også betale gebyr for det administrative arbejde, der er nødvendigt, når fsb skal sende rykkere og søge adresse i CPR-registret, hvis fsb ikke har den rigtige adresse. Hvis beboeren ikke betaler sine restancer, har fsb en aftale med et inkassobureau, som har specialiseret sig i at inddrive restancer. Bureauet beholder 40 % af de beløb, som det lykkes dem at inddrive. fsb får 10 % for det administrative arbejde med at overdrage 8

9 restancerne til bureauet. 50 % tilfalder afdelingen og indsættes på afdelingens konto for ekstraordinære indtægter. Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje Hvis en beboer har indbetalt for meget husleje, bliver beløbet modregnet i næste måneds husleje. Hvis beboeren vil have det overskydende beløb udbetalt med det samme, skal beboeren betale fsb s omkostninger til at udstede en check eller en anden form for overførsel. Energiledelse Miljø og energi Energiledelse Energiledelse er en ydelse, der sikrer registrering, overblik og handling i forhold til den enkelte afdelings forbrug. Det er den lovpligtige energimærkningsordnings regler om registrering af varme, el- og vandforbrug, der ligger til grund. Ved energiledelse gør fsb følgende Registrerer alle hoved- og bimålere for varme, el og vand i afdelingerne. Registreringerne bruges til at overvåge forbruget, betale forsyningsselskaber osv. Registrerer, kvalitetssikrer og vurderer alle forbrug. Kontrollerer afvigelser på varme-, el- og vandregninger i forhold til det forbrug, ejendomskontoret har aflæst. Sikrer, at driftsjournaler udarbejdes og tilpasses af ejendomskontoret for varmeanlæg ved opbygning af varmecentraler og boilerrum. Udarbejder forbrugsbudgetter på baggrund af de seneste års forbrug. Kontrollerer og vurderer årligt varmeanlæggets drift i forhold til forsyningsselskabets bonus og strafgebyrer. Sikrer fuld netbaseret adgang for afdelingsbestyrelse og ejendomskontor til energiledelsessystem. Sikrer netbaseret visning af forbrug på ejendoms- og målerniveau, forbrugsbudgetter på både ejendoms- og målerniveau, CO2-udledning og afkølingsstatus. 9

10 Sikrer oplæring og løbende support i at bruge energistyringssystemet. Sikrer grundlæggende instruktion af ejendomskontorets leder og energiansvarlige i drift og vedligehold af varmecentralen. Det gælder bl.a. brugen af CTS anlæg, der anvendes til at styre energiforbruget i større bygninger fx varme og ventilation. fsb instruerer også i at klargøre ved sæsonskift og drift af de tekniske anlæg. Oplærer nyt personale i at betjene varmecentral, ventilation, energiledelsessystem m.m. Sørger for hele tiden at følge med i nye muligheder og viden om drift af anlæg. Sikrer oplæring i at bruge periodisk kontrol og tilpasning af driftsjournal. Sikrer tilkaldehjælp til ejendomskontoret, hvis der er driftsproblemer med tekniske installationer i afdelingen. Gennemgår en gang om året varmecentralen for at sætte serviceog vedligeholdsarbejder i gang, hvis det er nødvendigt. Udarbejder oplæg til løbende udskiftninger og renovering af varmecentralens tekniske anlæg. Yder teknisk bistand til ejendomskontoret i forbindelse med, at der skal udskiftes større komponenter i varmecentralen. Rådgivning om Grønt Diplom Grønt Diplom er en miljøcertificering til boligafdelinger, der ønsker at lave en seriøs indsats for miljø- og energiforbedringer i den daglige drift og ved vedligeholdelse. fsb støtter dette arbejde ved at tilbyde rådgivning som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Holder et startmøde med afdelingsbestyrelsen. Underviser afdelingsbestyrelsen og de ansatte på ejendomskontoret i at opnå Grønt Diplom. Holder et midtvejsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Vejleder om miljøledelse, miljøhandlingsplan og det at opstille mål. Hjælper med at besvare kravspecifikationer og ansøgningspapirer. 10

11 Holder et evalueringsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Udarbejder en plan for information til afdelingens beboere og offentligheden. Hjælper med at fremlægge resultaterne på et afdelingsmøde. Køb af el på markedsbetingelser Liberaliseringen af el-markedet har gjort det muligt at købe el på markedsbetingelser. fsb tilbyder afdelingen fælleskøb af el til hovedmålere for at skaffe den billigste strøm. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Indkøber el i puljer sammen med andre storforbrugere. Behandler de målerdata, der viser afdelingens elforbrug. Håndterer regninger for markeds-el, der supplerer regninger fra eksisterende forsyningspligt-leverandør. Indrapporterer el-måleres data ved valg af ny el-leverandør. Ajourfører løbende afdelingens målere og database over aftagere i aftaleperioden. Integrerer el-forbrug med energiledelse og kvalitetssikrer håndtering af regninger, forbrug og forbrugsudsving. Affaldsgennemgang For at sikre den bedste håndtering af affald tilbyder fsb affaldsgennemgang. Affaldsgennemgang er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Laver en grundig gennemgang af, hvordan affaldet håndteres og sorteres i afdelingen. Holder et startmøde med ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, hvis det ønskes. Tager den indledende kontakt til myndigheder og affaldstransportør og sætter relevante tiltag i gang. 11

12 Rekvirerer og hjælper med at tilpasse beboerinformation i form af folder, affaldsoversigt og affaldsskilte med en klar angivelse af korrekt affaldssortering. Udarbejder affaldsnøgletal, der sammenligner afdelingens nøgletal for økonomi og affaldsmængder med nøgletal for kommunen. Udarbejder rapport til afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, som redegør for affaldshåndteringen på ejendommen fx i forhold til økonomi, miljø, arbejdsmiljø og servicekvalitet for beboerne. Holder opfølgende møde med ejendomskontoret og evt. afdelingsbestyrelsen. Resultatet kan også præsenteres på et afdelingsmøde. Hvis forslaget til affaldsgennemgang kræver økonomi, lægges det op som forslag til afdelingsmødet i samarbejde med driftschefen. Sundhedstjek Et sundhedstjek målrettes specifikt afdelingens ønsker og består altid i en gennemgang af afdelingens lejemål. Det kan fx omfatte tjek af fejlstrømrelæ (HPFI-relæ), vandinstallationer, ventilation, køkken, bad, vægge, vinduer og sårbare bygningsdele. fsb tilbyder et sundhedstjek som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende På baggrund af et møde med ejendomskontoret om afdelingens ønsker udarbejder fsb et standardbrev til beboerinformation og varslinger samt opretter et registreringsskema. Holder kursus for afdelingens medarbejdere om relevante emner fx vandspild og optimering af installationer, ventilation og indeklima. Gennemgår alle lejemål. Udarbejder oplæg til beboerinformation om fx vandforbrug og forbedring af indeklimaet. Miljøplaner En miljøplan er afdelingsbestyrelsens redskab til at sætte afdelingens ressourceforbrug og miljøarbejde i system. Miljøplanen kan være med til at skabe overblik og fastholde fokus på de indsatsområder, som afdelingen har besluttet sig for at tage fat på. Udarbejdelse af en miljøplan er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. 12

13 fsb gør følgende Gennemgår afdelingens miljødata. Holder møde med afdelingsbestyrelsen. Udarbejder en miljøplan sammen med afdelingsbestyrelsen og afdelingens ansatte. Grønt regnskab Med et grønt regnskab får afdelingen et fuldt overblik over tidligere årsforbrug og betydningen for miljøet. Grønt regnskab rummer oplysninger om ejendommens forbrugsstatus for varme, el, vand, affald og CO2-belastning. Grønt regnskab publiceres på fsb s hjemmeside. Det giver afdelingen mulighed for at sammenligne regnskabet med andre afdelingers. Grønt regnskab er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Sammenfatter og sammenligner afdelingens væsentligste ressourceforbrug i en periode på fem år. Sammenfatningen præsenteres visuelt. Kommenterer forbrugsudviklingen og fortæller, hvor der er mulighed for forbedringer. Giver oplysninger om afdelingens CO2-belastning. Sammenligner afdelingens forbrug af varme, el, vand, CO2-belastning og affald med lignende afdelinger i fsb og i København, samt gennemsnitsforbruget for København. Rådgivning og projektering DRIFT og Anlæg Afdelingen har mulighed for at købe forskellige former for rådgivning og projektering som tillægsydelser. fsb tilbyder at Udarbejde oplæg om afdelingens ideer til byggeri og renovering fx oplæg til byggeprogram. Udarbejde oplæg til valg af udbuds- og entrepriseformer. Udarbejde helhedsplaner. Udarbejde tilstandsrapporter. 13

14 Udføre begrænsede projekteringsopgaver på bygningsrenovering. Projektering kan også indgå som en ekstra ydelse i sager, hvor fsb står for byggeforretningsførelsen. Yde konsulentbistand i forhold til skimmelsvamp, byggeskader m.m. Byggeforretningsførelse Byggeforretningsførelse er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe i forbindelse med en bygge- eller renoveringssag. Byggeforretningsførelse er tilpasset den enkelte opgave, da der kan være forskel i omfanget af teknisk rådgivning, valg af udbudsformer, momsregnskaber m.v. fsb s byggeforretningsførelse dækker både administration og økonomi. fsb s arbejde i forbindelse med byggeforretningsførelse er afsluttet, når arbejdet er afleveret fra entreprenøren, overdraget til ejendomsdrift og det endeligt reviderede byggeregnskab er udarbejdet. Ydelsen indeholder administrativ ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder udbudsgrundlag på baggrund af beboernes ønsker og inspiration, indhenter tilbud og evaluerer for både rådgivningsydelser og entrepriser, evt. i samarbejde med rådgiver. Indgår kontrakter med entreprenør og rådgiver. Etablerer kontakt mellem afdelingen, entreprenør og rådgiver, så afdelingen får mulighed for at deltage i udvikling af projektet i det omfang, den ønsker. Orienterer og inddrager i nødvendigt omfang afdelingens personale i sagens gennemførelse. Holder både afdelingsbestyrelse og beboere informeret om byggesagens udvikling efter fælles aftale. Udarbejder de nødvendige ansøgninger til myndigheder og kontrollerer, at de nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet. Tegner entrepriseforsikring på byggesagen. Indgår aftaler med andre rådgivere fx ved juridisk assistance. 14

15 Ydelsen indeholder økonomisk ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder budget i samarbejde med afdelingen. Styrer økonomien og rapporterer om byggesagens økonomi (budgetopfølgning) Betaler regninger. Udarbejder byggeregnskab, som revideres af den statsautoriserede revisor, som fsb bruger. Afdelingen og fsb skal indgå en særskilt aftale om særlige tiltag i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesopgaver samt etårs- og femårsgennemgang. Vedligehold af tilstandsrapporter Alle fsb s boligafdelinger er blevet gennemgået for renoverings- og udviklingsbehov. På baggrund af denne gennemgang er der udviklet tilstandsrapporter på samtlige afdelinger. Disse skal fra 2013 løbende vedligeholdes og opdateres. Det gøres ved ansættelse af to bygningssagkyndige, som finansieres ved en pligtmæssig tillægsydelse for alle afdelinger. Sikkerhedsgennemgang af legepladser Det er et lovkrav, at en afdelings legepladser hvert år skal gennemgås for sikkerheden. fsb indgår aftaler med eksterne firmaer, der foretager sikkerhedstjek af legepladser. Opsætning eller udskiftning af it på ejendomskontoret Etablering eller udskiftning af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. IT 15

16 Når ejendomskontoret skal have etableret eller udskiftet en pc eller andet it-udstyr, skal fsb stå for indkøb, installation og tilslutning. fsb indgår prisaftaler med forhandlere, så afdelingen får udstyret til en god pris. Samtidig sikrer fsb, at udstyr og programmer kan fungere sammen med de øvrige it-systemer i fsb. Endelig sørger fsb for alt det praktiske, så udstyret kan anvendes. Der er en fast pris på at udskifte eller etablere en pc på ejendomskontoret. Når ejendomskontoret skal have en pc, gør fsb følgende Bestiller, installerer og tilslutter pc en. Overfører eventuelle lokale data og efterinstallerer lokale programmer. Betaling for indkøb, klargøring og tilslutning af øvrigt it-udstyr og programmer på ejendomskontoret beregnes efter den tid, der er brugt på opgaven samt kørsel. Drift og support af it på ejendomskontoret Drift og support af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. Alle afdelinger skal have en aftale om drift og support af it på ejendomskontoret. Aftalen betyder, at ejendomskontoret kan få hjælp, hvis it-systemerne ikke fungerer, eller hvis personalet har spørgsmål til, hvordan it-systemerne anvendes. fsb gør følgende Giver ejendomskontoret it-support, hvis fsb s servicedesk kontaktes per mail eller ved at ringe. Står for brugeradministration, fx når der skal oprettes og slettes brugere og styres rettigheder. Udbedrer fejl på udstyr og programmer. Tager backup af ejendomskontorets data efter fsb s retningslinjer. Overvåger løbende it-udstyret og opretholder en passende itsikkerhed. 16

17 Andre it-ydelser fsb tilbyder at indkøbe, klargøre og tilslutte it-udstyr og programmer for afdelingsbestyrelsen. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe, og betalingen beregnes efter den tid, der bruges på opgaven samt kørsel. Behandling af råderetssager Beboerservice Den enkelte beboer kan foretage ændringer i og uden for sin bolig. Det kan fx være flytning af skillevægge, nyt bad eller køkken, ny altan, ny garage m.m. Dette kaldes råderet. Hjælp til at håndtere råderet er en tillægsydelse, der skal købes af de beboere, der bruger råderetten. Det gælder både, når beboeren benytter den individuelle og den kollektive råderet, som er beskrevet nedenfor. Der er to typer råderetssager. Der er den individuelle råderet, hvor beboeren har ret til at udføre forbedringer inde i boligen, og som skal anmeldes til fsb. Det kan fx være et nyt køkken. Når beboeren benytter sig af den individuelle råderet, skal beboeren selv sørge for at finansiere forbedringen. Når arbejdet er udført, skal fsb godkende forbedringerne. Beboerne kan også lave forbedringer uden for boligen. Hvis de enkelte afdelingers råderetskataloger giver mulighed for det, kan man benytte råderetten fx til udestuer, overdækkede terrasser og carporte. Den kollektive råderet betyder, at afdelingsmødet har godkendt de overordnede rammer for at iværksætte arbejder som nyt badeværelse eller køkken. Hvis en beboer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, finansieres forbedringen ved, at afdelingen optager et realkreditlån eller banklån. Efterfølgende afdrager beboeren på lånet ved en huslejestigning. Når lånet er afdraget, bortfalder huslejestigningen igen. 17

18 Der er også mulighed for at benytte den kollektive råderet til udendørs forbedringer, hvis afdelingsmødet vedtager det. Ved individuel råderet gør fsb følgende Udfører administrativ sagsbehandling dvs. vurdering, godkendelse, tillæg til lejekontrakt, eventuel beregning af godtgørelse m.m. Yder eventuel teknisk assistance. Sender anmodning om en eventuel godkendelse hos myndigheder. Sørger for eventuelle rettelser i BBR-registret. Syner det færdige arbejde. Ved kollektiv råderet yder fsb projektstyring ved at Deltage i indledende afdelingsmøder Udarbejde projekt hvis nødvendigt Indgå kontrakter med entreprenør og eventuelt rådgiver. Yde eventuel teknisk assistance. Styre økonomien, udarbejder byggeregnskab og betaler regninger. Hjemtage lån. Syne det færdige arbejde. Syn Fraflytningssyn Det er ejendomskontoret eller en synsinspektør, der syner lejligheden, når beboeren er flyttet. Ved synet laves en fraflytningsrapport, som fortæller, hvilke istandsættelser der skal laves, og hvad de koster. Er ejendomskontoret forhindret i at foretage et syn pga. fx sygdom eller lignende, kan en synsmand fra fsb rekvireres. Dette er en tillægsydelse, afdelingen skal købe. Førsyn Hvis den enkelte beboer vil have en vurdering af udgiften før en eventuel opsigelse af lejemålet, kan beboeren få en synsmand fra fsb til at syne lejligheden. fsb tilbyder en rådgivende gennemgang og vurdering af boligens vedligeholdelsesstand, så beboeren kan få et overblik over økonomien. Dette er en tillægsydelse, som den enkelte beboer kan købe. 18

19 Kursusfonden fsb tilbyder en lang række kurser og arrangementer for både beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Kurserne planlægges og udbydes af Aktivitetsudvalget i samarbejde med fsb. SERVICERING AF BEBOER- DEMOKRATIET Alle beboere i fsb har mulighed for at deltage i både kurser og arrangementer, men fsb har oprettet en kursusfond, som helt eller delvist betaler for, at beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne deltager i de udbudte kurser og arrangementer. fsb tilbyder medlemskab af kursusfonden som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. Et medlemskab af kursusfonden indebærer At kurser og arrangementer i fsb betales helt eller delvist af kursusfonden. Mulighed for helt eller delvist at få betalt diverse kurser udbudt af BL Danmarks Almene Boliger. Udvidet mødeaktivitet fsb holder en række møder med afdelingerne. Hvis afdelingen ønsker møder med fsb udover det antal, der er fastlagt i basispakken, tilbyder fsb ekstra møder som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. De fastlagte møder er: Et årligt møde for afdelinger med op til 99 lejemål To årlige møder for afdelinger med lejemål Tre årlige møder for afdelinger med over 500 lejemål Særlige analyser, projekter m.m. fsb kan tilbyde forskellige former for hjælp alt efter den enkelte afdelings behov og ønsker. Særlige analyser, projekter m.m. er tillægsydelser, som afdelingen har mulighed for at købe. 19

20 fsb kan fx hjælpe med at Udarbejde indkaldelser, dagsordener og oplæg samt referater af afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder, driftsudvalgsmøder m.m. Gennemføre tilfredshedsundersøgelser. Deltage i lokale kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Udarbejde udvidet opstilling af nøgletal og mere gennemgribende analyser af afdelingens økonomi sammenlignet med andre afdelinger, herunder en grafiske opstilling til afdelingens sammentrængte budget. Dertil kommer en præsentation for afdelingens bestyrelse eller eventuelt for afdelingens beboere på afdelingsmødet. Udarbejde særlige udredninger om, hvordan anvisningen til afdelingen har været historisk set og en gennemgang af gamle tabsgivende fraflytningssager for at finde ud af, hvad der er årsagen. Assistere, når der skal udarbejdes regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Boligsocial indsats fsb tilbyder projektledelse og -administration i forbindelse med en boligsocial indsats i afdelingen eller i et samlet boligområde. Projektledelse og -administration er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Hvis der er tale om boligsociale helhedsplaner vil de typisk være støttet af Landsbyggefonden og Københavns Kommune. De afdelinger, der er med, bidrager med lokaler, deltagelse i styregrupper og midler til handleplanens aktiviteter. fsb gør følgende Deltager i møder. Er ansvarlig for at udarbejde ansøgninger om støttemidler m.m. til fx kommunen og Landsbyggefonden. Varetager kontakten til kommunen og Landsbyggefonden samt til de involverede/berørte afdelingsbestyrelser. Udarbejder regnskaber og har bogholderifunktion. 20

21 Har ansvar for organiseringen (styregruppe mv.), samarbejde med Københavns Kommune og andre relevante samarbejdsparter. Står for selve projektets gennemførelse, udvikling, evaluering og forankring. Kommunikationsrådgivning fsb tilbyder rådgivning om alt, der har med kommunikation at gøre lige fra planlægning af en større kommunikationsindsats og etablering af ny hjemmeside til at gøre tekster bedre. Kommunikationsrådgivningen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb tilbyder fx at Bearbejde alle former for tekster, fx plakater, pjecer, foldere, invitationer og mødeindkaldelser. Planlægge og gennemføre små og store kommunikationsindsatser. Planlægge og gennemføre kommunikation i forbindelse med renoverings- og helhedsplansprojekter. Udvikle koncept til nyt beboerblad eller lignende. Etablere afdelingens egen hjemmeside. Rådgive og undervise i kommunikation. Grafisk design fsb tilbyder hjælp til alt inden for grafisk design og layout, uanset om det er til tryk eller hjemmesider. fsb tilbyder sparring, når afdelingens ideer skal omsættes til virkelighed, og når afdelingen ønsker et produkt med et flot, professionelt look. Grafisk design er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Prisen for kommunikationsrådgivning og grafisk design er efter aftale. fsb tilbyder fx Layout af plakater, pjecer, foldere, invitationer, mødeindkaldelser og lignende. Layout af afdelingens egen hjemmeside. Rådgivning om og undervisning i grafisk design i praksis. 21

22 Kontorservice Fotokopiering Afdelingen har mulighed for at købe fotokopiering som tillægsydelse. fsb tilbyder Fotokopiering i både sort/hvid og farver og i forskellige størrelser Fotokopiering af foldere, pjecer, plakater m.m. 22

23 23

24 Rådhuspladsen København V

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen.

Priskatalog 2015. I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. PRISKATALOG 2015 I Priskatalog 2015 har vi samlet priserne for de ydelser, 3B leverer. Kontering sker efter nærmere aftale med afdelingsbestyrelsen. Administrationsbidrag 2014 2015 Bidrag Almen beboelse

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne.

Ydelseskatalog 2014. Sidst i kataloget er der en oversigt over de ydelser, der betales direkte af beboerne. Ydelseskatalog 2014 Ydelseskatalog 2014 I fsb s ydelseskatalog2014 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke ydelser og hvor mange

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet

Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet Forslag om parkeringsreglement Udskiftning af switche og up ser (forstærkere) i afdelingen Forslag om nye stikledninger Forslag om kollektiv råderet køkken Forslag om hund Forslag til afdelingsmødet den

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud).

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. august 2014. Der foreligger oversigt fra Landsbyggefonden over nye satser for pligtmæsige bidrag (A og G indskud). Torsdag den 30. okober 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. 1. Forhandlingsprotokol Referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål

Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål Slots- og Ejendomsstyrelsens ydelser til kunder i private kontorlejemål November 2009 Når staten bor til leje hos private ejere Slots- og Ejendomsstyrelsen (SES) indgår på statens vegne lejekontrakter

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING RÅDERETSKATALOG AFDELING 405 LANGBJERG PARK GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 5. SEPTEMBER 2011 GENERELT OM RÅDERET Det skal være attraktivt at bo i en almen bolig, og det

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Råderet DIN BOLIG DIT VALG

Råderet DIN BOLIG DIT VALG Råderet DIN BOLIG DIT VALG Hvad er råderet? Råderet handler i bund og grund om, hvordan du som lejer kan ændre på din bolig, så den passer netop til dig og dine behov. At du som lejer har ret til at forbedre

Læs mere

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af

Humlebæk Boligselskab. Råderetskatalog Ravnsbjerg I. Administreret af Humlebæk Boligselskab Råderetskatalog Ravnsbjerg I Administreret af Indhold Råderetten Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen... 3 Hvidevarer er

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om

Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om Forslag om kollektiv råderet - køkkener og bad. Forslag om LED-projekt energioptimering Forslag om flere vaskemaskiner i vaskekælderen Forslag om ændring af regler for Reglement for Beboerhuset. Forslag

Læs mere

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret. Råderetten Om råderet Boligindretning optager mange danskere, og idéer og muligheder for at forandre boligerne synes uendelige. Råderetten giver lejerne, som har lyst til at forbedre eller ændre deres

Læs mere

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej

Råderetskatalog. Afdeling 14 Grønnevej Råderetskatalog for Afdeling 14 Grønnevej Domea Hedensted Tørring Råderetskatalog Grønnevej, Tørring Side 2 af 11 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 7 4. Økonomisk

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed!

Lyder næsten for godt til at være sandt men det ER virkelighed! råderetten Råderetten FOTO: JESPER SENECA Din unikke mulighed for at få forbedret din bolig med fx et nyt køkken eller nyt bad uden at det koster en formue Af redaktør Joan Grønning jgr@boligfa.dk Drømmer

Læs mere

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Udskrevet/Version: 20-09-2011. Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej Side 1/14 Periode: 1. januar - 31. december 2012 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1954 AFDELINGSDATA

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling

Almene boligorganisationer Budgetår 2016 Budgetperiode fra 01-01-2016 Budgetperiode til 31-12-2016 Budget for afdeling Forside 1 Almene boligorganisationer år periode fra 01-01- periode til 31-12- for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243 LBF's afdelingsnr. 300 Kommunenr.

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram

MinEnergi. fsb s energistyringsprogram MinEnergi fsb s energistyringsprogram fsb drift og anlæg / tel 3376 8322 MinEnergi i fsb Boligafdelingernes forbrug af el, vand og varme har stor betydning for ejendommenes driftsøkonomi. Forbrugspriserne

Læs mere

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt.

Protokol af møde den 24. juni 2014 blev godkendt. 14.08. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 18. august 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015

Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015 Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig!

Afdeling 25 RÅDERET. Hvis du vil lave om i din bolig! Afdeling 25 RÅDERET Hvis du vil lave om i din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 3 Forbedringer og forandringer.... 3 Udenfor eller indenfor boligen....

Læs mere

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderetten. - og andre muligheder for forbedringer af boligen Råderetten - - og andre muligheder for forbedringer af boligen Indhold Om råderet... 2 Forbedringsarbejder... 2 Forandringsarbejder... 2 Arbejder inde i boligen... 2 Installationsretten... 2 Forandringsarbejder...

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi

- Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland. Det leverer vi - Ydelseskatalog og takstblad Boligselskabet Sjælland 20 Det leverer vi 12 Ydelser under Administrationsbidraget Alle beboere betaler et administrationsbidrag. Det dækker over en lang række ydelser, som

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig!

AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG. Hvis du vil ændre din bolig! AFDELING 9 LINDEVÆNGET RÅDERETSKATALOG Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog for afdeling 9 Lindevænget Silkeborg Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!... 4 Forbedringer og

Læs mere

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015

MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 MILJØHANDLINGSPLAN 2014/2015 REVIDERET SEPTEMBER 2014 Miljøhandlingsplanen for Vridsløselille Andelsboligforening indeholder projektbeskrivelser for de tiltag, som bestyrelsen i VA ønsker gennemført for

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger

Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen. danmarks almene boliger Råderetten og andre muligheder for forbedringer af boligen bl danmarks almene boliger 2 Råderetten Indhold Om råderet 4 Arbejder inde i boligen 6 Arbejder uden for boligen 8 Anmeldelse af arbejderne 10

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/10 2011-30/9 2012 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer?

Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? Kan ESCO skabe økonomi til energiforbedringer? - Erfaringer fra kommuner og almene boliger Marianne Fox og Frederikke Abildtrup, Byggeri Management 1 Hvad er ESCO? Finansieringsmodel for energirenovering

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 234 Skolegade, Kastaniealle Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Indret dig som du vil

Indret dig som du vil Indret dig som du vil Din bolig dit valg når du vil lave nyt i din bolig Lån til dit nye køkken eller bad Hos os får du flere muligheder Få godtgørelse hvis du investerer Står du for at skulle flytte ind

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012/2013

Bestyrelsens beretning 2012/2013 Bestyrelsens beretning 2012/2013 Indledning Det har været et travlt år, hvor mange forretningsgange er ført ajour. Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006.

Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Vedtaget på afdelingsmøde den 14. september 2006. Tiden er vokset fra det ensartede bomiljø. Mennesker ønsker at bo individuelt, også vi der bor alment. Råderetreglerne åbner mulighed for, at den enkelt

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen

Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 1 Råderet - og andre muligheder for forbedringer af boligen 2 Boligdrømme 3 4 5 Råderet handler om: Større frihed Større fleksibilitet Flere individuelle hensyn Styrket engagement og bokvalitet Et kvalitetsmæssigt

Læs mere

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet.

Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Vejledning til lejeres udformning af klage til Huslejenævnet. Indledning: Denne vejledning henvender sig til lejere, som ønsker at klage over et eller flere forhold til Huslejenævnet, og hvorledes lejere

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

TIL VORES NYE NABO ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk TIL VORES NYE NABO I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 VELKOMMEN! Vi håber du bliver glad for

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere