Velkommen til ydelseskatalog 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til ydelseskatalog 2013"

Transkript

1 Ydelseskatalog 13

2 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der er tale om ydelser, som ikke er en del af administrationsbidraget, men som kan tilkøbes, hvis der er brug for ekstra hjælp. Beskrivelserne i kataloget følger strukturen i Prisblad 2013, hvor du kan læse, hvad de forskellige ydelser koster. Prisbladet er lagt ind i kataloget. Beskrivelsen af hvilke ydelser, der er indeholdt i administrationsbidraget, findes i fsb s administrative basispakke. På kan du finde Ydelseskatalog 2013, Prisblad 2013 og Den administrative basispakke. Ydelser afdelingen skal købe Nogle af ydelserne skal boligafdelingerne dog købe. Der er altså tale om obligatoriske ydelser, som her er markeret med orange og et NB. Udgivet december

3 INDHOLD Side 4 Økonomi Side 8 Udlejning Side 9 Miljø og Energi Side 13 Side 16 Side 17 Side 19 Side 22 Drift og Anlæg It Beboerservice Servicering af beboerdemokratiet Kontorservice 3

4 ØKONOMI Klage over ejendomsvurdering Hjælp til at klage over afdelingens ejendomsvurdering er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke gennemgår fsb hvert år afdelingens ejendomsvurdering og bedømmer, om det kan betale sig at klage over vurderingen. Hvis afdelingen ønsker at klage, gør fsb følgende Udarbejder en begrundet klage til vurderingsmyndigheden. Sender en kopi af klagen til afdelingsbestyrelsen. Sender en kopi af vurderingsmyndighedens afgørelse til afdelingsbestyrelsen. Hvis vurderingsmyndighedens afgørelse ikke er tilfredsstillende, kan fsb anke afgørelsen, hvis afdelingen ønsker det. Dette er en del af tillægsydelsen. Hvis afdelingen ønsker at anke sagen, gør fsb følgende Sender fsb s vurdering af afgørelsen til vurderingsankenævnet. Følger op på, at klagesagen behandles og afsluttes. Orienterer afdelingsbestyrelsen om det endelige resultat af klagen. Omlægning af realkreditlån Omlægning af lån er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke overvåger fsb afdelingens realkreditlån for at vurdere, om det kan betale sig at omlægge lånene, så afdelingen kommer til at betale en lavere ydelse. Lånene kan omlægges på to forskellige måder En standardomlægning, hvor lånets oprindelige løbetid bevares. En omlægning, hvor lånets løbetid forlænges. Det gælder lån, der har med den oprindelige finansiering af ejendommene at gøre, og lån, der er optaget til renoverings- og forbedringsarbejder. Indekslån kan ikke omlægges. 4

5 Hvis fsb vurderer, at en af de to former for låneomlægning er relevant, kontakter fsb afdelingsbestyrelsen for at få dens accept af, at lånet lægges om. Hvis lånet skal standardomlægges, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Hvis lånet skal omlægges med forlænget løbetid, gør fsb følgende Udarbejder en redegørelse, som sendes til Københavns Kommune. Kommunen skal nemlig godkende denne type omlægning, og i den forbindelse skal der udarbejdes en total redegørelse for afdelingens forhold. Det drejer sig om en udvidet tilstandsrapport for ejendommen, økonomi, sociale forhold m.m. Hvis kommunen godkender omlægningen af lån med forlænget løbetid, gør fsb følgende Indfrier de gamle lån. Optager nye lån. Ekstra regulering af husleje En ekstra regulering af huslejen er en tillægsydelse, som boligafdelingen har mulighed for at købe. Som en del af den administrative basispakke varsler fsb en eventuel huslejeregulering én gang om året. Hvis afdelingen træffer en beslutning, som medfører store ændringer i enten indtægter eller udgifter, kan det være en fordel at regulere huslejen udover den årlige regulering. Derved undgår afdelingen fx, at der skal betales renter af en opstået gæld eller underskud, eller at den går glip af renteindtægter. Skal huslejen reguleres yderligere, gør fsb følgende Udarbejder forslag til, hvordan huslejen skal reguleres. Varsler beboerne om stigningen, hvis afdelingsmødet vil have den gennemført. 5

6 Bolignet-regnskaber - gælder for én afdeling Det er et lovkrav, at en afdelings udgifter til signalforsyning til tv og internetforbindelse er fuldt adskilt fra alle afdelingens øvrige udgifter. Derfor er bolignet-regnskaber ikke en del af den administrative basispakke, men en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. fsb gør følgende Registrerer og opkræver udgiften for beboernes forbrug af tv og/eller internet. Opgør antal brugere af de enkelte tv- og/eller internetpakker. Tallene skal bruges, når der skal afregnes med leverandøren. Udarbejder bolignet-regnskaber, som kan bruges i forbindelse med afdelingens budgetlægning, og som kan præsenteres på afdelingsmødet. Desuden kan de sendes ud sammen med den årlige varsling af huslejeregulering. Det er signalleverandøren, der udfører alle andre arbejdsopgaver, som er relateret til beboernes brug af tv og internet. Administration af it-lav og bolignet - gælder for flere afdelinger, der går sammen Hvis afdelingen deltager i et it-lav eller har etableret bolignet med andre afdelinger, tilbyder fsb at administrere det. Administrationen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Udarbejder budget og regnskab for it-lav og drift af bolignet. Opkræver afgift for fællesudgifter og signaludgifter hos lavet eller afdelingen og hos den enkelte beboer. Afdelingen kan også indgå en særlig administrationsaftale med fsb, der er tilpasset afdelingens tekniske løsning og individuelle ønsker. Aftalen kan indeholde elementer som fx valg af tv-pakker, til- og framelding af forskellige internetløsninger, afregning til leverandør m.m. 6

7 Afregning af individuel el, vand og varme Når en afdeling har individuel afregning af el, vand eller varme, skal fsb udarbejde et samlet regnskab og foretage fordeling af udgifterne for den enkelte beboer. Administration af el, vand og varme er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe, hvis afregningen sker via fsb. fsb gør følgende Indlæser data, der hvor der er elektronisk aflæsning. Aflæser målerne, når en beboer flytter, og opstiller det afsluttende forbrugsregnskab. Udsender målerkort og rykkere, hvis målerkortene ikke sendes retur. Opkræver gebyr for at udarbejde skønnet forbrug, hvis fsb ikke modtager aflæsning. Beregner varmeforbruget for beboere, der ikke sender målerkort tilbage. Beregningen sker bl.a. ud fra graddage. Registrerer og fordeler forbruget efter målertal. El-, vand- og varmeregnskaberne sendes ikke til beboerne, men ligger til grund for opgørelsen af den samlede udgift og fordeling mellem dem. Afstemmer de konti, det vedrører. Tager sig af klagesagsbehandling i forbindelse med varmeregnskaberne. Magnetkortvaskerier Det er sikkert og nemt at betale for at vaske med et magnetkort, fordi betalingen for vask bliver trukket over huslejen. Oprettelse og administration af magnetkortløsningen er en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Aflæser de enkelte vaskerier elektronisk hver måned. Aflæsningerne bruges til at beregne det beløb, som skal opkræves i forbrug. Påfører beløbene på de enkelte beboeres huslejeopkrævning. Tager sig af klagesager i forbindelse med vaskeriforbruget. 7

8 UDLEJNING Venteliste For at komme i betragtning til en almen bolig skal en boligsøgende tilmeldes en venteliste. Loven kræver, at udgifterne til at drive denne venteliste skal betales af de, der søger bolig. Derfor er opnotering på venteliste en tillægsydelse, som den boligsøgende skal betale for. fsb gør følgende Skriver den boligsøgende på venteliste. Ajourfører listen. Sender tilbud om ledige boliger. Boliggarantibevis Beboere i fsb kan købe et boliggarantibevis. Det giver beboeren ret til at få tilbudt en anden bolig i fsb, hvis vedkommende flytter og fortryder flytningen. Boliggarantibeviset gælder i tre år. Restancer Opkrævning af restancer er en tillægsydelse, som den enkelte beboer, der er bagud med huslejen, skal betale for. Loven bestemmer det beløb, fsb kan opkræve fra en beboer. Beløbet skal dække udgifterne ved den ekstra opkrævning. En fraflyttet beboer, som ikke er i stand til at betale en restance på én gang, kan eventuelt få en aftale om at betale over en kortere eller længere periode. Det kaldes et frivilligt forlig. Beboeren betaler et gebyr for det administrative arbejde i forbindelse med frivillige forlig. En fraflyttet beboer skal også betale gebyr for det administrative arbejde, der er nødvendigt, når fsb skal sende rykkere og søge adresse i CPR-registret, hvis fsb ikke har den rigtige adresse. Hvis beboeren ikke betaler sine restancer, har fsb en aftale med et inkassobureau, som har specialiseret sig i at inddrive restancer. Bureauet beholder 40 % af de beløb, som det lykkes dem at inddrive. fsb får 10 % for det administrative arbejde med at overdrage 8

9 restancerne til bureauet. 50 % tilfalder afdelingen og indsættes på afdelingens konto for ekstraordinære indtægter. Tilbagebetaling af for meget indbetalt leje Hvis en beboer har indbetalt for meget husleje, bliver beløbet modregnet i næste måneds husleje. Hvis beboeren vil have det overskydende beløb udbetalt med det samme, skal beboeren betale fsb s omkostninger til at udstede en check eller en anden form for overførsel. Energiledelse Miljø og energi Energiledelse Energiledelse er en ydelse, der sikrer registrering, overblik og handling i forhold til den enkelte afdelings forbrug. Det er den lovpligtige energimærkningsordnings regler om registrering af varme, el- og vandforbrug, der ligger til grund. Ved energiledelse gør fsb følgende Registrerer alle hoved- og bimålere for varme, el og vand i afdelingerne. Registreringerne bruges til at overvåge forbruget, betale forsyningsselskaber osv. Registrerer, kvalitetssikrer og vurderer alle forbrug. Kontrollerer afvigelser på varme-, el- og vandregninger i forhold til det forbrug, ejendomskontoret har aflæst. Sikrer, at driftsjournaler udarbejdes og tilpasses af ejendomskontoret for varmeanlæg ved opbygning af varmecentraler og boilerrum. Udarbejder forbrugsbudgetter på baggrund af de seneste års forbrug. Kontrollerer og vurderer årligt varmeanlæggets drift i forhold til forsyningsselskabets bonus og strafgebyrer. Sikrer fuld netbaseret adgang for afdelingsbestyrelse og ejendomskontor til energiledelsessystem. Sikrer netbaseret visning af forbrug på ejendoms- og målerniveau, forbrugsbudgetter på både ejendoms- og målerniveau, CO2-udledning og afkølingsstatus. 9

10 Sikrer oplæring og løbende support i at bruge energistyringssystemet. Sikrer grundlæggende instruktion af ejendomskontorets leder og energiansvarlige i drift og vedligehold af varmecentralen. Det gælder bl.a. brugen af CTS anlæg, der anvendes til at styre energiforbruget i større bygninger fx varme og ventilation. fsb instruerer også i at klargøre ved sæsonskift og drift af de tekniske anlæg. Oplærer nyt personale i at betjene varmecentral, ventilation, energiledelsessystem m.m. Sørger for hele tiden at følge med i nye muligheder og viden om drift af anlæg. Sikrer oplæring i at bruge periodisk kontrol og tilpasning af driftsjournal. Sikrer tilkaldehjælp til ejendomskontoret, hvis der er driftsproblemer med tekniske installationer i afdelingen. Gennemgår en gang om året varmecentralen for at sætte serviceog vedligeholdsarbejder i gang, hvis det er nødvendigt. Udarbejder oplæg til løbende udskiftninger og renovering af varmecentralens tekniske anlæg. Yder teknisk bistand til ejendomskontoret i forbindelse med, at der skal udskiftes større komponenter i varmecentralen. Rådgivning om Grønt Diplom Grønt Diplom er en miljøcertificering til boligafdelinger, der ønsker at lave en seriøs indsats for miljø- og energiforbedringer i den daglige drift og ved vedligeholdelse. fsb støtter dette arbejde ved at tilbyde rådgivning som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Holder et startmøde med afdelingsbestyrelsen. Underviser afdelingsbestyrelsen og de ansatte på ejendomskontoret i at opnå Grønt Diplom. Holder et midtvejsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Vejleder om miljøledelse, miljøhandlingsplan og det at opstille mål. Hjælper med at besvare kravspecifikationer og ansøgningspapirer. 10

11 Holder et evalueringsmøde (dog ikke for afdelinger med under 100 lejemål). Udarbejder en plan for information til afdelingens beboere og offentligheden. Hjælper med at fremlægge resultaterne på et afdelingsmøde. Køb af el på markedsbetingelser Liberaliseringen af el-markedet har gjort det muligt at købe el på markedsbetingelser. fsb tilbyder afdelingen fælleskøb af el til hovedmålere for at skaffe den billigste strøm. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Indkøber el i puljer sammen med andre storforbrugere. Behandler de målerdata, der viser afdelingens elforbrug. Håndterer regninger for markeds-el, der supplerer regninger fra eksisterende forsyningspligt-leverandør. Indrapporterer el-måleres data ved valg af ny el-leverandør. Ajourfører løbende afdelingens målere og database over aftagere i aftaleperioden. Integrerer el-forbrug med energiledelse og kvalitetssikrer håndtering af regninger, forbrug og forbrugsudsving. Affaldsgennemgang For at sikre den bedste håndtering af affald tilbyder fsb affaldsgennemgang. Affaldsgennemgang er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Laver en grundig gennemgang af, hvordan affaldet håndteres og sorteres i afdelingen. Holder et startmøde med ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen, hvis det ønskes. Tager den indledende kontakt til myndigheder og affaldstransportør og sætter relevante tiltag i gang. 11

12 Rekvirerer og hjælper med at tilpasse beboerinformation i form af folder, affaldsoversigt og affaldsskilte med en klar angivelse af korrekt affaldssortering. Udarbejder affaldsnøgletal, der sammenligner afdelingens nøgletal for økonomi og affaldsmængder med nøgletal for kommunen. Udarbejder rapport til afdelingsbestyrelsen og ejendomskontoret, som redegør for affaldshåndteringen på ejendommen fx i forhold til økonomi, miljø, arbejdsmiljø og servicekvalitet for beboerne. Holder opfølgende møde med ejendomskontoret og evt. afdelingsbestyrelsen. Resultatet kan også præsenteres på et afdelingsmøde. Hvis forslaget til affaldsgennemgang kræver økonomi, lægges det op som forslag til afdelingsmødet i samarbejde med driftschefen. Sundhedstjek Et sundhedstjek målrettes specifikt afdelingens ønsker og består altid i en gennemgang af afdelingens lejemål. Det kan fx omfatte tjek af fejlstrømrelæ (HPFI-relæ), vandinstallationer, ventilation, køkken, bad, vægge, vinduer og sårbare bygningsdele. fsb tilbyder et sundhedstjek som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende På baggrund af et møde med ejendomskontoret om afdelingens ønsker udarbejder fsb et standardbrev til beboerinformation og varslinger samt opretter et registreringsskema. Holder kursus for afdelingens medarbejdere om relevante emner fx vandspild og optimering af installationer, ventilation og indeklima. Gennemgår alle lejemål. Udarbejder oplæg til beboerinformation om fx vandforbrug og forbedring af indeklimaet. Miljøplaner En miljøplan er afdelingsbestyrelsens redskab til at sætte afdelingens ressourceforbrug og miljøarbejde i system. Miljøplanen kan være med til at skabe overblik og fastholde fokus på de indsatsområder, som afdelingen har besluttet sig for at tage fat på. Udarbejdelse af en miljøplan er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. 12

13 fsb gør følgende Gennemgår afdelingens miljødata. Holder møde med afdelingsbestyrelsen. Udarbejder en miljøplan sammen med afdelingsbestyrelsen og afdelingens ansatte. Grønt regnskab Med et grønt regnskab får afdelingen et fuldt overblik over tidligere årsforbrug og betydningen for miljøet. Grønt regnskab rummer oplysninger om ejendommens forbrugsstatus for varme, el, vand, affald og CO2-belastning. Grønt regnskab publiceres på fsb s hjemmeside. Det giver afdelingen mulighed for at sammenligne regnskabet med andre afdelingers. Grønt regnskab er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb gør følgende Sammenfatter og sammenligner afdelingens væsentligste ressourceforbrug i en periode på fem år. Sammenfatningen præsenteres visuelt. Kommenterer forbrugsudviklingen og fortæller, hvor der er mulighed for forbedringer. Giver oplysninger om afdelingens CO2-belastning. Sammenligner afdelingens forbrug af varme, el, vand, CO2-belastning og affald med lignende afdelinger i fsb og i København, samt gennemsnitsforbruget for København. Rådgivning og projektering DRIFT og Anlæg Afdelingen har mulighed for at købe forskellige former for rådgivning og projektering som tillægsydelser. fsb tilbyder at Udarbejde oplæg om afdelingens ideer til byggeri og renovering fx oplæg til byggeprogram. Udarbejde oplæg til valg af udbuds- og entrepriseformer. Udarbejde helhedsplaner. Udarbejde tilstandsrapporter. 13

14 Udføre begrænsede projekteringsopgaver på bygningsrenovering. Projektering kan også indgå som en ekstra ydelse i sager, hvor fsb står for byggeforretningsførelsen. Yde konsulentbistand i forhold til skimmelsvamp, byggeskader m.m. Byggeforretningsførelse Byggeforretningsførelse er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe i forbindelse med en bygge- eller renoveringssag. Byggeforretningsførelse er tilpasset den enkelte opgave, da der kan være forskel i omfanget af teknisk rådgivning, valg af udbudsformer, momsregnskaber m.v. fsb s byggeforretningsførelse dækker både administration og økonomi. fsb s arbejde i forbindelse med byggeforretningsførelse er afsluttet, når arbejdet er afleveret fra entreprenøren, overdraget til ejendomsdrift og det endeligt reviderede byggeregnskab er udarbejdet. Ydelsen indeholder administrativ ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder udbudsgrundlag på baggrund af beboernes ønsker og inspiration, indhenter tilbud og evaluerer for både rådgivningsydelser og entrepriser, evt. i samarbejde med rådgiver. Indgår kontrakter med entreprenør og rådgiver. Etablerer kontakt mellem afdelingen, entreprenør og rådgiver, så afdelingen får mulighed for at deltage i udvikling af projektet i det omfang, den ønsker. Orienterer og inddrager i nødvendigt omfang afdelingens personale i sagens gennemførelse. Holder både afdelingsbestyrelse og beboere informeret om byggesagens udvikling efter fælles aftale. Udarbejder de nødvendige ansøgninger til myndigheder og kontrollerer, at de nødvendige myndighedsgodkendelser er indhentet. Tegner entrepriseforsikring på byggesagen. Indgår aftaler med andre rådgivere fx ved juridisk assistance. 14

15 Ydelsen indeholder økonomisk ledelse, hvor fsb gør følgende Udarbejder budget i samarbejde med afdelingen. Styrer økonomien og rapporterer om byggesagens økonomi (budgetopfølgning) Betaler regninger. Udarbejder byggeregnskab, som revideres af den statsautoriserede revisor, som fsb bruger. Afdelingen og fsb skal indgå en særskilt aftale om særlige tiltag i forbindelse med drift- og vedligeholdelsesopgaver samt etårs- og femårsgennemgang. Vedligehold af tilstandsrapporter Alle fsb s boligafdelinger er blevet gennemgået for renoverings- og udviklingsbehov. På baggrund af denne gennemgang er der udviklet tilstandsrapporter på samtlige afdelinger. Disse skal fra 2013 løbende vedligeholdes og opdateres. Det gøres ved ansættelse af to bygningssagkyndige, som finansieres ved en pligtmæssig tillægsydelse for alle afdelinger. Sikkerhedsgennemgang af legepladser Det er et lovkrav, at en afdelings legepladser hvert år skal gennemgås for sikkerheden. fsb indgår aftaler med eksterne firmaer, der foretager sikkerhedstjek af legepladser. Opsætning eller udskiftning af it på ejendomskontoret Etablering eller udskiftning af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. IT 15

16 Når ejendomskontoret skal have etableret eller udskiftet en pc eller andet it-udstyr, skal fsb stå for indkøb, installation og tilslutning. fsb indgår prisaftaler med forhandlere, så afdelingen får udstyret til en god pris. Samtidig sikrer fsb, at udstyr og programmer kan fungere sammen med de øvrige it-systemer i fsb. Endelig sørger fsb for alt det praktiske, så udstyret kan anvendes. Der er en fast pris på at udskifte eller etablere en pc på ejendomskontoret. Når ejendomskontoret skal have en pc, gør fsb følgende Bestiller, installerer og tilslutter pc en. Overfører eventuelle lokale data og efterinstallerer lokale programmer. Betaling for indkøb, klargøring og tilslutning af øvrigt it-udstyr og programmer på ejendomskontoret beregnes efter den tid, der er brugt på opgaven samt kørsel. Drift og support af it på ejendomskontoret Drift og support af it på ejendomskontoret er en tillægsydelse, som afdelingen skal købe. Alle afdelinger skal have en aftale om drift og support af it på ejendomskontoret. Aftalen betyder, at ejendomskontoret kan få hjælp, hvis it-systemerne ikke fungerer, eller hvis personalet har spørgsmål til, hvordan it-systemerne anvendes. fsb gør følgende Giver ejendomskontoret it-support, hvis fsb s servicedesk kontaktes per mail eller ved at ringe. Står for brugeradministration, fx når der skal oprettes og slettes brugere og styres rettigheder. Udbedrer fejl på udstyr og programmer. Tager backup af ejendomskontorets data efter fsb s retningslinjer. Overvåger løbende it-udstyret og opretholder en passende itsikkerhed. 16

17 Andre it-ydelser fsb tilbyder at indkøbe, klargøre og tilslutte it-udstyr og programmer for afdelingsbestyrelsen. Dette er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe, og betalingen beregnes efter den tid, der bruges på opgaven samt kørsel. Behandling af råderetssager Beboerservice Den enkelte beboer kan foretage ændringer i og uden for sin bolig. Det kan fx være flytning af skillevægge, nyt bad eller køkken, ny altan, ny garage m.m. Dette kaldes råderet. Hjælp til at håndtere råderet er en tillægsydelse, der skal købes af de beboere, der bruger råderetten. Det gælder både, når beboeren benytter den individuelle og den kollektive råderet, som er beskrevet nedenfor. Der er to typer råderetssager. Der er den individuelle råderet, hvor beboeren har ret til at udføre forbedringer inde i boligen, og som skal anmeldes til fsb. Det kan fx være et nyt køkken. Når beboeren benytter sig af den individuelle råderet, skal beboeren selv sørge for at finansiere forbedringen. Når arbejdet er udført, skal fsb godkende forbedringerne. Beboerne kan også lave forbedringer uden for boligen. Hvis de enkelte afdelingers råderetskataloger giver mulighed for det, kan man benytte råderetten fx til udestuer, overdækkede terrasser og carporte. Den kollektive råderet betyder, at afdelingsmødet har godkendt de overordnede rammer for at iværksætte arbejder som nyt badeværelse eller køkken. Hvis en beboer ønsker at benytte sig af den kollektive råderet, finansieres forbedringen ved, at afdelingen optager et realkreditlån eller banklån. Efterfølgende afdrager beboeren på lånet ved en huslejestigning. Når lånet er afdraget, bortfalder huslejestigningen igen. 17

18 Der er også mulighed for at benytte den kollektive råderet til udendørs forbedringer, hvis afdelingsmødet vedtager det. Ved individuel råderet gør fsb følgende Udfører administrativ sagsbehandling dvs. vurdering, godkendelse, tillæg til lejekontrakt, eventuel beregning af godtgørelse m.m. Yder eventuel teknisk assistance. Sender anmodning om en eventuel godkendelse hos myndigheder. Sørger for eventuelle rettelser i BBR-registret. Syner det færdige arbejde. Ved kollektiv råderet yder fsb projektstyring ved at Deltage i indledende afdelingsmøder Udarbejde projekt hvis nødvendigt Indgå kontrakter med entreprenør og eventuelt rådgiver. Yde eventuel teknisk assistance. Styre økonomien, udarbejder byggeregnskab og betaler regninger. Hjemtage lån. Syne det færdige arbejde. Syn Fraflytningssyn Det er ejendomskontoret eller en synsinspektør, der syner lejligheden, når beboeren er flyttet. Ved synet laves en fraflytningsrapport, som fortæller, hvilke istandsættelser der skal laves, og hvad de koster. Er ejendomskontoret forhindret i at foretage et syn pga. fx sygdom eller lignende, kan en synsmand fra fsb rekvireres. Dette er en tillægsydelse, afdelingen skal købe. Førsyn Hvis den enkelte beboer vil have en vurdering af udgiften før en eventuel opsigelse af lejemålet, kan beboeren få en synsmand fra fsb til at syne lejligheden. fsb tilbyder en rådgivende gennemgang og vurdering af boligens vedligeholdelsesstand, så beboeren kan få et overblik over økonomien. Dette er en tillægsydelse, som den enkelte beboer kan købe. 18

19 Kursusfonden fsb tilbyder en lang række kurser og arrangementer for både beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne. Kurserne planlægges og udbydes af Aktivitetsudvalget i samarbejde med fsb. SERVICERING AF BEBOER- DEMOKRATIET Alle beboere i fsb har mulighed for at deltage i både kurser og arrangementer, men fsb har oprettet en kursusfond, som helt eller delvist betaler for, at beboere og medlemmer af afdelingsbestyrelserne deltager i de udbudte kurser og arrangementer. fsb tilbyder medlemskab af kursusfonden som en tillægsydelse, afdelingen har mulighed for at købe. Et medlemskab af kursusfonden indebærer At kurser og arrangementer i fsb betales helt eller delvist af kursusfonden. Mulighed for helt eller delvist at få betalt diverse kurser udbudt af BL Danmarks Almene Boliger. Udvidet mødeaktivitet fsb holder en række møder med afdelingerne. Hvis afdelingen ønsker møder med fsb udover det antal, der er fastlagt i basispakken, tilbyder fsb ekstra møder som en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. De fastlagte møder er: Et årligt møde for afdelinger med op til 99 lejemål To årlige møder for afdelinger med lejemål Tre årlige møder for afdelinger med over 500 lejemål Særlige analyser, projekter m.m. fsb kan tilbyde forskellige former for hjælp alt efter den enkelte afdelings behov og ønsker. Særlige analyser, projekter m.m. er tillægsydelser, som afdelingen har mulighed for at købe. 19

20 fsb kan fx hjælpe med at Udarbejde indkaldelser, dagsordener og oplæg samt referater af afdelingsmøder, afdelingsbestyrelsesmøder, driftsudvalgsmøder m.m. Gennemføre tilfredshedsundersøgelser. Deltage i lokale kurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Udarbejde udvidet opstilling af nøgletal og mere gennemgribende analyser af afdelingens økonomi sammenlignet med andre afdelinger, herunder en grafiske opstilling til afdelingens sammentrængte budget. Dertil kommer en præsentation for afdelingens bestyrelse eller eventuelt for afdelingens beboere på afdelingsmødet. Udarbejde særlige udredninger om, hvordan anvisningen til afdelingen har været historisk set og en gennemgang af gamle tabsgivende fraflytningssager for at finde ud af, hvad der er årsagen. Assistere, når der skal udarbejdes regnskab for rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Boligsocial indsats fsb tilbyder projektledelse og -administration i forbindelse med en boligsocial indsats i afdelingen eller i et samlet boligområde. Projektledelse og -administration er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Hvis der er tale om boligsociale helhedsplaner vil de typisk være støttet af Landsbyggefonden og Københavns Kommune. De afdelinger, der er med, bidrager med lokaler, deltagelse i styregrupper og midler til handleplanens aktiviteter. fsb gør følgende Deltager i møder. Er ansvarlig for at udarbejde ansøgninger om støttemidler m.m. til fx kommunen og Landsbyggefonden. Varetager kontakten til kommunen og Landsbyggefonden samt til de involverede/berørte afdelingsbestyrelser. Udarbejder regnskaber og har bogholderifunktion. 20

21 Har ansvar for organiseringen (styregruppe mv.), samarbejde med Københavns Kommune og andre relevante samarbejdsparter. Står for selve projektets gennemførelse, udvikling, evaluering og forankring. Kommunikationsrådgivning fsb tilbyder rådgivning om alt, der har med kommunikation at gøre lige fra planlægning af en større kommunikationsindsats og etablering af ny hjemmeside til at gøre tekster bedre. Kommunikationsrådgivningen er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. fsb tilbyder fx at Bearbejde alle former for tekster, fx plakater, pjecer, foldere, invitationer og mødeindkaldelser. Planlægge og gennemføre små og store kommunikationsindsatser. Planlægge og gennemføre kommunikation i forbindelse med renoverings- og helhedsplansprojekter. Udvikle koncept til nyt beboerblad eller lignende. Etablere afdelingens egen hjemmeside. Rådgive og undervise i kommunikation. Grafisk design fsb tilbyder hjælp til alt inden for grafisk design og layout, uanset om det er til tryk eller hjemmesider. fsb tilbyder sparring, når afdelingens ideer skal omsættes til virkelighed, og når afdelingen ønsker et produkt med et flot, professionelt look. Grafisk design er en tillægsydelse, som afdelingen har mulighed for at købe. Prisen for kommunikationsrådgivning og grafisk design er efter aftale. fsb tilbyder fx Layout af plakater, pjecer, foldere, invitationer, mødeindkaldelser og lignende. Layout af afdelingens egen hjemmeside. Rådgivning om og undervisning i grafisk design i praksis. 21

22 Kontorservice Fotokopiering Afdelingen har mulighed for at købe fotokopiering som tillægsydelse. fsb tilbyder Fotokopiering i både sort/hvid og farver og i forskellige størrelser Fotokopiering af foldere, pjecer, plakater m.m. 22

23 23

24 Rådhuspladsen København V

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger

Ydelseskatalog 2015. fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 fsb s boligafdelinger Ydelseskatalog 2015 I fsb s ydelseskatalog 2015 kan du se, hvad de enkelte boligafdelinger og beboere kan forvente af fsb s administration. Det vil sige, hvilke

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9

Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger. side 1/9 Prisblad 2015 fsb s boligafdelinger side 1/9 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 120 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10

Prisblad 2014. prisblad fsb 1/10 Prisblad 2014 1/10 Faste bidrag, der dækker basisydelserne Administrationsbidrag 3.895 pr. lejemål Vedligehold af tilstandsrapporter 115 pr. lejemål 1 Økonomi Budget Budgetforslag for boligafdelinger Budgetmøde

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5

Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2.1 OM DAB... 5 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN TIL PERSONALEGUIDEN... 4 1.1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 4 2. OM DAB... 5 2.1 OM DAB... 5 3. REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE... 8 3.1 ANNONCERING... 8 3.1.1 FORRETNINGSGANG FOR

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg

Godkendt af BO-VESTs bestyrelse den 27. maj 2010 KOMPETENCEAFKLARING. Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg KOMPETENCEAFKLARING Rapport fra BO-VESTs kompetenceudvalg Maj 2010 Indhold side Baggrund og formål.. 3 Formål.. 3 Rapportering 3 Udvalget 3 Indhold.. 3 Den almene administrationsorganisation BO-VEST 4

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 12. november 2013 Referat udsendt den 3. december 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 19. november 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers

Læs mere