ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check."

Transkript

1 ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland Landboforening... 4 Landsplan... 5 Opsummering... 6 Business Check Søer... 6 Regnskabsresultater Slagtesvin... 6 Djursland Landboforening... 6 Landsplan... 7 Opsummering... 8 Business Check Slagtesvin... 8 Regnskabsresultat Markbrug... 8 Djursland Landboforening... 8 Landsplan... 9 Opsummering Business Check Mark Indledning Regnskabsåret 2008 er afsluttet og en del af regnskaberne er indberettet til Dansk Landbrugsrådgivnings database. Det er de regnskaber, der indgår i de forskellige regnskabsanalyser, med samme ejendomme i 2008 og Generelt viser regnskabsresultaterne også i år en meget stor spredning i driftsresultatet. Det skyldes, dækningsbidragets størrelse og hvor store kapacitetsog finansieringsomkostninger bedrifterne har i ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. Business Check En relativ ny mulighed for benchmarking i landbruget er Business Check, hvor resultater fra de pågældende bedrifter bliver opgjort efter fælles retningslinier og sammenlignet enkeltvis. For at komme med i den officielle statistik skal bedrifterne have en vis størrelse. Spec. for opgørelsesmetoden i Business Check er, at man her fordeler alle omkostninger (herunder bl.a. kapacitets og finansieringsomkostninger) ud på bedriftens produktionsgrene, hvor alle arbejdstimer er aflønnet. Det opgjorte resultat er således restbeløb til risiko og overskud. Resultaterne opgøres pr. enhed som f.eks. pr. årsko, pr. årsso, pr. producerede slagtesvin og pr. ha. For nuværende er der ikke nogen bedrifter fra Djursland Landboforening med i opgørelsen af Business Check, men er man interesseret, vil der være mulighed for at indgå i en sådan form for 1

2 benchmarking. Ønskes yderligere oplysninger om Business Check (generelt eller supplerende talmateriale) kan henvendelse rettes til driftsøkonomikonsulent Erik Engvang, Efterfølgende er kort kommenteret nogle resultater fra Business Check som supplement til de generelle regnskabsresultater. Regnskabsresultater Kvæg Djursland Landboforening Sidste år bestod den bedste halvdel af store kvægbedrifter. I år er det de mindre kvægbedrifter, der hører til den bedste halvdel. Det skyldes, ændring i produktionsøkonomien generelt slår kraftigere i gennem i store besætninger i forhold til mindre besætninger. Tabel 1 Indtjening for kvægbedrift opdelt efter driftsresultat i 2007 og 2008 for Djursland Landboforening.(1000 kr.)i alt 39 bedrifter. Antal årskøer Areal, ha Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB 69,7 61,1 65,4 61,6 Finans. omk. i % af landbr. akt. 3,2 2,6 4,7 3,5 Finans. omk. i % af DB 40,6 26,1 49,4 31,8 Finans. omk. i % af gæld 8,1 5,8 8,7 6,2 Kg. EKM pr. Årsko Kr. pris pr. kg. EKM 2,77 2,39 2,81 2,42 Generelt var finansieringsomkostningerne steget mærkbart fra 2007 til Grunden var dels betydelige investeringer, højere renteniveau og dels tab på kursregulering af finansielle instrumenter herunder futures, swaps, terminsforretninger mv. Som tallene viser, så var kvægbedrifterne sårbare overfor rentestigninger, da kapacitets og finansieringsomkostningerne tilsammen var over 110 % af dækningsbidraget. Rentestigninger har indflydelse bedriftens finansieringsomkostninger, og har dermed en negativ indflydelse på driftsresultatet, som er det, landmanden har til aflønning af egen arbejdsindsats og forrentning af egenkapitalen. Landsplan På landsplan havde kvægbedrifterne ligeledes opnåede et større dækningsbidrag i 2008, da bedrifterne havde opnået en højere pris pr. kg EKM. Endvidere havde den bedste halvdel opnået et større udbytte pr. årsko, mens den dårligste halvdel oplevede et fald i ydelsen pr. årsko. 2

3 Tabel 2 Indtjening for kvægbedrift opdelt efter driftsresultat i 2007 og 2008 for hele landet.(1000 kr.)i alt konventionelle bedrifter. Antal årskøer Areal, ha Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB 55,8 55,2 74,9 65,6 Finans. Omk. i % af landbr. akt. 3,6 3 5,7 3,6 Finans. Omk. i % af DB 34,9 29,8 72,9 42,8 Finans. Omk. i % af gæld 6,4 5,4 7,6 5,2 Kg. EKM pr. årsko Kr. pris pr. kg. EKM 2,73 2,34 2,69 2,33 Det var især finansieringsomkostningerne, der steg i 2008 for kvægbedrifter på landsplan. Udgifter til investering og efterfølgende større renteudgifter til kreditlån steg forholdsvis meget i Men også kursregulering af finansielle instrumenter steg kraftigt. Det var specielt den dårligste halvdel, der havde en meget stor stigning i finansielle omkostninger, hvilket kan henføres til kursregulering af finansielle instrumenter. Disse højere finansieringsomkostninger havde en indflydelse på faldet i driftsresultatet. Hvor den bedste halvdel kom ud med et overskud, mens den dårligste halvdel oplevede et kraftigt fald i driftsresultatet, og indkasserede et underskud for Opsummering I 2008 havde mange kvægbedrifter beskæftiget sig med finansielle instrumenter, herunder swaps, futures og terminsforretning. Det resulterede i mange tilfælde i tab, hvoraf nogle er realiseret, medens andre ikke er realiseret. Den betydelige stigning i finansieringsomkostninger for den dårligste halvdel kunne i væsentliggrad henvises til tab på finansielle instrumenter. Gennemsnitlig havde kvægbedrifterne på Djursland et indekserings og kursregulerings tab på kr pr. bedrift i For den dårligste halvdel var tabet kr pr. bedrift. På landsplan var gennemsnittet kr pr. bedrift, og for den dårligste halvdel var tabet kr pr. bedrift. Tallene viser store forskelle i tab for den dårligste halvdel og gennemsnittet for alle kvægbedrifter i undersøgelsen. Det betyder, at der var en del kvægbedrifter, der ikke havde tabt så meget eller ligefrem havde gevinst på finansielle instrumenter i Men der var også mange kvægbedrifter, der havde lidt et stort tab i 2008 på finansielle instrumenter. Business Check Kvæg I de offentliggjorte tal for Business Check Kvæg indgår 48 bedrifter fra hele landet med gennemsnitlig 215 årskøer. 3

4 De 10 bedste bedrifter havde et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr pr. årsko, hvor det for alle bedrifterne gennemsnit var kr pr. årsko. Det var et lidt højere udbytte på 300 kg EKM og en lavere stykomkostning pr. årsko, der gjorde forskellen. Årets resultat efter ejer aflønning for de 10 bedste bedrifter var gennemsnitlig på kr pr. årsko. For alle bedrifterne var gennemsnittet kr. 10 pr. årsko. Den store forskel i resultatet var en bedre omkostningsstyring af kapitalomkostningerne samt den bundne kapital pr. årsko var betydelig mindre ved de 10 bedste bedrifter. Regnskabsresultater Søer Djursland Landboforening Smågriseproduktionen oplevede i 2008 et mere normalt bytteforhold mellem afregningspris på svin og foderpris. Foderprisen faldt i 2. halvår af 2008, mens svinenoteringen lå på et højere niveau de sidste 3 kvartaler af 2008 i forhold til første kvartal. Generelt opnåede smågrisebedrifterne i forhold til 2007 en stigning i bruttoudbyttet pr. årsso, da der gennemsnitligt blev produceret flere smågrise pr. årsso samt en højere notering for smågrise. Tabel 3 Indtjening for smågriseproduktion opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 for Djursland Landboforening.(1000 kr.)i alt 19 bedrifter. Antal årssøer Producerede smågrise Areal, ha Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 4,6 3,7 3,8 3,1 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 5,7 4,3 5,8 4,6 Smågrisebedrifterne fik et større dækningsbidrag i 2008 end i Det selvom den gennemsnitlige foderpris var højere i 2008 end i Et bedre udbytte pr. so og en højere afregningspris gav samlet et større dækningsbidrag. Finansieringsomkostningerne steg meget i Renteudgifter til realkredit og pengeinstitut steg dels pga. investeringer og deraf følgende merudgift til renter og dels generel rentestigning. Udgifter til tab på kursregulering af finansielle instrumenter steg meget i Det var dog ikke alle tab, der var realiseret. Gruppen den dårligste halvdel oplevede et tab på finansielle instrumenter på kr pr. bedrift. 4

5 Smågrisebedrifterne var ligesom kvægbedrifterne meget sårbare overfor fremtidige rentestigninger, da regnskabet ikke havde plads til stigende omkostninger. Det selvom foderprisen var faldet, og afregningsprisen på smågrise var stigende i Landsplan Også på landsplan opnåede smågrisebedrifterne en stigning i bruttoudbytte pr. årsso. Der blev gennemsnitligt produceret en gris pr. årsso mere samt bedre afregningspris pr. gris i forhold til Smågrisebedrifterne opnåede et bedre dækningsbidrag, da bytteforholdet mellem smågrise og foder blev bedre for smågriseproduktionen i Tabel 4 Indtjening for smågriseproduktion opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 for hele landet.(1000 kr.)i alt 613 bedrifter. Antal årssøer Producerede smågrise Areal, ha Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 3,9 3,2 5,9 3,9 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 6 4,9 7,3 5,1 Kapacitetsomkostningerne for den dårligste halvdel var i 2008 større end dækningsbidraget. Det er specielt energiomkostninger og lønningsudgifter, der er de store udgifter. Hvis dækningsbidraget ikke kan dække kapacitetsomkostninger, er der i realiteten ikke kapital til betaling af finansieringsomkostningerne. Indeksering og kursregulering af finansielle instrumenter gav et underskud på kr pr. smågrisebedrift for den dårligste halvdel i Endvidere steg renteudgifterne meget i Stigningen kom dels fra investeringer og deraf større lån, og dels generel rentestigning. På landsplan steg tabet på finansielle instrumenter voldsomt, og gav et underskud i 2008 på kr Også her var der en stigning i renteudgifterne for Den dårligste halvdels omkostningsandel af dækningsbidraget er i alt over 200 %. Det gør det svært for smågrisebedrifterne at få et positivt driftsresultat. 5

6 Opsummering Generelt opnåede smågriseproduktionen et bedre bytteforhold mellem smågrise og foder i Samtidig producerede hver årsso lidt flere smågrise. Det havde en positiv indflydelse på dækningsbidraget. Desværre oplevede bedrifterne en stigning i omkostningerne, der gjorde, de fik et betydeligt underskud i driftsresultatet. Kapacitets og finansieringsomkostningerne er for smågrisebedrifterne alt for store i forhold til dækningsbidraget. Det gælder både for Djursland og landsplan. Den store stigning i omkostninger kom fra finansielle instrumenter, hvor der gennemsnitligt pr. smågrisebedrift var meget store tab. Forventningerne til 2009 er et gennemsnitligt underskud i driftsresultatet for smågriseproduktion, selvom bytteforholdet mellem smågrise og foderpris også er forbedret i Dermed er der mulighed for smågriseproduktionen ikke er nær så afhængig af afregningsprisen for smågrise. Eksporten af smågrise er i første halvår af 2009 steget med 42 %, hvilket vil give bedrifterne et større bruttoudbytte pr. årsso. Business Check Søer Der er 76 svinebedrifter med i undersøgelsen. Generelt havde svinebedrifterne ikke kunne forrente den investerede kapital i Det gennemsnitlige afkast var i 2008 på 3,5 %. En lille forbedring i forhold til 2007, hvor afkastet var på 5,5 %. For bedrifter med Sohold og produktion af 30 kg grise lå antallet af søer gennemsnitlig på 771. Som producerede 26 smågrise pr. årsso. Det gav gennemsnitlig for alle bedrifter et dækningsbidrag pr. årsso kr Hvilket var lidt bedre end 2007, der gav et dækningsbidrag på kr pr. årsso. For de fem bedst bedrifter blev dækningsbidraget i gennemsnit kr pr. årsso i 2008 mod kr pr. årsso i Det højest opnåede dækningsbidrag var kr pr. årsso og lavest opnåede dækningsbidrag kr pr. årsso. Differencen på højest opnåede og lavest opnåede var primært antallet producerede smågrise og pris pr. solgt gris. Årets resultat gav top fem et underskud på kr. 122 pr. årsso. For alle bedrifterne gav årets resultat et underskud på kr pr. årsso. Generelt var der lighed mellem bedrifternes kapacitets og kapitalomkostninger, differencen mellem top fem og resten skyldes markant forskel i bruttoudbytte. Regnskabsresultater Slagtesvin Djursland Landboforening Den gennemsnitlige notering for slagtesvin var i 2008 højere end i Det gav svineproducenterne et merudbytte pr. slagtesvin. Desværre blev en del af merudbyttet udlignet af et fald i bruttoudbytte fra andre landbrugsaktiviteter og større mark og foderomkostninger. Tilsammen gav det et fald i dækningsbidraget i forhold til året før. Forskellen på om slagtesvinebedriften er med i den bedste halvdel eller den dårligste halvdel er foderomkostningerne pr. slagtesvin. Den dårligste halvdels foderomkostninger var i 2008 kr. 288 pr. slagtesvin. Mens foderomkostninger hos den bedste halvdel var kr. 205 pr. slagtesvin. Hvis foderomkostningerne var den samme i begge halvdele ville den dårligste halvdel i 2008 have haft 6

7 en merindtjening på kr pr. bedrift. Denne besparelse på foderomkostninger ville give et driftsresultat på næsten nul i Tabel 5 Indtjening for slagtesvineproduktion opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 for Djursland Landboforening.(1000 kr.) I alt 20 bedrifter. Producerede slagtesvin Kr. pr. solgt slagtesvin Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 4 2,2 3,5 3,1 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 4,4 3,1 5,4 4,6 Den bedste halvdel indkasserede et stort tab på finansielle instrumenter på kr i Renteudgifter til dels investeringer og dels renteforhøjelser steg en del i Alt i alt blev finansieringsomkostningerne 3 dobbelt i 2008 i forhold til 2007 for den bedste halvdel. Landsplan På landsplan opnåede svineproducenterne et merudbytte pr. solgt slagtesvin. Merudbyttet kunne ikke opveje en stigning i foderomkostningerne. Hvilket gav et fald i dækningsbidraget for Tabel 6 Indtjening for slagtesvineproduktion opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 hele landet.(1000 kr.) I alt 568 bedrifter. Producerede slagtesvin Kr. pr. solgt slagtesvin Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 4 4,4 4,3 4,4 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 5,9 5 7,4 5,3 Den dårligste halvdels dækningsbidrag var ikke nok til at betale kapacitetsomkostningerne. Det var udgifter til energi, vedligeholdelse og lønningsomkostninger, der var de store poster i Det er 7

8 kritisk, når kapacitetsomkostningerne er større end dækningsbidraget, da der så ikke vil være fri likviditet til betaling af finansieringsomkostningerne. Finansieringsomkostningerne er for den dårligste halvdel en del større end dækningsbidraget. Et stort tab på kursregulering af finansielle instrumenter og en stigning i renteudgifterne pga. investeringer og renteforhøjelser giver finansieringsomkostninger, der er en del højere end dækningsbidraget. En del af tabet på de finansielle instrumenter er dog ikke realiseret. Opsummering Den dårligste halvdel af svineproducenterne på Djursland kunne i 2008 have fået et driftsresultat på nul kr., hvis foderomkostningerne pr. slagtesvin var de samme som den bedste halvdels foderomkostninger pr. slagtesvin. Kapacitetsomkostningerne på landsplan for den dårligste halvdel var større end dækningsbidraget. Hvilket er særdeles kritisk, da dækningsbidraget sammen med EU tilskuddet gerne skal dække kapacitets og finansieringsomkostninger samt ejers aflønning og forrentning af egenkapital. Business Check Slagtesvin For bedrifter med slagtesvin lå antallet af produceret slagtesvin gennemsnitlig på for alle bedrifter, mens for top fem var antallet gennemsnitlig på Dækningsbidrag pr. produceret slagtesvin for top fem bedrifterne blev kr. 131, mens det gennemsnitlig for alle bedrifter blev kr. 82. Det var en lille forbedring for top fem i forhold til 2007s dækningsbidrag på kr. 127 pr. produceret slagtesvin. For alle bedrifter var der gennemsnitlig sket et fald i dækningsbidraget fra kr. 99 pr. produceret slagtesvin i Top fem bedrifterne fik gennemsnitlig et årets resultat pr. produceret slagtesvin på kr. 16 mod kr. 7 i Gennemsnitlig havde alle bedrifterne opnået et årets resultat pr. produceret slagtesvin på kr. 90 mod kr. 46 i Faldet i resultat fandtes i højere kapacitets og kapitalomkostninger i Det var energi, løn og renteomkostninger, der var steget i 2008 i forhold til Regnskabsresultat Markbrug Djursland Landboforening Kornpriserne var meget høje første halvår af 2008 og henover efteråret faldt priserne til et noget lavere niveau, men stadigvæk højere end normalt. Planteavlerne opnåede gennemsnitligt en noget bedre pris pr. kg solgt korn i 2008 end Bruttoudbyttet forblev dog det samme eller gik en smule tilbage i Planteavlernes markomkostninger steg i Med samme eller faldende bruttoudbytte, faldt dækningsbidraget for Kapacitetsomkostningerne for den bedste halvdel var i 2008 højere end dækningsbidraget. Det er ikke holdbart i længden, da dækningsbidraget gerne skal betale for kapacitets og finansieringsomkostningerne. I 2008 oplevede planteavlerne i den dårligste halvdel et realiseret eller urealiseret tab i kursregulering af finansielle instrumenter på kr Endvidere steg renteudgifterne som følge af investeringer og højere renter. 8

9 Tabel 7 Indtjening for markbrug opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 for Djursland Landboforening.(1000 kr.) I alt 55 bedrifter. Antal ha Kr. pr. solgt korn 1,58 1,06 1,60 1,07 Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 1,7 1,3 2,9 2,4 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 4,5 2,9 6,8 4,2 Landsplan På landsplan opnåede planteavlerne en forbedret afregningspris for planteavl i Og gennemsnitlig faldt bruttoudbyttet lidt for planteavl i 2008, mens markomkostningerne steg en smule. Tilsammen gav det et fald i dækningsbidraget. Tabel 8 Indtjening for markbrug opdelt efter driftsresultat, samme ejendomme i 2007 og 2008 for hele landet.(1000 kr.) I alt bedrifter. Antal ha Kr. pr. solgt korn 1,51 1,17 1,46 1,23 Dækningsbidrag Kapacitetsomkostninger EU tilskud Finansieringsomkostninger Driftsresultat Heraf konjunktur Kap. omk. i % af DB Finans. omk. i % af landbr. akt. 2,1 2 3,8 3,1 Finans. omk. i % af DB Finans. omk. i % af gæld 6,3 5,5 7,2 5,7 Den dårligste halvdels dækningsbidrag kunne i 2008 ikke dække kapacitetsomkostningerne. Hvilket er problematisk, da dækningsbidraget gerne skal dække både kapacitets og finansieringsomkostninger. Dækningsbidraget for den dårligste halvdel ville heller ikke kunne dække finansieringsomkostningerne. Det er kursregulering af finansielle instrumenter og større renteudgifter fra investering og renteforhøjelser, der gør finansieringsomkostninger større end 9

10 dækningsbidraget. På sigt er det ikke holdbart, at omkostningerne er mere end dobbelt så store som dækningsbidraget. Opsummering Selvom planteavlerne opnåede en højere gennemsnitspris i 2008 end i 2007, må 2008 betegnes som et dårligt år for planteavlerne. Omkostningerne for planteavlerne var i 2008 alt for høje i forhold til det udbytte planteavlerne opnåede. Det var ofte kursregulering af finansielle instrumenter, der gav planteavlerne et underskud i driftsresultatet. Dog havde den bedste halvdel på landsplan overskud for driftsresultatet. Business Check Mark Analysen er opdelt i kornavl, fabriksroer og kartofler. Desværre er der kun få analyser med i Business Check Mark. Endvidere er der stor forskel i planteavlernes økonomiske resultat. De fem bedste kornavler havde et gennemsnitligt dækningsbidrag på kr pr. hektar. Det bedste dækningsbidrag var kr pr. hektar, mens den dårligste af top fems dækningsbidrag var kr pr. hektar. Gennemsnitlig for alle bedrifters dækningsbidrag var kr pr. hektar. Den dårligstes dækningsbidrag var kr pr. hektar. Kornavlernes salgspris pr. kg hvede var kr. 1,53, mens salgsprisen for byg var kr. 1,46 for Når kapacitets og kapitalomkostningerne var betalt, havde de fem bedste bedrifter gennemsnitlig kr pr. hektar i rest til jordleje og risiko ekskl. EU støtte og inkl. EU støtte kr pr. hektar. Gennemsnittet for alle bedrifterne var ekskl. EU støtte kr. 196 pr. hektar og inkl. EU støtte kr pr. hektar. Det gennemsnitlige dækningsbidrag for roeravler var på kr pr. hektar. Rest til jordleje og risiko ekskl. EU støtte var gennemsnitlig på kr. 831 pr. hektar, og inkl. EU støtte kr pr. hektar. Det dårligere resultat for roeravler end kornavler skyldtes større maskinomkostninger. Den eneste kartoffelavler der var med i analysen fik et dækningsbidrag på kr pr. hektar og et resultat ekskl. EU støtte på kr pr. hektar. Med EU støtte blev rest til jordleje og risiko kr. 808 pr. hektar. Også her skyldtes det dårligere resultat større maskinomkostninger. 10

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005

Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 Prognose for landbrugets driftsresultater 2006 og forventede resultater for 2005 PROGNOSE FOR LANDBRUGETS DRIFTSRESULTATER 2006 FOTOS OMSLAG: Jens Tønnesen, Dansk Landbrugs Medier TRYK: Special-Trykkeriet

Læs mere

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1

Produktionsøkonomi. Svin 2008. Produktionsøkonomi Svin 1 Produktionsøkonomi Svin 2008 Produktionsøkonomi Svin 1 2 Produktionsøkonomi Svin Produktions økonomi Svin Forfattere Forfattere er anført ved hver artikel i pjecen Redaktør Lene Korsager Bruun, Dansk Svineproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009

Tema. Benchmarking i svineproduktionen. Analyse af Business Check tal fra 2005 til 2009 Benchmarking i svineproduktionen > > Anders B. Hummelmose, Agri Nord Med benchmarking kan svineproducenterne se, hvordan de andre gør, tage ved lære af hinanden og dermed selv forbedre systemer og produktion.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2012-2015 December 2013 1 / 17 SAMMENDRAG Svineproducenternes driftsresultat for 2013 forventes at blive lavere end 2012, der ganske vist var det

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 7-2008

ØkonomiNyt nr. 7-2008 ØkonomiNyt nr. 7-2008 - Udviklingidefinansielemarkeder - Tilpasningidetfinansielemarked - Økonomiisvineproduktionen Udviklingidefinansielemarkeder I Økonominyt nr. 5 2008 beskrev vi forskellen mellem den

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug

Business Check KVÆG 2014. Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 Med driftsgrensanalyser for mælk, grovfoder og salgsafgrøder på kvægbrug Business Check KVÆG 2014 FORMÅL Business Check Kvæg er en sammenligning af de økonomiske resultater bedrift

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

Økologisk svineproduktion

Økologisk svineproduktion Fødevareøkonomisk Institut Rapport nr. 174 Økologisk svineproduktion - Økonomien i tre produktionssystemer Niels Tvedegaard København 2005 2 Økologisk svineproduktion, FØI Indholdsfortegnelse: Forord...

Læs mere

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013

Landbrugets økonomi. 1. marts 2013. Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 2013 Landbrugets økonomi Østdansk Landbrugsrådgivning Rønnede 26. februar 213 v/ Klaus Kaiser Erhvervsøkonomisk chef Videncentret for Landbrug TEMAER: Prognose for landbrugets driftsresultater Foreløbige driftsresultater

Læs mere

Jordbruget i Danmark

Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark Jordbruget i Danmark TemaPubl 2014:1 Titel Jordbruget i Danmark Udgivet af Danmarks Statistik Februar 2014 Foto: Imageselect Pdf-udgave: Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/jordbdk

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld

Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720. Landbrugets gæld Fødevareøkonomisk Institut 19-06-2012 Jens Hansen og Henrik Zobbe Journal nr. 030-0004/12-0720 Landbrugets gæld 1. Indledning Den indtjeningsmæssige krise, der prægede dansk landbrug i årene 2007-10, er

Læs mere

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner

Tema. Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner Omkostninger og DB ved nedslidning af maskiner De lavere omkostninger til forrentning og værditab på brugte maskiner vil typisk medføre lavere totalomkostninger. Nedbrud kan dog medføre tab af rettidighed

Læs mere

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Analysekatalog. Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Analysekatalog Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Forord Dette analysekatalog beskriver valgmulighederne i årsrapportens

Læs mere

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste

og efterspørgsel efter varer, samt markedspsykologien. Risikostyring er det seneste Risikoafdækning Risikostyring er det seneste år kommet i fokus i landbruget grundet de store prisudsving, der har været på råvarer. Tema >> Jens Schjerning, LandboSyd, AgroMarkets >> John Jensen, LandboNord,

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER

DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER DRIFTSØKONOMISK OPTIMALE BESÆTNINGSSTØRRELSER NOTAT NR. 1111 Notatet belyser det driftsøkonomiske potentiale ved større bedrifter i dansk svineproduktion. Beregningerne er foretaget for nybyggeri på bar

Læs mere

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER

DANSK LANDBRUG INDLEDNING OG KONKLUSIONER DANSK LANDBRUG Erik Haller Pedersen, Økonomisk Afdeling, Birgitte Vølund Buchholst, Kapitalmarkedsafdelingen og Peter Askjær Drejer, Statistisk Afdeling INDLEDNING OG KONKLUSIONER Dansk landbrug er kendetegnet

Læs mere

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER

CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER CASESTUDIE HJEMMEBLANDET FODER NOTAT NR. 1510 Studierne gør rede for omkostningerne ved hjemmeblanding af foder for tre landmænd, som overvejer at starte produktion af hjemmeblandet foder. Beregningerne

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8

Nyt fra LandboThy.» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 Nyt fra LandboThy» Økonomien i bedrifterne»... læs mere side 6 og 8 LandboThy Tro på fremtiden! Af Niels Jørgen Pedersen, formand LandboThy Vi står midt i store udfordringer, hvor blandt andet økonomi

Læs mere

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013

Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel. RiBay. Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 Manual til risikostyring ved anvendelse af den bayesianske netværksmodel RiBay Af Svend Rasmussen, 14. marts, 2013 1. INTRODUKTION Risikostyring beskæftiger sig med to hovedproblemer: 1) Hvordan man i

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere